Goudsche Courant, zaterdag 22 december 1906

45s e Jaargang Zaterdag 33 December 1906 o 10815 fiOlDSCHE COURANT Meuws en Advertentieblad róor Gouda en Omstreken 1 TelelotnKo De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per KJSt 1 70 Atzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N Tdflfoon o St A D V K H T E N T 1 E N worden g eplaatst van i 1 5 regels a 50 CJenten iedero reoel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverfcentiën tot 1 uur des muhi mm m inzet DE Bouwmanswoning ca aan het einde van liet Weegje bg de Ringvaart met LANDERIJEN in den Oostpolder ODder Waddinxveen benevena bet HUIS c a aan de Znidkade aldaar te zamen groot 16 Heet 91 Aren 12 Centiaren op 20 December j l geveild ten overstaan Tan Notaris N F CAMBIER VAN NOOTEN te Qonda zijn ingezet als volgt Perc 1 op J 9500 Perc 1 op t 5700 2 6600 5 2350 en 2 2860 6 2300 8 500 7 1000 De afslag combinatie en toewijzing blijft bepaald op DONDERDAÖ 27 DEC a s a voormiddag elf ure in het HÖtel DE ZALM te Gouda tot welken tjjd verhoo gingen worden aangen men tegen genot van IC van de verhoogsoro Nadere inlichtingen geelt voornoemde NOTARIS Wordt gevraagd een Tuinder sknecht ol HALFWAS met Febrnari P L DB WAABD IJsselmonde HUIS TE HUUR Heerenhuls Oostbaven W 88 Z B Kamers groota Kenken drooge Keldoi Hlnko Tuin Voorzien van Gas en Wattrtoiding Te bevragen B 89 DE aOEDKOOPSTE DE MEEST FRACTISCHB DE mSEST VOLLEDIGE MIODEBI A IIE itin beslist die der Firma WELUOl THS LADIES JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THK ILL DBESSMAKMU met een gratis geknipt patroon r THM BXZAAB OF CHILD BEN a FASHIONS Eindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Uu Boekhandelaar Proefnummers ó Allé met koiisel Holt Bijvoegsel f I Van alle in deze bladen voorkomende A modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN f met Holl verklaring Ir p p tegen É Toornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bil MILLY SIMONS Den Haag ê WeJoiygs WORMERVEER HOLiANriT WESSANEN LAANj Wormerveer OPGERICHT ITM HOMINHMJKE F BniKHK 1l Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk Ster on W L uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma Partj 1900 Negen Gouden Medailles IH BKWBEH dat de Sigaren uit de fabriek der firma A BILLEN voldoen aan alle eischen welke meit aan een goede Sigaar stelt IK BEWLBR dat zij niet alleen aangenaam smaken A maar dat de reuk en brand voor treffelijk zijn en ziJ in het trekken niets te wenscben overlaten IK BBWBBH dat wanneer men eenmaal proef heeft genomen met BILLEN Sigaren men geregeld zijne Sigaren uit haar fabriek of hare filialen zal betrekken IH WOOIII U UIT eens proef te nemen met ünze Vangst Z Cis Bella Flora 2V Cis Verkrijgbaar te OOVDA KLEIWEG 2 Inter Telefoon 141 Vraagt Muratti Sigaretten A Voor de donkere dagen Nu het gure jaargetijde begint zorg nu intijds uw bloed te zuiveren van de kwade sappen en versterk het door de SANüUINOSE Gij verhoogt daardoor het weerstandsvermogen en zijt minder vatbaar en minder gevoelig voor den slechten invloed van het gure nattige weer De Sanguinose is het beste iiliddel om uw bloed te versterken dat de wetenschap heeft uitgedacht Gij kunt geen beter middel vinden ook niet voor veel geld Een flinke 8anguinose kuur doet wonderen aan uw gansche gestel Het zal u zijn alsof er nieuwe levenskracht door uwe aderen stroomt en deze goede werking houdt aan Begrijp uw eigen voordeel behartig uw eigen belang gebruik de SANGUINOSE Zorg dat gij de ECHTE SANGUINOSE hebt van de firma Van DAM Co de Kiemerstraat Den Hang Prijs par flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 16 Te Gouda bIJ WOLFK Co We ihaven 19 Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJIGE lillOlIG woor hoe§leiideii VAM ÖAM en Co Oen Haag SIER DW HUIS IN DEN WINTER UWEN TDIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wij franco door Nederland onze overal bekende NOEMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stnks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 stnks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzissen crocus scillas sneewklokjes etc R k geillnstreerde prgsljst met speciflcatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevatende groote catalogus in het Duitsoh zenden wy desverlangd gratia en franco Tülttbouw EtabliSsement Huls ter Duln N oordwijk bij Haarlem C Densverzclieringtllaatscl apDll Dordrecht ecvMiigd t Dordrecht Opgericht in 1873 maat chappeli K Kapitaal veitccRcnd t 2 000 000 0 rztkcrd Bedrag ruim 60 mtllleM K cm ruin IJl n i us a M M V LOOl DUBBELE BUURT B 18 Telfn 117 Is i ruimst voorzien van GASOEÜAiëHTM in elki s tjjl v in do eersto fabriekun teg ii concurreercnde pr j en Aanie iSOf van ias Water Siircclc iVnieii Ëlei lrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooiidsch VerlinMIng Maga tIJn i tVOIVD §Ti K EoMo Oude Jenever daar alles door bekwame fitters verriu jt wordt Verkrijgbaar in Üusschen 50 ets 7 1 t en f l as ij H H Apothekers en Drogist u Let op het merk ANKEfil V AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bji C LiV iKR Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 118 lïtMi vrtrlt verzicüt t K IR tti lettPii UIT HET MaGIZIJN VAN UVE SVVAAYZüi K QOHINCHËM Deze TUKEBN worden afgeleverd iu verzegelde pakjea vau u iwee en een half ea een Ned om met vermelding van Nommer en Prjja voorzien van nevenstaant Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitroeriD van ge eerde orders aanbevelende 1 C BIJL fj iUeen J BREEBAARÏ Lz NOORD BEABANTSCH SCHOEN en LAAEZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwcgsteeg ONTVANGEN alle soorten HEERENDAMES DAMESen KINDER WINTER SCHOENWEEE STERKE Scboollaarzen Overschoenen enz enz Aanbevelend C SMITS Alle repAratiën en aangemeten werk Het beste onsohadelyitate en g makkelykste poetsnriddel voor Heccen en vooral dames en Kinderschoen werk i de Appretuur van C M MUIIer Co J98 J Berlin Beuth Str 14 Men lette goed Möoy op naam en fabrtekamerk Varkryflbur by Hneren Wlnkelleri In ichoenwark galiRtariOR raiM v ai Qnnerssl Dspotliy W Sirdamann Arnhn Gouda Drnk van A BRINKMAN Zk KE 1SGEV1l G Inrichtingen welke gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemecne kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van de Directie der Gou Uche Siroopfabnelc om vergunning tot vervanging van den bestaanden Converter door een van grooteren inhoud in het perceel gelegen aan de Goüwe Wijk C No 209 Kadastraal bekend Sectie D No 1801 Dat op Vrijdag deo 4den Januari 1907 des namiddags ten 1 j ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóör dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter rake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 21 December 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER UulteDlandsch Ovcrzicbl Aile hoop op een Bclnkking is verdwenen De Lords in Engeland hebben den Ktryd gewild ook na de groote toegevendheid der regeering Zy hebben het voorstel van Lojrd LausdowDe aaögenuinen om ö dementen op de onderw swet goed te keuren 132 tegen 52 stemmen werden voor dit voorstel uitgebracht Bö de eerste behandeling in hot Hoogerhjïis was ie onderw swet zoozeer veranderd dat ziJ een tertiam quid was geworden j t8 wat joch visch noch vleesch was en zeker niet meer weergaf de bedoeling van de regeering en van de liberale meerderheid Het Lagerhuis verwierp met b jna algemeene stemmen en bloc de wözigingen door de Lords in het ontwerp aangebracht Maar in haar streven om den vrede te handhaven een lellen 8tr jd te voorkomen en d crisis niet acaat te doen worden ging de regeering er toe over concessies te doen aan het Hoogerhnis Lord Crewe zette gisteravond uiteen hoe ingrijpend die concessies varen en wat h zeide toonde nog niet gecoRg aan tot welke oüers de regeering bereid was Om het ontwerp te redden en den 8tr jd te vermijden had de regeering zelfs haar krachtigsten stem de ruggegraat van de liberale party ontstemd de ptotes tanten in Engeland die niet tot de staatskerk behooren verklaarde openlyk dat zü deze toegevendheid zwakheid achten FEViLLETOK Tegen den Stroom HOOFDSTUK XVI Ho8 ook de onae Dörthe haar best deed den ambtsraad te bewegen zich volstrekt niet meer met Krieme te bemoeien de goede man kon het met zjjn plichtsgevoel niet overeen brengen ontrouw te orden san de eenmaal gedane belolten om tijdens de afwezigheid van Kichard eu Ladrailla aldaar een waakzaam oog te houden op t landbeheer enz Ik heb dat beloofd daarom moet ik het doen a heb Eicbard een brief gestuurd naar dat Fransche nest een brief waar geen woord Fransch in was en dien hij zeker daarginds niet tussehen den spiegel zal steken of ook maar zal laten slingeren Ik heb hom integendeel drommels goed gezegd waar t op stond Nb moet hjj zelf maar weten wat hem te doen staat Van deze en dergelöke gedachten vervuld besteeg de corpulente mijnheer BoUmeyer zijn bruine merrie die de kille sneeuwvlokken om de ooren iloegen wtt het dier elle Het Hoo erhais had in het wetsontwerp tot beöcheimiiig van huurders in Iursche steden eenige wijzigingen aangebracht waarvan twee van belang De eene bepaalde dat de wet geen terugwerkende kracht zou hebben zoodat een huurder wanneer hem de huur opgelegd is geen vergoeding krygt voor verbeteringen in het huis aangebracht voor de wet van kracht wordt üo andere dat de vergoeding vOor schade by opzegging van huur zonder redelyken grond nooit mtier dan drie jaar huur mag bedragen Oji voorhiel van minister Bryco heeft hot Lagerhuis die twee wyzigingen vun het Hoogi rhuis weer uit het wetsontwerp geschrapt Gisteren ün alle groepen van hut Oo tenrjjkste Heerenhuis byeengekomen ter beraadslaging over het kiesrechlontwerp De middenpavty verklaarde zich by monde van haar meeste sprekers tegen het meervoudig stemrecht en ook togRn do vaststelling in het ontwerp van een numerus clau as der Heerenhuisleden De Pooli che loden Rchynen in gelijken geest te hebben besloten In de couloirs verluidde dat alle leden van de kiearechlcommïbsio uit hft Heert nhuls vooTts prins Auersperg de leider der grondwettige party en prins Schoenburg leider der middenpaity hun mandaten hebben neergelegd omdat bcido leiders vóór de pluraliteit de meerderheid hunner paia jgenooten ónar tegen zyn Bij de BteinmiJig in de drie groepen bleken de minderheden die vóór de oude commissie bet lniten waren onderscheidenlijk 8 U en 15 stemmen te bodtagen van de middenparty do constitutioneele partg en dn rechtergroep Het ziet er nu wel naar uit of heden den groülen dag het kiesrechtontwerp er eindelijk door zou gaan mèt numerus clansus en zonder pluraliteit m a w wat keizer en regeering willen De hooge adel was door dit resultaat zeer verbitterd Behalve de prinsen Auersperg en Schoenburg zou volgens een ander tclegr im uit Weenen ook graaf Thun leider der rechtergroep zyn afgetreden Frans Jozef zal ve denken Dat ii te boven te komen Hoofdzaak is dat myn kieswet er is De Kamer is intusschen nog aan de voorloopige begrooting bezig De redevoering van den Ilaliaanschen mintóter van buitenlandscben zaken Tittoni in oö Italiaansche Kamer over de bultenlandsche betrekkingen van het koninkryk heeft in politieke kringen te Weenen een I goeden indrok gemaakt daar de verklaringen behalve aangenaam scheen te vinden en verliet bij t eigen landgoed gevolgd door de blikken van de huishoudster wier gelaatsuitdrukking zoowel van wrevel als van medelijden getuigde Op Krieme heer chte een groote opgewondenheid Het dienstpersoneel liep drnk heen en weer er weid opgeruimd geraagd gedweild vuur aangelegd in twee drie vertrekken te gelijk gekookt en gebraden want nog geen uur geleden was daar een dépêche bezorgd met het bericht dat de afwezigen nog heden in d en vooravond zonden thuis komen Er was reeds een rjjtnig naar t naastby zjjnde spoorwegstation gezonden Weizoo weizoo mompelde de ambtsraad voor zich heen nn zie je tOch maar wat een ordentelijke brief uitwerkt Ja t is wel een dag of tien geleden dat ik miJn schrijven dat zoo goed op pooten stond op de post deed maar ik durf wedden dat die trekvogels nog wel een maand of drie in t zuiden zonden gebleven rijn als ik hnn niet zoo dringend had aangemaa d om thuis te komen 1 BoUmeyer steeg uit het 7adel en raadpleegde z n horloge De trein komt even over vieren aan binnen t uur kunnen ziJ dns hier zgn I Speelt nu maar goed poot aan meisjes dat alles op z u tgd behoorlgk in oide is I ittonie iu hoofdzaak overeenstemmen met die van baron von Aebrenthal Men wist in Weenen dat Tittoni een vurig en overtuigd aanhanger is van het Drievoudig Verbond men betreurt het slechts dat niet at zjjn voorgangers het ook waren In do re voering van Tittoni ziet men een apologw van het gecombineerde stelsel van verbonden en vriendschappelyke betrekkingen iè Europa maar de toekomst zal moeten leeren of dat stelsel proefhondend zal zyn De misverstanden tussehen Oostenr ik üf Italië zyn veelal een gevolg van de mijatregelen der rogeering te Kome goweeat Want iil verzekert Tittoni op nog zoo p lchtigen toon zyn vredelievendheid Italië tegelykertyd versterkingen eu zyn legermacht uitbreidt is het wonderen dat wantrouwen heerscht TiUoni s verzekeringen kunnen thans rg wegnemen ook in Italii Terecht minisier dal een groote Eurooorlog gelyk zou staan met oen ach bankroet De Pupolo Romano r op dat noch de regeerit gen noch de vaïSen een oorlog wenschun En de Messagetü zegt liltoni s redevoei ing heeft het begrip lier waarde van het Drievoudig VeiboiMi in Ilalié bevestigd DMMïieeniiklieden die de uiterste Unker JTtpr vaa fl Franscho Kamer het kabinetOlemenceau wilde bereiden wegens de toegevende houding hy de uitvoering der scheidingswet zyn voorloopig afgestuit op het besluit der Kamer commissie dat geen onderdeel van het nieuwe regeeringhvoorstel kan worden ivtgcscheiden en dat alle bepalingen van dat voorstel tegeUtk in beha ideling zullen komen De redevoeiing van Briand in de commissie heeft dit besluit krachtig gesteund De geheele linkerzijde zat nu voor de snelle aanneming van het voorstel optreden Men verwachtte dat gisteren de lapporteur der commissie zyn verslag zou uitbrengen dat heden de bespreking zou plaats hebben en dat morgen over het voorstel zou worden geslerad Thans moet worden afgewacht wat de Senaat zal doen maar Clemenceau en Briand die het volkomen eens zyn vertrouwen ook daar een flinke meerderheid te zullen vinden Van de aanneming der nieuwe voorstellen zal het gevolg zyn dat de godsdienstoefe ningen volkomen vrü zullen zyn van elke formalitait en dat de kerkgebouwen voor die godsdienstoefeningen voortduiend zullen beschikbaar worden gesteld maartevens dat alle kerkegoederen gebouwen postoriön eu bischoppeiyke paleizen niet rechtstreeks In hoogst eigen persoon doorliep de ait btsraad de verschillende inderdaad kostbaar gemeubileerde vertrokken van t lieerenhnia waaraan hj vroeger eigenljk nooit zooveel aandacht geschonken had Ja t ziet er mooi oit prachtig zelfs meende hy hoofdschuddend maar ik vind het een ongehoorde verkwisting en ik kan maar niet vatten hoe dat alles ooit terecht moet komen 1 Mynheer de ambtsraad moet al t moois eens gaan zien dat de baron en do barones op reis hebben gekocht t staat beneden in de blauwe zaal en moet nog gedeeltelijk worden uitgepakt maar daarvoor hebben W natunrlijk op dit oogcnblik geen tgd meer Gaat u maar eens kgken nu alles nog byeeo is want als dat moois door t heele huis op verschillende kamers staat verdeeld zou u t misschien niet eens meer zoo opvallen 1 De man die zoo gesproken had spoedde zich voort om in de eetzaal de tafel te gaan dekken terwijl BoUmeyer zich naar de hem aangewezen zaal begaf Wel verdoemd vloekte BoUmeyer stampvoetend Terwijl ik mg afsloof om hier t noodige geld bij mekaar te kiggen knopen die daar half Parijs en heel Turkije leeg 1 Ik kan t niet langer aanzien Zoo wordt het geld van tien oogsten verkwist aan al lerlei bonte prullen I Louter weggeworpen vcor de godsdienstoefeningen bestemd voor zoover zy niet aan associatons cnltuellflg zyn toegewezen onraiddelljjk vervallen aaa staat departement of gemeente Tsjangstjoefl een der vier plaatsen in Manlsjoorfe welke binnenkort door de Chineesche regeering uit eigen vryen wil voor den internationalen handel zullen worden opengesteld is het bekende Kwang tjsenglse het belangrykste hajidels middelpuot in Mant sjoerye De openstelling geschiedt krachtens art 1 van de aanvullingsovereenkomst tussehen China en Japan betreffende Mantsjoeroo dd 22 December 1905 Men zal dit besluit wel moeten beschouwen uls een nieuwen zet tegen Rusland en deu Russischon invloed in het Verre Oosten Van de vier sleden die voor den algemeonen hutidel zullen worden opengesteld ligt Mantsjoerye precies aan de officieele grens tussehen het Russische en het Chineesche gebied De openstelling van genoemde plaats geschiedt dan ouk vermoedelyk enkel en alleen om nog eens goed en duidelyk te onderstrepen dat geheel Mantsjoerye ook de noordelyke provinciën Chineescb is tn niet Russisch Maar van veel grooter beteekenis is de beoogde openstelling van Oharbin Die plaats toch ligt by het punt waar de spoorweglyn naar Dalni eu Porjt Artliar zich aftakt van de hoofdlyn naar Wladiwostok Ook ia Oharbin het militaire middelpunt van dg Russische atrydkrachten in het Verre Oosten er tevens kan de Russische militaire positie aldaar ni9t worden prysgegeven zonder Wiadiwüslok af l snyden van zyn achterland in dit geval Siberië eu Russisch Transbaikaliö Cliarbin is bi vendien een absoluut Russische stad met byna Amerikaansche vlugheid is het düor Rasaisc o ingenieurs en officieren uit den grond gestampt Hoogstwaurachynlyk zal de openstelling dier plaats voor den internationalen handel door de Russen krachtig worden bemoeilijkt en misschien wol geheel i orden belet f Met het oog op de gespahnen verhondingen welke op het oogenblUf reeds bestaan tus schen Japanners en Rtfs en komt dit besluit der Chineesche regeling al zeer ongelegen voor de diplomaten aan de Newa Wet heet het dat het besluit is genomen in overleg met de Russische regeering maar de Russische toestemming zal indien zy werkelyk is gegeveoj niet zonder dwang van Japansche zyde z n verkregen Vol Q geVnis keerde hjj de prachtige meubelstolnien de zgden stoffen en de kunstsdMrtten nit den vreemde den rug toe Wacht nKiar ik zal die twee eens bglichten dat beNiuinjiog jaar en dag voor de oogen bigft flikkeren Hg liep de zaal nit wierp de deur daarvan met een harden slng achter zich diclit en begaf zich naar den opziener die tiideljjk een paar kamers van t heerenhuis bewoonde Hij liet zich door diens vrouw ontlialen op een eenvoudig n boterham met oen stuk kaas en een glas bior Een uurtje ongeveer bleef hg zitten praten met de goede en biJ lang niet van verstand misdeelde vrouw die zich nagenoeg handenwringend met hem over t mooie hoishondenlje van Krieme onderhield Daar reed een rijtuig den hof binnen en BoUmeyer spoedde zich naar 1e vestibule waar hg vol verbazing bleef staan toen hiJ Richard alleen zag naderen En riep hjj uit waar is mevrouw Glatbeck haalde de schouders op liepdriftig den ambtsraad voorbg zonder zichte verwaardigen tot een verderen blik tot t wisselen van een enkel woord rukte dedeur van zgn z g werkkamer open gingbinnen en wierp dreigend de deur in t slut I Wordt ixnolgd