Goudsche Courant, donderdag 27 december 1906

artikel en art 15 Ten aanzien van de gemeente waar de inschrtiving uf de inschruving op nieuw moet geschieden en van de verplichting tot het doen van aangifte ter inschrijving of ter insehryving op nieow gelden de eerste zinsnede van art 14 en de laatste vijf ziinnede van art 16 De aangifte ter inschrüving of ter inschrijving op nienw van hem die volgens de eerste zinsnede van dit artikel moet worden ingeschreven geschiedt hinncn dertig dagen na het verkrijgen of werd hj reeds vroeger ingeschreven doch van het register afgevoerd na het terug erlangen van het Nederlanderschap of van het inge etonschap of na de vestiging van verblijf of do vestiging of liet verkrijgen van woonplaats binnen hel Rijk in het Duitsche E ik of in het Koningrijk België De inschrijving geschiedt in het register betreffende de lichting van het jaar waartoe de in de eerste zinsnede van dit artikel bedoelde persoon volgens zjineleeflijd behoort AHT 166 Met boete van ten minste vijftig cents en ten hoogste f lOÜ wordt gestraft de overtreding van de aitt 16 18 en 22 Burgemeester en Wethondens roepen dientengevolge op hen die hun 18e jaar hebben bereikt dat zi n zij die in het jaar 1888 z jn geboren en overeenkomstig hot vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zyn om zich op de volgende dagen ter Socreta4aj bovenlooaliteit afdeoling Militie aan te melden van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ten einde zich in daarbij vermelde orde te doen inschrijven te weten zij wiur geslachtsnaam begint met de letter A B U U E F G U I J K L en M tusscheu den 2 en 16 Januari 1907 en ziJ wier geslachtsnaam begint met de letter N a P y E S T U V W X U en Z tnsschen den 16 en 31n Januari 1907 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dat het register van inachrijviog op den 31o Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat z j die alsuiin verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen vervallen in oone der geldboeten als genoemd bij het aangehaald artikel 166 dat ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven en niet in deze Gemeente geboren is zich behoort te vooralen van een Extract uit het Geboorteregister dat bij de aangifte moet worden medegebracht dat dit Extract bij bot Gemeentebestuur hunner geboorteplaats kan worden aangevraagd indien zy zich daartoe voor 1 Jan a s ter Geraeenle Seeretarie bovenlocaliteit afdeeling Militie aanmelden dat ieder gehouden is te zorgen dat hu bü de inschrijving Wjjk en Norainer zgner woning juist kan opgoven Gouda den 24u December 1906 Burgemoester en Wethouders voornoemd K L MARTBNS De Secretaris BHOÜWKB Plaatselijke Directe Belasting De BUEGEMEKSTEK van Gouda Brengt ingevolae rt 12 der Verordening op de heffing eejTer PJaatselpe Directe Belantiog naar heti L Jtyiiien in deze Gemeente ter algemeene keWlis 1Ut met de inschrijving voor deze belasting zalVorden aungevnngen op Woensdag den 2 Ja nari 11 07 Gouda 24 Decemberf 1906 De Burgemeeeter voornoemd L MARTENS Buiteniandscti üverKicbl Reuter seint uit Twer dd 22 Dec Graaf Alexis Ignatief vroeger gouvernenrgeneraal van Kief Wolhyniè en Podolië werd in do bnffetkamer van het Vergaderingsgebouw voor den adel door een onbekeode door zes revolverschoten gedood De misdadiger trachtte daarna zichzelf dood te schieten men slaagde er echter in hem levend gevangen te nemen Do Paus heeft een protestnota gericht totde mogendheden over het optreden der B anschs regeering in de kerkelijke quaestie en meer in het byzonder over do uitzetting van mgr Montagnini Dit wordt in de nota ongehoord genoemd en in strijd met do gebruiken onder beschaafde volken Zelfs wanneer de diplomatieke betrekkingen werden afgebroken bleef men de vertegenwoordigers en de archiliven van de gezantschappen eerbiedigen Verder wordt geprt testeerd togen de schending van het onbetwistbare goed recht van den Paus o ti zich rechtstreeks of door aangewe ïen tusschenpersonen in verbinding te stellen met de bisschoppen de geestelijken de geloovigen In een afzonderlijke nota aan de vertegenweordiierg van den H Stoel zet de Pau de redenen uiteen die geleid hebben tot de verwerping van de scheidingswet Daarin wordt betoogd dat de Paos slechts zijn plicht vervulde toen hij zijn bevelen zond aan de Franscha geestelijkheid Wanneer de Fransche regeering toont bezield te zyn met rechtvaardiger gevoelens jegens de kerk en voor deze een toestand wil scheppen die hare essentieelo reebten niet zou krenken dan zon de H Stoel al kan het beginsel der scheiding niet worden aanvaard zich ten einde erger kwaad te voorkomen zulk een toestand laten welgevallen Zou dit bedoelen dat de wet van Briand waarin de vrijheid van godsdienstoefening zitndor eenige formaliteit wordt teegestaun voor den Paus aannemelijk is i De groote beslissingen worden in Oostenrijk niet genomen in den p irlementairen openbaren stryd maar in sti te in conle renties en geheime besprekingen zegt de Neue Freie Presse Zoo is iiet ook weer gegaan met de beslissing van het Heerenhnis in zake de kiesw t Algemeen ver Vachtte men na de stemming over de samenslelling der kieswetcommissie dat de amendementen dier com missie door het Heerenhnis zouden worden aangenomen en dus bet rai ervoiidige kiesrecht en de vaststelling van den numerus clausus voor liet Heerenhuis in de wet zouden worden gnbracht Maar een conferentie tosschen de leiders der drie grouto groepen en do regeering gaf de zaak een andere wending Do gevreesde crisis werd voorkomen Hel meervoudige stemrecht werd verworpen de wet op den numerus clausus werd eenigs ins gewijzigd en buiten de kieswet goedgekeurd en toen werd besloten in die wet slechts de bepaling op Ie nomen dat zjj to gelyk melde kieswet zal worden afgekondigd De leden der kiesrecht commissie hadden hun mandaat neergelegd toen zy zagen dat voor hunne amendementen geen meerderheid was in het Hui Onmiddellijk word overgegain tol hel kiezon eener nieuwe commissie die do opdracht kreeg binnen vier entwintig uur Imar rapport nil te brengen Daardoor is de aanneming der kieswet in bel Heerenhnis verzekerd en behoeft slechts de goedkeuring van het door minister Beek voorgestelde wetje op den numerus clansus door het Huis van Afgevaardigden aan de afkondiging der invoering van het algemeene kiesrecht in Oostenrijk vooraf te gaan Uit de koninklijke boodschap waarmede Vrydag de zitting van het Parlement is gesloten blykt dal eenigo wetsontwerpen waarover Lager en Hoogerhuis het tot het laatste toe met elkaar oneens waren ten slotte nog aangenomen zyn zoo de wel op de arbeidsgeschillen de ongevallenwet de pacbtorswet de wet op do schoolvoeding Over en weer heeft men wat toegegeven Zoo blijft de schoolvoeding niot op Schotland van toepassing ook niet op Ierland maar dal was van den aanvang af niet do bedoeling Het Hoogeihuis berustte er ook in dat niet in de ongevallenwet de bepaling werd opgenomen dat in zekere gevallen werklieden met hun patroons kunnen overeenkomen dat do patroon by ongeluk ziekte of dood minder schadevergoeding beeft te betalen dan de wel voorschrijft Zoo n bepaling zeiden de voorstanders is in het belang van oude werklieden die minder kans zullen hebben om in dienst genomen of gehouden te worden wanneer de patroon bet voor ben uit den aard grootere risico ten volle moet loopen Vrydag hebben in het Lagerhuis een aantal afgevaardigden den eersten minister gevraagd of hy niet in de volgende zitting met een wetsvoorste zou komen waardoor het Lagerhuis zijn wil zon kunnen doorzette hy verwerping of algeheele wijziging van een wetsontwerp door het Hoogerhuis De eerste minister kon nog niets zeggen Buitenlandsche bladen geven een allergekst bericht over een ontdekking welke zou zijn gedaan in Chicago Dezer dagen overleed in die stad de heer Nicolaas de Eaylan secrelaris aan het Russisch consnlaat daar ter plaatse Deze Nicolaas was sinds 12 jaar aangesloten bij het korps bereden vrijwilligers dat zich in den Spaansch Amerikaanschen oorlog voor Santiago met roem had overladen Toen nu na het overlijden van Raylan een dokter werd geroepen om het overlijdenscertiHcaal op te maken constateerde deze dat de overledene een vrouw was Maar wel bet merkwaardigste van deze historie is dal wijlen mynheer de secretaris driemaal gehuwd was geweest met dames natuurlijk Een dier huwelijken was door echtscheiding ontbonden het tweede door het overlijden der vrouw Hot blad waaraan wiJ bovenstaand bericht ontleenen voegt er naïf by dat alle drie huwelijken kinderloos waren gebleven De Russische consnl te Chicago Schlippenbach beeft verzocht dat een onderzoek zal worden Ingesteld naar het verleden dezer zonderlinge Do Vlaamsche Gazette schrijft De heer volksvertegenwoordiger van het arrondissement Brussel M Hellinckx burgemeester van Koekelberg stuurt ons het volgende belangryk schrijven waarop wy de bijzondere aandacht vestigen van alle overtuigende Vlaaraschgezijde wetgevers Waarde heer hoofdopsteiler Ik kom beden voor te stellen aan mijne Vlaamsche vrienden het stichten van eene groep Vlaamsche volksvertegenwoordigers instelling die my dunkt vtsel nut kan opleveren tot het verdedigen onzer taalrecbten en der belangen onzer Vlaamsche jjevolking nvaard waarde heer boofdopsteiler mjue beste groeten Hellinckx Do VI G toekent hierbij aan Dit goede voorstel vou M Hellinckx zal door het Vlaamsche land met belangstelling vernomen en begroet worden Waarom zonden onze Vlaamsche volksvertegenwoordigers om het even van welke gezindheid zich niet kunnen vereeoigen om er beurtelings onze nog gekrenkte en miskende taalbelangen te bespreken 1 In al de bestaande politieke partijen onzer Kamer Irelfen wy overtuigende flaminganten aan by liberalen katholieken socialisten en kristene democraten Wij moeten M Hellinckx den nienweu Brusselschen volksvertegenwoordiger geluk wendchen met dit voorstel Wtj weten ook dat hü een man is die geen halt werk verricht en voet by slok zal welen te houden Aan dio Vlaamsche groep volksvertegenwoordigers zouden alle Vlamingen alle grie vencomiteilen hunne klachten of wetsovertredingen op taalgebied kunnen sturen en mededeelen opdat de Vlamingen niet voortdurend door de Waalscho bnreaocralie als burgers van 2e klas zoudm behandeld worden y die de meerderheid der Belgische bevolking zijn Wy als liberaal ondersteunen het voorstel van den katholieken M Hellinckx ondat men hi rdoor doelmatig kan werken en drukken den wensch uit dat al onze liberale volksvertegenwoordigers van die onpartydige Vlaamsche Groep zullen willen doelmaken De belangen onzer taal de oplossing onzer gi leven blyven boven alle politieke pjrtyen verheven Eenige woorden van een inwoner van Gouda De heer Cattel te Gouda heeft iels te zeggen betreffende Foster s zalf het bekende middel tegen huidziekten zooals aambeien eczema huiduitslag jeukiogen enz De heer A Cattel wonende boelekade 203 te Gouda zegt ons Hot is thans reeds zes maanden dat ik gesukkeld hebt aan een soort roos in het aangezicht waardoor ik aan beide kanten van mijn neus een uitslag bekomen had Vanwege de jenking was dit zeer lastig afgezien van het onsmakelijk gezicht Toen ik begon met Uw Foster s zalf ging de jeuking dadelijk weg en hoe groot was myn blijdschap toen ik veertien dagen later geheel van deze onaangeme kwaal verlost was Ik z l dan ook gaarne Uw zalf als probaat geneesmiddel voor dergelyke huidziekten aanbevelen Ik ondergeteokende verklaar dat bet bovenstaande waar is en machtig U bet publiek te maken op elke wijze die U goeddnnkt Verzeker ü dat men U de échte Boater s zalf geeft dezelfde die heer A Oattel gehad beeft Ze is te Gouda verkrijgbaar bij de heeren Wolf en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 4 f 1 75 voor één of f 10 voor zes doozen Verspreide Berichten Fkahxbuk Volgens den minister van binnenlandsche zaken waren op 20 Dec ontruimd 58 aartsbisschoppelijke en bisschoppelijke paleizen 65 groote en 49 kleine seminaries De Engelsche en Amerikaansche leerlingen van het 81 Sulpice seminarie hebben geprotesteerd tegen de uitwijzing omdat Frankrijk bij het concordaat de verplichting op zich genomen bad voor hun onderhoud en onderwijs te zorgen en omdat die uitwijzing een schending van de gastvrpeid is DüITSOHUND Naar het heet gebruikt de keizer zyn persoonlijken invloed om baron v Bohlen Halbach Krupp den man van de oudste dochter van den kanonnenkoning te bewegen een candidatour van de vereenigde liberalen in Essen aan te nemen Te Schneidemtthl is een broost tot 500 mark boete veroordeeld wegens opzetting tot de Poolsche achoolstaking ËNOIUHD In een intervieuw heeft een der bestunrders van de maatachtppjj di d o tonaal onder het Kanaal door zal aanleggen gezegd dat men als die tunnel er is in 35 minuten van Engeland naar Frankrijk zal kunnen sporen 1 Juist nu de bladen gewag maken dal er in Chinatown zooals Liverpool gegoead wordt huizen bestaan waar de Chhaüeo zich aan opium te buiten gaan is een Mhii met 30 langstaarlen gearriveerd die evenS hun voorgangers werk zullen vinden io wasscherijen aldaar ITAUK De Fransche gezant te Rome zegt naar aanleiding van den strijd in Frankrgk tegen Rome zooveel bewyzen vai sympathie van het Italiaansehe volk ontvangen te hebben dat bij slechts in de pers daarvoor danken kan Naar bet heet hebben de erfgenamen van den prelaat Adarai die den paus 4 millioen zou hebben nagelaten in rechten de geldigheid van het testament betwist OOSTEHKIJK HOSOABIJB In geheel Oostenrijk hebben de postbeambten den passieven tegenstand begonnen dat is het zoo langzaam mogeiyk en zoo slecht mogelijk uitvoeren van het werk omdat de regeering hun eischen niet inwilligt Dat zal met Kerst en Nieuwjaarsdagen een stagnatie geven vooral nn de zeelieden in Iialid slaken en men in het postvervoer aldaar door oorlogsscheiien zal moeten voorzien BINNENLAND STATEN Ü ENEUAAL f r K u K H s n iC H Vergadering van Zaterdag 22 December Waterstaatsbegrooting De heer Reyne klaagt over den warboel by de exploitatie van de Visschershaven te IJmuiden waar vooral de sleep en reddingsdiensten niet in orde zijn De haven van Amsterdam mag niet in diskrediet komen door den rooflust van IJmuideusche sleepdiensten De minister belooft een ernstig onderzoek De heer Dolk brengt den minister hulde voor ziJn aanpakken van do kwestie der Landsgebouwen alhier en hdopt dat da onderhandelingen breed gevoerd zullen worden niet op de wyze van koopman tegejover koopman Ook de verbetering van het Kamergebouw worde flink ruim opgevat zegt spr De minister zegt te zullen overwogen De heer ter Laan vraagt dagelykacho openatelling van de Ridderzaal voor het publiek of ihans meer dan ééns per week De heer Schaper wijzende op het nog steeds aanwezig zyn van stelgergalen in eenige torens der zalen op t Binnenhof vraag tof er soms opnieuw duro bouwplannen in t zicht zjjo De ministar antwoordt dat de bijzondere vergunningen voor bezichtiging van d i zalen spoedig kunnen vervallen en dat er geen nieuwe bouwplannen ziJn De torens zullen niet worden afgebroken By de afd Spoorwogen de jaarlyksche wenschen ten behoeve van districlsbelangen De heer Hngenholtz vraagt werkmanakaarten op de spoorwegen ook kan handelsen kantoorbedienden te verstrekken en ruimere keus van de treinen waarvan met die ka rten gebruik raag wjrden gemaakt Regeling van werkzaamhede i Na langdurige bespreking is met 31 tegen 22 steramen besloten beden avond de Waterstaatsbegrooting af te doen en Maandag ochtend io uur bijeen te komen voor verdere afhandeling van de begrootiog met aanhouding van eenige betwiste punten tot later ten eide te trachten voor Kerstmis gereed te komen Na de panze warden verschillende wetsontwerpen na enkele opmerkingen aangenomen o a de Wet op de Middelen en de goedkeuring van ds akte van Algeciras Daarna werd de behandeling van de Waterstaatsbegrooting hervat Ds heer Troelstra hoopte dat de minister die bet volgend jaar de loonregeling ran het spoorwegpersoneel zal hebben te herzien rekening zal houden met de wenschen indertijd in de Kalner geuit bij de bespreking van den toestand van dat personeel en klaagde voorts dat de algemeene diensttijd te lang is Spr constateerde verder dat de groepsvertegenwoordiging een totaal fiasco is en de eigen organisatie in geen enkel opzicht kan vervangen De heer van Wichen drong aan op het uitschrijven van een prijsvraag voor toestellei in het belang van de veiligheid en de heer ter Laan op een algemeen plan van aanleg van stoomtramwegen van Rgkswege en op uitgifte der vacantiekaarten op de S S ook in Juni en October De minister Krans verklaart dat voor het spoorwegpersoneel wegens groote flnancieele bezwaren verbanden aan het voorstel der estaite commliaU da Znndaginut niet op 24 uren werd gesteld Bjj herziening van het reglement zon men toch niet verder kunnen gaan dan tot 22 uren Het beschikbaar stellen van arbeiderskaarten ook aan niet arbeiders is geen eenvoudige zaak Er moet ergens een grens zyn Bij de afdeeling Telegraafdienst dringt de heer Van Nispen opnieuw aan op het overleggen van concept voorwaarden voor telefoonconcessionarissen Verlede i jaar zon het concept er eerlang komen Het is er nog niet Wanneer zal het nu komen F De trage gang in deze is te betreuren te meer omdat onlangs de minister een vernieuwing van een concessie heeft geweigerd Aan welke artikelen der Telefoonwet ontleent de minister die bevoegdheid tol wei gering Spr meent dat de wet die bevoegdheid niet geeft De minister antwoordt dat bjj het voornemen beeft zijn volle aandacht aan de locale telefonetten te ga in wijden zoomede aan de concessies De Kamer heeft zelf overigens bjj de gelegenheid van de behandeling vau een adres uitgemaakt dat de minister niet verplicht is een nieuwe concessie te geven Hy zal er intusscbcn de wet nog eens op nazien De heer Van Twist wijst op het gemis van een telegraliacbe gemeenschap te VolJenhoven d it ren groot nadeel oplevert vooral voor de kleine vischventers De minister antwoordt dat voor Vollenhoie geen uitzonderingsmaatregelen kunnen worden genomen nu eenige raadsleden weigerachtig ziJn een verzoek aan de regeering te richten om op gelyken voet behandeld te worden als overeenkomstige gemeenten Voor uitzondering is in casu vooral geen grond omdat van financieele onmacht geen sprake is De gemeente zou niet meer dan f 26 verlies per jaar lijden Bg de gemeente is onwil in het spel De heer Van Twist zegt dat do gemeente f 100 wil geven De minister heeft reeds gezegd dat de gemeente geen gevaar loopt dat dit bedrag zal worden overschreden De begrooting wordt daarna goedgekeurd Vervolgens worden giiedgekeurd de wetsontwerpen Io tot verklaring van het algemeen nut dor onteigening van eigendommen in de gemeente Gramsbergen noodig voor de verbetering vau de afwatering in de grensstreek ten zuiden van de rivier de Vecht 2o tot toekenning van een renteloos voorschot nlt s Rijks schatkist ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie brengen 1 van Bpoórwogliinen in do Oterbeluwe 3o tot overbrenging van de verplichting tot uitdieping van een deel der Oude Vaart bij het Waterschap Havalte zoomede de conclusie van het verslag der Commissie omtrent de inlichtingen op de adressen van H J Messink commies der posteryen 2ö klasse te Dordrecht houdende verzoek om eerherstel De Commissie meent den minister van Waterstaat in overweging te mogen geven te zijner lijd wanneer adressant gedrag en toewijding daartoe aanleiding geven hem zijn bevordering tot commies Ie klasse op zQu tegenwoordige standplaats niet te onthouden De Commissie stelt voorts voor aan de ministers van Waterstaat en Justitie dank te zeggen voor de versterkte inlichtingen By het sub 3o genoemde ontwerp wyst de heer Hngenholtz er op dat het waterschap j der kosten zal dragen plus het jaarlsjkscb onderbond Het werk kost nu echter duizenden meer dan waarop gerekend was en bet waterschap is arm Het onderhoud zal als gevolg daartan schade lijden Kan de minister niet overwegen of bet Rjjk een gedeelte d onderhoudskosten op zich kan nemen D i minister belooft d SSÜ ader te overwegen waarna het ontwerp wordt goedgekeurd By de conclusie Messink zegt de heer Van Gijn dat nog een nader adres van adressant is ingekomen waarin by zegt dat de regeering voor 3 onware inlichtingen aan de Kamer heeft verstrekt Hij verzoekt een enqnête en aanstelling tot den rang van hoofdcommies De Commissie volhardt by haar conclusie De heer Tak bestrydt deze niet wyst alleen op het tragiache van het gebeurde De heer Uessink verdiende straf maar hy kwam onder verdenkingen van persoonlyke karaktereigenschappen die belemmerend voor hem zijn in zgn verdere loopbaan De minister moet nog eens onderzoeken of de min juiste wyze van onderzoek niet oorzaak is geweest van die verdenkingen en van a mans tegenwoordigen geestetoestand De conclusie wordt aangenomen De vergadering wordt gesloten De Eerste Kamer der Staten Generaal zal Donderdag 27 Dec des namiddags te hail 2 are weder bijeenkombn Gemengde Berichten Men deelt ons mede dat de bekende indertyd op last der justitie te Vaals over de grenzen gezette graaf Slary stichter en bestuurder der sinds ter ziele gegane speelclub High Life zich weder dagelijks te Vaals ophoudt in het daar aanwezig speelhol ja zelfs dal hjj bedoeld speelhol weder mede bestuurt Alleen bjj dag gedurende de speeluren komt hy te Vaals steeds per gesloten rijtuig van Aken waar hy thans zyn vast verblijf schjjnl te hebben Onze goed ingelichte zegsman deelt verder mede dat er in den laatsten lyd meer dan barbaarsch gegokt wordt in het lieve grensstadje en levens dal vooral het vrouwelyk element en welk P er in groeten getale by vertegenwoordigd is In t kort t is niet de oude toestand op speelgebied terug doch t is oneindig erger dan t ooit geweest is t Behoort dun ook niet tH de zeldzaamheden dal op één avond aanzienlyke vermogens van eigenaars verwisselen Limb Koer Even voor het station Koog Zaandyk is Donderdjg ivond omstreeks kwart na zes een schut gelual op den trein van Den Helder naar Amsterdam Do kogel ging dwars door den coupé heen en vernielde twee ruiten De reizigois bekwamen geen letsel By de puliiie is aangifte gedaan Uit Amsterdam meldt men Voor eenigen ttjd deed de politie een mislukten inval in de sociëteit znm Ltiwen Beursbtiaat alhier waarin naar vermoed werd gelegenheid gegeven werd tol hazardspel De portier di r inrichting wierp toen op het rriotieke moment de tusschendeor op slot en vóór die toegang door de politie geceerd was waren boven alle sporen van het spel opgeiuimd Niet ontmoedigd door Jie teleurstelling heeft de politie Zaterdagmiddag een tweede poging gewaagd ditmaal met succes Daartoe verdeelde zy zich in twee groepen De inspecteur Pyper ging met zyn mannen en in gezelschap van een smid naar de voordeur der sociëteit lerwyl de inspecteurs Hulseuboom en Hougenbooin beiden in politiek gekleed met eenigo als loodgieters gecosturaeerde agenten dooreen aangrenzend perceel op het dak van hel bewuste liuis klommen en zoo als vielen zy uit den hemel opeens midden in de speelzaal kwamen Zóó plotseling gebeurde dit dat niemand van hel gezelschap 15 lot 20 man tjjd bal zich weg Io pakkan Trouwens gelijktijdig stormdo inspecteur Pijper en zyn macht de trappen op Men legde beslag op do roulette de fiches enz lerwyl piocos veibaal werd opgemaakt tegen de ondernemers de croupiers en de spelers De groote speeltafels werden terstond naar het bureau Si Pietershal gevoerd Stadsnieuws GOÖDA 24 December 1906 In hel laatst verschenen Zondagsblad van Land en Volk komt o a voor een pholo gra hie van onzen stadgenoot dr J H Bakker Niemeyer Tevens lezen we daarby het vol Den23sten December herdenkt dr J H Bakker Niemeyer zyn 25jarig jubileum als geneesheer te Qonda Zyn vader predikant te Nieuwe Pekela wilde zyn zoon eveneens gaarne tot predikant opgeleid zien maar werd daarin teleurgesteld Na een jaar van studie op de akademie te Groningen bleek dat hij hiervoor noch geschiktheid noch roeping bezat waarom hg zich dan ook by de medicynen liet overschryven Na zyn doctoraal examen vertrok hij naar het buitenland waarna hij in Holland teruggekomen zich te Gouda vestigde Zeer zeker zal hel dezen dag van de zyde zyner talrijke patiënten en vrienden den kundigen en beleidvollen arts niet aan blyken vaa sympathie ontbreken Wy spreken den wensch hierby uit dat hii nog vele jaren zyn prakti k zal kunnen voortzetten ten genoegen van zichzelf zyn gezin en patiënten Heden namiddag mochten wy tegenwoordig zijn bjj de opening der tentoonstelling van voorwerpen van kunstnyverheid van t Binnenhuis te Amsterdam die gedurende de Kerstdagen van 10 12 en van 1 3 uur gehouden wordt in het gebouw van de teekenschool aan de Houtmansgracht Wat we daar te zien kregen is ten volle de aandacht waard t Geeft ons een dnidelyke voorstelling van de pogingen die aangewend worden om de Ond Hollandsche kunstnyverheid weer in eere te herstellen en wij mogen niet anders doen dan een bezoek ten zeerste aan te raden overtuigd als we zyn dat menig tentoongesteld stnk met groote bewondering zal beschouwd worden De tentoongestelde voorwerpen zgn te koop maar nog al tamelijk stgtü prija Gisterenmiddag werd voor de Oondsche voetbalcompetitie een wedatryd gespeeld tnsschen de cinbs Olympia II en K F C II uit Kralingen op het terrein aan den Rotterdamschen dyk alhier Voor half time wist Olympia driemaal met succes te scorep zoodat met bet ingaan van rust de stand 30 Tas Na halt time slaagde Olympia erin nog 3 goals te behalen zoodat de eindstand 6 0 was in het voordeel van Olympia Voor het Examen M O Engelsch akte B is Zaterdag geslaagd Mejuffrouw G j IJssel do Schepper te Driebergen DE GOUDSBLOEM Zaterdagavond gaf de ïooneelvereeniging de Goudsbloem haar eerste uitvoering In dit seizoen in de zaal Kunstmin der soc Ons Genoegen Opgevoerd werd de Kleinzoon tooneelspel in 1 bedryf door A F Reiger bekroond met den Isten prgs bij den internationalen wedstrijd ven tooneellelterkunde te Antwerpen De titelrol was in h uden van den heer E die ons reeds by vorige uitvoeringen getoond heeft een kracht te zgn waarop de Goudsbloem met recht trotsch kan wezen En datzelfde moeten we ook zeggen van Mevr W beiden speelden zeer verdienstelijk de heer E als bon vivant en tehuis als liefhebbende kleinzoon Mevr W als de arme blinde grootmoeder leverden momenten van prachtig spel de laatste werd by open doek meermalen toegejucht en de haar geschonken bloemenmand was een welverdiende hulde Daarmede willen we niet zeggen dal alleen deze holde teloven waren volstrekt niet de andere dames en heeren die in het stuk een rol vervulden zg hadden een oven werkzaam aandeel in het succes allen vervulden hun groote of kleine rol zeer goed Na de pauze werd gegeven Titulair klucht ui gaen klucht in 1 bedryf 2 afdeelingen Wie nog een oogenblik in twyfel gestaan heeft of bet stukje een klucht was of geen klucht is zeker dadelijk wel uit ddn droom geraakt het is een klucht van t begin tot hel eind Heihaaldeljjk komen er alleigrappigste toonc lijes in voor die den laclilnst van het put li k opwekken Ook in dit stuk werd even goed gesjieeld als in bet vorige dat naar onze meening veel booger staat Hel grootste d el van het succes komt voorzeker wel loc aan Jozef Balk do beer G de kappershediende en do dochter van den kapper Mej E Maar ook de anderen waren in hun rol en droegen het hunne bij lot het succes Da Goudsbloem heeft iii haar kortstondig beslaan getoond dat ook duor dilet anteo wat goeds gegeven kan worden en dut is zeker wel voor een groot deel te wgten aan de spelers maar ook voor een groot deel aan den regisenr den heer W Daarvoor brengen wy hem afzonderiyk een woord van lof Het tooneel zag er goed uit dank zy het ameublement dal welwillend door den heer H J Bik was afgestaan terwyi de coiffures waren van den beer G H van Zutpben Na afloop hield een gezellig hal de aanwezigen nog lang byeen Wy wenschen de Goudsbloem geluk met deze welgeslaagde uitvoering 383 Staats loterij 3e Klasse Trokking vau Maandag 24 Deo No 14649 f 2000 99 f 1500 fS 6918 10845 en 16566 ieder f 1000 10862 en 14627 ieder f 400 8176 en 10873 ieder f 200 454 1029 1938 6695 6757 11466 12417 132B9 14446 15079 15722 en 17231 ieder f 100 Pryzen van f 45 45 2767 6145 9295 12014 15031 17830 51 2812 97 99 23 60 17903 64 19 6228 9303 25 59 12 74 33 54 57 52 63 27 101 36 70 9479 63 69 49 3 82 6346 80 12130 15101 68 29 2944 73 85 67 6 80 83 63 6479 98 63 24 88205 78 93 9604 80 15202 96 66 88 6563 14 94 72 18030 74 3033 79 28 12224 15318 18104 77 59 6646 50 30 83 21 323 61 56 65 31 15419 23 80 84 80 72 59 26 37 453 99 87 90 68 48 38 76 3143 6700 9616 91 67 40 608 59 38 32 93 59 73 23 69 6809 34 12304 91 18201 60 3216 13 57 17 16641 65 74 32 16 9715 87 56 70 76 45 65 26 12420 85 18354 84 60 6919 60 37 15611 79 92 3301 86 54 44 22 18424 94 46 7014 86 97 58 29 604 47 16 9846 12507 69 72 27 48 26 48 44 16701 18503 66 62 32 60 68 2 8 74 3450 7127 61 98 77 56 79 66 35 80 12606 15802 18600 89 3549 77 9941 10 24 14 96 79 7297 64 74 25 39 708 3608 7316 79 12707 44 96 23 25 60 10005 26 48 18703 66 3822 7428 8 12864 68 26 78 44 55 13 13 72 49 85 3922 68 79 30 15958 80 97 76 89 91 74 76 18834 837 84 7507 10108 91 161 26 61 41 4026 23 11 98 64 77 42 27 25 28 13029 83 81 76 56 46 70 48 16103 18903 945 66 7611 74 79 80 73 54 77 26 10244 13103 16204 19005 60 4135 30 60 21 8 14 1005 61 7760 81 70 1 2 42 14 79 7817 10314 71 14 19129 61 4208 19 24 83 27 46 68 25 31 31 13201 63 63 89 52 89 74 51 69 19211 1120 4103 97 99 69 16318 17 22 16 7925 10402 13366 25 37 1216 41 34 38 75 38 43 56 48 38 64 13402 63 59 68 50 76 82 10 79 19303 70 56 8001 10506 44 93 46 1386 74 2 13 13632 16616 59 88 4539 37 14 40 30 19411 1402 43 86 37 49 67 73 19 4619 99 66 67 16618 77 36 28 8149 71 13742 21 98 67 71 60 78 94 28 19607 59 76 75 10613 13878 37 8 74 97 82 19 13908 70 46 88 4747 8200 49 11 71 52 1511 59 66 52 14024 16746 64 12 4806 57 10724 76 70 62 21 24 78 10836 14102 73 80 36 60 8306 70 36 77 97 161B 4923 18 10907 40 16816 19642 32 64 27 51 45 16911 69 33 82 8452 63 89 33 74 69 94 59 11020 90 38 19717 93 5033 67 50 14207 39 27 14 60 8504 66 14314 47 30 1725 62 5 11111 75 76 33 39 5205 77 16 76 17042 84 59 12 88 30 77 66 72 91 72 8633 88 81 67 19821 93 5357 62 11212 89 17102 63 1814 86 8711 83 99 8 76 73 6418 12 76 14422 39 20009 2000 5526 50 79 29 47 36 13 85 59 87 37 89 52 35 98 71 95 42 17283 82 72 6820 8904 11361 82 68 20143 94 80 14 11488 83 86 66 2103 84 74 11688 14562 17313 20249 50 88 85 98 14800 19 84 2207 5781 9043 11628 48 49 20306 17 5811 47 66 72 89 7 18 16 59 93 14707 17415 13 33 26 75 99 17 41 80 35 46 81 11700 43 46 20441 2423 51 92 3 50 17584 53 50 90 95 26 64 17878 94 81 5982 9107 39 87 17712 20566 26ü4 98 94 11841 14800 38 73 76 6000 96 46 36 40 95 86 6116 9210 56 38 72 20626 86 19 15 11918 75 17810 56 2706 27 40 28 14902 22 85 30 32 50 77 7 28 94 35 35 69 12010 37 29 20722 2075i i 20790 20826 20831 20820 20966 20969 EXPOSITIE er nieuwste modellen W intermantels Costumes Ulouses Jupes en Jupoim Robes en Japonstoffen Predikbeurt bij de Remonatrantaobe Qereformeerde Oemeente alhier Dinsdag 25 Dec Eerste Kerstdag s morgens lOV uur Ds H VAN ASSEN DELFT Collecte Rem Broederschap advkktkintij 1 ii kru nd Tentoon t I UnB8oboenm k ry Hage Attg JSM roewide ftohoen Appr tanr Lipfcrln 8 tiii ni tyo d btrte midOfllMi Toor het lundn moaito kraric port T n I1b irt au kldörd ohoanwark VarLrygboAi br wlnlitillun in Mohnbuwwk OkUo rlui DroK ry o ens 1l u IvfeU motè op tuMin 1 fabrlakn MTk mot bybehoorende Oarneeringen alsmede eene groote keuze PELTBIiUBN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concurreerende prgzen Aanbevelend