Goudsche Courant, dinsdag 11 december 1906

klaBssn voor It dlensten en hnweiyken zal abchalfen nn de heer Briand in zgn circolaire aan de paatoüra elk recht tot het ontvangen van gelden ontzegt In een schrjjven aan de priebters van zgn bisdom geeit üardinaal Lecot hnn den raad de kerken in bezit te bonden de aangiften te doen die door de Scheidingsvet worden geeiscbt doch de gebonwen te verlaten wanneer da ambtenaar met de seqnestreering belast een recht wil nitoefonen binnen in de kerk De tarieven voor begrafenissen en huwelijken zullen niet langer berekend worden naar bet gebruik van de meubelen der kerk maar zullen bepaald worden door de bezoldiging der geestelijken beambten enz Na 12 December zullen dezen alleen verantwoordelijk worden voor de boekhouding der parochie welke onberispelijk gevoerd zal moeten worden sPansen lijfarts prof dr Lapponi is op 66jarigen onderdom overleden Bg zgn maagkanker kwam sinds eenigen tijd een ernstige longontsteking aan welke bij bezweek De lugubere voorspelling van den lieke in het Mate bene tratelli hospitaal is dus uitgekomen precies 90 dagen nadat zij werd uitgesproken Dr Lapponi was te Rom zeer gezien vooral in den pauselijkêo kring Van zgn geschriften is het best bekend zijn werk H pnoti8me spiritisme en medicinische wetenschap V Reuter seint uit Belgrado dd 8 Dec De minister van openbare werken zet in de Skoeptstjina het spoorwegprogram uiteen Ondanks het verzet van de oppositie verwerpt de Kamer het voorstel om het ontwerp In handen eener commissie te stellen en gaat over tot de orde van den dag De Dnitsche Rijksdag heeft Vrijdag de acte van Algeciras goedgekeurd Maar daaraan werd een kort en vaak vrij scherp debat vastgeknoopt niet over de acte zelf doch over de Marokkaansche qnaestie en over de rol die het Dnitsche Rgk daarin heeft gespeeld Van de hevige opwinding die de Marokkaansche quaestie in Dnitschland vroeger verwekte was niet veel meer te bespeuren Het scheen dat de Rijksdsg aan de tormeele sluiting van da eerst met zooveel ophef ondernomen acte weinig gewicht bechtte en de Regeering nog minder De Rijkskanselier was niet eens verschenen hü liet de verdediging over aan den heer Van Tschlrsehky E nige scherpte kreeg het debat toen de heer Bassermann vier vragen van de Grenzboten ter sprake bracht Hij wees er op dat door de daarin aangeduide onthullingen een zonderling licht geworpen werd op de Dnitsche diplomatie en voornamelijk op de werkzaamheid van den heer Von Holstein Na Bassermann ging Blumenthal op deze qnaestie in Dez i afgevaardigde wees erop dat hetgeen in da vier vragen wordt vooropgesteld niet tegengesproken is wat bij leer verwonderlijk vond Er zijn wel andere zaken van minder belang onmiddellijk officieel tegengesproken Wordt hetgeen in de vier vragen beweerd is niet beslist tegengesproken zoo zeide Blumenthal dan zal het Dnitsche volk daaruit zijn conclusies weten te trekken De Regeering zweeg hardnekkig wat den afgevaardigde Bassermann aanleiding gaf tot de mededeeling dat hij later op de vier vragen nog zou terugkomen Niet alle Amerikanen oordeelen even zachtzinnig over California s houding in de beruchte quaestie Zoo heeft Samnel Mc Call republikeinsch congreslid voor Massachusetts verklaard als de kanonnen van onze pant erscbepen zullen hebben vernietigd wat er nog na de aardbeving van San Francisco is overgebleven en de inwoners te wapen zullen zgn geroepen om aan de Japansche kinderen recht op het kriigen van onderwys te verzekeren zullen we met den langtamen gang der rechtbanken hebben afgerekend en zullen wij een nieuw beproefd middel hebben gevonden om de wetten van de Unie te doen eerbiedigen Men kan moeilijk zeggen dat dit kalmeerende woorden zijn voor de toch al opgewonden Californi che bevolking Evenmin is dit bet geval met de houding inds de aardbeving door Japanners ingenomen Zij koopen voor weinig geld terrein in San Franslsco en bouwen er met hnn goedkoope werkkrachten halzen Dit is natunriyk een doorn in bet oog der blanken en juist dergelijke concurrentie is de hoofdoorzaak van de groote vrees voor verjapannizeering de voornaamste aanleiding voor bet conflict dezer dagen zoodat de CaliforniSrs nog altgd droomen van een uitsluitingswetgeving tegen Japanners zooals thans tegen Chineezen reeds bestaat De New ïork Herald vindt echter dat wtt man r ook vza zeggen moge da Boodschap van Roosevelt hem meer dan ooit popniair heeft gemaakt Bij de Japanners zonden wj er dan in de eerste plaats bg willen voegen Uit Seoel toch wordt aan het blad gemeld dat de vroegere hoofdredacteur der Japansche Times Znmoto die altgd goed op de hoogte is en die de opinie van een groot gedeelte van zijn landslieden kan geacht worden weer te geven zich zeer geruststellend over de quaestie heeft uitgelaten Alle ontwikkelde Japanners stellen op hoogen prijs dë krachtige pogingen van Roosevelt en zjjn kabinet om de moeilijke quaestie tot voldoening van beide partijen op te lossen Het denkend deel der Japansche natie ziet in dat de regeering der Vereenigde Staten geen toezicht kan nitoefonen op het arbeiderselement ij San Francisco Het is de vraag of men overal in Amerika hetzelfde gevoelen is toegedaan Het kon wel eens blijken heel anders te zijn en hoe zal dan Roosevelt zonder medewerking der natie zijn belofte aan Japan doen P De onaangename herinneringen aan het optreden van Japansche smokkelaars die de robbenvangst by Alaska voor een groot deel hebben verwoest beginnen ook weer levendig te worden en brengen er het hare toe bij om den kritieken toestand te verscherpen die wellicht nog heel wat ernstiger is dat men wel wil toegeven Verspreide Berichten Fbahibuk De regeering laat door da politie de geheime cpiumkitten opruimen die er blgken te bestaan in de plaatsen waar oorlogsschepen liggen gevolg van de verslaafdheid van vele zeeofflcieren aan het bedwelmend goedje Op het voorbeeld van Zwitserland en BelgiS zal ook in Frankrijk de strgd tegen den absinth worden aangebonden Namens een nieuw gevormde groep ter bestrijding van dien volkskanker heeft de afgevaardigde Chéron een wetsvoorstel ingediend strekkend tot verbod van het fabriceeren van absinth op straffe van drie maand tot 5 jaar gevangenisstraf en van 500 tot 10 000 frcs boete DuiTBCULAND Op grond van het bevel van da schoolinspectie dat Poolscbe kinderen die zich weerbarstig betoonen by het Dnitsche godsdienstondeiwys tot ban 14 jaar op school moeten biyven hebben talrijke ouders Zich gewend tot de regeering Maar deze zeide dat de inspectie volkomen in haar rechtwas geweest Eroiukd De onderminister van koloniën heeft by een rede over den katoenbonw gezegd dat de Britsche bezittingen in West Afrika vroeger of later zullen moeten versmelten tot 6èn geheel Er heeft zich een maatsrhappy gevormd welke een schip heeft uitgerust om te gaan zoeken naar het gezonken wrak van een schip dat de gelden moet bevatten welke wyien president Kruger indertgd voornemens zon zgn geweest naar Amerika in veiligheid te brengen En men weet precies boeveel het is zoo maar eventjes acht millioen gulden Het was de Dorotbëe enhet is verongelukt op de kust van Zoeloeland dicht by kaap Vidal op 130 metersdiepte SpAxn Te Barcelona hebben weer anticlori cale opstootjes plaats gehad Vooral deCatalonistische dagbladbuteelen moesten het ontgelden Ook in Noord West Spanje ontken de hartstochten Te San Sebastian Bilbao en Pampelana heftige taal der geesteiyken van predikstoel èn in vergaderingen eenerzyds i tegen actie der vrienden van bet liberalisme anderzyds Zondag a s kan het er misschien spannen Men heeft processies in den zin gericht tegen het wetsontwerp op de vereenigingen Mocht de regeering niet tydig zulks beletten zoo wordt door de tegenpartg gezegd dan znllen we eigenmachtig optreden Rdsusd De staking te Odessa loopt wegens tweespalt onder de arbeiders op een einde Het scbgnt dat er in don laatsten tgd ver scheiden werklieden vermoord zgn Militairen moesten de gevangenis bewaken toen daarin een man opgesloten was die veroordeeldwas wegens onmststoken ten vorigen jare Do zwarte honderd liep nameiyk te hoopom hem te verlossen BINNENLAND a ST ATEN G EN E AAL T m K K n K U A im K H Vergadering van Zaterdag 8 December Jnstitiebegrooting Aan da orde ia de Toortzttting dar ba handeling van de Justitie begrooting en wel over art 22 met een daarop voorgesteld amendement van den heer Regout om dit artikel te verminderen met f 1000 uitgetrokken voor een waarnemend griffier van den Raad van Beroep voor de Ongevallenverzekering te Zntphen De minister van Justitie bestrg dt het amendement Naar aanleiding van een formeel bezwaar van den minister trekt de beer Regout het in maar stelt nu een ander voor om het artikel te verhoogen met f 1000 om de aanstelling van een griffier niet van een waarnemend mogeiyk te maken Het amendement wordt verworpen met 49 tegen 2 stemmen Bg het verder debat bepleit de heer Regent een regeling van nitbetaling van gatuigengelden door een bepaald persoon in de gerechtsgebouwen De minister belooft overweging De heer de Stuers kritiseerde een aanschrgving van den minister van Oorlog met goedkeuring van den minister van Justitie aan verschillende gemeentebesturen gericht waarin deze gedreigd orden met verplaatsing van de brigades marechaussee wanneer de gemeenten aiet zorgden voor een goede kazerneering voor 1 Jannari 1907 Spreker beweert dat de gemeenten niet verplicht en gehouden zgn gratis of tegen geringen prys kazernes aan het Rgk af te staan De minister van Justitie wgst op het tweeslachtig karakter van het wapen der marschanssee Dezer dagen zal een onderzoek plaats hebben om te komen tot een betere verhouding van het apen der marechaussee tegenover Oorlog en Justitie In afwachting is de termyn aan de gemeenten gesteld verlengd De huisvesting van de marechansaee was in verschillende plaatsen ellendig zoodat de Regeering overweegt het denkbeeld van Rgkswege kazernes te bouwen op verschillende plaatsen aan de grenzen De heer Roodhuyzen juicht toe dat de minister de liykswerkinrichtingen te Veenhuizen geheel wil reorganiseeren In af wachting daarvan bepleit hg wegneming van misstanden reeds nu De verpleegden worden er niet behandeld als menschen maar als nummers die geadministreerd en gebureankratiseerd worden De hoofddirectenr vooral is een bureaukraat dte zgn reglementen niet nakomt door nimmer de voorgeschreven vergaderingen te houden met de andere directeuren De inrichting heeft veel van een gevangenis ni ts van een werkinrichting Ten slotte krislteert opr het houden van geheime condnite staten over de ambtenaren De heer Schaper komt nog eens terug op het geval van v d Driessche die te Rotterdam in de gevangenis stierf aan de gevolgen van delirium en op het geval van den man die ziek uit zgn huis werd gehaald en door marechaussee naar Assen werd vervoerd De min antwoordt dat men niet vooraf wist dat de man te Rotterdam aan delirium leed Wat het andere geval aangaat de marechaussees wisten niet dat de man zwaar ziek was Ten aanzien van Veenhuizen merkt de minister op dat juist naar aanleiding van vroegere grieven een Staatscommissie aan den arbeid is De minister is ook te Veenhuizen geweest Er is veel wat er weldadig en goed aandoet en de algemeene indruk is een gunstige De minister komt op tegen de eenzydige voorstellingen van den heer Roodhuyzen en als gevolg daarvan van diens krasse beschuldiging van den hoofddirecteur Regeling van werkzaamheden r Besloten wordt Woensdag ochtend om 10 uur eenige spoedeisohende wetsontwerpen in de afdeolingen te onderzoeken Met het oog op den omvang der werkzaamheden werd besloten voor Kerstmis niet meer te houden het aldeelingsonderzoek over het wetsontwerp tot wgziging van artikel 28 der Drankwet Justitie In antwoord aan de heeren Passtoors en ter Laan verklaart de minister dat tegenwoordig in de gevangenissen uitsluitend wordt gearbeid voor de departementen en dat de kwestie van al dan niet vakonderwgs in de gevangenissen samenhangt met het karakter van het strafstelsel De heeren de Ridder en Eetelaar bepleiten een meer gelgkmatige en stelselmatige indeeling der kinderen over de tuchtscholen Laatstgenoemde bepleit verder één gesticht voor observatie te Alkmaar één voor ds kleineren te Avereest één voor de onderen te Kruisberg en één nienw gesticht als disciplinaire instelling De minister erkent dat de tegenwoordige indeeling der kinderen over de tuchtscholen bezwaren oplevert Aan verandering der Ryksopvoedingsgestichten wordt gedacht in de eerste plaats van dat te Alkmaar De begrooting wojdt zonder slamming aangenomen Binnenlandsehe Zaken Daarna vangen de debatten aan over de begrooting van Binnenlandsehe Zaken De beer van der Zwaag bepleit vérbod althans beperking van het toestaan van speciale Drankwet vergunningen in byzondere gevallen als conconrsen tentoonstellingen en wedrennen Spreker oordeelt voorts dal als regel burgemeesters uit de ingezetene moeten worden benoemd en botoogt dat s ministers maatregel betreffende verheaging van de salarissen van burgemeester en secretarissen in Friesland allerwege oqtstemming heeft veroorzaakt Het drukt op de gemeentefinanciëu De heer Rnjs de Beorenbrouck vraagt boe het staat met de pensioneeriug dor commissarissen van politie Voortzetting heden half 2 Gemeng de Berichten Men meldt uit Leiden Zaterdagmiddag omstreeks halfvier brak een felle brand uit in den commestibleawinkel van Maison van Dgit Broestraat boek Korenbrugsteeg Hoewel men dacht den brand in den aanvang mot den slangenwagen te kannen stuiten bleek dit niet mogelgk Meerdere spuiten ook de stoomspuit moesten dienst doen De brand schgnt ontstaan te zyn in de huiskamer vermoedelgk door kinderen die by bun spelen onachtzaam omgingen met een fornuisje waaronder een spiritaslichtje brandde De tweede en de zolderverdieping zyn geheel uitgebrand Assurantie dekt de schade Een der jongens die Zondag j l uit het Rgksopvoedingsgesticht De Kruisberg ontvluchtte beeft zich te Venlo hy de politie aangemeld en is naar het gesticht teruggebracht Volgens hem ia hg met zgn vgf makken naar Emmerik en Wesel geweest en daar zij geen werk konden vinden is hg moedeloos geworden en door honger gekweld de greoB weer overgetrokken en te Venlo aangekomen De correspondent te Leiden van Da Vrye Socialist deelt eenige bgzonderheden over de slaking van de timmerireden te Leiden mee Hy achrgft De nitkeering aan de stakers werd vastgesteld op f 8 75 voor gehuwden met 40 cent bgslag voor elk kind beneden den leeftgd van 4 jaar Voor ongehuwden bedroeg de nitkeering f 6 60 Dat was toch al tameIgk hoog dunkt miJ Niet alzoo naar de meening van 13 vrggezellen of ongehuwdeu en nn volgt een leak geval Bovengenoemden toch schreven een briefkaart door hen allen onderteekend en zy eischten loonsverhooging of beter uitgedrukt hooger stakersnitkeering Het was waarachtig binnen deze moderne staking tot een directe actie staking gekomen als het bestanr niet gauw hun eischen ingewilligd had Een staking in da staking zooals wy het noemden I Naar aanleiding van deze dreigende directe actiestaking toog het afdeelingsbestuur naW Amsterdam Na terugkomst deelde Verdorst die er speciaal voor meegekomen was mede dat de eischen der beroemde 13 ingewilligd werden en de uitkeering afzoo gebracht zoo worden op f 8 Maar ook de gehuwden kregen verhooging en voor hen werd de litkeering gebracht op f 9 75 en de bovengenoemde bgslag voor kinderen Nn kan oen misschien begrgpen waarom de staking zoo lang beeft gedunrd Verscheidene personen hadden meer nitkeering dan zg bg bsn patroon verdienden Schrgver dezes sprak verschillende S D A P ers die zeiden zich wel te willen abonneeren als staker waal dat zy bg hnn patroon met hard werken minder verdienden dan de stakers met visschen Men schrijft aan de N R Ct Als bedroevende proeve van achteriyke onderwystoestanden in Brabant kan het volgende dienen Oss heeft 8000 inwonera en telt één openbare lagere school die slechts bezocht wordt door Protestanten en Israëlieten Aai die school met 6 klassen zyn twee ooderwyitn i wegens ziekte van het iodfd heeft nu bijna een jaar lang de huIponderwBzer alléén voor die 6 klassen gezorgd Van plaatsvervanging van den zieke is geen sprake geweest Pa kinderen hadden al dien tgd enkele area daags school Protestantsche en Israëlietische ouders hebben zich tot den raad gewend met het verzoek het onderwgs afdoende te regelen en een derden onderwgzer te benoemen die tengevolge van het Bgkssnbsidie geheel of althans grootendeels kosteloos verkröghsjr zon zgn maar ofschoon de districts end arrond schoolopziener met Gedep Staten geadviseerd hebben dit verzoek in te wiHlgen heeft de raad het van de hand gewexra Prof Laitinen te Hebingfors heelt o langs uitgebreide proeven genomen met ooo honden konynen Quineesche biggetjes kippen dnivan en muizen hy voederde gedurende èén dag tot 6 ji 7 maanden met verschillende soms zeer kleine hoeveelheden alkohol en entte ze daarna in met miltvuur en tnberkelbacillen en diftorievergil Een ander deel der proefdieren diende natnurlgk voor de controle onder geheel dezelfde om tandighedeD Van de met alkohol gevoederde dieren werd een veel grooter deel het slachtoffer der infectieziekten dan bg de normaal gevoede controle dieren hoewel bg allen dezelfde hoeveelheid infectiastof gebruikt was Door deze buitengewoon moeiiyke proeven zegt prof Laitinen heb ik de vaste overtuiging gekregen dat reeds door betrekkelgk zeer kleine hoeveelheden alkohol het weerstandsvermogen van het dierlgk organisme tegen infectiestoffec vermindert Biykens nit Indie ontvangen telegrafische berichten ziJn sedert de jongste mededeelingen dienaangaande in de Nederlandsche Staatscourant van 13 November 1906 no 265 bg de krggsverrichtingen a in Atjeh en Onderbooriogen aan de gevolgen van zgn wonden overleden de tueelier J Ëizema no 49776 b op Timor onbeduidend gewond door lanswerp de Ie luit d r inf e J ö O van Doorn c op Celebes gesneuveld de onder lnitenlnt der infanterie H Boelsuras no 55070 de sergeant W F J Lems no 55970 en de korporaal H Jacob no 51862 gewond schot in den rechterarm de kapitein der infanterie J P Hendriks en licht gewond de sergeant W C van Dogl 47219 en d in de afdeeling West Nienw Uninea gesneuveld de fnseliers L H C A Schmidt no 52475 en F Peters no 60264 en zwaar gewond de 2e luit der infanterie J C van Nispon en de ziekenverpleger L Cohen no 50262 St Ct In de Portngeesche gevangenis te Setnbal kwam het tot ernstige ongeregeldheden De gevangenen waren verdeeld in twee groepen monarchisten en republikeinen en de onderlinge haat tnaschen deze beide groepen was zoo hevig dat de troepen niet in staat bleken de orde te handhaven Nadat de republikeinen van de tegenpartg bee wat aanvallen hadden moeten verduren besloten zg bg wgze van wraak de slaapzaal der monarchisten in brand te steken Dit gelukte en tevens slaagde men er in alle blnsschingspogingen te yergdelen Een verwoed gevecht ontstond dat niet eerder eindigde voordat de brandweer baar aandacht van het brandende geboaw op de vechtenden had overgebracht Met vgf spuiten slaagde men er in de verhitte gemoederen te verkoelen De koning van Portugal was dezer dagen op de jacht bg Arronches op de wildezwgnenjachl Do vervolgde wilde zwgnen werden plotseling woedend en tieden een onverfaoed schen aanval op de jagers s Koning paard werd onder den ruiter door een everzwgu gedood De Koning bloef ongedeerd zoo ook de kroonprins maar beiden zgn het nauwelgks ontsnapt Markies Deferra en graaf Demolina zgn ernstig gewond en drie dryvers zijn gedood Te Cosham is op den spoorweg het ver minkte Igk gevonden van generaal Guise Tucker die in Egypte n Soedan gevochten heeft en den bgnaam Krnpp Tncker had omdat hy eens een Krupp kanon op deii vgand veroverde en het op hem richtte Hy waf np gepensioneerd Donderdagmorgen hooft te Linn een plaatsje dicht by Boston een geweldige brand gewoed Een tiental woonbnizen en 5 of 6 groote schoenfabrieken gingen in vlammen op Linn is het centrum van schoenfabricage in de Vereenigde Staten het telt 75 000 zielen De brand kwam aan door een ketelontploffing in een gebouw van de Harney Shoe Manufacturing Compagny Heel wat heden kregen verwondingen en de noodlottige invloed van dezen brand zal zich in den vorm van tydeiyke werkeloosheid van dnizenden arbeiders dor schoenfabrieken zeer scherp doen gevallen Voor de rechtbank te Groningen is behandeld de zaak tegen een melkTtnecht te iarmsum beschuldigd van doodslag op den 21jarigen kleermaker A P Hozebeom te Delfiyi Den 18 October toen er te Delfzijl kermis was hadden beiden ruzie gekregen Kozeboomj eea groote sterke jongeman had beklaagde tot driemaal toe een i ar ferme Jlsppen gegeven Toen do verslagene voor de vierde maal aanstalten maakte zyn tegenstander te Igf te gaan had deze gewaarschuwd hem als hö dnrfde het mes in de ribben te jagen En toen bad beklaagde zgn dreigement in de daad omgezet en R drie steken toegebracht Drie nnr later was R tengevolge van bloedveiUei oreTledes De dader toonde groot berouw over zgn daad die hg in staat van dronkenschap had bedreven en bg de confroodatie mot het Igk was hg diep getroffen geweest Ook zgn gedrag in de gevangenis was zeer goed Eisch 2Vi jaar gevangenisstraf Over de wensehelgkheid van een onderzoek naar het voorkomen van zg beroepsziekten by bet spoorwegpersoneel is door den Raad van Toezicht het oordeel gevraagd van de twee groote spoorwegmaatscbappgeni In hoofdzaak werd geantwoord dat van het voorkomen vso beroepsziekten Itg het personeel niet is gebleken Het instellen van een nader onderzoek zal nu aan den Raad van ïoezicht worden opgedragen Het bigkl dat de keuring van in dienst zgnd personeel bg de S S beter geregeld is dan bg de andere maatschappgeo die nu door de Regeering znllen worden nitgenoodigd toe het vaststellen van een verbeterde regeling Vooralsnog is nog niet de noodzakelgkheid gebleken om wettelgke maatregelen in overweging te nemen lot opheffing van het ambtsgeheim van spoorwegartsen in gevallen waarin geheimbonding aanleiding zou kunnen geven tot gevaar voor de veiligheid zoo bericht de minister van Waterstaat aan de Kamer Stadsnieuws GOUDA 10 December 1 06 Zaterdagavond woonden we de generale repetitie Ji van Jan Ongeluk blgspel in drie bedrgven van Oscar Blumenthal en Gastav Kadelberj bewerkt door J de Vos dat jioor Gondsche onderwgzers en ondorwgzeres ien opgevoerd wordt a s Woensdag ten voordeele van de Goadsche voreeniging voor vaciintiekolonies terwjl hot onderwg zersstrgkorkest welwillend zgn medewerking heeft toegezegd De dames en heeren die een rol in J n Ongelnk vervulden hebben dat uitstekend gedaan er werd dan ook veel en bartelgk gelachen tot bet einde bleven allen in hnn rol en speelden die opgewekt en flink De regie was uitstekend het tooneel Wolverzorgd Het onderwgzers strijkorkest voerde eenige muzieknummers nit die ook lieel goed waren en èr niet weinig toe bg droegen om den avond zooveel te aardiger to maken Wg hopen dan ook dat de moeiten on zorgen aan alles besteed beloond zullen worden door een fiink gevulde zaal a s Woensdag Wat er gegeven wordt is de moeite waard niet minder het goede doel De vacantiekolonie toch die in den zomertijd aan eenige zwakke kinderen een paar aangename weken verschaft waarin zg tevens eens flink versterkt worden heeft geld noodig want er zgn zooveel kinderen die frissche lucht en goode vjieding noodig hebben Daarom hopen wg dat er een flinke som aan de VaCantiekolonie kan worden afgedragen Met ingang van 1 Januari e k is benoemd tot Opzichter bg de Gemeensobappelgke Drinkwaterleiding te Rotterdam onze vroegere stadgenoot d heer C J B B Dnin Sergeant bg het Regiment Genie troepen te Utrecht Moj H Sprngt alhier is benoeWd tot Onderwg eres aan de Openbare Lagere School te Streefkerk Tot leerares in Franscb aan de middelbare meisjesschool te Gioningen is benoemd mej W G Mensink alhier De heer L de Graaf te Bodegraven jeerling van den heer E A Zwaaneveld alhier slaagde Zaterdag voor de Federatie van Handels en Kantoorbedienden vereenigingen in Nederland en voor de Voreeniging van Leeraren in het Boekhouden beiden voor het diploma boekhouden Df antirevol kiesvereeniging te Krimpen a d Lek zal gedurende de wintermaanden propaganda voor haar beginselen maken Het eerst zal voor haar optreden en wel op 20 December de heer P J Kolgn alhier Reedwuk afdeeling Sluipwgk Gisterenavond Zaterdag 8 dezer had de graanhandelaarsknecht genaamd D van t V het ongelnk tgdens hg van zQn werk huiswaarts keerde door de duisternis misleid te water te geraken Op zgn hulpgeroep zyn er eenige buren aldaar met lantaarns daar heen gesneld van waar het hulpgeroep kwam die toeu het geluk mochten smaken hem behouden op het droge te brengen zoodat hg met de schrik en een bat pak is vrggekomen REEUWIJK Gisteren avond beeft er alhier een ernstig ongelnk plaats gehad De 17jarige dienstbode J H pleegkind van de heer J Hagen had nadat zy eenige oogenblikken by haar pleegondera wai geweest het ongeluk te water te geraken en te verdrinken Daar ly gewoon was vroeger aldaar te zgn worden zy ongerust aan haar dienst bt haar pleegouders gekomen vernam men dat zg reeds eenigen tgd was vertrokken zoodat het voor do hand lag dat haar eeii ongeluk was overkomen Na eenigen tgd zoekens is dan ook het Igk opgehaald en kon slechts de dood worden geconstateerd 383 Staats loterij 2e Klasse Trekking vau Maandag 10 Doe No 1048 f 20 000 16397 f 1500 1 937 en 14725 ieder f 1000 3412 3754 en 18799 ieder f 400 1742 9503 on 12739 ieder f 200 1850 6992 10105 en 17150 ieder 16796 18529 16921 38 23 16043 44 41 45 60 80 18643 16101 5a 46 77 16344 18730 50 71 16487 18802 95 31 16519 96 77 18905 86 27 10627 19076 72 80 10767 19227 76 34 10807 16927 44 62 17043 41 63 76 88 93 17135 19316 42 19403 17i06 19518 57 90 00 19609 88 31 94 35 17307 65 71 19743 79 4099 92 17416 93 42 95 73 19800 95 4 99 23 17574 30 17640 20002 72 10 89 20 17705 20169 68 87 17824 20214 17920 29 35 41 41 55 64 20361 94 64 18011 20445 63 48 18119 76 22 20507 60 46 88 61 18269 20601 97 9 18304 23 27 71 39 79 43 20734 57 77 18461 20945 71 04 18507 74 f 100 Prijzen van f 30 15 2958 6572 9067 12641 98 8002 6675 69 12721 153 15 78 82 67 73 3107 6768 9779 75 91 18 6827 9886 12818 257 72 77 9957 26 84 3426 78 78 55 90 3618 6920 83 12903 327 28 57 10010 10 42 3717 7010 34 22 428 62 7139 62 40 97 3826 54 10138 13059 575 3914 67 44 93 89 4057 7319 77 13149 024 4106 64 10215 13203 30 49 80 22 10 32 55 7416 46 12 83 63 57 80 34 87 424H 61 10389 13310 761 53 7500 10400 36 63 99 22 83 79 74 4306 29 10562 13434 829 45 30 04 13504 74 4411 7033 93 19 87 29 76 10718 37 97 93 79 63 74 923 99 83 93 13645 31 4609 84 10H09 51 39 27 7710 80 04 65 63 77 87 90 75 57 79 10915 13741 1079 81 90 31 13803 95 4609 7987 73 6 1110 22 8000 HOU 8 45 62 10 73 13900 62 79 32 11123 14114 1236 470 64 49 38 1884 27 8104 57 14341 1433 44 14 76 72 68 61 66 80 95 83 4805 80 11234 14436 90 42 8251 99 51 1502 69 69 11329 14635 1612 6J 72 63 81 21 72 77 73 14766 23 77 8340 11412 14866 49 5093 75 11634 14913 6 6 94 8405 T4 76 1768 5100 58 92 15000 68 68 81 11621 28 2023 72 94 40 34 41 5230 8526 11776 39 86 5322 88 88 15168 98 28 98 11827 70 2105 33 8642 44 15220 60 5477 68 57 51 66 5664 80 61 59 2278 6639 8770 11910 74 2368 5826 93 14 94 75 29 8804 65 15332 77 66 93 12037 84 82 5920 8936 12143 15425 2632 44 9080 12302 41 2670 61 9176 85 84 94 84 99 12413 98 2717 6042 9225 18 15608 83 6129 68 30 15619 2822 94 74 12527 36 80 6428 9521 71 60 2949 6547 9610 BEÏÏES VAN ROTTERDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV StaatBleenmqen PoETüOAL Ohlig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RoSLAHD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Rocepis L 100 1 24Vi Hypotheék Bmkin Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Stanflaard Hypb 4 180 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtsohe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheepa Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 99 1 99 98 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrieibank 4 Pandb Hollandsclie Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 307 Spoorwegltêningen Italië Oblig Zuid Italiaonscho Spw Mg A Premieleenitujfn lisLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 DiverMn Hy tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Sc teepvaart MaaUohappijen Pand Holland Gulf Stv Mj 35 EXPOSITIE der nieuwste modellen W intermaiitels Co stumps Bhiuses lupes en Jupoiis Robes en Japonstoffen met bgbehoorende Uarneeringen nismede oene groote keuze PKLTEatJEN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concnrreerende prgzen Aanbevelend ri M i fA rfis £ ff jj 3f Veemarkt te Rotterdam Maandag lo December 1906 Vette oaicn en koeien goede aanvoer pryïCn waren voor iste kwal 36 ade kwal 33 3de kwal 27 cents per half kilo Vette kalveren redel aanvoer late kwal 30 atle kw 37 3de kw aa cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer late kwal 34 ade kw 33 3de kw ao cents per half kilo Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel voor alles prijsnoudend liSvËRTENTÏÏ ifS HUIS TE HUUR Ilcerenhuls Oostbaven It 88 Zes Kamers groote Konken droogo Kolder flinke Tuin Voorzien an Gas en Wattrleiding Te bevragen B Verkrijgbaar in flosachen IfO ets 7fi ct en f l Xlf g H H Apothekers en Drogisten Let op het merle JNKEBt F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bfl C LÜGER Apotheker Markt en bj WOLPF Co Westhaven 118 Victoria Water icre yelde aanvoer Aanbevelend Firma Herman Zoon Zenuw en Maa jflijders wordt uit overtuiging als een werkelgke hnlii in den nood het boek an bevolen Na ontvangst van adres per briefkaart or It dit boekje franco per port toegezonden door BLOKPOELS fioakhan Za tbomraol