Goudsche Courant, donderdag 20 december 1906

heid bel temperament volle spel van Couturier 1 te waardeerea Gloed en warmte in de keurige voordracht maakten dat zgn spel ons meer boeide dan in t samenspel in de Sonate Voor het groote kunstgenot dal de beide heeren ons hebben gegeven verdienen ze onzen oprechten dank 1 Jammer dal zooveel beeriyke muziek door zoo n klein aanUl hoorders werd genoten In de gisterenavond gebonden vergadering van de aid Gouda der Holl MaaUchappy van Landbouw werd door de afgevaardigden I ter algemeene vergadering verslag uitge brichl Vooits herdacht het beslnur den sedert de laatste Vergadering overleden T van Egk I Door het Bestuur was aan do Kamer van I Koophandel eei adres gezonden naar aanI leiding van het rt voer van kalveren naarhet zuiden nl om te verkrggen dat hier I aansluiting werd varHrege I Het Bestuur zal votU iiS ir aanleiding I van de laatst gehouden lo JJlf n I A Bos oen adres aan den gemo r l I zcndea om ook hier lef stede conlrülu 1 I de melk ei de voedingsmiddelen te kunnen krggen I Nog werd medegedeeld dat by de laatst 1 gehouden verloting een paard en een koe I niet waren afgehaald on daar do termgn I verstreken was waarop de gelden moesten 1 worden uitgekeerd verviel de opbrengst aan de kas der aldecling Voor de gehouden verloting werden ditmaaleen 8tal opnamen van de laatsl gehouden paardenmarkt onder do leden verloot Helplan beslaat daarvan an iciiten te nuikon en deze naar huilen te zenden als reclame voor de 2de paardenmarkt t r T t Rechtzaken Door de rechtbank to Rotterdam worden gisteren vrygesproken J F O 41 janr koopman en K H 21 jaar beiden ic Gouda beklaagd geweest van diefstal van 14 eenden dat de laoper9st king aan Het Volk is op 1 geheven nadat toezegging waa gedaan dat 1 een nieuwe loonregeling zon werden ge 1 troffen De nieuwe loonregeling meldt het blad j is den loopers per individueel contract aangeboden met de boodschap er bg dat zg hel binnen acht dagen geteekend moeten teruggeven en dal zg anders ontslagen zouden worden jDe loopers hebben in een huishoudelgke I vergadering eenparig besloten dit aanbod van de hand te wyzen ais xynde een nis I kenning van de organisatie 1 Men meldt I Zondagavond is te Velp Geld ingebroken I bg den timmerman C B terwgl de familie afwezig was Een latafel werd doorsnuffeld I en in de voorkamer met een gzeren pen I het kabinet opengebroken waaruil een geld kistjo met ongeveer f 10 een zilveren bor1 loge en een gouden ring worden vermist Verinoedelgk zgn de dieven in hun werk I gestoord I Uit Amsterdam meldt men I Nadat Maandagmorgen door een winkelier I in de Kojiingstraat aangifte was gedaan I van diefstal van 164 paren schoenen is I gisternacht in een iogementje een man aange I houden die een paar schoenen had verkocht I dal door den bestolene ais zgn eigendom I werd herkend Men meent den dader in I handen te hebhen I Uil Sappemeor meldt men Gisternacht is do machinefabriek van den heer G J Bodewes ai iier geheel afgebratid De oorzaak van den brand is met met zekerheid bekend Do beer Bodewes is verzekerd legen brandschade Zondag is de pöpieiding over de landengte van Panama aangelegd door de Standard Oil Company in gebruik gesteld waardoor voor het eerst hot water van den Groeten Oceaan naar do Golf van Mexico liep I f 550 1100 kanoen klimmen betalea geen schoolgeld Dat is nog eens beginselvaathcid Tan de vereeniging voor Cbristelgk Volksonderwgs Wat hebben de heeren niet gesputterd tegen kosteloos onderwys wat heeft Kuyper I de opvoering der schoolgelden als pedagogische karwats hel volk niet voorgehonden En nu gaan de Qhristelgke hun onderwyzers behandelen ais onoermocftruUH minder dan uitiien O die huicheiarg Het onderwgs moet btiitalil worden het liefst met bloedgeld zal bet gewaardeerd worden Metzulkedemagogie beslrgdt men kosteloos onderwgs maar stelt de onderwgzerskinderen lager dan weezen Toe Jan Valk zoek jg daar nou eens patmd karakUTittUk woord voor Intusschen beet dat de vriji Khool waar de ouders modezeggenschap hebben Ik geloof Aict dat de ouders hel weten dat op alle scholen van Christelgk I volksonderwgs de kinderen der onderwgzers j gelgk gesteld zgn roet de bedeelden en on vermogenden En nu nog een appeltje met vriend Valk als voorzitter van hel schoolbestuur der Bghelschooi Hoe is diU zaakje bg jou geregeld vriend i Gaan do kinderen van Faïe ook kosteloos Toch niet hoop ik Wat is je personeel nou zoo ineens gedaald hé Jan van vut up twee Hoe staat hol ne met de vorderingen der leerlingen f Uitstekend f Voelt ge nn zoo heel niaal geen behoefte des harten om voor den zieken ouderwgzer Meger een plaatsvervanger op kosten van t Schoolbestuur te stellen f Hy trekt zgn geld on do school heeft er niets aan Dat doen de gemeentebesturen toch ook als zg verlof geven aan een zieken onderwgzer En mng de ziekte ook weer vyf jaren duren Toch I rare gewetens die Christetgke consientie I Schreuder die Voorritler lUr FmanfieiU Commitm die niet ter vergadering zon komen I verschuilt zich over het w n eAoo yc JiicIi ter het nietszeggend argument het u alüjUzoo gemat Maar als hol een som van f 2 20 betreft die bel Bnrgerigk Armbestuur aan advertentiekoslon hg v Noolen moet betalen gaal Scbreudertje fulmineeren van vreemd en ongepast tegenover genoemde Irma Maar Schrenl krggt den wind van voren Had hy eerst als oen Christen past de zaak onderzocht dan zou hg de schuld elders gevonden hebben Nn heeft hg geblameerd En is het Weeshuis geen inrichting van weldadigheid 1 En laat ge maar onbesproken dol het Chrü eliji SckooUieëtuur t ó l eischt voor de opvoeding van Weeztn Y En moet een paganitt de Christelgko Finuncieelo Commissie hierop wgzen I O hol Christeiyk gemoedDat weet zoo wonderzoet Te melen van Hociale nood Maar zit een vader zonder brood En kan hy t sclioolgeld niet betalen Do Christen weet het wei to halen Vooral als 1 paganisten geldt Dan komt de flscna mot geweld Als er een weduw zit in nood Dan krggt zy aanstonds brand en brood Maar t kroost moet naar een ChristeoBchool Geen bulp is anders het parool O vrome Chriatenhart Wat zyn nw daden zwart I JAN BAZUIN BEÏÏRS VAK eottehdam Stadsnieuws GOUDA 19 December 190C Bil de lieden gehouden buitengewone verkiezing voor twee werklieden leden der Kamer van Arb id voor do bouwbodrgven werden uitgebracht 40 stemmen Hel aantal kiezers is 408 Uilgthracht werden op L van Wingerden 22 Blemjnen die gekozen is Herstemming moet plaats hebben tasschen H Bosman en M J de Jong die elk 14 stemmen verkregen Voorts verkregen P Nobel 13 P van Zonneveld 2 A Faber 2 K Vennik 2 J Nieowenhui en P de Jong M I de Jong J Slolwgk en A Tbeunissen ieder 1 klem 3 biljetten waren in blanco L K II K WOENSDAG 6 NOV StaateUtntHtfm PoBTuOit Üblig 3e Serie fr 050 3 59 Obiig 3 Serie Ir 2500 3 59 Rcsi ASi lwang Donibr Obli gatien 4 90 Aziii Japan Obiigalien 189 4 74 Uii üHmA Geconsolideerde Muiientanditeha Hehuld Hoeopis h 100 IV 24V llyjiOthnk Hankfn Pandh idem idem 4 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandh Rotlerd Hypb 3 97 Paiidl Standaard Hypb 4 100 Pandb Sledeiyko Hypb 4 99 Pandb Utrechtscbe Hypb 4 KNI Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem ironinger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp k Pand brielbank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 90 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste cd Hypotheekbrictbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 U9 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Q Hypotheekbank te 1 Amsterdam 4 100 SpooTwtgUtningen iTtLiz Oblig Zuid Itaiiaansche Spw My A 367 PremieUeninqen h u m Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Diveraen My tot Eipl Laan van Meerdefvoort 1902 89 I SchMpvaurt MaaUehappijen I Pand Holland Gulf Stv My 74 99 wy ontvingen een ke irig bewerkten Van 1 den Bergh B Viteiio kalender 1907 die do r bemiddeling vnn alle winkeliers die Vilel o I verknopen gratis aan alle Vileilo gebruike s 1 zal worden nigereikt De kalender is samen1 gesteld uit een 12 tai bladen Op ieder blad 1 zgn fijn afgewerkte photogrsflün van ailerl i aard aangebracii terwgl het als kalender I dienst doet zoodat iedere maand een aardi e 1 wandversiering vormt Gisterenavond werd in de Réunie t co I eert gegeven dat door de Heeren Kerp r 1 en Conturier nog beloofd was De He r 1 Walch verleende daarby zyne medewerking I met het declameeren van hel Ie Bedryf van 1 een drama getiteld Franeetco Pttroeia n dichtmaat door hem geschreven Zooals hy 1 vooraf bekend maakte zon hg het ni t 1 spelen maar eenvoudig voorlezen Wy b 1 treurden het dat de heer W voor de e eerste kennismaking niet eenige gedichten van hem voordroeg Immers t voorlezen van een tooneelstuk la door de hoorders t best te begrypen wanneer men al lezend de personen zelf voorstelt Nu ging er veel I van verloren al hoorden we nu en dan wal I eenige regels die van veel dichterlgken aanleg getuigden Men zou t stuk lelf moeten I lezen om er een juist oordeel over te vellen I Qeiyk te verwachten was hebben de Heeren I Kerper en Conturier weer verbazend veel I succes gehad met hetgeen ze op muzikaal gebied te genieten gaven No 1 de Sonate Op 23 a moil van BeetI hoven werd weer mooi voorgedragen I Grootsch en machtig was de indruk van het Prélude van Raehmaninof prachtig gespeeld door den Heer Kerper De aanhef I van dit Preludium was voornaam de gaI heele voordracht subliem in één woord I Niet zoo dankbaar voor de hoorders was I hel Andante en de Finale uit een Sonate I van Grieg hoewel er ook achoone momenten I in te ontdekken waren I Van de viool soli bevielen ons t best de Elegie van Kerrebyri en de Sonate A Jur van César Fruck We baddeu hier gelegen BINNEN LAND 8TATEN ÜKNEKAAL T W K K U K U M HÊ K B Avondzitting van Maandag 17 December Marine Nadat het algemeene debat was gesloten kwam aan de orde het amendement der comra V rapportours om nn niet te beslissen over de boekhouding op s Rgkswerven De minister kon geen yrgbeid vinden dit amendement ver Ie nomen Het werd zonder stemfning aangenomen Bg art 15 kwam het amendement Merchant tot vermindering met f680 465 in stemming De heer Jansen deelde mede dat de meerderheid der commissie van rapporteurs hel voorstel der Regeering wil aannemen maar er onder deze meerderheid nog zgn die hel voorstel willen aanbonden en de miaderheid was voor hel amendoment Marchant Het amendement wordt verworpen met 55 legen 39 stemmen V66r stemden de heeren Thomson ter Laan Arts Beckers Boyne Bos Paiyn Noltlng Duynslee de Klerck van Sassen van Ysselt Bogaard LIeftinck Passtoors Janssen Maastricht Bolsius Tak Smeenge de Boer van der Zwaag Limburg Smidt Regent Marchant Mees Hngenholtz Zyima Ketelaar Jannink de Ram van Foreest Trehb Troelstra Schaper Z van den Bergh van Deventer yan Kol Roodhayzen en Dmcker Tegen de heeren van den Bergh van Heemstede Eland Kooien van Vlgmen de Beaufort Lehman Ruys de Beerenbrouck van Karnebeek van Veen van Twiit Dolk Kolkman van Heemstra Brumaelkamp SobokUnc tu den Baorel Aal EXPOSITIS der nieuwste modellen W inteiinantclH tiiin s Blotist Jupes en Jupon RobcM n Ja Minstofl ii met bybehoorende Garneeringen alsmede eene groote keuze FKH rBKlJBH van do goedkoopste tot do beste soorten in scherp concnrreerende pryzen Aanbevelend Tk v vvJ £ f£fl of t der kerk voor gaa electriclteit water doziek zang eni Hy uht 220 000 Iranca per jaar noodig De Toorgeatelde belaiting op adeliyk tltela zal beloopen ló XX fr oor een hertog fiOOO oor een markie of een graaf Vm voor een borggraal 3000 Yoor een baron fiO voor een ridder Men hoopt op een ontvaogit rtD 700 000 Ir per jaar Dditichuiid De leider der Dnitache nationaal liberale en vrjjtinnige groepen hebben beiloten in het ganacbe ryk dechtii één gemeeniicliappelijken candidaat te neoeA in alle diitricten waar centrnm en nociaal democratie goede kamen bezitten In een manifest aan do kiezers plaatst het centrom zich geheel op het standpont van oppositieparty Het manifest bescbnldigt nameiyk den rykskanselier dat by het absolntisoie van do vorige eenvr beeft willen doen herleven en noemt de r jksdagoutbinding een schending van de parlementaire rechten De stryd gaat immers over de vraag of de rykadag het recht heeft de begrooting te bespreken Jeheel juist stelt het manifest den toestand naar men ziet niet voor t Kergüiteren is de verbinding tasschen Hevel en Spree Teltowkanaal tot stand gekomen Een gisteren iia sta tel geloopen linieschip is door de keizerin Sleeswyk Holstoin gedoopt Ken detachement van 400 soldaten nilge zonden om een opperhoofd inOostAlrika te toehtigen moet ernstige verliezen geleden hebben Een kotter die met een aantal zeelieden van den kruiser HIndostan teVortsmonth naar boord terngkeerde is omgeslagen 7 mannen ztfn rerdwecen RUSLJIIIU Da ambtenaar van bet openbaar ministerie te Ktsehinew is doer de zwarte honderd ter dood veroordeeld De ozaar heeft geweigerd de hervormingen ten ganste van de joden te bekrachtigen ArRiKt In het zuiden der Kaapkolonie is door sterken regenval groote schade aan de boerderyen aangericht Een posttrein ont poorde waardoor i personen werden gedood en een aantal verwond Wat een inwoner van Oonda zegt Wanneer zich hier ter stede oen geval vMrdoet sis bel volgende en wanneer een inwoner van Qouda in deze courant het reinltaat van zyne bevinding mededeelt om de bevolking van Uonda van zyn ondervinding te laten prolteeren dan kan de echtheid daarvan niet in twyfel getrokken worden De Heer I Janknegt wonende Bogen O 149a te Oouda meldt ons Mn ik door liet gebruik Uwer Foster s Kngpyn Nieren Pillen zooveel baat gevonden heb wil ik ook op myn beurt J het bericht myner genezing doen toekomen en boop ik dat dit aanleiding mag geven dat voel personen die op dezelfde wyze mochten lyden hiervan nut znllen trekken Drie jaren laag had ik onoplioudeiyk steken in de zy gepaard met zware boofdpyu De nriue was troebel en liet veel bezinksel na Toen ik een aanvang maakte met Uw uitstekende pillen bekwam ik reeds dadeiyk een groote verlichting on nn het gebruik van één doosje ben ik reor veel vooruitgegaan De pïn was geheel weg het water was weer helder geworden en thans wensch ik ua znlk een spoedige genezing U myn dankbaarheid te betuigen voor Uw middel cu waar ik kun zal ik dit aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat hot bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wyze die t goeddunkt Kugpyo duidt aan dat er een overmatige hoeveelheid urinezuur in het lichaam is Dit vergif veroorzaakt do arine ongestold heden want het verstopt niet alleen de nieren doch belemmert tevens de kanalen welke van de nieron naar de blaas gaan en tegolgkortyd brengt bot de prikkeling en ontsteking der blaas met zich mede Het urinezuur is do boofdoorzaak dor biaasontsteking van stoornis der urine van het verlies van oiwitstotfon enz Poster s Rogpyn Nieren Pillen lossen het urinezuur op en helpen de nieren om het op natuuriyke wyze af te voeren Verzeker U dat men V de échte Foster s Rngpyn Nieren Pillen geeft desoilde die de Heer Janknegt gehad heeft Zy zün te Oouda rarkrygbaar by de Hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwisael Jk F 1 75 voor éénof F 10 voor zes dooten niriiiwxnirmxiiïiiw Elanbn uit Sehoonlio7en LXXIX I Waarde Kedactenr ik zit me te verknei kel n op myn wacht torenlje vanwaar ik I mijn vorschenden blik laat gaan over bet i gewricmel en üescharrel der Schoonbovenscbe 1 burgerij Vi oial s avonds als ik door de 1 straten onzer stad een paar mannen met 1 zoekende blikken bygcllchl door een zeer f ouderwelsch en verouderd zoeklicht e 1 Fakkel zie ronddwalen om uit te visschen 1 wie toch lan Bazuin is Gelukkig telt ons 1 plaatsje nog al wat torens Kn zoo lang ik 1 geheim liond witlke toren mgn Bchuil jlaatt 1 is de Watertoren de Groote toren of die 1 van bet Ntadhuis zoolang zal Jan Bazuin 1 zyn Klanken laten hooren zinder dat d 1 nieuwsgierige Fakkeldragers znllen weten 1 wie de Bazuin steeki Het komt er niet op aan wie dat is maar wat er gezegd word 1 Laat dat de Fakkeimannen rucbt zetten als 1 zy meenen dat het staat Dan znllen ze nn tiger werk verrichten voor zich en hun 1 vrienden dan te zoekpn en te gissen naar 1 den schryvi r Wie is hier ai niet godoodyerfd 1 met den naam van Jan Bazuin Kerst was het de ryksontvanger dan Hogenduorn naarn 1 Dykgraaf Toen weer heette het d it hal 1 een Iruit was En nn komt de Kakkciman 1 weer dreigen met onthullen van de verhou1 ding die er bestaat tusschen Dykgraaf en den schryver in de Oondsehe Courant Dijkgraaf boos sommeert tot nadere verklaring En nu ik de gespannen verhouding tunschen Fakkeldrager en Dgltgraaf nog op een dutl zie uitloopcn zal ik om verdere ongelukken te voorkomen hier verklaren dat er hoe1 genaamd goen betrekking bestaat tUHschen 1 Dykgrnal on Jan Bazuin Is do Fakkeibaas 1 nn tevreden i Om hom een beetje op het 1 spoor te helpen wil ik er byzeggen dut ik 1 niet op den yiMelarin zit 1 En nn weer aan den arleid 1 Dan is thans m jn eerste plicht om den 1 Vriend van Jan Bazuin even te woord te 1 staan iet ge Fakkellicht die man syra1 pathiseert met dengeestdieuitmyn Klanken I preekt zonder naar den persoon te vragen 1 Doe gy ook zulks en bestryd my zooveel j gy kunt Niets zal me aangenamer zyn 1 Myn vriend dan vraagt wie er pachlor 1 van t Nuisgebonw zal worden danrby zyn 1 vreet uitsprekende dat het naar verluid een 1 Katholiek zal gegund worden En de Katho1 Heken zyn voor t grootste deel tegen alles iwat hot Nut uitvoert Myn waarde vrietid gy weet ook dat er Kartholieken zyn die 1 in maatschajipolyke vraagstukken niet altyd i met den clerus medo gaan maar naar eigen 1 oordeel die zaken behaudelon De verkiezingen van 1905 hebbeu ons dat dnldeiyk doen zien Ook do Katholieke democraten bowyzen oi s 1 dat Jarenlang ik mpen van de opricht igaf heeft het Nut zyn vergaderlokaal gohad in het lleoren Logemont Al dien tyd hoe t 1 bot woord op de Nntsavondeu daaf geklonken 1 is do Nutslectuur van daarnit onder de 1 honderden lezers in Hchoonboven verspreid 1 Do komst van den heer Saidon heeft daarin 1 geen verandering gebracht Heeft het Nut I ook eonigo verplichting aan den hoer Halden 1 wou ik vragen f En waar nu Biecht twee personen naar de plaats hebben gedongen 1 van de iuschryving beu ik niet op de hoogte 1 daar zou hot al heel ondankbaar van bet 1 Nut zgn om bg overigens geiyke omstandig1 beden den heer Halden niet een kleine voo 1 sprong Ie goven De beer Saldon heelt getoond 1 geen vgand vuii i Nul te zyn Wal ik bepaald 1 afk nrcnüwaardig vind is de benoeming van 1 een doleerenden klerk tot boekhouder bg 1 de Nutsspnarbarik terwyi toch oven knappe 1 zoo niet knapper personen van vryzinnige 1 richting onder de sollicitanten behoorden 1 Overigens iioelt de geachte inzender mg 1 verkeerd begrepen Ik heb in den heer Valk I onkol afgekeurd de wyze waarop hy by VanBaaren du kachels bestelde misschien tot llnancii ol nadeel der gemeentekas Zonder by v d Hok te informeeren voor 1 welken prfis hg de kachels leveren kon werdde bestelling bg Van Baaren gedaan Hier spreekt het partijbtlakj zoo schreeuwend dat ik die daad signaleercn moest Toen v d Hekeen kantoorkacheltje leveren moest van eenige guldens heeft de man ik weet niet boeveel maal de trappen van t Stadhuis op moeten loepen v66r t goed was En als ik mg niet vergis moet elke aanbesteding boven de f 10 by inschryving geschieden Tegen zulke pa lydigheden moet men opkomen En laat de Haalschappy tot Nut van t Algemeen zich nooit leiden door zulke overwegingen die elke pang blameeren en het iMalschappelgkleven vorgifligen Wy moeten dal vuile werk overlaten aan de anti these mannen Het volkzal zich vroeg of laat wel wreken over daden als te Wouhrugge en eldev geschieden Laten do vryzinnigen dai vry van schuld staan Zoo zie ik by het behandelen van de begrooting voor 1907 van het Weeshuis dat daarop voorkomt de post f ÜO schoolgeld voor de Weezen die school gaan op de Chruumté Sthoot En als ik goed ingelicht ben dan gaan daar tit kiud tn d r omitrivyKn oor mtmmdal Dat is toch wel een rersohrlkkeiykt toMtul Uuuehau die van I berte Habreebt de Waal Male t vu Nispeo Fert S van den Bergh Eotterdam Frnytier Tydeman van Wgnbergen IJzerman Nol ns Pierson Plate de Ridder van de Velde van Asch van Wgck J C Jansen Gravenbage Loeff Talma van Dedem Lely van Styrnm Borgesias Boesaingh de Stuers van Vuuren Heemskerk van Bylaudt Biooker van Vliet van Alphen van Idsinga van Wassenaar van Gyn Brants van Doorn Lucassen van den Burch en Bdell Bg de Rgkswerven wordt aangenomen een luotis van den heer Troelslra e a luidende üe Karacr van oordeel dal aan de belangen der Rgkswerklieden by verschillende departementen van bestuur een afzonderiyke bespreking dient gewgd te worden gaat over lot de orde van den dag Bg het volgend debat verdedigde de heer Hees een amendement om de wenscheiykbeid uit te spreken van verzekering tegen ongevallen by de Rgksverzekeringsbank en dus niet meer bet risico voor eigen rekening te nemen De heeren Borgesins Maletgl en Heemskerk bestreden het op grond dal voor den gewonen patroon de koos tusschen eigen risico en Ryksbank ook is vry gelaten en eigen risico voordeuiiger is omdat op Rgkswerken minder ongelukken voorvallen dan by particnlieren Hel werd verdedigd door de heeren Lely en Treub die betoogden dal het Hgk om der beginseiwiile 7ich bg de Rgksbank moest aansluiten niet lettende op eenig geldelgk voordeel Hot amendement word verworpen met 33 tegen 26 stemmen De minister beloofde den heer Roodhoyzen nog een ond erzoek naar de zoowüardigheid van de ioodskotters Na eonig debat trok de lieer J C Jansen een amendement in om f 4 000 te schrappen voor een proefstation voor verlichting te Hcheveningon De bogroqting werd aangenomen met 55 tegen 30 stemmen Vergadering van Dinsdag 18 December Ooriogsbegrooting De beraadslagingen worden geopend door een uitvoerige rede van den heer Dnymaer van Twist die zich tegen het beleid van dezen minister verklaart Hg kan zich met hel beginsel van bezuiniging zeer wel voreenigen doch in dal geval acht hg een hcznir iging betracht die de weerkracht van het la id aantast De afgevaardigde criliseert niet allee het z i desorganiseerende van den bekenden maatregel tot afschaffing van het bljvond gedeelte doch ook da reeds in dit jaar genomen maatregelen en trouwens het goheeie beleid van den minister Omtrent de vermindering van liet bigvend gedeelte wgst spreker er o dal de maatregel in den ministerraad is overwogen maar zoo vraagt de spreker heeft de minister zgn amblgenooten ook op de hoogte gebracht van de bezwaren die er legen bestaan V En hoe staat het met de ontvangen adviezen van de inspecteurs Spreker is ter oore gekomen dat in het geheel geen adviezen zgn gevraagd Voorts verwgt hy den minister dat deze in zyn memorie van antwoord dé bezwaren door de tegenstanders geopperd verkeerd heeft voorgesteld De tegenstanders toch wilden niet anders dan dat steeds één lichting ter beschikking zon zyn voor spoedeischende gevallen Bg de onbereden wapens is de kwestie van het biyvend gedeelte niet van zoovéél als by de hereden De conclusie is dat de maatregelen door den minister genomen desorganiseerend werken in de toekomst op hoogo Jnancieeie offeYs komen la staan rechlmaligo ontevredenheid wekken en snelle mobilisatie onmogeiyk maken De beer van Idsinga stelt met den beer Marchant een motie voor waarbg de Kamer verkla irt dat paragrafen 13 en 14 van de memorie van antwoord conduitelyslen officieren en behandeling mindere militairen een afzonderigke bespreking vereischen De heer Talma kan zich niet met de motie vereenigen Na eenig debat over hel al dan niet politieke in do strekking dezer motie wordt zy aangenomen met 54 tegen 23 stemmen De vlgemeene hesohonwingen worden nu hervat en de heer Arts neemt bet woord Deze verwacht niet zoo heel veel van den maatregel rakeude bet bigvend gedeelte uit een oogpunt van zninigheid maar ook wanneer in hel geheel geen geldelgke besparing van den maatregel het gevolg vu dan nog zon hy het ongeoorloofd achten 4000 man in de kazernes zonder noodzaak te laten rondslenter en Met den maatregel kan by zich dus vereenigen onder voorwaarde dat de minister aantoont dat voor de bereden wapens door den maatregel geen desorganisatie wordt teweenebricht p heer van Dedem tracht aan te tossen al de liberalen vooral de oorzaak zgn van 1 Ml hooger warden van oerlogsluten De plannen van den minister net hel biyvend tedeelte keurt hg ten sterkste af en niet 1 alleen de kwantiteit maar de kwaliteit ook I lal dezen minister schaden dat bot kader 1 onvoldoende is Beter zou zgn dat men het conliogenl verminderde dan het bigvend gedeelte Met ket oog op de redeneering van den minister dat bg geen groot verlof maar slechts klein verlof gaf om zoo noodig de soldaten dadelgk te kunnen terugroepen vraagt hg vanwaar de minister dan hel noodige geld zal halen De heer van Asch van Wgck bespreekt een circulaire van den minister waarin deze de opvatting huldigt dat een militair den dienst verlatende om in een andere Rgksbelrekking over te gaan geen recht heeft op pensioen De heer van Vlgmen sprekende over het biyvend gedeelte acht geen bezuiniging geoorloofd ten koste van onze weerkracht en den genomen maatregel acht hg wel daarvoor nadeelig Technisch licht hy dit uitvoerig toe Wil men bezuinigen spreker noemt eenige uitgaven waarop bezuinigd zou kennen worden die voor kleeding voor ecbrgverg enz de inspecties zyn in veel te dnre verbigven gevestigd en zoo meer s Ministers meening dal hel bigvend gedeelte meer voor allerlei verschillende diensten wordt gebrnikl dan voor de eigenigke oefening acht hg een beleediging voor het leger en voor de betrokken officieren De heer Pastoors richt zich tegen het 1 capitnlantenstelsel en keurt de de derde 1 herhalingsoefening af ais een lastige jd chtvoor een deel van de natie Hy is voor e ke vermindering van militaire lasten I De beer van den Borch van Verwolde I slDit zich aan by bel beloog van den boer I Dnymaer van Twist De minister heeft er 1 leden jaar heel andere verwachting gew kt 1 De voorzitter doelt mede dat bel noodigzal zgn om Maandag en Zatordag te ver I gaderen opdat men voor Kerstmis met de 1 begrooting klaar kome 1 Gemengde Berichten 1 Naar men aan de Tel meldt weigert de firma Ter Horst met de hooldbesturen van Unites en De Eendracht lo onderliandelen op grond dat deze bestnurders te Enschede woonachtig zgn en wel goed op de hoogte ratt de katoen doch niet me de jutteinduslrio Jlen meldt aan de N E Ct Db 49 iarige landbouwer A v K toNeerbosch die gistermorgen ten kantore van don bnrgeriyken stand te Ngmegen aangifte deed van het overlgden van twee zyner kinderen tweelingen 16 dagen oud en ook do varkensraarkt daar moet hebben bezocht is niet thnis gekomen Men yermoedt dal by verdronken is i Ëen frappant staaltje en toch niet zoo gek Is t wel klinkt kwam heden ons ter oore cbrgfl do Tel De Amslordarasche bankvan leening doet met succes dienst als I afzetgebied voor nieuwe rgwielen II Zekere heer W A van de Ceintnnrbaan I is de ingenieuze Amsterdammer die op de 1 volgende manier een broodje een belegd I broodje ook verdient Hy koopt en gros I op de goedkoopste wgze onderdeelen van I rywielen op en weet daarvan op knappe 1 manier karretjes te fabriceeren Nu en dan I verhuist een van de fonkeloienwe gned I uitziende fietsen naar een der stadsbanken 1 van leening welke er f40 op geven De en gros handelaar verdient er ruim een tientje aan en de bank scbynt er by baar druk bezochte publieke verkoopingen als détaillist goed af te komen In hel tegenovergestelde geval immers zon ze de beleensom verminderen De fietsen moeten den prgs van minstens f 40 dan ook zeer goed waard zyn Onze fabrikant maakt alleen eett handig gebruik van den lombard als afzetgebied Hen meldt In den afgeloopen nacht hebben inbrekers te Hgswgk een bezoek gebracht aan zeven hnizen in de Koninginnelaan o a bewoond door den heer P van Vliet lid van de TweedeKamer Koechlin fabrikant en Snetblage secretaris van het cnratorium der Technische Hoogeachool De inbrekers hebben met een centerboor in de ramen galen geboord en daarna de spanjoletten opgelicht waarna het raam kon worden opgeschoven Tal T B voorwerpen van waarde en ook geld werden ontvreemd De politie doet onderzoek Vermelding verdient dat de Koninginnelaan nog niet door de gemeente werd overgenomen zoodat a nachts de politie daar niet sarveiileerl De Vrija SocUUit bmgt in heriimering ADVEIlTEINTIi N V Heden overleed in den ouderdom 1 van 69 jaren onze harteigk gelief e 1 Echtgenoot Vader en Hebuwdvad r 1 de Heer I H P SCBIl VAH DER LOEFF emeritus predikant b de Remonstrai t I scho Gemeente te Leiden 1 LtiiUn J M $ i HIM VAN DER LOEb F I BOOSDKBS I 6 mJa Mr M M 80HIU VAN DER LOEFF J A SCHIM VAN DER LOEI F Vt DKR DOKS UK BiJK II E H PRINCKI ScHm Vi Loiirr G PRINCE I VirH i M J A SARK I Schim vt d r Loepi I H U J SAHK I IMen A H SCHIMVAN DER LOEFF I 8 SCHIM VAN DER LOEFF I H J SCHIM VAN ÜER LOEFF I H SCHIM VAN DER LOEFF I 18 December 1906 I 0 uitdrnkkeiyk vel langen van den I overleden verzocht gecne bloemen te d n en aan bet graf I g tn toespraken der Sociëteit Ons Ü r terUennisse anHH Leden xoKoaK broufc l ot Reglement dat ingevolge Art i 4 darde Abonnemonlsby gelegenheid van DEHDAG den Mvoorstelling op Dü ülBT DECEMBER l JOti d f g r Io i Im avnnd ZKë WH n Un ÜOLDi 19 December 1906 it Namens het Bostn tH PBIN8 VAN DOESBURl tU Secrela j Ekihto Oude Jenovor Nightcap I HOl l K Verkrygbaar hy PKHTKllS h Ut ai e fktl n hmrHr i Onnavolgbaar zfan thans door ninnw gevonden toepassingen onze in ollreerf oetrUlderdr Por lretl0H fetuturtUogaerlt Zg goven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor do e ikle te ontvangen Oeill Pryscouranl met een aantal ongevraagde getuigschriften graliM op aanvraag Boztel H HOQAKUl Jt M Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wie modellen te beiichtigea zyn Verkrygba ii in Nosschen ïO cis f t cl en f LUS y H H ApothekufS en Drogist II Let u J het merk ASKBRI P AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te Goin by C LUGKK Apotheker Harkt en by WOLFF Co Westhaven 118