Goudsche Courant, vrijdag 14 december 1906

No 10309 Zaterdag 15 December 1006 45s e Jaargang mimm mum I teuw8 en Adrertentieblad riïjor Gouda en Omstreken T hfaM n A ö VB UT E N TI 6 N worden gepl iat vaji 1 5 regels a 0 Centen iedere regel meer jj 10 Centen Groot letters wonlen berekend naar plaatünümte Iijaendingr v a Adrerfia tiën tpt 1 uur de midd TeletS n Ne SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feesttlagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per fwst ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN HUIS TE HUUR Uccreiihuls Ooslliaven f 88 Zes Kamers grooto Keuken drooge Keld r flinke I Dir Voorzien van Was en Waterleiding Te bevragen B H9 DE nOBDKOOPSTE DE MEEST PHACT18CHE DE MEEST VOLLËDIQE 11 0 P fc B I A l K il zun beslist die der Kirma THJS LAIflES JOVHXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TOK ILL DREHSMAKBli met een gratis geknipt patroon TUK HhXAAtt OJi CUILU UEirS FASaiONH Kindermodos met vele gratis geknipte patronen VUAAOT Vw BoekhanOelaai Proe nummem Alle milt liomel UoU JUJvoegitel l en è aar Van alle in deze bladen voorkomende modellen ziin GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooroilbetaling van 1 O A verkrijgbaar ê by UIUA HIMONS Don Haag iPerwerda Tieman Qrootate détail wUntiandelnren in Nederland 0 60 U 72 SI Ebtèpbe Medoc La Rose Ludon Chateau Mallcret 0 80 per flMch per nkcr van 4S 11 8 0 80 0 99 0 T2 llif 0 99 0 72 108 Cb teao Msllerot Petit Bourgogne Graves Blanc Hant Sauternes Wille Bergerac Niersteiner Uttdosbeimer Oude Uoode Porlwijn I 1 08 per liesch 1 Kxlro oude Roodo l ortw jn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pole Sherry 0 99 Goede Madeira O 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bku akdi por Liter 1 17 l rljtrii nrtio tX cuntanl DEPOT TE GOL DA F J J BOON VAN OSTADE Verkrijgbaar in llesschen 00 ets T ti enl 1 S iJ H H Apothekerfea Drogist D Let oi het merk AUKBHI V AD RICHTER Co B Uerd n Te OoinA bi C LüiiEH kpaihtkit Uarkt en b j WOLt F Co Wectkaviw 11 $ t v HH bnu mt iM Mt m m m l nakkdyliaU tnumtM mr Hnna tnrtMTAldMiMfaM UdaApprMuntnnCH Mwktt w II Bnik Ur 14 MM MM Ml ♦ uu op num n fabrtektom araaary u fl traal Oaaalfey a aa a lliaa j Qood Druk vu A BBINKUAN AZit J ® Spaar en Hulpbairii Wegens het afsluiten der rekeningen worden geen zittingen gehouden op lUaandag 24 December en tl December en op Zaterda jf 29 December en Ö Januari a s GOUDA 10 December 1906 HET BESTUUR Nieuwe Goudsche Melkinrichting Kleiweg E 4 en Uieuwsteeg E 11 Met het oog op het typhusgevaar wordt de melk der ÜIEIJWE Gonlsclie HelkinrichtiDg dagelijks aan de afnemers die dit mochten verlangen gepasteuriseerd verstrekt zonoer cenige prijsvcrhoogiiig De tapte en karnemelk zijn steeds gepasteuriseerd Hoogachtend UE DIRECTIE aemalogeeii Poedei Vorm is het enigste helpend middel tegen ttlaeilarmoede Ufeekmtekf Xeutucaicakte Uaofapllueu miapeêooiketa Ommachteu Wermagerttty en fermtnaertag der Uehaamêkruchten aeiiialo eeii iii Poedervorm L m HiJH worden opgelost IIAEUATÜUKEN IN POEDERVORM is het praeperaal wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDEKVOHM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruikHaanwijzing f 1 50 Eciiij c tabrlkanien li v SCIIAtK Co Deo m Verkrügbaar by Firm WOL f f é Co Westhaien 193 GRENDEL K H VAN MILD Veersial tiouda A BOUM IN Moordrecht PINK8E Nüuvmrkerk ad IJsêel h N VAN ZE88KN Schoo horm B v VIJK P W EDE Oudewater A SOBEER Haaitruü K VAN DEH HEIJDEN fóeuioü P v d SPEK MoereapelU D t n STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AhN v d HEIJDEN Waddinnneen P A dsGROOT A UI JONGH Oudtmttr J P KASTELEIN PcUbroeterdam D BIKKER Bintchop WAAHSCilUWlNO Laat ü met miileidoD door Abdü Stroop Het klonsterjaneta Paute AbdV bettaat aiet dut Siroop van geenerlei waarde biÊr uw huisIFdÈn wrariiTuwÊFïïra voÖR DE lente met Haarlemmer Bloembollen Ni ontrtngst van postwiesel groot fi 3 45 lendén wg trance door Nederland onze wer bekende NORMAL KOLLECTIES 3 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten rf SO voor den loin of eeno COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 tnke voor 45 yeUe of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUiN van 2 0 atnks ieder bevattende eene prachtige kenza van bfacinthen talpen nariissen rocis scillas sneewklokjes etc Bgk geillnstreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in bet Hollandsch en ooze vele wenken voor de cnltaar bevatende groote cat logas in het Dnitsch zenden il desTerlangd gratis en franco TaiDbouw Etablissemeat Uuis ter üula MoordwUk bU OaarleiD NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLhIWEtJ E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OFTVANGEN alle soorten HEBBENDAMES DAMESen KINDER WINTifi SCHOENWEEE STERKE Schoollaanen Uverseboeneo enz eni Aanbevelend 0 SUITS Alle repJU atiën en aangemeten werk ia£obt il t für jjtull iü sij vuju pr j fiiüuü£gen to doi haaii va m oiida awi rtaaua dea aitrlnders Dr AlioliaolM TorTa n ip de beste i a ur iis m hot w adbaKemd Mabbliaaement nu Qebl St Il rok t Ket ien jtclw J pT12icl jacttr Ëikel Cacao in vierkanten btia öL 1 Desw J ikul Cwja i aiat mettc gAookt eese a D tntutiie z ïx e Jraok tocv dm lijkaot gebruik een fi rteelepel vtï t pcoder T v r ma kup Cbootbite Alt KcnecKtriobtotje Ji ank ta geval ai diariLf s wirtt na wilei ts ge uj ea Verkrijgbaar by ic loi csxcut 8 1 ApottsiaiK ob fi i proofbiüjet ♦ TTiü öga aSr Juims HattenMtdl luüterdam Kalverftnuit lOS Oenfrulurtsgrawoordlgar rart B te EEinS SEPOT 7MTHES Ueii wiirlt vcrcoclil iip i IfK tK tcletlni IT HST MiOlZlJN VA M HAVENSWAAYZO VE aORINCHEH nem THEEËN wnrdeu algeieyerd Hl verzegelde pakjes van ti Uoee n een half en een Ned on met vermelding van Nominer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoerint van geëerde orders aanbevelende 1 c iujr P HOPPE Verkrijgbaar bü PEETERS 3 UI Df neiel tn tmtUnmi o meen J BKEEBAABT h BuiteDlaDdscb Uverzicbl In de zitting van den Rijksdag word gisteren de tweede lezing gebonden van de nppleloire begrooting over Zaid West AInka waarbo 29 220 000 mark worden gevraagd in verband met de onderdrukking van den opstand De begrootiogscommisaie stelt voor dezen eisch te verwerpen De afgevaardigde Spabn centrum doet mededeeling van hetgeen in du commissie gesproken is De Rgkskanselier prins Vou BUlow verklaart dat het voorstel thans reeds voor het jaar 1907 een bepaalde aanzienlijke vermindeiing van het aanial troepen in de kolonie vaat te stellen onaansemeluk ia Bijval rechU Voortgaande zeide Blilow De opstand zou natanrlgk op onze andere kolonies overgaan en een algemeenen opstand tegen de blanke heerschappij doen uitstaan Toestemming rechts De kleine legermacht zou tegen zulk een beweging niet opgewassen zijn Wi zonden dan voor de vraag staan of wii de kolonie met betrekkelijk zeer groote offers en kosten moesten heroveren dan wel haar voor altijd zouden verlaten Instemming rechts Het gaat hier om met een laatste krachtig optreden in onze kolonie voortdurende rust en veiligheid te herstellen Als wii voor deze laatste offers terug deinzen zonden wg ons schuldig maken aan een ernstige nalatigheid en ons bezondigen tegenover het ruk Bgval rechts Ik kan niet aannemen dat de Rgksdag znik een van finaircieel militair politiek en nationaal standpunt te betreuren beslnit zou nemen Zon ik mij hierin vergissen dan zou ik als verantwoordeiyk leider van de politiek van het Duitsche r k voor het volk en do gescbiedenis niet in staat zijn zulk een capitulatie te onderteekenen Bgval en inBtemmirg De afgevaardigde Roeren centrum komt terug op zgn onlangs gebonden redevoering en op het antwoord van den directeur der koloniale afdeeling Hg verwerpt de bewering dat het centrnm een neveoregeering zou vormen De directeur van koloniën Dernburg herhaalt dat Roeren niet alleen onder zijn voorgangers maar ook onder zgn eigen bewind gepoogd heeft zich te bemoeien met bet koloniale bestuur Zulk een bemoeiing van welke zijde ook zal Dernburg beslist afwijzen Bijval t EVILLETOX Tegen den Stroom 58 De bediende verdween en Richard die reeds was opgestaan verwisselde snel zgn slaaprok tegen een chic lichtklenrig zomerjasje Van de bloemen die op tafal stonden in een majolieavaas nam hü een rozenknopje die h j in z n knoopsgat bevestigde In t volgend oogenblik opende bg de porliörea en atond hg tegenover signora Bellini Hortense I sprak hij fluisterend en drukte een kus op de bem toegestoken hand Kalm s v pl signer Ricardo ik kom voer zaken Daa toch zeker in Amora dienst want ik kan mg niet voorstellen dat r nog andere laken zonden zgn waarmede zich der goden n der menseben lieveling had willen Mas tïBl Weea toch zoo dwau niet lichtzinnig laensch I Een zacht tikjs met den waaier trof de hand die weer up nieuw naar de hare had willsn grijpen Waarom zoo wreed Hortense P We ziiu Heen mgn vrouw is uitgevlogen I J ik heb u dureven op depromenule Den heelen middag duurde de behandeling der auppletoire koloniale begrooting in tweede lezing Er hecrschte een gespannen stemming welke steeg toen BUlow verklaarde dat de regeering onvcrzeltotgk bleef en Spabn hetzelfde namens het centrum verklaarde De verstoordheid lubschon centTum ec regeering verergerde nadat BUlow üfli cieel zei de crisis te aanvaarden bg liet zich duwen noch dringen Het voorstel der vrgzinnigen werd verworpen met 176 tegen 171 stemmen dat der regeering met 178 tegen 168 Daarna las BUlow onder luiden bijval van het publiek het besluit tut ont binding van don Rgksdag voor Hot enthou siasine werd overstemd door bet Hoch op den Keizer De algemeeno indruk is gunstig voor de regeering die oiiidelgk durfde het centrumjuk af te schudden Zooals te begrgpen is behandelen alle Fransche bladen in verschillende artikelen den toestand die door de jongste beslissing van den Paus is ontstaan Waar de cloricalc bladen de houding van den Paus beslist goeJkeuren en do Croii zelfs mannen en jongelieden van goeden wit en toewgding oproept zich ter beschikking te stellen van de pastoors om de uitoefening van don oeredienst te beschurmen daar toont du republikeinsche pers zich tevreden over de energie van de regeering doch houdt zij haar eindoordeel terug tot na de Kamerzitting van heden waarin de plannen der regeering uitvoerig zullen worden uituengczet De bloden der uiterste linkerzgde zeggen nadrukkelijk dat zg do regooring slechts djtn zullen ondersteunen wanneer deze zonder eenige aarzeling de scheidingswet in baar geheelen omvang toepast Daarentegen meent Jaurès in de Hnmanité dat de staat allo kerkgebouwen aan de kerkelgkr gemeenten moet overgeven en den gelooïigeu do vrgheid moet geven zich te verecnigen op grond der wet van 1901 De verdere beraadslagingen over do schaarste in den Bgksdag hebben Woensdag niet veel meer opgeleverd dan de bekende argumenten van voor en tegenstanders Vandaag komt in de eerste plaats de aanvnllingsbegrooting voor Zuidwest frika die door de begrootingscommiJsio verworpen is aan de orde De regeering wil baa t met deze zaak gemaakt hebben om zekerheid te krijgen of zij het geld al dan niet kan uitgeven en daarnaar hare verdere maatregelen te nemen lu elk geval wil zi dat de Rijksdag voor bet Kerstreces een beslissing gezien Binnen enkele uren zullen twee adellijke mannen hun bloed voor haar op t spel zetten Oraaf Rodolly en de markies de Montfanijon gaan om harentwil duelleeren Louter uit wederkeerige jaloezie voor uw mooie vrouw signor Ricardo zullen de degens worden gekruist zoo de boeren althans niet met t pistool tegenover elkander komen te staan I Ei kijk dat s interessant t zei Richard lachend zelfs zonder zich eenigermate te verwonderen over t nieuws hem medegedeeld t Bevreemdt mg alloen dat vandaag pas die twee boeren zoo ver gekomen zijn volgen mgn berekening had het al veel vroeger moeten gebenrenl Je ziet dus liefste dat ik een bedrogen echtgenoot ben dat ik heel ongelukkig getrouwd ben en kun je t dan niet over t hart krijgen mg daarvoor uw zoeten troost te schenken f Nog éen woorif van dien aard signer en ik ga onmiddellgk iieen Het allerliefste coqoetterie draaide z zich op de spits toeloopende hakjes om zoodoende met den fraaien aleep van haar rosezijde kleedje een wijdco cirkel beschrijvend Toen bleef ziJ staan hield het inderdaad zeer mooie en geaatige kopje een weinig op zij en wierp Richard een langea blik Hit hare diep blaawe oogen toe HortaoM 1 riep k io TerrakUsg uit en neemt Officieus wordt uitdrukkelijk gelogenttralt dat BBlow met Spabn over een vergelgk oierlejf hoeft gehouden Men mag benieuwd zgn ntar de houding die het centrum bg dedeflnitjeve stemming zal aannemen Daarvan zal voornamolgk afhangen welken loop do reces zal nomen Moet üe regecring met leege banden heengaan dan is het niet duidelgk hoe zg een ontbinding van het weerspannige parlement zou kunnen vermijden Du vrijzinnige volk party hu ft inlosschen een uiiendöm nt ingediend strekki ndn om Ie bepilen dat n i du wegzending van 4000 mnn Ir de regeeriiig vourfatelt in den loop van het bi gruoling ja ir nog 4000 man naat Dnitscliland zullen terugkeoren en dat vervolgens voor hel oindo van hel begrooting jaar de troopuiLSIerkte nog oanraerkelgk zal ingekrompen wolden overeuiikonHtig de toenumeiide bevrediging van do kuluiiiu Men verzi kort dut dit amcndument op do aanvulijngübogrooting kans op muurdurbeid beeft Het Eiigelache L ngerhuis heeft gisteren het regeeringsvoorstel om alle door hut Hoogerbuis in do Hcboolwet uangubrachte wijzigingen en bloc te vurwurpcii met 116 toMu 107 stemmen aangenomen Kn naast dezo groote raeeiderhcid in het parlement voor de regeer injf sta it de hteun van de gebei le liberale partg in hel land Dat maakt een compromis niet alleen ivaarschgnlgk maar zelfs vrg zeker Dagelgks worden besprekingen gohoudun do minislurprosideut Sir Henry Campbell Bannerman confereerde gisteren met den bisschop vim Canterbury die ziek Ie bed ligt Na een bijeenkomst van conservatieve pairs in do woning van Lord Lansdowne werd een deputalio gezonden naar Arthor Baifonr die den val der schoolwet wenscht om hem tot toegevendheid te overreden Verschillende kerkgenootschappen zgn bereid verzoenende concessies te aanvaarden zelfs de lersche katholieken bigken niet eenstemmig te zgn met den hertog van Noifolk Kiio fel tegen de schoolwet optrad Slechts de uiterste groep der Anglikanen en Je Dissidenten willen liever de schoolwet laten vallen d iii do wijzigingen terugnemen die door het Hoogerbuis in die wet ziJn aangebracht V De komst van het tweede Fransche eskader voor Tanger en de aanstaande komst der Spaanscbe oorlogsschepen hebben reeds bloeg daarbij zijn armen om haar heen In l volgend oogenblik was zg verdwenen weggevlucht uit t vertrek Richard vloog baar na vatte hare hand en hield die krampachtig vast Blgf hier Hortense I Ik bid jf blijf hier De jonge dame gaf schgnb lar weerstrevend aan Richards aandran gehoor Zg kwam weder in t cabinet en wierp zich met gewilde nonchalance op een ruimen fauteuil terwijl bil an h ir koieén op een geborduurd voetenbankje plaats nam De kleine teedere hand der prima donnavan de Italiaansche opera woelde als toevallig in Richards donkeren krullebol Hg boog onder die zachte stroeling het hoofd en y bleef doorgaan met bet kroezige haar langs hare vingers te laten gigden Ik hoor dat we van middag na het diner een watercorso zullen nebben f begon zg toen op slechts haUvragenden toon Zoo is t Hortense en ik bied u daarvoor mijn zeiler aan uitgaande van t idéé altijd dat je mij vjrgunnen wilt ow stuurman te zgn I Ik dank je ik doe niet mee Durft ge u misschien niet aan mgn zorg toevertrouwen P Dat zou ook nog te bezieu aUan maar dat cono mag geen plaata h bbenl ottwerkiug gehad op de verwlkkeliugon ia M rokko y Uit l anger wordt geseind Aa Mpsmkee n 80 mijlen in den omtrek vo CSndIgde de ntueziios dat een inval er christenen te wilchlen is en werd het voVji opgoroepeg zich voor te bereiden tot den Heiligen oorlog KVisoeli zal allen die geen geweren en un BiU iil o bezitten daarvan vourziun Do Kóln bevestiging van dit bericht p aisoeli laat de bevolking opriioperi tot een slrijd lagen do christenen De geruchten over de landing plannuii VM du Franach Jpaanacho uskadurs geven Iltfsoeli gelegenheid zgn aaabaugers aan te zetten om tegonst ind te bieden Doch vervolgt het blad de aatistaapde komst van bet Sultansieger kan wellicht kalmoiSrend workcu Tanger zul dan door oen cprduii troepen van Raisocli s gebied wuiden afgusehoiden In dun Sj aanscliuh Senaat i drzekorde ministor Perez Cahallero dat de uitvoering van ia bepalingen dor cdnferuntie vau K geciras oen werk des vredea ia dbt door alle nalWn wurdl goedgekeurd en dat door Hpaiije on Erankrijk mot kalmte en in gemeen overleg zal worden volbracht Ondtjf bet bestuur van Zaimis den nieuwen Hoogen commissaris geven volgen i biJ ds Branscbe rugeorftjir Ingekomen berlcIUon 3a Kroteiizors zelf zoowul als hun volksvorlegenwoordigers voor t meerendeol bigken van eeti veel kulmero gezindheid dan voor de bekende gubeurtenissen tgdunsde regeuring van prins iuorge Onder doae oinstandigliedou stggt do kans op totslundkoming der voorgenomep hervormingen die de door de Kretenzers gewcnschte grootere vrgheid moeten voorafgaan en voorbereiden Houden de iowoners van het eiland zich tgdens de tenuitvoerlegging der door du buseberniende mogundhedon voorgcchreven hervormingen bedaard en verstandig dan kuniten z j des te eerder de terngrocping der vreemde troepenafdeulingon verwachten De cüustilneefende Kretenzer Nationale Vergadering beeft aan Zaimiseen jaarl jksch inkomen van 100000 drachmen een kleine f 50 000 toegekend De Óriukscbe Kamer zal eerlang een wetsontwerp behandelen waarby den naar Kreta gaanden iriekschen officieren het recht wordt toegekend dit het irieksohe legerverband te treden met waarborgen voor het behoud van hun rang en anciniteits rechten bj eventneele terugkeer naor Orie kenlaud Niel P En waarom met Horluuse Ik zing van avond en wel met Juauila Pierrotll m een en dezelfde opera on ik haat die persoor t Zal zoo iets wezen abi oen wedstrgd tnsschen haar en my Ik mout succes bobben zy moet het tegenover mg afleggen 1 Driftig sprong de zangeres i om evenwel reeds in t volgend oogenblik weder terdg te zinken in haar stoel en oo nienw met bare slanke vingers in Richnr haar te woelen Richard je begrgpt niui waar hoeveel er aan my gelogun is jnist hier de z ge Ie behalen P Je hebt md zoo dikwgl gezworen dal ju mg lief hebt bewgs t ray thans en belet din corso vaart want zulke dingen honden de munscben maar uit de o jum terng C4ocd dat walerpariytje gaal niet door Ik zal er voor zorgen I Dit zeggend stond hy op en verdween voor een oogenblik ii t zgverlrek Hg kuerdeterug met e n fraaien armband sdhitterend van diamant in de eeno en een bankbiljet van duizend francs in de andere hand Draag dit vanavond Hortense het zal u geluk aanbrengen al is t wel zeker datgn in schoonheid diu arme steenen verruweë overslralen zult en hlfer ik koop voor de voorstelling honderd plaatsen Wordt r ltd