Goudsche Courant, zaterdag 22 december 1906

bilisme een groot belang Wg behooren dus onze wegen op het nieuwe vervoermiddel in te richten door ze annmerkelgk te verbreeden de minister doe onderzoeken hoe dit zal kannen geschieden Spr wenscbt o a een groot hoofdwegennet door het heele land Aan t slot der zitting van Woensdag verklaarde de heer Troelstra dat hg en de zyne hun principieel standpnnt niet kunnen verlaten Zg kunnen niet voor deze begrooting stemmen Men vraagt nu hun steun maar spr en zgn vrienden kunnen geen Regeering steunen die den eenen dag spreekt van bezuiniging op militair gebied en den anderen dag hen in bet aangezicht slaat die bezuiniging willen Na het schandaal bg Marine is dat niet mogeiyk De voorzitter kan do uitdrukking schandaal niet toelaten De heer Troelstra Ik behoef bet woord ook niet te gebruiken Het is voor de Kamer duidelgk genoeg Wanneer de Regeering den eenon dag de bescherming zoekt der rticbterzgde moet zy den volgenden dag niet rekenen op de uiterste linkerzgde en haar als bescüermengel inroepen Dit wilde spr nog zeggen om alle misverstand te voorkomen Onder groote beweging werd de verdere beraadslaging daarop verdaagd Vergadering van Donderdag De belangstelling in de voorzetting der debatten over de Oorlogabegrooting is nog grooter dan gister Voor den ingang der publieke tribune was reeds vroeg in den ochtendeen lange queue gevormd Byna alle ainijters zgn tegenwoordig I De minister van Oorlog generaal Staal behandelt in de eerste plaats eenige speciale punten door de sprekers te berde gebracht Ten aanzien van de vooroefeningen der jeugd is in overleg met den minister van Binnenlandsche Zaken een commissie ingesteld Er zal moeten gekomen worden tot oprichting van een centrale gymnasliekschool Niets zal den minister liever zyn dan indien althans de portefeuille van Oorlog dan nog in zyn bezit zal wezen het land te kunnen voorzien van degelgke instructeurs om de jeugd vaardig te maken in schieten gymnastiek enz Alvorens tot een definitieve regeling van het capitulantenstelsel te komen zal de minister deze belangrgke zaak die thans nog in schema is degelgk voorbereiden Het stelsel zal rust en vrede geven aan jongelieden die thans een onvoldoend pensioen genieten waar art 33 der Pensioenwet geen voldoenden waarborg geeft Verkeerd acht de minister het brengen van jonge m innen als mannen van gezag iu de kazerne Te Kampen moet men dan ook volgens een door den minister gegeven instructie goed toezien w elke jongelui men van daar uitzendt Echter kan de Instructiekompa Diie nog niet gemist worden Ook de Cadettenschool kan nog niet gemist al is de minister voorstander van haar opheffing Te Alkmaar beeft de minister ingegrepen om aan het te zware straffen een eind te maken en in hel algemeen in het strafstelsel Ton aanzien der werving wil de minister aan jongelieden van 17 jaar een proefjaar geven Voorts huldigt hg het systeem van een korte verbintenis Onder de vrgwilligers bg de cavalerie komen wel goede elementen voor maar aan den anderen kant zgn er vele minderwaardige elementen onder die aangelokt door de te hooge premies om zoo te zeggen het land bestelen De oefeningen bg de cavalerie moeten intensiever gemaakt worden Misschien kan men er nog toe komen om evenals in Zwitserland den cavalerist het paard mee naar buis te geven Groot gelach Van de aanbreog premie heeft de minister niets dan verdriet gehad De lotsverbetering van het kader is een uiterst moeilgk vraagstuk zoolang het capitulantenstelsel niet geregeld is ontbreekt den minister echter een goede grondslag urn die zaak afdoende te regelen Er moet gezocht worden naar een kern van de instrnctenrs De minister zal de regeling van het capitulantenstelsel bespoedigen om ook met bekwamen spoed de kaderlotsverbetering tot oplossing te brengen Ten aanzien van het reservekader wgst de minister er op dat het wenschelgk is dat de militie officieren uit het kader voortkomen Maar de geest in ons land werkt dat tegen De jongelieden vertikken t om t verder te brengen dan tot korporaal of sergeant Dat moesten de vaders tegengaan Een weduwenen weezenfonds voor vrywillig dienende onderofficieren zou de minister gaarne bespoedigen en hg heeft als voorloopigen nSaatregel bepaald dat de onderofficier die huwt zich aansluit bg het fonds van de bestaande vereeniging De minister heelt de bgdrage aan deu bond van 2000 op 10 000 gulden gebracht Beden om de landweer beipotteljlk te laakeii V erspreide Berichten ÏRXHKBIJK Te Dijon zjjn by den bnrgemeester aanvragen ingekomen om in twee kerken te mogen uitoefenen den eerediensl van de rede en die van de wijsbegeerte en vrge gedachte I Zooals we al hebben gemeld ssallen de Roc kamerleden elk 3000 fr van ban verhoogd tractemcnt voor partijdoeleinden afstaan het grootste deel daarvan zal dienen om een verkiezingsfonds te vormen DUITSCHLAND Er is antwoord van den paus gekomen op do petitie van den Al Poolschen partijdag Maar wüseljk onthoudt de paus zich van eenige toespeling op den strijd van de Polen tegen het Pruisische systeem ËiroiUKD B na hadden de suffragettes gisteren de politie verrast zji kwamen in cabs aangerjden en wilden eensklaps het parlementsgebouw binnendringenMaar toch zag de politie nog kans een betooging ten gnnste van vrouwenkiesrecht te verhinderen De Standard bericht dat de minister van oorlog Haldane thans een ontwerp heeft uitgewerkt voor het scheppen van een nationaal leger dat de plaats zal innemen van de tegenwoordige hulpstrijdktachten De manschappen die by dezen troep dienst nemen dienen zes jaar als vröwilligers en kunnen zich gedurende dien tyd voor een tydvak van niet langer dan twee jaren in bet gewone leger laten opnemen Op alle militaire hoofdplaatsen zullen militaire scholen worden opgericht waar de officieren van dezen nieuwen troep hun technische opleiding zullen krjjgen Sbkvib Er bestaat een sterke strooming tegen de regeering van koning Peter Men wil hem in sommige kringen vervangen door een prins uit een niet Serviscb vorstenhuis Koning Peter toch is de speelpop der koningsmoordenaars Graag had men den prins van Connaught op den Servischen troon Wat zal er nog uit dien Servischen brouwketel te voorschyn komen f Ah biki President Roosevelt drukte in een boodschap aan het congres de hoop uit dat de inwoners van San Francisco zoo verstandig zonden zyn de Japansche kinderen in de stadsacholen op te nenfen gezien bet goede g drag en de reinheid dezer kinderen In zgn verslag dat eveneens aan bat congres is gezonden zegt minister Metcalf dat het plicht is voor de centrale regeering de Japanners te beschermen zoo de politie van SanFrancisco daartoe de macht niet bezit BINNENLAND STATEN G ENEWAAL T W K K 1 $ K H M n E H Vergadering van Woensdag 19 December Avondzitting Waterstaat Nadat zonder debat de Ie afdeeliug was goedgekeurd besprak de heer van Doorn na een goed woord te hebben gedaan voor t droogmaken van de Zuiderzee de automobielen De klachten zgn algemeen spr Bcbrgft dit voor een deel bieraan toe dat het antomobilisme nog in zgn vlegeljaren verkeert Wanneer deze voorbjj zön zullen we ook wel tot een meer gewenschten toestand komen Maar voorloopig dient streng op verbetering te worden toegezien Een rechter moet by zyn straffen letten op het groote belang waarvan de toepassing in zgn handen is gelegd Zou het niet kunnen dat men hier het civiele recht ter hand neme evenals by spoor en tramwegen zoodat de bewyslast van onschuld komt te rusten op den chauffeur P Ook het ryden zonder hoorn dient streng te worden gestraft want dat geeft tot ernstige bezwaren aanleiding Het politie toezicht dient nog in andere opzichten strenger te worden Voorts wyst spr op den slechten toestand van da Delflandsche zeewering bg Monster Daar hebben bedenkelgke afgravingen plaats vlak achter den slaperdyk Het ernstige hiervan wordt door spr uitvoerig betoogd Is de minister overtuigd dat de zeewering een nieuwen aanval zal konnen keeren P Heeft er een onderzoek van Rykswege plaats gehad P Er bestaat gevaar voor Zuid Holland D heer Patyn opmerkend dat de Kamer met den looppas door dit hoofdstuk heen moet de voorzitter knikt toestemmend behandelt eveneens het besluit van 6 November 1905 in sake de Motor en Rgwielwet Hy verheugt zich over de toegezegde wöziging en bepleit voor sommige streken vrgstelling van het voeren van licht voor wagens namelgk daar waar geen passage van automobielen is Het verbod om zonder licht tl r d D il goed voor veel streken al ii i het nllftn maar om het aantal dooden en gewonrfen binnen zekere perken te honden gelacW maar voor andere streken is het onnut De heer van de Velde geeft ook eenigo wenken in verband met de Deiaandscho zeewering en keurt voorts af dat in de losten van het hoogheemraadschap alleen door de eigenaars der ongebouwde eigendommen wordt bygedragen De beer de Ridder vraagt een wettelgk maximum 25 KM voor de snelheid van aotos De heer ïroeMra geeft een aantal sprekende feiten van ergerlgk optreden van aotomobilisten O n was er een persoon die op een dag om 4 31 nog in Hillegom was maar om 5 uur in den Haag moest zgn en dio daarom zgn chauffeur last gaf in 29 minuten naar den Haag te rgden een afstand van 33 KM De automobilist acht zich moester van den weg reeds in 1698 werd dit voorspeld in een toenmalig blad do Hongscbe Mercuur De kilometervretery heeft eigenaardige gevolgen de chauffeur ziet met minachting neer op het lonpende plebs öolach Zelfs s nachts gebeuren Bohandelgke ongelukken men stoor zich eenvoudig niet aan de wet Toen ééns zulk een treurig geval voor de rechtbank kwam zei de rechterlgke ambtenaar veel te knnneu zeggen maar het niet te zullen doen Gelach Dit betrof een extra roekeloos en brutaal feit verschillende overtredingen gecombineerd en toch werd er mild gestraft Bjj een ander geval voor bet kantongerecht in den Haag merkte het O M op dat de slechte redactie van art 15 den rechter veel teleurstelling baart naar aanleiding van een schandali nntuongeluk op Hemelvaartsdag dat in Mei gebeurde en dat eerst in September werd berecht Spr wil art 15 der wet zooals dat indertyd na een amendement met 32 tegen 30 stemmen werd geredigeerd weer veranderd zien een maximum snelheid ontbreekt thans wnt vooral verkeerd is net het gog op krommingen van de wegen Er moet geeischt worden dat op elke antomobiel een controletoestel aanwezig is Voort meent spr dat de rgbewgzen roekeloos worden uitgereikt en evenzoo de vergunningen om met automobielen te rgden Verder is de strafmaat te beperkt En eindeiyk moetercivielrechtelyke aansprakelgkheid zgn van den eigenaar van een auto wegens nadeelen door de auto toegebracht De beer Smeenge betoogt dat er nietoveral in den lande voldoende toezicht is Toen spr eens bg een dorp aan ierairuj devraag stelde waarom een overtreding pietwerd bekeurd was het antwoord bg onsdoet men daar niet an In bet verder debat waagt de heer van Wgnbergen na een satirieke opmerking over afschniven op Staatscommissies de bewering dat er in deze klasso justitie bestaat spr zegt nl dat ais er maar eerst eens bloedverwanten van leden dezer vergadering het slachtoffer zyn geworden dan misschien wyziging komen zal Hoeveel dooden moeten er nog vallen P Hat is noodig in het belang van de goede automobilisten dat er wetswijziging komt want er zgn veel behoorlgk rydende automobilisten Een mitximumsnelheid moet in de wet wor den opgenomen Maar lüervan verwachtte spr wel iets maar niet alles want de meeste ongelukken zgn niet gebeurd door het rgden met groote snelheid Daarom dienen er nog andere wgzigingen te komen Dient de bevoegdheid der gemeenten om verordeningen te scheppen niet te worden uitgebreid P vraagt spr voorts In ieder geval moet er iets gebeuren voor het volgend zomerseizoen er kan eenvondig niet gewacht worden Er zgn streken in het land waar de bevolking wel eens ten einde raad kon worden en zelfs iniddeien verzinnen om aan bet gevaar een eind te maken wat merkt de hew ter Laan op thans reeds in sommige achterlgke streken door woestelingen geschiedt De heer Tydeman acht behoud van de Motorwet wenschelgk Een maximum snelheid behoeft z i niet te worden ingevoerd Een bekend automobilist heeft tot spr gezegd i a het stelsel der wet hem strenger scheen dan een maximum snelheidsbepaiing Hg kan zich niet begrgpen dat de heer van Wgnbergen nog wel ambtenaar van het O M bier feitelgkbeden van de bevolking in bescherming kan nemen tegenover autos Passen sommige kantonrechters de wet niet goed toe dan ligt dit aan het stelsel van ons strafrecht Een afzonderlgk regime voor automobielen is onnoodig De wet moet goed en niet laks worden toegepast straf worde opgelegd naar de vorantwoorieigkheid met het oog op de persoon van den overtreder Met zorg heeft spr gezien dat soms zoo laag wordt gestraft De ware straf is het het oatnemen van de rgbewgzen De heer Lely is mede voor scherp ingrgpen tegen onvoorzichtige automobilisten maar wgst op d groote rol die de autos nog zullen hebben te vervullen die de oude diligences zullen vervangen Voor do ontwittkeliog van het platteland ia hel dotomo is er niet wat den minister echter wèl verschrikkelgk is tegengevallen ia de dronkenschap Er zon hier wel streng gestraft kunnen zgn maar er was tact noodig bg het voor de eerste maal onder do wapenen komen Vervolg ia behandelt de minister de zaakvan het biyvend gedeelte Minister Kool kon het blgvend gedeelte niet missen beimin lykerwyze omdat hy nog geen laidweMfoi zyn beschikking had De rol van de landweer by het mobiliseeren bestaat hierin dat zfi heeft te zorgen dat wg onze mobilisatie ruatiekunnen uitvoeren zonder gestoord te worden Aan tegenhouden van een messaal leger aaiide grens denkt niemand We zullen dus eennet moeten spreiden van cavaleriepostengedekt door infanterie welke slechts tot taak hei ft bepaalde punten te bezetten En daarvoor is geen uitgebreid kader noodig Hetbiyvend gedeelte is niet met groot verlof maar slechts met gewoon verlof zoodat de minister de manschappen woer dadeljjk ondïzgn bereik heeft De minister doet verschillende mededeelingen omtrent de voorgenomen wgzlging van de Militiewet De hoofdpunten komen neer op handhaving van den eersten oefeningstgi op 8 maand klakkeloos den diensttydop 6 maanden stellen gaat niet Iniusschen kunnen ig die vóór bun indien tstelling aan de eiacben voldoen eerst 2 maanden later opgeroepen worden De minister wil de opkomst zoodanig regelen dat na de groote manoeuvres de mi litie naar hnis kau gaan Bg de bereden wapens wil de minister den oefeningstgd tot 12 maanden terugbrengen Het contingent wil de minister brengenvan 17 600 tot 21 500 zyndo dit een stapnaar algemeenen diensttgd De militie moet echter uitsluitend defensief gebruikt worden De minister zal zorgen dat de milicien niet gebruikt wordt voor midere diensten dan waartoe hg bestemd is De minister kondigt verder zgn voornemen aan om het tydstip der opheffing van de sohutterg weer één jaar te vervroegen Voor uitbreiding van het getal divisies is nog geen aanleiding De ministor wil één voldleger scheppen gevormd uit de drie wapens De gemakkelgke verplaatsbaarheid van ona leger is dringend noodig Voorts heeft men gezegd dat volk en leger tot elkaar moeten gebracht worden opdat het leger meer gewaardeerd worde Welnn dat kan het best verkregen worden door algemeenen dienstplicht Wat de landweergeweren betreft zal da minister bg de opkomst streng laten toezien hoe zg onderhouden zgn BJgkt het uit ondervinding dat t niet gaat dan zullen opslagplaatsen noodig zgn I e mLiister bestrgdt ook anderen bezwaren tegen het meegeven naar hnis van de landweergeweren s Minisiers organisatie is gebaseerd niet op wantrouwen maar op vertrouwen in ons volk Krachtig kwam de minister er tegen op dat de heer de Stners van het leger had gesproken als van een bende Bg het eeresaluut aan den oud generaal Smeding gebracht kan de minister zich tot zyn leedwezen niet aansluiten Hg acht hem als een flink officier en dat hg ontslag verzocht is zgn goed recht Maar de minister mocht eischen dat de generaal zoolang hij nog in dienst was den minister in het uilwerken van diens plannen zou biyven dien Dit nu is niet geschied De generaal helft den minister tgdens de voorbereiding vin den maatregel een maand verlof verzocht omdat hg op het tydstip van zgn ontslagaanvr aag nog geen recht op vol pensioen had En overigens verwgt de minister den generaal dat hg stemming heeft gemaakt in het leger tegen den minister Overigens acht hg het beter de kwestieSmeding niet tot een politieke zaak te maken Hierna behandelt de minister meer uitvoerig het blgvend gedeelte en wgst er op dat op 31 October der cavalerie lichtiog met klein verlof huiswaarts keerde zoadat deze U4 man dadeiyk weer onder de wapenen knnnen worden teruggeroepen Deze wegzending brengt atleen in den zomer verandering teweeg Dan zullen er toch niet twee maar slechts éèr lichting onder de wapenen zgn Als tnsschenmaatregel heeft de minister echter bewerkt dat in geval van mobilisatie men dadeliik beschikking heeft orer hnzarenpersoneel Binnen 21 nren zullen onder de wapenen zyn de met klein verlof heen gezondenen Voor mobilisatie behoeft bet blgvend gedeelte dus niet in dienst te zgn De naar hnia gezondenen zgn voldoende geoefend volgens het oordeel nog van generaal Smeding die oordeelde dat het groa ran de ruiters reeda na 4 maanden voldoende is geoefend voor oorlogatgd Ook bg de bereden artillerie is de maatregel te verdedigen geiyk de minister met tecbniache datails uiteenzette Overigena heeft de minister nog tot 1 April den tgd om verschillende maatregelen en voorzieningen te treffen om het wegzenden van het blgvend gedeelte zonder nadeel te knnnen volvoeren bv door aanstelling van 1 afzonderlgk personeel voor het remonte depot verpechtiug van de kantines aan burgers jgedurende den zomer de detacheering vanpersoneel by de constructie werkplaats te 1 laten vervallen inkrimping van het aantalordonnansen oppassers enz I Wat de infanterie betreft heeft de minister 1 bg groote beperking van het biyvend gedeelte een derde ploeg in dienst genomen bestaande uit de menschen welke de minister wettelgk in dienst mag hovden En die ploeg is zonder voorafgaand koninkigk beslait bg ministerieel schrijven dus k la minute te mobiliseeren Aan de bestrgders van s ministers maatregelen vraagt hy of zï graag zouden zien dat hun zoons in dienst bleven voor oppassersdiensten of om aardappelen te schillen voor onderofficieren Zoo niet dan wil de ministor daarvoor ook niet de zonen van anderen zien aangewezen Tegenover den heer Duymaer van Twist ontkent de minister dat het kader bestaat uit suffe wezens metstreepen opdemouw En wat de mobilisatie aangaat betoogt de minister bg herhaling dat wg in tyd van nood gereed zyn En zoo noodig roept de minister bg rustverstoring manschappen vanhet He en 5e regiment op De minister zal in verband met den wenk van den heer Tydeman overwegen een andere wyze van naar huis zenden van de cavalerielichtingen Rapporten van de inspecteurs acht de minister zich niet gehouden over te leggen Hg aanvaart de volle verantwoordelgkheid voor den maatregel De minister is bereid voor zgn beginsel en overtuigir g te vallen en als men den minister genoemd heeft een gladiator dan zegt hy als zulk een ik die bereid ben voor myn beginsel te vallen ik groet n I bravos De heer Talma doet uil komen dat het in deze te vallen votum geen politiek votum zal zyn De antirevolutionairen althans hebben zich nooit uitgelaten dut zg het blgvend gedeelte wilden handhaven wèl dat zy den maatregel des ministers konden goed keuren indien hg zonder schade voor de weerkracht van het land is uit te voeren En in dat laatste opzicht is spreker door s ministers 5 urige redevoering niet overtuigd Breedvoerig bestrydt spreker s ministers beleid ook op het gebied van bezuiniging Spr dringt aan op een algemeene enquête commissie voor de legertoestanden Bg de verdere replieken betoogt de heer van Dedem dat van de landweer voor mobilisatie niets te wachten is terwgl do heer Eiland opkomt tegen een bewering van den heer Thomson dat vóór generaal Staal sous chef van den generalen staf was de dekking van do mobilisatie niet was voorbereid De beer van Vlgmen biyft als bezwaar 0 a volhouden dat de minister door wegzending van het biyvend gedeelte bg mobiliseeren niet onmiddellgk de cavalerie ter beschikking beeft op de volle sterkte en zal tegen de begrooting vin Oorlog stemmen De voorzitter stelt voor als morgen de Oorlogabegrooting niet afioopt morgenavond het debat voort te zetten Heden avond 8 uur voortzetting van de behandeling der Waterstaatsbegrooting Men schrgft aan bet Friesche Dagblad Dit zeer goede bron vernemen wg dat thans binnen zeer korten tgd de afgevaardigde voor t district Ede dr M A Brants zgn mandaat voor t lidmaatschap der Tweede Kamer in handen der kiezers zal stellen Gemengde Berichten Over de kolendamp vergiftiging van de familie v d Mey te Haarlem schrgft do Opr Hrl Ct nog Het jongste kind thans zooals de lezer weet reeda overleden was al den heelen Dinsdag niet goed geweest zoodat tegen den avond dr Kersbergen hun huisdokter ontboden werd die constateerde dat het kind nadat het reeds gebraakt had wat kau op de maag had gevat en zgn komst eigenlijk tamelgk overbodig vond Te middernadit echter was de toestand van het wicht zoo verergerd dat nogmaals deze geneeaheer ontboden werd die echter de noodzakelgkheid eener komst niet inzag en dan ook wegbleef Hierna werd dr Mooyen geroepen die eerst niet thnis later het patientje zien kwads Hel bevreemde nn in deze zaak ia wel dat geen dat geen der beide doctoren biykbaar ieta bgzonders aan de kameratmoapheer heeft opgemerkt welke toch toen reeda onzuiver moet zyn geweest Immera de vrouw bad in den vooravond nog geklaagd tegen liaar buurvrouw over hoofdpgn en hangerig ign Hoe het zg het echtpaarj en de beide kinderen ijjn ter roste gegaan en zouden waarscbgnlgk allen gestikt zgn ware gistermorgen nadat verschillende leveranciers tevergeefs hadden aangebeld de deur niet door de politico opengebroken en aan het vergiliigingsproces een einde gemaakt Of een der echtgeuooten reeds half bedwelmd de deur naar het plaatsje heeft opengezet zal kan een hunner het zich nog herinneren later wel blgken een feit is dat deze open gevonden werd Uil het politie onderzoek bleek dat aan de vnlkachel welke no brandend bg het binnentreden gevonden werd iets haperde Bg steken van een brandende lucifer in do kachel sloeg een vlam naar buiten waardoor geconstateerd werd dat de kachel niet deugde Omtrent den huldigen toestand de patiënten knnnen wg mededeelen dat zoowel bet echtpaar als hun kind een rnstigen nacht doorbrachten en hun toestand zéér bevredigend is Uit Maastricht meldt men nader aan de Tel Door de politie is Woensdag het huisraad van het uilgezeten gezin in de Slockstraat alhier opgeborgen Man en vrouw kunnen voorloopig onderkomen vinden op bet politiebureau terwyi é van de 5 in leren door een particulier in buis zgn ogenomen Het jongste kind evenwel is bj de moeder op het politiebureau voorloopig onderdak vinden Stadsnieuws GOUDA 21 December 1906 Men verzoekt ons mede te deelen dat het batig saldo van de Opvoering van Jan Ongeluk op 12 Dec 1 1 door den Bond van Ned Ond aid Gouda e o ten voordeela van de Goudsche vereeniging voor Gezond hoidskoloniën de vrg aanzienlgke som bedraagt vun f 151 78 Rekening en verantwoording liggen ter inzage bij den heer P Glavimaiis Crabethstraat 257 In de gisteravond gehouden jaarvergadering der vereeniging Providentia bracht de secretarisboek bonder Verslag uit over het 32e boekjaar Uit dat verslag bleek dat de vereeniging 487 leden telde Aan ziekengeld werd uitgekeerd f 2435 80 bij geboorten f 384 en bg overlgden f 200 De totale uitgaven der algemeene kns bedroegen f 3691 38Vi waar tegenover staat een bedrag aan inkomsten van f 3751 0179 zoodat de algemeene kas sloot met een voordeelig saldo van f 56 92 Gemiddeld werd ttitkeering verstrekt aan 10 j 11 zieken per week De reservekas ging iets achternit doordat er in het afgeloopen boekjaar een 10 tal zieken iu de termen vielen er uit te trekken en door de nitkeering bg 4 sterfgevallen Omdat de reservekas dus achteruit gaat en omdat het feitelijk zoo behoort zullen voor onbepaalden tgd de nitkeeringen bg overlgden wederom uit de algemeene kas geschieden Het kapitaal der vereeniging bedroeg bg t slniten van het B2e boekjaar 11491 91 en wel f 1421 75 van de algemeene en f70 16 van de reservekas De aftredende bestuursleden de heeren W Roepers A Faber M v Heiningen en 3 N de Groot werden herkozen evenals de aftredende commissarissen de heeren H Bosman en J Glasbeek terwgl in de plaats van den beer B Massaar die wegens vertrek beeft bedankt als commiss werd gekozen de heer P Sanders Het lid der donatenrscommissie de heer mr M M Schim van der Loeff die zich wederom bereid verklaarde de functie waar te nemen werd by acclamatie alszoodanig herkozen De boeken en kas van den penningmeester werden nagezien door de heeren Hoogenateger en Ardenne en in orde bevonden TOOüTEEXi De Noderlandsche Tooneolvereeniging uit Amsterdam gaf gisterenavond in Kunstmin het vrg gunstig beoordeelde nieuwe Tooneels el Het Hoogste Recht van de begaafde schröfster Mevrouw Ina Boudier Bakker Het was te voorzien dat voor zulk een degeiyk en goed opgezet stuk veel hoorders naar Ons Genoegen zonden opgaan Ondubbelzinnig heeft het publiek dan ook getoond deze opvoering zeer te wanrdeeren Onder daverend applaus werd ar n Mevrouw van der Horst die de zwaarste taak in dit stuk op zich genomen had een bloeraenhulde aangeboden I Haar spel was dan ook voorbeeldig natnurlgk en tintelde van fijn gevoel In t eerste bedrgf komt dit nog niet zoo nit omdat van de 4 bedrgven het eerste nu en dan wat raat door de schrgfster is behandeld Mair dan wordt ook de aandacht verder geheel gespannen en t meest en onverdeeld gewyd aan den hevigen stryd dien Eva in haar ongelukkig hnweiyk te strgden heeft De heer Alex Post speelde als Frank van Leenten nitmnntend hg was in houding en manieren de beachaafde acteur en overdreef in t geheel niet en dit moet in deze rol byzonder op prgs gesteld worden I Marius Kolberg werd vertolkt door den heer Ternooy Apel Hjj beviel ons in t laatste bedryf het best Het kwam ona voor d it hg vooral in t eerste bedrgf wat gemaakt sprak Ook zgn komen en gaan op en van het tooneel kwam ons wat overdreven voor zyn toorn en droefheid bg t geen zyne vrouw hem in het laatste bedrgf meedeelde waren evenwel weer echt weergegeven Een welkome afwisseling heeft de aohryfster van t stuk ons ge ichonken in de rol van de jolige Lizo Het tooneel waarin ze baar moeder al haar geheimen toevertrouwt is allerliefst en dikwgis aandoeniyk I Mejuffrouw Lus heeft haar taak zoo goed opgeval als t maar kon De verschillende gewaarwordingen bg alles wat ze Moeder te vertellen had waren op haar gelaat te lezen Haar leuke gezegden en opmerkingen werden door de hoorders met een gullen lach ontvangen I In alle opzichten heeft ze eer van baar werk en met recht werd zg ook evenals Mevrouw van der Horst warm toegejoichl Mevrouw de Boer van Bgk was als de oude Mevrouw Kolberg heel goed Met haar heldere stem heeft ze uitmuntend gezegd waar t volgens haar op aan kwam Toen ze in tlaatst haar zoon wist over te halen de moedor van haar kleinkinderen niet weg te zenden maar ze juist voor hen te behouden deed ze dit heel natnnriyk De heer Gilhuys had geen rol van beleekenis en had meermalen ook te weinig te doen of te zeggen en dan wordt het zyn op t tooneel een lastig geval Hy wist er zich blgkbaar ook niet altyd uit te redden ook zgn kleeding beviel ons maar matig Het Hoogste Recht ia een tooneelwerk met edele bedoeling dat getuigt van talent Het heeft ona om de vele gevoelige pas ages meermalen getroffen en de aandoenin gien die Mona iwj t wel doordachte van de roeiwnlescêtfB opkwaraen gaven ons een indruk dien w niet zullen vergeten Metgtoot cces is dit slok door de arI i steB gespeeld Dit doet ohs de beste verwachtingen koesteren voor de nog resteerende voJnstellingen die dit gezelschap nog hier zuliragw en BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV Siaatsleeninqeii PoETBOAL Oblig 3e Serie fr OSO 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 Rusi i D Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziK Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLüiiniA Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Rocepis L 100 1 24i Hypoihetk Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederi Hyp Pand brieibank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger North w Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscbo Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 8 98 Pandb ö Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningeu Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 367 Premieteeningen bcLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 27 02 EXPOSITIE er nieuwste modellen W intermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met bybehoorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PELTERUES van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concurreerende pryzen Predikbeurt bt de Remonstrantsohe Gererormeerde Gemeente alliier Zondag 23 Dec s morgens 10 uur Ds J A BaHRINGER mer Predikant den Haag ADVEUTKNTIEN V HeJen overleed in den onderdom van 69 jaren onze hartelgk geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdvader de Heer H P SCHIM VAN DER LOEFF emeritus predikant bg de Remonstrant sche Gemeente te Leiden X rf 5 J M SCHIM VAN DER LOEFF BOONDKEB Oouda Mr M M SCHIM VAN DEE LOEFF J A SCHIM VAN DER LOEFF VAN DER Does de Bije L E H PRINCE SCHIH VAN DER LOËFP G PRINCE Vtreclu M J A SARK Schim van der Loefp H M J SARK Lndtn A H SCHIM VAN DER LOEFF S SCHIM VAN DER LOEFF H J SCHIM VAN DER LOEFF J H SCHIM VAN DER LOEFF 18 December 1906 Op nitdrukkeiyk verlangen van den overledene wordt men verzocht geene bloemen te zenden en aan het graf geen toespraken te honden KOSTELOOS faillissement Bg vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam in dato 19 December 1906 is C H M MARTRON gescheiden vrouw van J Bokneub verpleegster wonende te Gouda verklaard in staat van f lissement met benoeming van den E A Heer Mr A RIETEMA Cot Rechter Commissaria en van den ondergeteekende tot curator De Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF ilMpPifTli ncii wor lt vor iiulil n i t TfüitK te leUüii UIT HBT MAOtZIJN TAN I IIAVKNSWAAYZÜ EX QORINCHEU Deze THEEËN worden afgele f ferd in verzegelde pakjes van ci Iwu m een half en een Ned ent met vermelding van Nommer er Prgs voorzien van nevenstaani Uerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoerini van geëerde orders aanbevelende J C BIJt v i iheon 1 BREEBAART Lz Vm if 1 J n 1S07 tost DE JONG S Reclame CACAO per I kilo bus f 2 40 kllü bus 1 30 ƒ kllu biis 7 y kll i bus 0 32 VI lid en Gevo i elle Van af heden en verder dagelgks verach verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste f endvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevlcescb enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzcn Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T UaTTELlKO Vae ft Oosteratraat 18 ROTTERDAM I Telephoon Interc No 2031