Goudsche Courant, woensdag 19 december 1906

I Bargerltjke Stand GEBOREN 14 ftec Jan ouders J vu dar Laak en B Blok 15 Oeartruida oadara R Hortensiua en J Bouwman 16 Arendje oudera F Snatorse en G den H Cornelia Johanna ouders A ter Beek en G de Vree 17 Gordina ondera K den Biyker en M Schippers Petrus Jaeobus onders H vu der Driaü en M A Nieuwcnhugzen 18 Arie oodor W Poot en A E Verboom Rosaline Amalia Jaeaba Anihonia ouders G F Sleenland an M A R C de Groot OVERLEDEN 15 Dec M da Zeeuw wed J v d Maaa 79 j 16 J P van de Pavoordt 18 j 17 G van Ruiten 58 j ADVKIlTEINlTIiv MgU ku wellicht deze bemoeiJDK Tkn Eagelaod orden roorkomen Verspreide Berichten Vaet loorer bekend i de orde fiateren op ntgenoef leen enkele plmati rentoord Een groep eldmennen heelt de Rauiache regeering 300 milltoen Iranei beloofd oor lerering Ttn materiul Toor da apoorwegen ent Jtnria eiacbt no ren de regeering dit ly onderzoeken ui ot bet hier geen Terkepte leeoing geldt een atenoen doa tan de regeering ran den knoet tegen het f olk Er mag loo lieelt de prelect van St Jean d Aogely gelaat foorloopig geen reemarkt gebonden worden in bet diatrict omdat er mond en klauwzeer heeracht Uit booaheid daarorer hebben na 120 bnrgemeeatera ootalag genomen DuITSCHI tXIl Negen eorreapondenten van bnitenlandache bladen In Dsltacbland znllen worden vervolgd wegena het verbreiden van alarmeerende beriehtan betreUeade de zaken in rniaiaeh Poleo Een vonnla waarliu een vader nit de onderiijke macht ontzet wan wegens bet laten deelnemen van zijn kind aan de acbooUtaking heelt het landgericht te Poaen vernietigd Da earate Dnitache ooderzeaache boot ia In dienat geateld Eiaiun Da zeeteriathan Dreadnonghl ia op eeiT wrak geitootan en moet dokken omdat er aanige platen ontzet ztjn Da hertog en de hertogin van Connanght gaan in het voorjaar een roia naar China maken Da politie had giataren batoogingen om balde te brengen aan de anti clerieale politiek van Frankrijk te Bome verboden Het waa ecbter in de boort van de openbare pleinen zeer onmatig en enkele malen moeat de politie betoogera wegjagen Bdsliito Te BIga ia een groote revolallonnaire organiiatle ontdekt 70 peraonen zUn gearreateerd O a werd in betlag genomen een volledig plan voor een aanalag op den gonvernegr genaraal der Ooatzeeprovincien Do aanalag op Donbaaaow te Petersbnrg ebUnt toch ernatigor gevolgen te zullen hebben dan oorapronkelijk gelooid werd Htl la namelijk jniat in het boen geraakt dat het ontgelden moeat b j den aanalag die te HoakoB al op hem gepleegd werd BINNENLAND STATEN GENEIIAAL T m m K U K U M im K H Vergadering van Maandag 17 ITecember Harinebegrooting D heer van Viymen kan zich mot i minlatera plannen zeer goed vereenigen en betwiat dat onze achepen te klein zyn voor optreden buitengaata De minlater van Marine verdedigt nitroerig z n plannen waarby hy ale een der redenen die tot het nlenwo vlootplao leidde aangeeft dat z i onder ons marinematerieel te veel acliepen voorkamen die niet geschikt l D om baitengaata op te treden Dal hg da altvoering dor plannen over zooveel aron verdeelt vindt zyn reden hierin dat hg aan aan achip een 25jarigen ievensdnar toekent Hy ontkent zich te hebben nitgelaten dat ona materieel in allertrearigalen toeatand en niet In ataat aoa zyn onze neatralileit te handhaven Beaprekende de vraag ol pantaorachepen Toor kaatverdediging noodig geacht orden yrugt de minlater of bet door velen zoo C wraakte meedoen net de groote mogenddan dan alleen ilt In het hebben van pantaarachepen en nlot van andere achepen De minlater verdedigt voorts in byzonderheden de bewapening bepantioring enz ran het nieuwe achip Ten aanzien ran de motie Talma rerklaart de minlater dat zyn riootplan beaebeiden ia de aanbouw gelaideiyk gaat verdeeld orer jaren zoodat hy nieta nit die plannen kan miaaen en hy geen rrede kan hebben met pogingen waardoor de aanbouw door hem gewenacht zon orden onderbroken Borendfen heelt de motie geen praktiach nat dVt kan zy alleen hebben wanneer het amendement om het achip te aehrappen wordt rerworpen Wordt de Ooitardokalniakwealie opgeloat dan tal de niniater een ontwerp indienen om de begrooting te yzigen in dien zin d4reen chip roer Indifi au niet voor Europa wordt aangebouwd Hierna beantwoordt de minlater ultroerig de opmerkingen en grieren van den heer Hngenboltz SetraUanda hel panoMal Da heer Talma betoogt dat da reaerrewelke de mlniatar ten aanzien der uitleggingvan de bedoeling van apreker a motie beeftgemaakt rn de vaatknppelicg daaraan vande Ooaterdokslaiakweatie de etteiyke be stemming van de op de begrootiog voor eenpintierackip langevraifd galden niet zonviatitaan Spieker il de Kamer principieel liten goedkeoren de eventueele aanvraag voor aanachalliDg van een achip voor IndiC De heer Thomaon niet tevreden dat over de pettaioenk e8tle de zaak Peaehke geen nader licht ia verapreid atelt een motie voor waarby de Kamer alkeurt dat de minlater handhaalt een bealiaaing waarby o z ttelgk f on vooncbriltvaneenbijbeatndramaatregel vantgeateld reglement ordt geachonden cii dat de minlater na herhaalde aanmaningen van de Kamer heratel van bet daardoor beachikkende onrecht eigert Bealoten wordt de motie later te behin delen De heer Jaoaen a Oravenhage raadt aan ook namena eenige politieke geeatverwanten de motleTaIna aan te nemen indien de minister zich vereenigt met de nillegging er door den voorsteller aan gegeven De heer van Kol beairydt nil koloniaal oogpont het Indiacbe achip Ue heer van Oyn motiveert ook namens eenige politieke vriendoD zyn atem voorde motie Talma De heer Marcbant wyat er op dat by aanneming der motie Talma en by verwerping van het amendement van spreker en andereu om bet scbrp van de begrooting te chrappen we twee schepen zullen krygen Uil die uitspraak der Kamer moet ondubbelzinnig biyken dat geen pantserichip ijrpe Heemskerck gewenscht ordt De heer Kolkman zal tegen de motieTalma stemmen welke hg zeer ooduideiyk acht De minister verandere uit eigen be eging zyn begrootingspost ol belove uit eigen initialiel de gelden slechts Oor een pantaerschip in Indi te zuilen gebruiken In een Zondagnamiddag te a Gravenhage S ebouden vergadering van den Bond van K KIesvereenlgingen in ZnidHolland heeltde beer A C A van Vunren lid der TweedeKamer geaproken over de uanetaanda verkiezingen voor de Prov Staten en de sa menatelling der kiezersiysten Hy zeide o a dat de rechterzyde in Zuid Holland slechtsgeheel zeker was van 11 zetels en dat lelgestreden zon moeten worden in de districtenOud Beyerland Sliedrecht Gouda Pelll Qorinchem en Lelden i l Gemengde Berichten Uit Amsterdam meldt men Olsteravond heeft een man in beschonken toestand en in tegenwoordigheid van zyn 7 jarig kind zyn vrouw na haar met een knipmes eenige wonden te hebben toegebracht door de ruiten van het venster der 1ste verdieping op straat geworpen De vronw is net gebroken been naar het gaathaia de man naar het politiebureau gebracht Het echtpaar had oneenigheid gekregen omdat de man die in Duitschland werkzaam waa geweest geen geld voor de hnishouding aoa hebben overgehouden Uit Tilbnrg meldt men Tflïélfd r plaatse Groot Oerle waaj eakele weken geleden de doodslag op v d V heeft plaats gehad is Zondagavond onge vear acht uur wederom een grnwelgke mishabdellng geschied Onmiddeliyk nadat de politie van de verwonding waa in kennis gesteld begaf iy zich naar de aangewezen plaats en vond daar C P die niet in staat nas eenige aanwyzing te doen slechts de naam van zyn aanvaller W Iion hy nog stamelen Op een kruiwagen werd de verwonde naar bet politiebarean vervoerd waar een geneeaheer vaatatelde dat hem 1 steken op het hoofd en in den rug waren toegebracht waarvan Aén de langen ernstig had gekwetst De verwonde wiens toeatand ievenst evaarlgk is werd daarna per brancard naar het gasthnia gebracht De dader J W ia door de politie gearreateerd Hy is dezelfde die getni e was van den bovenvermelden doodslag Uit Ziltbommel wordt als waar gebenrd aan de Tielaehe Ct gemeld Mevrouw X had van alager IJ geen vleeach meer noodig alager had me vrouws hondje beleedigd I Slager 1 1 wandelde met een kleine logi toen plotseling een hond voorby vloog bet kind schrikte en zocht hulp by oom die toen zei 4at die leeiyke hond geen kwaad zou doen Hnr mevroa wandelde chter den alager en hooV e deze ongepaste oorden over haar lieveling en slager mag aan mevrouw niet meer leveren Uit Arnhem meldt man Zaterdagavond heelt alhier aan brutale straatroof plaata gehad Een Dultseher werd door dril paraonan mat wla Mi Wtf aKga weMt naar deo Boalevard getroond waar men hem tegen dengrondaloeg bet stfhrienwen belette en berooide van zgn geld IJoor de beachrgving die hg later aan de politie gal gelakte bet deze weldra idrie verdachte individoen aan t boaden die bekenden de aehaldigea te ign Hen luldt uit Rgssen aan de Tel o n Zella op den geregelden gang van het onderwyi doet de werkatakiog haar Invloed gelden In t liatst der vorige week zyn op de beide openbire scholen weer nieuwe leerlingen ingeschreven Deze kannen echter vooreerst niet toegeliten worden daar beide scholen vol zyn en geen leerlingen de scholen verlaten Door de stiking is er n l geen lakrieks eiamen gebonden Dit gebeurt andera t emaal per jaar n I in het laatst van Jani erf December De leerlingen die aan de eiachen van het examen voldoen kannen dan de openbare scholen verlaten en moeten daarna ala zy op een der labrieken geplaatst orden des avonds de l8briel sBchool bezoeken In de luatate uren van haar beataan heelt de stoomtram Rotterdam Schiedam oog een onheil op haar ge eteo Zaterdagavond tusscben 9 n 10 uur werd op weg van Schiedam naar Rotterdam en man doodgereden Men zegt dat hg onder den invloed was Daar de conductenr hem niet mede wilde nemen liep hg de Ign langs met het ongelukkig gevolg dat hy door de machine gegrepen en totaal vermorzeld werd Ned Het tramongeltOlip de Weteringschans te Amsterdam ir or de directie van de tram aldaar orfnleiding geweest om proeven te nemen m R een ieuwe reminrichting Het ia een electriaehe rem die ook werkt op de an de bgwagcn Wordt deze in gebracht dan stopt das de by agen wf el als de motorwagen en i rdt het lir vermeden dat bg plotseling remmen iart van den bg jgen den vastgeremden motorwagen nog een eind voort doet sleepen Tyd Men achrytt uit Katwyk aan Zee aan bet Dbl De sterfte onder de kinderen is hier de laatste weken ontzettend Wy vernamen dat niet minder dan 57 kinderen in zeer korten tyd zyn overleden terwyi nog een 400 tal ziek moeten liggen De bewaarschool is reeds moeten gesloten ordt n Ook op de endere scholen zgn vele ledigo plaatsen Er doen zich ontzettende tooncelei voor Een vader die naar het kerkhof was om een zyner kinderen te begraven vindt by zyn thniikomst een tweete kind overleden In een bnisge n liggen drie kinderen ziek op een oogenblik dat nog een kleintje ter wereld komt Seinkkig kan men op oenige vooruitgang wyren Het ruwe weer is in dezen ook van invloed geweeat Laten we hopen dat met gunstiger weer onze gemeenta weer van deze ramp wordt verlost Men meldt uit Zwolle Een felle brand Is Zaterdagnacht ongeveer nar uitgebroken in het perceel der firma F J Schoemaker en Zonen aan de Oude Vischmarkt waarin zich bevinden één der meubelmagazynen benevens de werkplaats van genoemde firma Hoog sloegen de vlam men door de droge hontwaren gevoed uit dak en ramen zoodat er aanvankelgk groot Ï evaar dreigde voor de belendende perceelen ie echter door krachtig optreden dor brandweer werden behouden Intnsschen brandde het menbelmagazgn zoo goed als geheel uit Een groot aantal voorwerpen en meubels ligt onder de mine bedolven Huis en inventaris waren verzekerd Er zyn maatregelen guiiomen dat al de werklieden der firma weer aan den arbeid konden gaan Men meldt uit Delft De stndcnt B alhier die een kamer aan de Groote Markt bewoont heelt de baldigheid gehad uit zgn achterraam met een revolver Ie schieten in een tegenoverliggende woning In een kamer van laatstbedoeld huis ia de ogel gevonden die in het behangsel tereelit kwam De politie heelt tegen den gevaariyken lehntler procesverbaal opgemaakt Er is een aanslag gepleegd op den sneltrein van Milaan naar Rome By Borgbera zyn twintig revolveracboten gelost op eenaldeeling die door een Russiachen prina aa gereaerreerd Niemand werd gewond Voor de Interoatioule Zangweditrtd voor Mannen en Gemengde koren onder Hooge bescherming van Z K H Prins Hendrik der Nederlanden in 1907 uitgeiehreven door da Uedirtalal Oaderltng Oeliolni ti Am Itardam zgn door H M deKoniagin H H de KoninginMoeder alsmede door Z K H Prins Hendrik der Nederlanden elk eene groote zilveren raédaiHi en door het Gemeentebeatuur vu Amsterdam eene gooden médaille ten behoeve van dezen Wedairgd welwillend zgn beschikbaar gesteld De datam vaoinacUrgvingianogouéngeatelii tot literlgk vMr 1 Jansari 1907 aan het drei van M Degen Voorzitter Nieiwe Hoogitriat 20 Szymanaki redacteur van de te Poaen verachgnande Pooiacbe Lech heelt wegens oproiing en amaadschrilL ten nadeele van de regeering een hall jair de hootdredacteur Teaka van betzellde bikd zea weken geva geniaatral gekregen Het Landgericht te I 08en heelt het besluit van den kantonrechter te Schroda waarby d Pool Jetlik in verband met de acboolatakiog nil de vaderigke macht ontzet waa vernietigd Zaterdag is het pioces Nasi te Rome voor het hol van gezworenen geweeat Do Italiaansche oudminister van onderwys wordt met zyn secretaria Lombardo beklaagd van verduistering van openbare gelden en van valschheid in geschrifte Nasi en zgn handlanger waren niet verschenen Nasi Zal das by verstek veroordeeld worden Vroeger reeds heelt de ei miniatav de bevoegdheid van den gewonen rechter In deze zaak bealreden hg erkent alleen ala aangewezen rechter den Senaat bgeengeroepen als HooggerecbUhol Maar het Hol van cassatie verwierp deze bewering en verwees de zaak naar de gezworenen te Rome Te Bristol is Zaterdagmorgen vroeg een brand uitgebroken waarby twee menscbeii omg komen zyn De bewoonster van het huis mra Spring ontwaakte door het knetteren van de vlammen Zy stond op en bemerkte dat de keuken in bra d stond Zy wekte snel haar echtgenoot en haar 9 kinderen en riep om hulp maar het vuur verspreidde zich zoo snel dat de menscbcn over het dak moesten vincbten De man werd een prooi der vlammen en een der kinderen een knaap van 8 jaar sprong uit het venster der eerste verdieping en viel op atraat dood Naar uit IJmuiden wordt gemeld ia bet Dnitache opleidingsschip Furst BUIow nit Emden Zaterdag voor de Hollandsche kust in hopeloozeo toestand drgvend gevonden door twee Hollandsche slooratrawlers dia het schip de haven van IJmuideo hehhaa binnengesleept De bemanning was ongedeeld Men meldt nit Rotterdam Gisteren heerschte op het Beursplein te Rotterdam een bniteogewone drukte door de opening van de electrische tramiynen 7 es 8 naar Dellshaven en Schiedam aarmede de laatste paardentramlgn van het Beuispleis verdwenen ia Gistermorgen vroeg ondervond het verkeer reeds een vertraging van 45 minuten doordat op de Blaak een sleeperspaard in de wielen van de Schiedamsche Ign bekneld geraakte Uit Kerkrade ordt aan L K gemeld By het nithalen van kiezel vond de heer Van Loo Nulland in zgn kiezelgroeve aldaar een nog gave pot van antieken vorm Hy zat in de leemlaag ongiveer 10 voet in den grond en waa zorgvuldig bewaard Hg stond in een koperen ketel en as toegedekt met een vgltal andere koperen ketels die er goed ia sloten en met den bodem omhoog er over heen lagen Het geheel aa door een yzeren ring omsiotea Het geheele aabyna door roeet verteerd Vu den pot is alleen bet hengsel door roest aangetast hg is andera gëhoei onbeschadigd tot de drie in verhouding nog al hooge poolen toe Hg ia waarachgnlnk nit brons vervaardigd en weegt ongeveer 12 KG olacboon de wanden maar dun zyn PosterUeo en Telegraphic Benoemd 1 Dec tot sehryver by den post en telegraafdienst M vu Donk en J van Toerenburg tot Brievengaarder te Barendrecht L H J Kluit 16 De tot directeur vu het posten telegnaafkantoor Ie Oisterwyk de directeur van bet poatlmntoor te Nieuwendam L Pitio Bzn tot directeur van het postkantoor te Nieawendam D 3 Hoflommer thans in geiyke betrekking te Oisterwyk op verzoek tot hoofdcommies der telegrifle de directeur by den post telegriiüienal J A Vilentyn op veriMk tot commies der telegrafie Ie klaaae da directearan bj den post en telegraildlenst J L Storm en D B Joehema 16 Ju 1907 tot directehr vin bel post an telegraalkantoor te Vails Q J Waayhaert thaEi in gaiyke betrekking ta Oroanlo Bevorderd 16 Dec tot hooldcommiei dar poitattan da oommiazaa la kUiaa J F Abbami Oapaa ran Haiaalt D vu Hogtama N C Muller en W C Callaalela tot hoofdcommies der telegrafie de commies Ie klasse H W Hayaain lot commies der telegrafie Ie klasae de commies 2e klasse R Roeterink Jr tot commies der postergen en telegrafie 2e klasse de cammies 3e klasse G Spoon tot commies der postergen en telegrafie 3e klitte de commiezen 4e kiaae B Meindersma en J i Ü I Merchud Verplaatat 1 Dee de klerk der poateryen en telegrafie 2o tklaase J L F Sieburgh van Amsterdam teiegraafkantoor naar Hegthuizen 3 Dec d klsrk der postergen en telegrafie 2e klasse Ü O Monnikhuizen van mBterdaffl teiegraafkantoor naar Hnizen 16 Dec de commies der telagrjfi Ie klasse P G van Kugk Jr van het bgposl en teiegraafkantoor Amstel naar het boofdtelegraafkantoor te AmsterdaTi do commies der telegrafie 2e klasse G van Zwieten do Blom van het hoofdtelegraafkantoui naar het byposten teiegraafkantoor Arastol te Amsterdam 1 Jan 1907 de klerken der poateryen en telegrafie 2e klasse M J Levi van Arnhem telegraafkanloor naar Rotterdam teiegraafkantoor en W M Hoek van Rotterdam tebgraalkanloor naar Arnhem teiegraafkantoor 1 Jan 1907 de klerken der postergen en telegrafie Ie klasse J A Schnetlage van Heusden naar Rotterdam teiegraafkantoor A L Mans van Enschede naar Amsterdam bg post en teiegraafkantoor Bloemgracht en J Schnrink van Am iterdam bgpnot en teiegraafkantoor Bloemgracht naar En ch 3 de de klerk der posteryen en telegrafie 2e kluse J L H Boeren van Rotterdam teiegraafkantoor naar Heosdttn Eervol ontheven van bet beheer op verzoek 16 Dec van bet postkantoor tn Borcnh de directeur J Warnaars Jzn en b noemd tot commies der posteryen Ie klasse Eervo ontslagen op verzoek 16 Dec de commiea der postergen 3e klaaae D Aeyetls te s Graveubage Eervol ontslagen wegens lichaamsgebreken 1 Jan 1907 de commies der posteryen 2e klasse C van den Toorn te Ngmegen Stadsnieuws GOüDA 18 December 1906 Ten raadbnize dezer gemeente werd heden verpacht de lol aan bet Goudsche rgpad Ingesonreven werd door P de öroot te Allen voor f 1100 s jaar W B Dorsman te Reenwyk voor 11025 a jaars en W Hoogendoorn te Krimpen a d IJael voor f 950 sjaara Men verzoekt ons mede te dueleo dat de ocderstandscommissie van de voreeniging Armenzorg bnn vergadering zal houden op Donderdag 20 December des namiddags ta 2 nar in het gebouw Arti Legi Geslaagd voor Boekhouden M O de heer K Spoelstra leeraar aan de r b burgerschool alhier Heden promoveerde te L den lot doctor in de rechtswetenschap de beer J Ureup geboren te Schoonhoven oud leerling van hel gymnasium alhier met een proefschrift getiteld De toepasselgkheid van de grondwet op de Nederlandsche koloniën onderzocht Beroepen hy de Remonstrantsche Kerk ta Delft ds G J W Oldeman te Dokknm VERSCHEIDENHEID By de herstelling der kapellen van de Ned Herv of Oroote SI Catharina kerk te Brlelle ia op een der gewelfjea oud muurachilderwerk ontdekt Het beleekent echter naar men ons schrgtt niet veel en bestaat slechts nil een paar groen geschilderde lakken ter lengte van £ 7a cM Mogelgk zal by de verdere herstelling welke nog ongeveer 8 jaren dnort en geschiedt onder leiding vu den architect Jac van Gils van Rotterdam nog wel meer ontdekt worden ofschoon de kerk nooit voltooid geweest ia an de kans wel gering schgnt In het krankzinnigengaaticbt Hefhaim naby Qoddelan heeft een patiSot stndenl in de technische wetenschappen den geneeaheer dr Olto Weber aangevallen met een stuk yzer dat hy uit zyn ledikant gerukt had De dokter bekwam een zware verwonding aan het hoofd Op zyn hulpgeroep snelde de oppasser Holstattar toe die met dan krankzinnigen student eec verwoede worsteling begon Ook Hefstatter kreeg aanige k etsi ren maar dank zg zfn berculiachen lichaamsbouw bakiald hy de overhud ett slaagde er iu den ruenden patiént te ontwapenen en verder onachadeiyk te maken Da wond van den doktar ii loo atiutig dit hy in hat baapitiil te Frukfort a d Main moet orden verpleegd Hotstetter heeft minder beteekanend letsel gekregen Uit Groningen verneemt hel N v d D dal de rnlue van het verbrande Academiegebouw geheel ral worden afgebroken omdal de indeeling van de zalen en het gem S van brandmuren niet toelaten dat er iels biyft staan Er zal nu ean geheel nieuw gebouw ge sticht worden Bg het leggen van den spoorwegtnnnel onder de East River te New York liet een werkman een brandende kaars vallen in een icist rookeioos kruit Er volgde een vreeseIgke ontploffing waardoor van de arbeiders die in den tnnnel werkten er 3 gedood en 13 zwaar ge ond erden Over het half millioen dat Paos Leo XIII zou hebben ontvangen schrgft de Neckar Zeilung dat in 1893 do Pans zgn jubilenm vierde 17 Januari en deze toen ook van keizer Frans Jozel een cassette ontving mei 100 000 florgnan Dit geldgoschenk van Doilsche zgd i stond dus niet in direct verband met de in Duitschland aanhangige militaire wellen Aldns scliriift terecht do Frankf Zig verliest deze zaak zeker aan sensatie maar nadert zg levens meer de nuchtere erkeIglvheid BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV Staaitletntnqen PoRTüOAi Oblig 3e Sarie fr 050 8 59 Oblig 3e Sorie fr 2500 3 69 RcsLtüii Iwang Dorabr Olili gaticn 4 96 4 Azm Japan Obiigalien 1899 4 74 74 Columbia Geconsuiidoorde Buttenlandbcho Schnld Recepia L 100 IV 24i i Hypottietk Banktn P indb idem idem 4 99 Pandb Kotterd Hypb 4 lOl Pandb Rüttord Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOO i Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrcchtscho Hypb 4 100 Pandb Westlandscbo Hypb 4 lOO i Pandb Znid Holl Hypb 499 Pnndb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheep Hypb 4 101 Be ys en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nert Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotlieekbank teAmsterdam 4 100 SpoorwegUeningnt Italië Oblig Zuid Itaiiaansche Spw My A 367 PremieUenirnfe biii oiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divergen Mg tot Expl Laan vanMoerdervoort 1902 89 SfhtepvaarUMaatêchappijen Pand Holland Gulf Stv My 35 EXPOSITIE der nieuwste modellen W intermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japomtoffen met bgbeboorende Oarneeringen alsmede eene groote keuze PELTERIJEN Van de goedkoopste lot de beste loorten in scherp concurrearende pryzej Aanbevelend Veemarkt te Rotterdam Dinsdag i8 December 1906 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzenwaren voor late kw I 7 ade kwal 33 3dekwal 38 cents per half kilo a ere ossen melkvee en vaarkoeien goedaHgevoerd tTette kalvereo goede aanvoer iste kwal 31 sde kw 27 3de kw 34 cent per half kilo Stieren goeden aanvoer iste kwal 30 3de kwal 37 3de kwal 34 cent per halt ktlo Handel voor alles prijshoudend Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toopassingaii onze lm ulieeerf § e eMU rér f rIrelltM Ê eiHlMre Hogiuirlê zy gevao kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Hen overtuige zich geen imitatia voor de eckle Ie ontvangen Geill Prgscourant met eon aantal ongavraagde getuigschriften ffratit op aanvraag Boitei a BOGAt Rla Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel JCleiweg by wien modellen to bezichtigen zyt H lld eii Gevogelte Heden overleed jilot fflinK onze geliefde ondsie Zoon Hroi dor en Kleinzoon JOHANNES PBIUPPDS in den ouderdom van bgna 19 jaren Uit aUer naam B W VAN DK PAVOORDT H VAN DE PAVOOHDT VAK DER WOLV Gouda 16 December 1906 Korto Tiende eg D 80 Verzotke van roxiuhtkUig verêthoond U bUjven Van af heden en verder dugeiyks verach verkrygbanr Braadkuikons Soepkippen Duiven Puniardon Kapooni n gemeste Kendvogeis Talingen wilde Eendvogels Kazantan Patryzen Snippen Korhoendere Keevleesch enz enz legen de meeal sterk concurreerenda pryzen Panklaar achoongemaakt fruco poor geheel Nederland Aanbevelend T llVTtEtlüO Poclier Oosterstraal 18 ROTTERDAM Eobto Ou o Jenevor Nightcap 1 IIOPPK Verkrygbaar by PIETERS Jzj Talephoon Ifiterc No 2031 Zenuw iMi laa lijdirs ronlt ait overtniging als win wiTlnlglt hnl in den nood lii t boek I3aaca greTrer all bevolen iNa untvaagst van siln nper briffk art or4l il t boakis tranco per port toegeziindon J o l OtfKPi l iiHOktiMD tl O nin Lit op MeM M tm Urtrnd A Toor Ie donkere dagen Nu het gure jaarg elijde beg int V or f nu inlüils uw bloed te zuiveren van de kwade 8a i en en vcrsferlt het door de SAN iUINO E iy verhoogt daardoor het weerRtiindsvèrinog en en zijt minder vatbaar en minder gevoelifr voor den slechten invloed van het jure nattige weei De Hang uinosc is het beste iiiithlel oni uw bloed te versterken dat lie wetensehnp heeft iiitgedaeht Jy kunt geen beter middel vinden ook niet voor veel geld Een flinke 8an guinosekuur doet wonderen aan uw gansehe gestel Het zal u zijn alsof er nieuwe levenskracht door uwe aderen stroomt en deze goede werking houdt aan Hegrijp uw eigen voordcel behartig uw eigen belang gebruik de SANÜUINOSE Zorg dat gü le EÜHTE 8ANGU1N08E hebt van de firma Van DAM Co de Iticmerstraat Den Hang Prys par flacon f 1 60 6 f 8 12 tl f 15 Tf Gonda bij mWV Co We lbaven iO Maak eena kennis met ons nienwa middel VIJI ÏE1H01IIG woor hoesleiiden VAS IMIW en Co üeii Haag N ADVEETENTIM in aUe Couranten r worden aangenotnan door het f i4lwerlcntij llurcau van UtUi RMAiyi ói ZOOIV £ epensuerzeliering niaat$cS a j a Mtl d l D rdi cW OpaMAii in tS73 RlaaUcDappelljh Kapitaal eH lwna i 2 090 000 a r clMr Btirt rulw 0 isrinuaa Rtaam nal Ut mflllecn