Goudsche Courant, donderdag 13 december 1906

i o 10208 Vrijdag 14 December 1000 45s e Jaargang fiODMlE COIBAIVT Meuws en Advertentieblad roor tmouda en Omstreken Telelei n Mo 8 De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Atzonderlijke Nominers V IJ F C E N T E N leleloon St A D V E UT E N T I E N worden jroplial st van 1 5 regels a 30 Centen iedere regel meer 10 Centen Onwte letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd DE NOTAHIS N F CAMBIER VAN NOÖTEN te GOUDA zal op 120 December I iniet Doaderdagen 37 December OBbd g A In bet Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar telkens des voormiddag ten U ure in bet openbaar veilen en rerkoopen Eene Bouwmanswoning met SCHUim KAAPBEHG 5 roeden HOOIBEBO en diverse perceeleu ¥ ei en ïïooiland waarvan een gedeelte nitmnntend geschikt is om i rv nel te worden alles in den Oostpolder aan het Weegje by de Ringvaart en ann de Znidkade by de Gonwe onder benovens Een Huis met Schuur ERF en TUIN aan do Znidkade aldaar een en ander te zamen groot 16 HECTAREN 91 ABBN I 12 CENTIAREN In 7 perceelen en in combinaties 1 De perceelen 2 3 en 6 zynde de Wo ning met ongeveer 12 Hectaren Land Z in verhuurd aan L TIMNERMAN te Waddlnx veen voor I 1000 per jaar de Landeryen Uot 1 December 1907 en do Woning tot l Mei 1908 De perceelen i on 6 groot ongeveer 4V Hectaren zyn verhuurd aan A HOUDIJK te Oouda voor 1 356 per jaar tot U December 1909 en het Huis aan de Znidkade is verhuurd voor t 1 50 per weck Te aanvaarden by do betaling der kooppenningen op 28 Maart 1907 Te bezichtigen de Landeryen dageiykt en de Qebonwen 3 werkdagen v66r den dag der veiling en der verkooplng van 10 12 en van 2 i ure en op den verkoopdag van 9 11 ure Breeder bg biljetten en notities te verkrijgen ten kantore van genoemden Notaris T n 13 December a s al by wien tevens nadere Inlicbtingen te bekomen zyn ÖPËömrnÏBH STADS IÜZIBKSCHOOL op Vrgdag 14 December 1 K 6 Aanvang namfl en uur en êavondf ten ö i uur in de Sociëteit 0N8 GENOEGEN TE GOUDA Inschrijving tu nieuwe leerlingen in het gebouw der School aan da Westhaven alhier op Maandag 17 December 1906 nanUddag van 3 0 uur over voorwaarden van toelating ie aan Ouders en voogden woiden er op attent gemaakt dat het vnoek om u iioA êeh afêehrifeing van leerlingen alléén geiatff wanneer Ae acfer fel ft i gedaan 6 den ondergeteekendr mtmtteai ceerltem éagem vMr dem oantMng ta een Mteum k arladl Namens de Commissie van Toezicbt op de Stads Muziekschool J J A MONTIJN Secretaris Zenuw pn Maa lijders wordt ait overtniging al een vrerkeiBke hulp in den nood het boak 23aa d Êr© ©ï anbavolen Na ontvangat van adiMpcr bnanaartworJi d t boekje franco per poit toage nden door BLOKFOSL S Boekltmn Sa tbommi I Nieuwe GoudscheMelkinrichting Kleiweg E 4 en Nieuwsteeg E 11 Met het oog op het typhusgevaar wordt de melk der IIEIJWE Gondsclie HelkinrickÜDg dagelijks aan de afnemers die dit mochten verlangen gepasteuriseerd verstrekt zonder eenige prijsverhooging De tapte en karnemelk zijn steeds gepasteuriseerd Hoogachtend DE DIRECTIE GEBR RIJREN é DE LANGE ROTTERDAM WÊ VLEUGELS ORGELS PIANINO S HuofdmagttDiin Gedempte Binnenrotte tS4 Tele iiS99 ae MagatVn West Sieuwlatid 9 nabij Station Beurs Telef 46S7 INRUILEN STEIIEN TERHUMN MPAREBREN telUks In oait Saloni te hooren DE PHONOLAd PHO NOLAPMO MISNON PHONOLIST RELD Sl CCl 8 De Wen lernde Superior Druivenhursthoning Extract MAITS Borsi wordt aanbevolen tegen Itloeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borgtpyn Keelpyn Heeschheid enz MBLIUfTBB is vorkrjgbaar by alle foorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk DuiUehlanJ Engelaxd Axiurika Ned IndÜ Oranje Rivier Kolonie Tranivaat ent HBLIANTBS werd 8 maal met Goud en 3 maal mal Eere Msdailles bekroond UBHAVTBB in flacons l 0 40 i 0 10 en i 1 MELIAHTBB in doozen tabletten l 0 40 en t 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK do Koninkiyke Stoomfabriek De BoningUoem Den HaagVerkröebaar bü Firma WOLfP Co Westhaven 198 Gouda GRBNüBL Oouda E H VAN MILU VwirsUl B 126 iouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuaerki kadlJeel A N v N ZB8SBN Sckoonhorm B t WIJK Oudnoairr A SCHEER HnL r JÜ P W V BDB Oudfoter K vi o HEIJDBN te Retumjk P v n SpTk To i oMife D V D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HBUDBN WaSi rre n P A ua GROOT A d JONGU Ou i a J P KASTBLBIN Polibroek4rdam D BIKKER t S Vp 0 WAAR8CHI1WIWCI Laat U niet misleiden door M roop Het klooster 8anetaPaulo AbdO bestaat niet dns airoo p van geenerlet waarde WESSANEN LAAN Wormerveer OPOERIOHT irM HOIflllKL I KE FABIIIKHB Voedfrt uw Fee met de luivere murwe merk 8ter en W It uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste vo8ding w rd Jtmw IMytoma ParUê 1900 Segmt OouOen MedaUlet KDts Departefflent GOUDA VOOItBIlACETiTONB VIS Dl Dakis Mevr JA CQVBLINB HOIJAAUDH SAXOBEBG en HeJ PHIIAPPISK BBLDEB op Don lerdag 13 December 1906 des avonds ten 8 ure in de Sociëteit DE REÜNIE Oosthaven Programma HET DERDE BEDRIJF van Vondei s Josel in Dothan door Mevr Rogaards VLOEK EN LIJKZANG van Tilopia uit Jephta J V d Vondel Mej Belder OP DEN DOOD VAN MIJN DOCHTER en KERSTNACHT van J v d Vondeldoor Mevr Bogaards EEN PROZA van Stjn Streuvels door Mej Belder PAVZB 5 FRAGMENT UIT 6RANIDA van P C Hooit door Mevr Roifaards en Mpj Belder HET WRAKHOÜT van F Coppée door Mej Belder IN MEMORIAM Patris van Verweg WIEGELIED van Albrecbt Roodenbacb door Mevr Royaards 8 PRINCELIED van Willem Bilderdgk door Mej Belder Entree voor niet Leden 1 1 Voor Leerlingen Gymn en H B S 1 0 60 Onen minvermogenden in het bezit van kaarten ad 10 et te bekomen ten bnize van den Heer T CBEBAS Wijdstraat alhier en wel nitslaitend op Woensdag 12 December 190C van s middags 12 tot s na middags 4 ure De Secretaris C J M KROON HUIS TE HUUR Ileerenhuls Oosthaven l SS Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Watü leiding Te bevragen B 89 fl li Hel b 9te oiuchftdflylutt in e JÊ k makkelykate poetimlddel voor Hecrea nS CQ vooral damct en ICindenchovnweik 1 9 Il da AppraHtur van C M Miller fc Ca CWV wils I BMlIl Slr 14 Mm latta od Öl op naam ao fabrfakamark Vivtrjrikaar ty Kmtm WbikaKan In iniaamrl lalaatania araaarvafl mi au BaRwai OMal hy W IvaHiaaa ArakaM NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OFTVANGEN alle soorten HEERENDAMES DAMESen KINDER WINTER SCHOENWERK Sterke Schoollaaraen Overschoenen enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk WEJoifGS WORMERVEER HOLLAMÖf 0 ada Drak tu A BRINKMAN Zi jgg Bult enlanJscli Overzicht Reuter seint uit Brussel dd 12 Deo In de Kamerzitting zeide de heer Helleputte reebterzijde dat de koloniale wet met groote zorg moet worden opgesteld en alleen wanneer de juiste toestand van den CongoStaat zal bekend zgn Du Congo heelt ons gelegenheid gegeven een geestkracht en uitbreidingsvermogun te toonen die ons aan het hoofd der handeldrijvende natiën van du wereld plaatsen maar wg moeten er ons niet toe bepalen de negers te beschouwen ais du werktuigen wg mouten hun beschaven beminnen eu rechten geven De beer Delnntsheeru meent dat de annexatie van den Cungu Staat niet hut onderwerp kan zgn van een tractaat en dat geen voorwaarden kannen worden toegevoegd aan dio van de wel van 1890 Naar gemeld wordt zal in de volgende week in den Senaat een interpellatie over de Gongo quaestie worden gehouden Do Kamer heult besloten Vrgdag a s hot Congodebat te sluiten De regeering verklaarde zich aan te sluiten bg de door den hoer Haysmans ingediende motie waarin de wensch wordt uitgesproken dat do Kamer de onmiddellgkö overname zal voorbereiden Reuter seint uit Rome dd 12 Dec In de Kamer verklaarde de minister president dat de regeering er niet het minsto belang bg heett om zonder daartoe uitgenoodigd te zgn op te treden als bemiddulaurster in het geschil tusschen reeders en matrozen te Genua In het Engelscbe Lagerhuis heeft de minister president sir Henry Campbell Baunerman gisteren voorgesteld de amendementen door het Hoogerbuis in de schoolwet aangebracht en bloc te behandelen en te verwerpen Het eerste voorstel werd aangenomen over het tweede worden de besprekingen voortgezet Dit is een handige zet wgl daardoor het Hoogerhnis verplicht zal zgn de wet aan te nemen in de oorspronkelijke door het Lagerhuis vastgestelde redactie of voor het verwerpen der wet de verantwoordelgkheid te aanvaarden Het bezwaar door sommige leden opgeworpen dat de onderwijswet een Snanoiéele V et is en dns door het Hoogerhnis niet mag woljden gewijzigd werd ondervangen door lissing van den Speaker dat de wet tVILLETOX Tegen den 8 t Ooni 57 Eerst schijnt het zjjn plan te zijn haar bloem in t knoopsgat te zullen dragen n aar in den loop van het gesprek werpt hg het ding toch maar weg Een andere heer is dit tweetal met gespannen blikken gevolgd Nanwelijka heeft de Hongaar Ludmilla s anjelier weggeworpen of hg blgft staan opent een klein étui ichrgft vluchtig met potlood oen paar woorden op een zgner visite kaartjes en haalt dan met een blijkbaar driftigen tred het tweetal in H j verspert hnn doch altyd uiterst beleefd letterlijk den weg grq et zeer jioffeljik en afgemeten en stelt daarop den Hongaar zgn kaartje ter hand Deze handelt van ziJn kant evenzoo en nadat de beide heeren weder een stilzwggenden groet hebben gewisseld wandelt de Magyaar met onverstoorde kalmte met zjjn dame weer verder Dit alles is slechts t werk vau een paar minuten geweest De heer en de dame Z jn un t einde der promenade gekomen en kearen deh dur vnr om geen flnaneieei karakter draagt en de bepaling waarin oén crediot wordt vastgesteld door het Hoogerhnis niet gewgzigd is Wordt de wet nu opnieuw aan het Hoogerhnis toegezonden en door de Lords nogmaals gewijzigd dan is de rogcering voornemens haar in de nieuwe zitting opnieuw voor lo stellen en wanneer zg dan w der duor liet hoogerhuis wordt verworpen een financieele wet in te dienen waarbg do st iat shnlp voor kerkelgke scholen wor It ingetrokken die wet kan liet Hoogerhnis niet wgzigen Maar dit is slechts een hnipmiddel Do brnndunde vraag bigft of kan worden toe gestaan dat de wetten door de verantwoor dulyku regeering gemaakt telkens stuiten op den tegenstand van het Hougerhuis De stryd tus chui do gekozen en deeifeIgko kamer vun het P irtument wordt duor de houding van het Hougerhuis teods aangewakkerd En dit schijnt niet in to ien dat het zgn bè staan op het spel zeti a a Zijne Excellentie do gehcimraad Dernburg directeur der koloniale afdeeling van het departtinent van buitenlandsche zaken van het Duitscho Rgk heeft het bg do heeren van het Centrum verkorven toen hji Tcrlede iweuk zoo kras tegon don algevaardigde Boeren uptrud Het gevolg daarvan is niet uitgebleven Do begrootings commissie heeft gisteren de snppletoire begrooting voor koloniën verworpen Als aanleiding daartoe diende de weigering dor regeering om toe to geven aan den door het centrum gestelden eisch dat geleidolgk tot 1 April 4000 man uit ZnidwestAfrika zullen worden turiiggeroepon on na dien datum alle andore troepen zoodat de bezetting op 2ÜOO0 wordt teruggebracht Het eerste gedeelte van dit voorstel word door Dernhnrg aanvaard hot tweede achtte hij onmogelijk Lang werd hierover gedebatteerd de vrijzinnigen doden een bemiddelingsvoorstel doch dit word verworpen evenals dat van het centrum En toen verwierp de commissie ook de regoeringsvoorstellen Hierdoor is naar het verslag van dd commissie uiteenzet een vacaum ontstaan Alle vooretellen werden verworpen de begrooting eveneens en nu weet niemand wat er gebeuren moet a De Fransche regeering heeft op den dag dat het Concordaat geëindigd en de schei dingswet in werking getreden is een krasse maatregel genomen door een huiszoeking te bevelen in de nunciatunr I Verblindend mag Ludmilla s schoonheid niet heeten maar dat vergoedt zg ruimschoots door t pikante in haar wezen door hare volleerde gratie en de innemende coqnetturie van heel haar verschijning it Is soms of er van die donkere oogen bliksemflitsen uitgafn maar onmiddellijk daarop zijn ze weer fluweelachtig zacht en gevolleerd om in t volgend oogenblik op te lammen in nog heller gloed Haar geestigheid de eigenaardigheid barer invallen het boeiende in haar discours zelfs waar t de meest beuzelachlige dingen geldt dat alles bitoo vert de hooiden en harten van vrywel du heele mannenwereld te Mzza Oraal Rodolly de Hongaar ligt in Ludmilla s kluisters en de markies de Montlani on de gedistingeerde Franscbman van ouden adel die er op dit oogenblik getuige van is geweest boe de Magyaar het waagde de anjelier welke b j de markies zeil nanweigks een hall uur geleden de schoone Duitscho baronesse had geollroerd minachtend wpg te werpen is eensklaps vuur en vjam geworden Ludmilla is zoo iets wel gewend Zjj beschonwt het zoo bin ol meer als de roeping der vrouw om wat geestdrilt te wekken in de mannenwurald Streelt het op zich zelf reeds hare Ijdelheid dag aan dag allerlei bnldebetoon te ontvangen ze bult ook nog een andere reden om loovee De secretaris van don vroegeron nuntius mrg Montagnini de In de kamer deelde minister president Clemenceau oii verzoek van Orosseau do reden voor deze daud mede De huiszoeking geschiedde op hevel der justitie Nu hut concordaat afgcloopen is kan de woning van den nnnlius niet langer worden beschouwd als een gezantscliap shotcl mot exterritoriale rechten Hot ij oen gewoon huis onderworpen aan de Fninsche wel Do minister meent dat dit huis het broeinest van de politioko actie vun Rome is en betreurt het dat niet reeds vroeger aan de briefwisseling tusschen mgr Monlagnini on do gecstelgkheid oen olndo kon wordun gomaakt Wg hebbon eerbied voor den godsdienst zeido Clemenceau maar wjj zullen onbarmhartig elke Roomschi politieke actie bestrgdon Do eerste daad van bestrijding is de verbanning van den waarncraonde nuntius on het in beslag nenion zgnor papieren waaruit do regnoring het bewgs meent te kunnen putten dat jhot Vaticaan de geestelijkheid beval i e wot te schenden maar ook dat samenspanning bestond tusschon hot Vulicaan of diüiis vertegenwoordiger en do naliona Dii Romeinsclio correspondent van doTomps heeft een onderhoud gehad mot oen kardinaal De kardinaal zeido dat do Paus zeker niet op do genomen beslissingen zou tciugkomen en dat het nu de hottrt was van de Fransche regeoriug om te spreken De journalist zeide dat de Franscho regeering eonvoudigdo wet zou toepassen Dat zal toch hezwaarlgk gaan zeide de kardinaal acht en dertig duizond geestelijken gevangen zotten t De coriespondent van de Temps had ge dacht dat do laatste voorschriften vun minister Briund oen gunstigen indruk gemaakt hadden op het Vatikaan en daarom verbaasde hjj zich over do laatste beslissing Dat is een vergissing aldus de kardinaal dut hebben do kranten gezegd In waarheid is men op het Vatikaan geheel ontevrodon geweest over het laatste rondschrijven des ministers en liet verbod van den Paus om de wettelijke verklaring af te leggen is het antwoord op dat rondschrijven des ministers Ook van elders vinden w j telkens die voorstelling bevestigd De Paus wil niet dat do geestelijken gehoorzaam zgn aan de voor schriften van den minister van eoredienst omdat die voorschriften den geastelijko niet mogelgk gevierd te willen worden Zg wil haar man tot in du hoogste mate de martelingen der jaloezie doen gevoelen Zg is t niet vergelen hoeveel zj zelve geleden hoeft toen zg Richards liefde voor Clarisso ontdekte niet vergelen dat h j baar alleen tot vrouw bad begeerd omdot die andeie voor hem verloren was en ook niet hoe z j te Friedrichshagen Richard hel jawoord gaf om hem des te beier te kunnen straffen en te kunnen kwellen Maar in de uitwerking van de pijlen die zij afschiet vergist zg zich In l eerst t is waar werd Richard inderdaad door t vuur der ijverzucht gemarteld maar al heel gauw vond i j t nog zoo kwaod niet Ludmilla zoo druk gefüteerd lo zien want naai mate zjj zich aangenamer bezig hield kon hg ongestoorder zgn eigen gang gaan Terwyi zgn vrouw wandelde coqoetlecrde en het hof werd gemaakt op do promenade des Anglais zal Richard thuis in de lieve villa aan de zee die hg voor t heele seizoen had afgehuurd met het kleine bediendenpersoneel er bg Gehuld in een gemukkelgke kamerjapon zal h j in hall liggende houding op de chaise longue en doorbladerde de couranten en lydscbrilten die daar jnist met de post waren bezorgd Eindelgk greep hg ook naar een brief die nog ongeopend voor bem lag hjj rond t wel vervelend maar meester maken van do kerk maar hem er slechts toelaten Uio voorschriften zgn vrgwel dezelidu als golden voor alle vergaderingen Als er herrie komt dan zal du politie do voigadering kunnen opheffen on dorgelgke In het afleggen der voreischte verklaring door de geestulgken ziet do Paus eea daad van onderwerping aan die politiovoorschriflen en daar hg die politievoorschrifton afkeurt raag ook do verklaringnietwordou afgelegd Maar ondanks de nalatigheid in t afleggen der verklaring mouten do priesters voortgaan met den euredienst Do vorige week is do fabriek van Hantko te Czcnstochau grootendeels oen Duitscho onderneming omsingeld door twee regimenten infanterie vier eskadrons dragonders on twee BOtniee kozakken Ooudarmes en politie stelden daarop een nauwkoarig onderzoek op het fabrieksterrein in dio den gohoelon dag en daarop volgenden nacht duurde Men vond 150 000 oieinplareii verboden lectuur ongeveer 60 revolvers en oenigo geweren mot munitie Er worden 87 personen in lioclitonis genomen waaronder eon kanloorbodiendu on drie ingenieurs Later vond men nog ongeveer 0 pond letters en onderdculon vau tweo drukpersen Ondanks dozo aanhoudingun op groote schaal gaat hot werk in de fabriek en de hoogovens ongestoord ziJn gang Ofschoon hot geen gohoim is diJt do ch divo den Engelschen Oïjerhoorscherniet zeur welgezind is komt d j prins van Wales misscliion van zgn vrMfn vergezeld van den winter in Egypto on naakt do chedivo toc beroid solen voor feastcn to zgner oore Mis schion moot diogodwongenfraaiighodonechter juist dienen om dyworeld om beteron indruk van do verhoudiilg te geven a a Reuter seini uit Londen dd 12 Dec Het koninklijk besluit waarbjj aan do Transvaal een grondwet wordt toegezegd is gepublicoerd het bepaalt dat er een wetgevende raad van 15 leden in het leven zal worden geroepen hunoemd door don gouverneur Zoolang de wet op do vorkiozing van leden nog niet is afgekondigd zal er elke 5 jaar oen nieuwe raad worden benoemd Tevens wordt bepaald dat het llui s van Afgovaardigden zal bestaan uit iU gekozen leden zoowel de Engelscbe als do Nodorlandsche talen zullen b j de debatten mogen worden gebruikt Hot besluit bepaalt dat de gouverneur aan de goedkeuring van de Engelscbe regoering zal moeten ondorwerpen wetsontwerpen waarhjj personen van niet hg noest hum althans even Inzien dii n brief Het adres was geschreven met een vnstn hand en droeg den puslslcinpel van l spoorstation dat hut dichtst bg zgn landgoed Krieme gelegen was Ja dat s van onzen ouden ambtsraad I sprak Richard znchtend met een vouwbeen het couvert lu sraakend dat no op ouderwelscho wgze was tocgelakt Nalunrl jk natuurlijk all d de van oudsher bekemlo litanieën mompelde hg onder t lez n lloo eer hoe beter naar huis komen oogst slecht atnarao gering Goii bow iar me wat oen saoie lectuur H j slmv een heul blaadje over en keek naar l sto van den brief b i zi h zelf vragend Siuuit hg t pou of stuurt hij hel niet ï Ha hier staat bet pas t Verlangde geld is opgezonden No meer behoef ik hensch niet te weten I Onverschillig legde hg t papier wner in z n oude plooi stak het in t couvert en liel het oen mot hel ander in don ruimen zgzuk van zgn kamorj ipon tuaschen de plooien verdwijnen Signora Bellini 1 zoo melddu de binnen getreden bediende Terstond was alle verveling allo verslapping nil Richards trekken verdwenen om plaats lo maken voor on bigden gelukkigen glimlach Dadelijk in mgn kaoinet laten lioori Wordt turvo d