Goudsche Courant, vrijdag 28 december 1906

een ieit ie dat de briei van den directeur aan D op den dag van zijn jabileam waarin hem ter gelegenheid daarvan zijn stral werd kwijtgescholden den man vreeselijk heelt aangepakt De brief was harteloos dat wordt bjj bet onderzoek voorbjjf egaan maar wel wordt oen berisping toegediend aan de vakvereeniging die een onbehoorl jken briei zon hebben geschreven Spr leest dien brief voor welken bg absolaat behooriyk achtte Ook op het nitvloeken van D duor den directeur is bjj het onderzoek niet gelet De vakvereeniging deed haar plicht De zaak heelt op spr een pijnlijken indrak gemaakt Het onderzoek was partijdig werd algenomen door een hoold inspectear en twee inspecteurs Een mindere had ook in de commis sie zitting moeten nemen Blijkens het onderzoek gaat de directeur vrij uit Maar spr is overtuigd dat D onschuldig was De heer Tak kritiseert het uitgeven van bjjzondure postzegels voor een liefdadig doel het bestryden van de tuberculose Zal de minister dit ook toestaan voor andere doeleinden dan bestryding van volksziekten Na het debat over het personeel in het begin van het jaar zal spr er weinig van reggen Hg hoopt dat de minister aan toon uitgesproken wenscben zal tegemoet komen De minister ga tegen het doordringen van het militair karakter bg den post en telegraaidienst De directeur van het postkantoor in den Haag sohönt er veel voor te gevoelen tengevolge van het doordringen van de capitulanlen in de hoogere rangen De menschen van de onderste rangen worden in hun streven naar hooger door het binnendringen van die capitulanlen belemmerd Spr bepleit voorts de belangen van de brievengaarders die geen behoorlgk loon verdienen in evenredigheid van hun werk en bespreekt nog de betrekking van de spaarbankvergoedingen De terugwerkende kracht aan dit besluit gegeven beeft wel de meeste ontstemming gewekt zg is een onbiUgkheid en wordt dit nog meer door de toepassing De minister ovorwege de zaak nog eens Voorts betoogt spr dat de klerken door de regeling van opklimming tot hoogere rangen in hun belangen worden geschald Zy doen hetzelfde als de commiezen titulair Men moet komen tot één rang van ambtenaren voor den kantoordienst Daarna bespreekt ook spr de zaak Dinkhnisen waarin hg vooral afkeurt den brief van den directeur aan dien beambte op den dag van lyn jubileum Die brief was een kaakslag voor den man Op zgn ziekbed laat de directeur aan D nog een voelen dat hg zoo n goeie hooge baas is omdat hjj een man met 40 jaren diensl zonder één opgelegde straf een onverdiend opgelegde Btrai kwytscheldt die brief was door en door slecht Ook spr betoogt dat het rapport niet de minste waarde heeft Spr juicht toe dat de minister heeft ingezien dat er veel tegen de groepavertegenwoordiging is dergeiyke kernen zgn geen zuivere boter maar margarine De vakvereeniging doemt die groepsvertegenwoordiging tóch tot werkloosheid door haar mannen aan het hoofd te brengen De heer Ketelaar bespreekt de positie van de gehuwde vrouw by post en telegraaf en deelt mee dat in Noorwegen een regeling wordt voorbereid om de gehuwde vrouwen in dienst te houden in Kngeland blgven de tydelijk aangestelde vrouwen die gehuwd zgn ook in dienst en ook in Amerika mogen gehuwde vrouwen in dienst zgn zoo is de regeling in meer landen De heer van der Zwaag bespreekt enkele wenscben van den bond de Post o a betreffende de postboden en de klerken en de verkeerde werking van de klasse indeeling der kantoren op de salarissen der bestellers Voorts dringt spr aan op afschaffing van de geheime condnitestaten bg de post De heeren ter Laan en Roodhnyzen bepleiten eveneens ii besproken belangen De heer Dolk hoopt op betere regeling der positie van de post en telegraaicommiezen De hoer Blooker verheugt zich over de uitgiite van byzondere postzegels ten bate van de Amsterdjmsche vereeniging tot be stryding van de tuberculose als een indirecte Rykssteun in de bestrgding van een volksziekte tegen welke anders da heer Tak en zyn partggenooten zoo krachtige maatregelen wenscben De heer Hugenholtz verdedigt zgn party tegenover dien aanval Die party heeft steeds de ziekte maatregelen gesteund Spr vindt de laak niet zoo erg maar men ga niet op dezen weg voort Voorts dringt deze spr aan op het nemen van een proei met brievenbussen aan de trams in de vier grootste steden De minister van Waterstaat antwoordde in zake Dinkhuysen dat hier een droevige samenloop van omstandigheden heeft plaats gehad De directcar verdient niet de scherpe verwyten en die men tot hem heeft gericht Den brief van den directeur zal de minister niet in bescherming nemen Wat hg dien hooidambtenaar in zQn kabinet heeit gezegd lal de Kamer niet verlangen te weten De bestuurders der vakvereeniging zullen geen nadeeligen invloed van hun optreden in deze ondervinden De minister verdedigt de uitgifte van de postzegels ten bate van do Vereeniging tot bestrgding der Tub rcnlose Veelvuldige toepassing zal niet plaats hebben dan zon het doel worden voorbg gestreefd Van een militair karakter ingeslopen bg den post itn telegraaldienst en van het capitulantenstelsel in die mate dat daardoor nadeden ontstaan is den minister niets gebleken Is met de intrekking van de spaarbankemulamenlen een onwillekeurige onbiUgkheid begaan da zal deze worden hersteld Toelagen aan de post en telegraafambtenaren in de groote gemeenten zou ontzagiyk veel kosten alleen te Amsterdam ongeveer f 230 000 maar er zgn ook nog andere bezwaren als de veelvuldige en dikwyis noodwendige mutaties en de onbillgkheden die zouden ontstaan ten opzichte van gehuwde en ongehn vde ambtenaren Den directeur generaal is opgedragen contact te honden met de vakvereenigingen zoo dikwyis hg dit noodig acht zoolang de groepsverceniging er niet is lo zake de gehuwde vrouwen dankt de minister den heer Ketelaar voor zyn aanvullingen die hem van dienst kunnen zgn bg de bepaling van zgn standpunt dat bg hoopt te vestigen na een bespreking met de inspecteurs en de directeuren der groote kantoren De benoeming van postboden tot besteller in groote steden heeft bezwaren de minister zal echter overwegen of er aanleiding is zgn zienswgze in deze te wgzigen Het voorschrift Inidt dat de postbode hulp kan krggen als hy meer dan 18 KG te dragen heeft Wie meer dan 1 kilo draagt doet dit dus onverplicht Wat er aan is van de geheime condnitestaten zal de minister onderzoeken Verlaging van port voor 14 daagsche couranten zal worden overwogen Brievenbussen aan de trams zouden veel personeel en groote kosten vorderen De minister zal zg n volle aandacht aan de locale telefoonnetten gaan wyden zoomede aan de concessies De begrooting werd daarna goedgekeurd evenals o m da conclusie der commissie omtrent de adressen van H 1 Messink cemmies der postergen 26 kl te Dordrecht houdende verzoek om eerherstel Biykens bét Atdeelingsverslag van de Eerste Kamer over het wetsontwerp betrekkelgk het arbeidscontract vond dit ontwerp zooals het daar ligt wegens de breedvoerig in het verslag ontwikkelde afwgkingen van de hoofdbeginselen van ons contractenrecht by een aantal leden geen goedkeuring De leden willen wel ondersteunen een nieuwe regeling van de rechten van dienstboden werklieden in engeren zin en handelsbedienden bij voorkeur voor elk dezer categorieën afzonderiyk waarbg de ongelgke behandeling voor den rechter volgens art 1638 B W kwam te vervallen en biliyke bepalingen voor uitvoering en beëindiging hnuner arbeidsovereenkomsten werden vastgesteld Daarin zou nietigheid kunnen worden bedreigd tegen eenige afwgkende bedingen tusschen partgen die ook uit het oogpunt der goede zeden verwerpelyk zgn maar door de algemeene bepalingen van art 14 n b en art 1373 B W in de praktgk niet voldoende blgken Ie worden geweerd Klanken uit Schoonhoven LXXX Een van de Fakkelmannen hier ter plaatse loopt behalve met zgn zoeklicht ook nog rond jiet een mandje krakelingen Maar onder die krakelingen komt dan zoo nu en dan bg wyze van douceurtje een buehuilje voor Onlangs was onze rijksontvanger de gelukkige die zoo n fijnt beiehuit deelachtig werd Fakkelman dan wist van den ontvanger te vertellen op welke wgze deze zgn verhooging van traktement te verkrggen wist De ontvanger zou volgens dezen chritUlijktn propagandist al zgn best gedaan hebben om dit kantoor een klas hooger it krggen a door alle belastingpenningen binoen te krggen en daarbg beslag te laten leggen op de bezitting van weduwen £ n in dit verband spreekt zelfs deze vrome man van bloedffeld Het tweede middel zon dan bestaan hebben in het byna zonder uitzondering verboogen in de personeele belasting door de huurwaarde te verboogen En dil alles met het heimelgke doel om het kantoor Schoonhoven een klas hooger op te drgven En dan komt aan het slot van dit Traktaatje de volgende bedreiging Mgnheer de ontvanger vele arbeiders zyn gedoemd mede te betalen aan uw verhoogd tractemeut maar zg zullen den naam onthouden van den man die op die wgze hun belasting verhoogde F Qe beiohaiten lezer die hiw wsrdeo voortgezet Iemand in zgn kwaliteit van ambtenaar zulke dingen ten laste durven leggen jongen dan moet je toch zeker van de feiten zyo en niets dan de waarheid de zuivere waarheid mededeelen Eakkelman zou anders zgn vingers toch wel eens kunnen branden iets waarvoor hg zich in de eerste plaats boeden zon En Fakkelman heeft op zgn flambouw nog al laten zetti n met gulden letters Psalm 119 105 üw Woord is een lamp voor mgn voet en een licht op mgn pad Toch geloof ik dat ondanks deze veilige heilige spreuk hg bg het oaderwetsche licht in het schemerdonker beeft mügetaei En daarom ben ik zoo brutaal om over deze zaak de Bazuin te steken en onzen ryksontvanger tegen onheuscbe beschuldigingen te verdedigen De man kan zelf moeilgk als ambtenaar in deze zaak optreden Maar toch hoop ik dat deze regelen onder hi t oog van den Inspecteur zullen komen opdat deze de zaak tot klaarheid brenge Jan Bazuin dan meent te weten dat de zaak heel anders heel onschuldig in elkaar zit Het kantoor te Schoonhoven is een kantoor 3e klasse geweest en i dat nog Nn is het aanvjngssalari s op zoo n kantoor f 2000 Ni 16 dienstjaren wordt dit verhoogd tot f 2300 en na 20 dienstjaren tot f 2600 In de laatste term viel nn de ontvanger Maar era die f 300 te kunnen deelachtig worden moest hy van standplaats verwisselen om by herbenoeming i 2600 dus verhooging na dienitjaren te kunnen erlangen Met bloedgeld en opvoering der belasting heeft dit hoegenaamd niets te maken En als dit kantoor een klas hooger zou geworden zgn dan was het traktement geen f 2600 maar f 3000 Dat is geenszins het geval Weet Fakkeldrager niet eens dat verleden jaar door het heele Rgk een horschatting heeft plaats gehad niet op last van den beer Krngthof maar op dien van den minister van Financiën En als Fakkelaar zoo vast in zgn schoenen staat waarom hebt gg den minister niet in kennis gesteld van dien ongeoorloolden truc Al was de heer Krngthof dan volgens n honderdmaal meteen nicht van un onzerminietera getrouwd ik heb nog wel zooveel vertrouwen in den minister van Financiën dat hg Kruythot niet zou benoemd hebben Go waart dan meteen van een partgman in ergerlgke mate afgeweest Intusschen wy eischen van u nadere be wgzen Fakkelman voor uw krasse zeer krasse beschuldigingen Moge ook de Inspecteur specteurdie van n eischen Het gaat toch vreemd met die partgdige ambtenaren in het oog der antirevointionairen Toen de Deurwaarder der Belastingen de heer Smit in 1897 yverde voor den liberalen caudidaat en tegen Von Briei Sasse toen werd by gedreigd met jfls Von Briei Sasse gesozen wordt zal bet je betrekking kosten Maar Knijll werd herkozen En no moet Jan Valk Sr ons eens zeggen welke anti revolutionair by Smit zija eicous is wezen maken En ook wie de onderwgzers Hogendoorn en Vinck zoo graag voor den locobnrgemeester had doen versohgnen omdat zg zich in debat badden gewaagd tegen Von Briei En dan de jongebeeren Valk die de openbare ondarwyzerj schalden voor Plebs En de niet ergelgke partyman Van den Braak Sr die wenschte dat de openbare onderwyzers tot zes uur s avonds school moesten houden op verkiezingsdageo En dat terwgl Faflé de straatsteeneo een halve C M afsleep in die dagen om de kiezers te bewerken En denk eens aan het Mekkingscbandaal Als het over ergerlgke partgdigheid gaat houd dan je bek maar in de veeren en doe als uil en valk op een sneenwachtige winterdag Wilt gg den werkman op nw hand zien te krygen wgs ze dan op uw antirevolutionaire gemeente politiek Hoe daar de mindere man het bloedgeld wordt afgetapt en ergeriyke toestand heerschen Wgs hen op 1 de f 5 tonnengeld voor rgk en arm de verhooging der schoolgelden als punt op t program der kerkelgken Verhooging van het water tarief De willekeurige wijze waarop de hoofdetgke omslag is geregeld en de hoogte ingevoerd De loonen en de arbeidsduur der gemeentewerklieden 6 De buitengewone zorg voor het ai me schoolkind En hier ontmoet ik vriend Herman die in gjoeiende verontwaardiging sprak over de naleving der Woningwet en het nogmaals toestaan van verlenging van termyn in zake de ontruiming van een paar onbewoonbaar verklaarde woningen Schreuder sprak v n Varkenshokken Mag ik Schreuder een brokje Menschenwee voorhouden dat Brassen ons schildert in de N K Ct Den Biesboscb in k Weet nog we voeren vlak langs n andere keet Daar stond een knappe jonge hakker water te scheppen Toen ie d n half dooien maat daar zag liggen verschoot ie En hg riep me nog toe Bart Bart wat is toch n mensch zooals ig zyn Den eigensten nacht kreeg de okolera dienieltden jongkerel te pakken en d n anderen da u ie zeil dood in de aak 1 Dèn jl4n meneer zou je je armoe beestenbestaan kunnen vloeken Bart zweeg z n ouden kop in z n UaHen En eerst na a poosje l wam z n gezitln vrnr somber overeind En wi4r voor aarv 6r f tm u bitter sta je van kind ai aan tot i u bent gewerkt die ellende toch d ior Hg sprak op 21 Nov 1906 auzo gedenkwaardige woorden Waar de wetgever bedoelt dat de arbeiders niet in varkenshokken zullen wonen doch in woningen die voor menschen geschikt z in daar moeten wj niet wat de wetgever goed bedoelt onmogelijk maken Als dat eens een ambtenaar lei Jan wat zou je gauw met een missive nw misnoegen en beleedigd taalgevoel te kennen geven Van Herman goed gesproken toch Er komt ook wel al een andere geest in de Ipi Maar dan kan ik my na het boven aaagehaalde het standpunt van Schreuder niet verklaard in zake kindervoeding datKooimjj jaar op jaar ter sprake brengt en dairig tegengeweikt wordt door Schreuder c s Wü knnnen hier Schreuder met zgn eigen woorden doodslaan Het arme schoolkind heeft er recht op En dan moet hel gemeentebestuur in dé eerste plaats helpen Want die particuliere liefdadigheid wordt een beetje verdacht na de gevallen te Scheveningen en Utrecht Ktretgave voor den Schomhmeniehe twriiiKn Een woninkje van dertig stuivers huurIa voor den werkman nog te dnur Maar twee rijksdaalders tonnengeld Daarop is iedereen gesteld j Het wat er was wel wat goedkoop Verboogen dos een heele hoop Een schepje op den Omslag maar Zoo komt gemeentereek ning klaar Straks t schoolgeld wat de hoogte in Daarmee krggt wetkman t naar zyn zinl Het arme kind naar kerk en school Met klomp en schoenen zonder zool Laat hen met half gevolde magen BIJ ONS om bonnetjee gaan vragen Want anders krggt dat volk een lei Verdwenen was dan tpUchubtief Dra eischten zg dat weg en bed Voor t kind werd in de school gezet Wel vrinden waar zou dat toch heen En daarom duizend malen neen I Geen voeding voor het Proletariaat Op kosten van den CHRISTEN StaatI O Kerstnacht schooner dan de dag k Hoop dat bg spoedig komen mag Voor al wat zucht en Igdt en strgdt Ën smacht naar Christelijker tyd JAN BAZUIN Gemengde Berichten Een zeer felle brand die in een kort tydsverloop noodlottige gevolgen had is Dinsdagmiddag omstreeks 5 unr uitgebroken in den winkel in speelgoed en galanterieën van P den Hertog aan den Goudscheryweg no 98 te Rotterdam In dezen winkel werd ook heel goedkoop vuurwerk als slangetjes en zonnen verkocht Er waren juist een paar jongens in den winkel gekomen om vuurwerk te koopen De winkelier den Hertog die 37 jaar oud was stond met zgn vrouw de 36jarige E Blok en hun 14jarigen zoon in den winkel terwijl hun 17jarige dochter met drie jongens van 4 8 en 12 jaar en een meisje van 6 j ar op een opkamer rond de tafel zaten en het 2 jarlg dochtertje Jaantje in een wagentje op die kamer lag te slapen Een zoon van 15 jaar bevond zich te Gouda Terwgl de man en de vrouw in den winkel stonden hoorden de omwonenden plotseling een paar ontploffingen die gelgk later bleek door het vuurwerk veroorzaakt werden De ontploffende slangetjes vlogen rechts en links door den winkel die in een ommezien in lichtelaaie stond na enkele oogenblikken sloegen de vlammen van alle zyden uit De 14 jariga zoon die by de atraatdeur stond had nog juist den tgd de straat op te vluchten ook de jongens die vuurwerk kwamen koopen waren reeds weg doch den man en de vrouw werd de uitweg afgesneden Uit den winkel baanden vuur en rook zich een weg naar de opkamer waar de kinderen vertoefden Hun hulpgeroep eu de rook haddilfi de buren en anderen opmerkzaam g n aakt Aan de achterzgde sloeg men tm ro t in men drong door tot een plat waarop een der ramen van de opkamer uitkomt en redde met behulp van een ladder de 17jarige dochter met haar broertjes van 4 8 en 12 jaar en het zusje van 6 jaar Even later verscheen te Hidden vaj rook en vlammen roor een der ramen van dat opkamertje de winkelier zeli z jn kleeren stonden van onder tot boven in braad Het mocht gelakkan ook hem nog levend hot geheele lichaam met brandwonden overdekt naar buiten te breni en daarna door het huis van zyn bnnrman den schoe iwinkelier van Willigen te dragen en te vervoeren naar het caié van R J van der Poll aan de overzgde op den Goudscherijweg waar den in levensgevaar verkeerenden man lielderyk alle blip is verleend Zoodra mogeiyk is hg daarop naar het ziekenhnis vervoerd waar by denzeliden avond nog overleden is Hoewel zeer spoedig ter plaatse kon de brandweer niet voorkomen dat het geheele benedenhuis uitbrandde Onder leiding van den hooidman den heer Q van Sillevoldt Gzn werd de blossching aangevangen en voltooid door de gasten van de spniton 7 12 en 6 met op de waterleiding geplaatste slangen en toen daarop hoofdman van Sillevoldt en enkele manschappen van de reddingsbrigade zoodra mogelgk het brandende huis binnendrongen omdat zich al heel spoedig de mare had verspreid dat ar nog menschen in moesten zyn vonden zgopden vloer in de opkamer nabg een raam het geheel verbrande lichaam van e 36 jarige vrouw van den winkelier den Hertog Deze vrouw moet ailervrfleiflljksto oogenblikksn hebben doorleefd Te midden van het vuur baarde zg een kindje dat ia het begin van de volgende naand werd verwacht De heer vai Sillevoldt vond bet kindje dood en verbrand naast het lyk van de moeder Dicht daarbg weed in een kinderwagentje het verbrande Igkje van de 2 jarige Jaantje t jjngste kind der familie gevonden Uit het verhoor en hot onderzoek heden door de politie voortgezet is het volgende vastgesteld kunnen warden Omstreeks 5 uur kwamen er een paar jongens in den winkel om voetzoekers te koopón Er was den Hertog juist den vorigen oag een kist met goedkoop vuurwerk uit Utrecht to ijezonden De vrouw die in den winkel was zou de jongens helpen maar omdat zg dm prgs niet wist ging zy haar man roepen die in de opkamer eeh dotje deed De man kwam in dei winkel en terwgl man en ïrouw achter de toonbank stonden en een blikken bua met voorwerk openden had er eensklaps een ontplolfing plaats waardoor man en vrouw in brand vlogen en dadolgk de geheele winkel in vlammen stond Ue 14jarige zoon die ook in den winkel was kroop dadelijk achter de toonbank en trachtte sSn moeder daar vandaan te trekken maar moest haar loslaten omdat hg zgn hinden reeds voelde branden daarna vluchtte bg de straat op Te Genua Napels Livorno on andere Ila llaanaehe havensteden hebben de bemanniogen der booten ook die welke voor het vervoer van de post bestemd zgn den arbeid gestaakt De reeders hebben tegen de stakers een vervolging ingesteld wegens mniterg De postdienst met de eilanden wordt door torpedobooten onderbonden De reeders hebben besloten den dienst niet te hervatten indien bet hun niet gelukt van die bemanningen een goede waarborg te bekomen die hen vrywaart voor de gevolgen van een dergelgke bedrgfsstagoatie De obstructie door Igdelgk verzet van de Oostenrgksche postbcambten is nog niet begonnen en er is in de rgen van hen die op deze wyze tot betere arbeidsvoorwaarden wilden komen ontevredenheid over de leiders die zoo meent men reeds wat al te lang hebben gewacht De leiders stellen daartegenover dat het verzet reeds geheel georganiseerd is en dat men daarmee zonder nadere aankondiging plotseling wil aanvangen nu het blgkt dat de autoriteiten op de genite wenscben en gestelde eischen niet ingaan De hoogere postambtenaren staan in dezen strijd neutraal Uit Helmond wordt aan de s Hert Ct gemeld Vermoedelijk by het aanmaken der kachel geraakte heden de kleederen van de dienstbode van den heer V alhier in brand Alleen tehuis zgnde liep zg de straat op waar een kassiersbediende K H Jp r aantroi byna in volle vlam staande Na veel moeite gelokte het hem het vuur te dooven waarbg hgzelf hevige brandwonden aan de hand bekwam De ongelukkige is in levensgevaarlgken toestand naar het gasthuis overgebracht Gisterenavond omstreeks 9 uur werd te Dordrecbt aangehouden de 33jarige C J T d B wegens poging tot diefstal in een kruidenierswinkel aan den draai Hy bekende werkelgk het plan te hebben gehad diefstal te plegen niet echter uit zucht tot oneerlykheid Hg was nl in het krankzinnigengesticht in den Haag verpleegd maar daaruit in den nacht van Woensdag op Donderdag ontvlucht met het plan te trachten in de gevangenis te komen waar hiJ naar zgne meening ook thuis behoorde omdat hy reeds meer vonnissen wegens ladelichting te zyoen laste had Natanriyk werd hg wederom naar het geaticht teruggebracht Dord Ct Posterlien ea Teies raphlc Verplaatst 10 Dec de commies der posteryen en telegrafie 4e klasse H W Boomgaart van Groningen postkantoor naar Leeuwarden bureel lospeclenr 16 Dec de klerk der postergen en telegraCe 2e klasse M Niekerk van bet hoofdtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Bilderdgkstraat te Amsterdam de telefonisten E Meywes van Zutphen naar Utrecht J E M E elolawaard van Venlo naar s Gravenbage en M A van Kempen van Roermond naar Venlo 1 Jan 1907 de telefoniste C M E Kanlzraann van Deventer naar Rotterdam 16 Jan 1907 de huotdcommies der postergen J F Abbema Copes van Hasselt van Haarlem naar Rotterdam e commiezen der ijostcryen Ie klasse 1 Warna irs Jz vnn Borculo naar Haarlem F J van ycltaers van Leeuwarden naar Maastricht en T teif Cate van Maastricht naar Leeuwarden de commies der posteryen en telegrafie 2e klasse G Spoen van liet spoorwegpostkantoor No 2 naar h t postkantoor te Rotterdam de commie j der postergen en telografiie 3e klasse P J Kraageveld van Middelburg pustkantoor naar liet bureel vau den Inspecteur aldaar de commies der postergen en telegrafie 4e klasse A J van Drunen van s Hertogenbusch postkantoor naar Rotterdam spoorwegpostkantoor No 2 Tydelgk belast inetbetbeheer 16 üe van het biipost en telegraafkantoor Witte Brug te s Gravenbage de commies der posterijen 2o klasse J M Nenjean werkzaam aan bet bgpost en telegraafkantoor Prins Hendrikplein aldaar Overleden 9 Doe de directeur van het telegraaikantoor te Alkmaar W G E Bertrim Stadsnieuws GOUDA 27 December 1906 Naar wg vernemen zal er a s Zondiig 30 December in de Sociëteit do Reunie s middags 3 uur gelegenheid zgn dr J H Bakker Niemeger gelnk te wenscben met zgn 2 ïjarig jubileum als a ts alhier Voor hen die op dien dag verhinderd mochten zijn zal het aaogeboclon cadeau nog Maandag 31 December van 10 tot 12 uur v m te bezichtigen zgn Men verzoekt ons mede te deelen dat de onderstandacommissie van de vereeniging Armenzorg hun vergadering zal houden ep Vrgdag 28 December des namiddags ten 2 uur in het gebouw Arti Legi ScHoosii IVEH In de raadszitting van 24 December jl ingekomen Goedgekeurde rekening over 1905 door Gedeputeerde Staten Goedgekeurd de wgiiging ten opzichte van den heer Schraip Na 1 Januari zal het salaris van den plaatsvervanger op zgn traktement gekort worden Goedgekeurd de Begrooting 1907 van het Bnrgerlgk Armbestunr ad f 2800 Goedgekeurd de verlenging van tormgn van ontruiming vo dr de woningen B 94 en 95 met 4 maanden Bericht van den heer C L van Willens waard CLzn dat hij de benoeming tot regent van t Weeshuis aanneemt De begrooting 1907 ie van Ged St terugontvangen met eenige opmarkingen en de klacht dat zg zoo laat is ingekomen IVi maand te laat enkele wgzigingen werden aangebracht in den geest van Ged St De begrooting der Gasfabriek 1907 werd na zeer lange en heftige discissies vastgesteld in ontvangsten en uitgaven tot de som van f 38537 07 Het voorstel tot aanstelling van een machinistbankwerker werd aangehouden Het voorstel tot aanstelling van een ad ministrateurboekhonder word aangenomen De begrooting 1907 Waterleiding werd vastgesteld in ontvangsten en uitgaven op f 12414 25 Ook werd vastgesteld do Instructie voor den nieuwen Opzichter van Publieke Werken Aangenomen werd het voorstel tot verlenging van termgn tot ontruiming der perceelen A 150 151 met 3 maanden 383 Staats loterij 3e Klasse Trekking van Donderdag 27 Dec No 9695 f 25 000 20091 f 5000 404 f 1500 2140 en 14165 ieder f 1000 1469 en 6108 ieder f 400 5512 16732 en 17841 ieder f 200 14579 f 100 Frgzen van i 45 19 2863 6461 8841 11793 14 534 18013 25 2943 94 92 11834 58 23 82 5558 8925 47 87 29 87 6616 37 75 14664 56 92 3022 63 58 11916 94 18113 144 79 73 9019 30 99 79 65 97 93 60 80 14730 83 70 3111 5705 62 81 39 1H249 74 64 24 94 92 51 50 92 85 36 9ia7 12007 It 67 97 3219 40 33 12107 14834 84 210 70 85 ai 16 49 18300 13 3333 99 9202 18 14918 14 15 51 5822 11 25 1 5026 58 77 24 21 34 88 61 83 39 53 95 13123 91 84 44 60 12243 46 18412 30 88 77 88 54 57 18547 44 97 81 9315 5 71 52 71 3460 5900 55 123 39 HH 18621 89 3 570 9 9110 46 1 219 33 321 81 33 19 92 30 89 44 95 35 41 12426 49 18700 51 3601 63 89 36 8 14 96 24 6005 9578 39 92 19 488 40 e 95 89 15382 27 538 49 43 97 98 98 32 610 59 58 9603 12531 15423 65 41 62 62 9 32 81 18824 44 89 81 ƒ 44 48 82 32 719 3701 861 79 52 15571 43 33 23 61601 84 3 98 45 96 01 66 9753 56 15657 58 831 91 68 m 78 66 63 38 93 6234 9818 12626 71 65 92 3802 6347 52 29 72 74 908 3 54 88 55 15723 18902 1003 76 78 9904 12715 52 7 22 3927 21 55 53 12 72 57 96 32 77 15808 20 1108 65 0404 10025 12836 12 83 35 4045 14 31 69 86 19001 53 64 6612 98 94 15961 79 6 5 65 21 10204 12911 10U28 19115 1227 88 43 14 27 93 85 43 4158 67 42 29 97 58 55 89 92 54 32 98 19229 1334 4228 6709 76 73 10141 19301 64 59 20 82 92 44 47 64 4321 69 10301 13002 52 55 94 68 6831 6 94 73 68 1403 71 70 32 95 86 19400 97 6975 42 13113 16 02 24 4415 7102 75 20 74 89 56 19 26 10407 34 16340 19513 82 40 7218 26 02 88 21 87 42 23 31 93 89 64 154U 84 87 39 13206 16410 70 78 4500 89 44 13308 26 75 1614 11 73 23 46 18 70 19030 47 16 49 48 72 84 37 53 22 7400 87 82 16518 38 92 29 32 10501 86 40 40 1719 35 92 27 88 43 1970145 71 7510 40 13409 91 88 1802 93 43 53 90 10607 1980S16 4661 53 02 13617 tó 31 20 72 68 10635 63 32 58 36 95 89 10711 69 39 88 60 4722 90 64 13601 86 90 71 51 7642 10801 10 99 91 83 75 68 42 34 16710 96 92 95 99 10903 75 16 19904 1928 97 7701 13 79 29 42 34 4812 68 25 13708 41 57 44 35 7879 41 13862 16801 88 85 70 7933 44 73 22 20104 99 94 61 49 76 57 62 8020 4916 8005 80 96 73 85 63 17 8 84 13900 86 89 212 31 62 94 53 92 20228 28 66 74 11024 57 16994 47 37 74 8115 31 74 17015 20373 65 78 50 95 75 81 85 90 85 98 11100 91 17112 93 2206 5004 8280 2 14013 17247 20405 41 25 81 18 19 63 14 70 81 8338 35 27 17348 20580 81 5130 74 11209 14125 17521 20639 2305 74 8419 77 33 68 45 51 95 20 11326 34 77 48 72 99 40 34 35 96 57 76 5203 69 54 41 17646 61 2444 17 93 11413 53 17708 73 89 32 8502 11 559 77 13 20724 2602 41 47 94 82 29 8 7 60 84 11605 85 47 46 67 8648 22 14226 63 98 77 82 67 98 17806 20815 83 8731 89 14362 12 23 83 85 43 11711 82 56 66 2689 5311 61 33 87 77 20914 2749 47 67 47 14423 17900 19 89 48 8806 66 62 16 342844 5412 16 75 14521 99 52 51 56 37 84 3e Klasse Ie Lyst No 1061 m z 2061 en No 10402 m z 10403 FOSTBE IJElTsr De Directeur van het Post en Telegraafkantoor alhier brengt ter algemeene kennis dat op den a é Nieuwjaarsdag het k4ntoor zal zgn opengesteld als op werkdagen doch dat geen postpakketten ter verzending zallen worden aangenomen en geeno postwissels en quitanties zullen worden behandeld Voor den dienst dor Rgks Post Spaarbank en der Rgks Verzekering Bank zal het kantoor z jn opengesteld als op werkdagen Mede wordt er de aandacht op gevestigd dat van a 1 Januari tot na afloop dor buitengewone drukte slechts drie bestellingen per dag zullen plaats hebben Ten slotte wordt het publiek dringend nitgenoodigd om naamkaartjes en gedrukte nienwjaarswenscben in groeten getale niet in de bussen te werpen maar die aan het Postkantoor af te geven Gouda 27 Pecember 1906 De Directeur voornoemd M C HENNEQUIS HARETBEBICHTBK Gouda 27 December 1906 VEBMARKr Melkvee geen aanvoer Vette varkens rede aanvoer handel vpijtvel 21 a 23 3 Cl per h iU K ü Biggen voor ICngeiand red aanvoer handel vrijwel 20 i 21 ct per half K ü Magere Biggen Icdef Miivoer handel vrijwel 1 20 i ƒ I 50 per week Vette Schapeu geen attavoer handel van geen beteekenis Lammeren goede aanvoer handel vrijwel 8 4 23 Nuchtere Kalveren Sveinig aanvoer bande matig 8 i 12 Griikalverea geen taiïvoer Pokkalveren i K aa3 aangevoerd 10 partijen handel vlug ie kwal 31 50 i 2 te kwal J 30 k 31 Zwaardere hooger Noordtlollansche Boter 662 alukkéfi van Kli Handel vlujf Cioeboter 1 50 4 1 55 Weiboter i 1 40 d i 45 Afloop der Openbare Vorkooplng van Onroereade Goedoren gehouden op 20 27 December 1906 ten overslaan van Notaris N F Cambior van Nooten alhier Perc 3 Een perceel Bouw en grasland groot 21 A ren 76 Centiaren Kooper J W van den Berg te Waddinïveon voor f 300 Perc 5 Een perceel Hooiland groot 77 Aren 10 Centiaren Koopers A de Lange en V Moon te Waddinxveen voor f 2350 Perc 6 Idem groot 93 Aren 72 Centiaren Kooper A Koolmees lo Nieuwerkerk a d IJssel voor f 2300 Perc 7 Ken buis c a aan de Zuidkado Kooper A Snoek te Waddinxveen voor f 1000 EXPÖSÏTIfi er nieuwste modellen W iiitoi mniitcl s CosturaPs Blouses Jupas PU Jupoiis Rohi S en Jajionstoffen met bijbclioorendo Garneoringen alsmede oeno grqole keuze PlitTKÜlJKN van de goedkoopste tot dn beste soorten in scherp concurroerende prpzon Aanbevelend AfitA rsxs Tffiff fy j mf p r y r êi Burgert i ka atand GKBOHEN 22 Doe Wilhelmina Siijibia ouders R van Schalk en G Isarin Izaak ouders J van der Kleg en F van der Ham leanna Magdalcna ondern H G Flux en C Wojvers Cathari ia Johanna Margaretha ouders 1 Spoor en J Mi Ondgk Agnes Elizabeth ondefs A Janmaat enA van Egk llendrik Antonie oudersH A Meilo on J M Verraeolcn 23Dec Wilhelmina ouders C Schouten en H Kreuk Abraham Jacobus uders J M de Wi er en S de Jong 24 Dec Suzanna ouders W van Relanen en J de Wit Hendrika Johanna ouders K V Wisman en A de Loos OVERLEDEN L Rietveld 2 m AiJVi iiTEi iTii i NOORD BRABANÏSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLKlWKiJ E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGKN alle oirlen HEERENDAMES DAMESen KINDER WINTi SCHOEirWEEK STERKE Scliiioliaarzen OvirsctiOfMMtir enz enz Aanbevelend SMITS A Ue rei Aratién on aangomi tea werk