Goudsche Courant, vrijdag 28 december 1906

Slemppoeder INo 10218 Vrydag 2S December 1006 45s e Jaargang mam Êmmmm mmmtmmm UOLFr Co mmm mum Diieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken IVESTHAVEN 198 lelefoon o 89 ADVERTëNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tut 1 iiui des inidd fttolMi H 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2ö iranco per IK 8t ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN lAATSCBAPPIJ VAN NIJVERHEID Departement GOUDA TENTOONSTELLING ViS Voorwerpen van Kunstnijverheid UIT T BIFNEITHUIS te AMSTERDAM Voor t pabliek toegankelgk te en 4e Keratdag s ochtendB van 10 111 en e middags van 1 3 nnr in liet Qebonw van de Teekenschool Hoatmansgracbt ZAAL KUNSTMIN Sociëteit ONS GENOEGEJN Dinsdag 26 December 34ste OPTOEIiING VAN De Wilsons in Doodsgevaar Drama in i bedrijven van CONAN DOYLE DOOR DB Ferrenlgde Tooneelttten van het PaleU voor Volksvlijt te AntHterdam Administrateur JACQUES SLilIJTERS Jn PEIj jEN DEE PLAATSEN Ie Rang 80 2e Bang 60 3e Rang tot een beperkt aantal 40 Cent Leden gewone reductie Aanvnny 8 uur Bureau 7 uur Plaatsen van al lieden to bespreken Naamlooze Vennootschap l ationaal Grondbezit te s Gravenhagc De DIRECTIE bericbt dat de Coupoi s der i l Obligation vervallende li Januari 1007 betaalbaar zijn te t Oravenhage ten kantore der VENNOOTSCHAP der Firma P J LANDRY en der HAAGSCHECOMMISSIEBANK Amiiterdambli H H PRAETORHtS ZOON Te Oouda by de Heeren DORTLAND Cie Door verandering positie terstond TER OVERNAME AANGEBODEN op een flink dorp by Utrecbt een SmDENIEItmK en BlERBOTTKLAXtU Ruime winkel en pakbuis net woonhnis op de beste stand en voor veel nitbreiding vatbaar Met inbegrip flinken inventaris tlOO Brieven Iranco No 2599 bureau van dit blad Fijne Cognac Aanbevelend Slotemabr Co HUrS TE HUUR Herrenhuls Oosthaven ii 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Wat leiding Te bevragen B 89 Vllld eii Ge o elle Van a heden en verder dagelgks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Punlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korlioenders Eeevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende priizeu Panklaar schoongemaakt Iranco poor g ebeol Nederland Aanbevelend T OÜTTELISG Poelier O osterstrsat 18 ROTTERDAM TelepbooD loterc No 2031 GEBR RIJREN é DE LANGE gV ROTTiCRDAni l VLEUGELS ORGELS PIANINO S UuofilmatiiixIJn Oedem i e Hlnne nrolle IS4 Tele iSf 0 2e Mminxtji Went Meuwlnudl I nabij Station lieiirs Telaf 4067 VERHUREN ST£HH£N INRUILEN DE PHONOLA REPAREEREN dJiïeliJks la onze alom te hooren F aOKOl mND y iSNON PHONOLIST IK UKWEER dat de Sigaren uit de fabriek der firma A HlLLfSN voldoen aan alle eischen welke Oien aan een goede Sigaar stelt dal ziJ niet alleen nangonnam smaken H IIKWi KH on brand voor reuk maar dat de treffelijk zgn en zij in het trekken niets te wcnschen overlaten IH IIICWEEn dat wanneer men ednmaal proef he eft genomen met IIILLKS s Sigaren men geregeld zyne Sigaren uit haar fabriek of hare filialen zal betrekken IK iVOOUir V VIT eens proof to nemen met üBze Vangst 2 Cis Bella Flora 2 Cts Verkrygbaar te OOVDA KLEIWEG 2 Inter Telefoon 141 Vraagt Muratti Sigaretten acinalogeenzPoedei vorm is het enigste helpend miildcl tegeij nioeilarmoeite UleekxucM Xennieaitiakte Uool dpllneu Htapelooêheta Vnmnchten Wermagertnii en rermliiaerliig der UchaamêkracMeii aeiiialoffeeiv iii Pocdervoriii H 11 mJKKtmJtl m worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig eeneeat HAEMATOöEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met ffebruik saanwij ing f 1 50 Ecnlj c labrikanien II v SOIIAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bjj Firma WOLFF C Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gourfa A BÜUMAN Moordrethl PINKSE Meuwerkerk ad IJmel A N VAN ZKSSKN Sehoo own B v WIJK P W v EDE Oudey ater A SCHEER Haa Ireclu K VAN DEli HEIJDEN Reeuwijk P y b nK JUoercapette D v o sTAU Wed J HOLST M K LKMAN AKN v o HEIJDEN Waddingmen P A dbGKOOt A UI JONGH OudewaUr J P KASTELBIN Polibroekerdam D BIKKER Bemchop VVAAllSCriUWliSÜ Laat U met misleiden door Abdij Siroop Het kloostera ic a Paulo Abdif bestaat niet dua Siroop van geenerlei waarde r öebra Stollwwrck a Chocolade en Cacao ailmfttjg door de nieuwste ii tviading n ip ina Iiinaal gobied rerboterdefkbrieati ttltalaitead gebruik van fijn so lijnsto gioudstoüeii garandcerei iói rbruiker van StoIIwerck s Chocolade en Cacao e n uk T lenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende n ieo iDhond d resp Etiketten Dt ma behaalde 87 Brerets als Hofleverancier 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs tu oibBiuitend ija ftbrikaiit Keeda 1871 sctu ecf de Accademie national d Fkria NoiM Toua dAMmoiu nu IlvdaUle d r première clame en eonsiderstlon ae▼otr exoeUent fbbrtoation d Chocolat bonbona varies eto etc tMIWtrakV brikut is veckrügfaaar bi K H Cunliseui S BanketbakkerF tns e OeBeiailTettegenwoordiger lor iederUndioliiu Mtttenalodt Aniaterdam Kalvei straat 103 Bebtnjding van Bloedarmoede Bleekzuoht IHalarla Binnenkoons Algemesae Zwakte voortdurende Hoofdpyn en Gebrek aan eetlust De Echte KINADRÜPPELS van Dr DE VRIJ F dragen buiten op de roode doos myn naam onder nevenstaande fabrieksmerV Heu lotto daarop Zij zijn overal rerkrijgbaaraf 0 75 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen iniending van poslwissel k f 0 7S Ohemisohe Fabriek van H NANNING doD Haag Vraart ovenl i1l ifllNn G 8 EIWITSriAL f 1 0 per lltcrflesch per literflescli f 0 70 Verkrugbaar in flesschen 10 cts 7 t et en f l JS B H H Apothekers en Drogisti a Let op het merlc AyKEli F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda btj C LUGKB Apotheker li OLFP CoJV thaven 118 f DE OOKDKOOPSTE i DE MKEST PHACTISCHE UEJIEEST VOLLEDIGE f M Olil ÏÏ BÏ T ÏHOT ziin beslist dio dei Firma I f TUE LA UI ES JOUUXAL met minstens drie gratia geknipte patronen en een geklemde plaat THE ILL ORESSMAKEH met een gratis geknipt patioon THE HAZAAli OF CU IL IJ ICEA S FASHIOXS Kindermodes met velu gratis geknipte patronen I UAAOT l w ttoeLhaiiiütFaaiProe numinerK A Alle mit hulsel HiM Jiijvoegaet ó Van allé in dezo bladen vooi komende A modellen zyn GEKNIPTE PATROSEN V met Holl verklaring Ir p p tegen A vooruithelalingvan 10 50 verkrygbaar bjj MILLY SIMON S Den Hang Ferwerda Tieman Grootste détailwynhandelareQ in Nedtrlaad O 60 0 72 St Estèphu Médo La Rose Ludoii tJlmtcau iMalleret 0 80 er flesch per anker van 45 fl f 3 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Santernos 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 RUdesheimer 1 08 I Oude Koode Portwijn I 1 08 per flesch I Extra oude Roode Portwjin 1 44 Onde Witte Portwyn 1 08 Extra oude Witte Portwün 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior I 44 Vermouth di Torino Dom BELLiEDi per Liter 117 Prijxen netin contant DEPOT TE GODDA F J J BOON VAN OSTADE Zenuw en Maa rlijders wordt it overtuiging als een wetkolpe hulp in den nood bet boek ISaa dLg eTrer au bevolen Na ontvangst van adres per briefkaart oor Jt it boekje franco per post toegezonden door LOBKPOEIAS Hookhan 7a tboraran Goud Druk van A BRINKMAN Zit Bultenlaodscb Overzicbl De Traag wat er gebeuren zal wanneer de nieuwe Rijksdag ongeveer dezelfde partügroepeering zal verteonen sis de oude geeft aanleiding tot velerlei politieke bescbou wingen Er z n er die gelooven dat de tegenwoordige rijkskanselier of zjjn opvolger leb dan in bet onvermijdelgke zal schikken en zal trachten om met schipperen voor te an xooals totnutoe Anderen daarentegen 0 de bekende vrijzinnige leider dr Berth lien in de ontbinding het begin van een tijdperk van constitutioneele crisissen die jaren zullen duren en hetzij tot een reactionaire staatkunde hetzü tot een nienwe constitutioneele era zullen leiden De partijen zelven bekommeren zich nog niet over de toekomst maar bepalen er zich toe om 1 buD krachten voor de aanstaande verkieiing in te spannen waarvan de verdere loop van zaken goeddeels zal afhangen De regeering maakt ook nog niets van hare toekomstige plannen bekend Alleen betoogt de officieren Nordd Allgem Ztg tegenover de aanvallen van nltramootaansche en socialistische lijde dat zjj met de ontbinding van het parlement in haar bij de grondwet gewaarborgd recht is geweest en niemand haar een staatsgreep kan verwijten Ten slotte ontkent hel ofScieuze blad ook dat er plannen xoaden bestaan om het kiesrecht toor den Rijksdag te beperken Jnist bet vertronwen dat de regeering voor den afloop ran de verkiezing in de liberale en Trijiinnige partijen stelt is een bewijs dat men haar dergelijke reactionaire oogmerken niet mag toedichten De Standard OU Trust heeft beden eene orerwinning behaald doordien rechter Onncan van het gewone gerechtshof beslist heett dat het probate gerechtshol geene jurisdictie had in het geding tegen de trast wegens beperkingen van den handel Deze beslissing vernietigt het vonnis van de jury Tan 19 October maar heelt geen invloed op de jongste dagvaardingen tegen Rockefeller en andere beambten van de trust den 15en MoTember uitgebracht Het is sedert jaren een kenmerk van Oostegrjksche poliUek dat voortdurend alle belangryke maatregelen schijnen te zullen mislukken en toch ten slotte met vlag en wimpel tot stand komen En het gevolg daarTSn is dat er voortdurend van crisis wordt gesproken maar dat niemand aan de FEViLLETOX Tegen den Stroom 66 En Tan mevrouw Von Rabenhorst s kant liad Bnmo nu ook gehoord dat LadmiUa leer beslist weigerde tot Richard terug te keeren Zy stond op een echtscheiding en liarentwege mocht Richard alle voorwaarden stellen die hjj zelf maar verkoos De onderhandelingen waren van langen danr maar iedereen moest wel inzien hoe t inderdaad toch maar t beste zon zijn dat het tot een wettige scheiding kwam en dat Lndmilla bg hare tante op Rabenhorst UeeL Eiodeigk geraakte men tot deze oversenkooBt dat Richard een bepaald aandeel nu krfjgen vao de opbrengst van t ridder oed Erieme dat rerpacht moest worden jfMr Tan de paehtgalden moest een bepaalde mh worden atlitargalioaden waarmede men dan langumerhand de bestaande schulden na aldoen Lndmilla bleef bij mevrouw Von Babenhorst dia wilde lorgen dat zjj tot Bleliard s dood in welk geval haar tlandgMd Erieme weder ten deel viel kost inwoaing tn aen Idaioe Ittreote op Babenliorit Üs Dthoadtn mogelgkheid er van gelooft Zoo ging het bij de onderhandelingen tuaschen de ministers Szell en Voc Koerber over de overeenkomst tus8chett Ü0Btpnrijk en Hongarye die even voor bet anoopen van den wettigen termgn enkele aren voor middernacht op 31 December tot stanld kwam zoo ging het dit voorjaar in Hongarije t len op bet laatste oogenblik de nieuwe verkiezingen hebben aitgeschreven zoo ging het na in Oostenrijk met de kieswet ia het Heerenhais Na alle bopelooze voorspellingen en na de huading door bet Hufs der Pairs in Oostenrijk aangenomen was het een verrassing dat Zaterdagavond de kieswet onveranderd werd aangenomen met bijna al gemeene stemmen slechts 15 leden stemden tegen Ook in Zwitserland beeft de militaire qnaestie in de laatste dagen de gemoederen bezig gehouden Vrgdag werd door den Nationalen Raad de wet op de militaire organisatie met 105 tegen 4 stemmen aangenomen Een artikel in deze wet bepaalt dat wanneer conflicten van econQmischen aard de binnenlandsche rust storen of in gevaar brengen de troepen nitslnitend mogen gebrnikt worden voor het bewaren der openbore orde daarb is aitdnikkelijk verklaard dut geen troepen mogen worden gebruikt om in de eene of andere richting invloed te oefenen op een economischen strijd Over dit artikel vooral werd heftigen strijd gevoerd en de aanneming had met slechts een meerderheid van 10 stemmen plaats bij de stemming bleken 65 leden voor 55 tegen te zgn De wet zal nu in het voorjaar aan denStendenraad worden toegezonden vopr detweede lezing l Onder de artikelen der wet vinden w j bepalingen tot verlenging van den oefecingstjjd der recrntenscbolen en officiersscholen tot uitbreiding van de plichten en bevoegdbeden der hoogere bevelhebbers en ook de bepaling dat de gezinnen van landweerplichtigen zoo het noodzakelijk blgkt gedurende hun diensttgd door den Bond zullen worden ondersteund De Times correspondent te Tanger meldt dat de troepen van den Sjerif op drie kilometers van Tanger lugen en voornemens waren Zaterdag hun intocht in die plaats te doen maar er waren nog geen bevelen ontvangen van den minister van oorlog El Gebbas en daarom zouden de troepen voor Na verloop van een half jaar werd eindelijk de wettige scheiding uitgesproken en hoewel de oude Dorthe er zich met hand en tand tegen verzet had liet de ambtsraad Bollmeyer zich toch overhalen het vrijkomend goed te pachten Van alle schikkingen om de geheele zaak tot een bevredigende oplossing te brengen waren die met den ambtsraad nog het moeielijkst geweest De goede oude heer had daarbij geenszins gemakkelijken zelfstrijd Aan den eenen kant zag biJ heel goed in dat by als mensch als gebuur en als veeljarige vriend van de beide familie s het zgne moest bijdragen om te helpen maar aan den anderen kant begreep hg ook dat het verkeerd van hem was om nieuwe zorgen op zjjn oude schouders te laden en vreesde hg werkelijk dat ds booze wereld aan zijn handelwgze de leelgke verklaring zou geven waarvan Dorthe indertgd reeds gesproken had Maar ten slotte liet hg zich overreden en kreeg hg Krieme als jachtgoed onder de bepaling dat een gedeelte Tan t heerenhuis aan Richard von Olatbeck als woning moest worden afgestaan Door al die veranderingen werden de treurige familieverhoudingen zg t ook niet in alle bijzonderheden dan toch gedeeltelijk aan de openbaarheid prQs gegeren Vat m B niet wist rermoedda man maar en loopij nog in hun kampement blijven Da troepen van Railsoeli weigeren echter eenig schrgven van den minister van oorlog Ie erkennen en zeggen slechts diiecte beve n van den Sultan te zullen opvolgen Inmiddels houden zgn troepen de marktplaatsen en andere punten in de nabgheid der stad bezet Zg beroemen zicb er op niet de minste vrees te toonen voor de troepen van den Sultan van welke zij sleühts met verachting spreken Iedereen verwacht dat er iets beslissenda moet gebeuren daar de toosttnd zoo niet langer kan bigven De Standard meldt lat Mobamined el Gebbas wiens troepen door desertie sterk verminderen 18 kanonnen bg zich heelt Sir Harry Maclean en andere Kaids vergezellen den minister Er zijn in Frankrijk geen gèloovigen meer Deze enormiteit Veroorlooft de bekende Senator Rune zich in een artikel in den Radical naar aanleiding vat het feit dat in de meeste kerken dit jaar geen Kerstmissen worden gehouden Met deze midderuachtataking deze bisschoppelglfe lockout zal de Kerk mets winnen schrift ig alleen op cultneeie gewooiite steunt nog de macht van de Kerk en door deze middernaclitstaking brengen de bisschoppen een slag toe aan deze sleur die de illusie verwekte dat het katholicisme de godsdienst is van de meerderheid der Fraischcn Het moet er raar uitzien in ii hoofden van enkele Fransehe anti clericaleg Verspreide Berichten icr Feankkuk Minister Picquart beeft benoemd tot divisie generaal fien brigade generaal Andry die deel uitmaakte van den krggsraad waardoor Ficquarl indertijd op nonactiviteit is gesteld De socialistische fractie in de Kamer heeft beloofd een voorstel tot invoering van vrouwenkiesrecht te zuilen indienen DOITSCHLAÏD Bjj de onderhandelingen over het DuitschAmerikaansch handelsverdrag moet een pnnt van bespreking uitmaken het invoeren van Amerikaansch slachtvee naar Hamburg en het verder transport met wagens van de Amerikaansche vieeschtrust ËNOILIKD Zaterdag was het zestig jaar gleleden dat Robert Listen voor het eerst zwavelaether vertelde het er bil zoodat bet wellicht beter ware geweest om de altgd nieuwsgierige en praatgrage menschen die feitelgk met de zaak niets te maken hadden èet de volle waarheid in kennis te stellen dan ben zooals nu gebeurde in t halfduister te laten Ludmilla moest al bad zg er ook niet heel veel zin in hare tante op eeta reis naar Teplitz vergezellen Vandaar wilde mevrouw von Rabenhorst naar Tyrol gaan waar ziJ een geraimen tjjd dacht te vertoeven De langdurige reis zou dan besloten worden met een z g badknur in het stille Dievenow aan de Oostzee Waren de vele dingen als vereffenende golven des tjjds over tfonverkwikkelijke familiedrama heengegledeji dan wilde men den winter in kloosterachtige teruggetrokkenheid doorbrengen op Rabenhorst dan wel op een veel kleiner landgoed dat eveneens aan Ludmiila s tante toebehoorde en gelegen was aan de Hoogaarsch Gallizische grens en vrijwel van alle verkeer met de groote wereld afgesloten Toorloopig vertoefden de dames in Teplitz Bruno von Glatbeck was mismoedig gestemd De zorgen voor z jn broer en de waarlijk niet ongegronde vrees dat deze den ouden eerbiedwaardigen naam van zgn geslacht nog meer schande zon kunnen aandoen drukte hem diep ter neer Slechts het bat zODDSsehijntje in eigen huis was in staat toepaste voor pgnlooa Spereereu Een jaar later voerde James Yuung Simpson het gebruik van chloroform in BINNE ü LAND STATEN UENE fAAL T W K K Ê B H M n Êl H Vergadering van Maandag 24 December De minister van Waterstaat verklaart dat bjj de herziening van de loonen van het spoorwegpersoneel de kwestie van het minimam leeftudsloon en het maximum bekwaambeidsloon opnieuw onder de oogen zal moeten worden gezien Gaarne zal de minister overwegen het resaltaat van het onderzoek van klachten aan de vakvereenigingen mede te deelen Ten aanzien van stoomtramaanleg moet de Regeering Toorloopig nog veel aan het particulier initiatief overlaten Tegen verandering der regeling betreffende de uitgifte van vacantiekaarteu bestaat bji de spoorwegmaatschappijen groot bezwaar en naar de minister meent te recht In da avondzitting besprak bg de afdeeling Posterijen de heer Passtoors bet geval van den kantoorknecht Dinkbuyssu Dat men aan het postkantour niet zuiver stond bewezen meent spr stukken in de Hiiagscho Ct waarin de directeur werd gevleid Een tweede stuk werd door de redactie dier courant geweigerd de vleierij mocht niet weersproken worden Altlians stellig in dezen zin was dit een bepaalde onwaarheid van den heer Pastoor Red Vast staat inmiddels dat niemand had gezien dat D had gerookt Bg bet onderzoek werden de president en secretaris gehoord en men oefende daarbjj pressie op hen uit Zg hebben zich echter niet laten pressen te zeggen dat de directeur D niet bad uitgevloekt noch dat D altgd een groot woord zou hebben gevoerd De directeur van het postkantoor heeft over die hooding wraak genomen jegens den secretaiis der vakvereeniging door hem niet voor te dragen voor kantoorknecht Spr kritiseerde de wijze van onderzoek eerst anderhalf uur na bet gepeelgde feit werd gezegd D zal het wel gedaan hebben De directeur heeft niet onderzocht heeft eenvoudig gezegd Jg hebt een knevel de man die gerookt heeft bad ook een knevel dus jg Dinkhuysen bent de schuldige Dat was een valecbe beschuldiging Het verband tnsschen het gebeurde en het overlijden is niet toegegeven maar hem weder wat op te beuren Knnibert was mooi opgegroeid een knaiipe jongen bet evenbeeld van ziJn vader geworden Maar t haar was donkerder en meer gekroest zoodat hg eigerlijk nog meer op zijn oom Richard dan op zgn vader geleek Dat hg een echte Glatbeck was kon men hem op het eerste gezi ht wel aanzien Bullmeyer znchtte meer dan h i ooit had gedaan en Dorthe schudde bg herhaling het hoofd want t was nu maar al te duidelijk gebleken dat met het landbeheer van Krie rae de arbeidslast voor den ambtsraad aanmerkelijk vermeerderd was Richard die gelgk wö weten een gedeelte van t heerenhuis op Krieme was bjgven bewonen zag hj nooit denkelgk omdat men van weerskanten steeds een ontmoeting vermeed Bullmeyi r wilde ook niet hebben dVt de boofd en andere opzieners met hem cnnTingen en Richard die vroeger de gemeei zaamheid zolve was geweest zag van ziJn kant die heeren ternauwernood meer aan zooOat het al heel mooi was indien hg zoo heel even hun groet beantwoordde Het pachtgeld ba aftrek van de som die tot afdoening van oude schuld moest ter zijde gelegd worden zond Bollmeyer hem om de drie maanden geregeld per aangeteekenden brief over de post zoodat bet postbewijs 7yn qaitantie werd Wordt vervolgd