Goudsche Courant, vrijdag 21 december 1906

45s e Jaai s ang Vrijdag 21 December 1906 No 10S14 fiOüDSCHE COÜMNT JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken leldoon l o M A l V K R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekeHd naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iiiiild Telelot n Ho De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks niefuitzoiidcnng van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2Ö franco per IM 8t 1 70 Aizonderlijke JVcwni ers V IJ F j E N T K N Gouda Geld h 5 pCt Hypotheek 4 pGt direct betehtkbaar ook zonder borg vanjplide Bankinstel ingen Br fr Poslbox 147 a Hage SocitoJNSGfiNOBGJ 3e Abonnements Vooratelling Donderdüg 20 December 1906 NEDERLANDSCD TOONEELGEZËLSCBAP van Amsterdam Directie A VAN DEB H ORST HET niOBSTE RECSI Tooneelspel in 4 bedrjjven van Mevr INA BOUDIEE Bakkbb Aanvang 8 uur p dewooe bepalingen en prgzen HUIS TE HUUR Hcerenbuis Oosthaven K 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tnin Vooralen van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Perwerda Tieman Qrootste iJ talI wUnhandelaren tn Nederland 0 60 0 72 St E tèphe MAdoc ïia Eose Ludon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker y n 46 II f Sg h Ch tean Malleret 0 80 Petit Bonrgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Ettdesheimer 1 08 Oude Roode Portwyn J 08 per flesch Extra onde Boode Portwijn 1 44 Onde Witte Portw n 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80Pine Old Pale Sherry 0 99 Goede Hadeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth dl Torino Dom BKLLAHni per Liter 1 17 Prljuen netto d contant DEPOT TB GOUDA F 1J BOON VANOSTADfi NOORD BBABANTSOH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Klelwtgsteeg ONTVANGEN alle soorten HEERENDAMES DAMESen KINDER WINTER SCHOEFWEEE STERKE Schoollaanen Overschoeneo enz enz Aanbevelend c suits Alle reparatlën en aangemeten werk f¥lld en Gevogelte Van al beden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Eeevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt Jranoo poor geheel Nederland Aanbevelend T GPTTJBJD WG Poelier OoBterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 GEBR RIJKEN é DE LANGE Wr ROTTERDAM I VLEUGELS ORGELS PIANINO S Ifoofdmaga ifn Gedempte Binnenrotte 154 Telef 2699 2e Magaxijn Went Steuwland 9 nabif Slation Beur Telef 4GBJ VERHUREN STEMMEN INRUILEN DE PHONOLA REFARllEREN dagelijks In onze üaloot te hooren PH ONOlAmNO BM C P HOTOIST I aemalogeen Poedervorm is bet eenig ste helpend middel tegen nioeilar moede HieekKucM Xenuiemwakle Uoofapffneu tllapeiooMheta OnmaeMen fetmagertng en Wermtnitering Oer UchaamtkracMvn acmatogeeii in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistolten worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVOBM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 60 Eeiilge labrikanien 11 V v SCHAIK Cu Den Haag Verkragbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal üouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nitumrkerk ad IJaieUk ti VAN ZESSEN Schoo koven B v WIJK P W v EDE Chuiemater A SCHEER Eaa trechl K VAN DEB HEIJDEN Reeumjk P v SPEK Moercapelh D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v o HEIJDEN Waddingnun P A ds GROOT A Dt JONGH Oudetvater J P KASTELBIN Pohbroekerdam D BIKKER Betitchop WAARSCHUWING Laat ü niet misleiden door Abdij Siroop Het klonsterSancfrt Paulo Abdij beataat niét du Stroop van geenerlei waarde G brS Stoll erck a Chocolade en Cacao D tai ag door de nieuwste uitvindingen ip ma hinual gebied verbeterde fkbrleatle m nUrinitend gebruik van p on iijnsto groMdstoilon pirandeei ei lef rbruikor van 3tolIwerck s Ghocülade en Cacao een aaakaveleiswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan vien inhoud dei resp Btiketteu De ma behaalde tl Brarets als HofleTerancler 44 Eere Diploma s gouden enz Medafllfi eeo bewSs vu uitmontend fijs bbrikaut Ueeda 1S74 schreef de Accademie national deFkria Nona TOOI déeamou nna HedcUIe d er première elsawe en ooiwidérfttlon ie Totre exoaUante fbbrtoltioii de Ohooolat bonbons varlée eto eto Stollwerck C fabrikaat is verkrijgbaar bij U tl Confisems Banketbakker tnc GsBeraalvertegenwoordiger Toor Kederland Julins Hattemlodt u JU JAinetBrdam Kalvcrstraat 103 tl i i SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwiasel groot tl 3 46 zenden wij franco door Nederland onze overal bekende NOBMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tnin of eene COLLECTIE VOOE DE KAMER van 150 stnks voor 46 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOB KAMER EN TUIN van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narsUsen crocus scillas sneewklokjea etc Rijk geïllustreerde prijslijst met specificatie onzer collecties In het Hollandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevatende groote catalogus in het Dultsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuinbouw Etablisseraent Huis ter Doin NoordvUk bU Haarlem WESSANEN LAANj Wormerveer OPGERICHT irCS KONII KM rKE FABRIEKEN Voedert uw Tee met de zuivere muru e merk Ster en W I uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde EereDiploma Pa rij 1900 Segen Gouden Medaille ADVERTENTrÈN in aUe Couranten worden aangenomen door het AdYerieutic Burean vao 1 BBINKMAN ZOON DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE 1 modeblUFëF zijn beslist die dot Firma WELDON THB LADIES JOVBNAL t met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBB ILL DBES8MAKBB I met een gratis geknipt patroon TBB BkZAAB OF CHILDBEN S FASHIONS I Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAGT Vu Boekhandelaar Proefnummer AUe mut koasel Holl BiJvoegeel Van alle in deze bladen voorkomende modellen ziJn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag EEMIEF0T7ANTM Veil wonlt verzoebt op t VlütK te letten UIT HST MaQUUN tan M 11AVË SWAAY ZONEN QOBIMCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf Mee en een half en een Ned onl met vermelding van Nommer as Prys voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 U BIJL vo II heen J BREEBAART Lz M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 ïelfn 117 Is t roimst voorzien van GASORNAlENTfiJSr in elke stjjl van de eerste fabrieken teg n concurreerende prjjzen Aaiilegger vta Gas Waltr Spreek Bier ea Electriscbe geleldiDgeo Wie van goed licht houdt wende rich naar het Goud ch VerUehting MagaxUn DE AVOÜDfilTER daar alles door bekwame fitters verricht wordt I Zenuw en laa rlijders wordt uit overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek I3a a 5 ÊreTrer ftnb Toleu Na ontTftiagBt van ft resper brieflcaartvorJt dit boekje franco per post toegezonden door LOBEFOKL S Boekhan Kaïtboinme Drak Tan A BRINKMAN Zir EtË lS iE VL G BURGEMEESTER en WETHOUDKKS van üOUüA brengen ter openbare kennis dut alschrift van bet procos voibaal betreffende d stemming ter verkiezing van twee loden van do Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven is aangeplakt in don Korten Groenendaal alsmede dal gctok afbclirift op do Secretarie der Gemeente voor eon ieder inzage ia nedergelegd alwaar daarvan zage kan worden genomen op lederen erkdag van des voormiddags 10 tot des amiddags 1 uur Gouda 20 December 1906 Burgemeester en Wethouders voornoum4 R L MARTENS i Ue Secretaris BKOUWER Hulleiilandscli Overzicül Renter suint uit Londen dd l J Uec ord Landsdowne stelde liet Huis voor de TiT gftnn mot Z no nmuuderaenten op de ondorwflawM dit voorstel zal ongetwijfeld ïfordon aanSïil o U i n et8ou Wö P zal daardoor vallen Een later telegram mel t fiet voorstel van lord Landsdowne werd anngonomon met 132 te en 52 stommen In de rode die lig voor het overvolle buis hield zeido loid Landsdowne dat de oppobilie do wet met kon aannemen zelfs met de duor de rogecring aangeboden concessies Lord Crewe verklaarde dat er een niet te overbruggen kloof as tnsschon de oppositie endengoerlng de Liatste had ingrijpeude concessies beloofd de verantwoordelijkheid voor hot doen mislukken van het wetsontwerp blijft rosten op de oppositie en de bisscUopijen Ha kon niet voorspellen welke gevolgen dit optreden van de oppositie zon hebben Do Fransche Kamercommissie die het ontwerp voor de nieuwe eeredienstwet on derhanden heeft en de minister van oeredienbt hebben gisteren samen een bespreking gehouden Minister Briand verklaarde dat de regeering er op staat dat bet ontwerp m zijn geheel zal worden behandeld De regeering is alzoo niet bereid de artikelen betreffende de overdracht van korkclgke goederen aan staat departement of gemeente uit het ontwerp te lichten en deze alvast te laten aannemen voordat de andere bepalingen van bet ontwerp den weg naar bet staatsblad I l tUILLETOX Tegen den Stroom 62 Zoo verschoonend mogelijk voor mevrouw ven Rabenhorst de ongelukkige tante van Ludmilla en Richard vertelde zg hoe Ludmilla veertig duizend thaler verloren had doordien zg met dat geld om hoogere renten te verkrggen waarmede dan de meerdere uitgaven io den vreemde hadden gedokt moeten worden op lichtvaardige wgze had laten speculeeren door een bankier te Berlijn die nu op zulk een wgze was bankroet gegaan dat ook Lndrailla s geld als reddeloos verloren moest worden beschouwd Even verschoonend deelde zg mede hoe Richard te Nizza een tal van schulden had gemaakt en ten slotte de badplaats had verlaten op een manier die mjn wel haast een vlucht zou moeten noeéW Het ergste het ergste riep mevrouw von Rabenhorst uit Zeg alles alles 1 Te Parijs heelt men hem achterhaald De schnldelBchers bewaken hem streng en willen hem niet vrg laten voordat alles gedekt ia 1 Qod beware oni 1 zuchtte Bruno en bg opgaan Do weigering is begrijpelijk Het ontwerp is opgesteld met du bedoeling een regeling te geven en wel zoo spoedig mogolyk Een ivettelijk besluit omtrent de goederen alleen rnirat geen moeilgklicdon op maar kan alleen dienen om de rechlerzyde onaangenaam te troffen Het zou op een maatregel van wraak gaan Igken ICn wraakzuchtig is de regoeiing blykens liet ingediende ontworp ni t gestemd Integendeel De eerste stemming van verlegenheid en teleurstelling over liet gebod van den Paus tot ongehoorzaamheid tegen de bVansche wet in welke stemming de uitzetting van Montagnini is geschied en met dwangmaatregelen tegen dogeestelgkheid weid gedreigd is voorby Die stemming hoeit plaals gemaakt voor kalm ovogteg Als de jegeering de Htaien Generaal deelgenoot kan maken van deze rustige gezindheid dan il zich alles behoorlijk schikken Van de beslissing des Pausen tegen de Fransche wet zal dan niets kwaad s overblijven dan de zekerheid dat de kerkelijke goederen voor den katholieken eeredien t verloren zgn en een archief vul processeii veibaal liet eerste kwaad zal moeilgk te verhelpen zyn En wat het proces veibaal betreft mot zaken diü tilt het gebied van de lechtoiiyke maelit behooren weet de wetgever in geen l md gemakkelijker om te springen dan in Ki ankri k Geen gebeurtenis in de laatste jaren waarby het processen verbaal stroomde ol een amnestie ut abolitie was het besluit Het is een behinsel van slrafiecht dat bg veranderin in de wetgeving na het tgdstip waarop het feit begaan is de voor den verdaclile gunstigste bepalingen worden toegepast Dal beginsel heelt de Nedi rland iclie wetgever zelfs naast het beginsel van geen straf zonder weltelgke strutbep iling in hot allereerste artikel van onze Strafwet opgenomen Als de Fransche wetgever de nieuwe eeredienstwet aanneemt komt de stiafbaarheid der zondei aangifte oifieieerendo priestei s te vervallen Wie dns maar laat genoeg voor den rechter wordt gedaagd zal niet meer strafbaar zgn Maar moot het beginsel waarop ons eerste artikel van de Strafwet steant niet ook leiden tot amntstie voor overtreders van een wet die nog wel van kracht is maar die de wetgever bezig is af te schaffen Geldt ook niet hier dat niemand gestraft moet worden voor een feit waarvan de wetgever door het zgn strafbaar karakter te ontnomen erkent dat het niet strafwaardig is Het processen vel baal opmaken tegen priesters wordt niet maar steeds voortgezet De regeering beeft willen weten in hoeverre de geestelijken zich aan wetsovertreding hebben schuldig gemaakt en zg acht zich nu voldoende ingelicht zonk danrbii achterover in de leuning van den fauteuil waarop hg had plaats geno nen Een pijnlijke stilte ontstond in het anders zoo vreedzame vertrek di t eeist verbroken werd door t huilen van den kleinen Knnibeit Clarisse belde en gaf het kind over aan het toegesnelde kindermeisje Zelfs het rooskleurig gezichtje van den stam houder kon Bruno geen vriendelijk lachje afdwingen Hief moet geholpen hier moet oogenblikkelgk h ulp verschaft worden oordeelde hg t Gelaat van meviouw von Ralicnhorst verhelderde eenigszins en ook Clarisse s trekken verkondigden een onvoorwaardelgke ingenomenheid met wat haar man daar had Wat ik aan effecten bezit heb ik meegebracht zei mevrouw von Rabenhorst terwgl zg wees op een pakket papieren dat op tafel lag tZijn evenwel maar tienduizend tbalers en de schulden te Nizza achtergelaten en te Parijs gemankt beloopen wel dertig duizend thalers 1 Nn goed dan leg ik het ontbrekende uit miJn particulier vermogen er bg 1 verklaarde Clarisse mot beslistheid En ik dan P zei Bruno met een droefgeestig lachje ik Richards broer f Verder ben ik van meening dames dat deze zaak niet met OTeriJling mag worden behan Onlusten zijn er tot dusverre niet voorgekomen E zijn nu volgons een ambtelgke opgave va Dliisd ig in t geheel 83 bisschoppelgko palazeu en seminaridu ontruimd door de geestelfklieid In Zuid Duitschland krggt de verkiezingscampagne een merkwaardige kleur Want hoewel d e Rgksdag ombiindon werd om eon weigering van credioten voor de koloniën komen in do Zuidduitsche staten de koloniën eerst in de tweede plaats bji de vei kiezingslinzen in aanmerking Want Zuid Duitschland voelt weinig voor do koloniën heeft andere belangen De libeialo combinaties in Baden en Beieren hebben daarom als verkiezingsleuze gesteld Tegen hel centrum en tegen de duurte der levensmiddelen Die lenze heeft naar het Berliner TagebUitt uiteenzi t een dubbel doel Wao jmen zou door te stuik den nadruk te leggen op de koloniale qnaestiu gevaar loepen desociaaldenioci ilen tot een samengaan m it het centrum te brengen lüii znik een kartel zou voor Zuid Dnilschlaud noodlottig worden Naar het vooi beeld van Baden en Beieren wordt t vens gepoogd ook in de andere ZuidDuilsche Staten een verecniging der liberale groepen tot stand te brengen om te voorkomen door versnippering van stemmen bet centrii in de overwinning gemakkelijk to makivfi In Oostenrgk wordt de crtSp die doorde houding van het Heerei ïiui Ltegen dekieswet ontstaan is vorscAöftiw door deweigering van het Huis om Wó ialing vanhet aantal leden waaruit heV zal bestaan bg alzonderlgke wet goed te keuren hetHuis wenschl die bepaling op te nomen indo kieswet De regeoring en do partgen in het Huis van Afgevaardigden verzotten zich hiertegen Een compromis wordt Voorgesteld door enkele regoeringsgezinde groepen in het ileerenhuis Deze wilden de kieswet bg tweede lezing onveranderd aannemen en met de derdö lezing wachten totdat hèt Huis van Algevaardigdeu do dobr minister Beek ingediende wet op den numerus clauses heeft aangenomen Daardoor zou voorloopig de crisis worden uitgesteld maar de invoering van do kieswet tevens daar het Huis van Algevaardigden niet voornemens schijnt dit wetje in behandeling te nemen voordat het Hcerenbuis de kieswet heeft aangenomen Bovendien weet de Regeoring dat zij rekening moet houden met de obstructienlaonen van de radicale Tsjechen die alles deld we moeten niet alleen luisteren naar do opwellingen van t goede harl maar tevens het verstand raadplegen Sturen wij de benoodigde som aan mgn broer dan blijft het tot mijn spijt de groote vra ig of zo wel in haar geheel voor het bestemde doel zal besteed worden Ook verbeeld ik mij dat de schuldenaars allerlei dingen in rekening ziUcn hebben gebracht waarop zg rechtens geen aanspraak kunnen maken dat er oen beetje afzelterg in t spel is en woekerwinsten moeten wü in geen geval belalbn De dames waren dat geheel met Bruno eens Als u mg dit pakket toevertrouwen wilt voegde hy er i i t bgzonder voor mevrouw von Rabenhorst bg dan neem ik dat mee met de belofte de effecten zoo hoog mogelgk te realiseeren en het daarvoor ontvangen geld zoo goed mogelgk te znllon besteden Om to beginnen zal dit wel voldoende zgn Verder bezit ik ook wat papieren die ik dadelijk vlottend kan maken zoo dat noodig bigkt te zgn t Is nn twaalf uur om twee uur zooveel gaat de expressetrein gaar Keulen dien noem 4k maak te Keulen de papieren tot geld e lii rgen avond om elf uur ben ik te Paryyfjb hebt Richards adres niet waaj Mevrouw von Rabenhorst zag met dankbaarheid op naar Bruno s gelvat waarop een vastheid te lezen stond die niemand be willen doen om de Invoering van de kieswet te belemmeren Zoo zit dan de regeering in Oostenrgk weder in het moeras en moet pogen er uit te komen Een deel van de oppositie tegen de kieswet in het Heeronhuis is in hot bijzonder tegen het ministerie Boek gericht zoodat er nog merkwaardige verrassingen kunnen ontstaan Reuter seint uit Rome dd 18 Dec In do Kamer constateordo de heer Tittoni minister van buitenlnndscho z iken dat zgn voorgangers de politiek hebben gehandhaatd die hg altijd had gevolgd Men kan dus rekenen op continuïteit in de bultenlandsche politiek van Italië Sprekend over het Drievoudig Verbond sloot do minister zich ten volle aan bg de betoogen ten gunste van dat verbond gehouden door prins BlUow en baron v Aehrenthal Hot drievoudig verbond is do grondslag van onze staatkunde en wg moeten daaraan trouw blgven Deze verklaring is voldoende om te bewgzen dat zij dwalen die zgn verzwakking moenen te kunnen constateeren en die zgn spoedig einde voorspellen Men zegt dat het drievoudig verbond gewgzigd en vervormd is en dat zgn karakter thans zuiver vredelievend geworden is Ik geloof dat het allgd dit karakter heeft gehad De heer Tittoni verklaarde verder dat hot huidige driovoudigo verbond den hoogsten lof verdient omd t het aan Europa jarenlang don vrede heeft verzekerd Minister Tittoni voegt daaraan toe dat dank zg het Drievoudig Verbond Italië oen onafhankelijke staatkunde heeft kunnen volgen De legende van do inmenging van Duitschland ten koste van de waardigheid van Italië is niets iiuders dan een praatje Ook loochent de minister dat er door Duitschland pressie is uitgeoefend bg de sluiting van het verdrag over Abessynië met Frankrijk en Engeland Prins Bulow had het correcte optreden van Italië ter gelegenheid van de conferentie van Algeciras erkend De betrekkingen Insschen Italiö met Duitschland en Oo stenrijk zi n op den voet van volstrekte gelijkheid Men herin iert zich dat er een onderzoek is ingesteld naar verkeerde praktgken bij de verkiezing te Worceetor Daarbij bleek dat er ten bate van den unionistischen candidaat die met 129 stemmen gekozen werd op groote schasl stemmen gekocht zijn Die omkooperg zoo erkende men van allo kanten was in Worcester van ouds een doodgewone halve Clarisse want zy kende nu liaar eclllgenoot in al zyn waarde by dun majuraatsheer van Tronzow zou hebben gezocht Zij overhandigde Bruno t adres dat zg te huis reeds had opgeschreven Clarisse bepaald gelukkig door de broederlgke handelwgze door het inannelgk optreden van haar echtvrlend diukie hem hartelgk de hand Apropos dames zei Biuno nog dat wat wg hier besproken hebben blgve tus sclien ons drieën natnurlgk een geheim 1 Niemand behoeft te weten waarom ik op reis ga en als ik in de gelegenheid ben spoedig terug te komen dan zou t eigenigk nog wel zoo goed zgn als niemand wist dat ik op reis was geweest Met een verlicht hart en vol Innige erkentelijkheid voor Brunu en Clarisse keerde mevrouw von Rabenhorst naar li iar landgoed terug en twee uren later zat Bruno in een sneltrein die liem in den koitst niogelgken tgd naar Keulen bracht vanwaar hy een paar uur laler wederom mot een sneltrein naar Parijs vertrok Wordt vervolj il