Goudsche Courant, maandag 24 december 1906

vf o GOUDA INo 10216 Maandag 24 December 1906 45ste Jaargang BAHLMANN c MARRT A 56 S7 ALLB OVËRGËBLKVEiX MANTELS COSTUMES EN GOSTUME ROEKEN worden voor spotprijzen OPGERUIIID flOMCHE COIMNT JMieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken lelefoon io St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 ienten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekond naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui iles iniilil Teletotn o t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 1 VERBRUIKERS VAN SOLO HAKGARIKE LBSSTDIT 15000 iiuii ft 20000 mm in Praohtband bestaande uit de beste Romans en Jongensen Meisjesboeken van de meest bekende schrijvers GRATIS 0f fiieden wij de regelmatige verbruikers van SOLOMargarine in 1907 g ratis aan Uitvoerige inlichtingen zijn in ieder pakje SOLO ingesloten of worden op aanvrage gratis verstrekt door Ant Jurgens Margarlnefabrleken 088 en door alle Winkeliers Wl H I C F BUSCH GOUDA MARKT 60 llPRljlLfl lllw VAM iVEETMTIffl in aUe Courajiten IMTM worden aangenomen door het Advertentit Bureaa vao A BKIMKMAIV ZOOIV Voor de donkere dagen Nu het gure jaarge Se begint zorg nu intijds uw bloed te zuiveren van de kwade sappen en versterk het door de SANGUINOSE Gij verhoogt daardoor het weerstandsvermogen en zijt minder vatbaar en minder gevoelig voor den slechten invloed van het gure nattlge weet De Sanguinose is het beste middel om uw bloed te versterken dat Ie wetenschap heeft uitgedacht Gij kunt geen beter middel vinden ook niet voor veel geld Een flinke 8anguinose kuur doet wonderen aan uw gansche gestel Het zal u zyn alsof er nieuwe levenskracht door uwe aderen stroomt en deze goede werking houdt aan Begrijp uw eigen voordeel behartig uw eigen belang gebruik de 8ANGUTN08E Zorg dat gv de ECHTE SANGUINOSE hebt van de firma Van DAM Co de Riemerstraat Den Haag Prtji per flacoD I 1 50 6 fl 1 8 12 fl 1 15 Te GoDda bU WOLFF Co Westhaven 19S Maak eens kennis met ons nienwe middel VIjrCiEWHOIlIG voor hoestenden VA ¥ DAM en Cot Den Haag IK HasvrBsa IK BBWEBR dat de Sigaren Dit de fabriek der firma A BlLLBJl voldoen aaa alle eischen welke men aan een goede Sigaar stelt I dat ig niet alleen aangenaam smaken maar dat de reuk en brand voortrelfeljjk z jn en zjj in het trekken niets te wenschen orerlaten IK BBWUEll dat wanneer men eenmaal proel heett genomen metj BILZElff Sigaren men geregeld zijne Sigaren nit baar labriek of bare filialen zal betrekken IK NOOIIIG I DIT eens proefj te nemen metJ üDZe Vangst l Gts Bella Flora 2V Cts Verkrügbaar te GOV DA KLEIWEG 2 Inter Telefoon 141 Vraagt Muratti Sigaretten HWS Tf Hotur Heerenhuls Oostharen B 88 Zes Kamers groot Kraken dr oge Kelder flinke Tnin Voorsien T n Gu en Waterleiding Te beTTigen B 89 Geld k 5 Ct Hypotheek 4 pCt direct betehikbaar ook londtr borg van solide Bankinstel Br fr Postbox U7 s Hage 1 TWEEDE BLAD Stadsnieaws ÖOODA 2Er ecember 1906 Aan de Saadsléden is bet rolgende ingekomen 8tnk toegeWden öonda 17 December 1906 De aan den Minister van Binnenlandsche Zaken ter goedkeuring toegezonden regeling der jaarwedden van de leeraren die oitsinitend aan het Gymnasinm verbonden zgn vastgesteld bj Uw besluit van 26 October jl No 10 heeft aanleiding gegeven tot eenige opmerkingen Vooreerst acht Z E de termijnen voor de periodieke verboogingen vnn ö 12 en 20 te langen verdient het aanbeveling die termijnen te stellen op 4 8 en 12 of ten hoogste op B 10 en IB jaren Vervolgens behooren naar Ministers neening ook de dienstjaren in eene andere gemeente doorjiebracht mede te tellen daar bü voorkomende vacaturen do bepaling dat alleen de diensljareri te Qonda doorgebracht aanspraak geven op verliooging gevestigde leeraren van mededinging terngbooden en daardoor zeer oadeelig werken zon De Minister verzoekt ons ten slotte mede t dMlm ol Uwe vergadering bereid is do regeling in den boven aangegeven zin te wfjiigen Dit verzoek overbrengende hebben wg de eer ü in overweging te geven den Minister te doen berichten dat Uwe vergadering geene vrijheid vindt wijziging te brengen in baar besinit van 26 October l l Met het oog op den finantieelen toestand der gemeente mag de thans vastgestelde regeling alleszins billijk heeten verder te gaan dan deze regeling beoogt kan in de gegeven omstandigheden evenmin in Uwe als in onze bedoeling liggen En wat de tweede bedenking van den Mi Bister betreft de ervaring heeft tot dusver geleerd dat biJ bet openvallen van eene plaats als leeraar aan het Gymnasium alhier ook elders gevestigde leeraren voor de vervulling daarvan verzochten in aanmerking te komen een bewijs dus dat de regeling der jaarwedden niet van zoo overwegenden Invloed is op de sollicitatie als vermoed rdt Wij meenen daaroml dat Uwe vergadering met grond bezwaar kan maken tegen de voldoening van s Ministorsjverlangen en Z E dringend moet verzoeken aan de regeling locals zij bij Baadsbesloit van 26 October jl No 10 werd vastgesteld hare goedkeu ring te hechten Naar aanleiding van de in ons nummer Ttilheden Toorkomende advertentie vestigen wij de aandacht onzer lezers op de Tentoon telling die vanwege de Maatschappij van Nijverheid Dep Gouda gehouden zal worden in het Gebouw derSiTeekenschool aan de Hontmansgracbt Belangstellenden in onze knustnijverheid raden wg ten zeerste aan deze tentoonstelling te bezoeken Nadere b zonderheden vinden onie loisrB ialit advertentie vermeld De bekende Ant Jurgers Margarine fabriekeu te Oss stellen zich voor gedurende het jaar 1907 oen gedeelte der gelden die anders voor reclame doeleinden gebruikt werden ter dispositie te stellen van de geregelde Tarbmikers der Solo Margarine In den loop van 1907 zullen f 15 000 verdeeld worden onder hen die de grootste boeveelheid SoloMargarine verbruikt hebben per hoofd in lederen termijn waarin de prijzen behaald kunnen worden Bovendien ontvangen alle deelnemers aan dezen wedstftjd ëén der 20 000 boeken in praohtband die tevens beschikbaar gestold i6n Voor de Gondsche vootbal oompetitie zal morgen een wedstrijd warden gespeeld tus I de olnbi K F O II nit Eralingen en Olympia II te Gouda op het veld van laatstgenoemde club Als scheidsrechter zal optreden de heer Hardeman uit s Hage G a s c o n t r 61 e 21 December 1908 5 nur namiddag 39 mM 13 90 Kaarsen 5552 CaloriSn Druk Lichtkracht Warmtegevend Vermogen Nagekomen giften welke in dank zi n ontvangen door de Commissie voor Workverscbafflng van den Heer A V f 20 en vau den Heer P f 2 60 Men meldt uit Leiden Onder talrgko blgken van deelneming werd gisterenn iddag op de begraafplaats aan de Groenesteeg alhier bet stoffelgk overschot van den beer H P Schim van der Loeft in leven rnatend predikant by de Eemonstrantsche Broederschap ter aarde besteld Op verlangen van den overledene dekten geen bloemen de kist en alleen de heer P J Heering Remonstraiitsch predikant in Den Haag hield als oudste vriend een korte treffende toespraak waarin hij den overledene herdacht als monsch echtgenoot en vader en evangeliedienaar De oodste zoon mr Schim van der Loeft te Gouda bedankte voor de laatste eer aan den overledene bewezen Moordrecht 18 Dec In de bovenzaal ten huize van den heer N den Braber waren gisterenavond een groot aantal belangstellenden bijeengekomen om te luisteren naar de voordrachten die Ds J N Drost alllier zich voorstelde te honden De keuze en voordracht waren van dien aard dat men zich kostelijk kon amnseeren En dat deed men dan ook getuige menige gulle lach die werd gehoord ofschoon ook nit enkele stukjes een ernstige of wjjze trek nit het leven kon worden vernomen We meenen te mogen constateeren dat deze gratis voordrachten avond zeer in den geest is gevallen en hopen dat de hooggeachte spreker moge besluiten in dit of een volgend winterseizoen het niet bg deze en kele proef te laten HiiSTRïOHT 20 Dec Dinsdagavond gaf de mnziekvereeniging Prima Volta hare uitvoering voor beginstigers en kunstlievende leden Een uitgezocht programma werd ten gehoore gebracht Onder de verschillende noemen we La Graciense ouverture van O Metra Vertigo wals van Berger La Matchiche Marche populaire van Borrel Clerc Printania Mazurka van Thnillier Ter afwisseling kregen we nog een paar nummers te booren van leerlingen der vereeniging Hnune vorderingen waren zeer merkbaar Een aardig nummer was Abijsiroop een parodistisch Mannenkoor waarin de kwaliteiten van dit zoogenaamd universeel geneesmiddel werden opgehemeld D4u in gezwollen accoorden dan weer in recitatieven hoorde men den lof verkondigen van t klooster Sancto Polo Het was met dit al een moeilgk stnkje muziek dat op aanhoudend applaus nog moest worden herhaald In t bijzonder hebben we genoten van het spel van den directeur den heer J G Arentz die zgn meesterschap over de viool weer bewees in zjjne voordracht van Bode s Concert No 7 een Elegie en een Révense van Beriot Toen was de aandacht gespannen 1 Vermelden we tevens dat door een plotselinge ongesteldheid van den accompagnatenr de pianopartij door Mevrouw bereidwillig en toch onvoorbereid werd gespeeld waardoor zij de vereeniging en het publiek zeer aan zich heeft verplicht 0 Suzanna die iemand overal vervolgt nacht en dag in huis en bulten besloot het programma De heer H E Knappert sprak een woord van dank VERSCHEIDENHEID Gisterenavond om halfzeven stonden voor den ingang der publieke tribune van de Tweede Kamer op het Binnenhof reeds veel meer personen en queue geschaard dan er te 8 pnr binnen konden gelaten worden Wegw zers en bestellers stonden in de eerste rijen die tegen f 5 hun plaats te koop boden In het gebouw der Club in de Vondelstraat te Amsterdam en ten hoize van den bestuorder der Club don heer Polit rer in de Roemer Visscherstraat heelt de justitie naar De Tel meldt dezer dagen een liniszüekiDg gedaan teneinde nog beslag te leggen o i zekere gcgoveni dia echter niet werden gevonden Er kon geconstateerd worden dat in de Club niet werd gespeeld De beide tafels die er bg den inVol waren aangetroffen stonden nog op de speelzaal Een oplichten van de deksels der middenbakken toonde aan dal de roulettes absent wjren Du in beslag genomen roulettes waren dus nog niet door andere vervangen Binnenkort wordt een verwgzing der zaak naar de openbare terechtzitting tegemoet geïient Men meldt nit Deventer Geen der stakers heefi zich gisteren den door de directie vastgestclden dag voor het hervatten van den arbeid a ngemeld Aan de uitgeslotene is tot nog toe nitgekeerd een bedrag van 1 679 25 Gistermiddag hebben B en W dezer gemeente vergaderd met do directie en de commissarissen der fabriek naar aanleiding van het raadsbesluit om van gemeentewege bemiddelend op te treden Men Bchrgtt nit s Hertogenbosch Men maakt zich in Den Bosch op tot het luisterrijk vieren van het 25 jarig bestaan der welbekende Oeteldooksche Club bg gelegenheid van hot a s carnaval op een Woensdagavond j l door de leden dier club gebonden vergadering deed het bestuur de Raad van Elf mededeeling van den reeds vasten vorm aangenomen hebbende plannen daarvoor Als altoos ging het ook weer op die vergadering echt Oeteldonksch toe Men zag reeds den skónen optocht die ditmaal al het op dit gebied tot dnsver vertoonde in de schaduw zal stellen en toen de voorzitter getooid werd met de orde van den Springenden Ekster hem bij kabinetsachrijven van Prins Amadero Ricosti di Carnavalo Heer van Oeteldonk verleend welk schrijven ter vergadering inkwam kende de geestdrift der aanwezigen perk noch paal BEÏÏRS YAK EOTTERDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV StaaUUemntjen PosTüOAL Oblig Be Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2600 3 69 RDSLAND Iwang Dombr Obligation i 96 AziB Japan Obligation 1899 i 74 74 CoLüMniA Geconsolideerde Bnitenlandscho Schuld Recepis L 100 IV 24 BjfpotheitBankm BankmPandb idem idem 4 99 Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOOV Pandb Zuid Holl Hypb 489 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb NederI Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen vanDeelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Arasterdam 4 100 SpoorwegUeningeu Itauh Oblig Zuid Itnliaanscbe Spw Mg A 367 PremieUeninifen bbLUiBi Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divfrêen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Scheepvaart MaataclMpptjen Pand Holland GalfStv Mg 35 EXPOSITIE er nieuwste modellen W interniantels Costumes Blouses Jupes en Jupóns Robes en Japonstotfen met bgbehooronde Gnrneeringen alsmedo eene groote keuze PKLTHHIJKH van de goodküopste tot de beste sporton in scherp concurreerendü prgzen Aonbovelend ri Af ire s gJi lfsHg y fjjfsmrfM Burgerlijke Staad GfilBOREN 20 Doe Hcndrika Cornelia ouders A van dor Klegn en H van der Veen Antonia Helena Elisabeth ouders A P 1 Leusen en M CE Engeln ONDERTROUWD 21 Dec H M Buysenaars te Heemstede en M A M vanCat AOVKRrUlXTIKlN EENISIEPOTTAKIIEE Wftii viirlt ver oclil i f TIE IK te li Ui ti UIT HBT MaOIZIJN VAN H IIAVE SWAAYZ0 K oorinchëu Dbm theeën worden alKel i ford ih yerzegelde pakjes vau w jp lw H em Italf en een Ned om f W L met vermelding Tan Nommer ei nDPr s voorzien van uerensiaan MIh Merk volgens de Wet gedopo lay neerd BH Zich tot de uïtvpennj van t e dH eerde orders aanbevelende 1 C BIJL To ttieen 1 BEEKBAART Lz Zenuw en llaa rlijders wordt nit ortrtttiging als een werkelijke hulp io den nood bet boek anbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart ivorlt dit boekje franco per post toegezonden door IiOBKPOEL a Boekhan Za tbommr