Goudsche Courant, zaterdag 15 december 1906

Maandag 17 December 1906 45ste Jaarjrang So lOSlO fiouDSCHE mum iSieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken i TeleloinNo 8 De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 iranco per iwst ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Telrlson tlo ADVEIITENTIEN worden gepl a st van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd ADVERTMTIM in aUe Couranteii worden aang enomen door het Adverleutle Bureau vaa i BHIl KMA M dl ZOON HtllS TE HUUR linerenhuis Oosthaven B 88 Zes Kamern groote Kenken drooije Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waltrleidin Te bevragen B 89 Via af 1 Ja 1807 kost UE JOi G s Reclame CACAO ppr I kilo bus f 2 40 ktlo biis 1 30 7 kilo bib 0 7U kilo bus 0 32 NOORD BEABANT8CH SCHOEN on LAARZENMAGAZIJN KLKIWEO E m tegenover de Kleiwogsteeg OFTVANGEN alle soorten HEEKENDAMES DAMESen KINDER WINTK SCHOENWHEE HTERKE Sclioollaarzen Overschoenen enz enz Aanbevelend 1 SUITS Allo repMaUën en aangemeten werk I Ferwerda Tieman Qrootite détail WUnhandelareo In Nederland O 60 0 72 j St Efctèpbo Médoo La Roao Lndon Chateau Mallcret 0 80 per fletch per anker vnn 46 fl a 0 80 0 99 0 72 ia6 0 99 0 72 l OH Clifttenn Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Haat Saatornes Witto Bergerac Niersteiner RUdesheimcr I Oude Rooile Portwijn I 1 S per fieach l Extra oude Roodo l ortwgn 1 44 Onde Witto Porlwgn 1 08 Exlra onde Witte Portwijn 1 80 Fino Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior a 1 4 Vermonth dt Torino Dom Bellakdi por Liter 1 17 Vrljitfn urilo ü ontntit DEPOT TE GOUDA F J J BOON VAN OSTADfi Eobte Oude Jenever H Nightcap lüSi p HOPPE l sJ Verkrggbaar bg iBf PEETERS Jz Bf Ut op tmtlul M èmrthMut Qonda Drak van A BRINKMAN A Z i aciiialogecii Poedervorm ix het oeiiig ste helpfnd middel tegen HlaeriarmoeOe nieekmucM Xenummicakle Êioofaplluen Miapehtftêheld Oumiiehteu fermagering eu VermlnAeriitg der llekaamêkracMem iiemato ccii in Poedervoriii L mHL HLm worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met ffebruiksaanwijzing f 1 60 Eenlt e labrlkanien 11 v 8CIUIK Cu Den Haag Verkrijgbaar bfl Firra WOLVP Jb Co Westhaten 193 GRENDEL E H VaN MlLü Veer lal timda A BOÜMAN Moordrecfit PINK8E Nieumrkerk ad IJtul A N VAN ZK S8EN Sehoo lioven B r WIJK P W i EDE Oudewattr A SCHEER Haa treeht K VAN DEK HEIJDEN Reeumjk P t d SPEK MoereapeUe D p 8TAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v o HEIJDEN Waddingtmn P A MGROOT A I JONGH OudewaUr J P KASTELEIN PoUbroeherdam D BIKKER Bertichop WAARSO lUWlNU Laut ü met ini leiden door AbiHJ Slroo liet kloosterSancfrt Pftuto Ah ltJ be ttoat met r uu Siroop van geenerlel waarde SIKU UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarleiuiiier Bloeiiibülleii Na ontvangst van postwissel groot It 3 45 zenden wg franco door Nederland onze overii bnkciido NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor don tain of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 potten of ccno COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 atuks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen nitrzissen crocus sciila sneewklokjes etc Rgk goillustrcerdo prgslgat mot apecilicatio onzer collecties in het Hollandsch en onze ïfie wenken voor de cultuur bevatendo groote catalogus in het Doitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Tulnboüw t iabl ssttnicnt Huis ter Duln VuordwIJk bIJ Haarlem to liiiiiwMrtiiWiriiiiiVM iiiiitifa Hiet alleen zgn de prgzen van üf I l MSffiW 1 kotSe verlaagd maar bovendien zgn de kwaliteiten aanmerkelijk tierbeterd Neemt proef en oordeelt zelfl KXTHt in pakjes 58 c No 1 52 c No a 48c No 45 c No 38 c AIKT € ilDEAl Te OlJDA Wijdslraal 157 GEBR RIJKEN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofilmaganiln Gedempte Binnenrotte IS4 Telef HS99 He Magazijn IVeet Nleuuland 9 nabij Station Bears Telef 4637 VERHOREN DE PHONOLA REPAREEREN fsTliMMEN 1 INRDILEN il4g elljks i i onze SalaiK e hooren PHOMIAKANO JSNOL ST gji5fc s Patant H Stollen mtiituit imuirin aiWia ouimimt 0t ifrOMr Rrfolff mi untre l almt H SUUem errunftn liei Mm ir HulmfHÊlmiamentlf ecluTftn H SMIm 1 ar PM Jfml tier k eoUm IkMntmjm f na uurfMêl mie M nK i H iO aa MM M mé t w u tm t tm Kte mt pmmf 1 mt aitMtlriiin raruun DE OOBDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISCHE DE MEE3T VOLLEDIGE t zijn beslist die der Firma UELUOil TUK LADIES JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patroneo en een gekleurde plaat TUE ILL DBESSilAKEH met een gratis geknipt patroon TBB BkZAAU OE CHILO RES a FASHIONS Kindermodes met vele gratia geknipte patfonen VRAAOT Cw Boekhandelaar Proe nummert Alle mrt koiiaet UoU BtJvoegDel Van alle in deze bladen voorkomende modellon ign GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p le n vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag el f inde J lEN f gen d aar Wit Mkat igu wj d X6U eUbSliMmu te ontraogen laMS I geateia en ua T e prorfnoaiisgen ki iet hamdal gekomen undsi ueü naani daa uitvliiden Dr Miohaelia vomwillgl Of i beste luacUnea tn het renlMb rooide étabbiiaaeoient na Oabr BMl wek I Keclen aJicho J r n2ie 2 ell $ Bikel Cacao in vicrtamtsD busaec Den Bibit CK ie n meft grinekt em aangename gezond dnnk imt 4 gelijkscb gebruik een 1 2 ihedtpeU iw t polder mor een hap inooSMt Ah geneeakncb i drank bi g nl aa dnrrhee sleuiita cset iwter t gatmjtln Yerkrügbaar by dp vxwniaaaria B Aj Otbeicare ana O ienulv r g awooii£gs raor HM Imd JiiRus RattenkMI imntordam Kalverstm lOU Ren wordt vertoclit op t HGRK te letten HIT HST MaoVZI K Ti UEXS VAAYZONEi QORINCHEM Ueze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van vtjf twee en een luüf en een Ned one met vermelding ven Nommer en Prfls voorzien van novenstaani Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende 1 C BIJL vo theen J BEEEBAART Lï Verkrggbaar in flesschen SO ets 7S et en f l sa ij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBBl F AD RICHTER Co Rotterdam HM liM oHduiWylutt n f raakblykit roMnUM viior Hmm s voor 1 dWB a natembotiMnik lid Ap in inrvinC II MIMr40 wllB lMtlh lr l4 M aMll Ml 1 10 op num m f bridEannk VwkrHIMr kr Ihtn vmMen la Mkwnnrt aM rMl 0 f tkrW S r MM m Te QoDDA by C LUGËR Apotheker Markt en bij WOLFF Co AVeathaven 118 De Raad dor gemeente Gouda Gelet op Art 149 der Gemeentewet zooals bet gewijzigd is bg do Wet van 1 Februari 1904 Staatsblad No 25 Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders dd 21 November 1906 No 111 opgemaakt in overleg met de Ambtenaren van den Burgerlijken Stand Heeft besloten Artikel 4 der Verordening op den Burgerlijken Stand in deze gemeente vastgesteld den 22n April 1904 en afgekondigd den 23n April d a v te wijzigen en te lezen als volgt De bureaux van den burgerlijken stand yn voor het publiek geopend op werkdagen van s voormiddag half tien uur tot s namiddags twee uur en voor het doen van bnwelgksaangiften bovendien des Donderdags en Vrijdags van drie tot vier uur s namiddags en op Zondagen de algemeen erkende Christelgke feestdagen en den Nienwjaars dag van twaalf tot half een s middags Gedaan te Gouda den 14n December 1906 De Raad voornoem get BROUWER get R L MARTENS Secretaris Voorzitter En is hiervan afkondiging gedaan den 15q December 1906 Burgomeister en Wethoud is van Gouda R L MARTFNS De Secretaris BROUWER BUITENGEWONE VERKIEZING van Leden Werhiicdeii van de Hamer van Arbeid voor de Bouwbedrijvea te Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien het Koninklijk besluit van 8 November 1906 No 47 brengen ter algemeene kennis dat eene buitengewone verkiezing van Twee Leden Werklieden van de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven zal plaats hebben op Woensdag 19 December 1906 zullende zoo noodig de herstemming gehouden worden op Vrjdag 28 December 1906 Het Stembnreau zal zitting houden in de Avondschool voor Ambachtslieden aan de Houtmansgracht van des voormiddags 8 tot des namiddags 3 uren Gouda 15 December 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER BulteoiftDdscb Overzicbt Minister Root heeft in een redevoering in de Pennsylvania Society te Washington de bedoeling van hetgeen president Roosevelt over de onderwerping der wetgeving van de staten aan die van de gebeele Republiek zeide nog eens nader toegelicht H j wees er op dat de Staten waaruit de Bepnbliek is samengesteld zich veel meer bewust moeten worden dat zg niet op zich zelf staan maar doelen uitmaken van het geheel Herhaaldelijk zijn de wetgevingen dier Staten in strgd met de wetten voor de Bepnbliek of bemoeielijken ziJ de Bondsregeering b j de litvoering en bg haar toexicfal Hü wees daarom op de noodiakelükbeid dat de regeling van interstatebetrekkingeg geheel moet overgaan aan de Begeering der Republiek en hU noemde daarbS in het bijiondar de verkeeringsregeling die in menig oplicht te wenacheo laat V By den Senaat te Waihisgton yn de vol ad b DMmio ii door dra Fretidaot In gekomen om te worden bekrachtigd Henry White tot Amerikaansch gezant te Pargs Lloyd C Griscom tot gezant te Rome John W Riedie tot gezant te Petersburg Irvang B Dudley tot gezant te Rio de Janeiro en Leslie Combs tut gezant te Lima Na lang talmen zyn door den Senaat bekrachtigd de benoemingen van W H Moody tot rechter in het Hooggerechtshof Bonaparte tot minister van justitie Metcalf tot minister van marine en Strause tot minister van handel Hierdoor treedt Moody uit het kabinet terwgl Metcalf en Bonaparte een andi re portrfeuille krggen Straass de Joodsche financier is de eenigo nieuwe eend in de Kabinets bgt Het duurt nog eenige maanden vóór deze reconstructie van hel K ibinet in werking treedt Van wege den Congo Staat wordt het bericlit tegengesproken dat er onderhandelingen zonden zyn aongeknoopl over den afstand aun Engeland van een strook gronds in den Congo voor den spoorweg van de Kaap naar Kairo Naar wordt medegedeeld zullen met goedkeuring van den Koning do rechten van België nauwkeurig worden vastgesteld de portee van den koninklgkeo brief zal worden teruggebracht tot de verhoudingen die zg volgens de opvalling van den Koning zon moeten hebben en België zal van den CongoStaat alle verlangde inlichtingen ontvangen met het oog op de vastslelling van de voorwaarden voor do annexatie Een motie in dien geest zal bg de Kamer worden ingediend De Kamer hervatte de besprekingen over den CongoStaat De minister president verklaarde dat de Koning dor Belgen in volle vrgheid het stelsel der koloniale ontwikke ling zal vaststellen De regeering zal aan de centrale sectie haren steun verleenen en alles in het werk stellen wat noodig is voor een spoedige uitwerking van een koloniale wet zonder ook maar een dag te verliezen De motie gesteld door de Union Patriqne werd aangenomen met 128 stemmen tegen 2 en 29 onthoudingen Deze motie neemt acte van de verklaringen der regeering spreekt den wensch uit dat zoo spoedig mogelgk de quaestie van de overneming ter liand zal worden genomen en dat de centrale sectie binnenkort een rapport zal uitbrengen De Temps bevat een artikel waarin wordt aangedrongen op het toestaan van volledige vrgheid aan de katholieke kerk voor de uitoefening van de godsdienstige plechtigheden Het heeft er allen schgn van dat dit artikel een officieusen achtergrond bezit Wanneer men hel vergelgkt met de mededeeling die de Agence Fonrnier geeft over de besprekingen van den minister president den minister van eeredienst en dien van justitie met den procereurgeneraal dan valt een zekere gelgkbeid van stemming op te merken Die mededeeling toch zegt Het constateeren van overtredingen tegen de wet van 1881 zal slechts een voorloopig karakter hebbeo en de onderdrukking er van zal worden beperkt om den tegenstand van de kerk te doen uitkomen I e regeering zal onmiddellgk dit stelsel opgegeven wanneer de wettelgke maatregelen zgn aangenomen die zg zal voorstellen en daar zy vaatbesloten ia het honden van de godsdienstige byeenkomsten niet te beletten zal zg het oog slniten voor alle nienwe wetschendingen Een der leden van de regeering heeft aldus den toestand uiteen gezet waarin de kerk kan komen Wy wilden aan de Katholieke kerk toestaan onder een wettig systeem te leven ly weigerde dat Zy zal nn kunnen leven onder het stelsel van tolerantie Hiermede kan niets ander bedoeld worden dan dat de regeering voornemens is in onrMutemDlH weniohen ru den l emps de kerk de meest raogeiyke vrijheid te geven voor de uitoefening von den godsdienst De Vossischo Ztg meent dat er groote verandeiingen in de wapening van hot Duitsche leger ophanden zQn De nieuwe begrooting verlangt voor proefnemingen met nieuwe wapens mot minder dan 3 273 600 mk Ophelderingen zullen verraoodelgk in de commissie gegeven worden Verder is de begrootingspost voor aanscliatflng van handwapens enz met 3 296 503 mk verhoogd zoodat biJ nu 14 millioen mk bedraagt Voor aanschaffing vnn reserve materiaal voor de veldartillerie worden 21 150 000 mk gevraagd tege 16 177 000 mk op de loopende begrooting Sedert 1897 is voor dat doel bgna 150 millioen besleed Een geheel nieuwe post 18 die voor annachalflng van veldartillerie met schielvoorraad vour lichte ammunitiekolonnes 7 362 313 mk Alle te zamen voorziet do nieuwe begrouling in 57 7 millioen mk aan uitgaven voor etnmaal voor artillerie on wapenen terwgl op de loopende begrooting voor dat doel maar 38 5 millioen mk wa uitgetrokken De gouveineor van Boedapest neemt sedert eenigo maanden strenge maatregelen tegen de onder politietoezicht staande verdachte vroumpersonen en heelt er een menigte de stad uit laten zetten Een deel van deze ballingen heeft om in de stad terug te kunnen komen een huwelgk met Boedapesters aangegaan waardoor ze met meer uitgezet mogen worden De gouverneur heeft nu last gegeven zulke bnwelgken zooveel mogeiyk te beletten en als gevolg daarvan i eergisteren een heele bruiloftspartg in hechtenis genomen Do bruid was de meermalen uit Boedapest uitgezette Marie Strumpf dié een bekenden dief oen zekeren Rudolf Woicek had weten over te balen voor een nieuw zwart pak en veertig kronen haar hart en hand te aanvaarden Woensdagochtend kwamen de bruiloftsgasten in den woning von den bernchten zakkenroller Desider Weisz bgeen en reden naar den burgerlgken stand Daar vóór de ambtenaar den onverbreekbaren band had kunnen leggen tnsschen de sympathieke gelieven rekende do politie beiden in met de getuigen en andere gasten elf personen hg elkaar allen bg de politie welbekende recidivisten Van den burgeriyken stand ging het nu regelrecht naar bet arrestantenlokaal voor hernieuwde uitzetting De grondwet voor Transvaal thans in de Engelache bladen opgenomen bevat de bepalingen dat er in de kolonie zullen worden ingesteld een gekozen vertegenwoordiging van 69 leden een benoemde wetgevende raad van 15 leden voor vgf jaren aangewezen een ministerie van niet meer dan zei leden mannen kiesrecbt toegekend aan alle Engelsche onderdanen van 21 jaar die niet door de wet zgn uitgesloten het kiesrecht wordt niet toegekend aan hen die tot de aclief dienende troepenmacht behooren Het ontwerp bevat verder do bepaling dat chineezenarbeid zal worden verboden en dat tot regeling der landquaestie een Land Settlement Bo rd zal worden ingesteld Lord Elgin heelt Telegrafisch de gelukwenschen van den Koning en de Regeering met de invoering der Grondwet aan lord Selborne medegedeeld De Grondwet zooals die thans is afgekondigd wordt in de Engeiscbe pers gnnstig beoordeeld zelfs de conservatieven zyn tevreden wgl de volledige autonomie wordt vertraagd door de instelling van een door den gouverneur benoemden wetgevenden raad Alle bepalingen betreffende de Inboorlingen moeten worden onderworpen aan de beiliulng der kroon De Westm Gazette noemt de Grondwet een wQze liberale regeling die gerechtigheid geeft aan alle belrokken partgen Men verwacht dat Het Volk hetwelk tot dusver een afwachtendo houding aannam thans de Boeren zal opwekken bet kiesrecht te aanvaarden en uit to oefenen In alle kerken van Pary waarvoor de aangifte die de wet eischt voor hot houden van bljeenkomflten niet was afgelegd is eergisteren een inspecteur van politie binnengegaan zonder uitorlgk teeken van zgn waardigheid Deze inspecteur nam waar dat de godsdienetoefening werd gebonden in alle openbaarheid zooals dat gebruikeiyk is Vooreerst waren do kerkdeuren open dan waren er kerkgangers in de kerk en ten derde lichtte de priester zich by het opdragen van de mis nu en dan oven tut de menigte b r bg bot uitspreken van woorden als In nomine patris Dommas vobiscom Ila missa est en dergelilke Als de inspecteur van politie dit alles had waargenomen maakte bg er oen verslag van op en diende dit onmiddellgk in by den commissaris van politie van de wyk waar de kerk stond Tegen den middag zyn op de pollllebureanx ontboden de priestors die door do mis op te dragen zonder dat er aangifte vau wp gedaan zich aan overtreding hadden schuldig gemaakt Bg gebreke van dien priester zeil werd de pastoor van de parochie opgeroepen Op bet politiebureau werd den gecstelgko bet verslag van don inspecteur van politie voorgelezen en werd hem gevraagd naar de reden dat de wet overtreden was Niet alle pastoors hebben gehoor gegeven aan de oproeping De pastoor van de kerk SaintThomas d Aquin behoort onder hen die vei schenen Hg verklaarde daar dalhyde mis gelezen had overeenkomstig de voorschriften van don aartsbisschop van I args en den Pous wat zyn plicht was Wederzyd was de toon van het onderhoud beleefd Het proces verbaal is opgezonden naar de prefectuur Met de processen verbaal tegen priesters die niet op het politiebureau waren verschenen is evenzoo gehandeld Inmiddels hebben er te Parys weer eenigo aangiften van leekeo plaats gehad die wettig zyn bevonden loodat er na al neg n kerken zyn waar de dienst in t vervolg kan plaat hebben zonder dal de priester zich aan overtreding schuldig maakt Moignaux vicaris van de kerk SaintGermain de Charonne en kapelaan van de kapel van bet kerkhof I ère Lachaise is de mau geweest die gezorgd hei ft dat in die beide kerkgebouwen de dienst zonder strgd met de wet zou kunnen voortgaan De aartsbisschop heeft dezen geestelgke eergisteren bg zich geroepen om hem van zgn handolwyze rekenschap te vragen Verspreide Berichten EiaibUD De ongevallenwet is door het Lagerhuis in derde lezing met algemeene stemmen aangenomen In het Lagerbnis werd gisteren een door 400 000 personen geteekendo petitie ingobracfat ter bescherming van bonden tegen vivisectische proeven De petitie ia 9 myi lang t ZwiTBEKLlHD Pe in 1848 geboren advocaat Eduard MUIler is tot president dar Zwitsersche republiek gekozen in de plaats van dr Ludwig Forrer l Januari treedt bg in functie Hy is radicaal afgevaardigde in den Bondsraad Brenner eveneens radicaal is gekozen tot vicepresident Muller is al in 1899 bondspresident geweest Hg 1 kolonel by bet Bondsleger RuBi Jiin Ju Warschau ontmoette een patronillo een bende stakende Joodsche icboenmakers eu