Goudsche Courant, zaterdag 8 december 1906

Zaterdag 8 December 1000 No 10303 45ste Jaargang fiOüDSCHE mum DlieuwS en Advertentieblad roQr Gouda en Omstreken reletoinHo 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2ö iranco per I 08t 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon o 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Bond van Nederl Onderwijzers Afdeeling OODDA e o KITVÖËRIKG op Woensdag12 December s avouds 8 nnr precies in de Sociëteit ONS GENOEGEN JAN ONGELUK biyspel in drie bedrijren op to voeren door G ONDEEW en ONDERWIJZEEESSEN met welwillende medewerking van het ONDERWIJZERS STRIJKORKEST ten bate van de GmUe fereeniging roor GezndbeiiiskoloiiiëD Bewijzen van toegang it 10 0O voor leden der Sociëteit O ö i i voorniet leden yerkrügbaar bU J VAN BENTUM Zs Markt S YEBHEUS Tnrfmarkt 72 en S avonds aan de zaal OFENBAAS ESAUEN STADS IUZIEKSCHOOL op Vrijdag 14 December 1906 Aanvang namd ten 1 uur en avonds ten fii i uur in de Sociëteit ONS GENOEGEN TE GOUDA Inschrijving nieuwejeerlingen in het gebouw der School aan de Westhaven alhier op Maandag 17 December 1906 namiddage van 3 S nor over voorwaarden van toelating zie aan Ouders en voogden worden er op attent gemaakt dat het verxoek om tuiBChenti d gehe a êchrifving van leerlingen alléén geldig i wanneer het êchrifleiyk 4 gedaan MJ den ondergeteekende iial n vetrtlem dagen vóór den aanvang eau een nieuw kwartaal Namens de Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool J J A MONTIJN Secretaris Victoria Water Gereg eide aanvoer Aanbevelend FiTmaHerman Zoon Onnavolgbaar x n thans door nieuw gevonden toepassingeu onze In olieverf geêchilderde for Irelten Pelntare Begaerli Ztj geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie Toor de oikle te ontvangen OelU Prösconrant met een aantal ongevraagde getnigschrilten gntiê op aanvraag Boxtel H B06AERJS Jft Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zijn Wild en Gevogelte Van al heden en verder dagelijks verach verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prjjzen Ennklnar schoongemaakt iranco poor geheel Nederland Aanbevelend T GPTT ilffG Poelier Oosterstraat 18 ftOTTEBDAM Telephoon Interc No 2031 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn EoUandsclie Maatschappij van Landl oiiw Afd GOUDA en Omatreken LEZING door den Heer A BOS Zoivelconsuleot te sGraveohage op MAANDAG 10 DECRMBEB 1906 des avonds te 7 i ure in het lokaal CONCORDIA Westhaven ohdbbwebp Oemeentelijke controle op den verkoop van Uelk enllelkproducten Deze lezing is toegankelijk voor de leden alsmede voor belangstellenden die hiervoor Introdnctiekaarten kunnen bekomen bg den Voorzitter o Secretaris ol des avonds aan het lokaal Het Bestuur H N VALCKENIER DE GREEVE Voorzitter W Cv D STOLPE Secretaris WAT ¥ IJ ALLEN ZONDEE ONDEESCIEID lOETEN Wg moeten allen zonder onderscheid in dit klimaat leven Maar wg znllen het komende gure jaargetijde beter doorkomen naar mate wg beter gewapend zijn Hoe gezonder nw bloed des te krachtiger zjjt gij Wanneer gij nu nn het najaar boKint bij tijds zorgt uw bloed te zuiveren van de kwade sappen en het te versterken door de SANGUINOSE dan zult gg uw weerstandsvermogen verhoogen en gij komt gemakkelijker den winter door Want de SANGUINOSE is het beste middel dat de wetenschap heeft oitgedacht ter zuivering en versterking van nw bloed De SANGUINOSE drjglt de kwade sappen uit langs de natnnrlgke wegen van de nieren den lever en de ingewanden De SANGUINOSE maakt nw bloed Irisch en krachtig zóó dat het al nw organen rijkelgk voeden en krachtig maken kan Gg kunt U geen beter middel verschalfen zelfs voor veel geld Wanneer gjj hei een zes weken volhoudt dan hebt gjj óér de winter begonnen i een flinke Sangninose kuur gedaan en zü zal n goed doen Het zal u zijn alsóf er nietw bloed nieuwe kracht nieuwe gezondheid door nwe aderen stroomt en de kwade sappen uit uw lichaam verwijderd worden Zes flacons SANGUINOSE doen wonderen aanj het gansche gestel 1 Wilt gjj een greep doen uit de verklarii en van dankbare gebruikers Ziehier Prof Dr NEfTOK CHiEBONHiBR nit Brussel verklaart Ik houd de SanguiDose roor het werk zaamsle middel Ier htslrijding van de bloedarmoede en ai hare gevolge De Sanguinose heeft mg steeds geholpen Op mijn zwak zenuwachtig gestel had de Sanguinose steed een oersterkenden en opgewekten invloed Mevr J NIJLAND Den Haag Hngo de Grootstraat 69 Mijn dochtertje van 7 jaren had in het begin van den winter veel gesukkeld aan slgmhoest koortsen en daarna mazelen Het kind was lusteloos ongedurig zenuwachtig en had hoegenaamd geen eetlust Sedert ziJ echter deSanguinose gebruikt heeft is er bg haar eme gehetU verandering tm goede geüomen Mgn kind is weer vroolijk en levenslustig slaapt geruster heeft weer goede eetlust en geregelde goede spijsvetering Mevr E J ARIJS PERIN Amsterdam 3e Helmersstraat 31 Ik ben al 16 jaren lijdende aan de maag zoodat ik het minste voedsel niet kon gebruiken zonder bezwaar ik had ontzettende pijnen in den rug en gedurig suizingen in het hoofd Het was een verschriükelijk Igden Sinds ik met de SANGUINOSE begonnen ben is dit alles veranderd Ik eet nu flink en mijne kinderen verbazen er zich over dat ik nu alles gebruiken kan Zyweten wel hoevele middelen ik al gebruikt had zondei jat mj iets had geholpen J Mfej E DE KATER Den Haag V Sirtemastraat 38 Gii die dit leest doet uw voordeel met bovenstaande er aringeyGebrnikt ook de SANGUINOSE wanneer gij geen baat vindt bg de midile en die gjj tot hiertoe genomen hebt De Sanguinose is een buitengewoon krachtig middel zü is zuiver plantaardig in het luchtledige toebereid en wordt door zeer zwakke gestellen verdragen De Sanguinose kan u helpen Zij wekt uw eetlust op verdrijft uw vermoeidheid verrijkt uw bloed versterkt uw hersenen geeft krachtige zenuwen geneest verouderd maaglijden overwint hardnekkigen hoofdpijn maakt uw slaap diep en verkwikkend en bevordert eene algeheele levensopgewektheid Zie dan niet op tegen een kleine uitgave die U veel an doen winnen en bedenk bet wél een goede gezondheid is ook kapitaal I WeeB gewaarschuwd tegen natnaak De echte Sanguinose wordt verkocht in groene flacons van 300 gram en kost per flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 16 Te Gooda bU mhn Co Westhaven 198 Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJIGEüHONIG voor hoestenden N VAN DAM Co De Riemerstraat Den Haag SIERUW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wü franco door Nederland onze overal bekende NORMALKOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 gtuks j ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzisseo crocus scillas sneewklokjes etc Rijk geillustreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in het Hollandscb en onze vele wenken voor de cultuur bevatende groote catalogus in het Dnitsch zenden wü desverlangd gratis en franco Tolnbouw Ëtablissement Huls ter Duin IMoordwUk bU Haarlem HUIS TE HUUR Hcerenhuis Oosthaven l 88 Zes K imer8 groote Konken drooge Keljor flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 li7T ï 7 L00i r DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAfflENTEN in elke stijl Tan de eerste fabrieken tegon concnrreerende prgzen A nle gef vao Gas WaUr Spreek Blurea Electrisclie geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudseh Verllchtlng Magaxtjn DE A 01DI TKR daar alles door bekwame fitters verricl t wordt nöordI BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLLIWEü E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OFTVANGBN alle soorten HEERENDAMES DAMESen KINDER WINTER SCHOENWERK STERKE Sehoollaarzen üvcrschoenen enz enz Aanbevelend i SMITS Alle repjiratiën en aangemeten werk EEHIQBEFOTVAirTEES Wen VI lUVENSW AAY ZONEN OORINCHBSl Deze THEEËN worden afgele ferd in verzegelde pakjes van viji twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en IPrÜ voorzien van nevenstaanri Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitToerinf van g eerde orders aanbevelende J C BIJL fo 11 heen J BREEBAART L Kohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bg PEETERS Jz M op escAet m hêrHramH KEi ISGEVIi G iNRICHTWGliN WKLKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUKMEK VBROORZAKEN BURüEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secrelafie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van de Directie der Goudsche Glucosefabriek om rergnnning tot uitbreiding har fabriek door vergrooting der machinekamer in liet perceel gelegen aan de Latarussteeg Wijk O No S4J Kadastraal bekend Sectie ü No 2 Dat op Visdag deu 11 December 1906 des namiddags ten i i me op liet Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 7 December 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER LANDWEER 1 ader iiderzoek BüKGEMEESTKE en WETHOD DEK8 der Gemeente Gonda Gezien de aanschrijving van den Commandant in het 29e Landweerdistrict van den 1 December 1906 No 380 omtrent het nader onderzoek van verlofgangers van de Landweer Brengen bg dezer ter openbare kennis dat de verlofganger Zeltenrijch Hermanns behoerende tot het 29e Bataljon LandweerInlanterie Ie Compagnie Stamboeknammer 373 tot het nader onderzoek bedoeld bij art 3i dor Landweerwet voor den Landweerdistrictscommandant moet verschgnen op Vrgdag den 21 December 1906 des voormiddags te lO i nren te Gonda Wapenkam er Jernzalemstraat De verlofganger verschijnt in nniform gekleed en voorzien van de hem nitgereikte kleedingen nitrastingstnkken en van zijn zakboekje met daarin gëhechten verlofpas Indien aan deze oproeping niet wordt voldaan wordt de nalatige krachtens artikel 35 van voornoemde wet in werkeliiken dienst geroepen en daarin gedurende ten lioogste drie maanden gebonden De dnnr van dezen dienst wordt door don Minister van Oorlog bepaald die tevens het korps van het leger aanwijst waarbg de werkelijke dienst moet worden vervnld FEViLLETOX Tegen den Stroom 52 It Maar ook s winters als de kale takken zich afteekenden tegen den loodklenrigen hemel als geen bloem meer bloeide geen vogel meer zong was zg daar bjj herhaling geweest In plaats van den bladeren tooi hadden de takken en twggen dan hun vaak schitterend rg p versiersol het ragfijn cantillewerk der natuur het bloemtapgt op den grond Tas vervangen door blinkendwitte sneeuw en in plaats van t vogolengezang had zij dan t zoetklinkend zilvergeluid gehoord van de belletjes aan haar arteslee Haar als het bosch zooals na zijn diepe tonen had als de herfstbladen glansden met goudgelen gloed met brnin en purper doormengd als het zomergroen alierwege schaarseh was geworden als aan heggen en hagen de roode en zwarte bessen rgp werden dan zon zg zich Wel haast in staat gevoeld hebben om heel het lieve bosch te omhelzen Hoe vroolijk speelden niet de zonnevlekjes krijgertje tassehen dia zware stammen Welk MO lakkere aromatische geur steeg er niet op Bit d b itg Tlakt bladen dieknantto I Dezelfde stral wordt opgelegd lo indien de verlofganger bjj herhaling kleeding dingof uitrnstingstukken aan een ander behoorende als de zgne vertoont 2o wanneer hg zoi der geldige reden niet voorzien is van de vereischte voorwerpen 3o wanneer zijno kleedin eii nitrnatingstakken bg dit onderzoek niet in voldoenden slaat worden bevonden Ten slotte wordt do verlofganger uitdruk keiyk herinnerd dat bg zich in geon geval kan beroepen op het ni l ontvnngen eenor hoofdelijke oproeping maar dat deze openbare kennisgeving e e n i t en alleen als bewijs geldt dat de verlofganger behoorlijk is opgeroepen terwjjl ingeval ziekte do opkomst mocht verhinderen daarvan blgken moet door overlegging ter Geraeentesecrelarie van eene gezegelde en gl legaiiseerde geneeskundige verklaring Geldt het verlofgangers aan wie wegens onvermogen eene ongezegelde verklaring iS afgegeven dnn kan deze aldus ter verzending aan wien behoort ter Gemeentesecretarie worden ingeleverd Betreft het verlolgangers aan wie in verband met een vorig onderzoek door denzelfden geneeskundige reeds eene verklaring is nilgereikt dan kan ook voor nietonvermogenden met eene ongezegelde en nietgelegaliseerde verklaring worden volstaan Goada den 6 December 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uultenlandscli Overziclil Triomfantelijk wijit de Servische regeering er op dat Oostenrijk met al zjjn dreigementen de Serviërs die er voor bedanken naar de pijpen van de Monarchie te danken heelemaal niets doet Dit wisten wjj tronwens al maanden Uit de jongste opgaven echter van het autonoom bestuur der monopolies in Servië biykt dat er aan de schatkist en bedrag van 24 846 011 francs voor betaling der Openbaren schuld is verstrekt Ondanks den tarieven oorlog dien de Donanmooarchie Servië heeft verklaard heeft voorts de douana in de eerste maanden van dit jaar al 2 670 340 francs meer ontvangen dan geheele jaar 1905 En straks kgken de Fransche kanonnen van Creusot die Servië nu eenmaal ve rkoos te hebben in plaats van de vergeefs opgedrongen Oostenrgkscbe spottend over de Donau van Belgrado naar Semlin en kraakten onder haar voet I En hè een windvlaag nog èèn hoe aardig dwarrelt nn al dat losgelaten loof in Instigen rondedans I De specht klopt Inid hoog in de lacht krijscht een valk en dartel springt de kabold van t bosch het roode eekhoorntje van boom op boom Ciarisse voelt al de heerlijkheid van den herfstdag loopt voort loopt steeds voort en kent geen vermoeienis geen behoefte om ook maar een oogenblikje nit te rusten Met een dan doekje over t hoofd dat van achter telkens opwipt door den wind een paar veelkleuriggetinte herfstbladen met wat gloedroode bessenknopjes er tusschen door tot een ruikertje saamgebonden en in t ceintaar gestoken wandelt ze voort in een zeer opgewekte stemming haar kracht en gezondheid zoo ten volle waardeerend Het raischt het ritselt het fluistert door alle takken Ciarisse blijft staan zich even met de toppen barer vingers steunend aan den stam van een koninklijken beuk t Wond is in gesprek t zijn wonderlijke geheimen die twijg n twijg d hlad en blad aan elkander vertellen Ciarisse luistert luistert naar de stemmen van het bosch en ziet omhoog daar waar voor baar oog tnsschen bronsbroine bladeren in de blauwe kleor der hoop zich zoo Ttrmkkelijk de hooge liemel weUt De Berlijnsolie chirurg dr Bier die al m nden over den Sultan gaat heeft toegestemd geheel in dipust van Abdnl Hamid te treden en zich te Konstantinopel te vestigen Dr Bier wordt tegelgkertgd aan de MMische school aldaar verbonden Bier was tot dnsver assistent van professor Bergmann die hem mee naar den Bosporus nam toen hij bg den Sultan ontboden werd De nieuwe Igtarts was juist in Berlijn maar is telegrafisch naar Konstantinopel ontboden De eerste minister van Engeland heeft Wo n8dag in het Lagerhuis gozegd dat de Koning de 1 handvest waarmee Transvaal rgn nieawe grondwet krijgt geteekend heeft Volgens een nieuwsagentschap is t Zaterdag gebeurd Mtiar nu moet nog het groote zegel er aan gehecht worden De minister verwachtte 1 dat dit van do week zon geschieden De tekt zou dan Maandag in het Parlement or tafel gelegd on Woensdag openbaar gemaakt worden R nter seint uit Brussel dd 6 Dec In de Kamer werd het debat over de Congo quaestie noortgezet De minister van staat Beernaert zeide dat lioewel van den aanvang af een voorstander van het Congowerk geweest hj zich niet vereenigen kon met tf r tegenwoordige politiek daar de vrijheid van handelen en de oplossing der handwerkersqnaestie de eerste levensvoorwaarden zjjn voor de koloniën Hij verklaarde zich een beslist tegenstander van gedwongen arbeid en zeide dat het gevaarlijk is als het gezag en de administratie in dezelfde hand veteenigd z n De absolute souvereiniteit van den koning over den Oongostaat werd door de mogendheden plechtig erkend doch onder zekere voorwaarden in de eerste plaats de vrijheid van handel Wat voor België van belang is is de mogeIgkbeid van annexatie en de voorwaarden waaronder deze kan plaats hebben De heer Beernaert bestreed daarna de hescbonwingen van den heer Huysmans De heer Beernaert wijst er nog uitdrukkelijk op dat het in den Congo behaalde succes te danken is aan de volharding van den Koning maar ook aan de medewerking van kloeke Belgun en darna geeft hy het moreele standpunt aan van den Koning als Belgisch sonverein Hij acht de annexatie van den Congostaat voordeelig voor België het loslaten van dien Staat zon voor België een teeken van ycrval zyn maar de Congo zelf itfiest aan stralend wordt haar gelaat Xlsorde heldere blauwe hemel die van ongekende zaligheid spreekt op dat gelaat zgn weerscbgn gevonden heeft omdat ook heden een zoete verwachting is ontstaan in bet hart der jonge vronw Ciarisse I Richard O mgn God Waaraan stondt ge daar zoo peinzend te denken P Een hooge blos k am op t gelaat een blos die zelfs het voorhoofd kleurde en zy zelve sloeg de oogen neder Jö deedt mg schrikken Bichard dat is alles want allerminst dacht ik aan u I Vroeger was dat anders I En nit Richards donkere oogen gleed een blik van hartstochtelgke teederheid langs hare gestalte Ciarisse richtte zich op en hare bonding maakte zelfs op Richard indruk want plotseling verdween het onzuivere vuur uit zgn oogen en was hg t thans die den blik ter neder sloeg Willen we naar hnis gaan f Heb je mgn man al gesproken P Neen nog niet antwoordde Richard terwyi hy haar zyn arm bood om haar huiswaarts te leiden Ik dank je ik loop liever alleen Bichard beet zich op de lippen 0ok België licht verschaffen Ik verroek de Kamer zoo besloot bg nog tijdens hit leven van den Koning en onder diens leiding stappen te doen voor de overname Ds heer Janson van de radicale linkerzgde is van oordeel dat de Congo staat de actie van Berign niet beeft geschonden maar dat hy een ruimer en gezonder opvatting had knnnen toonen voor de vrijheid van den handel Hy spreekt van het persbureau dat betaald wordt met het goud van den Congo en noemt dit een ongezonde instelling België moet groot zyn door zyn eerbied voor het recht en niet door het uitbuiten van negers Bg het politiek debat over de koloniën dienen dubbelzinnigen vermeden to worden spr eindigde daarop met een rechtsgeleerde aiteenzetting van de qnaestie der annexatie De nieuwo minister van bnitenlandsche zaken der Oostenrgksch Hongaarsche monarchie baron Lexa ven Aehrenthal heeft voor de Delegaties zyn eerste redevoering gehouden over de bnitenlandsche betrekkingen der monarchie Hg is eerst voor weinige weken opgetreden en l on dus slechts een algemeenen indruk geven en die indruk was niet ongunstig Overal nam hy vredelievende bedoelingen waar noch de FranschRussische alliantie noch de Franech Engelsche entente achtte bjj dreigend en het Drievoudig verbond blijft de Europeesche vredehond Voor de monarchie is van het grootste belang de toestand op het Balkan Schiereiland bg de bespreking daarvan kwam de minister tot de erkenning dat het program van Mürzsteg slechts een geringe verbetering in Macedonië ten gevolge had gehad Hieruit mag men het besluit trekken dat de nieuwe minister zgn aandacht vooral aan don Balkan zal wgden en zoo bg daarbg bezield wordt door de vredelievende en vriendschappelgka gevoelens die bg in zgn rede toonde voor Tnrkge en de kleine Balkanstaten zal hy allicht meer succes hebben dan zgn voorga iger die altoos meende op schoolmeesterstoon die staten te moeten bediUen Goluchowski heeft daardoor de belangen der monarchie niet gediend zelfs Servië liet zich niet dwingen onrechtmatige eischen van de monarchie te aanvaarden en baron Ven Aerenthal zou de oor en de waardigheid van Oostenryk zeker niet schaden als hy bg de onderhandelingen over het handelsverdrag den eisch liet vallen dat Servië by zyn leveringen verplioht is de Oosteoryksche industrie te bevoordeelen Vooral waar de dat was vroeger anders 1 fluisterde hy zacht Ciarisse hield zich maar alsof zy t niet gehoord had Waar kom je j a eigeniyk vandaan Eicbard Waarom is Lndrailla niet meegekomen P Of zit die misschien al bij ons thuis Weder moest Richard zich op de lippen bgten Neen Lndmiila is niet meegekomen ze was niet ze was niet wel en ik won t bezoek nu niet langer uitstellen want we zgn zooals je zeker weten zult nu al veertien dagen geleden van onze wel wat lang gerekte huweiyksreis teruggekeerd Ben je te voet f t Idéé I Neen ik ben bg den houtvester afgestegen en heb t rgtuig vooruit gestuurd Weder kwam onwillekeurig zeker een tintelend vuur in Richards donkere oogen en wederom steeg ook Ciarisse het bloed naar t hoofd Zy wist wel waarom hy zoo vroeg was uitgestegen Men had hem natunrlgk by den bontvester wiens zieke vrouw Ciarisse kort geleden was komen bezoeken wel verteld waar hg zoowat zgn schoonzuster in t bosch had te zoeken en geleid door die onergdenkende mededeeling had hg haar nn gevonden ook 1 Wordt vtrmlgd r