Goudsche Courant, zaterdag 8 december 1906

Maandag 10 December 1906 IN O 10204 45s e Jaargang mimm ooürmt MeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TelefMi Hs M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r els a 50 Centen iêilere regel nteer10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzendiitg va Advert ntiën tot 1 uur des midd Teletoi n No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per l 08t 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN utsDepartement GOUDA TOOBDmT ATOND VIN DE DAKIS Xevr JACQUELINE BOIJAABDa 8ANDBBBO en MeJ PHILIPPINE BELDEB op Donderdag13 December 1906 des avonds ten 8 nre in de Sociëteit DE RÉUNIE üostbaven Programma HET BERDE BEDRIJF van Vondei sJosef in Dotban door Hevr Rogaards VLOEK EN LIJKZANG van Tilopia nit Jepbta J V d Vondel Mej Belder OP DEN DOOD VAN MIJN DOCHTER en KERSTNACHT van J v d Vondel door Mevr Rojjaards EEN PROZA van Styn StrenveU door Mej Belder PAVZE 5 FRAGMENT UIT GRANIDA van P C Hooft door Mevr Rojjaards en Mej Belder HET WRAKHOUT van F Coppéo door Mej Belder IN MEMORIAM Patris van Verwejl WIEGELIED van Albrecht Roodenbach door Mevr Roijaards PRINCËLIED van Willem Bildtrdyk door Mej Belder Entree voor n i e t Leden f 1 Voor Leerlingen Gymn en H B S 1 0 0 Oden minvermogenden in bet bezit van kaarten ad 10 et te bekomen ten bnize van den Heer T CREBAS Wjjdstraat albier en wel nitslnitend op Woensdag 12 December 1900 van s middags 12 tot a namiddags 4 are De Secretaris C J M KROON Bond van Nederl Onderwijzers AfdaeliDg QODOA e o UITVOERING op W oensdag 12 December s avonds 8 nar precies in de Sociëteit ONS GENOEGEN JAN ONGELUK blijspel in drie bedrijven op te voeren door G ONDERW en ONDERWIJZERESSEN met welwillende medewerking van bet ONDERWIJZERS STRIJKORKEST ten bate van de fitudsch Vereeriiging voor ieuntiheièkoioniöa Bewijzen van toegang il 060 voorleden der Sociëteit O G i f t voor niet leden verkrijgbaar bij J VAN BENTUM Zk Mirkt S VERHEUS Turfmarkt 72 en s avonds aan de zaal HUIS TE HUUR Heerentiuls Oosthaven l 88 Zes Kamers groote Kenkeli drooge Keldei flinke Tain Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 nöörd BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg 0PTVAN6EN alle soorten HEERENDAMES en KINDER WINTER SCHOENWEEK STERKE Schoollaarien Overschoenen eoz enz Aanbevelend G SMITS Alle repiratiën en aangemeten werk Qoada Drak van A BRINKMAN Zs HoUandscho Maatschappij van Landljouw Afd OOUDA en Omatreken LEZING door den Heer BOIS Znivelconsnieot te sGravenhage op MAANDAG 10 DECEMBER 1906 des avonds te Tl ure in het lokaal CONCORDIA Westhaven ohderweep Gemeentelijke controle op den verkoop van Melk en Melkproducten Deze lezing is toegankelijk voor de leden alsmede voor belangstellenden die biervoor Introdactiekaarten kannen bekomen biJ den Voorzitter ol Secretaris of des avonds aan bet lokaal Het Bestnur H N VALCKENIER DE GREEVE Voorzitter W C ï D STOLPE Secretaris acmalogecii Poedervorm is het peiiigste helpend middel tegen Êtloetlar moede nieekaucM Xeunw u akle Hoofdpilnem MlapeiootheM Onmachten yertnagertng en fermtuOerlng 4er Uehaamtkrachten aematogeen in Poedervorm 1 H H beeft een aangename smaak n kan n alle drinkbare vloeistoffen flHuHK worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f l öO Benige abrlkanten 11 N v SCHAIK Co Den Haag Verkrogbaar bü Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E B VAN MILD Veerstal ümtda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nimwerkerk ad IJ teel k S VAN ZESSEN Schoo hoven B v WIJK P W v EDE Oadeaater A SCHEER Haaetrecht K VAN DBB HEIJDEN Retumjk P t d SPEK Moercapelle D d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Waddingmen P A db GROOT A UB JONGH Oudewater J P KASTELEIN PoUroekerdam D BIKKEB Bentchop WAABSCHUWINQ Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosterSane a Paulo Abdij beataat niet dus Slroop van geenerlei waarde r GebrS Stoll wwrck s Chocolade en Cacao J omi tig door de nieuwste uitviii IingeR op m hintuil gohied rerbeterde fiibrleatle ca uitihiltend gebruik van m yn fijnste gronds ollbü garandeeiet lei erbruiter van Stollwerck s Ohoculade en Cacao een luiikavelenswurdig fobrikaat nauwkearig beantwoordende nan vien inhoud dei reap Etiketten IX irma behaalde 27 BraretB als HofleTeraocler 44 Eere Dlploma s gonden enz Medatlles een bewijs van oitmoBtend ZL bbrüuutt K ed 1874 schreef de Aocatiemie national dg Fkris Nous Toua déoemons une Hedsjlle d or première eliMMe en oonsldèr tioii ae TOtre exoelleute fabrication da Ohooolat bonbons varide eto eto CtoUwarck s fabrikaat ia verkrijgbaar bij U H Coniisems Banketbakkerp enz enz Generaalvertegenwoordiper oor KederUïid Jidins Hattemlodt Amsterdam Kalveistrojit 10 1 GEBR RIJKEN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S IIoofdmaga 1Jn Gedempte Binnenrotte 154 Telef 3B99 Ze Magazijn Weet Meuwland 9 nabij Station Beur Tele 4657 STfillEN INRUILEN VERHUREN REPAREEREH DE PHONOLA daiceiyks la onze Salens te hooren PSONOLAPMO MMIS FH0M15T ABVEETESTIÈN in alle Couranten worden aangenomen doqr het Aflverteutl Bureaa van A KKIVRNAIV ZOOW GOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE M O O E b17a 1j zi n beslist die dei Kirma i THE LADIES JOU UN AL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKEB met een gratis geknipt patroon THE BXZAAB OF CHILI REN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis eeknipte patronen rSAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummer A Alle met koaael Holl Bijvoegsel è l Van alle in deze bladen voorkomende A modellen ziJn GEKNIPTE PATKONEN f I met Holl verklaiing Ir p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag Ferwerda Tieman l Grootste détail wUDhandelaren la Nederland O 9 0 72 St Estèpbe Medoc La Rose Ludon Chateau M all eret I 0 80 per flesch I F per anker van 45 fï 30 I Cbatean Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 GravM Blanc 0 72 Hant Santernes 135 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rüdesbeimer 1 08 I Oude Roods Porlwijn I 1 08 per flesch Extra onde Rooile Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Po rtwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry O 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellakdi per Liter 1 17 Prijzen netto i contant DEPOT XBQODDA F J J BOON VAN OSTADE Kieuw onorertroltcn Trof Dr Ijiebers welbekend Alleen echt met Fsbriekemerlt tot Toortdareode radicale a sekere genezing van alle zulw de meest hardaekkige xenuv ziekten oorat ontstaan d i atdwalingea op jeugdigen leef i Joca e genezing van elke zw te B tücht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte gpflSvertermg Onvermogen Impotenz Pollutione anz Uilroerige prospectussen frij rcr esoh fi 1 fl fl S dubbeleflowh fl C Outra1 Oepöt Matth t d Vegte Zaltbomm D pöh M Cléban Co Eotterdam 1 Happel 8 Gra enhage I MalmmaDt de Jong J Oto BotteHam Vf Iff fc Co Oouda □ hv alle droKÏstea M M V LOOiV DDBBELE BUORT B 13 Telto 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHENTfiN in elke stjjl van de eerste fabrieken tegen concurreerende prgzen Ainlei gef fan Gas Water Spreek Bieren Electrische geleidlngeo Wie van goed licht hoadt wende zich naar het Ooudêch VerllcMlng MagazIJn DB A¥OniDl TER daar alles door bekwame liters rerriclit wordt BDlTfiNGEWONE VERKIEZINI Leden Werklieden van de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven te Gouda BL RGEMEESTEE EN WETHOUDERS van GOUDA Peilen bet Koninklijk besluit van 8 No vember 1906 No 47 brengen ter algemeene kennis dat eene buitengewone verkiezing van twee ledenwerklieden van de Kamer var Arbeid voor do Bouwbedrijven zal plaats liebben op Woensdag 19 December 1906 zullende 100 noodig de herstemming gehouden worden op Vrijdag 28 Docember 1906 Het Stembureau zal zitting houden in de Avondschool voor Ambachtslieden aan du Houtmansgracht van des voormidd igs 8 tot dos namiddags 3 uren Gouda 8 December 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bjj deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den 6 Decernbe 1906 executoir i verklaard Het Kohier No 15 dor Personecle belasting dienst 1906 dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op don bj de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 8 December 1906 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS CEKNCttlSIS Er zijn menschen geweest die in hun licht ontvlambare en vei reikende verbeelding alle Neune van de ministerieele kegclpartij al omver geworpen zagen Al wat rechts waa tegen de sociaal demo FEViLLETOXe Tegen den Stroom 63 Die eerste ontmoeting zonder getuigen b id derhalve Richard gewild Bijna bevend van inwendige verontwaardiging stapte Clarisse stilzwijgend voort slechts met een half oor iaisterend naar t geen haar zwager vertelde Tan ziJn reis Bruno I riep de jonge vrouw plotseling uit en stond in het eigen oogenblik bghaar man die op t onverwachte nit een zijpad te voorschijn kwam Zoo hartelgk als nu had ziJ misschien nog noeit zjjii naam genoemd Verwonderd zag Bruno beurtelings ni ar Richard en naar zj n vrouw Een donkere wolk kwam hem op t gelaat maar was ook dadelijk weer verdwenen toen Clarisse aanhalig als een kind dat atean bg den sterkere zoekt met in elkaar gevouwen handen aan zijn arm hing Kom Bruno kom 1 Heerlgk weer he f Ik ben zoo blüde je nog zoo toevallig te treilen want 4 kunnen wij samen de pracht Tan t boBch ijMieten D wedengsièhe begtoeting tu de twee craten tegen de meeste oud liberalen tegen den Minister van Oorlog het Ministerie sohdair met zijn militair lid het Kabinet de Meester behoorde tot de afgestorvenen waarvan de sterflijsten bij den aanvang van het nieuwe jaar in de dagbladen melding zoiden maken Was er cenige reden tdt zooveel visie van een donkere toekomst Wie enkel afging op den uiterlijken klank van het rechtsche pers kabaal het geluid van den bekenden ïlaagschen misthoorn niet geheel ongelijk zou licht tot zulk een beschouwing kunnen komen Wie goed heeft geluisterd en het oog scherp gericht hield op de puhtieke kaart des lands wist weldra anders en beter Hare Majesteit Loyale Oppositie die in hooggestemde artikelen haar bedrijf zooals zij het bedrijft voorstelt als geboden door s lands belang en partijeer wilde geenszins wat zij scheen te willen Bangmakerij leedvermaak en machtsvertoon ziedaar de hooggestemde motoren van haar politieke psyche die haar dreven tot het aannemen van die geweldig dreigende houding Kan nu iemand nog in ernst gelooven dat de rechterzijde zou willen regeeren inconstitutioneel regeeren van haar antithese standpunt met haar numerieke minderheid Zou zij een beroep durven uitlokken op de kiezers Nu na zoo korten tyd sedert de groote kassen en fondsenuitputtende verkiezingsactie Men onderschat rijkelijk den practischen blik van den rechtsche leiders dien men niet hoog kan aanslaan wanneer men hen van zooveel onverstand en onwetendheid durft verdenken als een drijver naar een Kamerontbinding en een jacht naar bemeeslering van de groene tafel op het Binnenhof zou inhouden Zal het blijvend gedeelte daarom niet blijven Het gevaar van het trekken van den politieken horoscoop blijve vermeden Misschien kan de Minister van Oorlog de Kamer van zijn gelijk overtuigen zooals hij zijn ambtgenooten deed althans genoeg leden om zijn begrooting te laten aannemen Misschien brengt hij den meesten niet technischen afgevaardigden broers was niet oustuimig bartelgk veeleer koel beleeld Van weerskanten werden enkele vragen en de daarop passende antwoorden gewisseld betreflende de dingen die men in t laatste halljaar al zoo gezien en beleefd had en wat bij landheeren nooit achterwege schijnt te kunnen bigven betrellende de resnltaten en de vooruitzichten van den laatsten oogst Zoo kreeg men langzamerhand het beerenbnis in t zicht dat door roodgekleurde wilde wingerd was omrankt co waarvan de vensters die t gloeiend avondrood weerkaatsten wel fonkelende diamanten schenen te zijn t Was intusschen vyf uur en om hall zes werd op Trunzow gedineerd Enkele gebnren die wel wisten dat op Trunzow steeds een paar converts voor de vrienden des huizes beschikbaar waren kwamen sans gêne meetalelen en onder hen ook de ambtsraad Bollmeyer die t meest van allen inzonderheid door Clarisse met levendige blgdschap werd begroet Komaan mogen wij dan eindelijk het genoegen hebben mgnheer Bollmeger weder eens bij ons te zien f Weet u zelf nog wel wanneer n hier het laatst is geweest F U moest je eigenlijk schamen 1 Dat zie ik nog niet in lachte de ambtsraad t Is een algemeen bekende en heel goede atelregel mïn lieve mevroaw dat het gevoelen bij van zijn tochni che oplossing dezer technische quaestie Mis schien kan h dat niet of kan men de inblazingen van het duiveltje der parterrepolitiek rechts niet voldoende weerstaan om iakelijk stelling te nemen tegenover het onderwerpelijke vraagpunt van militair belei Blijft de heer Troelstra van wien geen buit staander en naar veel waarschijnlijkheid evenmin menigeen van zijn medestanders vooraf weet hoe hij op het beslissende oogenblik de beslissende beslissing zal decreteeren bij zijn laatste verklaring volharden dan blijft wel het blijven gedeelte en gaat Minister Staal weg Den tactischen sociaal democratiachen leider dan de passende betuiging va leedwezen voor dezan tweeden imqorttUen kraiis dien hij zich na de Leer pliclftoppoaitie heeft gevlochten ZfU het Ministerie met Minister Staal gia Na zorgvuldige overweging van de tieteekenis van het gevallen votum zuU zijn ambtgenooten beslissen wat hun te doen staat daarbij alleen rekening hqvl de met s lande belang Aldus de tijde ke Voorzitter van den Ministerraad üver de preciese beteêkenis ran deze ministerieele verklaring is ongetwijfeld verschil van meening bestaanbaar ze nu met ontwgfelbare zekerheid uitleggen is eigenlijk onmogelijk Immers ze hangt geheel en al af van de beteêkenis van het gevallen votum De veroordeeling door de Kamer van den door het geheele Kabinet wel overwogen maatregel ten opziehte van het blijvend gedeelte zal echter moeilijk iets anders kunnen beteekenen dan veroordeeling van het algemeen Regeerlngsbeleid in een der hoofdpunten van het program Dat het Kabinet aftreedt wil de rechterzijde niet en evenmin eenige partij ter linker Stel u voor de verwarring de onzekerheid als het Ministerie aftreedt Wiezal het opvolgen Wie zal het willen opvolgen s Lands belang brengt mede dat deze Regeering blijft men jongelui in hun wittebroodsweken niet al te veel moet komen storen Maar nu ben ik hier zooals u ziet en ik moet n beusch aanraden om mij maar niet al te veel den mantel nit te vegen anders kon t best gebeuren dat ik u om t goed te maken üi t vervolg nog last kwaap aandoen Altijd als mejnllrouw Ewthe t n genadig permitteert mijn waarde ambtsraad zei Clarisse plagend want die moet er zoo ik hoor volstrekt niet op gesteld zjjn dat u bij iemand anders gaat eten en daarin een bljjk meenen te zien dat n baar kookkunst niet de ndodige eer bewijst I 0p miJn woord mevrouw bekende Bollmeyer in alle nederigheid ik gelool werkelijk dat ik bil haar een beetje onder de pantolfel sta Ja ja zoo is t maar wjj mannen schijnen nu altijd iemand te moeten hebben die ons regeert en dat zullen de heeren die pas getrouwd zjjn ook al wat goed gemerkt hebben Ei kijk baron Richard dat schiet me daar net te binnen bet schijnt mij toe op Kriegie een liberaal buishoudentje te zijn mevrouw r dt met den jongen houtvester ter jacht en mgnheer komt op Trunzow dineeren I Richard kreeg een kleur en vloekte inwendig op Bollmeyer ouwe wijven praal Bruno schudde droevig het hoold en Clarisse hield zieh druk bezig met de bloemen op HWPII l UIHL I U IIIPMII I U M Ü 1 I 1 1 1 HU I l l Zij gaf mit en kalmte dit OBschatbtre Toorrecht na al de opwinding en het rumoer van een bewind dat wèl ostentatief en agressicr regeerde blijve behouden en worde niet ontijdig vernietigd Zy bracht voorstellen die op voldoende wijze den achteritand in sociale wetgeving die de ntwerper van een niet rechtskrachtig Wetboek van den Arbeid ons wèl heeft willen bezorgen kunnen achterhalen Zij wees de middelen om zonder schade voor de voornaamste bronnen van s lands welvaart de verplichtingen uit de meer kostbare dan kottelijke aalatenschap van het kostelijk Ministerie voortvloeiend te voldoen Haar besturend en wetgevend beleid kenmerkte zich als beleidvol Oeen crisis die men wel kan uitlokken maar niet weet op te lossen Buitenlandse Overzicht De Duitsche Orenzboten heelt in verband met de Marokkaansche qnaeatie vier vragen opgesteld aan den Bijkskanselier die op de houding van Dnitschland een eigenaardig licht werpen en wellicht voor de toekomst leerrijk kannen cijfli Hst bhé hoopt dat in den Rijksdag een der leden die vragen aan den kan ielier zal willen voorleggen Zg luiden if Is het den kanselier bekend dat in het jaar 1902 toen Frankrijk en Spanje de eerste Marokkoovereenkomst aangingen Engeland te Madrid tegen de onderteekening daarvan geprotesteerd heeft zoodat de overeenkomst scliipbrenk leed op dezen Engelschen tegenstand P Oeloolt de kanselier niet dat de Duitsche diplomatie toen door handige ondersteuning van de Spaanscli Fransche won chen Frankrijk en Engeland bad kannen tegengaan en tegelgk eeniïe voordeden had kannen bedingen P l3 het den kanselier bekend dat na den val van Delcassé in 1905 Rouvier Duitschland een bijzonder verdrag aanbood dat voor Dnitschland nog voordeeliger had kannen zijn dan de overeenkomst met Engeland voor dit land was Is de kanselier niet van meening dat zulk een Duitsch Fransche overeenkomst een tegenwicht had kunnen vormen voor de Fraosch Engelscfae overaeckomit en deie veel van baar beteêkenis zon hebben ontnomen F Weet de kanselier dat Rouvier na de aanneming van het beginsel der conferentie een vensterbank om haar zwager de verlegenheid te besparen zich op een flagrante lengen betrapt te alen Ja op mgn woord ik heb die twee langs mijn hols zien rijden ging Bolineyer onverbiddelijk Ivoort misschien zeil niet wetend in welk een mate bjj de versohillende gemoederen trol Als ik zoo n mooie jonge vrouw had liet ik haar waarempel niet alleen op jacht gaan Een bediende kwara zeggen dat de talel gereed was De vlengeldeuren werden garniacblooi geopend en voor t oog der gasten vertoonde zich de keurig gedekte disch Clarisse was een zeer beschaafde en bekoorlijke gastvrouw en aan den invloed die van haar persoon nitging waa t dan ook te danken dat de minder aangename slemmingdoor Bollmeyers onvoorzichtigheid ontstaan vrij spoedig voor een algemeene opgeruimdheid had plaats gemaakt Na afloop van de talel gebruikte men zijn kop kollie in het aangrenzend salon tegen negen uur kwamen de rijtuigen voor en verlieten de gasten bet slot Trunzow Bruno deed bun nitgeleide en Clarisse begal zich naar boudoir Ze vond het daar altyd zoo gezellig en heden meer dan oditi Wordt Tervolgd