Goudsche Courant, woensdag 19 december 1906

No 10312 Woensdag 10 December 1006 45ste laar ang mmm mmsm J lieuws en Advertentieblad réor Gouda en Omstreken I taMMa Xa M A D V H T 15 N T 1 E N wórden gepIaaUt van 1 i fTffeis fi 50 Centen iedere regel meer to Centen Groote lettert wonlen berekend naar plani ruimte I Inzending van Advertentiën t t 1 uur dea midd I I Tel l K § De üifgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uilïondefingvan Zon en Feestdagen De prij per drie maandoi ia 1J 6 inutoo per io8t 1 70 Alzonderiijke Nommers VUFCENTËN Sr lÈsm rams ii vsn 19 tot 29 December niet te consulteeren Door TertnderiDg potilio teratond TER OVERNAUE AANGEBODEN op eeo flink dorp bH Ulrecbl een EBMNIEBSZAiE o BIBBBOTTBLABIJ Baifflewinkel an pakbnii net woonhnia op d beate atsnd n roor reel nitbreiding vatbaar Met inbegrip flinken inrentarii 1 400 Briaran Iruco No 2699 bnraaa ras dit blad Ferwerda Tieiiiaii Orootits déUll wUnhandelsreD tn NedarUnd 060 0 72 I St Eatipbe Hidoc La Boae Lndon Chateau Malleret OM per fleich per anker Tan 41 fl W 0 80 0 99 0 72 1 85 0 99 0 72 1 08 Cbtteaa Malleret Petit Bourgogne Orarea Blanc Haot Saaternea Witte Bergerac Nierateiner Sttdeabeimer I Oude Roode Portwijn ƒ 1 W per fleKh Extra onde Roode Portwijn IM Oude Witte Portwjn 1 08 Extra ondo Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Qoede Madetra 0 90 Madeira SuporlorV 1 Vermonth di Torino Doa Bai LiBDi por Liter 1 17 PrfJ en netto A eontant DEPOT TE OODDA I J J BOOH VAN OSTADE HSIS TE HUUR Heereobuls Oostbaveo H 88 S a Kamera groota Kenken drooge Kelder ffioke Tnin Vooralen tan Gaa en WattrlatSlng Ta beTragen B 89 itjn beaUa WELUOra TBM LA Dl SS JOVHSAL met minatena drie gratia geknipte patronen en een goklonrde plaat IHB ILJU DRBSaUAKBH met een gratia geknipt patroon TBB BkZAAB OF CHILD BBSS fAaBlONa Kindermodea met vele gratia geknipte patronen YBAAOX Vu Botkhandtlaar Prae nwmm r AU m t fcoaael lioU Bi voegêel f Van alle in dexe bladen Toorkumende modellen iljn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring Ir p p tegen voomitbolaling van 1 0 50 verkrijgbaar MILLY SIMONS Den Haag Al het andere is nèmaak Op de roode dooa waarin de ttvht Kinadrappela van Dr DE VRIJ verkocht worden taarf teU rnmémrê dan acniatogeen PoiMlervorm if het eenigfste helpend middel tegen Ill e4armmeé0 HieekmmeU Xenmmmtemkle U féptl em tUapelmoêkelé OnmaeMem rerwMtertmg em fermtméerimg éér UeluMmukraehtem acmatogecn in Poedervorm Il IHUaii fta worden opgelost HAEHATOOEEN IN POEDERVORM ia bet praeperaat wat n spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door U H Doctoren Piijü per doo8 met fj ebruiksaanwiizing f 1 50 Benige labrlkanien II v SCHAIR Go Deo Haag VerkroKbaar biJ Firma WOLFF S Co Wrathavea 198 GRENDEL E H VAN MILD VearaUl Ooitda A BOUUAN Uoordncht PINK3E Nieuunrktrh ad Umi A N VAN ZESSEN Sdu o hovm B v WIJK P W v EDE ChuUtMUr A SCflEEB ifa utruhl K VAN DEB HEIJDEN RauMk P v o SPEK MotnaptlU D v o STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN t d HEIJDEN Waddmgnitn PA naGROOT A UB JONOB Oudeuaur J P KASTELEIN PtUbroektrdam D BIKKEB Btnêchop WAARSCHUWING Laat U niet miileiden door AbiHJ Stroop Het klonitetdanela Paulo Abdij beitaat niet dut Stroop van geenerlei tnaard Toor Ie donkere lagen 5u het gure jaargetyde begint zorg nu intyds uw bloed te zuiveren van de kwade sappen en versterk het door de 8ANGUIN08E Q i verhoogt daardoor het weerstandsvermogen en zyt minder vatbaar en minder gevoelig voor den slechten invloed van het gure nattige weei De Sanguinose is het beste middel om uw bloed te versterken dat de wetenschap heeft uitgedacht Gy kunt een beter middel vinden ook niet voor veel geld Een flinke 8anguinose kuur doet wonderen aan uw gansche gestel Het zal u z jn alsol er nieuwe levenskracht door uwe aderen stroomt en deze goede werking houdt aan Begrijp uw eigen voordeel behartig uw eigen belang gebruik de 8ANGUTN08E Zorg dat gy de ECHTE SANGUIN08E hebt van de firma Van DAM Co de Biem rstraat Den Haag Prüa per flacon f 1 50 6 fl 1 8 12 fl l 15 Te Gouda bU WOLFF Co Wesihaven 19S Maak eene kennia met ona nienwe middel VUIG El HOI IG woor hoe§teiideii VA N ÜAM en Co Den Haag GEBR RIJREN Ê DE LANGE 1 ROTTERDAM H VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagatVn G dempt BtnnenroO 134 Tal 9S99 Uagan n We l SUutrtané 9 nabU Station Bttêr IMef 49B7 TEReBBMll IbIPABBEBMI IfSTBMM BBDMg DE PHONOLA dtogelUks la aixe Salau te kaaraa PMOLAPIANO MMON PHONOLIST WESSANEN B LAAN Wormenreer OPGEBICHT irM K01 IIIHL MICB VABBIKKBIf Voedert nw Toe met de Mr tnunM mark St r en ¥ I litmontende door hoog aiwit en vatgaluüta en grootste voedingiwaarda Barw JMytoma Parii 1000 Iltgm Gtmdm MtiaOUt NOORD BBABANTSCH SCHOEN en LAABZENMAGAZUN KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg ONTVANGEN alle aoorteo HEEflENDAMES en KINDER WINTER SCÏÏO EITWEEK STERKE Scbooliaanen Overschoeaea enx en Aanbevelend G SMITS Alle reparatlén en aangemeten werk Sleaw oiovertrollea I il t Trof Dr Lieb n welbekeod II m liiov iBAcn iLizij I I n CAUn ikl rt rabMnak I PI AI tot Toortdnresde radieala tu laker genming van alb aellt de meeat hardnekkig genuv I Miokt n vooral ontatau dijox afdwalingen op ieugdigenlaafttJ I la a geneiing van elke awakta BIm Iftdcht Benauwdheid Hoofdpyn I Migraine Hartklopping Haagpjja Islffchte apüavertering Onvarmo n lupotena Polintione ena UitIvoetige proapectnaaen rij rcr nek D 1 II 1 S p dubbab iMeh J r Onlrail l p4l Mattk d Vagt ZiUbomin I üt pOti M CMbiD k Co Botterdun F Happel VGrmrenluig I lUlmmaiu de Jong J Gzo EottarfUa Wr Iff k Go Goada en h alle droiöatan Onnavolgbaar tgn tbans door nienw gevonden toepaaslogau onze fia ollecerf getehiUerie F rtretlen FetutHreBogaertt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Hen overtaige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Qeill Prijaconrant met een aantal ongavraagde getnigachrilten gratia op aanvraag Boxtel B BOQABBXa Jb O Agent voor GOUDA Firma A QUANT Knnathandel Kleiweg bij wien modeUaa t beiicbtigen ajjn Vle aektfaiin wil blaU CUal OaeM a ootvuuaB taana palaUan ia veU profceaawB h 4et taaial gekemea oaidaa am tmm ta nttvimhia dr UUbmim ia aa wi ar 4a beeta maaUnea in hat anUb a takUaaaoaot v MKjt Man rek taKaolen tk Btkel Cacao ia viaarkaataa boaaab IhaaUni Chau h mat nafe ptoA geanila tank aar h nliponh gaimiifc een t ï Ihiilifili vaa t pate eor aan bep Chooolala Ab naaaabacWga diaak bQ gaVBl SiatThae rinMa nel walat ta adbndta TaiiiMiaar bg i vwnataaST 1 Ipntlillrw au ivn b Ia I a ftia la aaaiFaalmlBliaiauiiaJI Hf liastanlaia Kahcalnat lU Ma Ma V LOON DUBBELE BUUBT B 13 Telta 117 Ia t rnlmat voonden van GASORNAIBHTBI in alka atjjl van de eerate fabrieken tegen concnrreerande prijaen Auleiger ni Gis Wtltr Spreek Bltrei ÈlMtriseke geleldiigei Wia van goed licht hondt weida lict naar bat CotMlaoJb reHUMtng Uagiuttin DE AVONDSTEB daar allai door bekwame flttert vairiebt wordt Soida Dnk vaa A BBIMSlfAN Z UultenlaBdscli Overalcii Ue nienwe wet tot venekering van de aiteelening van den katholieken eeredienat in Frankrijk werd Zaterdag door Briandbij de Kamer ingediend De wet bepaalt Aan de gemeenlen depHrtemenlen en den ataat wordt onmiddellgk het i igeiidumsrecht overgedragen van alle kerken pastoriefin biascboppelgke paleizen en aeminaiia De godsdienstoeleDiugen worden toegestaan volgens de bepalingen der wetten vnn 1881 en 1906 met de toevoegiog dat de kerkgebonwen ateeda voor de godedienstoefeningen moeten beachikbaar worden gesteld Aan de priestera die godsdienstoefeningen boaden zonder de wet erkend te hebben wordt het recht op pensioen ontnomen Maar elke lormaliteit voor de godadienstige bjjuenkoDaten wordt opgeheven Id de motiveeriog zeide Briand dat de acheidingswet op liberale wjjze moet worden uitgelegd nn de geeatelijkheid de nitvoering der wet bemoeilijkt meent de regeering nieuwe maatregelrn te moeten voorstellen Het vooratel werd zooder tegenstand naar een commiaaie verzonden Na de nitzeUing van mgr Uontagnini door de Franache regeeriog heelt de Pnna een poging gedaan om Spanje tot iolervenü te bewegen Da onderstaataaecretaria mgr Delta Chieaa bega zich op laai van kardinaal Merry del Val aaar den Spaanschen gezant bü bet Vaticaan De Ojed i en verxocht dezen den Spaanaehen gezant te Parija laat te geven de zorg voor het archief der Parjjsche nnnciatnar op zich te nemen Doch de Spaanache ministerraad bealiste andera Aan den gezant te Parijs werd last gegeven zich van iedere bemoeiing met de zaken van Frankrijk te onthouden en op geenerlei verzoek van bet Vaticaan acht te alaan Bovendien bealoot de regearing te Madrid een telegram te lenden aan den gezant bij het Vaticaan de Ojeda en bem haar afkenriog te kennen te geven over sijn optreden de gezant heeft niet ten taak de opdrachten uit te voeren hem door of namens den Btaatasecretaria van den U Stoel gegeven Na de zitting van den miniaterraad bracht ide mlniiter preaident een bezoek aan koning Alfonso en deelde dezen bet voorgevallene en de genomen besluiten mede De koning keurde de bonding der regeering volkomen goed Men verwacht au in Madrid dat De Ojeda van zgn post ala gezant bij het Vaticaan zal worden ontberen I KViLLETOK Tegen den 8 rooin 60 Mlsaehien ook graaf ana an zoo en baron dit an dat en wie er al zoo neer tot het kfir van ja aanbiddera behoort Ala die lui in t leven blijven niet vallen in een duel of zich uit wanhoop een kogel door t hoofd jagen dan kun je wel geljjk hebben I De bediende kwam binnen mat twee brievan een aan Lndmilla de ander aan Bichard geadreaseerd Is t gepermitteerd t vroeg Bichard vor al k terwijl b8 reads t convert losrukte 0 zeker I Mg ook niat waar f aprak LidBiUa mat haar gewonen wellevaadbaida glialaeh Bichard Terbicakta an LndailU roer a n lichte hiivering door da Man Zwlgand verwiaaelden xg van apiatala UaatarWUliam White vorderde van den baron Bichard von Olatbeek dringend da batallog van viJtUg diiiand fraaea waUta hjj enkele dagen geleden in Mooaeo bü t apal verloren bad an in aan aakelSk gaatalden briat uit DoitaeUaiid ward LndailU da madadaaliog gadaui dat da De Kroonprina ia Zendagavood b ure te Teheran aangekomen Hy ia daar met groota hartelijkheid verwelkomd door den broeder van den Sjah Kamran Mirza Nalbea Soltaaah De belde prinsen begaven ileh aameli Baar bet paleis Aan een nitvoerige beaeboawijig van dan correapondent te Teheran er New Tork Herald blijkbaar ala brief verzonden bat achrijven ia gedateerd van den 29en November ontleenan wij nog het een en ander over het karakter van den vermondelijken troonaopvolger en de mogelijke kansen op troebelen bg t overlijden van Moezaflen edDiii De kroonprina ia 34 jaar hQ bekleedt bet ambt van gouvernenr van Tabriz Zijn echtgenoote prinaea Malik Jcban Khanaoem ia de dochter van den miniater van oorlog prins Na1b ehSnltaneh De kroonprins heeft alechta één vrouw ijj schonk hem drie zoons Depriaa heeft de reputatie wreed en daarbij beei gierig te wezen ook moet bj uiterst reaetlon r gezind ihn Hjj ia een krachtig legenstander van de beweging welke aan Perzil een parlement heeft geaehonken In zijn voordeel pleit dat htj krachtig wordt geatennd door Engeland en Knsland Verder ataat hjj ala menach nog heel wat beter aangeaehreven dan de beide broeders die miaaeblen in aaomarking zonden kunnen komen Dan mag niet worden voorbijgezien dat da Kreoaprioa toen h j gedaraBdo de relzao van den Sjah in Europa het regentschap waarnam zieb over het geheel genomen goed van ziJn taak haett gekweten De prina ia naar wordt verwacht scberpzinnig genoeg om ntat 4e loit ta begaai van al ta apoedig kraa Ie willen optreden tegen de liberale strooming in den lande De tweede zoon die gaarne zon opvolgen ia de 26 jarige Manaoer Uirza Hjj ataat hoigat ongunatig bekend Ala gonvernenr van Sjiraz was by een zoo volkomen mislakking dat de plaataelijka bevolking in opstand kwam ea hij yiinga de vlocht moeat nemen Ook in Teheran ging het niet Een poging van dezen Prina om naar Europa te vinchten werd nog bjjtjjds ontdekt en verijdeld Mansoor Mirza werd te Kaawln achterhaald en met lachten dwang teroggebraeht Sjao es Snltanab da darde gegadigde voor den troon ia de beaebermeling van den zeer machtigen hoveling Emir Behadoer Jang die biJ den zieken vorat ia hoog aanzien atond Of deze maehtapoaitia ook na dan dood van Moezaffered DIn ui bltjrao bestaan iaoverigeu lear da Tn f Da kartof vaa Cuib riu4 liaaft verklaard ia antwoord op aan Tooratal van den Bmna bankier dia van baar privaat bezit veertig duizend tbalera ondar zjjn beruatiog had bankroet bad gealagen en dat haar geld ala reddeloos verloren moaat worden beaehonwd Hoe alecht de beide tijdingen ook waren noch Lndmilla noch Richard liet licb daardoor berooven van t genot dèt men zich verder van dezen dag reeda had voorgeateld Daar intnaseben bet maal waa afgeloopen gaf Lndmtlla het aain en stond men van tafel op Richard nam mat den markiea d Eapanado het levendigat aandeel in Bortenae a zegepraal en by t gelnkkige wederzien vereerde hy baar met een anderen armband van minatena driemaal zooveel waarde ala diezgner vronw waa geweeat Haar ook Lndmilla behaalde acbltterende triomfen op bet bal van dan Spaanaehen geiant En intnaachen lag da markiaa de Montfanton die by het tweagevaeht aan aehot in de borat bad gekregen in wanhoop ta woratelen maldett dood Den volgenden morgan waa de lieve villa aan lee door het echtpaar von Olatbeck verlaten en nam de bediende aldaar hoofdachaddend de bon ialtan in ontvangat die looala daf aan dag kat geval placht te zya voor avroaw de baronaa werden beiorgd Eén baM o Mn liel raiaden inmiddala Bichard LidmUla mat dan asaltrain naar i wükackei Landdag dat hg i jii nunsprnki n op da kreon van Hannover uiet heeft opgegeven aar dat bjj deze aanspraken zeer goed veraenigbaar acht met een oiivourwaardelijke erkenning van de grond irt i vao hi t Kijk H streeft naar verwezpnigking van zijn aaoapraak op da kroon van Hannover sleehta en alleen door een vrgwilligu daad van 4ea Duitschen Keiaer en het Doitache rijk Hat beslolt van den Buuilir iiid van 2 Juni 1686 nas alleen gericht tegen zgn persoon en niet tegen zgn hais de nitsiniting vim zgn tengston zoon is dus tulaiil ongegnuiil Het Ikiichiigancüt moet als scheidsrechterljk oeilfgb in deze zaak uitspraak doen B crn botsing tusscfacn een pursoniMitrein en et ii iii iiu truin uit Praag werden 33 peiaoDen licht gewond De koning en de koningin van Noorwegen die Zaterdag te Potsdam zgn nangekoniun hebben dienielldeu dag nog ern he oek gebraolit aan liet mansoleum bij de Vredeskerk en bQ de sarkofaag van Keizer Frederik en ijna ganaliu lauwerkransen met linten In de Noorfcba kleeren neergelegd a Avonds werd in het Neue Paleis ucn galajiaal gegeven De Keizer zeide in een tooei dat nieti het woderkeertge vertronwer 100 versterkte als gemeensrlinppnigii genragen leed Hoe ik en mijn volk orer Uwer Majesteits ooderdaoen denken heeft Uwe Majesteit kannen zien toen Daitsohlaod bü het groote ongeluk dat Aaleaund trof bjjapron De Koning antwoordde met de herbaalde bezoeken van den Keizer aan Noorwegen in herinnering te brengen Uit naam van alle Noren wil ik de verzekering geven dat wij in de goede veratandhoading die tnaschen Duilacbland en Noorwegen bestaat de oprechtste vreugde scheppen a a Een bewijs dat het In het Voratendom Inderdaad van t zomer tegen de Orieken wel kraa jia toegegaan ia een wetsontwerp dat de miniater van justitie b j het Sobranje heeft ingediend De overweging van den minister is geweest dat ds Balgaarxclie strafwet tijdens de anti Qriekscho beloogiugen van t zomer gebleken ia niet toereikend te zün om met goed gevolg den atrgd aan te binden tegen misstanden die bet Bulgaarache volk In het buitenland compromitteeren namelijk de nitspatliugen plnnderingen en talrüüe geldafperalngen die onder den titel Inzamelingen voor het bevrjjdingswerk plaats Pargs om daar nog enkele dagen te vertoeven alvorens zich naar bun landgoed Krieme te begeven Bruno von Olatback keerde terng van een rit dien hy bad gedaan in de eerste plaats om de gesteldheid van den veestapel op de voorwerken persoonigk na te gaan en dan ook om met de verscblllende pachters een nieuwe voedingamelhode te bespreken die In twee of drie vakbladen als nitatekend werd aanbevolen Qemakkeiyk was t bem niet gevallen den menachen van de voortreffeiykheid dier metbode en van al de voordeelen daaraan verbonden te overtnigen De voor t meerendeel oude heeren die liier reeds tydens het leven van Bruno s vader de landeryen zoo genaamd onder het toezicht van den ouden baron bestuurd badden waren van nieuwigheid op t gebied van landbouw an veeteelt bepaald afkeerig zoodat Bruno maar gedlndigd was met tu bepalen dat op t landgoed Metesheim dat door den jongatea inapeelear werd beheerd met bet nieuwe voadlngaayateam een proef zoo worden genomen Leverde die proef goede reanltaten op dan moest het en hiermede namen de atyfhoofden wel een weinig legen wil en dank genoegen by al da vaeatapela worden ingevoerd Hat liaawa plan biald Bruo a geaat le hadden In bedoeld wetsontwerp komen un bepalingen voor die dergelgka ongerechtigheden tej en Bulgaarsche bargera van Bnde e nationaliteit en zulke geldafp aingen met vrjj zware straffen bedreigen Het ontwerp biedt de regcoring voorla de mogelijkheid vergaderingen en bjjeenkomalen in de open Incht waarvoor men tol dusver heel gcmakkelgk verlof kreeg te beperken of zelfs geheel te verbieden ala er gevaar voor do openbare orde en veiligheid dreigt En nu men to h aan da regelinic van daze zaken was ia ook maar in het ontwerp opgenomen een waarborg voor arbeiders die b j algemeene atakingen door socialistiscbe arbeidere met geweld verhinderd worden te werken Strenge atraffen zün er vastgesteld tegen de belhamels bi znike gewelddadige arbeidabalemmaritig li v De Belgische Kamer heeft eindeljjk da langdurige debatten over de Congo quaustie ten jnde gebraoht door het toegeven dor Regeeriog kon eèn eenstemmig beslnit worden genomen In het voorstel werd aangabaden de anoeutle van den Congostaat door België onder voorwaarde dat do Koninklijke Congo domeinen en de Kroondomoli en behouden zouden worden Hiertagnn verzotten zich sprekers van alle partijen too al de liberale afgevaardigde Hymaoa die zeide BelgiA heeft kraobtens da gealoton verdragen het eenvoudige onvoorwaardelijke recht der overneming Ala wjj den Congoataat annazaerea wordt deze een Belgischekoloiiie over wier lot alleen do Uelgiache vertegenwoordiging te besllasen heeft De grondwet bepaalt op welke wjjza wetten tot stand zuilen komen Na da annexatie wordt de Congoataat 6én met België En elke nitzooderingavoorwaarda zou het voortbestaan van een gedeelte van den staat beteekenen die door de inlgving moet ophouden te bestaan België wil de kolonie aanvaarden onder voorwaarde dat het die lelf regeert De Begeeriog heeft de iaUlkeid daarvan ingezien en loo kon da Kamer eenstemmig bealuiten dat Bolgil bereid is den Congoataat te annezearen zonder rekening te houden met eenige voorwaarde wooschen van den Koniog lillen worden overwogen Of de mogendheden dit bealult zullen toejuichen is nog twjjleiacbtlg Voor enkele dagen nog zeide Sir Edward Orey in het Eagelsche Lagerhula dat Engeland een conferentie wenscht om over het lot en den toestand van den Coogoslaat te beraadslagen Slechta door een tpoedigo overneming door vendig bezig In nadenken verzonken me allerlei becgferingen In t hoofd zat by achterover geleund In zyn open jachtwageo en bemerkte voor het eerat den landauer van mevrouw von Rabenhorat die al een boelen tp achter hem bad gereden toen de beide voertolgen om zoo te zeggen aaaat elkander waren gekomen Brano groett de dame die van haar kant zoodra zy hem In I gezicht had gekregen het portierraampje Het vallen en met biykbare gejaagdheid de vraag tot hem richtte of hy nn naar buis reed Ja zoometeeo mevronlir I antwoordde Bruno Dat doet my plelzler want ik was jnilt op weg naar Trunzow om n over een gewichtige aangelegenheid te apreken De zaak betreft naluariyk zou ik haast zeggen myn nicht Ludmilla en uw broer Uicbard t Uit de wyze van apreken van mevrouw von Rabenhorat was I al dadelijk te bemerken dat het geen aangenaam nieuws waa waarover zh met Brnno coofereeren wilde De zaak is spoedvereiachend myn waarde I voegde zy er bj Kont ge niet by my in t gestoten rytuig komen f Wordl mnolgd