Goudsche Courant, maandag 17 december 1906

Dinsdag 18 December 1006 No 10211 45ste Jaargang IMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeieiMi 310 at ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r els a 50 Onten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 uur des midd TdclMl n M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Atzonderiijke Nommers VIJFCENTËN VerkrBgbaar in flosschen SOti m et en t a il H H Apothekers Drogislin L t op het merk ANKBRt V AD RICHTER Co Rotterdam Te Gocda bS C LUGER Apotheker Harkt ea bU WOLFF Co Weathaven 118 Oooda Dnk van A BRINKMAN A Zx De Notaris H GI10EKE D4 L TE GOUDA i voornemen op MAANDAG 1 DFX EMBKR 19 Ki dea voormiddag U nar in Ut H6t l d e Zal m un de Harkt te Gooda in het openbaar in èéoe zitting te veilen en verlioopen No I Een Heerenhuis met KRK en TUIN raimo Kelder met nitgaog aan de Wetthaven te looda wglc H no 196 strekkende van do Westhaven tot aan bel water langa de Peperitraat groot 203 Centiaren Verlinnrd tot 1 Mei 1907 voor l 450 per Jaar Noi 9 4 nil I E naait elkaar taande Heerenhuizen met EKVKN nan de l nrimarkt te Oonda wijk H noa 92 93 en 91 te lamen groot 364 Centiaren Verhoord por jaar de noa 92 en 93 voor t 360 no 92 tot 1 November 1907 en o 93 tot 1 Mei 1907 en uo 94 voor I 326 tot 1 Mei 1908 Noa ft fl Vlt ll n ift t elkfuir ftannde Heerenhuizen mot Sooaterrein lüRVËN en TUIN aan den Bleekeraaingel te Gonda wgk K ooa 266 257 26H en 269 te zaraon groot 706 Centiaren met uitgang voor de noa 260 267 en 26H naar de itoelekade Verboord por jaar de noa 266 267 en 259 voor f 4 60 de noa 266 en 269 tot 1 Mei 1908 on no 2 67 tot 1 Mei 1907 en no 2 6H voor 1 425 tot 1 Mei 1908 No Een Woonhuis met WERKPLAATS en ERF aan de Boelc kade te Oonda w k K noa 218 en 219 te urnen groot 93 Centiaren Verhoord voor 1 276 per jaar tot 1 Jinn ri 19U No W Een zeer goed onderhoodon Burger Woonhuis met mimen KELDER SCHIHIR WERKPLAATS ERF en groeten Tl lN aan de Smalle zyde der Karnemelkaloot te Qooda wyk R no 620 atrekkende tot en uitgang hebbende in de Vierde Kade groot 486 Centiaren Te aanvaarden in eigen gebrnik op 16 April 1907 el vroeger Betaling der kooppenningen 1 Kobrnori 1907 Te beiichligen de laatate drie werkdagen v66r den verkoop van 10 12 on 2 4 nur en op den dag van den verkoop van 9 11 oor de poroeolen 1 8 mlta vooral belet vragende Nadere inlicbllngon ten kantore van genoemden NolarleOROENENDAALte oola Gebroken voorwerpen van glas porcelein en aardewerk hoot ivoor y er steen eni worden onbreekbaar vastgeiyrod met de wereldberoemde Cement ol Flacona met gebrniksaanwöaing 10 cent per stuk Ta Gonda verkrugbaar bj H L BOUWMEESTER Zengstraat G DE JONG Kleiwegateeg U J KRAAUEVELl Wacht latraat B J BOER Heorosiraat 632 Victoria Water lierejyelde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon DE WIISON S KOMEN Voor de donkere dagen Nu het gure jaargeJijdc begint zorg nu intijds uw bloed te zuiveren van de kwade sappen en versleik het door de SANüUINOSE Gij verhoogt daardoor het weerstandsvermogen en zijt minder vatbaar en minder gevoelig voor lien leehten invloed van het gure nattige weet De Sanguinose is het beste middel om uw bloed te versterken dat de wetenschap heeft uitgedacht Jij kunt geen beter middel vinden ook niet voor veel geld Een flinke Hanguinose kuur doet wonderen aan uw gansche gestel Het zal u zijn nlsol er nieuwe levenskracht door uwe aderen stroomt en deze goede werking houdt aan Begrij i uw eigen voordeel behartig uw eigen belang gebruik de 8ANGUrN08E Zorg dat gij de ECHTE 8AN iUIN SE hebt van de flrma Van DAM Co de Uienierstraat Den Ha ig Prija per flacon 1 50 O fl 1 8 12 1 J 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 Maak eens kennla met ons nieuwe middel VIJGK II0 1IG voor hoeileiidcii VA DAM en Co Den Haag WESSANEN LAAN Wormerveer OPUURIOIIT HM H0 1IMHMJKK FHHHIVHK V Voedert uw K met de tuivere murice merk Sler en W Li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere IHploma PnrIJ 1000 Xegeu Oouilen Mednllle 8paar en Ilulpbaiik Wegens het afsluiten der rekeningen worden geen zittingen gehotulen op Maandag 24 December en UI December en op Zalerda r 29 December en 5 tlanuari a s GOUDA 10 December 1900 HET BESTUUR lieitrijilinK van Bloedarmoede Bleokiuolit Halaria Hinnenkaons Algemeeae Zwakte oortduremle rioofdpUaen OebrekasD eetlust De Eelite ZINADRUPFELS van Dr DE VRU drasen builen op de rooiic iloos mijn naam onder nevenstaande fabrieksmerk Hen lelte dairop U jn overal verkrijgbaar a f 0 75 Dok rcchulreeks en franro van de fabriek lenen inzending van postwissel i f O 76 Obemtiobe Fabriek van B NANNINO dea Haag Vraagt vent RURiRGi EIWITSntL k f 1 per Hferaewli per Ilterfleuh t T NOORD BRABANTSOH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 0 tegenover de Kleiwcgatceg OPTVANGEN alle oorlcn HKERKN DAMES en KINDER WINTK i SCHOENWEEE STERKE Schoollaanen Overschoenen eni em Aanbevelend 0 S3 s Alle rei juratUn en aangemeten werk DE NOTARIS F CAMBIKii VAN NOOTEN te GOUDA zal op 20 December liatet Donderdagen 2 o j 1906 bSJ J A in het Hotel DE ZALM aan de Harkt aldaar telken des voormiddags ten 11 ore in het openbaar vellen en verkoopen Eene Bouwmanswomg met SCHCr R KAAPBERG 5 roeden HOOIBERG en diverse perceelen ¥ ei en looiland waarvan een gedeelte uitmuntend geschikt is om verveend tn worden alles in den Oostpolder aan het Weegje bjj de Ringvaart en aan de Zuidkade b de Gouwe onder benevens Een Huis met Schuur ERF en TUIN aan de Zuidkade aldaar een en ander te zamen groot 10 HECTAREN 91 AKEN 12 CENTIAKEN In 7 perceelen en in combinaties De perceelen 1 2 3 en 5 zjjnde de Woning met ongeveer 12 Hectaren Land zgn verhuurd aan L TIMNERMAN te Waddinivoen voor I 1000 per jaar de Landcryen tot 1 December 1907 en de Woning tot 1 Mei 1908 De perceelen 4 en 6 groot ongeveer 4V Hectaren zijn vcrhnurd aan A HOUDIJK te Gouda Toor t 356 per j Har tot U December 1909 en het Huis aan de Zuidkade is verhoud voor f 1 50 per week Te aanvaarden bij do betaling der kooppenningen op 28 Maart 1907 Te bezichtigen de Landeruen dagelijks en de Gebouwen 3 werkdagen vóór den dag der veiling on der verknoping van 10 12 en van 2 4 ure en op den verkoopdag van 911 ure Breeder b biljetten en notities te veikrygen ten kantore van genoemden Notaris van 13 December a s ai bij wien teven nadere inlichtingen te bekomen zjjn SociETEiTjNSGfiNOEGSr 8e Abonnemenls Voorstelling Donderdag 2U Ueeeoiber t9U6 NEOKRLANDSGB TOOJieËLGEZBLSGBAP van Amsterdam Directie A VAN DKR HORST HEI nOOBSTE BMT Tooneelspel in 4 bec r jveo van Mevr INA BOUDIER Bakkiib Aanvang 8 uur ff Gewone bepalingen en prijzen mTm V LOOi DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHBNTfiN in elke stgl van de eerste iabriekeu teg n concorreerende prijzen U le ff MB Gas WiUr Spreek Itiur Cd KiMtrisrbe geleidiiigeo Wie van goed licht houdt wende zich naar het Qowliteh ferlleMtng MagattJn DK 4 01DSTKR daar alles door bekwame fitten verric it wordt makUrkall pnOnAMd voor HaMM tD roor 1 dWBM 1 KlAd MaoMiwark lad Afpn uwnuie a MIMrftet V j rlla lMtt M l4 MnMl rM kan M üainer vau Arbeid VOOR DE BOUWBEDRIJVEN te QOODA BURÖEMEESTEB en WETHOUDERS der Gemeente GÜDDA Gelet op artikel 11 van het Kieareglement voor de Kamers van Arbeid Herinneren de hooiden ol bestaarders van d navolgende bedrijven het bewerken van Hout Steen en Metalen het Schilders Behangers Stukadoors Mandenmakers Kietwerkers Aardewer kerS en Straatmakersbedrgl het ontwerpen van en het houden van toezicht by bet nitvoaren van Bouwplannen do Boek en Conrantdrnkkerijen deJAardewerk en de PIreniabricage UB hanne verplichtingen om voir 15 Jan aj ene lust ol loo noodig lijsten op te naken van de namen en van de voornamen der manneliike en vronwelgke personen die Ju bun bedrijl binoen het gebied der Kamer van arbeid als patroons ol in bnn dienst als werklieden werkzaam zgn geweest gedurende het laatstverloopen kalenderjaar ol wat het Mwak betrelt gedurende ket laatste tijdvak van ven maanden dat in dat bedrgt is gewerkt en om die lijst ol Igsten vóór 16 Januari a s te zenden aan Burgemeester en Wethonders voornoemd Op de Igsten mogen niet vermeld worden zij die gedurende den bovenaaogegeveo tgd niet binnen het gebied der Kamer van arbeid bü hettellde hootd o denzellden bestuurder tÖn werkzaam geweest Op de lijsten behoeven niet te worden vermeld zjj die geen ingezetenen des Rjjks of geen Nederlanders zgn of op 15 Februari a B den leeftijd van 25 jaren niet zullen h bben bereikL Zü die gedurende het laatstverloopen kalenderjaar of wat het bouwvak betreft niet gedurende het laatate tjjdvak van zeven maanden dat in dat bedrjjf is gewerkt in het bedrgf van hetzelfde hoofd ol denzellden beatuurder werkzaam zijn geweest en die aupraak kunnen maken om op eene kienrslijit voor de Kamer van arbeid te warden geplaatst worden er voorts aan herinnerd dat zij daarvan vöór 15 Januari a s aangifte kunnen doen bij Burgemeester en Wethouders voornoemd De formulieren der Igsten en der aangiften FEÜtLLETOX Tegen den Stroom 59 HorUnie knikte goedkeurend maardaarby tevena zeer voornaam Zy die t wel gewend was om met dergelgke kostbare cadeau gehnidigd te worden sloot den armband om haar linker pols en liet t bankbiljetje in haar zak verdwgnen Zorg dat de honderd plaaUen goed bezet ijjn myn Richard je kent mgn vijanden 1 Richard znehtte zwaarmoedig Helaas maar al t goed en ik haat ie als de londe Hortense moest er birteiyk om lachen Di vergeiyUng heeft in uw mond iets TKaMiyk eomisoh mgn brave Richard 1 Vu iw zondeshut geloof ik niet veel Hahahar Horteniel riep Rkhard weder terwgl hy opvloog ea haar naljlde goddeiyke Hortenael Uet je welnemen ik ben t maar I iel LsdmUli thaoi met bitterao a pot bi den toon barer item en miaeheud kwam ly t alen binnen Dm BiMi iMat ialn eiiaMaeaTroaw tijn vanaf heden ter GomeeBto Socretario kosteloos verkrijgbaar Gooda den 15n December 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buitenlandscli Overzicbl Het Kamerdebat over den Kongostaat is geiindigd met een orde van den dag die men een orde van den groeten venoeudag lou kunnen noemen Onder het voorstel tot deze motie stonden de namen Nenjean Helleputte Uijmans Hnijsmans de Lantsheere en Aug Delbeke broederlgk bijeen De mioister president had een varklaring afgelegd die algemeen uitstekend werd opgenomen door rechtenijde on liberale linkertgde Toen de minister had uitgesproken werd er op voorstel van Nenjean en Hijraane een kwartier pauze gehouden opdat de Kamer tijd ion hebben tot het opstellen van een motie waaromtrent men zich in vaderlandslievende eendracht sou kunnen scharen De motie neemt gedeeltelijk de verklaring van minister de Smet in zich op en legt haar op die wijze eens flink vast Het 128 tegen 2 stemmen nam de Kamer da motie aan D aocialisten oathielden zich van stemmen Wij geven de motie hier weer De Kamer gedenkende de motie aangenomen in de vergadering van 2 Maart 1896 Holde brengende aan de grootschheid van het werk van den Kongo en de vaderlandsche oogmerken van zijn stichter Overtuigd dat de denkbeelden van beschaving die op den voorgrond hebben gestaan by de stichting van den Onafhankelgkcn Kongostaat de eerste plaats moeten bigven innemen bg de bemoeiingen des landb Overwegende dat België geroepen is door het koninkiyk testament van 2 Augustus 1889 de volle soivereiniteit van den Kongostaat op lieh te nemed dat het ook het recht bezit den Kongostaat over te nemen krachtens den koninklgken brief van 5 Augustus 1889 en krachtens den brief van 10 Augustus 1901 handhavende het beginsel vervat in de overeenkomst van 3 Juli 1890 en dat het in t belang van het land ia zich uit te spreken Dog tgdena het leven des Koningi over de kwestie van de overneming Akte nemende van de antwoorden der regeering volgens welke de verklaringen vervat in den brief van S Juni geen voor voor teerst elkander weer terug Richard had al dien tyd besteed om te zorgen dat het voorgenomen watercorso dat trouwens niet veel meer dan een onderling feestje zou zyn geweest dien dag niet doorging en tevens had hg de biljetten hem door den directeur van t opera gezrlschip terstond toegezonden ook erkeiyk goed weten geplaatst te krygen op een stuk of acht na waarvoor hg dan nu ook maar geen verdere moeite wilde doen Een gesloten phalanz van vereerders der scboone zangeres had zich gevormd gewapend met bloemen en sommigen zelfs met kostbare geschenken vast besloten om de tot heden steeds gevierde prima donna de zege tr helpen bevechten tegen de nieuw optredende zangeres een tcgenparty die derhalve zoo men zoo zeggen op verre na niet te minachten was En do hoeren die zich zoo wilden uitsloven voor de signora Bellini dachten in stilte elk veor zich dat zy zich zoodoende een plaats zouden kunnen veroveren in de ganst der scboone diva In éligant gezelscbapstoilel kwamen op t gewone klokje Richard en Ludmilla in hun eetsalon Er was voor vier personen gedekt doch op dit nur kon men geen gasten meer verwachten en zoo werden dan ook twee ceiverti opgemimd LodaUla droeg een kaetbur kleed vu waarden inhouden maar plechtige aanbevelingen de overeenkomst van afstand slechts ten doel zal hebben de overdracht tot stand te brengen en maatregelen tot uitvoering daarvan te geven de wetgevende macht van België in volle vriiheid het regeeriigsstelsel van de Belgische koloniën zal regelen Overwegende dat de middenafdeeling belast met het onderzoek van het wetsontwerp van 7 Augnstusius 1901 over hot regeeringsstelsel der koloniën zich er op moet toeleggen dat stelsel aan te passen aan de omstandigheden en de behoeften van den onafhaokoluken Kongostaat en tot dat doel zich allo lolichtingen moet verschaften die noodig zyn voor de uitwerking van de wet Akte nemende van de verklaring der regeeriog dat zg bereid is haar medewerking te vecleenen om aan de middenaldeeiing elk soort vaa stukkin te verschalleu die noodig zlJn voor de uilwerking van da koloniale wet Verlangende londer op de regeling vooruit te loopan dat binnen den kortst mogeljjken tyd de kwestie van de overneming van den Kongostaat overeenkonstig de bedoeling van de regeering bg haar aanhangig worde Spreekt den wensch uit dat de middenafdeeling haar arbeid bespoedige binnen korten tgd haar verslag indiene Eu gaat over tot de orde van den dag Een motie der socialisten die eerst aan de beurt kwam werd verworpen met 122 tegen 90 stammen en 7 onthoudingen Zaterdag zyn de kampvechters van het vrouwenkiesrecht voor den politierechter geweest om zich te verantwoorden wegens het tumult dat zg voor het Parlement gemaakt hadden Eerst kwam de nenige man onder de schuldigen voor een jongeling nog met een mevr Davis Deze laatste had een politieagent de armen om den hals geslagen maar niet om te lidkoozen z had den jongeling uit s politieagenten greep willen bevryden want we willen niet zeide zg dat er mannen om ons last krygen De vader van den jongelicg gaf getuigenis van zgn zoon van onbesproken waudel hy rookt niet drinkt niet en is vegetariër De rechter veroordeelde beide beklaagden tot £ 1 boete of U dagen De vader van den jongeling was gelukkig Nu kan hy naar de gevangenis gaan zelde hy had u hem naar huis gestuurd dan was t een groote teleurstelling voor hem geweest Toen kwam een getrouwde vrouw die eigeniyk niet tot de beweging hoorde Zy was dronken toen zg aan t opstootje deelnam en brulde aldoor stemrecht voor vrou lichtblauw atlas sierlgk opgemsakt met vooral niet minder kostbare kant van crème klenrige tint In t baar droeg zy matgele rozen Zwggend zette de tafelbediende voor mynheer en mevrouw de soep neer waarop hy zich als gewooniyk verwgderde Richard schonk zyn vronw een glas wyn in Ik feliciteer je met je triomf Ludmilla heel Nizza is er vol vani Over een uur hebben graaf Bodolly en markies de Montfan on om uwentwille een doel op t pistooU Och de hoeren mogen ook wel eens wat emotie en wat bezigheid hebben anders werd hun het leven op een badplaats ook al te vervelend t Is my overigens zeer aangenaam dat ik van mgn kant jon eveneens van ganicher harte kan feiiciteeren Hortense Bellini zag er wezeniyk allerliefst uit I Ja dat vond ik ook 1 stemde Richard heel gemoedelgk toe Zyn blik viel daarby toevallig op den prachtig witten arm van Ludmilla die met het onverschilligst gebaar vau de wereld het slotje van een brillanton armband scheen te willen toekoippen Te eIgk sloeg zy een spotlenden blik op haar man wiens aderen op t hoofd rood van toorn begonnen op te zwellen Ik geloof werkelijk dat die comedlante het ilot van myn armband heeft bedorven Ja hadi die dame moeten wyzan hoe man wen I Ze had den nacht in hel politiebureatt doorgebracht Bg het verhaal van de politie riep zy nu gedurig met oen bulderstem leugens I Haar zaak werd verdaagd Daarop verschenen drie getrouwde vronwen uit Lancashire voor den rechter Een werd er beschuldigd een agent een klap iu t gezicht te hebben gegevec Neen zei een tweede dut heb ik gedaan is t niet agent f Tenslotte verscheen een getrouwde vrouw uit Australië Zy heeft daar t stemiaoht eo wil dat haar zusters in Engeland het ook krygen Alle vier werden beboet of een paar weken gevangenisstraf on zy kozen het laatste Er waren onder het publiek een aantal bekende vronwen van de beweging o a mevr Despard die do politie maar niet pakken wil Ken verslaggever zegt dat da dames allen veel werk van hun kieeding hadden gemaakt Het traotaat tniaehen Frankryk Engeland en lulle betreffende Abessynie ia Vrydag van kracht geworden Do vertegenwoordigers dier landen U Londen teekonden een ov reeukomst waarby de integriteit van Abessynie op grond van den thans bestaanden toestand wordt g waarborgd en het beginsel der open deur als geldig wordt erkend De drie mogendheden komen verder overeen bg alle gebeurteniseen in dat land gemeenschappeiyk op to tredea De overeenkomst bopsalt voorts dat de spoorweg van D jiboeli naar Adi Abeba zal worden doorgetrokken de concessie daarvoor krygt een Franscbe maatscbappy k wier raad van bestuur een Engelschen een Itoliaanschen en een Abessynischeo vertegenwoordiger zitting zullen hebben Op dien spoorweg zullen de onderhoorigen van alle landen geiyke rechten hebben voor het tran sitoverkeur zonder dat transito rechten zullen worden geheven Keu bgzondere overeenkomst regelt de maatregelen tot bestrydinf der smokkelary en den invoer van wapenen De Italiaansche regeering heeft aan Dnitschland den gebeelen iobood van het verdrag Tortronwelgk medegedeeld van Doittche zyde zyn goen bezwaren gemaakt zoolang het beginsul der open deur dat in het handelsverdrag met Abessyoie is üvoreeiigekomen door de bolanghobbeode mogendheden wordt gehandhaafd Reuter seint uil Par s dd 15 Dec De ministerraad stelde een wetsontwerp samen waarin de uitoefening van den Roomschen godsdienst verzekerd wordt doch stelde met zulk soort van lljne dingetjes dient om te gaan Ludmilla heb jg verder kwam Richard niet of zyn drift hem het spreken belette Zeker ik heb doodeenvoudig myn eigendom van haar yandaan laten halen I Ludmilla I En dnar zy t niet goedwillig won teruggeven heb ik haar met huiszoeking eo met de politie gedreigd Ludmilla je hebt my geblameeid in de oogen van heel Nizza geblameerd myn eer door t sigk gesleurd mgn Lndmilla barstte los in een luiden lach wat nalonriyk Richards toorn op inderdaad onrustbarende wyze deed toenemen Vandaag nog ga ik hier vandaan ik had je immers met alle pleizier tien van zulke dingen er voor In do plaats gekochtl Als Ik er je nameiyk bet geld voor verstrekt had en jij dat niet had verspeeld ja dan denkelijk wel men chër I 1k ga hier vandaan I herhaalde Richard thans byna sissend tusschen de tanden Ik niet My ook wel zoo aangenann Ik ka precies hetzelfde zeggen Wordt vmolgj