Goudsche Courant, woensdag 12 december 1906

Donderdag 13 December 1006 i o 1020T 45s e Jaargang mmum MeuwS en Advertentieblad zokr Gouda en Omstreken Teletom No St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jiost 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telelosii e ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte fnzesiding van Advertentiën tot 1 uur des luidd Bond nn Nederl Onderwijzers AfdeellDK GODOA e o HITVÖÊiillVG op W o e n s 1 a g 12 December savouds H unr prccier in de Sociëteit ÖN8 GENOEGEN JAN ONGELUK blijspel in drie bedrijven op te ONDERWIJZERESSEN met welwillende medewerking van bet ONDERWIJZERS STRIJKORKEST ten bate van de Gouddie Vereeniging voor KeztndbeiilsLoloniéo Bewijzen tan toegang if 060 voor leden der Sociëteit O ö 4 f voor niet leden verkrijgbaar bg J VAN BENTUM Z Markt S YERHEUS ïorimarkt 72 en s avonds aan de zaal Plaatsbetpreking vanal heden HUIS TE HUUR Hcererihuis Oosthaven l 88 Zes Kjraers grooto Keuken drooge Keld r flinke Tnin Voorzien van Gas en Wattr leiding Te bevragen B 89 Ferwer ia Tiemaii Qrootste détailwljnhandelaren iD Nederland O ÜO O 72 I St Ebtèpbo Medoc La Hobo Lndon Chateau Malleret 0 80 per flcsch per anker van 45 ii Sa 0 99 0 72 135 0 99 072 1 08 CbUeaa Malleret Petit Bourgugne Graves Blanc Haut Santernos Witte Bergerac Niersteiner RUdeBbeimer Oude Roode Portwijn I l OS per fleich 1 Extra oude Roode Portwijn l W Oude Witte Portwijn 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Palo Sberty O 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 Vermouth di Torino Dun Bki lardi per Liter 1 17 Prifx u netto it contant DEPOT TE GODDA P J J BOON VAH OSTADE M M V LOOl DUBBELE BtlURT B 13 Telfn 117 Is t rnln 5l voonien von GASORNAfflENTEN in elke rtgl van de eerste fabrieken teg Mi concorreer nde prijien Aaiileig f ïM Gus W l r Spreek BlurM Ëleelrische geleldingeii Wie van goed licht houdt wonde lich naar het Ooiig tch VerllBhttng HnyatIJ DK AVOIIISITBII daar allee door bekwame fitters verrtc it wordt Op de roode doos waarin de KcMe Kinudrnppels van Dr DE VRIJ verkocht worden tteaf Hiel iiJi f r dan 7 MM0 Al bet andei e ie nèmaak Met het oog op het typhusgevaar wordt de melk der NIEUWE Goudsclie HelkiDriclitiiig dagelijks aan de afnemers die dit mochten verlangen gepasteuriseerd verstrekt zonder eenige prijsverhooging De tapte en karnemelk zijn steeds gepasteuriseerd Hoogachtend DE DIRECTIE aeinalogeeii Poedci vorm is het oenig ste helpend middel tegen Êlloedarmoede ÊileelcaiucM Xeuuumiriakle ÊÊoofdiUfiieu Haiielon heM Oumuchteu I ermagerlug en yermlnderlug der Uchaamtkrachten aeinatogeeii iii Poedervorin kan in alle drinkbare vloeistoffen H H I B beeft een aangename smaak i HiJBBai worden opgelost HAEMAÏOGEEN IN POEDERVOEM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMAT06EEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Pfijs per lo s met gebruiksaanwijzing f 1 50 Kmilsc labrikaiuen il v SCIIAIK Go Deo Haag Verkrugbaar bfl Firma WOLPF Co Westhaven 19S GRENDEL E H VAN MILD Veeratal Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad JJtsel A N VAN ZESSEN Schoo hoven B v WIJK P W v EDE Oudewater A SOIIEER Haastrecht K VAN DEB HEIJDEN Beeumjk P v o SPEK Moercaj elh D v d STAK Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingmeen P A dkGROOT A UB JO QH Oudemater J P KASTELEIN Pehbroekerdam D BIKKEK Bemchop WAAIISO IUWING Laat U met misleiden door AhdiJ Siroop Het klooster Sa nctrt Paulo AbtliJ beitaat niet dua Strooit vim yeenerlel waarde GEBR RÏJREN t DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S lIoiifdmaya ijn Gedemt te Binnenrotte tSi Tele iiS90 M ilaaaxljn Went yieiiwUind 9 nabij Station Beur Telef 4eS7 VERBDREN REPAREEREH fsTEHMEN I INRWLEN DE PBöNOLA l ï IU s la on e Salons te lioorea PEONOLiPIAKO BISNON PEÖNOLIST SIER tIWHmsTN DEN WINTER UwÏnTüIN VOOR DE LENTE MET llaarleiiiiiier Blocinbolleii Na ontvangst van postwiasel groot fl 3 45 lenden wij franco door Nederland onze over bekende NOBMAL KOLLECTIBS 30 hyacintben voor glazen of 40 voor potten nf ivn vnar den tuin of eene COLLECTIE VO0R DE KAMER van 150 stnks voor 45 pÓtWn Sreene cÖLtECÏlB VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige kenze van hyacinthen tuinen narzissen croons scillas sneewklokjes etc a Hök gemnstreerde p üslÖ t met speci catie onzer collecties in bet Hollandsch en onze vele wenken voor de enitnnr bevatendo groote catalogas in het Dmtsch zenden wi desverlangd ratis en franco TuInbouw KtabllssemeDt Huls ter üulo XoordwUk bU Baarleiu NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN tegenover de Kh iwegsteeg OFTVANGEN alle soorten HKERKN DAMESen KINDER WINT T SCHOEITWEEE STERKE Schoollaaraen Ovci schoenen enz enz Aanbevelend SlIITl Alle rei iratien en aangemeten werk 7 DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE zgn beslist die der Firma TUB LADIES JOU UN AL met minbtcns dna gratis geknipte patronen on een geklemde plaat THE ILL liRESSMAKEli met een gratis geknijit patroon TUE BAZAAIC OF CHILD KBSa FASHlONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen FliAAOT Vw hoehhamleïaai Proefnummers Alle mit l onsel Holl HIjDoeijHel S Van alle in deze bladen voorkomende A modellen ziin GEKNIPTE PATRONEN f rklaring fr p p tegen È f van f O verkrijgbaar MONS Den Haag ê 1 ild en Geioi elle Van af heden en verder dag oljjks versch verkrögbaar Braadkuikens Soepkippen Dolven Pouiarden Kapoenen gemeste Eendvogels T ilingen wilde Eirtdvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendere Rtevleescb enz enz tegen de meest sterk concarreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T GJ7rZ £iiy O Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Intorc No 2031 Onnavolgbaar zjn thans door nienw gevonden toepassingen onze tn oUecerf geêcMIderdu Portrellen RelutureHogaerU Zg geven kracht en diepte die namakers nietknnnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echie te ontvangen Geill Prijsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boitel B BOOAtBIa Jt Co Agent voor GOÜDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zijn Gonda Druk van A BRINKMAN Zi INSCHRIJVING VOOR DE NATIöNALEMILITIE Eerste Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GODDA Gezien Art 17 der Militiewet 1901 Brengen de navolgende bepalingen dier Wet ter algeraeene kennis ART 13 Voor de militie wordt ingeschreven lo ieder minderjarig mannelijk Nederlander die binnen het Rgk in het Dnitscbe Rijk of in het Koningrük België verblijf hondt 2o ieder minderjarig mannelijk Nederlander wiens vader moeder of voogd binnen het RiJk in het Dnitscbe Ryk of in het Koningrijk België woonplaats heeft 3o ieder meerderjarig mannelijk Nederlander die binnon het Rgk in het Dnitscbe RÜk ol in het Koningrgk België woonplaats leeft 4o ieder mannelijk ingezetene niet Nederlander zoo hjj op den In Januari van het 19de levensjaar was ingetreden en niet verkeert in een der bil art 15 omschreven gevallen Ingezetenen is voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder 4a A de binnen het Rijk verblijf houdende minderjarige niot Nederlander a wiens vader moeder of voogd binnen het Rijk woonplaats heeft en baar gednrende de voorafgaande achttien maanden in het Ri k of de koloniën of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen gehad heeft b van wien ouders de langstlevende bij zijn of baar overlijden in het hierboven ouder 8 omschreven geval verkeerde al verkeert zijn voogd niet in dat geval of al is deze buiten s lands gevestigd c die door zjjn vader moeder ol voogd verlaten is of die ouderloos is of in wetteIjjken zin geen vader of moeder heeft indien hg gednrende de voorafgaande achttien maanden in het Rgk verblijf gebonden beeft B de meerderjarige niet Nederlander die binnen het Rijk woonplaats heeft en baar gednrende de voorafgaande achttien maanden in het Rijk of de koloniën of bezittingen des R ks in andere werelddeelen gehad heeft Voor minderjarig wordt voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder A gehouden hij die minderjarig is in den zin der Noderlandsche wet Voor meerderjarig wordt voor de toepassing van bet bepaalde hier I FEVtLLETOX Tegen den 8troom 56 Wel verdraaid maar dat zou dan toch dat ron dan toch en misschien heb jg wei geiyk ook Dorthe I Ik kan me anders baast niet voorstellen dat de wereld zoo gemeen zoo miserabel slecht zon zyn om mg my den ouden Bollmeyer met z n witten kop en z n rood z n eetlgk gezicht bg bleef een oogenblikje voor den spiegel staan oo n inlamen schurkenstreek toe te dichten I Het gezicht van de oide Oorthe glansde in zegepraal Maar ze deed net alsol zy UI t minst niet trotsch was op den door haar behaalden triomf en zag heel bescheiden voor zich neer Maar doe dan toch je mond open onde tante I II Als Bollmeyer om de een of andere rede in opgewondenheid verkeerde gebeurde t wel meer dat hy tegen zgn huishoudster zulk een gemeenzamen toon aansloeg en dat nam Dorthe hem ook volstrekt niet kwaiyk veeleer het tegendeel H uoh MS b t ot ah r 1 rwklMrd boven onder B gehouden by die meerderjarig is in den zin van voormelde wet ART 14 De inacbrijving geschiedt lo van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede lo zoo bij binnen bet Rjjk verblijf houdt en zijn vader moeder of voogd aldaar woonplaats beeft in de gemeente der woonplaats van vader moeder of voogd zoo bg binnen het Rijk verblijf houdt en zijn vader moeder of voogd elders dan binnen het Rijk woonplaats beeft in de gemeente waar bg verblijf houdt zoo biJ door zjjn vader moeder of voogd verlaten is ouderloos is of in wetteljjken zin geen vader of moeder heeft en bet niet bekend is dat hjj een voogd heeft in de gemeente waar hjj verbijjf houdt zoo hg in bet Dnitscbe Rijk verblijf houdt in de gemeente Amsterdam zoo bij in bet Koningrijk België verbiyf hondt in de gemeente Rotterdam 2o van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 2o zoo zijn vader moeder of voogd woonplaats heeft binnen het Rgk in de gemeente der woonplaats van vader moeder of voogd is de woonplaats van vader pioeder ol voogd in het Dnitscbe RiJk in de gemeente Amsterdam ia lil in het Koningryk België in de gemeente Rotterdam 3o van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 3o zoo hg woonplaats beeft binnen het Rijk in de gemeente zgner woonplaats zoo hg woonplaats heeft in het Dnitscbe Rgk in de gemeente Amsterdam zoo hg woonplaats beeft in het Koningrijk België in de gemeente Rotterdam 4o A van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 4o indien hij minderjarig is zoo hy verkeert in bet geval in de tweede zinsnede van dat artikel onder a omschreven in de gemeente waar zgn vader moeder of voogd woonplaats heelt zoo hy verkeert in het geval in die zinsnede onder Ab omschreven in de gemeente waar zgn voogd woonplaats heelt is de woonplaats van dezen buiten s lands dan geschiedt de inscbryving in de gemeente waar de minderjarige verblgf houdt zoo hij verkeert in een der gevallen in evenbedoelde zinsnede onder Ac omschreven in de gemeente waar bg verbiyf houdt B van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 4o indien bg meerderjarig is in da gemeente waar hg woonplaats heeft De in de vorige zinsnede als plaats van inschrgving aangewezen gemeente is die zy De booze wereld denkt en gelooft altyd bet slechtste van de menseben Nog een hapje en nog een slokje bet laatste en toen zette Dorthe niet bepaald geruischloos bet kofGegere op het blad om daarna met opgeheven hoofd de buishondkamer te verlaten wel wetend dat zg thans den ambtsraad alleen noest laten om t gehoorde rgpeiyk te overdenken en in zich zelf te verwerken Toen de winter met zgn trawanten van sneeuw en gs reeds voorlaog zgn intrede bad gednau in t land waar tot beden toe de verschillende gebenrtenissen van onze geschiedenis zyn voorgevallen welfde de hemel zich blauw en helder boven bet zonnige landschap in het zuiden van Fraokrgk Hier sneeuw en vorst algebrokec door kille regenbuien als op vleugelen van den tormwind aangedragen vuile modderige wegen af en toe een mistroostig lachje van een vaalbleeke zon en kale boomeo die spookachtig hunne bladerlooze takken naar t rgk der nevelen nitstrekten daarginds in t zuiden warme zonneschyn en rgkdom van bloemengeur t zacht gemiscb van groene palmen de heerIgke uitwasemingen van exotische planten en bloemen alom lentelneht en lenteweelde Ja de bewonen en de aten van Nlzza hadden alia rtdsnra on ueh t verhangen waar hfl verhiyt of de woonplaats gevestigd ia ol fis op den In Januari van het jaar volgend op dat waarin de in te schryven persoon het 18e levensjaar volbracht tenzg het ieoMd geldt wiens inscbryving te AmaterdaiK ol te Rotterdam moet geschieden wegens verblgf of woonplaats onderscheidenlijk ia het Dnitscbe Rgk of in het Koningryk België AET 16 Voor de militie wordt niet ingeschreven lo de ingezetene niet Nederlander die bewyst te bebooren tot een Staat waar de Nederlaidera niet aan de verplichte krygsdlenst zyn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen 2a hy die bewyst in de koloniën of bezittingen des Ryks in andere werelddeelen verbiyi te honden of woonplaats te Lebben al liaatt zgn vader moeder voogd ol curator woonptMts binnen bet Ryk ART 16 By die volgens art 13 te worden ingesehrtTan is verplicht zich daartoe by Burgemeasttr en Wethouders der gemeente waar vtlgens art 14 de bescbryving moet geaehie lw aan te geven tusschen den In en dan 81n Januari van het jaar volgende op dak waarin hy het l8e levensjaar volbracht Bg ogesteldheid ol afwezigheid van hem die zicS ter inscbryving moet aangaven alsmede in een der gevallen hierna in de vierde zinsnede omschreven rust de verplichting tot het doen der aangllte indien bet een minderjarige betrelt op zyu vader moeder ol voogd indien het een meerderjarige betrelt die onder cnratele gesteld is op zgn curator De verplichting van vader moeder ol voogd geldt evenwel slechts zoo hy ol ly binnen bet Ryk in het Dultsche Ryk ol In het Koningryk België woonplaats heelt Behoudens de uitzonderingen by de volgende zinsnede gemaakt rnst de zorg voor het doen der aangifte nitsluitend op den In te schrgven minderjarige indien zyn vader moeder ol voogd niet binnen het Byk in het Dnitscbe Rgk of in bet Koningryk België woonpinats heeft indien zyn vader of moeder of heiden de onderlgken macht missen indien hg door zyn vader moeder of voogd verlaten is ol indien by ouderloos is ol in vetteiyken zin geen vader ol moeder heelt en bet niet bekend is dat hy een voogd heelt Hy die door de bestuurders in art 22 vermeld ter inschrgving moet worden opgegeven ol die in dienst is by de zeemacht in de zuideiyke lentepracht die dit jaar vooral niet minder waa dan de vorige jaren De promenade des Anglais zich uitstrekkend tot nagenoeg vlak langa de zee door scbadowrgke palmen omzoomd leverde met hare honderden wandelaars een zeer levendig tafereel op t Was alsof de heele Flora van de Riviera hier scheen te zyn saamgebracht oranjebloasem viooltjes rozen en granaatappels bood men te koop aan met donkerroode anjelieren met heliotroop en blinkend wit slangenkrnid zag nen manden en manden opgevuld De boeren overstelpten als t ware de dames met bloemen en als men wat altgd gewaagd is uit de hoeveelheid hunner gaven uit de kleurenpracht der boniuetten die op meerder of minder galante wyze werden aangeboden ook de mate hunner vereering voor de desbetreffende dames had willen afleiden moest die vereering inderdaad al zeer groot wezen Men spreekt op die z g promenade des Anglais allerlei talen en tongvallen Dnitsch Engelscb Rnssiach Hollandsch Poolsch Spaansch Italiaanscb maar het Fransch waarmede men zooals t in een bekend liedje heet de wereld door komt wordt daar toch verreweg bet meest gesproken wellicht omdat de Franache dames uit de groote wereld da echte en da nagemaakte daar ook bet de marine reserve en bet corps mariniers bieronder begrepen bg het leger hier te lande of by de koloniale troepen is tot het doen van de aangifte niet verplicht Voor hem of baar die tot het doen der aangifte verplicht is kan de aangifte geschieden door een ander daartoe schrifteiyk gemachtigd De volmacht bigft onder Burgemeester en Wethouders berusten Do wyze waarop van de gedane aangifte moet biyken wordt door ons bepaald ART 18 Voor de militie wordt ook ingeschreven of wordt op nienw ingeschreven lo ieder minderjarig mannelgk Nederlander die na den In Jaonari van het jaar volgende op dat waarin hg bet 18e levensjaar volbracht en voor het intreden van het 21e levensjaar zgn verblijt binnen bet Ryk in het Duitache Byk of in bet Koningryk België gevestigd heeft 2o ieder minderjarig manneiyk Nederlander wiens vader moeder of voogd na den In Januari van het jaar volgeode op dat waarin de minderjarige het 18o levensjaar volbracht en voor het intreden van diens 31e levensjaar zyne of hare woonplaata binnen het Ryk in het Dultsche Ryk of ia bet Koningrgk België gevestigd heelt 3o ieder mannelgk minderjarige die na deu In Januari van het jaar volgende op dat waarin hy het 18e levensjaar volbraeht en voor het intreden van het 21e levensjaar Nederlander ol op nienw Nederlander is geworden zoo hy lo een der hierboven onder lo omschreven gevallen verkeert of wiena vader moeder ol voogd verkeerd in een der gevallen hierboven onder 2o omschreven 4o ieder meerderjarig mannelgk Nederlander die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin by het 18e levensjaar volbracht en voor bet Intreden van het 21e levensjaar zgne woonplaats binnen bet Byk in het Ouitscbe Ryk ol in het Koningryk België gevestigd ol er woonplaats verkregen heelt 5o ieder manneiyk meerderjarige die na den In Januari van bet jaar volgende op dat waarin hy het 18e levensjaar volbracht en voor het intreden van bet 21e levensjaar Nederlander ol op nienw Nedwiander is geworden zoo hy in een der hierboven onder 4o omschreven gevallen verkeert 6o ieder mannelgk nietNederlander die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hy het 18e levensjaar volbracht en voor het Intreden van het 21o levensjaar ingezetene of op nienw ingezetene il geworden in deu zin der tweede zinsnede vau art 13 HIerby gelden de laatste zinsnede van dat tairykst vertegenwoordigd zyn Dat het gezelschap voornaam is dat de meeste menseben elkander kennen zoo niet dag aan dag spreken t zyn dingen die men wel op bet eerste gezicht kan zien Tusschen al dat internationaal verkeer maakt Lndmiila s sierlgke gestalte gehuld in een keurig costnom van violetkleurig fluweel met wit gryze vederen een in het oog loopend aangenamen indruk Ook de prachtige barethoed die op bet mooie en trotsch gedragen kopje troont is met zulke veeren opgemaakt Licht en tachtig van tred zg is keurig geschoeid wondell ze voort aan de zijde van een heer in wien men als men de Europeesche kleederdracbten slechts een w inig heeft bestudeerd aan den zwarten rok met tressen dien hg draagt aan den byzonder nanwsluitenden pantalon met de booge stevels en het kleine mutsje met witte reigerveer onraiddellgk een trotscho sinjeur uit bet land der Magyaren herkent Hy gesticuleert zeer levendig terwgl hij Lndmilla met onmiskenbare elegance een ruiker aanbiedt van frissche rozen en witte oraujebloesen Ze neemt het bouquet dankbaar In ontvangst en geeft den heer een barer donkerroode anjelieren daarvoor in de plaats Wordt vtnalgi