Goudsche Courant, vrijdag 28 december 1906

I o 102 19 Zaterdag 20 December 1006 458te Jaargang fiOüMHE OHAOT DlieuwS en Advertentieblad ippor Gouda en Omstreken T llllMI fl ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendt naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot I iiw ilea otH tv TdC N fl De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 36 franco per IK 8t ƒ 1 70 Atzonderlyke Nommei s VIJF CENTEN iUTSCIAPPU TOT 11 m T AlfiEïïBÜ mOJEUOTBEEK loschriJvlDg van Meuwe Lezers op VRIJDAG 28 DECEMBER van S tot JO nar op de Qouuie C No SO f HET BESTUUR HUIS TE HUUR Heerenbuls Oosthaven R 88 Zes Kamers groote Keaken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Gas en Wat rleidinK Te bevragen B 89 rerwerda TiemanJ Orootste détaU wtjDhandelaren in Nederland 0 60 0 72 8t Ettéplie Medoc La Bose Lndon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 46 fl f 34 0 80 0 99 0 72 1 35 I 0 £ 0 72 l Cliflteaa Malleret Petit Bourgogne Oraves Blanc Hant Santernes Witte Bergerac Niersteiner RUdesbeimer Oude Roode Portwijn I I ƒ 1 08 per fiesch I Extra onde Roode Portwjjn 1 44 Onde Witte Portwfln 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bkllardi per Liter 1 17 Prijxen netto d contant DEPOT TE QODDA F J J BOON VAN OSTADB DE QOBDKOOP8TE I DE MEEST FRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE IIOBEBLAWEII zijn beslist die der Firma WELUOm THM LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKEH met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAR OP CHILD BMN a FASHIONS Kindermodes met rele gratis geknipte patronen VRAAOI Du Boekhandelaar Proefnummer m AUe met koaael HoU Bijvoegsel w I Van alle in deze bladen voorkomende A modellen gn GEKNIPTE PATKONEN f met Holl verklaring Ir p p tegen M vooruitbetaling van i 0 50 verkrijgbaar i MILLY SIMONS Den Haag è EEinSBEFOTVANTBEE Heil wor U rerzocUt n t JIËllK te letten UIT HBT MaOUUJH TAH N UAVËNSWAAY ZONEN QORIMCHEM Deie THEEËN worden aigele rerd in verzegelde pakjes ran vijt twee en een half eu een Ned one met vermelding van Nommer ei Prga voonien van nerenataam SMerk volgens de Wet gedepo rneerd Zich tot de aitvcenntr van ge eerde orders aanbevelende J O B JL vaaneen J BBEEBAALT Lz acmatogeen Poedervorm is het eeiiig ste helpend middel tegen Hloetlar moede UleekuueM Kenuwiimakle Uoofópilue Hlapelooalteta Onmaehteu fermagering en rermtnderlHg der U haamêkraehten aematogeen in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan iq alle drinkbare vloeistolfen worden opgelost HAEMAT06EEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOOEEN in POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenige labrikanien II v SCtlAlK Go Den Haag Verkriigbaar bo Firma WOLFJP Co Westhaven 198 GRENDEL E B VAN MILD Veeratal timda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuaerkerk ad IJatel A N VAN ZESSEN Schoonlmen B v WIJK P W v EDE Oudewater A SCHEER Jlaaetrecht K VAN DBB HEIJDEN Remtoiik P v d SPEK MoereapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Waddmgiven P A osGROOT A u JONOH OudewaUr J P KASTELEIN PeUbroekerdam D BIKKER Benechop WAAKSOHUWINQ Laat U met misleiden door Abdij Stroop Het kloosterSajicJa Paulo Abdij bestaat niet dus Siroop van geenerlei waarde A Voor de donkere dngen Nu het gure jaarget jde begint zorg nu intijds uw bloed te zuiveren Van de kwade sappen en versterk het door de SANüUINOSE Gij verhoogt daardoor het weerstan l8vermogen en zijt minder vatbaar en minder gevoelig voor den slechten invloed van het gure iiattige weei De Sanguinose is het beste middel om uw bloed te versterken dat de wetenschap heeft uitgedacht Gij kunt geen beter middel vinden oojt niét voor veel geld Een flinke San guinosekuur doet won4eren aan uw gansche gestel Het zal u zijn alsof er nieuwe levenskracht door uwe aderen stroomt en deze goede werking houdt aan Begrijp uw eigen voordeel behartig uw eigen belang gebruik de SANGUINOSE Zorg dat gij de ECHTE SANÜUINOSE hebt van de firma Van DAM Co de Riemerstraat Den Haag Prijs per flacon f 1 50 6 fl I 8 12 fl 1 15 Te Gouda bU WOLFP i Co Wesiliaven 19 Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJGEünONIG voor hoestenden VA DAM en Co Den Haag N GEBR RIJKEN É DE LANGE pr ROTTERDAM mê VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmaga 1én Gedampte Binnenrotte 154 Trie 249 Ze Magaxljn tfeat Nteuwland 9 nabU Station Beur Telef 46X7 VERHOREN REFAREEREH STEMMEN INRDILEN DE PHONOLA dat IUka In onze üialona te hoorra PEONOLMNO mON PHOMISI WÊSSANEN fc LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOIViniKLiIJKB VABRIKHEI Voedert uw Vee met de xuivere murwe iLiTiNrz i iDK oEii3ZEiNr merk Ster en W L uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere IHploma Parij 1900 Segen Oouden MedaUlet M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van 6AS0RNAIE1ITER in elkp styl van de eerste fabriekfn teoi concorreerende prg zen Aanlegger van Gas Waltr Spreek Bii eg Ëlectrisehe geleidingea Wie van goed licht houdt wende i naar bet Ooudteh VerUehthig MagatiJn DE AVOlDfilTCII daar alles door bekwame fitters verriclit wordt Verkrijgbaar in flesschen SO ets 73 et enl l S iJ H H Apothekers en Drogistiu Let op het merk ASSER l F AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te Gouda bö C LDtrEfi Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 118 Vie Keker n wu de Eolit CUel Cacat t ootvuuen leiw li pttsld ao na vele proefiuimjigca In te naadel g xmien onder om aaam dst ukvinaen Dr Miobaella vervunfigl vf da best madaaes in het wïnidb Bod etaitUinement van Osbm BtoOwwrck Keclen liciM J p n2icftaenf Bikcl Cacao n vierkanten buaaen 3s£8 iikJ OKao h met meft gekookt eea 9 wuif mjur gezond drank vogr d ItfksLt gotruk een a 2 thedqptia vH t iXBdar WJ7 een knp Cboodate Ala gen 06tpiofcti e drank bü gvval m diariLoo dio iit met iMter te rtrofiieii Veiirijgbsar Mj vommawnat B 1 HriV ij f iJó zIm Oen vUvortegpawoor liijer jMi Mms atienitM tïliirterdÊJU ialveistraat lOS Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassing onze In ollever geaehUderde rorIretlen FeiutHre Bogturtê Zjj geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschrilten gratu op aanvraag Boxtel H BOOAERI Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellea tt bezichtigen zgn Wild eu Gevoi elle Tan at heden en verder dagelijks verseh verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrpen Snippen Korhoendere EeevleeMit enz enz tegen de meest sterk concirrgerenila prijzen Fanklaar schoongemaakt Iraneo poor geheel Nederland Aanbtrelend T aVTTELIHG Votütt Ooatorstraat 18 ROTTERDAM TelephooD Interc No 2031 Gonda Druk ran A BRINKMAN ftZx KE X ISGEV L iG D BURGEMEESTER van GOUDA brengt bO dMa ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belaatiogen enz te Utrecht op den U Dec 1906 axecatoir is verklaard het Kohier No i der belasting op bedrijfs n andere Inkomsten dienst 1906 7 dat voormeld Kobi r ter invordering is gMteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op de n bjj d Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de ternSn van xes weken binnen welke de reclainea behooren te worden ingediend QOUJIA den 28 December 1906 De Burgemeester voornoemd B L MARTENS Bultenlaodsch Uverziclil Bm zekere heer Bruchard nationalist van S la tsatkudige richting liep den eersten arstdag langs den boulevard Hontmartre te Pargs Daar zag hjj voor een winkelraam een apotprent vooritellende DenysCochin fwaten op de schondera van kardinaal lUehard die dezer dagen zooals men weet üdodak Rebracht it in eoo hnis van Denys Ooehla De nationalist werd boos toen hj die prenl aag en nog boozer toen bü de fowrkingeil boorde van de omstanders Bmehard ging naar een politieagent en Troeg wat het hem zon kosten ala hS die inkelmit en die prent stnkaloeg De agent utvoordde den beer Bruchard dat hij hem SM opbrengen als hg zgn voornemen mocht Ml roereB Met dit antwoord tevreden sloeg Bracksrd de r t in met zijn wandelstok en de spotprent ging kapot De agent nam Rochard mede naar een MliUepoit waar hij met trots bekende wat hij gedaan bad en wie hg was en dat h MD plan waa bjj voorkomende gelegenheden avenioo te haodelen Elen nik stnkBaken als betooging oi als baldadigheid ia lal ala het zooals gewoonlijk 4uricliten vu schade is zonder dat de verBtolw nil gevaar loopt te worden aange proken voer schadevergoeding In de daad ran Bmchard ontbreekt dat laffe en glniMrice waaraan men dadelgk geneigd is te iepken bfi het opzettelijk inslaan van een nit lategeDdeel daar zit iets kloekmoedigs in de beweging van Bmchard Die domme Tarachtaljjk lugdenkenda menigte in haar ODaamenhaogende Teelhoofdigheid niet met féuUletok Tegen den Stroom De hoefdpersoon van d onaangename geteUedeniB scheen zich daarvan het minst aan te trekken Nadat alle aanzienlijke tamilie a nit den omtrek Richard Glatbeck esaris eabear daideiyk hadden doen gevoelen tol xe niet neer met hem wenschten om te pi wist hij sich met groote lichtvaardigieid een krtng van nienwe kennisseo te eheppea die er zeer mede gevleid waren dM de baron zoo broederlijk met hen verkeerde Krieme werd het centi nm van een vroolfk clubje dat zich allerminst geneerde en daar dan wel in de kleine nabnrige stad P Biehards kosten deel te nemen aan feest lacm waar de champagne stroomde en a r druk gedobbeld werd t Spreekt van el dat Bollmeyers pachtpenningen niet volMendeo om een dergelijk leventje te bekos4pa Haar gewetenlooze mensehen schoten Hekwd geld voor tegen afgifte vanachnldbevftot die beel wat hooger waren dan 1 gdaeode la de hoop dat de rfke broeder wd betalen ion een hoop die evenwel tot bat aadeel ru da heerea geldisUeten ea argumenten te bereiken die zich lafhartig vermaakt om een ongelulikige kardinaal die is onmogelijk anders te treffen dan door een daad Deze daad van Bruchard scbgut wat beweegreden betreft nauw verwant aan de daad van den bomwerpenden anarchisl Bruchard is echter ongevaarlijk voor anderen en hij loopt zeil geen ander gevaar dan geldelgk nadeel een geringe vrglieidsstraf misschien en bespotting Maar deze gevolgen is hjj ook gaarne bereid te aanvaarden De troonopvolger Mohammed Hlrza heeft aan de Nationale Vergadering een boodschap doen toekomen waarin hg aanbeveelt een Senaat in het leven te roepen welke zal moeten bestaan uil 60 leden ouder wie 80 ambtenaren 20 leden uit de Nationale Vergadering en 10 prinsen nit de regeerendu dynastie Alle wetsontwerpen zonden aan dezen Senaat moeten worden voorgelegd Over deze boodschap van den troonopvolger die door zjjn stervenden vader met het regentschap is bekleed is in de Natioaale Vergadering langdurig beraadslaagd naar het is nog niet bekend hoe het antwoord aan de regearing zal luiden De geestelijkheid schijnt zich tegen de invoering van znik een Senaat te zullen verzetten De Londensebo Daily News bevat een belangrg telegram nit New York dd 25 deaer waarin wordt melding gemaakt van de toenemende impopniariteit van Roosevelt onder de eigen partügenooten in Senaat en Huis van Afgevaardigden Men acht het hinderlijk dat Roosevelt ieder oogenblik en naar aanleiding van elk denkbaar onderwerp door een Boodschap tot hot Congres komt verklaren hoe hï over dazakeu denkt De President wil zoo bromt men zelf de beele regeering zjjn en in zijn persoon zoowel de wetgevende macht als bet justitieel gezag met het uitvoerend gezag vereenigen Ja men komt er in d kringen der repnblikeinen openlijk voor uit dat men den President boe langer hoe meer een bedil al en lastigen doordrijver gaat vinden Daarbij komt nog dat er alweer een onverkwikkelijke persoonlijke quaestie aan het licht is gekomen waarbg de President betrokken is Het betreft hier de quaestia Mc Cormiek Deze laatste Amerikaansch gezant te Parijs werd van nit Washington tot heengaan gedwongen Evenals voor korten tijd bij het geval Storer zal ook deze mutatie in het Amerikaansche diplomatieke corps tot hunne groote verontwaardigirg tevens niet bewaarheid werd Brnuo ging eindelijk met Clarisse te rade en ze kwamen overeen dat bet hnn plicht was hun huis niet te sluiten voor den losbol die toch altgd hnn broer was om hem niet aan een algeheelen ondergang prtjs te geven Maar hoe dikwijls Bruno ook pogingen in het werk stelde om Richard tot grootere toenadering te bewegen hij kreeg in t geheel geen of slechts afwijzende antwoorden zoo bleef hem ten slotte niets anders over dan met een zeer bezwaard gemoed den armen Richard maar aan het zelf gekozen en zeker niet geheel onverdiende lot over te laten De wanklAiken door al die dingen ontstaan bleven niet zonder nawerking op de vroeger zoo gezellige conversatie tasschen de verschillende landbeeren in die streek Mevrouw von Babeohorst die ander een druk verkeer met Bruno en Clarisje onderhield verwijlde in t buitenland Tronzow vroeger het middelpunt der arlstoeratiaeha wereld zag nn alleen maar enkele tronwe vrienden die met goed begrip ook werkelijke deelneming hadden voor de allerdroevigate gebenrteniasen in de familie Krieme wa voor da roergama familie s een gealotea knia geworden ea Bollm er nreeielllk iMHt tli d wu met het dubbele wel weer tot veel geschrjjf en gewr j aanleidiy geven Da Duitsche Regeering beeft officieus maU aat nadruk doen verzekeren dat zj geen eoganUik gedacht heeft aan een staatsgreep en niet voornemens is den Rijksdag nog eens te ontbinden ook al mocht de saaoftstelling niet beantwoorden aan haar verwachtingen Haar de reactionaaire pers gaat voort dagelijks allerlei bedreigingen te uiten De ragiiche Rundschau bijvoorbeeld betoogt dat een toeneming van het aantal sociaaldemooratische stemmen de regeering uit zelfbehwd om onze bionenlandsche ontwikkeling maar nog veel meer uit zorg voor onze positie in het Enropeesche volkerenconcert tot ernstige stappen zal dwingen De Krea Zeitung noemt de offloieuse verzekering overbodige woorden en voegt daaraan toe Het is toch van zelisprekeud dat d Regeeriug thans nog geen plannen kan naken voor haar bonding tegenover een toekomHigeu Rijksdag waar nog niet te voorzien is hoe deze zal zijn samengesteld noch hoe hg stemnen zal De conservatieve en reactionnaire bladen in Priiien zjjn vooral bang dat ditmaal de liberabn een paar zetels zullen winnen En om dat te voorkomen willen ö zelfs liever het eintrd m steunen ondanks de regee ringslens tegen bet centrum dan aan de liberalen een kans geven Dit bl jkt duidelijk nit de openhartige woorden van de iKreuzZeitung Wg behoeven niet te zeggen dat W j juist omdat een toeneming der liberale mandaten de regeering zou noodzaken liberale eiachsn in te willigen een verzwakking van de conservatieve elementen in het centrum niet kunnen wenschen De Hongaarschs ministerpresident Wekerle heeft zich te Boedapest nitgosproken over den gang der onderhandelingen met Oostenrijk Het eene verwijzing naar de onderhandelingen tusscben Szell en Koerber toonde de minister aan dat wijl de economische scheiding niet onmiddellijk kan worden ingevoerd verdere onderhandelingen noodzakelp waren maar de loop dezer onderhaadelingen is zoodanig dat de afsluiting er van spoedig te verwachten is In Januari zullen de ministers van de beide landen persoonlijke besprekingen honden waarin 6f de nieuwe overeenkomst zal worden vastgesteld of zoo dit mislukt de mo iieiykheid van het naastelkander leven tot 1915 op den grondslag der gelgke behaude landbebeer en het daaraan verbondene administratieve werk zag ook slechts zelden enkele vrienden by zich en dacht er zelfs niet meer aan om gelgk hy vroeger placht te doen af en toe een receptie te geven Terecht gaf men Richard Glatbeck en de van hem gescheiden vrouw de schuld van de byna overal gevoelde stoornis in het aangenaam verke r op de verschillende landgoederen en de naaslby gelegen garnizoensplaats Afgezien nog van de verontwaardiging over t gedrag van twee menschen nit zulk een stand beklaagde men zich ook over al de onaangename gevolgen die immers uitsluitend aan hnn gedrag te wyten waren Dat waren dingeb die ook al drukten op Bruno s fijngevoelig hart hg voelde zich in zekeren zin mede verantwoordeiyk voor het doen en laten van zyn jongeren broer al kon hg met den besten wil van de wereld ia den nu eenmaal bestaanden stand vap zaken ook geen verandering brengen Wat Bruno Ie dragen werd opgelegd droeg Clarisse met hem Haar yverigst streven was t hem zyn te huis zoo lief en gezellig Jiogeiyk te maken Ook zocht zy dikwyis met goed gevolg zelfs naar afleiding voor zyn treurige gedachten Zg stelde nn neer dan ooit belang in de dingen die het landbebeer den veestapel en de bosebcnl tanr betroóen in de verbeteringen op Trna ling itl worden overwogen In elk geval meent de minister ziJn de beide regeeringen overtuigd dat ernstig moet worden gezocht naar een modas Vivendi om aan het voortdarend gekibbel tusscben de beide landen der monarchie een einde te maken De voortduread toenemende laodverhniaJDg uit Italië begint de regeering zeer te verontrasten Sinds eenwen hebben weliswaar Italianen hun zonnigi land verlaten om in andere streken Beter betaalden arbeid te zoeken dan hun vaderland hun bood maar de landverhuizingen op groote schaal begonnen eerst lu 1876 In dat jaar vertrokken 100 000 Italianen grootendeela naar Amerika en het volgende jaar zag Italië 200 000 van zgn zonen hun geluk in andere streken beproeven In het jaar 1905 trokken 726 000 personen nit Italifi weg en in da eerste tien maanden van dit jaar was dit cijler al overtroffen Weliswaar verlaten velen hhn vaderland niet voor altijd Ongeveer 50 proc komt terug nadat een bescheiden tortuintje is verworven Zoo kan dan voor sommige streken van Italië de landverhuizing een weldaad worden genoemd bjjv voor de omgeving van Venetië De emigrant nit die streek keerl in den regel na 5 oi 10 Jaar terug met een meer of minder gevnid spaarpotje koopt zich dan een stokje grond dat hjj gaat bebouwen en versterkt zoo het aantal der kleine grondeigenaars die door vlijtigen arbeid zich een rustig en onafhankelgk bestaan verzekeren In andere streken waar de landverhuizers gewoonlijk langer wegblijven zouden zg hunnen bloedverwanten het door hen overgespaarde geld zoodat ijv volgens eene matige berkkening alleen in de provincie Udine elk jaar 20 i 30 milli £g op deze wijzg binnenkomen Haar do m nie heeft een keerzgde de teruggekeerde landverhuizers brengen by huu terugkeer gasten mede tot dusverre minder bekend es heeleraaal niet gewild nl drankzucht en tuberculose En daar bovendien vooral Amerika slechts de allerbeste weikkrachten toelaat blgft voor Ilahe slechts minderwaardig menschenmateriaal over zoodat verschillende streken onbebouwd blijven uit gebrek aan geschikte landbonwers Tegen de misstanden nu voortspruitende uit de ongebreidelde vrijheid van landverhuizing wil de Italiaansche regoering front maken Hoe zy de landverhuizing te keer zal gaan is nog een raadsel alleen dit is bekend dat de heer Pompili ondersecretaris van bui zow zelf en op de omliggende voorwerken Maar dat alles kwam haar nog niet voldoende voor Hy wilde iets doen iets scheppen in t belang der lydende menschheid en zy vergiste zich niet toen zg daarby nitging van het denkbeeld dat het voor baar man eene als men wil moreele verheffing mocht heeten indien door hem iets goeds iets nattigs ontstond waardoor een Glatbeck poogde goed te maken nat een andere dra ger van dienzelfden naam had verkorven Stralend stond de zon aan den hemel in den tnin geurden de bloemen maar een oponthoud in t prachtige uitgestrekte park was bg I warme weder wel zoo aangenaam Clarisse richtte haar zoontje ann de hand hare schreden derwaarts en ook Brnno gaf zich willig aan hare leiding over Een kwartiertje hadden zj onder de onde benken doorgewandeld toen zg aan een meer open plek kwamen Een kleine murmelende beek stroomde door een lieflgke idyllische weide van alle kanten door overoude woudreuzen omsloten Een bsnki taoodigde tot zitten uit Bruno dit vind ik nu het mooiste plaatsje van heel Trnnzow zei Clarisse terwyi zy zich neervigde op de uit berkentakken kanateloos ineen geslagen bank Wordt ttrvolfd