Goudsche Courant, vrijdag 7 december 1906

gen be Kaw York Sarald vertim d d Maandag dat de toestand bepaald hopeloos is De lijder ligt op sterren en de waterzacht is zao toegeaomeo dat zelfs zwellingen aan het hootd beginnen op te treden De Sjah ligt in een bgna onaigebroken bezwgming en wordt met kamfer inspnitingen in het leven gebonden Verspreide Berichten Fbakkbuk De boedelbesehrgving in de kerk op bet eiland Batz heeft aanleiding gegeven tot ernstige ordeverstoring Een piiester beet daarbij aen gendarme in den duim Een vronw brak een been Vele gendarmes bleken na afloop verwond ta zijn Minister Briand zal een ontwerp indienen op een geneeskpndigen dienst in de scholen ten einde de tnbarcalose te bestrijden DuiTSCHtlXD Vandaag komt de interpellatie over den Poolschen schoolstrijd aan de orde D socialist Ledebonr heelt het bij da herstemming in Berign voor den Prnisischen landdag toch met rnim 200 stemmen moeten afleggen tegen Mttller van de vryiinnige volkspartij De hertog van Caroberlïnd doet in geen geval afstand van de rechten op Hannover zoodat men er niet op behoeft te rekenen dat hy in Brnnswijk op den troon zal komen Uit Straatsburg wordt geseind dat de regeering van bet rtiksland den inviter van geslacht vee nit Frankrijk waar mond en klauwzeer hearschen heeft toegestaan Ehoeund De wet tot afschafflng van het meervoodig stemrecht het recht van te stemmen in de verschillende districten waar een kiezer belasting betaalt werd in derde lezing door het Lagerhuis aangenomen met 333 stammen tagen 101 BCSLAKD Volgens de Correspondance Ru e is Witte door de reactionnairen verzocht het land te verlaten Eenige thans oppermachtige grootvorsten zouden er achter zitten Mabokko Minister Fichnn heeft In aan gesprek met een redacteur van het Journal vredelievende verklaringen afgelegd Aan hèt slot er van zeide de minister De houding van Frankrijk is in twee woorden samen te ratten geen arontanr geen expedities Wij houden ons aan de wet van Algeciras Ons ministerie b het tegendeel van wat men noemt een ministerie van koloniale politici BINNENLAND STATEN GENEttAAL eRSTE KAMBR Vergadering van Woensdag 6 December De heer van L6ben Sels heeft zitting genoman Da Kamer neemt verschillende wetsontwerpen aan o a betreffende het toekennen van een beslissende stem aan den Prins in den Raad van State Het wetsontwerp tot invoering van Staatsschuldboekjes wordt bestreden door den beer Havelaar Da heer van Nierop acht da bezwaren niet betaakenend en vreest voor de postspaarbank geen koersverlies Verder bepleit hjj o a het galaganheid geven aan gemeenten om inlagen bij de postspaarbank boven f 1200 te doen ter belegging van kaasgeld De heer van Houten is warm gestamd voor den maatregel De ministar van Financien betoogt dat het ontwerp zal vergemakkelijken bet beleggen van kleine kapitalen meer dan tot heden bjj het grootboek der Nationale Schuld Ook hi achtte de bezwaren niet overwegend Het gevolg van den maatregel tal alleen zijn verdeeling van Staatsschuld over meer houders Na verdere gedachtenwisseling wordt bet ontwerp aangenomen met 26 tegen 2 stemman De overige ontwerpen werden goedgekeurd waaronder uitbreiding van het intercommunale telefoonnet Hierna gaat de Kamer uiteen tot Donderdag il December snamiddiga l j unr T ir K K U B U M m K H Vergadering van Woensdag 6 DecemberDoor de heeran van Karnebeak van Ojjn Eetelaar van Nispen van Asch van Wgck van Wassenaar en Hubreeht is voorgesteld dan post Jaarwedden an toelagen van Consulaten ta verminderen met f 24 000 met da bedoeling om de organisatie van onze consultatan in Zuid Afrika voorloopig ta laten loali ty il tan inda vraag of aan oonisUat te Pretoria dan wel ta Johannesbnrg gevestigd moet worden mede te doen bebeerschen door de beslissing waar de zetel zal gevestigd worden van het bestuur van Transvaal na de weldra te verwachten reorganisatie Baitenlaodsche Zaken De heer Tijdeman wijst ook op de nadeelen van het Dnitsche tarief voor onzen tuinbouw en booskweekeróec De vraag wat gedaan moet worden moet echter aan den minister worden gelaten de Kamer moet zich van inmenging ontbonden Spr wil de oplossing niet zoeken in opzegging van tiet traktaat van 1851 maar reeleer in herstel ran dat traktaat en de werking daarran in den geest van de bedoeling waarmee het tot stand kwam De minister van Buitenlandsche Zaken verklaart dat de Regeering zich bij haar houding ten opzichte van het Duitsche tarief heeft laten leiden door da algemeeoe NederlandBche belangen De Begeeriog erkent de nadeelen voor de boomkweekerg en blijft dan ook werkzaam om zoo mogelgk een toapassing van het tarief te verkrijgen die eenigszins aan de geuite grieven te gemoet komt De minister ontkent echter d t het Duitsche tarief ten nadeele van ons land wordt uitgelegd De minister zal omtrent deze vraag overleg plegen met zijn ambtgenoo t Veegens Na eenige discussie tusschen den heer Tak en den minister wordt besloten de behandeling van de motie Tak c s uit te stellen tot de behandeling vaa de begroeting v in Landbouw Nijverheid en Handel Hierna wordt het algemeen debat gesloten Bjj de afdeeliog buitenlandsche gez ntschappen en consuhten prgst de Haar Hubreeht in het algemeen het kort voor de indiening dezer begrooting tot stand gekomen reglement op de inrichting van den consalairen dienst maar protesteert tegen de gebrekkige opleiding ran de leerlingcoosuls Voorts dringt hij aan op het zoeken voor het consnlambt niet speciaal naar juristw maar naar menschen nit den handelsstand De heer Tak wijst er op dat reeds sedert jaren geklaagd wordt over de weinige medewerking en de onhenscbe behandeling welke werkzoekenden in bet buitenland ondervinden van de zijde der consuls De berichten over gebrek aan werkkrachten in het buitenland worden zegt de ministar in de Staats Ct opgenomen in het belang van de Nederland che arbeiders die werk zoeken Er wordt bjj vermeld als er staking is geweest De minister wijst er op dat de Haagsche en Amsterdamsche arbeidsbeurzen hem Oank hebben gebracht en eerstgenoemde begrs 85 werklieden op deze wgze kon plaatsan Wat onze buitenlandsche politiek aangaat zü moet zijn bescheiden maar zelfstandig Wg moeten niet meedoen aan de groote politiek Het denkbeeld om te trachten da geleidelijke ontwapening en onze permanente neutraiiseering te brengen op het program der Vredesconferentie schQnt den ministar verwerpelijk De nadeelen van zulk een neutraliseering acht de minister voorshands grooter dan de voordaalen Bovendien zouden wy onze algemeene vrpeid van handelen pr s geven De minister zal al het mogelijke doen om de belangen van hen betrokken bg de afwikkeling der zaken van de Z A S M goed te behartigen Bjj de replieken houdt de heer Tak vol dat de Regeering door ofScieela mededeelingen in de St Ct een aanslag had gedaan op het internationale vakvereenigingsleven Spr wil een uitspraak van de Kamer en stelt daarom met de heeren van Vliet en Pastoors een motie voor iraarin de Kamer als haar oordeel uitspreekt dat de bemoeiingen van den minister van Buitenlandsche Zaken mat oproe ngen van Nederlandsche arbeiders voor buitenlandsche ondernemingen waar werkstaking is ongewenscbt is De beer Talma raadt den minister aan de Kamer een stemming te besparen over de motie Tak c s door ta verklaren dat hg zich honden zal aan den wansch in de motie uitgedrukt De minister verzekert dat door hem geen akademische opleiding zal worden opgedragep aan de jongelieden die zich willen bekwamen voor het consulaire examen De klacht van den heer Tak zal spr onderzoeken zij was hem niet bekend De heer van Karneboek deelt mede dat het door hem met andere leden ingediend amendement slechts de strekking beeft de organisatie van den consniairan dienst in ZuidAfrika ta doen wachten op het besluit der Engelsche regeering in gevallen omtrent de plaats waar de zetel des bestnurs zal worden gevestigd De minister heeft tegen het amendement geen bezwaar Echter geeft hij een kleine wgziging ten aanzien van het bedrag in overweging De haar van Karnebeak voldoet hieraan Beide amendementen worden daar z h goadgakaord De begrooting van Buitenlandsche Zaken wordt rervolgens goedgekeurd Morgen 10 uur voortzetting De minister van buitenlandsche zaken brengt ter kennis dat van 18 Mei tot 8 Juni 1907 eene tentoonstelling van het reiswezen te Londen zal worden gehouden waartoe het initiatief is genomen door de directeuren van het maandblad Healt Resorts waarvan het kantoor is gevestigd in No 140 Wardonrslreet Londen W De heer A Staines Handers is belast met de organisatie van deze tentoonstelling en alle aanvragen kunnen tot bein gericht worden aan bet kantoor der Travel Exhibition 75 Chancery Lane Holborn Londen W C Een prospectus dezer tentoonstelling is op aanvrage verkrijgbaar aan het Departement van Bnitenlandsche Zaken 8t Ct Gemeng de Berichten Het St Nicolaasfeeat werd gisteren te Utrecht door de stndeerende jongelingschap op de gewone eigenaardige wgze gevierd Verschillende groepjes gecosturaeerden reden door de lirüpvollo straten van het centrum der stad en verwekten overal waar zg zich vertoonden bijzondere vroolijkheid Zeer aardige groepjes waren o a schoenmaker Voigt te Koepenick en te Cltrecbt of alles wgke voor het militairisme de Amerikaansche vleeschscbandalen waarbij aanschouwelijk voorgesteld werd hoe geheele laarzen werden saamgehakt met het heerlgke rieesch minister Krans naar Chili enz enz Men meldt nit Tilbui g aan de b H b Ct Qjsterennacht omstreeks één nnr vervoegden zich drie personen C de R A H en tl F aan de woning ren vronw S in de Prinses Sophiastraat alhier en verzochten te worden binnengelaten Vrouw S die met hare kinderen reeds te bed lag weigerde waarop de drie mannen de deur intrapten en alzoo binnendrongen Bevreesd voor hnnne bedreigingen vluchtte de vrouw met hare kinderen naar een der buren De politie werd met hel gebeurde in kennis gesteld waarop zich eenige agenten naar de woning begaven De politie trof de indringers aan zich te goed doende aan een pan met gebraden spek en brood Ze werden gepakt en naar het hoofdbureau van politie gebracht Hen meldt nit Rotterdam Gistermorgen bleek ingebroken in hetprivékantoor van den heer J H Henkes directenr van de Rotterdamsche Boek en Kunstdrukkerij aan den Haringvliet Men vond de lessenaars opengebroken en alles dooreengeworpen De dieven bleken bet slot van de straatdenr geforceerd te hebben en op die wijze binnengekomen ta zijn Zy schijnen echter niets van hun gading te bebbeb gevonden tenminste voor zoover men kan nagaan wordt er niets vermist De berichtgever van bet Hdbl meldde Dinsdagavond nog Hedennamiddag deelde de firma Ter Horst ons nog mede dat het bedrgl niet toelaat de loonen te verhoogen zonder dat meer arbeid wordt geleverd Bovendien kan niet worden aanvaard de loonregeling zooals die ran werkliedenzgde is roorgesteld omdat er categorieën zijn in de fabriek wier arbeidspraestatie meer dan roldoende wordt beloond De wevers bgv verdienen een weekloon van f 9 ji f 11 hun hulpen knechten van 16 tot 18 jaar van f5 tot f 6 Op die groote arbeidspraestatie is meermalen aangedrongen maar do werklieden bleken er niet toe geneigd al bewees het bedrgf in Engeland dé mogelgkheid daarvan Waar loonen aan de fabriek te Rgssen worden betaald die nergens anders eenzelfde hoogte bereikt hebben daar meende de firma de voorgestelde regeling niet te kunnen invoeren Het bedrgf beeft reeds aanmerkelijk schade ondervonden door het telkens aankondigen van stakingen waarvan het tgdstip van aanvang steeds aan de boodbestnren werd overgelaten door welke herhaalde aankondigingen de orders voor leveringen uitbleven Verklaart de firma zich dus niet in staat de van werkliedenzijde gewenschte loonen in ta voeren ziJ meent tevens te moeten blijven volharden biJ haar standpunt niet met de bondsbesturen te onderhandelen Alleeï met haar eigen personeel wil de firma de zaak regen ledare tusschenkomst ran de organisatie sluit zg beslist uit Qerraagd naar het Standpunt dat te Enschedé te dien aanzien wordt ingenomen deelde de firma ons mede dat daar wel de patroonsorganisatie met de warkiiedenorganisatie onderhandalt wat ta Rijssen niet mogelijk is wgl hiar de firma geheel alleen staat Een patroonsorganisatie bestaat te Rjjssen niet HedanmiddH na h t lehaftnnr kwaman er ran de 200 weijilieden die vanmorgen de fabriek waren binnengegaan 2 terng waarop de firma besloot de geheele fabriek te sluiten de machines stop te zetten en de zaak Voorloopig te doen stilstaan Van hedenmiddair al staan te RiJssen dus 1022 arbeiders en arbeidsters op straat De staking is nu algemeen Te haHdrie trokken do werklieden rrouweo en kinderen in optocht naar het fabriehgebonw om hnn loon uitbetaald te krijgen Wonordelgkheden hadden niet plaats De rijksreldwachters en marecbaossees patronilleeren twee aan twee in de straten Aan het rerbod van samenscholingen werd vanmiddag nog niet streng de band gebonden om geen verzet nit te lokken Maar vanavond zal het stiptelgk worden gehandhaafd Inforraeerende naar de reden waaroin ook den heer Sybrandy geen gelegenheid werd geboden zich omtrent het bedrijf en de arbeidstoestanden te vergewissen werd ons doqj de firma geantwoord dat de wjjze waarop mr Sybrandy die gegevens verzocht van dien aard was dat de directie er niet over dacht aan het verzoek gevolg te geven Door de bondsbesturen werd ons nog verzekerd dat hoogstens 39 40 man het hier bovengenoemde loon van 9 tot 11 gulden verdienen In alle andere categorieën is het aanmerkelijk lager Zelfs de velen die nog behooren tot het gedeelte waarvan er 30i 40 het loon van 9 11 gulden verdienen genoten tot dusver een weekloon dat aanmerkelgk minder is en allerminst gelgk staat met de verdiensten in andere fabrieken Een loon van drie gulden voor een voltVassen vrouw werktgd vnn 7 tot 7 met een nar schaft mocht volgens de meening der bondsbestnren niet worden bestendigd Hedenavond was het tegen de verwachting in zeer rustig in de gemeente van de stakende arbeiders werden er weinig op straat gezien Woensdagochtend werd vanwege de vakbonden Unites en De Eendracht een manifest verspreid waarin het conflict beknopt werd toegelicht de arbeiderstoestanden ran Rgssen werden uiteengezet en om stenn roor de stakenden werd gevraagd Door de vakbonden is een stakingsbnrean gevestigd in de K rkstraat in een daartoe speciaal gebuurd perceel Brabantsche zedelgkheid De Bred Gt schrijft Men zendt ons weer eens twee programma s één uit ZevenbergBche Hoek en een nit Standdaarbniteo waarop gedrukt Voar dames niet toegaokelgk en Voor dames geen plaatsen veikrijgbaar Wie hiernit opmaakt dat er in die dorpen bjj gebrek aab een vereeniging Voor Eer en Deugd obscene voorstellingen of piqnante voordrachten gegeven worden en dat daarom de dames niet worden toegelaten heeft t mis ver mis De programma s zgn zoo onschuldig als men van Zevenbergsche Hoek en Standdaarbuiten verwachten kan eon paar maziekmeesters en eenige voordrachten van da Winter Maar t is op de Brabantsche dorpen en ook in tal van grootere gemeenten een vast gebrnik dat vroawen en meisjes nooit op avonduitroeringen mogen verschijnen Bals waarbij de vrouwen nn eenmaal niet gemist kunnen worden worden daarom steeds s middags gegeven De reden van dezen zonderlingen maatregel moet wel zgn dat de zedelijkheid in die gemeenten niet zeer hoog en nog minder vast staat en dat de machthebbenden nu pogen op deze wjjze haar zoo min mogelgk in gevaar te brengen Koninklgk goedgekenrd Een brani nit den Amsterdamschen Jordaan stond gister voor den kantonrechter t Hbl vertelt de zaak aldus Hjj heeft natnurlgk als elk rechtgeaard Jordaner een duivenplat zonder vergunning van B on W en is daarom bekeurd Zelfbewust prat op zgn recht van onderop ouder treedt hg naar voren Volgens den brigadier getnige was bjj schrikkelijk brutaal geweest Hg zei tegen mij met nadruk dat als ik een agent van politie was hiJ mjj de trap zou afd oderen Bekeur me maar zei hg ik wil el s over die zaak praten want de vereeniging die koninklijk goedgekeurd is die het me vergunning gegeven Ik zei dat hjj oen vergunning moest hebben van B en W maar hij zei Daar heb ik maling au M n vereeniging is koninklijk goedgekeurd en dat wil ik wel s uitvechten Nou toen heb ik m bekeuring aangezegd Ik vroeg zgn naam en toen antwoordde hg M n naam die is op het Oost Indische Huis te krijgen en nou gauw m n trap af Toen smoat hg de deur voor m n neus dicht Kantonrechter Bent u toen dadelijk heengegaan Getuige Ja mijnheer want ik achte hem best in staat mjj te Igf te gaan K Nn dan hadt u hem kunnen aiiaateeren wegens verzet nietwaarf Gat Jawel mijnhaar aaar da tnf as erg armoedig en t w a drta kaaf Bekl heeft met fiere onverschillighoid het verbaal aangeboord Hg krjjgt nn het woord voor zijn verdediging en draagt die met zoo sterke stemverheffing voor dat dekan tonrechter hem herhaaldelijk moet te kennen geven dat hij niet doof is De agent staat doodgewoon te liegen zegt bij Het duivenplat staat er al 28 jaar en als de agent mg nn al 10 jaren kent dan had hjj als bij zjjn plicht had gedaan mg al veel eerder moeten bekeuren Hij schgnt oen veete tegen miJ te hebbeu en nu zou ik w 1 s willen weten waarom hg m8 bekeurd heelt Bovendien de jiostdniven vereeniging is koninklijk goedgekenrd en nu meen ik als zulk een vereeniging koninklijk goedgekenrd is met medewerking v an den minister van Oorlog dat ik dan wel een duivenplat mag hebben Kantonrechter Zoo meen je dat P Dan moet je mgn uitspraak maar eens afwachten dan eet je waarnaar je je te richten hebt jf Men schrijft aan de N B Ct Nn de wet het loten op St Nicolaasavond bg bakkers en in herbergen verbiedt hadden kasteleins en bakkers in Friesland er iets anjlers op gevonden om dien avond klanten te trekken Sommige kasteleins organiseerde scbotjasen pandoerpartüen bakkers badden windbuksen aangeschaft met sclijgf om om taaitaai taartjes en andere lekkerngen te laten schieten Ook werd bij sommige kasteleins dien avond bal gehouden Amsterdam 4 December 1006 Als nieuw ingekomen wijzigingen van Vraag en Aanbod in het Weekblad van do Cora missiebank te Amsterdam vermelden wi U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Cultuur MiJ Kayoe Enak 16pCt Landbouw Mg Ngoepit 260 Biiliton MiJ Tweede Rnbri k 1 2750 Pharmaceutische Handelsv 134 pCt Heinekens Bierbrouwerg Mij 300 Haagsche Tramweg Mg 55 Amsterdamsche önlerg Mg 63 Nederlandsche Bouw Mij 1 220 Algemeene Waterleiding Mg 100 pCl Opr aand Sinkep Tio Maatschappij f 65 Fritmienscb 4 pCt Hongaarsche Hypb 14 Oostenrjjksche Boden crediet 1880 24 58 45 pCt Bew V Deelger Vereenigde Amer fondsen Kerkhoven Co C s Scrips Fort Arthur Townsite Corap aangebodenI 335 Bod Bod 65 pCt Aand Nationale Hypotheekbank V Westlandsche Hypothe kb Taagsche Steenkélen Mg v h Kemps Oblig 70 90 130 Maatschappg tot exploitatie van de Brakke Grond Maatschappij tot exploitatie der C G Rommenhollersche Koolzuur en Znurstofwérks Aand Maatschappg voor Landponw en BeetwortelsuikerindUtltrie Maatschappij tot exploitatie 140 90 f 226 Oblig 60pCU 90 100 75 T der Suikerfabriek Uaboe HoUandsche Maatschappij tot bet maken van Werken in gewapend Beton Haagsche Maatschappgl van Onroerende Goederen Aand Nederlandsche Bouw Mij Maatschappij tot expl van onroerende Goederen de Vereeniging Hotel Keizer Karel Zuid HoUandsche Koffieihnis te s Gravenhage Nationale Werkgeversverze keringsbank tegen ongevallen Opr aand Singkep Tin Maatschappg f 70 Scrips T div bew Java China Japan Lgn I Bod Pandbr Algeraesne Friesche Hïpb 97 51 Oblig Maatschappij Gaasterland 100 Amsterdam 4 December 1906 Volgens het Weekblad voot de Commisslebank te Amsterdam zijn in de week geëindigd 4 December door tusschenkomst dier bank verhandSW de navolgende Minder Courante Fondsen Aand Administratiekantoor van Indische Fondsen 80pCt Holland Bank 100 Snrinaamsche Bank 110 Bataalsche Hypb 25 pCt gestort 106 Rotterdamsche Hypb voor Nederland 10 pCt gestort 220 ütrechtsche Hypb 10 pCt gestort 140 Cultuur Ug Bali Telle 42 Landbouw MiJ Manang 125 Preanger Koffie Cultuur Mg Tjiharoes Rahajoa 25 Earsta Pref aand Oost Borneo Mjj 145 142 d Uolukschfl Handelsven 155 Mg voor Meel en Broodfabr 70 i 1 pCt Oblig Koninklijke MiJ de Schalde Scheepsbouw en toVliiaingan 101 4 Ct Oblig Stoomtram West Friesland 99 Aand Nnderlandsche Bouw Mg f 220 Eerste Nederlandsche Verzekering Mg o h leven en tegen Invaliditeit 20 pCt gestort 230 pCt Eerste Nederlandsche Hagel Verzekering Mg 10 pCt gestort 25 Groningsche Meikiorichting Vredowold 150 Hollandia Holl Fabr van Mfsikprodncten en Voedingsm 160 Opr aand Javasohe Exploitatie Mg f 30 Petroleum Mg Moesi Ilir 4 25 Singkep Tin Mg 70 Bew V Deelger Vereenigde Amer Fondsen Kerkhoven Co c 8 lo Serie f 58 50 4 pCt Pramiensch Hong Hypb 14 4 pCt Oblig Sociëteit Troa moet Blycken 50 pCt 4 pCt Oblig Vereen tot Christelijkeverzorging v Krankzinnigen in Nederland 95 Aand Zekerheidslonds van de OnderlingeLevenavorkering van Eigen Hnip 96 Stadsnieuws GOUDA 6 December 1906 Aan de raadsleden zjjn de volgende ingekomen stukken toegezonden Qonda 21 November 1906 De Commissie welke belast is met bet doen van voorstellen in zake den bouw van het ran Iterson ziekenhnis deelde CJwe Vergadering bereids mede dat de bueren de Moraaz Imans ran wie de gemeente bet terrein langs de Krugerlaan beeft gekocht bg de onderhandelingen hnn wensch hebben te kennen gegeren dat de tegenwoordige huurder ran het land de heer K Jonkheid dat gedeelte ran het terrein hetwelk niet aanstonds benoodigd is roor de stichting ran het Ziekenhuis en zyn tuin roorloopig in hnur zou mogen behouden Evenmin als bg de Commissie bestonden biykbaar bg den Raad bezwaren aan dien wensch te voldoen j de heer Jonkheid zou evenwel te dezer zake gaarne eene bepaalde beslissing zien genomen Uit haar voorstel van 25 October j l volgt dat de Commissie van het aangekochte land der heeren de Moraaz Imans voor het Ziekenhuis wil bestemd zien het nevens den Goejanrerwelledgk gelegen gedeelte aansluitende aan het van den heer A J van Vliet c s verworven stuk land ea wel ter gelgke breedte als dit stuk derhalve ter breedte van ongeveer 200 M gerekend van de greoslgn met den voet van den dyk jvermits het terrein ongeveer 75 M diep is zou dus voor het Ziekenhuis aanstonds noodig zgn ongeveer 15 HA en zou den heer Jonkheid in gebruik kunnen worden gelaten de overschietende 3 8 H A ongeveer Biykens de ons vertoonde overeenkomst werd tot nog toe door hem voor het land eene jaarlgksche buur ol pacht betaald van f 450 1 op dezen voet wjkro voor de hem te verhuren 3 8 H A eene aarlgksche hnurof pachtsom van f 820 te Kedingen De verhuur zon naar het ons verder voorkomt kunnen worden aangegaan voor het tgdvak van 1 Februari 1907 tot November 1908 met stilzwygende verlenging telkens met een jaar wanneer niet vóór 1 Angnstus de overeenkomst door een der partgen is opgezegd de betaling der hnorpenniogen zou kunnen geschieden in twee gelgke termgnen de eene vervallende op 1 Augustus ec de andere ap 1 November wordende het tgdvak van 1 Februori tot 1 November 1907 gerekend op een vol jaar terwgl voor de richtige betaling der bnursom en de nakoming der aan de verhuring te verbinden voorwaarden twee borgen waren te stellen onverminderd het recht der gemeente om als de huurder de overeenkomst in eeaig opzicht niet stipt nakomt haar onmiddelgk te doen eindigen Behalve de gewone voorwaarden dat de huurder het land nit alle schouwen zal moeten houden het behoorlgk gebruiken blooten slooten greppelen en van onkruid enz schoon houden zal dat hg het ten minste eenmaal in de twee jaren ieder jaar de helft met goede mestspecie ter beoordeeling van ons Collego behoorlgk zal toemaken dat het land niet mag worden gehooid doch als weiland moet worden gebruikt uitsluitend voor hoorovee en ten hoogste twee paarden dat onder welk voorwendsel ook geen gras hooi of mest van het land naar eenige andere plaats mag worden vervoerd dat de hekken eu het verdere getimmerte hetgeen zich op of aan het gehoorde mochtbevinden door den huurder ten onzen genoegen steeds moet worden onderhouden en zoo noodig vernieuwd dat de hnnrder heeft te gedoogen dat het land door ken die van onzentwege worden gezonden zoo dikwyis ons College zulks zal noodig achten wordt betreden zonden wy vardar nog willen badingen n dat het melken ran het vaa in geen geral zal mogen geschieden aan de zgde van het te stichten Ziekenhuis doch daarroor door den huurder eene ruimte zal moeten worden ingericht en bestemd aan de zgde ran de Karnemelksloot waartoe van gemeentewege aldaar een brug of dam toegang gevende tot de Krugerlaan zal worden gemaakt en eindelgk dat voor den aanroer ran materialen ten behoeve ran den bouw ran het Ziekenhnis van het verhuurde land gebruik zal jonnen worden gemaakt tot het leggen van een draagbaar smalspoor en het daarover met de hand bewegen ran zoogenaamde kipwagentjes tegen eene door den huurder onder onze goedkeuring te bepalen rergoeding Na gehouden orerleg met de Commissie van bystand in het beheer der geireentewerken geven wg den Raad beleefd in overweging ons te machtigen op den voet van het bovenstaande met den heer K Jonkheid die zich met een on ander vereenigt eene evereenkomst van hnur en verhuur aan te gaan Gouda 27 November 1906 Het groote aantal leerlingen van den Han delacnrsos dat hot onderwys in macbineschryven volgt maakt het noodzakelgk dat behalve het vroeger reeds aangekochte exemplaar een tweede schrijfmachine gebruikt wordt Tot voor eenigen tgd kon oen dergeIgk toestel gehoord worden doch dit is teruggenomen wg zien ons derhalve genoodzaakt roor den cursus een tweede exemplaar ran het zelfde systeem als de roorhanden machine aan te schaffen De gelegenheid bestaat een tweede hands toestel met volledige garantie te koopen voor f 140 Wg zouden wel hiervan gebruik willen maken docb uit den aard der zaak laat de betrekkelijke begrootingspost dezen aankoop niet toe Wg hebben mitsdien do eer den Raadte verzoeken van artikel 2 van Atdeeling II van Hoofdstuk VII dor Uitgaven van do gemeente begrooting voor 1906 Kosten van den Handelscnrsos hi t ond rdeel 6 Leermiddelen en Schoolbuiioelten Volgnummer 1576 te verhoogen met I 140 en dit bedrag al te schrgvcii van den post voor Onvoorziene Uitgaven Volgnummer 206 Door de Rechtbank te Rotterdam is gisteren het laillissement uitgesproken van A van den Berg echtgenoote run J Woerlee bleekster te Gouda Curator mr F H Kranenburg Rechter commistaris mr G W baron van der Feltz BEÏÏES VAN ROTTEEDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV SiaaUletninQtn PoETOOAL Oblig Be Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RnsLADo Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azii Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 VI 24i i Hj pothetk BanktnPandb idem idem 4 99 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche HypB 4 100 Pandb Zuid Holi Hypb 4M 7 Pandb lo Algem Groningl f ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsohe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 100 SpoorwegUeningen Italic Oblig Zuid Italiaansche Spw My A 367 Premieteeninqtnr bBLOiz Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverêen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Scheepvaart Maatschappijen Pand Holland Gnif 8tv Mg 36 VERSCBEIDENHEID In de Portugeesche Kamer beeft Dinsdag een republikein de rageering tar verantwoording geroepen over da manier waarop de politie Zaterdag te Oporto bjj een betooging tegen zgn partygenooten is te keer gegaan Toen de sqreker door den voorzitter tot do orde geroepen niet luisterde werd hg met behulp van gewapende macht verwyderd Aan de Peterskerk in het centrum van Weenen is een monument onthuld voor Karel den Groote ter herinnering aan diens verblgf in Weenen t Eigenaardige van het geval is de geschiedkenners het er tegenwoordig vrg wel over eens zgn dat Karel de Groote nooit in Weenen is geweest De onthalling van het monument een marmeren relief van Weyer werd door aartshertog Leopold Salvator als vertegenwoordiger van keizer Frans Joseph bggewoond EXPOSITIE der nienwste modellen W intermanteLs Costumes Blouses Jupea en Jupons Robes en Japonstoffen Ti IFffifi j met bgbehoorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PELTERIJBN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp oncurreerende prgzen Aanbevelend MABRTBEHIOHTEN Qonda 6 December 1906 GRANEN De beste soorten bhjven steeds getnaklcelijlc te verkoopen Afwglcende daarentegen mociliik Tarwe Zeeuwache 8 15 i 8 50 mindere dito 7 30 k 7 80 Afwijkende 5 75 4 6 50 Folder 5 60 A ƒ ó go Nieuwe ZeeuwscJie a Rogge Zeeuwsche J 5 75 k 6 35 Polder 5 40 i 5 65 BuitenlandBche per 70 kilo A Gerst Winter i A 5 50 Zomer i 5 10 it 5 40 Chevalier 6 A 6 75 Buitenl Yoergcrst per 70 kilo A Haver per hectoliter 3 15 A 3 75 Per 100 kilo 7 30 A 7 80 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 75 A 7 50 Kanariezaad 7 50 A 10 50 Karwtjzaad per 50 Kilo A Koolzaad per 50 Kilo A Erwten Kookerwten gas A f 10 35 Buttentandsche voererwten per 80 Kilo 6 5 A 6 70 J oonen bruine Boenen 9 75 Witte boonen ƒ 13 50 A 15 Paardan boooea 7 10 a ƒ 7 25 Duiven boonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Aroerikaaniche 6 10 A 6 35 Kleine ronde 6 10 1 7 Vkbuarkt Melkvee goede aanvoer handel met hooge prijzen vlug Vette varkens goede aanvoer handel vrtj wel 31 a 33 ct per hall K ü Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 30 A s 1 ct per half K C Magere Biggen goede aanvoer handel stug 1 30 A I 65 per week Vette Sctiapen aanvoer handel geene beteekenis A I Lammeren goede aanvoer handel matig 18 A 33 Nuchtere Kalveren redelijke aanvoer handel vlag 8 A y 13 Graskalveren aanvoer en handel geene bet I A f Fokkalveren 10 A 17 Kaas aangevoerd 73 partijen handel vlug e kwal 31 33 00 ade kwal aoi 30 Zwaardere 34 50 KoordhollaDsche Boter 1079 itukkea van KG Handel vlug Goeboter 1 45 4 i 55 Weiboter A 1 3 40 BurgerlUke Stand ReeuvUk GEBOREN Jan ouders J van Dyk en 9 Oskam GEHUWD G Walraad en A Stofberg Verkrggbaar in flosschen 50 ets 7 Ï ct en f l Zi y H H Apothekers en Drogisten Let op het merk A JIKBBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouoa bg C LDGEH Apotheker Markt en by WOLFFiCo Westhaven 118 ADVERTENTII N