Goudsche Courant, dinsdag 11 december 1906

o 10206 Woensdag IS December 1006 45s e Jaargang fiOlDSClHE COHMT DlieuwS en Advertentiehlad roor Gouda en Omstreken Teletoi n No 8 De üifgave dezer Cqurant g e8chiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per jK st ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T K N lelelaon No M A D V fc R T E N T i E N worden gepliatat van 1 ö regels a 50 Centen iedere regel meer M Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Bond van Nederl Onderwijzers Afdeeling QODOA e o IIITVÖÊRING op W oengdag 12 December a avouds 8 nnr preciw in de Sociëteit ONS gIeNOEOEN JAN ONGELUK blijapel in drie bedrijven op te voeren door G ONDEEW en ONDERWIJZERESSEN met welwillende medewerking van het ONDERWIJZERS SfRIJKORKEST ten bate van de GtBiidie Vereeniging mt GeunilbeiilskoloDiêD Bewijzen van toegang 10 ttO voor leden der Sociëteit O O k t voor niet leden verkrijgbaar bij J VAN BENTUM Zn Markt S YERHEU8 Turfmarkt 72 en s avonds aan de zaal Plaatibatpreking vanal heden M M V LOOIN DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Il t rnimst voonren van GASORNAlENm in elke atyi van de eerste fabrieken tegon concm reerende prijzen Atoleggei vao Gts W ler Spmk Biurea Ëleclrische geleidingen Wie van goed Ticht houdt wende zich naar bet Oottdêoh VerlloMlng MaganlJn DE AVONDISTCR daar alles door bekwame fitters verridit wordt DE aOEDKOOPSTB DE MEEST PR CTISOHBDE MEEST VOLLEDIGE MOBEBLAÖEIf zyn beslist die der Firma WELDON TBS LADIES JOUBNAC met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DBESSMAKEU met een gratis eknipt patroon THE BAZAAB OF CHILD BES a jPAsaions Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAGT Vw Boekhandelaar Proe nummere Q Alle met koeMl HoU Byvoegsel f Van alle iu deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen ïoornilbetaling van f 0 60 verkrijgbaar MILLY SIMONS Den Haag eu worilt verzocht op t HEKK te letten DIT BIT MlBtZUS Vin M lUVENSWAAY Um aORINOHKtt Dose THEEËN worden afgele rerd iu versegelde pakjes van tff tt0M M ten hal ea een Ned ons met Termelding ran Noinmer ec prÖB Toorzien van nevenstaanr sMerk Tolgeni de Wet gedepo roeerd Ziofa tot de uitroeriDK itM geeerde orders aanbeTelende J C BIJL fOMheen J BBEEBAART L lUti U fc oBwihaódyitm n M BukktiykÊtÉ pottnnldAtl voor HtMM m Tooral ómtaêê ta KindcrtcbotnwariL U dl Apprttunr van C M Mllter 4 Ca pr Birili BHtthStr r4 Mm Itttt to i MQcy op naam o fabriekamark Vavkryitaw fey Hmnr Wlnlallwi I iihtwwM k al l tM GoDda Drak vao A BRINKMAN Zx Spaar en Hulpbank Wegens het afsluiten der rekenipgen worden geen zittingen gehouden op illaandag 24 Dfcember en M Uecembcr en op Zaterdag 29 üecembor en 5 Januari a s GOUDA 10 December 1906 HET BESTUUR ¥ AT WIJ ALLEN ZONBEB ONBEESCHEID MOETEN Wy moeten allen zonder onderscheid in dit klimaat leven Maar wjj znllen het komende gnre jaargetijde beter doorkomen naar mate wi beter gewapend zijn Hoe gezonder nw bloed des te krachtiger zijt gij Wanneer gg nn nn het najaar bei int bij tjjds zorgt nw bloed te zuiveren van de kwade sappen eh het te versterken door de SANGUINOSE dan znlt gij nw weerstandsvermogen verhoogen en gij komt gemakkeiyker den winter door Want de SANGUINOSE is het beste middel dat de wetenschap heelt aitgedacht ter znivering en versterking van nw bloed De SANGUINOSE drglt de kwade sappen nU langs de natnnrlpe wegen van de nieren den lever en de ingewanden De SANGUINOSE maakt nw bloed frisch en krachtig zóó dat het al nw organen rjkelijk voeden en krachtig maken kan Gg knnt D geen beter middel verschaffen zelfs voor veel geld Wanneer gjj he e en zes weken volhoudt dan hebt gij éér de winter begonnen is een flinke Sadgpinose knnr gedaan en zjj zal u goed doen Het zal u zgn alsof ér nietw bloed nieuwe kracht nieuwe gezondheid door nwe aderen stroomt en de kwade sappen uit uw lichaam verwijderd worden Zes flacons SANGUINOSE doen wonderen aan het gansche gestel Wilt gij een greep doen uit de verklaringen van dankbare gebruikers Ziehier Prof Dr Nbsioe Chaebohkieb nil Brussel verklaart Ik houd de SaDgulDOsn oor hel werkzaamste middel Ier beslrijdjiig m de bloedarmoede en al hare gerolgeii De Sanguinoee heeft mij steeds geholpen Op mijn zwak zennwachtig gestel had de Sangninose etude een vereterkemden en opgewekien invloed Mevr J IJLAND Den Haag Hugo de Qrootstraat 69 Mijn dochtertje van 7 jaren had in het begin van den winter veel gesukkeld aan slijmhoest koortsen en daarna mazelen Het kind was lusteloos ongedurig zenuwachtig en had hoegenaamd geen eetlust Sedert zij echter deSangninose gebruikt heeft is er biJ haar eene gehteU vtrandtring Un goede gekooien M jn kind ia weer vróolgk en levenslustig slaapt geruster heeft weer goede eetlust eg geregelde goede spijsvetering Mevr E J AKIJS PEBIN Amsterdam 3e Helmersstraat 31 Ik ben al 16 jaren lijdende aan de maag zoodat ik het minste voedsel niet kun gebruiken zonder bezwaar ik had ontzettende pijnen in den rug en gedurig sntzingen in het hoofd Het was een verschrikkelgk li don Sinds ik met de SANGUINOSE begonnen ben is dit alles veranderd Ik eet nu flink en mijne kinderen verbazen er zich over dat Ik nn alles gebruiken kan Zij weten wel hoevele middelen ik al gebruikt had zonder dat mi iets bad geholpen Mej R DE KATER Den Haag Sirtemastraat 38 Gü die dit leest doet uw voordeel met bovenstaande ervaringen Öebrnikt ook de SANGUINOSE wanneer gij geen baat vindt by do middelen die gy tot hiertoe genomen hebt De Sangninose is een buitengewoon krachtig middel zg is zuiver plantaardig in het luchtledige toebereid en wordt door zeer zwakke gestellen verdragenDe Sangninose kan n helpen Zy wekt uw eetlust op verdrgft uw vermoeidheid j verrgkt nw bloed versterkt uw hersenen geeft krachtige zenuwen geneest verouderd maagiyden overwint hardnekkigen boofdpün maakt uw slaap diep on verkwikkend en bevordert eene algeheele levensopgewektheid Zie dan niet op tegen een kleine uitgave die U veel kan doen winnen en bedenk het wél een goede gezondheid is ook kapitaal I Wee gemaartehuwd tegen namaak De echte Sangninose wordt verkocht in groene flacons van 300 gram en kost psr flacon f 1 60 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westbaveo 198 Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIIGE IHOIIG voor hoe§teiiden VAN DAM Co De Riemerstraat Den Haag I Gebr ± Stoll werck s Chocolade en Cacao 3 l 1 I TI Sabaatlge door de nieuwst uitvindingen op ma AinaaI gebied verfectol Ikbrieatlc nMoitaiid bruik van n n fijnste grondstoH ou garandeerei Ie rbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao eea aaakevMuuwaardig hbrikut nauwkenrig beantwoordende au iat ahooA iat rap Etikettan De ma behaalde 87 Br ret8 als HofleTerancier 44 Eere Dlploma s gomden enz MedaiUrs eeo bewQs van oitmiuatatd Qja BibrUwit Beeda 1874 schreef da Aceademie national da Fkrii Koos Tam attmtm va tejlla Vt pmaaltra elaaaw sn eaaaUénMon o ▼ oti azoellaiLte fhbrbiAtkm da Ohooolat bonbons vartèa eto to bbrikaat i verkrügfaasr bij U K Cunfiseuis Banketbakkers sul aw QaBMaalverteKenwoordiger Toor Sederlaikd Jdiiu HfttteiKlodt Amsterdam Kalverstraat lOS IVIId en Gevogelte Van af beden en verder dagelgks vericli verkrijgbaar Braadknikena Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogel Fazantei Patrgzen Snippen Korhoenders Eeevleeecli enz enz tegen de meest sterk concurreereode prgzeo Panklaar schoongemaakt frageg poor geheel Nederland Aanbevelend T O ü TT E HH Q p yg Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Eohte Oude Jauever Nightcapi P HOPPE Verkrögbaar hg PEETER8 Jz UI op cuM ra hmiketki OnnaTolgbaar zgn thans door nienw gevonden toepassingen onze in olleeer geêchuaerde Portretten felutufe Bogaerti Zg geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echie te ontvangen Geïll Prgsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boitel a BOOAhBI Jt Ca Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen t bezichtigen zgn WORMERVEER HOLUKnÓf X rerwerda TiemanJ Qrootste dötall wUnbandelaren iQ Nederland 0 60 0 72 St Estéphe Medoc La Rose Lndon Chatea uMalleret 0 80 per flesch P per anker van 46 fl 33 Ch teau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Santernes 1 36 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rtldesheimer 1 08 Oude Roode Portwijn ƒ 08 per flesch I 1 44 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 1 11 Extra oude Roode Portwgn Oude Witte PortwSn Extra oude Witte Portwgn Fine Old Pale Sherry Góéde Madeira Madeira Superior Vermouth di Torino Dok Bgllabdi per Liter Prljuen netto eontant DEPOT TB OODDA F J J BOOR TiH OSTADE Bulleiilandscli Overzicht De Fransche Kamer kwam naar aanleiding van minister Picqnart s verklaring dat hg de verantwoordelijkheid voor bet naar huis zenden der lichting 1903 niet wilde dragen op een vroogor genomen besluit lenig en nam een motie aan die alloen hen die voor het onderhond van hun f milio oiiontbi erlgk Zijn naar huis zendt De commissie uit den Storthing voor de toekenning van den Nobolprgs voor werken in bet belang van den vrede heeft dezen prgs toegekend ann president ïheodoor Roosevelt De prgs werd heden in den Storthing aan den gezant der Verei nigde Staten overhandigd In zgn Itelegram van dapkbetaiginè voor de toekenning van den vre desprgs verklaart president Roosevelt dat hg den prgs zal gebiuiken voor de oprichting van een permanent industrieel vredescoinité te Washington dat lot taak zal hebben voor betere en meer gelgke belrekkingen onder zgn landgenooten te arbeiden die als kapitalisten of arbeiders verbonden zgu aan industrieele of landbouwbedrijven Hg acht bet van evenveel gewicht in de indostrieele wereld als in do politieke te zorgen voor het behoud van verkregen rechten en van een uervollen vrede Alvorens het Lagerhuis een aanvang maakte met de bespreking der wijzigingen door het Hoogcrhnis in de onderwijswet aangebracht deelde minister liirrell mede onder luid gejuich der ministerieele partg dat de regeeriog bad besloten het Huis te verzoeken de amendementen en bloc naar het Hoogerhnis terug te zenden omdat door deze bet gebeele stelsel en do hoofdbedoeling van de wet te niet worden gedaan Wg wenscben zeide de minister de wet niet te aanvaarden in baar tegenwoordigen vorm Toejuichingen Wanneer het Hoogerhnis de thans ingediende amendementen of wgzigingen in denzelfden geest blgft handhaven moet de wet worden opgegeven neemt bet Hoogerhuis echter de amendementen terug en wil het de strekking der nieuwe amendementen die het daarvoor in de plaats z it stellen beperken dan is er nog hoop Minister Birrell deed toen mededeeling van verschillende concessies die de regeering geneigd was onder deze omstandigheden in overweging te nemen FtViLLETOX Tegen den Stroom 55 Aan dien onnoozelen koek heb ik heelemaal niet gedacht maar als we zitten te hoesten en te proesten als we last krggen van de jicht en van het pootje als we vergaan van hoofdpgn en kiespgn als we een stgven nek hebben als t met allen etenstrek gedaan is als we in bed moeten blgven en zweeten Zeg zeg schei non maar uit Dörthe Je maakt waarachtig een heel veld lazaret van me Zoo erg is t nu toch ook niet Als iemand anders dat van je hoorde zon hi werkelgk gelooven dat ik binnen vierentwintig uur al op een bos stroo moest liggen I Zoo erg zou t heel gauw worden als ik er niet voor zorgde En hier hebt u je kopje koffie I Met die woorden schoof zg Bollmeyer nel als zg t nn al dertig jaar lang bad gedaan zgn kopje toe Komaan Dörthe sng me nu ook eens een ordentelijk verioeniDgastuk van je koek afl Ruim een jaar geleden werd te Portsmouth de vrede tusschen Rusland en Japan tot stand gebracht En thans reeds zgn tusschen die mogendheden weder ernstige verschillen gerezen zoo zelfs dat de onderhandelingen over het handelsverdrag gestaakt zgn terwgi over de uillegging van de in het vredesprotocol opgenomen bepalingen voor de vissüherg en scheepvaarlrechten tnaachen de beide mogendheden volkomen tegengestelde opvattingen bigken te bestaan De Nowoje Wremga meldt dat slechts als Japan minder liooge eischen stelt het sluiten der bedoelde overeenkomsten verzekerd is w inneer de onderhandelingen echter geen vlotter verloop hebben zal de diplomatie der beide landen een moeilgke taak hebben om ds hangende verschilltm weg te nemen In Rusland beschouwt men do economische eischen van Japan als onaannenieli k maar Japan wil die eiscben niet opgeven daar zg voor du ontwikkeling van liet Und noodzakelijk schgnen En Japan meent dat de flnancieele un politieke toestand van Rusland bet volstrekt niet noodtg maakt tegenover dit land een toegevende houding aan te nemen Er is in Japan toch al genoeg oiilevtedenbeid wegens de onvervuld gebleven verwachtingen na de groote overwinningen op de linsaisclie legers in Mansjoerge gekoesterd Kn wanneer men de voortdurende en krachtige militaire uitrusting van het Oost Aziatische oiinndenrgk gadeslaat dan kan men niet nalaten te vragen of Japan bg het mislukken der onderhandelingen opnieuw do beslissing door het zwaard wil pogen uitte lokken P Vrgdag werd graaf Witte in een langdurig onderbond ontvangen door den Tsaar op Tsarakoje Selo Kjetsj meldt dat de Tsaar den gewezen minister voornamelgk wenschte te sproken over de bepalingen van het vredesverdrag van Portsmouth en de daarover ontstane misverstanden met Japan In de Italiaansche Kamer wordt een interpellatie behandeld over de misstanden bg de spoorweg exploitatie De minister Majorana beloofde dat in de toekomst wgzigingen zullen worden ingevoerd waardoor de controle van het parlement werkdadiger zal kunnen zgn De ministor Gianturco zette uileen boe de toestand van het spoorwegwezen was toen de staat het overnam Materiaal en personeel waren veel slechter dan tien of twintig jaren vroeger zoowel de Ignen als het rollend materiaal waren Maar Dörthe scheen t niet te hebben geboord ze was een beetje absent Met een klontje suiker in den mond baar kopje in de eene en baar scbotelije in de andere hand zat zy zwggend daar en staarde over den rand van baar kopje heen ins Blaue hinein Hoor eens mgnheer al ben ik ook maar een heel eenvoudig menscti een simpel vrouwtje u moest er voor oen enkelen keer toch eens toe komen om een rnad van mg aan te nemen I Bollraeyer zag zgn oude bnishoudster oplettend aan zonder een zweem van jok of spot want als zy op die manier begon dan was in de meeste gevallen hetgeen zg te zeggen had ook wel de moeite waard om behartigd of althans in overweging te worden genomen Hm hm kwam hy Nu steek maar van wal 1 Ziet u al mocht ik het misschien niet weten ik weet het toch al hééft geen sterveling het mg gezegd Zoo P Dan weet jg zeker al genoeg als je maar t puntje van iemands neus hebt gezien P spotte Bollmeyor weer maar daar scheen op dit oogenblik Dörthe zich niets van aan to trekken Ik weet heel precies waar de nu afgeiproagen eli heen moeit 1 niet inTlaat te voldoon aan de eischen die do voortdurende ontwikkeling van handel en verkoer stelden het personeel werd door de eenS maatscliappg geheel anders bezoldigd dan door de andere de ontevredenheid was algemeen Da regeering hooft dadelgk getracht verbeteringen aan te brengen Allo belollen aan het personeel gedaan werden gehouden zoodat de tevredenheid terugkeerde en zelfs in moeilgko dagen op loyale wjae ieder zgn plichten vervulde Hot materiaal werd aangevuld rekening houdend met de belangen der nationale industrie Oj den dienst te verbeteren werden 80 millioen voor stations en bet aanleggen van Ignen besteed Daardoor is het bedrgf in do nkele maanden sedert de overneming verloopon reeds aaninerkolgk verbeterd Miiar verscbillende buiieiigewone omstandigheden verhoogden de moeiigkheid De minister hoopt echter dat spoedig in hetgeheelo spoorwegverkeer normale toestanden zullen heerschen Het was niet mogelgk meer te doen dan godaan is Hg woes op andere landen waar eveneens verbeteringen eerst goleidelgk konden worden ingevoerd Voor het in ordo brengen van het spoorwegverkeer znllen 910 millioen Lire noodig zijn over vier jaren te verdeelon De regeering zal niet rusten voordat hot spoorwegverkeer in overtenstomming is met de nationale ontwikkeling van handel on nyverheid Ondanks de verzoende bonding van minister Briand by de maatregelen voor de uitvoeringder scheidingswet aangenomen achgnt het Vatikaan niet voornemens te zgn ook maar oenige tegemoetkoming te toonen Voor de uitoefening der godsdienstoefeningen na It December was het volgens de opvatting van Briand voldoende zoo er een vereeniging bestaat volgens de wet van 1881 en deze zooals de wet bepaalt kennis geeft van de te houden bg eenkomsten Briand verklaarde zelfs dat het onnoodig is voor iedere bgeenkomst afzonderlgk kennis te geven doch dat een collectieve kennisgeving bijvoorbeeld een geheel jaar voldoende is De Fransche bladen melden nn dat de Paus besloten heeft aan do geestelgkheid te verbieden de op grond der wet van 1881 gevorderde verklaringen at te leggen en van de bg eenkomsten kennis Ie geven Dit besluit wordt gegrond op de overwoging dat de katholieke eeredienst in Frankryk lang genoeg bekend is en het aanmelden van de kerkelijke bijeenkomsten dus volmaakt overbodig is De geestelgken kannen gerust voortgaan Hm hm bromde de oude heer en holde zicii in dampen van rook alsof hg Dörthe s blik thans onderzoekend op hem gevestigd niet al te best verdragen kon Naar Krieme moest de rit en ik zeg u mgnheer en ik heb het u al zoo dikwgia gezegd laat die menschen daarginds in bun eigen vet gaar smoren want iels geschikts iels behooriyks iets fatsoenigks is t daar niet is t nooit geweest en zal t van z n leven ook niet worden Dörthe hapte naar lucht en van die baar weldoende tosschenpoos maakte de ambtsraad gebruik om weder een half toeslemmend half verlegen Hin hm te plaatsen en een paar lange trekken aan zyn pgp te doen zoodat hg op nieuw weder in nevelen zat gehuld Dat boeltje daar zal van zelf wel uitbloeien Je zult eens zien mgnheer de ambtsraad hoe gauw daar t goed onder den hamer komt en wie moet het dan koupen P Wg wg njemand anders want niemand anders kan t zoo goed gebruiken als wg en ons is het goud waard jDorthel riep Bollmeyer uiten hg richtte zich daarbg hooig op jij bent gM verduiveld nitgeslapeit deugniet I Wil je wel gelooven dat ik aelf daaraan nog in t geheel niet gedacht had P Dortbe lacïte inderdud een beetje on met de uitoefening van den dienst en geduldig afwachten welke maatregelen de regeering zal nemen Tegenover deze circulaire van de bisschoppen aan de geestelgken heeft Briand een kort beslnit genomen hg heeft aan de procureursgeneraals bevel gegeven elke inbreuk op de wet van 1881 wat betreft de formoliteit van de kennisgovieg der hyeonkomsten onmiddelgk te vervolgen Do Dresdensche correspondent van de Killn Ztg Bfint hel volgende bericht Do onderhandelingen over de scheepvaarttollen moeten zoover gevorderd zgn dat Saksen in den Bondsraad waarschgniyk voor scheepvaarttoUen zal stemmen De voorwaarde daarvoor is dat Pruisen don tol zeer laag stelt Vermoedeiyk zal aan Saksen voor het oeconomische nadeel een vergoeding aangeboden worden Ah dit bericht juist is is de Pruisische regeering er in geslaagd na Beieren ook Saksen over te halen en kunnen de overige staten die zich nog tegen den agrarischen aanslag op het vrye scheepvaartverkeer op de rivieren verzetten waarschüulgk niet meer verhinderen dat in don Bondsraad de vereischte meerdorheid voor oen grondwetlherziening welke de invoering van scheepvaarttoUen mogelgk maakt to vinden zal zyn Men mag benieuwd tyn welke vergoeding aan Saksen toegedacht is Beieren krjigt die geliik men weet in den vorm van een ruime Pruisische bijdrage in den aanleg van een ka iaal De gedachteowisseling tusschen de regeering van Newfoundland en de rgksregeering in zake hot visscherggeld met Amerika Is openbaar gemaakt öelijk wg indertijd vermeld hebben verbood Newfoundland by do wet aan Amerikaansche visschers in de wateren van Newfounland met de korf te visscben en aas te koopen en aan Newfoundlanders om aan boord van Amerikaansche vaartuigen daar visschende te dienen Amerika betwistte de geldigheid van die verbodsbepalingen en do ryksregeering stelde Newfoundland voor een tgdelgke regeling te treffen In Augustus antwoordde de regeering van de kolonie dat zg geen tgdeiyke regeling wenschte en niet aan haar wetten geraakt wilde hebben In September betuigde zg nog eens dat een tydelgk buiten werking stellen van de visschergwet een inmenging in de binnenlandsche aangelegenheden dor kolonie zon wezen Lord Elgin ontkende dit Hy meende dat er geen twgtel aan was of êngi ni en zeer gestreeld mot den haar toegezwaaiden lot Ja ja de vrouwen zyn niet altijd zoo dom als zo wel lyken Manr als n door blgtl gaan zooals n tut nog toe gedaan hebt om daarginds den raad te geven hoe die twee te handelen hebben zoowel wat het landbeheer als bel huishouden bctreti een raad dien zg toch niet volgen omdat zy allca zelf beter willen welen als u telkens maar laat inspannen ot wel in t zadel stg gl om daaiginds naar nw be te welen ordo op zaken te stellen on dit ot dat te regelen Wal naderhand toch pr cies omgekeerd wordt gedaan dan Z gt op sink van zaken de boozo wereld nog t Is Bollroeylir z n schuld die heelt di n boel in t riet gestuurd en hg wist wel waarom want nn alle van do hand moet worden gezet koopt hy het heelo zootje Ia ja je moet er zoo wat by doen Nu vollen hera als van zelf de gebra lide duiven m zyn zg hield even op deed als iemand die zich verslikt en toen kwam t pas mond mond Bek Zeg tm ar rondnit Dorlhc bek De dikke Bollmeyer was eensklaps van zyn canapé gesprongen met een veerkracht die men werkeiyk niet van hera zou verwacht hebban en begon zoo diittig op en neer to loepen dat het servies op tafel er van linIteld Wordt vervolgd