Goudsche Courant, vrijdag 21 december 1906

AOVKIlTENTIIviM H BoONDERB il R Vl lld en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korboonders Roevleoscb enz enz tegen de meest sterk concurroerende prgzen Panklaar sclioongemuakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T OOTIBLIHO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Intorc No 2031 zaak In bet verslag der commissie werd het aantal kiezers die men voor geld krügen kan op 600 gesteld Sommige getuigen gaven bet II loger op De liberalen hebben met deze verkie iug voor t minst niet aan de om kooperij meegedaan De verkiezing is ongeldig verklaard en het Lagerhuis heelt nn geweigerd nug in deze zitting een nieuwe verkiezing uit te scbrijven Er is kans dat bot in de volgende bealniton zal Worcester tot Btrat eenigen tgd zonder algevaardigde te laten Over de qaaestie der zeerooverij in de Chineesche wateren verdient het vermelding dat dezer dagen de opvatenden van hot Hongkongscbe stoomschip Chan Wai bijna slachtolleiB waren geworden van slechtgeEinde ygeles Het schip bevond zich in de haven van Sjing sjing waar zich een ongewoon groot aantal Chineescbe matrozen voor dienstneming aanmeldde De kapitein die de zaak verdacht vond liet de kleeren van deze adspirantmatrozen onderzoeken waarby bleek dat velen hunner gewapend waren Zeven kerels haalden revolvers te voorschijn maar de kapitein een Engelschman Page behield ziJn tegenwoordigheid van geest I hil liet een paar raddraaiers vatten en stoomde met zijn boot naar de Dnitsche kanonneerboot Tsingtau welke vlak bij lag Daar aangekomen bleek echter dat de ge vangen roevers hadden weten te ontkomen Maar de daders waren bekend en toen de zaak werd aangegeven bij do Chineesche autoriteiten werden de voornaamste schuldigen gegrepen en onthoofd Ondanks de verklaring van den Spaanscfaen ninisler Perez Caballero in den Senaat over de houding van den gezant bij het Vatioaan De Ojeda en diens bevel aan den gezantte Parijs om de archieven der nunciatunr over te nemen na het vertrek van mgr Montagnini wordt de strijd hierover in dl pers voortgezet I Het blokt duidelijk nit de verschillende mededeelingen dat Ojeda na zijn gesprek met mgr Delia Chiesa rechtstreeks naar Parijs seinde zonder de regeoring te Madrid te raadplegen D gezant te Parjjs Leon y Castillo was leer verbaasd zulk een bevel van zjjn ambtgenoot bij het Vaticaan te ontvangen en vroeg inlichtingen aan den minister van buitenlandsche zaken te Madrid Inmiddels bad mgr Delia Chiesa aan den nuntius te Madrid geseind en diens medewerking ingeroepen om Spanje te bewegen den wensch van het Vaticaan te vervullen Perez Caballero was zeer verbaasd b het ontvangen van het verzoek om inlichtingen van Leon y Castillo De ministerraad onmiddellijk bijeengeroepen besliste dat de opdracht van mgr Delia Chiesa niet kon en mocht worden aanvaard Dit werd naar Parijs geseind en aan de Ojeda werd gemeld dat de regeering zjjn optreden beslist afkeurde en hem dringend verzocht in den vervolge dergelijke verzoeken aan de regeering en niet aan zijn ambigenooten te zenden Deze beslissing werd door den Koning goedgekeurd Verspreide Berichten FSAKKEIJK De nationalistische algevaardigde Oanthier stelt in de Eclair voor dat de 200 afgevaardigden die tegen de regeering zijn en tegen da verhooging van do bezoldiging der kamerleden hebben gestemd de toegestane verbooging van 6000 fr per jaar in een gemeenschappelijke strijdkas zullen storten waardoor de oppositie bij do volgende verkiezingen over een strijdfonds van 2 miliioen zon beschikken DUITBOHLIND Niettegenstaande de beloften der regeering is op weer de invoer van levende zwijnen uit de Scandinavische landen verboden in Pruisen wegens daar beerscbende besmetteIpe varkensziekten Het salaris vin den Duitschen gezant te Washington Freiherr Speek von Sternberg bijgenaamd Specky is met 20 000 mark verhoogd dus nu op 120 000 mark gebracht Dat is meer dan de rijkskanselier verdient De wet op een tunnel onder het Kanaal is eergisteren biJ het Lagerhuis ingediend De kosten worden op 16 000 000 pond geraamd waarvan Engeland en Frankrijk elk de helft zullen moeten opbrengen Eigenlijk zullen het twee tunnels worden elk van 24 mijl lang De minister van posterijen en telegrafie zal proeven doen nemen met een nieuwen afstempelaar uitgevonden door den Italiaan Valsecchi Het electrische toestelletje dient geplaatst in de brievenbus Brieven mits één voor één in de bus geworpen worden dan volledig afgestempeld met vermelding van plaats jaar dag en lichting Weer zjjn U voorstanders van vrouwenkiesrecht hu en poging om het Lagerhuis binnen te dringen gearresteerd Als dat zoo door gaat mag men wel een atzondeilijke gevangenis voor suffragettes maken EüSLAlTD Te Moskou is een groot laboratorium voor ontplofbare stoffen ontdekt Er werden 7 bommen gevonden 50 Verdachte personen zijn gearresteerd Drie hoogere politiebeambten en 5 agenten die te Charkow huiszoeking hielden zjjn ernstig gekwetst door geweerschoten gelobt door twee revolnlio inairen Een hunner stierf De daders konden worden ingerekend Zuid Afbika Aan de mededeelingen door Winston Churchill in het Lagerhuis gedaan is nog het volgende ontleend Van het parlement te Bloemfontein zul het Lagerhuis bestaan nit 36 leden 21 voor bet platte land 5 voor Bloemfontein en 10 voor de andere sleden Elk volwassen man die 6 maanden in de kolonie heeft gewoond is kiezer HetHoogerhnis zal bestaan nit 11 leden die voor de eerste maal door den gouverneur en de rijksregeering zullen worden benoemd en later zullen worden verkozen BINNENLAND STATEN ÜEJNKKAAL f e H s m ÊS H Vergadering van Woensdag 19 December Het algemeen debat over de Oorlogsbegrooting wordt voortgezet Eerste spreker is da heer Thomson die van de groote ontroering gewaagt welke door ons land ging toen bekend werd dat in den strijd over het biyvend gedeelte de inspecteur der cavalerie party had gekozen tegen den minister van Oorlog Het gaat om de vraag of het bestaande stelsel zou gehandhaafd worden dan wel of de weg zou worden opgegaan naar het ander weerstelsel zonder overbodige diensten Na deze inleiding gaat spr breedvoerig na de vraag waarvoor het biyvend gedeelte noodig is Spreker wgst er op dat aanvankelgk het hoofdbezwaar was togen het wegzenden vaa het biyvend gedeelte dat de mobilisatie zonder dat biyvend gedeelte niet gedekt kon worden Dit hoofdbezwaar beeft zich echter pater afgewenteld op de oefeningen die nadeel van den maatregel zonden ondervinden Spreker is overtuigd dat onze mobitisatie niet te dekken is n6ch door een blj od gedeelte nóch door wat ook Slechts op indirecte wgze kan dat resultaat verkregen worden en wel door plaatseiyke organisatie onzer grensdistricten door de militie te localiseeren en een goed georganiseerde landweer En in die richting zön wy door dezen minister van Oorlog dit jaar een heel eind gebracht Spreker is ten opzichte van de landweer een gunstiger meening toegedaan Spr acht verder gewenscht om de eskadrons cavalerie tot op de helft te reduceeren en aan te vollen door rijwielen Ten slotte verklaart hij ten aanzien van de kwestie van het biyvend gedeelte dat spreker en zyn vrienden den minister hnn krachtigen steun zullen schenken Intusschen valt voor den minister op ander gebied nog veel te doen zoo ten aanzien van de vooroefoningen dor jeugd Ook in de kaderkwestie moet voorzien worden Kaderplicht acht spr noodzakeiyk en by vraagt den minister of t niet mogelijk is alle officieren met 15 jarigen dieosttyd tot kapitein te bevorderen zg t dan ook titulair Op grond van ervaring door zgn belrekking tot hot leger verklaart spr dat hy de verantwoordeiykheid voor den toestand zooals die thans in bet leger is niet gaarne zou aanvaarden De heer Tydeman maakt een scheiding ten aanzien van do onboreden en van de btreden wapens Immers bg de onhereden wapens geldt het vermindering bg de bereden wapens afschaffing van het bigvend gedeelte Maar nn kan men hij do onbereden wapens niet komen tot afschaffing zonder algeheele reorganisatie onzer Militiewet Anders is het echter bg de bereden wapenen waar het bigvend gedeelte het karakter bezit van verlenging van den oefeningstgd en deze kan niet verkort worden zonder schade voor de weerkracht Echter is een oplossing te vinden Bv door bg do cavalerie twee zomerdiensten in te stellen en by de reld artillerie de manschappen om beurten drie maanden naar buis te zenden Spr vraagt of de minister djit zou kunnen doen De heer Marchant steunt ten aanzien van het bigvend gedeelte den minister onvoorwaardelgk omdat ook spreker en zgn party altgd hebben gegverd voor beperking van den dienst tot het strikt noodzakelgke Zoo acht spreker om ieta te noemen de militaire I wacht in de vergaderzaal der Tweede Kamer overbodig en stelt daarom een motie voor waarin de Kamer van oordeel dut voor de handhaving van orde en veiligheid in haar gebouw geen soldaten behooren te worden aangewezen den minister nitnoodig deze wachten in te trekken Na de pauze verkrygt minister de Meester als voorzitter van den Mini Verraad het woord voor een persoonlgk feil Hy releveert nit de rede van den heer van Karnebeek dat deze in den loop van het debat gezegd hooft dat het motief tot hot voorstellen van den maatregel ten aanzien van het biyvend gedeelte zou zgn geweest dat de minister van Oorlog zich zou hebben laten intimideeren en zon gecapituleerd hebben De ministor zon zich dus geplooid hebben naar anderer meening Tegen deze woorden komt de Rogeering op Spr wenscht zoo stellig mogelgk te verklaren daf de minister van Oorlog bö het nemen van eenigen maatregel of het doen van eenig voorstel slechts het Landsbiilang op het oog heeft en naar eigen overtuiginghandelt De heer van Karnebeek kan weten dat het aldus is want reeds ten vorigenjare en dat de heer van Karnebeekdat wist blnkt uit diens eigen rede bestond s ministers voornemen tot inlkrimping van het bigvend gedeelte 1 Met stemverheffing verklaart sahi datmen vrg is om het Kabinet te bastrgden met welke wapenen men wil mits di Wapenen onbevlekt bigven Men geloove n onze eerlgkheid I Bravos van vferschillende klanten fomult De heer van Karnebeek meent at bet beter is hierop te antwoorden na hm debat over de Oorlogsbegrooting waarbg fe voorzitter zich aansluit i 1 I Aidns wordt ook besloten i Er ontstaat nu eenige oo eiblikken een onbeschryieigk tumult De Ividnarleden verdringen zich om den ministerstafel en voeren luide gesprekken Achter den winisterstafel ziet men den heer de Meestea heftig gesticnle ren tegen do boeren Haï mskerk van Twist en van de Velde die met dreigende gebaren den ministen iets toereieyen De voorzitter hamert aanhoudend en eerst na langdurig hamere en roepen het woord is aan den heer MarOhant wordt ten slotte stilte verkrop en an do heer Marchant zgn voor de pauze ilgobroken reeds voortzetten I Op voorstel van den voorzitter wordt besloten spreker s notie betreffende het afschaffen van de militaire wacht in het Tweede Kamergebouw op een naderen dag te behandelen De heer Troelstra sluit zich ten aanzien van het bigvend gedeelte in hoofdzaak aan bg het betoog van den heer ter Laan gisteraVond gehouden Maar overigens kan hg den minister niet steunen omdat hg hem geen goed hervormer acht Afschaffing van het biyvend gedeelte is overigens slecht voorbereid en ontactisch reeds uitgevoerd voor een deel Spreker s grief tegen den maatregel is ook dat hy slechts telkens voor een jaar geldt en niet bg do wet is geregeld Er komt niets van bezuiniging die de minister zich zoo voorgenomen heeft En daarom bestrgdt spreker de begrooting die door zgn party niet kan worden goedgekeurd Wy steunen geen Rogeering wel Regeeringsdaden Morgen 10 uur komt de mini ter aan t woord Vóór de panze deelde de heer Lohman als voorzitter der commissie voor de stenografie naar aanleiding van de beschnldigin van den heer de Stoers tegen den heer Viehoff faoofdambtenaar aan Koloniën dat deze eene stenogram zoo hebben vervalscht mede dat onderzoek aan het licht heeft gebracht dat die ambtenaar volkomen te goeder trouw een wyziging aanbracht De heer de Stuers zegt dat de commissie voor de stenografie haar boekje te buiten gaat door te treden in een beoordeeling of die ambtenaar al dan niet te goeder trouw handelde De heer Patgn oordeelt dat de zaak nu uit moet zijn nu èo de minister èn de president der commissie voor de stenografie deden uitkomen dat aan kwade trouw niet mag worden gedacht De heer Heemskerk meent echter dat een ambtenaar die de woorden tegen beter weten in ten aanzien van een bewering van een Kamerlid in het verslag brengt blaam verdient De minister van Koloniën acht het van den heer de Stners een weinig ridderlgke daad om nadat de bewgsstukken vernietigd bleken de zaak ter sprake te brengen De heer de Stuers houdt zgn beweren vol Het incident wordt biermede gesloten By Kon besluit van 19 December heeft het Hare Majesteit behaagd met ingang van den dag waarop de wet van 8 December 1906 Staatsblad no 296 in werking zal treden met intrekking van het Kon besluit van 6 Februari 1901 aan Hoogst Derzelver Qeoual Z K H Hendrik Wladimir Albrech I Ernst Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenbnrg enz enz zitting te verleenen in don Raad van State St Ct Gemengde Berichten Do Nbr verneemt nog omtrent de slaking by de sigarenürma José Tinchant Y öonzales te Eindhoven dat indien de werklieden aan den eiscli vasthouden van 12Va et met geteld dek voor een soort sigaren waarvoor elders 30 en 32 cent of wel 32 en 35 cent wordt betaald a naar gelang t dek opgelegd is of niet en waarvoor de firma Qonzales 10 cent betaalt men de fabriekdenkt op te beffen De correspondent te Maastricht van de Tel schrgft Verleden jaar worden alhier in do zoogenaamde molentjes 5 gezinnen op straat gezet tengevolge 1 van onbowoonbaarver tIarinL Na gernimen Igd dakloos te zgo teweest hebben ten slotte allen een onderkomen gevonden s Ken der 5 gezinnen bekwam onderdak in en huis in de Stokstraat dat f 2 40 huur jper weok deed Natnurlgk kon dat gezin dit geld ri et opbrengen maar hej bnrgeriyk nnr betaalde van de f 2 40 f 1 40 een evenwel dat dit geM Jang niet las op de wonjngwet Althttns de man niet meer had vrienden ei vriendin n wanneer het sluitiniannr d4Ar men wildeinog een itiorfll hebben wam men tècht b ditffezin het h geen pl liek Caifé ft lterwyi eenigmgner kindetm doi Jr pen vli op vait Incifei inog zorgde dat ihe linisf m geen gebrek leed aan flttigheid Ev el wel aan al die vrooiykheid goedlt op n oneji i i u8tig onhezQrgd leven is ans een einde ga ome ij Het nghbestnur kwap een en nndet oqre ren oordeelde dat d Ji 1 40 wel beterjb e ste ll ikoii worden En dadw de be wonerimïar niét mëér dan f 1 wilde betalur en oa i 1ht b jniet verlaten is hg diet zyn gezin Wden p straat gezet Thans kampooren mfitoirouw en 5 kinderen enz in de open iSjit zg koken hnn pot op straat slapen op straat enz Mtn is benieuwd hoe het met di gezinafioopt Weinigen zgn genegen een andere woning te geven en het armbestuur trekt er zich niets meer van aan Men meldt aan de N R Ct De firma van der Eist en Matthes te Amsterdam heeft aan den minister van waterstaat en aan den commis aris der Koningin in Gelderland het volgende telegram ver zonden Aan ons motorschip Aramon werd heden het varen op hot Apeldoorn Dierensohe kanaal verboden wegens het vriezend weder Protesteeren met kracht tegen dergetgk ongemotiveerd belemmeren van scheepvaart en industrie Zondag is te Florence een ware veldslag geleverd Tengevolge van een heftige perspolemiek rukte eensklaps de redactie van het democratische Nuovo Giornale in haar geheel onder de leiding van den hoofdredacteur Campolonghi uit naar de bureanx van de radicale Pieramisca Hier echter maakte men zich nn onder opperbevel van den hooldredactour Malenotti ook in allergl marschvaardig en weldra stieten de beide legermachten op elkaar Een homerische slag volgde de heide aanvoerders rolden over den grond en byna al hun volgelingen lingen liepen kwetsuren op Het publiek haalde eindeiyk de strgdonden van elkaar Het gevecht wordt uu weer met de pen voortgezet Dinsdagavond keerde een jonge man sigarenmaker te Naaldwyk die familie te Delft had bezocht per tram hniswaarts aldus meldt dj Westl Crt Te Loosduinen klaagde hy zich onwel te gevoelen De ongesteldheid verergerde en spoedig bezweek de man zonder dat geneeskundige hulp kon worden ingeroepen By aankomst te Nnaldwgk was hy reeds een Igk De ongelukkige werd in het Igkenhuis gebracht in afwachting van de maatregelen door de familie te nemen Over de doodsoorzaak wordt rerschillend geoordeeld Amsterdam 18 December 1906 Als nieuw ingekomen wyzigingen vanVraag en Aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wy II de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Nederlandsche Credietbank 95 pCt Nederlandsche Crediet en Deposito Bank Offerte Oranje Nassau Hypotheekb 97 pCt Pretoria Hypotheek My 135 Maatschappy voor Bosch cultuur Maatschappg 40 Landbouw Mg Tjisaronie 105 Fransch Hollandsche Oliefabrieken OalTS DeUt 120 Offerte 30pCt 30 63 222 f TO f 48 f 66 Stearinekaareentab Gouda Noord Ooster Locaal Spoorweg Maatsèhappy Eerste breiJtscheiStoomtrara Maatschappij AmsterdamJche Galery My Hollandschel Socitelt van Levensverzekeringen Öpi aand Javasche Cnltuur Mg Ned rlondsch Indische Tele ooki Mg Singgop Tin Mg AANGEBODEN Bod 3pCt Bod 140 pCl 110 20 2101 30 Bód Bod Aand 4 pCt Oblig klgem Mg t beleening met vruchtgobrflik en pdriodiuke nitkeo ringen belaito Waarden Oommandijaire Bankvereeuiging vali Es en Co Resident e Bank Utrechtsche Hypotheekbank I 10 pCt gekort Landbouw Mji Tjisaroenie Koetsi Exploratie Mg Grint Mg ti Rotterdani My tot exp der Rheinische Kohlens uhi Werke j Zutphenicha Broodfubriett ij Oblig Zutphenmihe Broodlabrielt J lij pit OWigSJNederl Pabr vaiy Stopnwpuiten e andere worktll geti J Oljlig ZufpbenMio Teljt j Maatschappg Aiind Noihfd Ooster Locall Spoorlij weÉlilg j l 11 Pief aand NiJme egschelfram flfjJgs I Ma 4schiip ij M i lig Nynicegjchf Trai Tnd Pa sooran he Mg f 500 u I Stooiitram glM Oldambt P4 I4 t 1 Ohbg BinnlBnlands tliM Mg hnltmtot Aaid Burgèr iStiw tg WJlistbew Amsteidijra Tabak Mij Opil annd Juvascliu Bos i tatie Mg 1 Javasche Chtlunr iliy Nederlandsch Indische f 9 f 70 Liindbüiiw My Singkcp Tin Mg Amsterdiira 18 December 1906 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in do week geëindigd 18 December door tusschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende Minder Oobrante Fondsen Aand Indnstriebank te Haarlem 60 pCt Utrechtsche Hypotheekbank 20pCt gestort 137 Landbouw Mg Rongga 106 134 Landbouw Mg Tjisaroenie 110 Nederlandsche Mg tot handhaving van Stamverwante Belangen nit Zuid Afrika 30 Pharmïceutische Habdels vereeniging Serie B Syndidaat van Amerikaansche Industrieele aandeelen 18 Nederlandsche Veen 28 Fransch Hollmdsche Olie fabrieken Calve Delft 120 My voor Zwavelzuurbereiding 104 Nederl Indische Gas Mg 190 5 pCt Ie Hyp Oblig Mg tot exploitatie der C G Bommenhöller sche Koolzuur en Znurstofwerken 70 Aand Holl Mg tot het maken van werken ingewapend Beton 140 My tot exploitatie der Sui fabriek Waroe 125 Intercomunale Telefoon Mg 186 Stoomvaart My Triton 26 Nederlandsche Bouw MS f 250 Amstel Hotel Mg 105 pCt My tot exploitatie der on oorneming Krasnapolsky 130 4 p0t Oblig Hollandia Holl Fabriek van Melkprodnctenen Voedingsmiddelen 101 Uitgestelde Schuld Paleis voor Volksviyt 17 Opr aand Singkep Tin My f 70 Aand Comptoir Beige Neerlandais de Bourse et de Banque 50 pCt 3pCt Oblig Natura Artis Ma gistra 79 4 pCt Pandbr Residentie Hypotheekbank voor Nederlaiid 100 Stadsnieuws GODDA 20 December 1906 Door de rechtbank te Rotterdam is gisteren bet faillissement uitgesproken over C H M Martron gescheiden echtgenoote van J Bonnsur verpleegster Peperstraat 76k alhier Curator mr M M Schim van der Loefl Do Heer F van Vliet oud leerling der H B B alhier la benoemd tot Adjnact Inspecteur by de Politic te Rotterdam met ingang van 21 December Voor het examen M O Nederl taal en letterkunde is gisteren geslaagd Mej S C A C T Schouten alhier Aan het gebouw van het prov bestuur van Zeeland te Middelburg werd gisteren aanbesteed het verbeteren van de sleephelling voor sluisdeuren het bouwen van een gzoren deurenloods en verdere bykomende werken langs do oostzyde van de buitenhaven te Hansweeit UAHETBEIBICHTKN 1 Gouda 20 December go6 GKANKN Het a n jevoerle ruimde heden vlug op lot flink vorige pryaen Tarwe ieeuwsche 815 k J Ö 50 mindere ditü ƒ 7 40 4 7 5 Alwijkende 5 75 A ïi 50 l older J 5 70 a 6 80 Nieuwe ZeeuwftCtie a ƒ l ogge ZeeuwhcUe 5 30 i ƒ 6 Polder 5 25 a ƒ 5 50 liuitenlandsche per 70 kilo A Gerst Winter 5 25 i ƒ 5 50 Zomer 5 10 a ƒ 5 40 Chqvalier 6 i 6 75 i uHenl voergerst per 7o kilo ü Haver per hectoliter 3 25 k 3 75 Per 100 kilo J 7 30 a 8 Heunepiaad liuitenlandache per 50 Kilo 6 75 i J Kanarie aad jr 7 50 A 10 50 K ar jij2aad per 50 Kilo ƒ k ƒ Kooilaad iper 50 Kilo d hrwteni Kookerwten 9 25 a ƒ 10 Hu ertlan k ch voererwteli per 80 Kfto 6 65 iï 690 ijoonen bruinj Uuonen 9 75 4 11 VVile boonen ƒ 13 a 14 0 l aardunl bjoi 7 10 a y f 25 Duiven boonen ƒ x f Wbiia per loö Kilo Hunte Ainurikaan djle ƒ 6 25 4 6 35 Kleine ronde 6 20 4 ƒ £ i De volgende week zal geen ndteermg worden uitgegeven 1 VEEMARKT Melkvfee Weinig aanvoer handelen ii ijzen feer hoog i Vette varkens goede aanvoer handel matig 20 a 23 ct per lialt KG i Biggen voor Engeland red tianvoer handel matig 20 4 21 ct per half K G Miagere Iliggen goede aanvoer handel Btug 154 I 60 per week Vette Schapen geen aanvoer handel van geen beteekeniiï Lammeren weinig aanvoer handel vrijwel 20 a 23 Nuchter Kalveren red aanvoer handel vlus 8 a ƒ 14 üraskalveren geen aanvoer Fokkalveren y 12 4 17 Kaab aangevoerd 42 partijen handel matig ie kwal 31 k J 32 50 2de kwal 284 30 Zwaardere hooger Noordhollansche Boter 1040 btukken van g KG Handel redelijk Goeboter ƒ 1 45 4 I 50 Weiboter 4 ƒ 1 30 4 r 40 BEÏÏRS VAK EOTTEELAM L K 11 K WOENSDAG 6 NOV Staatsleenitttfen PoRTooAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 Rusland Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Reccpis L 100 1 24V Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 119 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 10O Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandbche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorwegUeningen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw My A 367 Premieleeninqen bniiOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Sckeepvaart Maataehappijen P and Holland Onlf Stv Mg 35 VERSCHEIDENHEID Heden overleed in den ouderdom an 69 jaron onze harUlük goliefdo Echtgenoot Vader en Belmwdvader de Heer Omtrent de gisterennacht te Ryswyk gepleegde inbraken wordt nog gemold dat de inbrekers met een centerboor in de ramen der verschillende woningen gaten hebben geboord en daarna de spanjoletten opgelicht waarna de ramen konden worden opgeschoven H P SCHIH VAN DER LOEFF emeritus predikant bij do Remonstrant sche Gemeente te Leiden LeuUii i M SCHIM VAN DER LOEF BOONDERB SCHIM VAN DER Do inbraken zyn te meer nog mogelgk gemaakt door bet feit dat de Koninginnelaan waarin ze plaats hebhen gehad nog niet door de gemeenle weid overgenomen zoodat s nachts de politie daar niet surveilleert Omda Mr M M LOEFF J A SCHIM VAN DER LOEFF VAN DER Does de Bije L E H PRINCE SCIIIH VAN DEK LOEFF G PRINCE ülrecht M J A SARK SonlM VAN DEK LOEFF H M J SARK Lilden A H SCHIM VAN DER LOEFF S SCHIM VAN DERLOEITF H I SCHIM VAN DER LOEFF H SCHIM VAN DER LOEFF 18 December 1906 Op uitdrukkeiyk verlangen van den overledene wordt mon verzocht geene bloemen te zonden en aan het graf geen toespraken te houden Men schryft aan de N R Ot Het plan van de regcering om politievaartuigen op do rivier de Waal te laten snrveilleoren hee t den zoetelaars nog geen schrik aangejaagd en wanneer de politiobooten in fnnctio zgn dan nog Irchen onze zoetelaars ermede zoo hebben zg zich althans uitgelaten Hun idee is dat de booten met de politiehomanning evenmin iets zullen uitoefenen als een klappeiman op een dorp p en dief die inbreken wil wacht tpt de klappurman voorbg is evenzoo zullen zy zoo redeneert de soetelaar bon slag slaan en wachten totdat de politieboot gepasseerd is Als blgken van hun onverschrokkenheid vernamen wg uit goede bron dat de zoetelaars te Znilichem in den laatsten tgd buitengewoon grbüte hoeveelheden goederen van de RgnsChepen gekwanseld hebben Gedurende de afgeioopon 4 dogen zelfs voor een waarde van niet mfhder dan dri duizend gulden aan granen Uezo partgen graan zgn nan de beurs te Rotterdam met een winst van I 600 aon een meelfabrikant te Tilburg verkocht Dinsdagochtend vioeg terwgl hot nog donker en mistig was keerden een groot aantal matrozen van het oorlogschip Hindustan drtt hg Spi hofid lag in drie groote booten door een sleepboot getrokken van verlof naar boord terug Een van de booten voer tegen oen boei aan en kantelde Negen raan werden vermi t iFerwerda Tieman Grootste détatl wUnhandelarea iD Nederland Te Haarlem zgn gislorenmorgen in een woning mnn vrouw eu kind bewusteloos bevonden Bi ondi t7 ock bleek dat hier al weder een geval zich voordeed van hot niet behoorlgk regelen van de vulkachel Het kind ia reeds overleden terwgl man on vrunw naar het gasthuis overgebracht St E tèphe Medoc La Rose Ludon 0 61 0 72 r EXPOSITIE Ohatcaii Malleret ƒ 0 80 per liesch per anker van 45 11 3 j der nieuwste modellen W iiitermaiitels Costumos Hlouses Jupes en Jupoiis Robes en 1 aponstotfeii Cbateau Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Hant Sauternes Witte Bergerac Niersteiner Rlidesheimer 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 108 met bgbehoorondo Garnoerir gen alsmede eene groote keuze PliLTBUlJEN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concurreerendo prgzen Aanbevelend Oude Uoo li Por wijn 1 08 per fiesch ri MA vr dJ jffi ffa t a nv r y Exlra oude Roode Portwgn 1 44 Oude Witte Portwgn 1 08 Extra oude Witte Portwgn 1 80 Fine Old Pale Sherry O 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellabdi per Liter 1 17 Pffjxftn netto ü contant BurgerlljkB Staod 19 Leendert Verhoeven en P Spoe Dec W Broer en C C GEBOREN 18 Dec Dirk ouders J Sibhes en J F de Jong Hendrikns onders C GEHUWD 19 Waltz Heeaffük DEPOT TE GODDA F J J BOON VAN OSTADE OVERLEDEN E Oosterwijk echtg van C Jongeneel 72 j GEHUWD D van Veen en E Jongeneel L Stolk en A Vogelaar L A van der Laan en K van Dam A Verwaal en D van der Woensel Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzaoht Malaria Binnenkoorisj Algemoeae Zwakte voortdurende Hootdpijn en Qebrek aaa eetlust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen builen op de roode doos mijn naam onder nevenataande fabrieksmerk Mea lette daarop Zij zijn overal verkrijgbaar a f 0 76 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel 4 f 0 75 Chemisohe Fabriek van H NANNING den Haag tumXfi s EIWI rsr lAl it int per literflesch per llterflcsch f o Vraagt overal iÏÏ2 Patênt H Stollen ijrorute Eriolg i n r Vatmt H SttU emingeit hMt Mus m l uMMtmit uiertliiofien Naehahmunyim tU Hu tMufi itlar umn etUt tclutrfm H SMImi ir ran m JInet xUr In ulolm llHiiliuMml§Ê k AoM uBiêr fltttl Iw iKtMtttMn matiUiittllt SS IrtUHIm ml XmittUÊM jrM tui pmeif TSfarnung m