Goudsche Courant, maandag 24 december 1906

No 10317 Donderdag 37 December 1006 45s e Jaargang Teletoon o M ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 iiui des midd mmmt cohamt l teuwS en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken Teleloi n Ho 8S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 tranco per lK st 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Wij verzoeken onze geëerde Clientèle liefst zoo spoedig mogelijk bestellingen voor NAAMKAARTJES Ie willen opgeven Achtend A BRI RIIA i en Zn i INSCHRIJVING VOOR DE NATIO NALE M ILITIE Tweede Kennisgeving BDKGEMKE8TER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien Art 17 der Militiewet 1901 Brengen de navolgende bepalingen dier Wet ter algemeene kennis ART 13 Voor de militie wordt ingeschreven lo ieder minderjarig iniinnel k Nederlander die binnen het Rijk in het Dnitsche Bijk oj in het Koningrp België yerbigt hondt 2o ieder minderjarig nianneljk Nederlander wiens vader moeder of voogd binnen bet Rgk in het Dnitsche Rijk ol in het Koningrtik België woonplaats heeft 3o ieder meerderjarig manneljk Nederlander die binnen het Ryk in het Duitsche RÜk of in het Koningrjk Belgia woonplaats heeft 4o ieder mannelók ingezetene niet Nederlander zoo hjj op den In Jannari van het 19de levensjaar was ingetreden en niet verkeert in een der bg art 15 omschreven Ingezetenen is voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder 4o A de binnen het Rak verbl if houdende minderjarige niet Nederlander wiens vader moeder of voogd binnen het Rjik woonplaats heeft en haar gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Rijk of de koloniën of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen gehad heeft b van wien ouders de langstlevende bü lijn of haar overlijden in het hierboven ouder a omschreven geval verkeerde al verkeert z n voogd niet in dat geval of al ia dezebuiten s lands gevestigd c die door zijn vader moeder of voogd verlaten ie of die ouderloos is of in wetteloken zin geen vader of moeder hoeft indien ha gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Rgk verblijf gehouden heeft B de meerderjarige niet Nederlander die binnen het Rjjk woonplaats heeft en haar gedurende de voorafg iande achttien maanden in het Rt k of de koloniën of bezittingen des Rijki in andere werelddeelen gehad heeft Voor minderjarig wordlt voor de toepassing van het bepaalde hierbovlen fltder A gehouden hö die minderjarig Ms in den zin der Nederlandsche wet Voor meerderjarig wordt voor de toepassing van het bepaalde hier boven onder B gebonden hö die meerder jarig is in den zin van voormelde wetj ART U De inschrijving geschiedt lo van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede lo zoo hij binnen het Rgk verblijf houdt en zijn vader moeder of voogd aldaar woon plaats heeft in de gemeente der woonplaats van vader moeder of voogd zoo h j binnen hot Rgk verblijf hondt en ziJn vader moeder of voogd elders dan binnen het Ruk woonpliiata heeft in de gemeente waar hg verblyf houdt zoo hó door zjn vader moeder of voogd verlaten is ouderloos is of in wetteluken zin geen vader of moeder beeft en het niet bekend is dat by een voogd heeft in de gemeente waar hj verblijf houdt zoo hij in het Daitsche Rgk verblijf houdi in de gemeente Amsterdam zoo hij in het Koningrgk België verbigt hondt in de gemeente Rotterdam 2o van hem bedoeld in art l3 eerste zinsnede 2o zoo zgn vader moeder of voogd woonplaats heeft binnen het Rgk in de gemeente der woonplaats van vader moeder of voogd is de woonplaats van vader moeder of voogd in het Duitsche Rgk in de gemeente Amsterdam is zü in het Koningrgk België in de gemeente Rotterdam 3o van hom bedoeld in art 13 eerste zinsnede 3o zoo hij woonplaats beeft binnen het Ryk in de gemeente zgner woonplaats zoo hg woonplaats heeft in het Duitsche Rgk in de gemeente Amsterdam zoo hij woonplaats heeft in het Koningrgk België in de gemeente Rotterdam 4o A van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede lo indien hg minderjarig is zoo hg verkeert in het geval in de tweede zinsnede van dat artikel onder a omschreven in de gemeente waar zjjn vader moeder of voogd woonplaats heeft zoo hg verkeert in het geval in die zin snede onder Ah omschreven in do gemeente waar zgn voogd woonplaats heeft is de woonplaats van dezen buiten s lands dan geschiedt de inschrgving in de gemeente waar de minderjarige verblgf houdt zoo hg verkeert in een der gevallen in evenbedoelde zinsnede onder Ac omschreven in de gemeente waar hij verbiyt hondt B van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede ia indien hij meerderjarig is in de gemeente waar hg woonplaats beeft De in de vorige zinsnede als plaats van inschrgving aangewezen gemeente is die waiè het verblgf of de woonplaats gevestigd is 91 was op den In Januari van het jaar volgende op dat waarin de in te schryvon perjoon hot 18a levensjaar volbracht tenzg het liemand geldt wiens inschryving te Amsterdam of te Rotterdam moet geschieden wegens verblgf of woonplaats onderscbeideniyk in hot Daitsclis Rgk of in het Koningrgk België ART 16 Voor de militie wordt niet ingeschreven lo do ingezetene niet NederInnder die bewgst te bohooren tot een Staat waar de Nederlanders niet aan de verplichte krggsdienst Zgn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen 2o hg die bewgst in de koloniën of bezittingen des Rgks in andore werel Idoelen verblgf te honden ol woonplaats te hebben al heeft zgn vader moeder voogd of curator woonplaats binnen het Rgk ART 16 Hy die volgens art 13 Ie worden inge schreven is verplicht zich daartoe by Burgemeester en Wetliondois der gemeente waar volgens art 14 de beschryving moet geschieden aan te geven tussohen den In en den 31n Januari van het jaar volgende op dat waarin hy het I8a levensjaar volbracht Bi ongesteldheid ol afwezigheid van hem die TBioh ter inscbryving ni0 l aangeven alsmede in eon der gevallen hierna in de vierde zinsnede omschreven rust iie verplichting tot het doen der aangifte indien het eon minderjarige betreft op zyn vader moeder of voogd indien het een meerderjarige betreft die onder curatele gesteld is op zgn curator De verplichting van vader moeder of voogd geldt evenwel slechts zoo hg of zy binnen bet Ryk in bot Daitsche Ryk of in bet Koningrgk Belgia woonplaats heelt Behondens de uitzonderingen by da volgende zinsnede gemaakt rust de zorg voor het doen der aangifte uitsluitend op den in te scbrgven minderjarige indien zgn vader moeder of voogd niet binnen bet Rgk in bat Dnitsche Rgk of in hot Ko iingrgk België woonplaats heeft indien zgn vader of moeder oJ beiden da ouderlijken macht missen indien hy door zgn vader moeder of voogd verlaten is of indien hg ouderloos is of in wettelgken zin geen vader of moeder heelt en het niet bekend is dat hy oen voogd heeft Hti die door de bestuurders in art 22 vermeld ter iosohryving moet worden op gegeven of die in dienst is by de zeemacht de marine reserve en het corps mariniers hieronder begrepen bg bet leger bier te lande of by de koloniale troepen is tot bet doen van de aangifte uiet verplicht Voor hom of haar die lot bet doen dor aangifte verplicht is kan de aangifte geschieden lioor een arder daartoe scbiiftelgk gemachtigd De volmacht bigft onder Burgemeester en Wethouders berusten Ue wgze waarop van de gedane aangifte moet biyken wordt door ons bepaald ART 18 Voor do militie wordt ook ingeschreven of wordt op nieuw ingeschreven lo ieder minderjarig mannelgk Nederlander die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hg het 18e levensjaar volbracht en voor bet intreden van het 21e levensjaar zyn verblgf binnen het Rgk in het Dnitsche Ryk of in het Koningrgk België gevestigd heeft 2o ieder minderjarig mannelgk NederlaodiT wiens vader moeder of voogd na den In Jannari van bet jaiir volgende up dat waarin de minderjarige het 18e levensjaar volbracht en voor het intreden van diens 21e levensjaar zyne of hare woonplaats binnen het Kyii in hut Duiischo Rgk of in het Koningrgk België gevestigd beeft 3o ieder mannelgk minderjarige die na den In Jannari van bet jaar volgende op dat waarin hy het 18o levensjaar volbracht en voor het intreden van bet 21e levensjaar Nederlander of op nieuw Nederlander is geworden zoo hg in een dor hierboven onder lo omschreven gevallen verkeert of wiens vader mouder of vocgd verkeerd in een der gevallen hierboven onder 2o omschreven 4o ieder meerderjarig munnelgk Nederlander die na den In Jannari van het jaar volgende op dat waarin hg het 18o levensjaar volbracht on voor bet introdon van het 21e levensjaar zyne woonplaats hinntn hut Rgk in het ünitscho Rgk of in het Koningrgk Belgia gevestisd of er woonplaats verkregen beeft 5ü ieder mannelgk meerderjarige die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hy het 18o levensjaar volbracht en voor het intreden van het 21e levensjaar Nederlander of op nieuw Nederlander is gewordeo zoo hg in een der hierboven onder 4o omschreven guvallon verkeert 6o ieder mannelgk niet Nederlander dia na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hy het 18e tovensjaar volbracht en voor het intreden van het 21o levensjaar ingezetene of Ap iiienw ingezetene is geworden in den zin olar tweede zinsnede van art 13 Hierbg gelden de laatste zinsnede an dtn FEUILLETON Tegen den Stroom 65 Tot in t merg toe aangetast zoo niet bedorven 1 dacht Brnno met een zwaren zucht en hy martelde zgn hoofd bg t overwegen van de vraag hoe met mogelgkheid die schade zon te verhelpen zgn In Keulen waar hg dringende zaken bad af te doen liet hg Richard en Lndmilla aan hun lot over en zoo reisden die twee den volgenden dag zonder hem huiswaarts Onderweg kwam het weder tot heftige scènes en Ludmilla weigerde beslist haar man naar Krieme te volgen Al deed tante fiabenhorst die bg de aankomst van bnn trein aau t station was ook al haar beat om bemiddelend op te treden Lndmilla bleef by t eenmaal genomen beslnit liep naar t rjjtnig der barones nam daarin plaats en reed mede naar t landgoed van haar tante Misschien misschien is t zoo toch maar het beste myn arm kind I zuchtte de bedroefde dame toen ijj na een atilzwggenden rit met haar nicht in bnia kwam QoUaak CUriiu dat Ik ireer bü jo ben riep Brnno zyn vronw omhelzend uit Waar is KnnibertP Gezond geweest f St stil hg slaapt I Naar mij vraag je in t geheel niet of ik gezond ben geweest en hoe ik het maak I Maar vrouwlief dat behoef ik je niet eens te vragen Wie jou maar aanziet is dadelgk overtuigd dat je trisch en heerlgk gezond bent En gelukkig Brunn nameloos gelukkig voegde zg er licht blozend aan toe waarop by haar omhelsde en aan bet hart drukte Dien avond zaten man en vronw vertrou welgk bg den haard In t sierlgke wiegje dat by hen stond was af en toe eenige beweging gelukkig aioegen de onders het lichtblauw wolkachtig gaasgordgn van t wiegje open oog en hart verkwikkend in t beschouwen van den lieven kleinen stambonder 0f hg zich al over het meegebrachte moois zou verhongen vroeg Bruno Ik doe t voor hem Hoe rgk heb je ons bedacht 1 Ik bad graag wat meer gekocht en bg t bepalen van mgn keus een beetje verkwistender willen zyn doch die droevige dingen daarginds maar neen daarover zullen wy t morgen paa hebben we willen vandaag door die treurige geschiedenis ona de blgdwhap Tan t wedanlen slet gaan rerfallen I Ja vandaag willen we slechts gelnkkig zyn I voegde Clarisse er hy Brnao kaste haar band half zittend half knielend lag by aan hare voeten het haardvuur flikkerde weder op als op dien avond toen hg een zoete bekentenis van Clarisse s liepen mocht hoeren Het stilzwygen dat in t gezellig boadoir heerschte bad niets pgniyks integendeel iets zeer vertronwelgks Een tgdlang hoorde men niets dan t knappen van het vuur en het regelmatig getiktak van het aardige klokje Van tyd tot tgd pookte Brnno het vunr wat op voorzag den haard van nienwe brandstof en peinzend bleef dan Clarisse s blik gevestigd op den gloed waarnit langzamerhand blauw en roodgetinte vlammen opstegen Wil ik je eens wat zeggen Brnno 1 vroeg zy zacbt Do8 bet lieveling Je weet het al lang maar ik ben het je acbnldig t ook onder woorden te brengen Jg mg iets schuldig kind 1 Neen ik ben alles en alles jou verschuldigd Weet je nog wel dien Zondagmorgen te Friedrichshagen toen wg uit de kerk kwamen f Clarisse 1 Weet je nog wat we toen geaproken habbtn aan t strand f Clarisse I Destyds hield ik slechts veel van je Clarisse Maar nu Bn heb ik jo lief I Was het toeval was het iets nit de vreemde wereld die tnsschen airdu en hemel ligt f Da gouden reiger in t portiek tegenover den baard die waarscbönlgk reeds langgeleden was los geraakt t zg door de wat mte in t vertrek t zg door andere oorzaken viel in ditzelfde moment op den grond waar het ding in stukken brak Wederom had mevrouw von Rabenhorst een lange bespreking met Bruno von Glatbcck gehad waarvan t resultaat alles behalve vertroostend of gerusistpllend was geweest zy had de zekerheid gekregen dat het landgoed Krieme letteriyk overladen was met schulden zoodat aan geen behoud zelfs meer te denken viel Ze had gesteld dat zg Krieme tot eiken prgs had willen redden hare eigene bezittingen met hypotheken moeten bezwaren waartoe zg natnuriyk met het oog op de andere erfgenamen dia haar even na stonden nli Lndmilla het deed niet te bewegen was en wat ook volgens Bruno s zienswgze een onverantwoordeiyke handelwgze was geweest Lndmilla had al veel meer gekregen dan haar toekwam Wtrit tmolgd