Goudsche Courant, maandag 17 december 1906

riep hun toe Handen omhoog Op weigering van de stakers school de patrouille doodde twee man en hield er 17 aan Het volk wilde nu de aangehoudenen verlossen en revolverschoten klonken Een voorbijganger werd gedood en een gewond Te Zgierz werd het station omsingeld door een bende terroristen die een som van 1000 roebels veroverden en een kapitein van het voetvolk doodschoten AUEIKl Ook over de Californische Schoolqnaestie zal president Roosevelt een afzonderlijke Boodschap tot het Congres richten ter begeleiding van Metcalf s rapport dat toch aan den Senaat zal worden overgelegd Chisa Uit Haken wordt aan de Times bericht dat het oproer zich uitbreidt over de geheele provincie Hounan De opstand is voornamelijk gericht tegen de heerschende dynastie De onderkoning heeft een afdeeling van 2000 op Enropeeecbe manier gedrilde soldaten met zes stukken geschat afgezonden Altijd welkom te Gouda Goed nieuwe van iemand uit onze omgeving is ons altgd welkom en wij zullen met belangstelling bet volgend berichtje van een Rotterdammer lazen Het zal eveneens voor velen onzer een waardievol nieuws ziJn Mejuffroaw L Wesselraann wonende Tweeleeuwensteeg f te Rotterdam deelt ons mede No ik volkomen genezen ben door bet gebruik Uwer Foster s Rugpijn Nieren Pillen van een ellendige nierziekte waarmede ik reeds zes jaren gesukkeld heb kan ik niet nalaten U mijn oprechten dank te betuigen Ik heb vier jaren biermede gedokterd zonder dat ik een merkbare verbeteriog kon waarnemen Steeds had ik zware pijn in den rug en in de zijden ik sakkelde aan hoofdpyn daizellngen en was altijd aangedaan met een vermoeid afgemat gevoel vooral s morgens wanneer Ik op moest staan Alles was miJ te veel en bg het minste werk moest ik hevig transpireeren wat mij nog meer afmatte Mijn eetlust was zeer slecht en mijn slaap onrustig Do urine zag er steeds vuil en bewolkt uit en liet een geel bezinksel achter Juist in dit slechte stadium van miJn ziekte maakte ik kennis met L w pillen reeds dadelgk bekwam ik hierdoor beterschap en Ik heb Uw kuur toen hardnekkig voortgezet Thans nn ik zes doosjes heb ingenoaen ben ik totaal van mgn oude kwaal genexen en ik weet niet hoe ik U mijn dankbaarheid moet betuigen Waar ik kan zal ik ze aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt Een kort woord gericht aan vrouwen Velen onder U schijnen voortdurend ongesteld misschien lijdt gij aan hevige pgn in den rug aan een kwaal die gelgkt op afmatting aan migraine of overspanning der lenowen Wees niet te vlug in het vellen van een oordeel en met te zeggen dat gjj Ijjdt aan een der ziekten waaraan vrouwen lyden lOen groot aantal dezer ingebeelde vrouwenziekten zijn niets anders dan aandoeningen der nieren Verlies niet den moed en denk niet langer meer aan een ingebeelde kwaal het zijn misschien Uw nieren welke in bet spel zijn Verzeker U dat men U de échte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw Wesselmann gebad heeft ZiJ zijn te Qonda verkrijgbaar bg de Heeren Wolff a Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 4 F 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen BINNENLAND STATEN GENKKAAL f m K ÊC U K U M M B H Vergadering van Vrijdag 13 December Gezantschap te Tanger In het eindverslag omtrent de aanvraag van f3500 voor woningtoelage aan den mi nisterresident te Tanger blgft de commissie van rapporteurs dit wetsontwerp en de door den minister ter zake gegeven inlichtingen bedenkelijk achten Verwonderd is men dat bet gebouw eerst geschikt en later weer ongeschikt werd geacht voor het gezantschap en door de gevraagde verbooging zou deze minister resident f 1500 meer ontvangen dan onze geianten te Madrid en Stockholm Het debat over de Binnenlaodsehe Zakenbegroeting wordt voortgezet De heer Ketelaar doet uitkomen dat zijn voorspelling reeds ten vorigen jare gedaan dat de zg uiteenschakelingscommissie een kapstok sou worden waaraan tal van onderwijskwesties zouden worden opgehangen volkomen is bewaarheid Tal van urgente zaken als schoolvergaderingen wijziging LMrpllohtwtt goiadlautondtrwgs regeling van het meer uitgebreid lager onderwijs enz enz kannen op die manier vooreerst niet aa i de orde komen Spr dringt aan op inrichting van een goede dergelijke Rgkskweekschool voor onderwijzers wat de Leerplichtwet betreft heeft een onderzoek van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers aangetoond dal in 58 gemeenten verordeningen bestaan bepalende dat de kinderen naar huis kannen worden gezonden by wanbetaling van schoolgeld Krachtig ingrepen van Riégeeringswege tegen dat liwaad dat bet schoolverzuim officieel in do hand werkt is een dringende eisch Ook het voorbereidend onderzoek ligt in de neutrale züiio en de uiteenschakeliogscommissie heelt over de salarissen der onderwijzers geen woord gesproken De heer de Waal Malefgt bepleit opschorting van het kweektcholenbeslnit en regeling dezer zaak bij de wet Ook de heer Ier Laan uit zyn teleurstelling over de werkzaamheid van dezen minister op onderwgsgobied er op wgzende dat van dezen bewindsman nog wat meer verwacht wordt dan bevordering van bat sparen op school en het inprenten aan de kinderen van liefde tot de dieren Ook spr acht de gemeente verordeningen betreffende bet wegzenden nit du school van kinderen wegens niel betaling van bet schoolgeld strgdig met de wet Ergorlgk wordt de Leerplichtwet overtreden met name te Scheveningon De werkgevers daar die zulke jonge kinderen in dienst nemen behooren streng gestraft üuk de beer Tydeman betoogt dat deze minister alles van zich afschuift Belangrijke vraagsinkken als schooltoezicht schoolver gaderingen enz worden als gelgke zaken behandeld Spreker wgst er evenals vorige sprekers op dat het uitstel van belangrgke zaken totdat de niteenachakeling zal hebben plaats gebad het openbaar onderwgs niet ten goede komt Voorts betoogde spr dat er meer behoefte is aan nitbreiding voor de scholen voor meer uitgebreid lager onderwgs dan van meerdere hoogere burgerscholen Ten Flotte betoogt spr dat vast moet Btacn dat het byzondere herhalingsonderwgs onder hetzelfde toezicht moet staan als het gewone De heer Schokking spreekt over de tocbteloosheid onder de jengd en meent dat daartegen niet doelmatig wordt opgetreden Hy wyst op den toon der openbare onderwyzers t genover de hoofden j en op verschillende voorvallen Ook op de liederligkhoid in woord en op het vloeken bg do jeugd De minister van Binnenlandsche Zaken ontkent dat de boading der Regecring in strgd is met de beloften in de Troonrede Alle kwesties waarop hodon de aandacht is gevestigd worden door den minister nauwgezet overwogen en bestndeerd Maar ondoelmatig acht de minister het te booi en te gras een dier onderwerpen afzonderiyk te regelen Ten aanzien van het schooltoezicht aubt de minister bet t doelmatigst de aanstelling van meer inspecteurs en daarnevens oen vereeniging van de kategorie van districts en arroodissoments scboolopzieners Wat de opleiding betreft moent de minister dat inderdaad de onderwgzers beter onderlegd moeten worden De gevolgen van de Leerplichtwet acht de minister heilzaam al laten zy zich nog niet al te wel gevoelen De minister zou den schoolplicbtigen leeftyd gaarne tot U jaar opvoeren maar by vreest dat daarvoor in de Kamer geen meerderheid is to vinden Ten aanzien van het wegzenden der kinderen uit do school wegens wanbetaling door de ouders het geval bekend onder deu naam Ferdinandje gelach in de Haagsche Courant onlangs besproken is gelukkig meer uitzondering dan regel De minister erkent dat hot wegzenden van scholieren wegens niet betaling van schoolgeld door de ouders een euvel is waarin echter z i geen verandering is te brengen dan door wetswyrigi g Ten aanzien van het kweekschool besluit deelt de minister mede dat met behoud van de bedoelingen der Regeering de laatste hand wordt gelegd aan een wgziging welke voor 1 April wel zal tot stand gnkomen zyn Na replieken wordt het debat over het Lager Onderwgs gesloten By den post Jaarwedden van de onderwgzers der leerscholen verbonden aan de Rgkskweekscholen zegt de beer Jansen Maastricht t te betrearen dat da onderwgzers zonder hootdakte worden uitgesloten van de periodieke salarisverhooging In antwoord aan den heer Jansen Maastricht en Hugenholtz die zich by deu heer Jansen aansluit acht de minister het verkeerd te breken met het stelsel dat er verschil moet zyn tusschen onderwgzers met en zonder hoofdacte De traktementsopklimming moet een prikkel zgn tot voortzetting der stadie Hg zal echter de zaak nog eens onderzoeken Vragendag De heer van Deventer vraagt den minister van Kalonian ot t wt r ia dat ook in de Balisehe landschappen Oianjar en KtrangAsem door de inlandsche bevolking de vunrwapenen aan ons bestuur zgn of worden ingeleverd en zoo ja of de bevolking voor di n afstand harer vuurwapenen werd of wordt schadeloos gesteld De minister antwoordt dat in beide landschappen zekersbeidshalve de geweren zgn ingenomen Volgens den Gourernenrgeneraal is geen schadeloosstelling verleend De heeren Lieltiock en Roodhuyzen willen het gehalte der normaalscholen verbeteren door betere salarieeriog van de leeraren Het amendemenl R iodhnyzen c s bedoelende de normaallessen te Winterswfk te behouden welke de minister wil vervangen door een betere opleidingsschool wordt op aandringen van den minister die een nader onderzoek belooft ingetrokken üe heer de Stoers komt op tegen het eigenmachtig optreden van den directeur van bet Nederlandscb Museum te Amsterdam De heer Merchant dringt aan op betere regeling der verhouding tusschen den architect en den directeur van het Rgksmnseum en wgst op de schriele wgze waarop inrichtingen tot bevordering van muziek worden gesubsidieerd Hoofdstuk Binneolandtcbe Zaken wordt zonder stemming goedgekeurd Ook de begrooting der Landsdrnkkery wordt na een opmer ting van den heer van Wassenaar van Catwyck over oude stukken goedgekeurd Hedenavond kwart over 8 voortzetting van het debat over de begrooting van Fmanciéu In de Rotonde van bet Museuro van Kunstnyverbeid te Haarlem zuilen gedurende een paar wekun tentoongesteld zgn een aantal gekleurde reprodnctiën uit het Brevarium Orimani waarvan het origineel op het oogenblik in de boekerg van St Marco te Venetië wordt bewaard Door de Italiaansche regeering werd aan den uitgever A B Sytboff te Leiden toestemming verleend dit werk te reproduceeren waarin hg in samenwerking met hoogst bekwame mannen en door de beate tot op heden bekende middelen van reproductie in toepassing te brengen volkomen is geslaagd De Miniaturen van dit gotgboek die voorr amoIgk door zeer begaafde Nederlandsche artisten moeten zgn vervaardigd zgn hoogst merkwaardig en leveren op het oogenblik nog rnimèn stof voor onderzoek Hot getgboek werd vermoedelgk vervaardigd tusschen 1478 en U89 in opdracht van Fana Sintias IV en kwam in 14S9 in bezit van Kardinaal Grimani die bet in de schatkamer der Basilica onderbracht vanwaar het in 1797 naar genoemde boekery verhuisde VERGADERIKGVANDENGEMEËKTEItMD TOIJDAQ U DECEMBER 190G Vervolg Aan de orde Do benoeming van drie leden van het stembureau voor de verkiezing van twee leden d r Kamer van Arbeid voor de Bouwbed rgven Benoemd worden de bh C P W DESSING met 12 stemmen J VERGEER en N A VAN DER REE met 11 btemmen Aan de orde De benoeming van een tgdeigk leeraar in de Wiskunde aan het Gymnasium Benoemd wordt de beer J E EDIE met U stemmen 1 biljet was in blanco Aan de orde De benoeming van eene Onderwyzeres ia de handwerken aan de School v g I o No i Benoemd wordt Mej W J BLOMMENDAAL met 12 stemmen Aan de orde De voorziening in de vacaturen in de verschillende Commissiën en Besturen van plaatseiyke instellingen De heer Dercksen M de Voorzitter is het geoorloofd naar aanleiding van de verschillende aanbevelingen iets te zeggen De Voorzitter Ja mynheer I De heer Dercksen M de Voorzitter toen vroeger de liberale partg in de minderheid was hebben wg in de verschillende commissies ook menschen van andere richting gekozen en als regent voor het Weeshuis werd toen gekozen Ds Sap Nadat deze twee jaar daarin had gezeten werd hg er weder door liberalen uitgesmeten zijn er nu onder de anti revolutionairen ook geen bekwame menschen te vinden of moeten die alleen maar voldoen aao de vryzinnigen De Voorzitter Ik beaam volkomen hetgeen de beer Dercksen daar zegt maar moet hem opmerken dat hy zich vergist en ten onrechte beweert dat in het collego van regenten geen een van zijn party is De heer Dercksen Het is zeer goed mogelijk dat het beschouwd wordt dat die persoon tot aiizs richting behoort maar ik wensch hier I niet nit te spreken hoedanig de richting van 1 den bedoelde ia Ik heb op den voorgrond 1 l at ld dat wy n gean tott rerolatiaaair In bebben en oider deze ttn tocb xtker ook wel bekwame menschen De Voorzitter De beer percksen doet het roorkomeu oj bet een witte raaf ia mux op het lijstje riet hg toch wel meer menschen staan die tot ign richting behooren De heer Vergeer Ik wensch den heer Derckaen een vrajg te doen Wanneer alle regenten fan het weeshnis eens anti rerolotionair waren loa dan de heer Dercksen eenpaganist in ign midden dalden De heer Dercksen De heer Jongeobarger is door de antirevolationaire partg daarin gebracht Tot stemming wordt hierop orergegaan en gekozen tot lid Tan het Bnrgerlgk Armbestanr de heer H J DE VOOGT met 12 st tot regent der beide gastbaizen de heer G PRINCE met 10 en 2 stemmen in blanco tot regent der beide gasthnizen Mevr L BROUWER VAK Oldenboroh met U st en 1 op Mevr Overegnder Koster tot regent ran het Wees en Aelcmoezaniersbais de heer A STEENSMA met 9 st de heer T Sap verkreeg 2 en de heer W A Piets 1 stem tot regentes van het Wees en Aelemoezeniershnls Mevr A W DE JONG ScHOTSMAH met 12 st tot re ent van het Bestedelingenhoii de heer A JASPERS Lz met 12 si tot regentes van het Bestedeliiigenbnis Mevr G C OVEREIJNDER KosTKE met 12 al i tol curator van liet Gymnasium de heer J C GEELHÜIJSEN met 10 St de bh H van Assendellt en T Sap verkregen ieder 1 stem tot lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs de heer C J C HOOOËNOIJR met 9 si de heer A Pateer verkreeg 1 en de heer W A Piets 2 st Drie leden der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs de beer M C HENNEQOIN met 11 st de heer A J IJsselstgn Az verkreeg 1 stem de heer B G J EVERS roet 12 stemmen de beer A W ROES met 9 stemmen de heer G Boaters verkreeg 2 en de heer A J IJsselstgn Az 1 stem Drie leden der Commissie tot wering van schoolverzuim de heer J W BERKELBACH VAN DER SPRENKEL met 11 stemmen M Mallen verkreeg 1 stom de beer J OONDA met U stemmen J de Ven verkreeg 1 stem Mej J C HOOGENDIJK met 12 st Een lid der Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool de heer U J W VAN NÜOTEN met 11 St 1 stem in blancoi een lid der Commissie van Toezieht op de Stedelgke Zweminrichting de heer Dr P J A LEVEDAG met 11 st Dr Rups verkreeg 1 stem twee Libryemeesters de heer Dr F H G VAN ITERSON met 10 St dr de Haan 1 en 1 biljet in blanco de heer H VAN ASSENDELPT met 9 stemmen de heer T Sap 2 en dr Rups verkreeg 1 stem twee leden der Commissie voor het Mnseum van Oudheden de heer dr L A KESPER met 11 st de heer T Sap verkreeg 1 st de beer H VAN A8SGNDËLFT met Sat de beer T Sap verkreeg 2 en M Mallon 1 st een lid der Commissie voor de Volksgaarkeuken de heer R U JONGENBURGER met 8 et de bh N A van der Ree en Latenstein verkregen ieder 1 stem en 2 in blanco een regent van het Hoffman s Gesticht de heer C W VAN DE VELDE met 11 st de heer T Sap verkreeg 1 steen lid der Commissie van Toezicht op de Bank van Leeniog de heer G PRINCE met llst dr Begers verkreeg 1 st een lid der Commissie voor de gaseogtrole de heer P WEIJER met 11 st de heer T Sap verkreeg 1 st Aan de orde Het voorstel tot w ziging der Verordening op den Bargerlgken Stand Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel om aao Bestuurderessen van het Hulp Vrouwen Comité van het Ned Roede Kruis alhier een lokaal in gebruik te geven voor het houden in 1907 van een Carsaaio verbandleer De Voorzitter In het voorstel moet een kleine wgziging worden aangebracht ar moet gelezen worden io 1907 of 1908 De heer Herman M de Voorzitter ik zou wel eens willen weten of deze cnrsu noodzakeiyk is en kan die ook finantieal offers van de gemeente vorderen De Voorzitter Da Cnraas wordt gegeven door het Roode Kruis en zal geen flnaiüaala offers vorderen Wordt goedgekeord Aan de orde Het voorstel tot wyziging der geaeentebegrooting voor 1906 Wordt goedgekanrd Aan ds orde Het voorstel om A Stolwgk alhier verguuning te verleenen tot verlenging van de IJsseltaan Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel om met de Goudsche Tole foonUaatschappg oen overeenkomst aan te gaan in zake de alarmeering van de brandweer De heer de Jong M de Voorzitter ik kan my zeer goed met het voorgestelde vereenlgen maar wenschte te vragen of de onderbrandmeesters ook de telefOMU zullen krögen De heer Nederhorst Op een na zgn de brandmeesters al reeds aangesloten waren ig reeds allen aangesloten dan zonden zg hierin niet zgn genoemd De heer de Jong Hoe moeten dan de onderbrandmeesters gewekt worden De heer Nederhorst Op de slangenwagena zullen toestellen gemaakt worden om de onderbrandmeesters te wekken De heer Vergeer M de Voorzitter stel nvoor een beambte van de spuit woont op de Karnemelksloot werkt op de Kaarsenfabriek en nn ontstaat brand op de Gouwe dan moet hg eerst naar huis om zgn band te halen want anders wordt hy door de politie niet toegelaten Kan men die beambten geen penningen geven die zg steeds bg zich dragen De Voorzitter Uw wensch zal een punt van overweging uitmaken bg B en W Het voorstel wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel om aan A J Krieger te Amersfoort voorloopig concessie te verleenen voor den aanleg van een Paardentramweg De heer Vergeer Met genoegen heb ik gezien dat B en W niet met het tweede plan ingenomen zgn maar dat het eerste plan wordt aanbevolen maar voor een paar jaar bg de bestrating der Crabethstraat is naar ik meen door den heer van Galen gezegd hg zag die rails liever weg en na stellen B en W voor die rails op een andere plaats te leggen laten wy wachten tot dat er een electrische centrale komt dan kunnen wg zelf die tram als hg noodig is eiploiteeren De heer Dercksen Ik kan ook medegaan met het gesprokene van den heer Vergeer ik ben ook voor gemeente exploitatie De heer Herman De vorige maal heb ik legen gestemd maar zal nu voor stemmen daar de bezwaren zyn opgeheven De heer Muglwgk Daar ik de vorige maal voor heb gestemd zal ik nn tegen stemmen daar het niet aangaat wanneer een voorstel verworpen is zoo kort daarna een ander in te dienen De heer de Jong Hoewel ik vroeger tégen heb gestemd zal ik na voor stemmen De Voorzitter Ik wensch den heer Muglwgk te antwoorden dat bier wel een vooistel is ingediend en door den raad verworpen maar wanneer er een ander voorstel wordt ingediend en B en W worden uitgenoodigd daarvan van advies te dienen dat B en W dat dan ook doen B en W zien echter de rentabiliteit van die Iran niet zoo in als de heer Krieger De heer Vergeer M de Voorzitter kunnen wy dan den beer Krieger niet opleggen reeds nu rails te leggen voor een electrische tram De Voorzitter Het is een voorloopige concessie wy verbinden ons tot niets De heer Dercksen Als ik het goed verstaan heb wenschen B en W die tram niet zelf te exploiteeren omdat zggelooven dat die niet zal rendeeren ik zon in overweging willen geven die zelf te nemen als hy ia een behoefte Ti orziet De Voorzitter Verstandiger is het by de concessievoorwaarden te bepalen het recht dat de gemeente de tram kan overnemen De heer Mnglwyk Ik geloof M de Voorzitter dat C het voorstel van den heer Vergeer veribakeiyk vond maar wg hebben toch gezien dat paardentrams niet rendeeren en electrische wel Het voorstel wordt in steaming gebracht Voor stemmen de bh Herman van Galen T d Ree Nederhorst de Jong Bokhoven Knuttel en v Torren Tegen stemmen de bh Vergeer van Iterson Unyiwgk en Dercksen Het voorstel is aangenomen met 8 tegen 4 stemmen Do heer Vergeer M de Voorzitter met het oog op de werkeloosheid zou ik in overweging willen geven wanneer b v een laag sneenw de straten bedekt dat dan van gemeentewege een 30 i 40 man werden aangesteld de straten te reinigen De Voorzitter Ik zal nw wenk by B en W ter sprake brengen Niels meer aan de orde zynde wordt de Tergadering door d en Voorzitter gesloten Gemengde Berichten Bet eismen voor den diplomatieken dienst in Ouitschland dat jarenlang een schgnvertooning is geweest opdat geen heeren met mooie titels die in de gonst stonden ervoor iradMi lakksD lal rolgsiis sso bsrieht in de bladen overeenkomstig een wensch van hooger hand weer zeer streng worden Men zal voortaan met het stelsel breken om de voorkeur te geven aan ben die zich op een indrnkwekkenden titel kunnen beroepen en ook voor bekwame krachten uit deu burgerstand de diplomatieke loopbaan openstellen Het is nu aitgemaakt dat de ontploffing in de roburiettabriek bg Annen aan 37 menschen hel leven heeft gekost Twee van dezen moeten nog onder het puin liggen Van de arbeiders der fabriek zyn er zeven omgekomen De meeste werklieden waren al naar hnis toen het ongeluk gebeurde Desknndigen hebben de schade door de ontploffing aangericht op 1 030 000 rok geschat T ot dusver is door inzamelingen 300 000 mk bgeengebracht P Leenderts nachtwaker aan de Bloemmarkt te Amsterdam was door het gure weder in zgn wachtbnisje dat hg van binnen gesloten had met het gezicht boven een pot met hontskolen gaan zitten Nadat men hem vermiste werd genoemd huisje door de politie opengebroken en men vond aldaar het Igk van L die door koiendamp was gestikt Men meldt aan de O H Ct nit Amsterdam Gisterennacht heeft de portier van het RembrandtTheater in een vlaag van opgewondenheid zgn vrouw den hals afgesneden De drie verdachten van de poging tot inbraak in bet kaaspakbuis van den beer J F Keg te Zaandam zgn gisteravond op last van de justitie weder in vrgheid gesteld Jachtvermaak Als historisch wordt aan de Ass Grt bet volgende gemeld Veel badden zg gelezen en geboord over het jagen Zooveel zelfs dat zg besloten ook eens aan die edele sport te gaan doen Daartoe togen in de vorigo week vader en zoon naar de markt en kochten voor de somma van 28 ets eene reeds balfdoode kip Deze werd mede naar buis genomen en het beestj dat de rol van wild zou vervullen in den tuin losgelaten Vader den polsatok ter hand genomen en zoonlief voorüien vun geweer en weitascb trokken alsiiu te velde om op het edele wild te jagen Oe ki i werd nadat herhaalde malen het in dit geval nietdoodend lood was gevallen eindelgk door een welgemikt schot aan een vleugel getroffen zy vloog met een laatste inspan niog van krachten over een heg en kwam in bnurman s tuin terecht Doch ook daar zou zg geen rust vinden van de onvermoeide Nimrodszooen wier jachtlust nu de hoogste spanning bad bereikt Papa zette met zgn polsstok fiuks bet beestje achterna en kwam eindelgk hals over kop ook den heg over en zoo was het nn reeds bgna driekwart doode beestje spoedig in s jagers banden gevallen In triomf trok men naar huis waar moeder de vrouw vader en zoon na hun moeitevol en zoo rnimschoots beloond jachtavoninur op een kop koffie met koek onthaalde Aldus geschiedde de vorige week in het jaar 1906 in Orente s hoofdstad Men scbrglt ons uit nit Wioschoten De politie alhier heeft ontwetend een moordenares in banden gehad en over de grenzen geleid Te Lünne in Brunswgk is de vorige week een kind vermoord De 41 jarige naaister A R wordt daarvan verdacht en de Duitsche justitie heeft haar aanhouding gevraagd bg het parket te Winschoten Men wist dat ze uit Leer naar Nieuweschans was vertrokken om aan de Duitsche politie te ontkomen Eenige dagen zwierf ze door onze straten voorgevende werk te zoeken Dinsdag is ze onder politiegeleide naar Nieuweschans gebracht doch moet naar de Duitsche polite vernam moet zy naar ons land zyn teruggekeerd om baar straf voor den in Daitschland gepleegden misdaad te ontloopen Een Duitsche politiebeambte zoeki haar thans in gezelschap van Nederlandsche politie Tengevolge van het innemen van migrainine een chemisch middel tegen hoofdpyn zyn te Chemnits twee vrouwen overleden Verscheidene andere menschen zgn ziek geworden Het middel was in alle gevallen bg denzelfdeu apotheker gebaald De justitie heeft de rest van het middel ie beslag genomen en een onderzoek ingesteld Stadinieuws GOUDA 16 December 1906 Gisteren had in Ons Genoegen het jaariyksch openbaar examen plaats van de leerlingen der Stedelgke Muziekschool s Middags kwamen de jongeren aan de beurt dia alleraardigst en rel opgewektheid zongen en speelden en toonden dat zy in een jaar weer vooruiigegaan waren en van dOilesssn van honne onderwyzers geprofiteerd hadden s Avonds had de groote uitvoering plaats die bggewoond werddooreentalrgk publiek dat reeds vroeg de zaal vulde Verscheidene kenrige zanj nummers werden ten gehoore gebracht zoowel koor als solozang maar ook de piano en viool voldeden heel goed sommige zelfs uitstekend Het ware anders te wenschen dat ook die nummers met wat meer attentie werden aangehoord het zou voor de jeugdige speelsters en spelers maar niet minder voor de onderwgzers veel aangenamer zgn Een bgzonder woord van lof moeten wg wgden 4 an de orkestklasse die geheel bestaande nit leerlingen der Muziekschool een tweetal numra s uitvoerde nl ouverture Idomeneo van W A Mozart en Symphonie D dnr Adagio Allegro van Jos Haydn die keurig mooi werden uitgevoerd wy brengen een woord van dank zeker namens velen aan de bh Spaanderman Arentz en Kerper voor alles wat zg weder dit jaar met lust en gver hebben gedaan voor hun leerlingen en voor de bloei der Sted Muziekschool De Tooneelclub de Goudsbloem die reeds een paar malen met groot succes is opgetreden zal op Zaterdag 22 December in de zaal Kunstmin weder een oitvoering geven Ongevoerd wordt De Kleinzoon tooncelspel in een bedrgf en Titulair klucht of geen klucht in 1 bedryf en 2 afdeelingen Ongetwgleld zullen velen zich als doiflaleur of knnstliovend lid opgeven daar zg dan toegang hebben donatenrs met 2 en knnstlievende leden met 1 introducé terwgl bet bedrag der donatie niet hoog is G a s co n t r o I e 14 December 190G 5 uui namiddag Druk 38 m M Liohtkracbt 14 27 Kaarsen W rrotegovend g Vermogen NOEZONDEN Gouda Dec 06 Aan de Vrienden van Armenzorg Weer komt het bcttuur van Armenzorg tot U met een vriendelgk verzoek Gelukkig dat ook de suepkaarteii weer uitgereikt zgn Het aankloppen tocb vau AriQt n oig staat met die socpkaarten in t nauwst verband Het is juist om die soepk aarten te doen Ze te krggen Is o zoo gemakkelgk breng J 3 bü den penningmeester der soepuitdeeling en ge hebt een pracbtkaart maar ze kwyt te raken goed kwgt te raken dat is een heele toer Mag Armenzorg U daarbg een bandje helpen Wg hebben zoo van die klantjes die wij door en door kennen en die met een soepigst zoo gebaat zgn t Kan zgn dat gy niemand weet zend ons dan uw kaart wg weten iemand t Kan zgn dat gg roaar voor de helft van nw kaarten plaatsing weet wg weten juist plaatsing voor de andere helft Enkele oude vrienden zonden Fiun kaart reeds Armenzorg dankt er harteiyk voor Zg hoopt er nog veel bg te krygen De Onderstands Commissie A WARTENA Fluweclensingel 651 W GOL Gouwe 174 J W BERKELBACH v D SPRENKEL Wachtelstraat 235 BEÏÏBÊ VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV StaaiiUeninqen PoBTuoAL üblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RnsLiïD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azia Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 2 V HypoUutk Banktn Pandb Idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algom Groninger ScheepsHypb 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank l 96 Pandb Bataaische Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hjpb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegletningm Italiz Oblig Znid Italiaansche Spw Mg A 367 TxpoUtBT der nieuwste modellen W interman tela ostumes lllouses Jupes en Jupons Robes en laponstoffen met bgbehoorende Garneoringen alsmede eene groote keuze PELTBHIJEN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concurreerende prgzen Aanbevelend 4 v t wj 55gai5ö yj V rj v TfA T Burgerlijke Stand GEBOREN 12 Dec Willem ouders W van Oosten en A M van Uunen Anthonins Aloysius ouders A J Koawenberg en E A M Ooms 14 Harmina Dorothea ouders J Tuiloo en D H do Vos OVERLEDEN 13 Doe H van den Berg wed S van Buuren 78 j Ü VIKÏÏTEyTIION Telephoonnet Gotida Aniijreslotcn onder Tel No 182 Stoombootdicnst J POT k Co Gouda Rotterdam V V kantoor Gouwe C 45 1 55 STIGTEU f T Stoombootdicnst Gouda e Hngo Gouwe 145 Perwerda Tieman l Örootste détail wUnbandelareii in Nederland OW 0 72 Bt Ehtëpbo Medoc La Rose Ludon hateau Malloret 80 per flesch lier nker van 46 11 f Si O HO 0 99 0 72 135 0 99 Cb teau Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Haut Sunterncs Witte Bergerac Niersteiner 0 72 KQdesbeimer 1 OH Oude Rooilf PorI wijn ƒ 1 08 per flesch Extra oude Roode T ortwgn 1 44 Oude Witto Portwgn t lOH Extra oude Witte Portwgn 1 HO Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 090 Madeira Superior 1 44 Vermouth dl Torino Dom Bhllakdi por Liter 117 Prljxm netto contant DEPOT TE GODDA F J J BOON VAN OSTADE HUIS TE HUUR Beerenbuis Oostbaven K 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder fiinke Tuin Voorzien van Gas en Wat r leiding Te bevragen B 89 EoUte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbnar by PEETER8 F Lit Of eselut m tmrUrMnd