Goudsche Courant, dinsdag 11 december 1906

Diftsdag 11 December 1006 l o 10205 45s e Janr i aii mmm mmm Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletoi n N St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per IK 8t 1 70 Atzonderlyke Nommers V IJ F C E N T E N Teleloon üe S9 A D V E R T E N T r E N worden gepliatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel inet r 10 Centen Gix ote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Bond 7an Nederl Ondermjzers AfdeellDg GODDA e o UITVÖÜRIiNi op Woensdag 12 December s avonds 8 nnr precies in de Sociëteit ONS GENOEGEN JANj NGELlR biyspol in drie bedrijven op te voeren door G ONDERW en ONÜERWI IZERESSEN met welwillende medewerking van het ONDERWIJZERS STRIJKORKEST ten bate van de litiiilsclic Verecijging voor GezmiJheiiJskoloDiêa Bewözen van toegang il 060 voor leden der Sociëteit O G i i 1 voor niet leden verkrijgbaar bü J VAN BENTUM Zk Markt S IVERHEUS Turfmarkt 72 en s avonds aan de zaal Plaatsbespreking vanaf heden Ferwerda Tieman Grootste détail wUDhandolaren iD Nederland Verkrygbaar in lleaschen SO ets 7S et en i l as y H H Apothekers en Drogisti u Let op het merk ANKER I F AD RICHTER Co Rotterdam Te GouDii by C iUGER Apotheker Harkt en by WOLFF Co Westhaven 118 Drak van A BRINKMAN Zs DE NOTARIS N F CAMBIKK VAN INOOTËN te GOUDA zal op 20 December i inzet Donderdagen 37 December l laWag A in lietHOlel DEZAIiM aan de Markt aldaar telkens des voormiddag ten 11 are in bet openbaar veilen en verkoopen Eene Bouwmanswoning met SCHCIIK KAAPBERG öroeden HOOIBEBQ en diverse perceelen ¥ ei en Sooiland waarvan een gedeelte oitmnntend geschikt is om verveend te worden alles in den Oostpolder aan het Weegje bü de Ringvaart en aan de Zaidkade by de Oonwe onder benovens Een Huis met Schuur ERF en TUIN aan de Znidkade aldaar een en ander te zamen groot 16 HECTAREN 91 AREN 18 CENTIAREN In 7 perceelen en in combinaties De perceelen 1 2 3 en 5 zijnde de Woning met ongeveer 12 Hectaren Land z n verhaard aan L TIMNERMAN Ie Waddinxveen voor 1 1000 per jaar j de Landerjjen tot 1 December 1907 en de Woning tot 1 Mei 1908 De perceelen 1 en 6 groot ongeveer 4V Hectaren zijn verbnnrd aan A HOUDIJK te Oooda voor f 356 per jaar tot 14 December 1909 en bet Hals aan de Zaidkade is verhaard Toor 1 1 50 per week Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op 28 Maart 1907 Te bezichtigen de Landerijen dagelijks en de Qeboawen 3 werkdagen vóór den dag der veiling en der verkooping van 10 12 en van 2 4 are en op den verkoopdag van 9 11 are Breeder biJ biljetten en notities te verkrijgen ten kantore van genoemden Notaris vnn 13 December a s al bij wien tevens nadere inlichtingen te bekomen ziJn Op de roode doos waarin de Echte Kinadruppels van Dr DE VRIJ verkocht worden taal niet andere dan Al het andere is nAmaak OPENBAAS mill STADS HDZIEKSCHOOL op Vrijdag 14 December li 06 Aanvang namH ten 1 uur en avonAa ten 6Vs i in de Sociëteit ONS GENOEGEN TE GOUDA 1sB lirijving van nieuwe leerlingen in het geboaw der School aan de Westhaven alhier Op Maandags 17 December 1 W nnmiddagn van 3 S unr over voorwaarden van toelating ie aan Oaders en voogden woiden er op attent gemaakt dat het v r oele om tusiiehentijdêche afehri einff van leerlingen alléén geldig wanneer het tekriflettjk gedaan den ondergeteekende miniteit eeerllem Oagea vóérOen aanvang can een uteuw kieartaal Namens de Commissie van Toezicht op de Stads Maziekschool J J A MONTIJN Secretaris Eollandsclie Maatscliappij van Landlsouw Afd GOUDA en Omatreken LEZING door den ilecr ü BOSI iUlvelroiisiiIrnt Ie sGr i cftli K op MAANDAG 10 DECEMBER 1 H5 des avonds te ure in het lokaal CONCORDIA Westhaven ON DER wesp Gfemeenteliike controle op den verkoop van Uelk en Melkproducten Deze lozing is toegankelijk voor de leden alsmede voor belangstellenden dio hiervoor Introdacliekaarten knnnen bekomen by den Voorzitter of Secretaris ol des avonds aan het lokaal p ii in E s Het Bestnnr H N VALCKENIER DE GREEVE Voorzitter W C V u STOLPE Secretaris Rum Arac Citroen OVERAL VERKRIJGBAAR Burgundy N s Departement GOUDA TDOBD AGHT ATOND VAN DK DaHSS Xevr JACQVELISE HOIJAAKDS SAN DBMBO en MeJ PHILIPPINE BELDMB op Donderdag 13 December 1906 des avonds ten 8 nre in de Sociëteit DE RÉUNIE Oosthaven Programma HET DERDE BEDRIJF van Vondel sJosef in Dotlian door Mevr Eodaai ds VLOEK EN LIJKZANG van Tilopia nit Jephta J V d Vondel Mej Belder OP DEN DOOD VAN MIJN DOCHTERen KERSTNACHT van J v d Vondel door Mevr Roöaards EEN PROZA van Styn Streavels door Mej Belder PAVZE 5 FRAGMENT UIT GRANIDA van P C Hooit door Mevr Boóaards en Mej Belder HET WRAKHOÜT van F Coppéo door Mej Belder IN MEMORIAM Patris van VerwegWIEGELIED van Albrecht Roodenbach door Mevr Roöaards PRINCELIED van Willem Bilderdyk door Mej Belder Entree voor niet Leden i 1 Voor Leerlingen Gymn enH B S i0 50 St Ebtèphe Medoc La Rose Ludon O 60 0 72 On en minvermogenden in het bezit van kaarten ad 10 et te bekomen ten huize van Ulnt a uMalIeret 0 80 per flesch per anker van 45 a 3i8 den Heer T CREBAS Wydstraat alhier en wel n i t s 1 u i t e n d op Woensdag 12 December 1906 van s middags 12 tot s na ipiddags 4 nre 0 80 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 Ch teau Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Haat Saoternes Witte Bergerac Niersteiner Rttdesheimer De gecretaris Oude Roode Portwijn 1 1 08 per flesch Extra oude Rooiie Portwyn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwyn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellabdi per Liter 1 17 Prijnen netto h contant DEPOT TE GODDA F J J BOON VAN OSTADE Gonda l C J M KROON He Notarts il GROEN EN DAAL TE GOUDA is voornemens op MAANDAG 17 DECEMBER 1906 desïïoorralddags 11 nar in het Hotel d e Zalm aan de Markt te Gouda in het openbaar in ééne zitting te veilen en verkoopen No 1 jflen Heerenhuii met EKF en TUIN ruime Kelder met oitgang aan de Westhaven te Goud wgk B no 195 strekkende van de Westhaven tot aan het water langs de Peperstraat groot 263 Centiaren Verhaard tot 1 Mei 1907 voor f 450 per jaar Nos 4 I HIE naast elkaar slaande Heerenhuizen met ERVEN aan de Turfmarkt te Gonda wjk H nes 92 93 en 94 te zamen groot 354 Centiaren Verhuurd per jaar de Inos 92 en 93 voor f 350 no 92 tot 1 November 1907 en no 93 tot 1 Mei 1907 en uo 94 voor f 325 tot 1 Mei 1908 Nos S 8 VIEIInaast lknar staande Heerenhuizen met Sonsteriein ERVEN en TUIN aan den Bleekerssingel te Gouda wyk R nos 256 257 258 en 259 te zamen groot 705 Centiaren met uitgang voor de nos 256 257 en 258 naar de Bnelekade Verhuurd per jaar de nos 266 257 en 259 voor f 450 de nos 256 en 259 tot 1 Mol 1908 en no 257 tot 1 Mei 1907 ea no 258 voor f 425 tot 1 Mei 1908 No Een Woonhuis met WERKPLAATS en ERF aan de Boolekade te Gouda wgk R nos 218 en 219 te zamen groot 93 Centiaren Verhuurd voor f 275 per jaar tot 1 Januari 1911 No lO Een zeer goed onderhouden Burger Woonhuis met ruimen KELDER SCHUQR WERKPLAATS EBP en grooten TUIN aan de Smalle Zyde der Karnemelksloot te Gouda wgk R no 520 strekkende tot en uitgang hebbende in de Vierde Kade groot 486 Centiaren Te aanvaarden in eigen gebruik op 15 April 1907 ol vroeger Betaling der kooppenningen 1 Februari 1907 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den verkoop van 10 12 en 2 4 uur en op den dag van den verkoop van 9 11 nar de perceelen 1 8 mits vooraf belet vragende Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te GouJ mTm V LOOl DÜBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAlENTEli in elke stgl van de eerste fabrieken teg m concnrreerende pryzen Atiile gei van Gas Waler Spreek Biuren Ëlectrisolie geleiüingea Wie van goed licht hondt wende zich naar het Ooudêch Verlichting MagaxIJn daar alles door bekwame fitters verric it wordt Victoria Water iieregfelde aanvoer Aanbevelend FirmaHarman ZoonJ Herstellings en mantielolo nies voor iCinWen Er is geen land in West Europa waar betrekkelijk zoo weinig kinderen worden gezonden naar herstellings en vacantiekolonies als Nederland Deze kolonies meer speciaal Gezondheids k 51onies genoemd omdat over t geheel alleen de zwakke kinderen verpleegd worden komen nog altijd in ons land sporadisch voor terwijl zij bij onze naburen reeds jaren burgerrecht hebben gekregen Parijs bezit 81 vereenigingen die zich met dezen tah van liefdadigheid bezig honden en die jaarlijks 4 pCt der schoolbevolking 4000 kinderen naar buiten zenden De grootste en meest gezaghebbende Fransche bladen zoowel als de locale pers wijden voortdurend hoofdartikelen aan deze uitnemende instellingen en houden het publiek steeds op de hoogte van de gunstige uitkomsten Toch is geen land betar geschikt voor de uitzending van zwakke kinderen dan het onze waar de grootste afstand naar het heerlijke Noordzeestrand naar hei en dennen nog zeer gering is Gelukkig is ook hier een ontwakend gevoel van belangstelling duidelijk merkbaar Het aantal comité wordt steeds grooter en het Centraal Genootschap voor kinderherstelling en vacantie kolonies maakt het aan de kleinste plaatsen mogelijk een Vereeniging voor Gezondheid kolonies op te richten Dit Genootschap tracht door geheel Nederland afdeelingen te stichten Deze afdeelingen feitelijk zelfstandige vereenigingen houden zich bezig met de keuze der kinderen uit eigen omgeving met het toezicht op de kleeren zij houden voeling met de ouders en brengen de gelden bijeen voor de verpleging van hun eigen kinderen Voor de verpleging zelve zorgt het hoofdbestuur Het bouwt of huurt tehuizen die het inricht en in exploitatie brengt onder medetoezicht der afdeelingen Het zorgt FEVILLETOX Tegen den Stroom 54 Nog waren de lampen niet aangestoken maar in den haard al mocht bet op dezen tjjd van t jaar nog niet bepaald noodig heeten brandde een helder houtvuurtje en t mooie ouderwetsche klokje op zyn gebeeldhouwde console liet zgn regelmatig getiktak hooren Alles even vertrouweiyk Een fijne aromatische geur vervulde de kleine ruimte Claiisse ging by t vaar fitten Peinzend staarde zg in de vlammen doch t waren geenszins droevige gedachten waarTan haar geest was vervuld Zacht onhoorbaar schier kwam iemand naar haar toe en legde zgn hand op haar schender O ie wist wel wie het deed Zonder den blik op te heffen van t vnnr greep tij die hand en hield ze een oogenblik in de hare vastgeklemd Zwygend liet Bruno zich nedervlgen op t lage stoeltje terwyi de beide handen ineen gestrengeld bleven In den baard knapte en kraakte het hout waaruit haldere vonkjes omhoog stegen Nog spraken man en vronw geen enkel woord en beiden volgden hnn a es gadachtasgug Al an voor een verpleging zóó gunstig en economisch als de omstandigheden zulks veroorloven Door een weldoordachte wijze van verpleging zorgt het er voor dat steeds het karakter van t gezinsleven bewaard blijft zelfs wanneer 40 of meer kinderen in óén huis bijeen zijn ledere dame heeft haar troepje Het Centraalgenootschap en zijn afdeelingen geven een voorbeeld van de meest gezonde vereeniging van centralisatie en decentralisatie Het streven van het C G wordt gaandeweg meer begrepen Dit bewijst de ongekende vooruitgang in dit jaar Het aantal afdeelingen steeg van 5 tot 35 Deze zouden in den afgeloopen zomer 261 kinderen naar de 3 koloniehuizen van het C G In 1905 bedroeg het aantal verpleegden 31 Toch waren de meeste afdeelingen pas in het vorig jaar opgericht en nog niet voldoende georganiseerd Het bouwfonds voor korten tijd slechts 4600 gld bedraagt nu 25000 gld Op 27 Oct ji werd de eerste steen gelegd voor een koloniehuis dat met de beste inrichtingen op dit gebied kan wedijveren De sympathie waarmee dit eerste gebouw wordt begroet belooft veel voor de stichting van meerdere tehuizen die dringend uoodig blijken De resultaten van het afgeloopen seizoen waren schitterend al waren de huurhuizen primitief De gewichtstoenamen waren verrassend en telkens komen uit de afdeelingen de meest gunstige berichten over den zedelijken en lichamelijken vooruitgang der kinderen De geleidsters voor het meerendeel leerlingen en oud leerlingen van de School voor Maatschappelyk werk te Amsterdam waren ten volle berekend voor hun taak die opoffering bekwaamheid en toewijding eischt Voor de harmonische ontwikkelingvan het C G moest nu ook het aantal leden en begunstigers vertiendubbeld zijn Dit bleef helaas stationnair Het oprichten van nieuwe afdeelingen moet zoo gemak toe flikkerden de vlammen op in een blaowachtig licht dat het kleine groepje maar inzonderheid Clarissa s gelaat wonderlgk verhelderde Bruno zag baar aan en t was hem ol hghaar ook in flguurlgken zin in een geheel ander licht beschouwde zoo verheven zoo hemelscb zag zy er uit Clarisse hield den blik van haar echtvriend niet alleen uit maar gaf hem dien terug met zooveel innige teederheid als nooit te voren Alle minder aangename gedachten die hem hadden geschokt toen hy Clarisse met zyn broeder Richard in t park zoo plotseling bad voor zich zien staan die hem daareven nog door het hoofd waren gegaan verdwenen plotseling en vergingen als het bout in den haard in vlammen die alleen brandden voor baar zyn vrouw zyn lieveling zyn alles I Clarisse boog het hoofd neder tot het op zyn schouder rustte Het hontstapeltje stortte ineen een oogenblik werd bet donker in t vertrek en Brnno voelde hoe twee heete tranen op zgn hand vielen Maar Clarisse I schrei ja nuf Ja van geluk I Clarisse I Hy drukte haar vaster naar zich toe en gal haar een kna op t voorhoofd Haar mond lag by yn oor Slecbta drie woordn maar drie woorden vol inbond kelijk mogelijk worden gemaakt het uitzenden van kinderen zoo goedkoop mogelyk Dit jaar betaalden de afdeelingen 80 et p d en p k geneeskundige behandeling inbegrepen Hiervan wordt de huishouding enz betaald Maar voor den bouw voor de huren de meubileering en inrichting van het steeds toenemende aantal koloniehuizen en ten slotte voor een rustelooze propaganda moet het hoofdbestuur zorgen Alles toekent een voortdurende snelle ontwikkeling van het C G Het aantal afdeelingen en het aantal uit te zenden kinderen kan in 1907 weder veel en zeer veel grooter zijn Maar dan is noodig dringend noodig dat het C G zijn leden en begunstigers niet meer bij 1 O tallen maar bij 1 O duizenden telt Veel wordt gevraagd maftr het wordt gevraagd ter wille van het zwakke kind Alg Secretaris is Mr L N Uoodenberg Banstraat 9 Den Haag Alg Penningmeester Mr Th Ketelaar Ceintuurbaan 286 Amsterdam Gedelegeerde v h H B bij de verpleging en propaganda is ondergeteekende A C BOS Egmond aan Zee Buitenlaodscb Overzicht In de Amerikaansche pers worden de uitingen van president Roosevelt in zgn Boodschap met betrekking tot het JapanschAmerikaansch conflict over bet geheel zeer ongunstig beoordeeld De New York Herald zegt dat dit conflict moeiiyk zal zyn op te lossen volgens het recept van de President het blad waarschuwt Japan Roosevelt s meening niet voor dis van het Amerikaansche volk te houden en sluit zgn artikel met den uitroep Right or wrong oar country De Nowyork Times Als dit gedeelte der redevoering duidelijker was aangegeven als bestemd voor export zou Sao Francisco het beter begrgpen De Newyork Press Wg vreezen dal Rooeevelt niet is doorgedrongen tot het hart der quaeatin WJ zonden willen vragen of eenig Amerikaansch vader graag zou zien dat zyn kleine kinderen op school gingen beteekenia en geluk fluisterde zg hem toe In Bruno s hart jnbelde laid de bigde verwachting dor vadervreagde en t vuur in den haard flikkerde weder op met hellen glans De reiger in t wapenschild van Glatbeck In t portiek tegenover den haard glinsterde ali van louter goud HOOFDSTUK XV Eu wou u nu werkelgk met dit weer met zoo n wiad de deur uit nu een mensch t niet over z n hart zou kunnen krygeo om hond of kat op straat te jagen P vroeg de oude OOrtho aan den ambtsraad i e verdrietig gestemd by het venster stond en in den regenachtigcn dag naar buiten staarde Hm bromde hg bg wgze van uitzondering hebt ge nu eens gelgü Dörthel t Is daarbuiten hondenweer I Zeker is het dat en omdat het dus geen menschenweer is blgft u kalm thuis I Ik heb ook al tegen den koetsier gezegd dat hy het hart niet moet hebben om in te spannen Zoo Nu dan zal ik maar hier biyven I Er gaat toch niets boven een zachte pantoffel voegde Bollmeyer half in zichzelf er by hy nam op de ouderwetsche canapé een gemakkelgke houding aan en stak een versche pyp op Dërthe nam de pels en de plaid die ie met volwassenen die tegelgk leerlingen en vreemdelingen zgn P De Sacramento Bee Hetis eengroote font van President Roosevelt dat zgn taal uitermate heftig wordt en op die van den Tsaar gaat gelgken als het volstrekt niet noodig is De Calliornian Roosevelt gy begrgpt den toestand niet en wy vreezen dat gg te koppig zyt voor da overtuiging dat gg n een onjuiste meening beht gevormd In Japan maakte natunrigk de Boodschap van den President een goeden indrak Zumoto de oud redactear van de Japan Tiraea zeide Het is te dwaas dat Japan er aan denken zon met Amerika te gaan vechten In Japan wordt de traditioneele vriendschap van Amerika op te hoogen prgs gesteld om de Regeering der Vereenigde Staten onnoodige moeiiykheden te bereiden Een telegram uit San Francisco aan de Daily Mail geelt een geheel nieuwe verklaring VBO den haat der Amerikanen tegen de Japanners De Japanners gebruik makend van de omstandigheid dat door de hooge prgzen die door de werklieden in de bouwvakken worden geëischt de opbouw van San Francisco mat moeilijkheden gepaard gaat konpen tal van vernielde huizen zg laten die door Japanscbe werklieden opbouwen of herstellen en krggeo zoo de beste eigendommen van de hoofdstad van Ualiforuië in handen De Japanscbe handelaars doen prachtige zaken terwyi hunne Amerikaansche concurrenten werkeloos rondloopen en op ds pninhoopen van hunne vernielde kantoren en magazgnen staren De leiders der arbeiderspartg in San Francisco zetten nu de werklieden aaa de Japanners als hnnno vganden te beschouwen en aar te vallen Als gevolg hiervan vreest men voor een uitbarsting van oen rassenstrgd En tegen de arbeidersvereenlgingen zyn de autoriteiten mochtelooa Onder die omstandigheden hebben de verzoenende woorden van president Roosevelt de stemming nog moer verbitterd De Croii schrgft Wy vernemen opliet laatste oogenblik het volgende belangrgke nieuws lo De Paus verbiedt voor de eero dienstoefeningen zelfs maar één aangifte te doen daar deze bg eenkomslen niet met openbare vergaderingen gelgk gesteld kunnen worden 2o behoudens nieuwe incidenten mag men verwachten dat bevestigd zal worden hetgeen de Libre Parole hedeoochtoud meldt dat kardinaal Richard de hoogere al klaar had gelegd weer weg en verliet bg zichzelf wat brommend van dikke zestigers die uil hun eigen nog niet eens verstandig zonden zgn met opgeheven hoofd het vertrek om enkele mlnuteu later met een groot preeenteerblad terug te keeren Op dit blad stond een groote bruine kofflekan met gele en zwarte bloemen beschilderd een bgna even groote melkkan twee kopjes en een tulbandachlige koek Plechtige ernst zotelde op Dörlhe s trekken Het haerlglisto uurtje van den heelen dag was daar hel gezolligo koffieanrtje en dat had de ambtsraad haar willen ontroven door met zalk weer er nog op nit te gaan Versch gebakken Oilrthe vroeg Bollmeyer tusschen twee rookwolken door Versch gebakken hoorl herhaalde Dörlhe op zeer bevestigenden toon Ha zooP lachte hy Daarom dus p Dörthe sloeg een bestraffonden blik op den spreker Ala mynheer do ambtsraad niet plagen kan dan leeft hg niet oordeelde do oude huiahoudaler Maar dat zgn wg vrouwen helaas wel gewend en ik vooral Wordt W v l d