Goudsche Courant, donderdag 13 december 1906

artikel en art 15 Ten aanzien van de gemeente vaar de inschrijving oi de inschrijving op ni ow moet geschieden en van de verplichting tot het doen van aangifte ter inschrgving ol ter inschrijving op nieaw gelden de eerste zinsnede van art U en de laatste vijl zinsnede van art 16 De aangifte ter inschrijving ol ter inschrijving op nienw van hem die volgens de eerste zinsnede van dit artikel moet worden ingeschreven geschiedt binnen dertig dagen na het verkregen ol werd hij reeds vroeger ingeschreven doch van bet register afgevoerd na het terog erlangen van het Nederlanderschap of van het ingezetenschap of na de vestiging van verblijl of de vestiging of het verkrijgen van woonplaats binnen het Rijk in bet Dnitsche Rjjk of in het Koningrijk België De inschrijving geschiedt in het register betreffende de lichting van het jaar waartoe de in de eerste zinsnede van dit artikel bedoelde persoon volgens zijne leeftp behoort ABT 166 Het boete van ten minste vijftig cents en ten hoogste f 100 wordt gestraft de overtreding van de aitt 16 18 en 22 Borgemoester en Wethoodens roepen dientengevolge op hen die ban 18e jaar hebben bereikt dat zijn zij die in bet jaar 1888 ziJn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Oemeente tot aangifte verplicht ziJn om zich op de volgende dagen ter Secretarie bovenlocaliteit afdeeling Militie aan te melden van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 nre ten einde zich in daarbij vermelde orde te doen inschrijven te weten ziJ wier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E F ö H I J K L en 1 tosschen den 2 en 16 Jannari 1907 en zij wier geslacbtsnaam begint met de letter N O P Q R S T U V W X IJ en Z tnsschen den 16 en 31n Januari 1907 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dat het register van inschrijving op den Sin Jannari des namiddags ten 4 ore voorloopig wordt gesloten en dat zij die alsdan verznimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen vervallen in eene der geldboeten als genoemd bij het aangehaald artikel 16C dat ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven en niet in deze Oemeente geboren is zich behoort te voorzien van een Extract nit het Ooboorteregister dat bjj de aangifte moet worden medegebracht d t dit Extract bij het Qemeentebestanr hnoaer geboorteplaats kan worden aangevraagd indien ziJ zich daartoe voor 1 Jan a s ter Qemeentc Hecrotarie bovenlocaliteit afdeeling Militie aanmelden dat ieder gehouden is te zorgen dat hu biJ de inschrijving Wyk en Nommer zijner woning juist kan opgeven ouda den 12n December 1906 Burgemeester en Wethonders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BEOUWER Bultenlandscb Overzicbï Het was gisteren 11 December de fatale termijn voor de Fransche katholieken En na de besliste weigering van het Vaticaan om te voldoen aan de bepalingen der Vereenigingswet is de toestand zeer ernstig geworden De minister president Olemenceao zeide in een intervieuw met een Vedacteor van den Matin De kork wil den strüd zij zal dien hebben De vereenigingswet is tot nog toe door allo Franschen opgevolgd De paua beveelt aan de geestelijkheid die wet niet te erkennen integendeel haar te schenden en al degenen die zich reeds aan de wet wilden honden die zich reeds onderworpen hadden komen op hun besluit terng en buigen zich voor bet woord door Rome gesproken I8 dit niet het overtnigend bewijs dat er naast de regelmatige regeering van dit land een andere staat Dit ziju de agenten van het buitenland M ar dat kan niet blijven voortduren Clemencean die verleden week nog in den ministerraad zeide vooral geen politieke martelaars sprak die woorden met ziJn gewone energie en de gevolgen zullen zich niet laten wachten Kanwelüks heeft bet Hoogerhuls in Engeland de Education Bill zoo toegetakeld dat volgens een geestige prent van Oould in de Westminster Oazette de eerste minister verklaren moet Dit is mijn kind niet het lijkt er niet minst op ol een tweede besluit van de Lords komt den strgd verscherpen Het Lagerhuis had een wet aangenomen waarin aan het onzinnige van sommige sommige Engelschen in mè6r dan een kiesdistrict te mogen itaomtn een inde werd ge maakt Tot nog tae kwam iemand die in verschillende districten bezittingen had op de kiezerslijsten van elk dier districten voor De wet door het Lagerhuis goedgekeurd en berustend op het beginsel One man one vote maakt aan die toestand een einde Het Hoogerhuis beeft op voorstel van Lord St Aldwyn met 143 tegen 43 stemmen het ontwerp verworpen dat in het Lagerhuis met 333 tegen 104 stemmen was aangenomen Het schijnt zegt de Westra Oazette dat Arthur Balfour het Hoogerhnis wil gebruiken als werktuig in het belang der Torypartij daarin ziet bet blad de eenige verklaring van de houding der Lords In bet Lagerhuis deelde minister Birel mede dat de regeerin zal verzoeken alle wijzigingen door bet Hoogerhnis in de Onderwijswet aangebracht en bloc te verwerpen Het Hoogerhuis heeft dan nog een gelegenheid om op zijn besluit terng te komen doet het dit niet dan kan de strijd niet uitblgven In bet Engelsche Lagerhuis heeft een lid van de regeering er opmerkzaam op gemaaki dat Portugal doende is om zijn invoerrecht op vorscbe visch te verhoogen tot 39 reis Door dat hooge iuvoerrecht zouden de Engelschen on Duitschers die langs do kosten van Marokko plegen te visscben en hnn vangst in Portugal afzetten aanmerkelijk schade ondervinden De regeering antwoordde dat ziJ zich reeds met het Portngeescbe wetsontwerp onledig hield De Eoemeensche regeering ontziet geen moeite om baar goed recht te bepleiten in zake de botsing met Oriekenland Te Parijs is thans een boekje verschenen Orèce et Roomanfe door Verax waaraan het goovernement van koning Karol ook zeker niet vreemd is Wg hebben over het OriekschRoemeensche geschil zooveel geschreven of onze Weensche en Konstantinopelachc correspondenten laten zeggen sedert de twist hoog is gaan loepen dat we ons thans meenen te mogen bepalen tot een bloote vermelding van bovenstaande uitgave voor hen die om een of andere reden op deze zaak dieper willen ingaan De toon van den anoniemen schrijver steekt deze opmerking moet ons van t hart ongunstig af bij dien van de dezen zomer in den breede bier ter plaatse besproken ambtelgke nitgaveo van documenten door de Eoemeensche regeering zelve De betrekkingen tusschen Italii en Oostenrijk geven voortdurend aanleiding tot bespreking De Neue freie Presse bevat herhaaldelijk intervieuws met Italiaansche staatslieden daarover en hunne verklaringen ademen steeds een geest van vrejeliovendheid Zoo verklaarde volgens de N fr Pre se do oud minlster Di Rndini dut de Italianen veel meer denken aan de verbetering der verkeersmiddelen der scholen en der belastingen dan aan de bezetting van Albanië Italië zeide markies di Rudini heeft de bezetting van Albanië niet overwogen en heeft er nooit aan gedacht Of de redactenr van het Weener blad den Italiaanscben markies niet goed begrepen heeft is niet doidelijk maar een telegram uit Rome zegt Markies di Rudini Weigert elke verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de hem toegeschreven uitingen in de Neoe Freie Presse hij ontkent echter niet een onderhond te hebben gehad met een redacteur van dat blad In een ander interview met den ond minister Luzzatti geeft dezen de schold voor de gespannen verhouding aan Oostenrijk want terwijl I f liS e irrendentistische beweging uitstierf liet Oostenrijk na ItaliS vriendschappelijk tegemoet te komen zooals de gebeurtenissen in lonsbrUck Dalmatié en Fiume aantoonen vooral het aanleggen van Oostenrijks he vestingen aan de italiaansche grens en de uitbreiding der Oostenrijksche vloot wekt ia Italië ongerustheid Maar zoo Oostenrijk werkelijk niet verder wil gaan dan Novibazar zal het geen grond hebben voor strgd met ItaliS te vreezen Wii het wel verder gaan dan moet het een overeenkomst verkiezen boren een breuk In beide gevallen is onderhandelen beter dan tegen elkaar optreden zegt Luzzatti Dat het Italiaansche volk vredelievend is zooals di Rudini en Luzzatti verzekeren spreekt niemand tegen Maar de Italiaansche pers die onder leiding van enkele voorname staatslieden staat spreekt vaak op zulk een beogen toon dat de houding van de Oostenrijksche regeering volkomen te begrijpen is In vredelievendheid staat de monarchie by Italië niet achter Verspreide Berichten Fbaxibuk In de Kamer werd gisteren geïnterpelleerd oT r i UidoodTaroordeaUiig van een soldaat die in beschonken toeatuid een korporaal geslagen had Hen eischte daarom opheffing van de krijgsraden De onderminister van oorlog Cbecpn noemde het vonnis onmenschelgk en schandalig Levendige toejuichingen Dat vonnis zal een argument zijn om de krijgsraden op te ruimen hun strengheid voor mindere soldaten wordt slechts geëvenaard door bun toeschietelijkheid voor de groote chefs Levendig applaus en protesten rechts Koning Behanzin de onttroonde vorst van Dahomey is te Algiers gestorven DüITSOHLiKD Er is verteld dat de keizer den nitval van den directeur van koloniën Dernbarg aan het adres van bet üentrnmiid Roeren kwaljjk had genomen Volstrekt niet waar wordt no verzekerd De keizer keort de handelwijze van den directeur niet alleen goed maar beeft ook een weinig vleiend oordeel over Roeren uitgesproken Iets wat iedereen betreft en speciaal u zelf Een bewoner van Maarssen geeft het onderstaande bericht ten nutte van anderen Wij beschouwen de bewoners van Maarssen als onze buren en dit getuigschrift gegeven door een aldaar wonend persoon zal dos voor ons van belang ziJn De Heer C A Janssen wonende Mer wedekanaal te Maarssen deelt ons mede Gedurende acht jaren heb ik aan een nierkwaal geleden Deze openbaarde zich door een hevige piJn in de rechterzij onder de ribben en hg de rnggegraat in het smalle gedeelte van den rog Het was een ioome terneerdrukkende pijn die iemand droefgeestig stemde mgo enkels en polsen waren menigmaal opgezwollen en de urine was hooggeel gekleurd en liet een wit bezinksel na Ik bad last van maagzuur en wat ik ook aanwendde ik kon niet tot beterschap geraken Mgn aandacht werd getrokken door de goede berichten omtrent Foster s Eugpijn Nieren Pillen en ik bestelde een doosje De uitslag overtrof alle verwachting want reeds na twee dagen de pillen te hebben gebi nikt gevoelde ik reeds een groote verlichting Met den dag nam mijn beterschap toe en reeds na bet ëërste doosje te hebbeo geëindigd gevoelde ik haasi geen pijn meer Qaarne zal ik dit goede genaesmiddel aan eventueele lijders recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt De boveostaaode oprechte eenvoudige ge tuigenis bewijst dat wanneer de nieren aangetast zjjn de rog zwak wordt de p n komt voort uit de nieren die in het onderste gedeelte van den rug geplaatst zgn Pleisters en zalven kunnen deze piJn niet verhelpen daar ze de nieren welke de smart veroorzaken niet bereiken Foster s Rugpijn Nieren Pillen bereiken de nieren zélf en zjjn een speciaal middel voor de nieren en blaas Verzeker ü dat ic en ü de ècbte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die de Heer Janssen gehad heeft Zij zgn te Gouda verkrggbaar bij de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Gouda Toezending geschiedt franco na ontvangst van poetwissel k F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Elanken uit ScIioonlioveD LXXVIII Ik heb nog eens moeten opslaan de notalen der vergadering van 24 Sept 1906 om mij te overtuigen Mvari op teit ol de beer Herman A Sobreuder niet pertinent verklaard had dat hij niet in de ünancieele commissie zou verschijnen Ik had me toen al vroolgk gemaakt over de behandeling der begrooting voor 1907 en de rekening over 1905 Ik dacht boe revolutionair kunnen toch die unfirevolutionairen doen I Maar hij de rekening over 1905 en nu de begrooting voor 1907 is bet Schreuder v66r en Schrender na die als VoorzitUr dtr Commitsie van FiTianaen het woord voert om de op en aanmerkingen dier commissie toe te lichten En toch het staat er dat in de zitting van 24 Sept biJ het hernieuwen der commissies Schrendertje zich aldus uitliet Ik word geacht die benoeming aan te nemen en ik zal haor aannemen maar ik lal gem tmm ieir dé vergadering bijwonen Ik acht het geen toestand dat een Wethouder lid ia van die Commissie Zoo je voortaan die groote woorden maar niet voor je houden Herman f Je maakt je maar belachelijk op die manier Is dat een houding na zulke grootspraak f Het gaat je net als met de gaslabriek Hoe heb je niet geageerd tegen den Gas directeur toen die een nieuwe labriek vroeg En vat lezen v e no De nieuwe gaefabriek il i n gebruik getttld Naar ik hoor zal dat over oiinigen tijd eenigszins leestelijk geschieden Dan worden in den gevel der nieuwe labriek aangebracht twee steenen De eene zal tot opschrift behelzen in vergulde letters ZIJN BOEM De Directeur Hak En op den anderen staen wordt gebeiteld io tuarM letten HUNNE SCHANDE De Commissie van 1904 Valk Schreuder Sonibeek Ja uw eeuwige schande zal het bijjven om den man die door den loop der omstandigheden zoo schitterend gerehabiliteerd is geworden zoo laag neer te zetten en zulke minne nevenbedoelingen toe te dichten als gedaan is door hot bovengenoemde edele Driemanschap WS brengen hier namens de burgerij an Schoonhoven een woord van dank en hulde aan den heer Mak die door zijn krachtig doorzetten de nieuwe fabriek heelt doen verrijzen en door zijn tractiach en bekwaam optreden heelt weten te voorkomen dat in de oude algeleefde fabriek geen ongelukken zjjn voorgekomen Want als de heeren wilden spreken en do heer Mak mocht spreken dan zoo men moeten erkennen Dt oude gaefabriek wae een Krater die ieder oogenbUk tot uitbareting komen kon I Je zondenregister bevat voor beden nog een punt En dat is Waarom zjjn de heeren niet verschenen op de vergadering van Maandag 3 December waar de voorzitter van den Bond sprak over de vrgheid van den onderwijzer buiten de school naar aanleiding van bot passeeren van Vinck voor plaatsvervangend hoofd Zijn de heeren weggebleven om hun tchaamU hnn tehande hun domheid te Verbergen f Schaamte over de wijze waarop zg een ambtenaar die gebroik maakt van zjjn grondwettig recht durven passeeren Schande over de wijze waarop da nietnaleving der verordening is goed geveauveld Domheid was bet om trots de waarschuwing van Vinck in da Schoonbovensche Courant in die van den baar Niekerk in den raad toch de tweo verordeningen te big ven overtreden Maar alles op zijn tgd Er zjjn nog rechtei in Berijjn Is mij dezer dagen niet een oproeping getoond een oproeping voor onderwijzer aan de school van den heer Ten Hagen 1 Wat beduidt Jat Valkjo Gaat het niet zoo gemakkelgk on verordeningen op zij te zetten f Eg zult ge nu de onwettige wijze van benoemen tot onderwijzer met verplichte hoofdakte en die tot plaatsvervangend hoofd ook nog handhaven F Of zal ook hier van hooger hand ingegiepen moeten worden P Zult ge nu eens eindelgk ondervinden dat de anti revolutionaire raad van Schoonhoven met zjjn revolutionaire voeten maar niet alles omver kan loepen Ik heb intnsschen niet gehoord dat B en W door den raad is gemachtigd om een oproeping te doen Of sprak opeens de verordening van 1902 zoo duidelijk dat er verplixhting uit sprak P Wjj zullen er wel meer van hoeren Want je zult toch je schande eu je domheid achter een geheime vergadering niet wiiieo verbergen hoop ik Dat zou kinderachtig zijn Eerlijk pot bekennen boori Voor inlichtingen houd ik me aanbevolen Jan Want die zaak schijnt interessant te worden Wat de Christelijke heeren buiten den raad ook al op d r poot gaan spelen Jammer dat ze buiten aU in den raad zulke erbarmelgke wanklanken laten hooren Daar heb je me de benoeming van den beer Ten Hagen tot onderwijzer aan de Instructie Compagnie is volgens de Christelijke niet in den haak Hierop meent Fafi aanspraak te kunnen maken Of er nog meer Christelijke beginaeloerzakers gesolliciteerd hebben weet ik niet Maar hoe Faflé zich niet schaamt om naar zoo j betrekking te vragen is miJ een raadsel Of liever ik kan het best begrijpen hij u door de leol heen Hij bekleedt reeds de betrekking aan een openbare Normaalschool waar de christelijke heeren Fafié en Bgl tMufnul onderwijs moeten geven Is het geen bespotting van bun beginsel Welnu de Christelyke onderwgzerjvereenigingen hebben dan ook hun afkeuring uitgesproken over het lesgeven van Chr onderwijzers aan openbare inrichtingen Waarom solliciteer je dan niet naar een Nutaschool P Ook aan de leerlingen der Instructie Conlpagnie moet neutraal onderwgs gegeven worden Dat kan FaSé niet anders doen dan met verzaking van beginsel Hoe de heer Valk met rijn schoolbestnor dan ook vrgheid geeft om door bet hoofd der Bijbelschool dergelijke openbare betrekkingen te bekleeden is mij een raadsel Hoog het beginsel Geen verraad voor een paar zilverlingen Laat het by de Normaalleeeen maar bigven t Ik zie de Christelijke heeren anders nog soUiciteeren naar het herhalingsonderwije op de openbare school Dat geeft ook dubbeltjes En de wet laat bet toe Het beginsel is geen bezwaar Ergo de heeren worden daar ook gepaeeeerd Onthouden Jan tegen een volgende maal En nit wraak gaat me daar Jan de Gruijter en zijn bende fnimineeren tegen den kapitein der Instructie Compagnie over het weigeren van een Christelijk blaadje in de Cantine Terecht rerwgst de kapitein dia dingen naar de Militaire Tehuizen Want De Gruijter vraagt nu wel om de Keuvelaar ter lezing te leggen maar feitelijk zou principieel de vraag moeten gedaap worden verbied die liberale bladen en Init alleen onze richting gelezen worden daarmee zouden de calvinisten enkel vrede kunnen hebben En dat gescbetter over den revolutie geeat ook ié paaeelzagers en hnn bende durven ook wel £ b B ma durft osk wel getoiga Frukrijk Moet het met je propaganda soms dezen kant uit Bloeddorst In de koorts der Staal opwinding verliest de Eitterdamscbe katholieke Maasbode bet bedwang over bare pen en laat bet volgende zinnetje glippen Wij moeten in den soldaat een gewillig werktuig hebben tegen de roode demokratie zoowel in als buiten het leger Het Vaderland noemt dit een reriyke bekentenis de conservatieven eischen voor zich het leger op als strijdmiddel tegen de sociaaidemokratie En het Haagsche liberale blad voegt daaraan terecht toe Met soldaten kunt ge sociaaldemocraten dooden maar de sociaaldemocratie niet En mot je vaderlandsliefde gaat het ook al zoo diep niet als blijkt uit onderstaande Als zg er maar af zgn In het nummer van 20 October van De Vrjje Fries antirev orgaan van het kiesdistrict Tietjerksteradeel aan welks hoofd de naam des heeren A S Talma prgkt als medewerker komt de volgende zonderlinge en onbegrgpelgke annonce voor Heden mochten wjj den bljjden dag beleven dat onze jongsto zoon vour de militieloting No 147 trok en bij was de laatste van de vgf zoons die allen zgn vrggeloot De Heere zij gedankt H P Aiinema Dat zijn nu de menseben die altijd zoo aandoenigk spreken over de Koningin en bet Vaderland en die hun kiesvereenigingen het liefst doopen Oranje en Nederland Maar zij danken God als hnn jongens niet behoeven te dienen in H Ms leger En over dienstweigering moet u eens lezen het werkje van Dr de Jong Dienstweigering hg do oude Christenen door dr K H E de Jong is de titel eener in den Boekhandel en de Drukkerij voorheen E J Brill te Leiden oitgegeven brochore waarin de schrijver een uitwerking eeft van de voordracht door hem gehouden op het Philologencongres van 7 April 1904 In het voorwoord merkt hij op dat hij ten opzichte van de hoofdzaak en ook ten opzichte van verscheidene bijzaken van m ening is veranderd Aan het slot der brochure zegt de schrijver Vatten wij in t kort de oitkomsten van ons onderzoek samen dan bigkt dat terwgl het Nieuwe Testament in zake krijgsdienst geen priucipieele uitspraak bevat de nieeningen dienaangaande van kerkschrjjvers zoowol als kerkvaders ten zeerste oiteenloepen maar dat toch over t algemeen de oude Christenen van het leger alkcerig waren en wel verre van de dienstweigering te veroordeelen ze integendeel verheerlijkten Dat de kerk den militairen stand zg het dan niet zonder reciricties duldde en dat het verzet der geloovigen eindelijk zweeg valt uit den drang der omstandigheden gemakkelijk te verklaren ol echter streng genomen de krijgsdienst met den geest van het oorspronkelgke Christendom valt overeen te brengen en teksten als Matth V 39 door teksten als Luc III 14 worden opgewogen blgft een vraag die ieder naar zjjn eigen standpunt en inzicht moet beantwoorden Jnllie hebben een mooien naam De Gruijter eu mooie nithangborden maar daar worden toch zoo vaak leeljjke daden achter verborgen JAN BAZCIN BINNENLAND STATEN ÜEJNEKAAJ r U K K n B H M n B H Vergadering van Dinsdag 11 December Bij de voort zetting van de behandeling der begroQting van Binnenlandsche Zaken bespreekt de beer Bos de werkwgze van don Centralen Gezondheidsraad en sloit biJ zich aan bg de velen die meenen dat de loop van zaken bij die instelling veel te wenschen overlaat Zoo wijst hij o a er op dat de 4 hooldinspecteors van de volks gezondheid van rechtswege lid van den Gezondheidsraad zjjn die nit zeven leden bestaat De heer Rnys de Beerenbronck schrijlt de minder gunstige resultaten van den Gezondheidsraad toe aan de ongunstige omstandig heden waaronder het college tot dusver heeft ingenomen en voortspruitende uit het standpunt dat in bijzondere kringen wordt aangenomen tegenover de Gezondheids en Woningwetten Met den heer Bos dringt hg er op aan dat spoedig een definitieve vaststelling van het reglement van orde voor den Gezondheidsraad zal plaats hebben Ten slotte verzoekt spreker den minister de aandacht van den raad te vestigen op eeu verbodsbepaling betreffende invoer en productie van absinth I J Lohman vroeger buitengewoon ld van den raad acht de grieven tegen den Centralen Gezondheidsraad zeer overdreven Het is een nienw college dat men tgd moet geven om zich in de zaken in te werken Wel keurt spreker reeds nu af flat de secretaris tegelijk lid is van hsi eoUege De beer Blooker betoogt dat men den Centralen Baad niet met werkzaambeden moet overladen maar meer over te laten aan het initiatief van hnn college De minister van Binnenlandsche Zaken zet uiteen dat het joist verschenen verslag over 1904 betreflende de handelingen vau den Centralen Eaad een bewijs levert van de onvermoeide werkzaamheid van dat college De minister acht dan ook de grieven tegen de werkwijze hoogst onbillijk ovenak in het algemeen het ongunstige oordeel over den r iad In hoofdzaak acht de minister de tegenwoordige organisatie goed De minister zal na den wenk van d n heer Rnys de Beerenbrouck gaarne overwogen of wijziging van do bepalingen op den invoer van absinth wenscheigk is B j den post kosten van stichting en inrichting van nieowe lokalen en van een laboratorium voor den Centralen Gezond heidsraad betoogt de heer Blooker dat de zaak van den bouw van een laboratorium op dat oogenblik nog niet rijp is voor een definitieve beslissing De directeur moet zjjn een medicus bacterioloog en niet een scbeiknndige pbarmaceut Hg verdedigt uitvoerig het door hem opgemaakte bouwplan het plan Lobman Blooker en bestrijdt de kritiek dnarop door don Ryksbonwrneester en drie andere bouwmeesters Maar hg verzocht den minister nog geen eindbeslissing te nemen De heer van Foreest zet niteen dat naar zjjn overtuiging in ons land alle ojienbare gebouwen te duur worden gebouwd en te weelderig orden ingericht Do beer Tydenian holdis t den heer Blookor voor zijn opbouwende kritiek on zeide dat dat Kamerlid waardeering daarvoor verdient vooral ook omdat hü een bouwplan ontwerp volgens hetwelk inderdaad een goed en goedkoop laboraloriuin zal konnen worden gebouwd Spreker is van oordeel dat een laboratorium voor den Jezondheidsraad dringend noodig is Do minister constateert dat bat piograra van eischen door den heer i tlooker opgemaakt voor den bouw een wel overwogen program is Voor nithtol van d n bonw van het laboratorium bestaat geeu aanleiding De kredietaanvraag wordt zonder stemming goedgekeurd De heer van Kol betoogt de noodzakelijkheid dat de Regeering zelf de bestrijding der tuberculose tor hand neme Waarom wel pokken pest cholera enz van Rijkswege bestreden en niet dj tering waaraan dagelgks duizenden sterven vooral onder de lagere klassen De minister betoogt dat de overtuiging der Regeoring dat de tuberculose nog niet onder de besmettelijke ziekte kan worden opgenomen niet den indruk mag vestigen dat do Staat niet alle bescbikbare krachten moet aanwenden ter besirgding van het kwaad Op de volgende begrooting zal do minister nog meer geld aanvragen voor beteugeling der tuberculose Bg de afdeeling Krankzinnigenwezen bepleit do heer van Kol de verpleging van krankzinnigen in koloniën BiJ den post kosten van oprichting van een nieuw krankzinnigengesticht verzoekt de heer Blooker namens de commissie van rapporteurs den minister dezen post voorloopig terug te nejion De minister acht zich niet verantwoord op dit advies in te gaan De heer Blooker zegt dat de commissie baar verzoek niet zal omzetten in een voorstel De heer de Stoers betoogt dat de Staatscommissie van 1905 slechts belast was met een onderzoek in zake krankzinnigen die met dun stratreohler in aanraking jkomen maar zich niet had uit te preken omtrent de noodzakelijkheid van een nioow gesticht Gemeng de Berichten BIgkens een uit N derlandsch lndië ontvangen telegram vloog op 6 December jl door zelfontstekiug van spriugmiddelen het ranoitiemagazijn te Tapa Toean Onderhoorigheden van Atjeb in de lucht Verbrand is eene inlandsche vrouw Gewond zijn zwaar drie inlandsche militairen beneden den rang van officier waarvan een is overleden licht twee Eoropeesche eneen inlandsche militair beneden den rangvan officier zoomede de echtgenoote van een onderloitenant en een inlander oabeduidend drie inlandsche militaiaen beneden den rang van officier St et Twee beruchte Eotterdamsche kwartjesvinders J M en C v W logeerden dezer dagen in een der Warmoessiraat hotels te Amsterdam De heeren lieten het zich aan niets ontbreken gedroegen zich geheel correct en betaalden uitstekend met geld van Amsterdamsche kwartjesvinders Zjj reisden en leefden geheel op kosten der laatsten Natuorlgk stond daar een contra prestalie tegenover De Rotterdammers knoopten in hun hotel zooveel mogelgk connecties aan alleen met het doel do gasten mee uit te te nemen en ze dan heel toevallig nainurlgk m contact te brengen met de Amsterdamsche spilsbooveu j l i work waarvoor ze betaald werden Ze hadden maar in hotels Ie logeeren met gasten kennis te maken en uit wandelen te gaan Gelukkig kreeg de politie zo spoedig in do gaten en toen zgn ze in minder dan geen tgd het hotel oitgeiot on naar Rotterdam afgereisd 8te 383 Staats loterij 2e Klasse Trokking vau Woensdag 12 Dec No 7466 f 2000 74 56 f 1500 5772 en 9950 ieder f 1000 1596 en 5624 ieder f 200 onu5 2626 16055 en 20845 ieder f 100 Prijzen van f 30 77 83 167 77 316 26 78 443 68 662 726 805 15 17 45 3139 3258 86 3304 52 8425 51 3502 73 3606 26 41 85 3747 70 6177 9021 12154 14771 17743 6207 95 6331 02 67 74 89 6415 37 44 67 6 508 11 19 60 0761 6801 26 00 99 71 88 17834 9135 12351 97 44 91 63 14912 54 9396 83 19 17905 9115 97 39 18086 53 12400 84 18171 55 12 15002 78 91 78 32 18252 9509 12525 49 87 55 60 15100 18404 9629 72 36 60 78 12617 87 18500 88 65 15333 19612 9792 12787 50 51 915 3818 60 9H5C 12851 75 52 52 74 0761 9911 12900 15116 64 1086 1117 44 1225 51 64 80 84 3902 18 54 50 65 O 88 69 69 44 16562 tem 77 77 63 4l 68 10046 87 69 18825 6912 10207 13018 95 46 71 43 44 15617 59 95 4030 7010 10348 50 56 68 1311 1425 20 54 93 1570 89 95 97 1606 76 1723 71 34 71 52 10422 98 70 18906 7269 58 13145 85 59 8i 7 325 97 47 15794 61 4125 78 10609 54 98 19036 4219 30 4335 62 63 79 4487 4538 91 83 12 58 15827 84 7402 24 13245 34 86 3 91 13302 1 5902 19111 54 10746 9 18 24 67 67 43 72 19206 70 10806 50 16036 25 7564 10 61 70 67 94 23 13408 161IÜ 77 7636 81 13540 17 81 1800 4738 47 66 19309 50 93 50 57 16 95 19400 10 15 42 86 88 51 10919 10 1901 59 96 2053 2163 73 80 2208 28 2302 22 37 2436 54 64 69 84 2533 62 58 2604 22 25 2760 5802 2830 59 55 92 2925 6964 61 96 69 6055 71 84 3020 6110 I 43 56 93 4811 4906 I 9 57 5046 54 5137 5204 5324 35 94 5400 41 5505 8 40 65 81 5656 91 5787 77 7 7739 74 76 11007 75 16324 92 12 95 66 8003 17 98 67 9 UI 10 13626 77 23 56 94 80 53 69 13766 16420 19506 67 62 74 16512 19663 8100 96 4 15 19761 3 11217 13829 10615 91 47 26 49 16711 19802 59 59 13979 30 42 83 11444 83 47 43 8235 11503 14018 51 81 61 28 32 16805 19911 8301 38 87 45 58 29 11669 14121 94 20000 8561 76 94 16986 7 95 83 14221 17061 20263 8611 90 27 17111 20352 73 11704 14318 52 71 8717 60 60 17219 20425 39 72 53 17376 72 85 82 88 91 96 95 85 14433 97 20602 8810 11821 14508 174 50 20749 24 11972 17 1752 20808 8945 13019 19 30 48 51 65 69 58 95 90 96 14660 92 20981 9010 12144 14765 Stadsnieuws GOQDA 12 December 1906 VERGADERINGVAN dk nGEMEENTERA AD op Vrijdag 14 December 1906 des namiddags half twee uur Aan de orde 1 De benoeming van drie leden van bet slembureao voor de verkiezing van twee leden der Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrgven 2De benoeming vin een tijdclgk leeraar in de Wiskunde aan hot Gymnasiam De benoeming van eene Onderwijzeres in de handwerken aan do School v g L 0 No 4 De voorziening in de vacatoren in de verschillende COmraissiën en Besturen van plaatselijke instellingen Hel voorFtel lot wgziging der Verordening op den Burgerlijken Stand Het voorstel om aan Bestuurderessen van bet Hnlp Vrouwen Comilé van het Ned Roode Kruis alhier een lokaal in gebruik te geven voor het houden in 1907 van een Cursus in verbandleer Het voorstel tot wijziging der gemeeutebegrooting voor 1906 Het voorstel om A Stolwijk alhier vergunning te verleenen tot verlenging van de I lssellaau Het voorstel om met do Goudscho Tele foonMaatschappij eene overeenkomst aan te gaan in zake do alarmecring van de brandweer 10 Het voorstel om aan A J Krieger te Amersfoort voorloopig concessie te verleenen voor den aanleg van een Paardebtramweg Door heeren commissarissen van den straatweg Gouda Bodegraven werd heden aanbeiloed Het oenjarig onderhoud van den straatweg Gouda Bodegraven mot de daarby behoorcnde kunstwerken voor f 4675 00 f 4275 00 f 4100 00 f 4024 00 f 3980 00 f 3894 00 f 3850 00 f 3744 00 Ingeschreven werd door J JSlegt Gouda J J Duim Gouda C W den Hoed Gouda J Vermeer Hekendorp L Krtiit Büdegraveu A den Hoed Delft P Ooms en Zn Gouda P Bokhoven Wz Gouda Aan wien het werk is gegund In ons verslag van do Vergadering dor Hollandsche Jlanlschappg van Landbouw is lot ons leodwezen een font geslopen Er komt in voor ln Leiden zoo zegt spreker is men begonnen mei een cbomiscb bactorioloog op een salaris van f 2800 en een keurmeestor met een jaarwedde van f 100 Dit meet zgn een jaarwedde van f 1000 voor don keurraoester Bg Kon besluit is benoemd tot burgemeester van Berkenwoude do hoer Th H Klinkhamer Bedankt voor het beroep bg de Gerofor mocrdo Kork te Waddingsvcen door ds D Hogonbrik te Nederborst don Berg MooRDRBOiiT 10 Dec Zaterdag j l is by enkele candidaatstelling tot lid van den Eaad gekozen de heer J J Snel Burgemeester alllier en wel in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer A C Snel onze vorigen burgemeester NiECWEKERK 10 Dec Mej P Vis onderwijzeres is ajs zoodanig benoemd aan de AschVan Wijck school te Rotterdam EXPOSITIE der nieuwste modellen W interman tels Co stiiines IJlousfs Jupes en Jupoiis Robes en Japonstoften mot bijbehoorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PKLTKHIJKN van de goedkoopste tot de besle soorten in scherp coocorreerende prgzen Aanbevelend ri V Aj iV V y M4 vrf s £ fjff £ a ADVi itTnj rii mSDErOT71NIIEE Hen worlt verzacht op t IIKKIi Ie lellen HIT HBT MaoizIJN VAH H ll VK S VAAYZüNH aORINCHEH Dozo THEEËN worden afgele ferd il verzegelde pakjes van o twee en een half en een Ned ons niet vermelding van Nomnier ei iPrijs voorzien van nevenstaani jMerk volgens de Wet gedopo rneerd Zich tot de uitvoering van ge erde orders aanbevelende Op do roode doos waarin de Bekte Kinadroppels van Dr DE VKIJ verkocht worden ttaat nUU anilert dan Al het andere is ndmaak OM Heen J BEEEBAART Lz