Goudsche Courant, zaterdag 22 december 1906

o 10216 Maandag S4 December 1906 45s e Jaargang fiOüMHE COUMMT Meuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefeoi Xa M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mi I l Teletoin No St 1 t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagfelijks niet uitzondering v n Zon en Feestdagen De prijs per I drie m nden is 1 25 jranco perI 8t 1 70J 1 Atzonderlijke Nomnjiers VU F C E N T fe N I VAATSCBAPPIJ VAN NIJVERHEID Departement GOUDA TENTOONSTELLING VAN Voorwerpeo van Kunstnijverheid ÜIT T BIïriENHUIS te AMSTERDAM Voor t pobliek to gankelgk te en He Kerstdag s ochtends van 10 lü aa s middaga van 1 3 aar in hel Gebouw yan de Teekenschool Hoatman gracht ZAAL KÏnSTMIN Sociëteit ON8 GENOEGEN Dinsdagf 2d December 34ite OPTOEEING JAN be Wilsons in Doodsgevaar j Dram in 4 bedreven van CONAN DOYLE DOOK DB 1 VartenigAe TooneeHsten van het j Paleis voor VolkstHIJt te Amsterdam Administralenr JACQUES SLtJIJTERS Jr PRIJZEN DPK PLAATSEN lo Rang 80 2e Rang 00 3e Rang tot een beperkt aantal 4 0 Cent Leden gewone redactie Aanving 8 uur Jtureau 7 uur 1 1181800 van af beden te bespreken ¥ ERl m op het Marktterrein eetj 500 Kiion1et t 9ekje M I VAh DAM gen A A TUT tegen beloening terug te bezorgen a s Dond rilag in de Daraeshoedsn Kraam HVIS TE HUUR Ileerenhuis Oosthaven H 88 Ze Kamers groote Kenkeii drooge Keldoi flinke Tuin Voorden van Gas en Wattr leiding Te bevragen B 89 M M V L00i DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Is t rnimst voorzien van GASORNAfflENTSN in elke etgl van de eerste fabrieken teg in concorreerende prgzen Aïiileggu vao Gas W ler Spreek Bi i e Ëlectrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende zicli naar het Öoudseh Ferllchtlny MayaxUn OE A¥OflJ SlTEII daar alles door bekwame fitters verriclit wordt nöÖrdT BHABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten HEERENDAMES en KINDER WINTER SCHOEFWEEK STERKE SchooUaaneii Over clioeiieii enz ehz Aanbevelend G SJOITS Alle repar tieD en aangemeten werk pouda Drnk van A BRINKM 4 N Zs acnialogeeii Poedei vorm is het feiiigste lielpenü middel tegen llloetlar moeite Hleekxnc tt ZeuumuiKttkle Hoofaiitjueu I I I NIapelootlieM J Onmachteu Vermagerlng en Wermttiaeriugkiter UehaamtkracMeu abïnato een in j oecleryorin fceft een aahg narae mp k en kaniJn alle drinkbare vloeistoffen lorden opgelost i i HAEMATOGEl HAEMAT06EE1 Prijs labrll I IN POEDERVOHM j het praeperaM wat U spoedig geneest IN POEQERVOpMiMordt aanbevolen door H H Doctoren er doos met g etb uiksaauwijzing f 1 50 Ëcnlge iiuen H v SCHAIK Co Deo Verkrijgbaar h MILU Veeratal Uoi VAN iKSSKN Srh treek K VAN 01 Wed J HOLST A UB JONGH Ot VVAAHSC lÜWll P auld Abdif beal na Wq jFP C C Westhaven IQS QBEnDEL B b VAN A BOBMAN MooVd cht PiÖiKjJ tS NieHuSrierk ad UuA k N ti n B i WIJK P W T mK ChidemateS A S0H EEB i4a M 1 HEI ipEf Reetwijk P v D 8PEK MoerMpeUei D t n I IMR lKOLKMU Ii AHN d HEIJDJiJN Waddingleen ff A db GROOT fmaier II P KA8T 5LEIN Pebbroekerdam O JjIKfER BenMAi Laat U niet mislaiden door Abdij SlroojtmUi kloosterfl J p a at Biet I m tÊ Ïiet M Strooi van geeuprlei umiirdd I t H H iitii y 1 r J r i 4w SIER UW HUI HaaHëniinei BJoeibbólleii EtJ WINTER UWEN TUIN VOOR DB SjENTE MmJ jlntVangst vao postwitsel groot fl 3 45 zeiden wjjffranco docli Né lerlnnd oni OMBi bekonde NORMAL KOLfcfeCTIES 30 hyacinthen Voor glIlzeiMof 40 Voor poltei of 50 voor den tuin of cjeiie COLLECTIE VOOR DE KiMER lan ISO at iks voor i pottPili of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eenfe C LBCTtE VÖo KAMlER EN TUIN vap 24 Jetnk j ieder bevattende eene prlachtigs keiiiè van hyacinthJ talpen narzissen crpcds sciilas neewkIokjes etc Pi R gk geïllustreerde prijfelij st nfet specificatie onier collecties in Hit Hoilandsch onpe vele we ik n voor de cnltuir bevatendo grooto catalogus ib het Duitsch zend wu defeverlangd gratis en frano i Tlilnbouw KtabliSseineDi Huis ter l uin i oordwUI l U Haarlen i I 20 percent korting Üe bons van de j rma BLUYSSEN hebben een gegarancteerde waarde van lO cent Daar de firma BLÜYS8EN op gemiddeld 50 cent winkelwaar zoo n bon toegeeft zoo geniet men bij de firma BLÜYSSEN een korting van niet tinder dan 80 pcrCCIII Te GOUDA Wijdslraal 157 DINSDAG gesloten WOENSDAG tol 1 uur open Gebrü Stoll werck s Chocolade en CacaOji Dajmaüge door de aieu vste u tiindiagen op nia tinaal gebied verbeterde fltbrleatle a iuliimt nd gebruik vau m n lijii te groiKlstoïfon gsiandeerei lë erbruiker van Stollwerck s Ohocolade ec Cacao ankevetenswaardig fabrikaat aauwtemig beantwoordotide tta i n inhoud dB mxf Etiketten De raia behaalde 87 Brevets als HofleTemtrcter 44 Eere Oiploma 8 gouden enz Medailles een hewijt van uitmuntend llji febrikiut Ii eds 1874 achreef de Ac ademi natimal de Fluis MoiM votu Mewnons nna üedKilto d sr riv e clame wi eentldénUon a To4a exoeUOKt fthbrtoatloii da Otkooolat bonbons vartó eto to BMIwtrCk fabrikaat ia verkrijgfaaar bij H H Conlisears Banketbakker ns nc Geaenu v rtegenwonrdip er oor ïiederland Julius Hitteniilodt Amsterdam Knlveistrniit 10 S BS n v Fatent H Stollen Ritntttrr miiMi UMill Mi null fni tiKUnrilili FitrIiUti Warnung vruijgtti hgt bttiu n nrÊêUÊötnm vterthlaatn Kachahmunffff $ ittm aa J w tauft itêhef uBuft gtetg BChn rfen H Stcflan mr na uni Jlnel tétr Ui KkhM tkiaiaitdb aim ë BH umtr fUiët ff namMmtl MlaUiifl M DE OOEDKOOPSTE A DE MEEST PHA0T13CHE i E J lEEiST VOLLE DIGE zijn befelist dio der Firnin Z r fi LAÜIES JOÜHx li met minstens drie gratis jeknipte patrondh en een gekleurde piam THE ILh DBBSSMAKMB met een gratis geknipt patroon THK BAZA4U OP OBILD UBXS PASSIONS Kiudermodes met vele gratis ge i knipte patronen I BAAOT Vu BoelchandelaatProefnummers Alle met hossel HoU Bijvoegsel è moi m mcl VOO it Van allr in deze bladen voorkomende i modellen zfln GEKNIPTE PATRONEN f met Holl verlclarjng fr p p tegen voornitbelaling vanf f 0 9J verkrijgbaar bö MILLY SIM ONp Uén Haag w iGrootste déUü Tii t DliaDdelcil fèa J in Nedeifland St Eitèphe M doc La Rose Lud j Chat ei ÜJsa pen per anker van 4 allel et esch fl 3iS IFe ilf erda proo ste déUil St Eitèphe M doc o éo 0 99 0 72 136 0 99 0 72 1 08 Chateau Malleret Petit Bonrgogns Graves Blanc Haut Sauternes Witte Bergeraiiy Nicrsteiner Htidesheimer Oude Hopile Poi iwijn ƒ J 08 per flesch I Extra oude Ruode Portwjjn 1 44 Oude Witte Porlwp 1 08 Extra oude Witte Portwjn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellakdi per Liter 1 17 Prljxen netto d oonlaut DEPOT TE GOUDA F J J BOON VAN OSTADE Verkrijgbaar in üesaehen SO ets 73 et an f t SlS il H H Apothekers en Drogiatoa Let op het merk ASKMBl F AD RICHTER Cp Rotterdam Te Gouda bjj C LÜGER Apothekor Markt en bij WOLFF Co Westhaven 118 Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrggbaar bij PEETER8 Jz X f op tëeM m imkirmtd Dit No bestaat uit twe bladen EERSTE bLaD BEIIICHT 1 Wegens het Ker stfeekt zal DE gOUDSCHE CO DRAN jraanst Di i8dag en Woensdagavond niet verschenen tul tciilaodsch Overyhi De rector magnificus der universiteit Moskoul heeft bfl aanplakking bekepd gemaakt dat hij Woensdag een brief beeft ontvangen vani den stedeiyken gouverneur waarin deze verklaart dat hji nauwkeurig weet dat in de universiteit voortdurend revolutionaire vergaderingen worden feehoaden waaraan niet tot de hoogeschool behoorende personen mee doen De gouverneur mag dit in het belang van het openbaar welzijn niet langer dulden en maakt den rector er opmerkzaam op dat als deze niet in staat blijkt aan dit woelen een eind te maken bö de gouverneur zich gedwongen zal zien de universiteit ouder politietoezicht te stellen De rector vestigt de aandacht der studenten op dit gevaar In beide hoogescholen zoowel in de eigenIJke universiteit als in de technische hoogeschool hebben gisteren huiszoekingen plaats gehad Zestig revolutionaire studenten zjn in hechtenis genomen Een telegram alt Port of Spain aan de NowYorksohe bladen deelt het een en ander mee over hetgeen vermoedelijk zal gebeuren wanneer president Castro sterft De vice presidfent generaal Gomez zon dan dadelgk de teugels van het bewind in handen nemen Hij kan rekenen op den steun van een groot deel van het leger en van de bevolking Vooral de bergbewoners de Andinos zgn op zgn band Toch wacht hem een tröd met de partggenooten van den op t oogenblik doodzieken president Castro heeft al het mogelijke gedaan om een verzoening tot stand te brengen tusscben de aanhangers van Gomez en die van generaal Alcantara echter zonder daarin te slagen Alcantara heelt verscheiden presidenten van staten in het binnenland voor zijn zaak weten te winnen Bovendien beschikt hjj over een strijdmacht en aan7ienl jke voorraden munitie FtViLLETOX Tegen den 8trooin 64 Letterlijk met open mond bleef de ambts raad den man nastaren van wien hg zulk I een verregaande nnbeleefdbeid allerminst verwacht allerminst verdiend had Neen dat moet ik zeggen mompelde hiJ eindeiigk toen bÜ zich van zijn eerste verbazing althans eenigszins had hersteld dat moet ik zeggen 1 Maar verder kwam hü niet Christian Christenzielen waar zit de kerel non f Christian miju paard wil je wel eens als de bliksem mijn paard voorbrengen 1 Christian die juist bezig was de wagenpaarden van den baron van ban tuig te ontdoen spoedde zich naar den stat om des ambtsraads Lize onder het zadel te brengen Gauw ganw dat het brave dier hier Tandatm komt Nou neem nog maar een mondje vt I want t zal lang duren voordat JiJ weer een beetje hooi hier vandaan krijgt 1 Zoo vlug als thans had Bollmeyer denkelijk in de laatste jaren nog nooit jzgn merrie bestegen Het dier trilde onder den jlotnlingen Tut Een derde gegadigde voor het presidentschap generaal Muntilla is maar vast met vechten begminen Kort geleden heeft hg Barquimisitoll ingenomen en zgn strijdmacht groeit nog voortdurend aan Wanorde en anarchie vierea hoogtij Iti Venezuela Eu Castro de man met den gzer n wil en de gzeren vuist iligt machteloos op t ziekbed De FrauBche Minister Briand i onstateerde dat de wet van 1905 door Rome werd verworpen tegen de bijna eenstemmige opvatting van de Franscbe geestel kheid in Ik ken zeide de minister geeii erger knechtschap d in dat hetwelk Korae aan de Fransshe katholieken heeft opgelegd terwijl de regeering hun de vrijheid van eeredienst wilde geven die hunne bladen eischten De minister handhaafde de wettigheid der door de Kerk bestreden circulaire die toch eigenlijk slechts een voorwendsel was De minister trachtte in het licht te stellen dat de toestand uitstekend is want men beweerde dat de scheiding het land in beberoering zou brengen en toch is bet overal rustig daar het geheele land en zelfs de meerderheid der katholieken met de regeering zgn Hg deelde daarop de bgzondere omstandigheden mede van het vertrek van den aartsbisschop van Par a er was een bevel uitgevaardigd om aan alle ond en zieke bisschoppen uitstel toe te staan maar de bisschoppen die vreesden den schgn op zich te laden dat ze van de welwillendheid van de regeering gebruik hadden gemaakt hadden hem verzocht hen te verdrgven De heer Denys Cochin roept uit Dat is infaami en wordt tot de orde geroepen Minister Clemenceau bevestigt dat hij onbeperkt uitstel had toegestaan De heer Briand zegt verder dat de bisschoppen zich tot de regeering wendden omdat ze bevreesd waren voor Rome De regeering is er op voorhereid dat bet Vaticaan de nieuwe wet zal verwerpen Do regeering kan in geenerlei onderhandelingen treden zonder verraad te plegen dit zou het land tot een burgeroorlog brengen De Heilige Stoel had verwacht dat de republiek tot vervolging zou overgaan maar de regeering heeft hare plannen vergdeld De minister somde daarna alle concessies op die aan de Kerk zijn gedaan Verder zeide hiJ Wat de regeering thaus brengt is noch deflniWef noch absoluut maa wij kunnen niet in een periode van uitstji blgvon on verzocht hü om de broederlijto medewerking van alle republikeinen De algemeene beraadslagingen werden daarop Hemelsche goede genade wat is er dan gebeurd riep de oade DSrthe uit toen zg den dikken onden heer op den hof allergeweldigst hoorde razen en tieren omdat de staljongen niet onmiddellgk bg de hand was Ja ja bedaar maar hy komt direct komt direct 1 riep zy uit bet raam de jongen moest maar een klein beetje koffie voor my branden I Het zien van de goede Dörthe met een gezicht als vuur daar zg een heelen tgd voor den haard in de keuken was bezig geweest scheen op dit oogenblik den ambtsraad nog meer op te winden Als hy geluisterd had naar haar raad zon hg nu die schandelgke behandeling niet ondervonden hebben Dat ergerde hem zeer byzonder Een ezel ben ik een oude ezel I riep by bg herhaling in zich zelf t Scheen haast of hy Richards manier van doen tegenover Dörthe wilde nadoeti want zonder ook maar een barer vele gejaagd gedane vragen te hoeren stormde bij naar zyn kamer en wierp de zware deur daarvan zoo krachtig in t slot dat het heele huis er van daverde De oude heer was Dörthe een raadsel geworden reden genoeg voor haar om een slapeloozen nacht te hebben want als Bollmeyer voor hanr een geheim had was dat stellig en zeker ket een ol ander oogelnk I gesloten De urgentie voor de behandeling der artikelen werd aangenomen met 141 stemmen tegen 117 Verschillende amendementen werden verworpen de eerste paragraaf van art 1 en eveneensi art 2 werden aangenouien met 400 stemien tegen 178 Na anneming van alle artikelen afzonderlp faam de Kamer de wet in haar geheel san met 413 tegen 166 stemmen De volgende zitting zal Vrijdag plaats hebben Een voorval in de zitting der Kamer van gisteren wordt druk besproken Verschillende afgevaardigden hadden den minister president Clemenceao medegedeeld dat in de gisteren gehouden vergaderingen der socialistischra dicale linkerzöde en der eeredlenst commissie de houding der regeering scherp veroordeeld was Men zag Clemenceau levendig spreken met die afgevaardigden en wgzen naar de banken der uiterste linkerzijde Clemenceau moet zeer opgewonden zgn geweest en volgens de verklaring van eenige deputes ongeveer het volgende gezegd hebben Ik heb genoeg van deze manoeuvres Men valt mij in den rug aan De anti clericalen kwellen mg erger dan de clericalen Ik laat mg niet chicaneeren door lieden wier vrouwen naar de mis gaan Selaoven deze lieden wellicht dat ik mü van achteren laat schoppen f Ik heb er genoeg van Wy zullen ons morgen uitspreken ik zal het niet op de lange baan schuiveu Wii willen zien of zg mij zullen omverwerpen Toen daarop het rapport der eeredienstcommissie inkwam en Pelletan het voorstel der regeering bestreed het rapport in de zitting van heden te bespreken verweet Clemenceau hem een verholen aanval op de regeering te doen Hg zou niet toelaten dat zoogenaamde vrienden hem door kuipergen ten val poogden te brengen en de regeering uit te leveren aan de tegenstanders Een kleine herinnering dat detomberdes ministères weet waar de valkuilen liggen Het Lagerhuis heeft geiyk de telegrammen vermelden de araendementen van het Hoogerhnis niet in behandeling genomen en de Onderwgswet vervalt daarmee De eerste minister heeft echter aangekondigd dat er nog middelen waren om den wil van het volk door te zetten En daarmede heeft hg blgkbaar op het oog gehad de houding van het Hoogerhuis Zgn de unionisten in het Lagerhuis in de meerderheid dan is het Hoogerhuis bereid om mee te werken maar zoodra de liberalen aan het Zoodra Bruno von Glatbeck in Frankrgks hoofdstad was gekomen begaf hg zich regelrecht naar t hotel waar zgn broer zoo goed als gevangen gebonden werd De voornaamste schnldeischer de bewuste Eng Ischman en enkele van diens vrienden vormdeu bet bewakings peraoneel Voor t aiterlgk heel beleefd met zeer in t oog loopende oplettendheden voor Ludmilla bewoonden zg met het echtpaar hetzelfde huis en gingen met beiden op en neer zonder ook ben maar een moment nit het oog te verliezen Ie dien pyulgken toestand vond Bruno hen betaalde den heoren hunneirechtmatige vorderingen uit en regelde met hun hulp zelfs den overigen achterstand van Nizza en van Pargs bg welke schulden gelgk Braoo wel vermoed had ongehoorde woeketlvinsten be rokend waren De hesren beloofden Bruno in t belang der familie die onverkwikkelgke zaak diep geheim te zullen houden en keerden boven verwachting aangenaam verrast door het cordate en coulante optreden van t hoofd der familie von GKitbeck naar Nizza terug Genoeglgk was voor Bruno de terugreis niet die hg deed in t gezelschap van zgn broer en zyn schoonzuster Hü sprak voorshands maar niet over de naaste toekomst wat evenwel niet wegnam dat hy bg zich zeU in stilte overdacht welke maatregelen bewind zgn is het Hoogerhuis in de oppositie Daaraan moet een einde komen zei CampbellBannerman lu bet Hoogerhuis sprak ook minister Crewe dreigend toen Lansdowne voorgesteld had de amendementen te handhaven Gij Jioet niet denken voegde hy de unionistische lords toe dat gg de concessies die de regeering a in de onderwgsquaestie aangeboden heeft te allen tyde nog krggen kunt Het zou hem verwonderen als er vooreerst weer een wetsontwerp in dien geest voorgesteld zou worden De verantwoordelgkheid wierp hy op de nnionisten en op de bisschoppen De hertog van Devonshire die zich van zgn party afscheidde zeide dat hy met de tegeering zon stemmen vLord Ripon minister en zelf goed roomsch zeide dat de oppositie kansspel had gespeeld maar het verliezen zou Nooit zou zy meer zulk een ganatig wetsontwerp krygeu als haar nu was aangeboden De Weensche correspondent der N R Ct schrgft d d 19 Deo De pressie op het Heerenbuis om de pluraliteit te laten vallen begint te werken Morgen komt die zaak in behandeling maar vandaag wordt reeds bekend dat het Huis zal toegeven De Foolsche leden steeds bereid om aan s Keizers wenschen gehoor te geven zgn den heelen dag bezig geweest om de leden o n te praten die toch al bevreesd zgn voor de gevolgen van een conflict dat door hunne voortgezette weigering zoa ontstaan Enkele leden der commissie die het rapport voor pluraliteit hebben opgemaakt en beginnen te voelen dat de meerderheid niet meer vaststaat hebben hunne mandaten in die commissie neergelegd Plener en graaf Auersperg die namens de Verfassungspartie gelgk aan onze ondliberalen groeten invloed op dat rapport hebben geoefend zgn uit de commissie getreden Evenzoo wordt het ontslag van prins Schönburg die namens het centrum voor de plaraliteit is waarschgniyk geacht De regeering aan de toegevende stemming willende tegemoet komen heeft het minimum van het toekomende Huis op 150 en het maximum op 170 gesteld Om al die redenen gelooft men dat morgen de Kieswet onveranderd zal aangenomen worden en de Keizer ztjn zin krggt namelgk dat de zaak met Kerstmis is beklonken Volgens Svenska Dagbladet heeft prof Richert bg den minister van binnenlandsche I zaken een plan ingediend voor den aanleg hoe eer hoe beter dienden genomen te werden Dat er een aigeheele verandering moest komen in de levenswüze van Richard en van Ludmilla en ook in de wgze waavop het landgoed werd beheerd sprak wel van zelf Bruno was ter neder gedrukt Maar meer nog dan om den oogelnkkigen flnancieelen toestand was hg t omdat hem thans Zoo ontzettend duidelgk was gebleken hov nu reeds het echtelgk leven van Richard en Ludmilla alleronaangenaamst was geworden In enkele uren had hü al heel wat scènes tusschen man en vroaw bügcwoond en Ladmilla s houding tegenover den Engelschman en de andere heeren die dan toch feitelgk hanne gevangenbewaarders waren was zoo wuft en coquet geweest dat hy de strenge aristocraat de Noord Duitscbe edelman er van gebloosd bad En Richard bad zich daaivan niete aangetrokken had daarin naar het scheen jtelfs niets verkeerds gezien wel een bewga dus dat niet alleen zyn liefde voor Lfdtiiilla zeerwas verkoeld maar ook dat zgn geVoel van eer en mannenwaarde in niet geringe mate was afgestompt Wordt vervolgd