Goudsche Courant, donderdag 6 december 1906

Vrijdag 7 December 1006 No 10808 45iste Jaarplans c fiOüMHE mvm I ieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Teletoi n No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Atzonderiijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Kn 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid L NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGi ZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OFTVANGEN alle soorten HEERENDAMES DAMESen KINDER WINTER SCHOENWERK STERKE Schoollaarien Overscboenen enz enz Aanbevelend G SMITS Alle reparation en aangemeten werk HUIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven U 88 1 OOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBL AHEM Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 1 Eerwerda TiemanJ Grootste détall wtJnhandelaren 1 in Nederland 1 St Ebtèphe Medoc 0 60 1 La Rose Lndon 0 72 Q Chateau Mall eret 0 80 per flach per anker van 45 fl 48 Cb Pet Gra Hai Wi Nio RUd tean Malleret 1 t Bonrgogne 1 ves Blanc 1 it Santernes 1 te Bergerac rsteiner 0 esheimer 1 80 99 72 85 99 72 08 Oude Roode Portwijn 1 ƒ 1 08 per aesch Ext Ond Ext Fin Goe Ma Ver D ra oude Roode Portwijn 1 e Witte Portwijn 1 ra oude Witte Portwijn 1 B Old Pale Sherry 0 de Madeira 0 eira Superior 1 month di Torino OM Bellardi per Liter 1 Prljten netto d contant 44 08 80 99 90 44 17 DEPOT TE QODDAi 1 F J J BOON VAN OSTADE ziin beslist die der Firma WELDON THB LADIES JOÜBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBEaaUAKER met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAB Of CBILVBSira FASBIÖJIS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VBAAOT Vw Boekhandelaar Proefnummera Alle met cosset HoU Bifvoegsel I V n alle in deze bladen Toorkumende A ÏHMon zijn GEKNIPTE PATRONEN f I m ptll verklaring fr p p tegen d voornitbetaling van 0 6U verkrijgbaar bü MILLY SIMONS Den Haag f Zenuw en Maatjflijders wordt nit overtuiging ala een werkelijke hulp in den nood het boek nbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart or Jt d t boekje franco per post toegeaonden door BLOKFOBL 8 Boekhan Za tbomme CAREL KROPMAN St Nicolaas Cadeaux Heeren Dames Grootste keuze Laagste prijzen Nieuwste modellen GEBR RIJREN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofdmaganijn Gedempte Binnenrotte IS4 Telef 2599 He Magaxljn West Nieuwland 9 nabij Station Beurs Telef 4657 INRUILEN VERHUREN STEHHEN DE PHONOLA REPAREEREN iijrelijks In onze Salons te hoeren miM m UMON mmii acmalogeen z Poeder vorm is het eenigste helpend middel tegen nioedarmoede SBIeekiitcht Xenutemieakle iioofdpilnen ülapelooêheM Onmachten Vermatlering eu VerminderInji der UehaamtkracMen acmatogéfeii in Poedervorin i H W Ê heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen JI L s worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVOHM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGBEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenige labrlkanten H H v SCHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bfl Firma WOLFF Ck Westhaven 198 GRENDEL E B VAN MILD Veerstal Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8E Nieuwerkerk ad IJsset k S VAN ZESSEN Schoo hoven B v WIJK P W v EDE Oudewater A SCHEER Haattreeht K VAN DEB HEIJDEN Reeumjk P y d SPEK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingtveen P A dbGROOT A UI JONGH Oudeutater 1 P KASTELEIN Pelabroekerdam D BIKKER Benechop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Stroop Het kloosterS nc a Paulo Abdij bestaat niet dus Siroop van geenerlei teaarde GebrS Stoll werck s Chocolade ei Cacao Ba t iq DMmatige door de nieuwste uitvindingen op ma iiinaal gobiod verbeterde fiibrieatie m atlihiland gebruik van fiJM un fijnste gruiulstott en garandeerei lol verbruiker van StoIIwerck s Chocolade ec Cacao esn asbevelenswaardjg ftibrikaat uauwtourig beantwoordende aan Oien inhoud dar reap Etiketten De rma behaalde 87 BrsretB als HofleTerancter 44 Eere Dlploma s gouden enz Medaillpg em bewQa aa uitmnntend n bbrikaut Keeds 1874 schreef de Aocademie national d Fkria NoiM Toua d oamoiui niw üadatllte d er première claaiM n oonBideratlon ae T trm xoeUaiit fallTloatlou d Obooolat bonbons varies eto eto bbrikaat ia verkrijgbaar bij U H Conlisems Banketbakkaiï tni nz Gueraalvertegenwoordiger toof ederhun Julius Hatteiialodt Amsterdam Kalvorslraat 103 M M V LOOt DDBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t roimst voorzien van GASORNAMENTEN in elkp siyi van de eerste fabrieken teg jji concnrreercnde prijzen Aaiiie gef van Gas Walen Spreek Blireu Electrlsche geleidingen Wie van goed licht houdt wende sich naar het Ooudêch Verllchting Magatljn DE itV010SlTeR daar alles door bekwame fitters verrielit wordt BoAlN EXPELLEU N VrEN PHEUMATIEK j ♦ veBKOUOHEOEN Verkrügbaa in flesschen 50 ets 7H et en f 1 25 ij H H Apothekers en Drogi8t u Let op het merk ANKBB F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LÜGEE Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 118 Kieuw onovertroDen Frof Dr Liebera wolbekend üKDW EBACST ltLIZIS Alleen echt met F brieltimerk tot Tourtdurende radicale n sekere genezing van alle zell de meest hardnekkige enuu ttiektetif ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leefttJ tae enezing van elke zwakte BW tacht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spyavertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen rnjirci each fl 1 fl 3 fl Si dubbolö flosch II Cpiifra I epot Matth V d Vegte ZaUt oiom pófi M Oléban Si Co ltottord m J Happol s Gravenhage I llatmmaDa do Jong J Czn Rottor tam Urlff t Co ïomla n btï alle drot stoa frild en Gevogelte Van al heden en verder dagelijks verscb verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleeseb enz enz tegen de meest sterk concnrreerendt prijzen Panklaar schoongemaakt francs poor geheel Nederland Aanbevelend LOVTTELINO Poüiet Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Gouda Druk van k BRINKMAN h U Uultcnlanüscb Uverzlcbt Het schijnt dut eeu modns viïendi tusschen de Republiek en de Kerk zal worden gevonden Want al wil de Pans de volkomen veroordeeling der scheidingswet handhaven hij heeft toch aan de Pransche geestelukheid toegestaan de bepaling der wet van 1881 betreflende de regeling van openbare samenkomsten na te leven mits de aankondiging van de geregelde kerkeiyke plechtigheden eens in het jaar voldoende is Briand heeft in zjjn circulaire aan de prefecten opgenomen in het Journal Officiel dnideiyk uiteengezet dat de scheidingswet geeoszings de nitoefening van den eeredienst verhindert volgens de wet van 1881 HiJ heeft vela afwijkingen van de bepalingen dier wet toegestaan zich grondend op het eigenaardig karakter der openbare godsdienstoefeningen Eu daarmede heeft de minister de gelegenheid geopend om geheel in den geest van het pauselijk schrijven aaa den aartsbisschop van Parjjs de godsdienstoefeningen voort te zetten De Paus heeft verder aan de kerkeraden toegestaan als bnn beheer op 11 December vervalt aan de particuliere liefdadigheidsinstellingen de gelden uit te keeien die voor liefdadige doeleinden waren bestemd de paleizen en pastoriën thans in bruikleen van den staat kunnen na 11 December warden gehuurd slechts mag geen enkel gebouw worden gehuurd dat nu eigendom der kerk is en na 11 December onder beheer van een seqnester zon worden gesteld Zoolang bi de wet niet de overdracht der kerkgebouwen aan de gemeenten wordt bevolen kunnen de godsdienstoefeningen dus op de gewone wijze worden voortgezet Reuter seint nit Rome dd 5 Dec De Kamer is begonnen met de behandeling der besprekingen van den dienst op de spoorwegen Het ItaliaanschRoemeensche handelsverdrag is ooderteekend De Engelsche minister van oorlog wil het regiment ruiterij dat te Edinbnrg ligt verplaatsen de kazerne wordt ongezond geacht de verplaatsing zou een aanmerkelyke bezniniging geven en ook om militaire redenen is ziJ gewenscht De bedoeling is het regiment baiten Schotland in garjizoen te leggen en daarmede zoo dat land van alle ruiterg zgn ontbloot Daar komt men in Schotland en vooral te Edinbnrg tegen op Dat is op zichzelf een zaak van slechts plaatselijk be FEViLLETOX Tegen den Stroom 51 De losjes omgeworpen jachttasch en de kleine buks met den kordonriem over den linker schouder hangend verhoogden nog dea eigenaardigen indruk dier geheele verschijning Ludmilla wacht even riep hy haar toe plotseling weder aan zachtere neigingen gehoor gevend Zg nam hem op met koelen blik en zweeg Ik ga met je mee I Maar een paar minuten dan ben ik klaar I zei Richard weder Mevrouw je schoonznster zou t my nooit vergeven zoo ze door miJn toedoen de bljdschap had moeten missen van je te zien Zy ging naar buiten en sprong zoo licht ala een veer op het gereed staande jacbtwagentje den groet van den jongen jager met een nauweiyks merkbaar hoofdknikje beantwoordend Met vaste band greep zy de teugels de naast haar staande zweep en reed in korten draf het slotpleln at Een lange onheilipellende blik nit Bicharda donkera oo n ol d baar doeh ïy U trad lang maar ze wordt ook voor buitenstaanders merkwaardig omdat in deze kwestie weer eens duidelijk wordt hoe sterk het particularisme nog in het Vereenigde Koninkrijk is Maandag is er te Edinbnrg onder leiding van den lord provoost den burgemeester een protest vergadering gehouden waarop Lord Rosebery de voornaamste spreker was Ziehier een paar aanhalingen uit zijn rede en het daverende applaus dat zjjn woorden telkens uitlokten bewijst genoeg dat hij naar bat hart van zgn hoorders sprak Er is een zuinigheid zeide hij o a die de wijshoid bedriegt Dat spreekwoord Igkt mg zeer van toepassing op dit geval Als de regeering om £ 2 000 nit te sparen in het Scbotsche volk verborgen krachten en vijandige gevoelen § die lang geslapen hebben gaat wekken dan zou zjj wel eens kunnen ervaren dat dat geld niet bezuinigd ware Het groene eiland van Erin is groen vooral denk ik omdat het zoo rgkelijk met Biitsch goud wordt bevloeid Engeland kan krijgen wat t wil om lat Engeland vermoed ik de overheerschende vennoot ia een uitdrukking van Rosebery zeil toen bij indertijd zeide dat er eerst aan Home Rule voor Ierland kan worden wanneer Engeland de overheerschende vennoot in do rijkszaak r voor gewonnen is Maar Schotlani als dit bö geval eens iets vraagt al is t nug zoo weinig wordt altgd beknibbeld en te kort gedaan Er kan oen tjjd komen wanneer zoodanige behandeling voortduurt dat het Schotsche volk zich genoopt voelt nauwkeuriger dan het tot nog toe gedaan heelt te onderzoeken welk voordeel het uit de vereeniging met Engeland hoeft getrokken Is t niet of men als in het begin van het liberale bewind een Johannesburgach progressief hoort dreigen dat Zuid Afrika den band met Engeland zal doorsnijden wanneer het moederland niets anders handelt P En zoo spreekt Rosebery de man die sedert 1894 meer en meer tegenstander van Home Rule voor Ierland is geworden omdat ziJ de eenheid van het rijk zou bedreigen 1 Het beleedigde gevoel van den Schot moet wel sterk in hem spreken Maar er bestaat een diepgewortelde vijandigheid tosEchen den Schot en den Engelscbman Ofschoon de Schotten naar verhouding van hun aantal een overwegende rol in het koninkrijk spelen het tegenwoordige kabinet bestaat voor de helft ol meer dan de helft uit Schotten voelen ziJ zich toch telkens achteruitgezet De Engelschman spot graag met den Schot zegt d it do Schot geen grap begrijpt dat hij gierig is en een echte provinciaal In niet naar buiten Slang siste hg tusschen zgn tanden pas op dat zal je hengen I Somber peinzend ging hg de trap op naar zgn eigen kamer t met zich zelf nog niet eens of hg dat tweetal volgen zou dan wel naar Truozow zou rgden Onwillekeurig grypt hg zgn lievelingsbuks laat met onderzoekende hand den haan er van krakend op en neer gaan om evenwel t geweer met een gebaar van onverschilligbeid weer in een hoek te zetten Komaan naar Trunzow I riep hy eindeIgk overluid als om zoodoende zich zelf in dat besluit te versterken Na verloop van een klein half uur dat hij had uoodig gehad om zich te verfrisschen en te kleeden werd het plan een daad Met gedwongen bedaardheid wierp hy zi n wgden mantel over de schouders nam de teugels en bevend zich weldra op den hem welbekenden weg naar zgn broeders landgoed Trunzow was een dier oud fendale mooie zetels zooals de Dnitsche adel zich die reeds een paar eeuwen geleden wist te stichten in destgds nog bgna woeste en onherbergzame landschappen tot eigen genot en voordeel in de eerste plaats dat is zeker maar indirect ook tot de verspreiding van een lekere welvaart om lioh uen do spotbladen is de Schot een gewilde figuur De Schot van zjjn kant heeft een sterk gevoel van eigenwaarde en vindt de Engelschman bepaald zjjn mindere Vandaar dat hg geen gekscheeren met ztt land en volk veelt Eigenaardig dat JS verschillende deelen van een land dat een reeds een wonoodo gemeensohappeluke glschiedenis heeft zoo lang hun eigen karakVr en hun nalionalen haat bewaren De redevoering van den directeur der koloniale nfdeelin Dernbnrg in dun Duitsohen Egksdag hooft naar buiten vooral groeten indruk gemaakt Hier treedt voor de eorsie maal oen man op zogt het Tageblatt die zelfbewust en krachtig verklaart niet te zullen wgken voor pressie van rechts of van links en liever te willen heengaan zoo hü zp ambt niet in oere kan waarnemen Hiermede is voor het eerst de raogelgkheld uitgesproken den band Insschen regeering en centrum te vernietigen en tot een nieuwe gezondere opvatting van onze politieke toestanden Ie komen Tegen dien band is sedert jaren geprotesteerd en het zou verwondering wi kkon zoo de liberalen thans de gelegenheid niol aangrgpon om een betere verhouding te doen ontstiian Dernbnrg zou ongelijk hebben als hij hut der linkerzgde onmogajk maakt hem te volgen en de linkerzyde zou oiigolgk hubben als zjj niet wil inzien wat Homburg op dit oogenblik hoeft gedaan En de Voss Ztg De redevoering van Dernburg is een oorloghvurklaring aan de grootste en nfliclitigsle partjj van het huis Het is een openljke breuk met het centrum Voert de man politiek op eigen hand of handelt hjj in overeenstemming met den leidenden staatsman f Bülow heeft het antwoord reeds gegeven HiJ keurt het optreden van den directeur der koloniale afdeeling niet alleen goed dat optreden is het gevolg van de instructies door den Rjikskanselier gegeven Dan kan de invloed van dezen strijd op de andere takken van wetgeving en bestuur niet aitblijven zegt de Voss Ztg En het volk zal de verlossing der regeering uit het juk van het centrum beschouwen als e n bevr dende en verlossende daad Het Congres van de Vereenigde Staten is gisteren geopend met voorlezing van een Boodschap van president Roosevelt Het is opmerkelijk welk een ruime plaats in die Boodschap aan de sociale guaestie wordt Bruno s tegenwoordige bezitting was onveranderd al van ouder tot ouder in handen van de Glatbecks geweest en de opeenvol gende eigenaars hadden ook nagenoeg zonder uitzondering al hun best gedaan om do plaats te verfraaien waar de wieg hnnner voorvaderen had gestaan en waar ze allen begraven lagen Al was daardoor aan t kasteel wel iets te bespeuren van een wonderiyke sinaakverwarring het geheel was en bleef toch een welsprekend getuigenis van een langdurige landbouwen familie geschiedenis Al verschilden ook de opeenvolgende geslachten min of meer van smaak wat voornamelgk aan de bybonwiogen eu de versieringen van het feudale slot was te zien veilig mocht men aannemen dat elke Olatbeck die t bewind in handen had gekregen de kennis van het landbeheer van den bosch cultnur en de vruchten eo plantenteelt in zekeren zin was aangeboren Waarlgk de testamentsbëpaling van den bet overgrootvader Kiliao dat ieder bezitter van Trunzow verplicht was elk jaar een zeker aantal woud en vruchtboomen aan te planten was waarschynlgk roor de Glatbecks geheel overbodig geweest Zooveel was zeker dat Trunzow de machtigste bosschen bezat van mglen en myien Ter in den omtrek Droomverloren als een gegeven en het getuigt zeker van een juiste opvatting wanneer de president daarin een scherpe veroordeeling uitspreekt tegen allen die don klassenhaat prediken tegen de rijken maar ook tegen ben die hunne medemenschen exploiteeren zonder rekening te houden met bun geestelgk en lichamelgk welzg n Iq dit verband kondigde de president zgn voornemen aan voorstellen te doen tot inkrimping van den werktgd der spoorwegbeambten en een onderzoek in te stellen naar den arbeid van vrouwen en kinderen een meer in bijzonderheden afdalende wet op de verantwoordelijkheid aan werkgevers is daarbg naar do president meent noodzakelijk Het was natuurlijk dat de president na alles wat hü reeds over de trusts heeft gezegd opnieuw aandrong op scherpe controle en die eveneens wil uitbreiden tot de spoorwegmaatschappijen wier tarieven onder allo omstandigheden aan de Interstate Commerce commission moeten worden voorgelegd Do Slimbirski Westnik en andere bladen uit het Welga gebied hangen droevige tooneelen op van den hongersnood in die stroken Het heette eenige tgd geleden dat die zelfs zoo erg was dat de hoeren hun dochters verkochten Onlangs word dit tegengesproken m ar nu wordt het andermaal staande gebuuden In eo om Simbirsk leven talloozs gezinnen op niets anders dan aardappelen alle vee is verkocht en koren is met iü cent het ongeveer 16 K G gestegen Do Tataron aan den buitenkant zgn er zoo mogelgk nog erger aan toe In het district Tetyoesji moet l et nu gebeurd zjjn dat jonge meisjes aan slavenhandelaars nit dan Kaukakus z jo verkocht tegen prjjzen wisselende van f 127 50 tot bgna f 200 dezen slavenhandelaars gebeurt het nist alle dag dat zjj op blanke koopwaar de hand kunnen leggen De ouders verontschuldigen zich met te wjjzen op den honger hunner andere kinderen en van zichzelven Erger gaat het nog toe onder boeren nabg Astrakan die hun vrouwen dwingen de verdachte huizen in de stad binnen te gaan waarvoor de echtgenoot een schandeloon van 25 roebels ontvangt Ook Samara Igdt bitter ouder de gevolgen van misoogst in het geheele governement woedt dan ook hongersnood Als wj ons niet vergissen was vooral voor deze provincie een groot deel Lydwall i befaamd geworden graan bestemd Over den toestand van den Sjah zgn nog geen nadere betrouwbare berichten ootvan kasteel uit een tooversprookje lag daar het slot in het diepe donkere woud Uit niet een richting kon men het naderen zonder een tameiyk verre wandeling door het bosch te hebbon gedaan uit alle vensters zag men op eiken en beukentoppen Alleen uit Clarisse s boudoir met zeer veel smaak bad men dien doorkijk aangelegd dwaalde de blik langs de duinen tot op de zee t Is niet te zeggen hoeveel Clarisse hield van dit wgde wgde bosch 1 Reeds als kind had zg daarin mot Bruno en Richard rohdgedwaald Aan do hand van do groote jongens die hoewel ze heel wat jaartjes ouder Waren dan zg toch graag met haar op en neer gingen had zg toon reeds die bosschen in alle richtingen doorkruist Meermalen had zg t woud gezien als de eerste groene blaadjes aan de takken waren en dnizenden bloempjes in mos en gras ze kende het in den vollen groenen bladertöoi zoo dicht dat in t hartje van den zomer nauwelgks een zonnestraal zich door t loofdak een weg kou banen Daar rgpten dan do zoetste bessen in tallooze menigte daar zweefden de bontgekleurde vlinders daar zongen duizend vogels hun prettigen wildzang O dan was t mooi in het bosch van Trunzow I Wordt vervolgd