Goudsche Courant, zaterdag 29 december 1906

tentandache zaken in de Kamer heelt nedegedeeld dat de regeering binnenkort een welaontwerp zou indienen tot wijziging van de wet vac 1901 op deze materie Bjj bet Kluiten van de leuen aan bet Victoria College te Steelenboscli heelt dr Lodewtjclti de Vlaming die daar lea geelt in FranHcb en Duitscb gesproken over de stadie van vreemde talen in Zuid Alrika HiJ atelde de vraag ol het Latijn en Hriekach niet ten deele plaats kon maken voor Fransch en DuiiBch Er aa niemand zeide prol Lodewgckx verder naar bet verslag van Ons Land die het groote gewicht van de kennis van t Engelsch voor ons allen betwijlelde Wat het Hollandscb betrol dit was een even hoog beschaalde taal als elk andere Hollandsche geleerden werden onder de besten in Europa geteld en bun werken in t Hollandscb geschreven moeten door prolessoren in Qroot Briltanje in de oorspronkelijke taal bestudeerd worden gelyk deze zeil toegeven Hollandach behoorde het medium in onze scholen te zjjn waar bet meerendeel der kinderen die taal spreken en spreker kon niet begrepen dat een onderwijs departement kon gevonden worden dat liJn goedkeuring eraan hechtte dat in lagero scholen een taal ais medium werd gebrnikt welke aan de kinderen onbekend was Het was van bet grootste gewicht dat D it niet altyd het oog gericht bielden op één land en de rest van de wereld ignoreerden Dit maakt ons bekrompen en geneigd alles goed te keuren omdat het van een land komt en niet omdat bet good is in zichzell We moesten trachten om bekend te worden niet alleen met vreemde talen maar ook met vreemde instellingen vreemde kunst en wetenschappen Het beste wat er in Frankrijk Duitschland Holland zoo goed als overal elders in de beschaalde wereld te vinden is is niet goed voor dit land en dit volk Voorts pleitte prol Lodewyckx voor de atudle Tan het Znid Alrikaanscbe Hollandscb en van de inboorlingen talen Hoeveel nut de Alrikaander echter van de stadie van vreemde talen moge hebben vooral beware hg z j i eigen karakter biyve htl lieh zeil Prol Marais de voorzitter van den Collegeraad zeide in een slotwoord dat de tijd van een l kzang voor het Latijn en Grieksch te zingen nog niet gekomen is Maar hjj dankte prol Lodewyckx voor zijn aansporing tot meerdere stadie van de taal der Hngenooten en van de Bantoe talen Verspreide Berichten Fhikiebuk Biaschop Lacroiz van Tarentaise zegt dat de tegen bera ingebrachte beschuldigingen ongegrond zjjn en dat bjj met gerustheid de statuten van de door hem opgerichte vereeniging naar Bome gezonden heelt De ollicieren zoo beelt minister Picqnaert bekend gemaakt zullen zich voortaan in de pers tegen aanvallen mogen verdedigen Voorts heelt de minister besloten de malle roode broek der soldaten al te schallen Nu zullen ze zooiets als Khaki krygen PUITBOBtAKD De erlprins £ rnst van Hohenlohe Langenbnrg de vorige directeur van koloniën li te Ootha waar bjj het regentschap heelt waargenomen door alle nationale partijen oandidaat gesteld voor den Rijksdag UU Posen wordt bericht dat de paus aan de booge geestelijkheid een uitvoerig rapport over de Poolsche schoolstaking heelt gevraagd BiJ de zes landgereohten van Posen en bjj die in Oraadenz en Thorn zijn 250 atralgedingen aanhangig die met de schoolstaking samenhangen Aan de 7 Doitsche hoogescbolon Etudeeren dit jaar 264 vrouwen EHOKLAKD Een aantal liberale Parlementsteden heelt besloten by de regeering op het verleenen van kiesrecht aan vrouwen aan te dringen De bekende vredesapostel Stead Wenseht dat Engeland zyn eersten minisier naar de Haagscbe vredesconlerentle zal sturen omdat het voorstel om tot beperking vad militaire uitgaven over te gaan veel kans van slagen hebben zou indien bet door Campbell Banuerman werd voorgesteld iTil IE Vier algevaardigden znlien een ontwerp indienen om aan vrouwen het kiesrecht te verleenen Voorloopig beelt bet voorstel nog niet veel kans door de Italiaansche Kamer aangenomen te worden Bdslaxu Het gerucht gaat dat de revointionnairen bij den moord op Ignatienw voor bet eerst gabraik l hebben gamUkt van vargütigd l I iogels waarmede t j in het vervolg den stryd zullen aanbinden Onder de troepen in de keizeriyke residentie Czarkoje Solo glat het weer een aantal soldaten is in hechtenis genomen Over drie weken begint met het oog op de naderende verkiezingen een groot protes tegen de 180 ez Uoemaleden die bet manliest van Wiborg onderteekenden De voorzitter der vorige Doema prol Hoeromtsew en de kndettenleider Milioekow zjjn van de Igst van kiezers en verkiesbaren geschrapt De bladen gaan voort met bet geven van alarmeerende berichten betrelfende de Kus sischJapansche onderhandelingen welke ns gaande zgn Do Japanache legatie verklaart daarentegen dat alles vlot maqcbeert Ahebika President Roosevelt heelt de stichtingverzocht van een hulpkas voor de Cbineezen slachtollirs van den hongersnood Hg zal t Congres verzoeken om levensmiddelen door schepen van den staat te doen vervoeren naar China Cauii China heelt aan Engeland voorg leld den opiamaanvoer uit Engelsch Indië in 10 jaar geleideiyk te laten uitsterven en te beginnen met verdubbeling van bet invoerrecht De schgnkeizer van het hemelsclie rgk is in een vgver gesprongen maar intgds gered BINNENLAND ST ATEN G ENBUAAI K K n S T E K A M E II Vergadering van Donderdag 27 Dec Voorzitter J E N baron Scbimmelpenninck van der Oye Aldeelingen De Kamer gaat over tot het trekken van de aldeelingen en begeelt zich vervolgens in de aldeelingen ter benoeming van vooizitters en ondervoorzitters Morgen 11 uur openbare vergadering ter behandeling van de Indische begrooting en cenige spoedeiscbende wetsontwerpen waarvoor zoo noodig tgdelgk du behaniteling der Indische begrooting zal worden get horst Op patronille in Keurentoe tijsht gpwond 1 inlandsche mindere Aanrander neergelegd Mar chanssëes onder sergeant van Dalen doodden in Peusangan 1 vjjknd licht gewond 1 inlander Van trambaanwerkers werden by Oesi door kwaadwilligen één gedood en drie gewond De min van ftnonciOn maakt bekend dat gedurende de maanden Januari Februari en Maart aanstaande dageiyks Zon en leestdagen uitgezonderd ten kantore van de betaalmeesters in de arrondissementen de voldoening zal plaats hebben der in de verschillende Grootboeken ingeschreven pensioenen ten laste van de Nederlandsche Stsatsbegrooting loopende over de vierde drie maanden van het jaar 1906 Voorts worden belanghebbenden er met nadruk aan herinnerd dat op alle pensioenen ten laste van den Nederlandschen staat op die toegekend aan weduwen en weezen van ambtenaren behoord hebbende tot de deelgerechtigden in het lends van de geëmployeerden tot het algemeen bestuur bohoorende in het wednwenlonds van het korps ingenieurs by den waterstaat en in dat van de opzichters van den waterstaat alsmede op die ten laste van het weduwenen weezenlonds voor burgariyke ambtenaren van toepassing is de o a in de Bargerlgke Pensioenwet onder art 31 opgenomen bepaling dat zg onvervreemdbaar zgn en dat de gepensionneerde er op geenerlei wgze over kan beschikken ook niet door verpanding ol beleening voorts dat door overtreding van deze verbodsbepaling én by die verpandt ol beleent èn hy die in pand ol beleening neemt zich aan Schade blootstelt St Ct Gemengde Berichten Uit Ryssen wordt aan de Tel gemeld Aan de eene jutelabriek van de 0rma Ter Horst alhier was tot heden een handweverg verbonden waar ouden van dagen nog een stuk brood konden verdienen De flrnm verklaarde dit meer te doen uit filantropie dan wel om er voordeel van te hebben Daar de meeste bandwevers ook gestaakt hebben worden thans de handgetfouwen verwgderd om door stoomgetoawen vervangen te warden In Parys is het op eersten kentnachl gaan sneeuwen en Woensdag om 7 nar lag de niaanw 10 cU dik daarna viel er n regentje en werd het wat wtrmer In heel Frankrgk is bet slecht weer geweest met veel sneeuw In de Jura zyn de treinen bigven steken en vooral in de Pyreneeën zgn veel dorpen geheel van de bnitenwereid afgesloten hier en daar zgn halzen onder den last bezweken In Londen en heel Engeland is het al lietzeltde In de nooldstad wisten alleen de aolobassen gisteren door de wit gepoederde straten hun weg te banen Na wat dooi overdag bi gon bet gisteravond weer te vriezen waardoor deatraten levünsgevaariyk werden vooral voor de enkele paarden die om een haverklap uitgleden Te Oreenwich lag de sneeuw een voet hoog In bet Kanaal zyn een viertal schepen gestrand een Noorsch zeilschip werd na het breken van de mast door de bemanning verlaten van wie er een doodvroor en twee gewond waren Ook in Spanje heelt het scherp gevieren Dy Sevilla is zelts een man door de koude omgekomen Een kleermaker te Amsterdam vermiste naar hen Hbl meldt onlangs uit zyn magazyn twee lappen winterstol en bad vermoeden op zgn loopknacbt Deze betuigde zgn onschuld doch gal te kennen dat de dienstbode een dagmeisje op zekeren morgen in bet magai gn was geweest alwaar zy mets had te maken en zich daar geruimen tgd Jtail opgehoaden De dienstbode werd ondervraagd doch wist van geen lappen De vrouw van den kleermaker was daarbg tegenwoordig en vond dat de meid zoo dik leek Dezewerd door de vrouw oader ocbt en nu bleek dat zg de lappen aan haar rokken had vastgenaaid zy gal op dat de jnllrouw haar een japonstol ten geschenke gegeven en later weder algenomen had en na wilde zy zich daarvoor schadeloos stellen Op de Seine te Pargs is Dinsdag by een temperataar van 3 graden onder O een zwemwedstrgd gehouden om den Kerstmisbeker nitgeloold voor het zwemmen van 300 meters op de rivier Acht zwemmers kwamen en gingen op het sein moedig te water Vgl werden midden in de rivier door den stroom meegesleept en moesten zich in gereedgehoudun bootjes begeven Oe drie anderen zwommen door en bereikten het doel Eerslaankomende was Meister Franschman die den overtocht deed in 5 minuten 12 seconden de tweede was Altieri Italiaan die in 6 m 3 s de rivier overzwom de derde was Casae een Franschman De drie mannen waren volkomen g zond toen zy ait bet yswater kwamen De Daily Eipress meldt dat het in de marinekazerne te Portsmouth weer niet pluis is en dat de bevelvoerende olflcier strenge maatregelen neemt Een matroos die toen de commandant s avonds in de cantine de ronde deed spottend gekucht had heelt 42 dagen f evangenisstral gekregen verscheidene stokers zgn op staanden voet als ongewenschten ontslagen enz Dr lieorge Witzholt een polygamist die in Amerika en Europa met meer dan 100 vrouwen een hawelgk heelt aangegaan is te Bullalo in hechtenis genomen Een van zyn slacbtoUers mevrouw Wagar heelt hem drie jaar lang nagegaan tot zy hem op het spoor was en aangal Uit alle oorden van Amerika komen hoopen onbestorven weduwen naar Bullalo om te zien ol hg hun verdwenen echtgenoot is Naar aanleiding van de vele klachten over de aanmerkelgke vertraging die Zaterdag jl de treinen hadden in de verschillende richtingen beelt het Hbi te bevoegder plaatse geSnlormeerd naar de redenen die daarvan de oorzaak zyn geweest daar het blad het onwaarschyniyk achtte dat alleen de Kerstdrukte daarvan de hooldoorzaak zon zgn geweest De plotseling ingetreden lelie vorst aldns werd het ingelicht mag wel ils een der eerste oorzaken worden genoemd Zulk een vorst werkt zeer belemmerend op het materiaal en staat den in deze dagen zoo noodigen spoed belangrgk in den weg Waren wg van deze vorst gevrywaard gebleven de vertragingen zouden aanzienigk minder zyn geweest Deze reden als oorzaak in het algemeen Wat aangaai de buitengewoon groote ver traging te Amsterdam door treinen in en uit de richting Haarlem en Zaandam ondervonden moet warden gewezet op de viaductwerken aan bet Centraalstation te Amsterdam en de daardoor zeer ingekrompen rangeerruimte op bet Westeiyk stationseiland Is by gewonen treinenloop het toezicht met het oog op de veiligheid van het publiek reeds zeer scherp en eischt het rangeeren over deze viaduct groote oplettendheid bg een drnkte als tgdens het Kerstleeat heerseht en het inleggen van vele extra treinen wordt de regeling nog zooveel te ingewikkelder en wordt van het personeel nog grooter zorg an nanwkei lieid vereischt Dit brengt van zelf noodxakeiyke vertraging made dia Zt terdag jl niet onbelangryk werd opgtfMi door de plotselinge lelie koade Als derde oorzaak die in dit verband tan worden genoemd geldt de groute Tertrürb der internationale treinen die vootM Zuudag jl het spoorwegverkeer in oni Mail doen Igden Vele Holi ndsel e irdü correspondeeren met de Dnltsche FraaaSl en Belgische en hangen op hunne b artw Sl samen met andere op ondergeschikte Ijjaet loopende treinen Waar de verlating der internationale treinen Zaterdag in den ochtend e reeds begon en later op den dag nog aan l zieniyk toenam was het onmogelgk den in I vloed daarvan op het Hollandsche net ttf keeren ol te verkleinen Er in geloopen Ruim vier jaar geledwl werd door den olfieier van jastiti t k M sterdam bevel tot inhechtenisneming nitf vaardigd tegen iemand die in Mei en Juü van het jaar 1902 voor een bedrag van nitt minder dan I 16 000 aan valsche wisitli op naam van zyn oom bad uitgegeven Het moehl der justitie intnsschen nie gelukken de baad op den man te leggen daar deze naar Londei uitweek Van Lopden verhuisde hjj naar Antwerpen en dreel ten slotte de brotalileit zoo ver naar Amsterdam terug te keeren Daar tir stede wist de verdachte gedurende twee jaar onopgemerkt Ie vertoavtn De Biljart Academie zoa hem echter noodlottig zyn Hy werd een zeer getrouw Woeker van die inrichting in de Warmoesstraal waarhy op een goeden dag met een d r andere bezoekers een woordenwisseling kreeg oVer een oude schuld dateerende van Vóór i ja vertrek by welke gelegenheid s mans doopceel vrg dnideiyk werd gelicht althans eeurechercheur van politie die daarby tegenwoordig was volid in het gesprokene voldoende aanleiding teens de telegrthtilien tn politiebladen door te snnifelen welk onderzoek ten gevolge had dat de reoberche den volgendoB dag aan de deur der Acadatale pdit vatte en onzen man uitnoodigde iféa naar het barean mede te gaan waar zyn indantiteit voldoende kon worden vastgesteld on hem in voorarrest te stellen Hbl Den kapitein van Kopenick mOei het in de gevangenis te Tegel betrekkel k goed gaan Hy werkt er in de schoenmakerswerkplaats en gedraagt lich vooj beeldig Volgt moet gezegd hebben dat hg aiob hutop zgn gemak voelt Hy hoopt ook apoadlg gratie te zullen krggen Er is ongeveer 5000 M voor hem ingezameld en D g altyd komen er pakketten en postwissels rwr hipk Bovendien is er een groote beweging aan den gang om zgn begenadiging te bewerken Het verzoek om gratie zal door en greol aantal menscheu onder wie vele haogge plaatsten geteekend worden Uit Den Haag meldt men Virmoedelgk veroorzaakt door eendeiaet aan de verwarmingsinrichting ontstond er Dinsdagavond omstreeks haifnegen tydant f de voorstelling een begin van brand in aan der loges bjj het tooneel in de Dierentuin zaal Met eigen brandblosehmaterieel waa de brand dadeiyk gebinschl zoodat de toe j schouwers die aanvankeiyk in allergl MU i de uitgangen van de zaal waren geloopaB naar hun plaatsen terugkeerden en de voorstelling kon worden voortgazet In den avond voor Kerstmis gingdeoiidtl blinde omroeper van Urk mat zyn hond de gemeente rond om de bevolking aan te sporen op den havendam hulp te bieden aan de visschers wier botters van deMoordiee teruggekeerd in het ys om t ellai 1 lagen In den donkeren nacht spanden velen al bun krachten in maar het door den Z W wind dicht opeengesehoven ys belemmerde al hun pogen Oelokkig kwamen den volgenden morjien dooi wind en ty te hulp h ya werkte en scheurde hier en daar en tal van geapierde armen trokken nu de tien vaartuigen in da haven waarin kort datma eok de postbeot Baron Rengers kon komen maar met verlamd roer zoodat de Minister Havelaar de gewone postboot van Oebr de Qroot van Kampen moest komen om de Rengera terug te brengen Twee maiibooten de Fransohe ProTCBÓel en de Duitsche Kaiser Wiihelm II liebben om t hardst gevaren naar Amerika Het Fransche schip verliet Cherbourg zeven uren vóór het Duitsche maar werd ingehaald en kwam twee uren later aan De Katser Wilhelm deed de reis in twee dagen si zeventien uren Nadat eenige jaren geleden was ingebroken bg de wed M aan d Westkruiskada te Rotterdam werd door haar sohoonaoon een elektrische schel aangelegd tnsaehen lyn woning en die der wednwe Tereryi de schoonzoon wist dat zyn moedei nit was ging gister eensklaps de schal over Hy tnaMe naar de woning sgner moeder en rond de denr open terwijl twee kerels het hiii si oraden H slaagde er In er een te grypen A B l bekende boef De andere J K werd later in de Zandatraat gearresteerd Hen sehryft aan de N R Ct De bejaarde P H te Nyensleek bega ich gisterochtend naar de kerk maar achgnt onderweg op het smalle pad langs een diepe sloot uitgegleden te zgn Daar hy Diet ia de kerk kwam ging men na kerktgd eerst by lamiiieleden vragen ol bg daar ook was en trok toen op verder onderzoek nit tot men zgn igk vond Hall door het ys geü it heelt de oude man niet de kracht gehad tegen den stellen wal op te klimmen Hel dwaze bygelool dat men geen drenkeling op het droge mag halen zander bgzyn van de politie heerseht ook te Ngensleek nog en zoo gingen de vinders eerst nog een paar nor naar politie zoeken eer men het lyk durfde te vervoeren I Oe lotelingen van Monnikendam die voor de keuring te Haarlem moesten versohynen en door vertraging van den trein 5 minuten te laat aan het gebouw kwamen werden allen reor den dienst aangewezen hoewel ly niet gekeurd werden I Maandag brak te Berlgn brand uit in een behangerswerkplaats gevestigd in het benedengedeelte van een hnis aan de Waldstrasse Het vuur dat ruimschoots voedsel vond greep snel om zich heen en verspreidde eeu verstikkende rook door t geheele hnis dat uit 2 verdiepingen bejtond De trappen waren weldra aangetast en daardoor bevonden zich de bewoners der bovenverdiepingen in groot gevaar Daar waren 8 menseben aanwezig toen de brandweer ter plaatse kwam Zjj die zich op de eerste verdieping bevonden waren spoedig met ladders nit de vensters gered maar de meuschen van de tweede verdieping moesten nit de vensters springen en werden in zeilen opgevangen Met levensgevaar redde de brandweer nog twee vronweo die den verstikkingsdood naby waren Het hois brandde gebeel uit Oe Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid in Nederland heelt Tweeden Kerstdag te Utrecht een druk bezochte algemeene vergadering gehouden geleid door den heer Jos De Sterke nit Rotterdam Besloten werd zich tot den Minister van Landbouw te wenden met verzoek schade looastelling en presentiegeld toe te kennen aan commissiCn benoemd door de Kamers tan Arb Na uitvoerige beraadslagingen werd besloten zich tot den Minister te wenden om at ne4rag op de begrooting uitgetrokken voor bélooning a in de secretarissen wier Kamers meer ol minder naawkearig en volledig aitvoering geven aan de regeling vervat in het Kon besluit van 19 Febr 1906 het verstrekken van maandelgkscbe opgaMO betreffende de arbeidsmarkt en jaar iykscbe gegevens omtrent loon arbeidsdaur enz minstens Ie verdubbelen en geiykelgk reader aUe secretarissen te verdeeldn In behaadeBag kwam daarna het prae advies van t bestuur over de instelling van een eommissie tot hot nitbrengen van een rapport betrelfende de reorganisatie der Kamers van Arbeid welk praeadvies reeds in druk verschenen is Na eenige bespre kingen werd tot de instelling dier commisJsie besloten en dat zy zal bestaan uit ze ven leden gekozen uit personen buiten de vereeniging en drie personen uit de veree niging Tot leden der commissie gekozen nit personen in de vereeniging werden be oead de heeren W Harera te s Qravenhage Jos De Sterke te Rotterdam en mr J H Van Zanten te Amsterdam en tot leden der commissie gekozen uit personen buiten de vereeniging de heeren mr H L Drucker lid van de Tweede Kamer mr Ph Falkenbnrg directeur van bet bureau van ttatistiek der gemeente Amsterdam jhr mr O F A H Van Nispen tot Sevenaer lid der Tweede Kamer H Polak voorzitter van het Algem Naderl Vakverbond J H Schaper en A 8 Taina leden der Tweede Kamer tetwyi het levende lid nader door het bestun zal worden aangewezen Ben dorpscommissie ging naar de notabelen mat een inschryvingslgst voor een nieuwen mnnr om het kerkhof Ze kwamen ook by 4ea rentenierenden ond molenaar die ie maar ut had Deze man was wel goedgeelach maar aiechts voor doeleinden die ook nnttig waren in zgn oogen Toen het hoofd der commissie voor de looveelste maal had algedrennd s V zal ook den deplorabelen toestand van des kerkhofmuur opgevallen zyn en nn hebben wy het plan een fonds te stichten waarnit een nienwe muur bekostigd en onderhouden 1 zon lÊunnen worden toen was I antwoord Jullie krygt van mg niks los hoor a Bnnr is daar niet noodig die d r op leggen kinnen d r toch niet uit en die d r buiten iBo die willen d r niet in Bred Ct Stadsnieuws OOUDA 28 December 1906 Bg de heden gehouden herstemming voor een lid werkraan voor de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrgven worden uitgebracht 34 stemmen Het aantal kiezers is 408 Uitgebracht werden op H Bosman 18 st en M J de Jong U stemmen en van onwaarde 5 St Zoodat gekozen is H BOSMAN Gedurende de maand Deo zyn in de Spaaren Hulpbank Qonda ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 294 posten I 10300 49 1 10369 04 7530 13 bygeschreven rente 58 55 Terugbetaling in 89 posten Meer ingelegd dan terugbet I 2828 90 Aan het einde der maand Nov was ten name der Inleggers ingeschreven 476106 08 Zoodat hun tegoed Uito Dec bedraagt 1478934 99 In den loop der maand Dec zgn 11 nieuwe boekjes algegeven 9 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 16 boekjes geheel albetaald zoodat aan het einde der maand Dec 2356 boekjes in omloop waren Zyne Excellentie de Minister van Oorlog heelt goedgevonden den Heer C C v in dan Bergh Administrateur van de Militaire Verplegingsinrichtingen alhier wegens hoogen leeltyd met ingang van 1 April 1907 een eervol ontslag nit zyne betrekking te verleerien 10 Januari a s gaat in de Sociëteit Ons Genoegen de 4 AbonnementsVoorstelllng Door de Nederlandsche Tooneelvereeniging van Amsterdam Directie A van der Horst wordt dan opgevoerd De Redder Tooneelspel in 4 bedryven van Felix Philippi de schryver van Weldoeners der Menschheid het stuk dat zoo groeten opgang heelt gemaakt Ook de Redder is een boeiend en pakkend stak getuige de vele en gunstige recensies daarover De rollen worden vervuld door de Dames van der Horst van der Logt Melsert Ternooy Apel Haspels en Hnrie Haspels en de Heeren Ternooy Apel Oelhuys Holkera Misch Smith Brandenburg Hissink Morces en de la Mar Haistbsoht Er worden hier pogingen in het werk gesteld om den heer C J M Kroon vroeger si cretaris dezer gemeente thans ge meenteontvanger van Gouda te bewegen een eventueele benoeming tot burgemeester dezer gemeente te willen aanvaarden By de ontsiagneming van den heer M Viruly onder het vorige ministerie was het reeds het verlangen van een zeer groot deel van de gemeentenaren van Haastrecht den heer Kroon als burgemeester te hebben Een adresbeweging was daarvoor toen op touw gezet maar de heer Kroon werd niet benoemd N R Ct 383 Staats loteriJ 3e Klasse Trekking van Vrgdag 28 Dec No 15260 f 400 979 en 15719 ieder I 100 Fryzen van I 45 121 3993 7405 9909 12301 14614 17805 33 4054 7576 25 12407 15248 17970 203 4461 7620 10070 12659 15346 72 366 66 41 10602 12896 15472 9i 495 5187 7964 90 13349 15766 18279 62 5313 8113 10739 13567 15962 18594 71 20 87 56 13638 16050 18650 989 66 8629 10857 14083 16436 19113 1287 5681 63 83 14413 90 76 1615 5864 82 11155 19 16S97 20049 45 6033 8929 11416 14600 16992 20308 2618 6559 9404 11634 1 17447 20417 3613 6716 9602 12092 88 17581 20716 3602 7162 9850 12131 14613 17617 Rechtzaken Voor bet Gerechtshol te s Gravenhage stond Woensdag terecht de gewezen concierge van bet Gerechtsgebonw te Rotterdam door de Rechtbank aldaar wegens den bekenden diefstal van golden uil het Oerechtsgebouw door middel van een valschen sleutel tot 6 maanden gevangenisstral veroordeeld Ook thans hield bekl zyn onschnld vol Het geteekende geld dat zich bevonden bad op de talel van den president der rechtbank had bekl van beneden medegenomen De Raadsheer Rapporteur mr Aberson wees bekl echter er op dat hy van nit de S evangenia een briel had geschreven waarin e woorden Met een beronvbebbendhart kom ik thans tot U EdelAchtbaren met de bede my tot een milde straf te veroordeelen Bekl verklaarde dien briel met de bewering dat hy op aanraden van den bewaarder der gevangenis die een vriend van hem is een smeekbriel had geschreven Zyn boold was op hol Adv gen mr Reitsma constateerde dat het bewys van het leit op de meest overtuigende wyze was geleverd Geen enkel leit pleit ten gunste van d zen beklaagde sells de verleiding niet hi t geld lag niet open en bloot maar bekl maakte om in de afgesloten kassen te komen gebruik van een valschen sleutel Men heelt iiamers in zyn bezit een sleutel gevonden die op de kas paste Met üet oog op een en ander achtte adv gen de stral te gering weshalve hy stratverzwaring vorderde tol één jtar gevangenisstral be toegevoegde verdediger mr F W K Wlttewaal advocaat te s Graveubage betoogde dat het overtuigend bewys niet was geleverd In den brief door bekl geschreven stond wei dat bekl een berouwhebbend bert had doch tevens dat hy ontkende het feit gepleegd Ie hebben Bekl had zich dus niet reüenschap gegeven van de beteekenis van die aildrakking Dat de vrouw van bekl het feil wel kon hebben gepleegd was reeda in eerste instsnlie door beklaagdes verdediger verklaard Ook had het geld ongeveer een unr iu de kamer van den president onbeheerd gelegen en het staat niet vast dat in dien tyd niemand anders in het vertrek is geweest Ten slotte legde pleiter eenige gunstige getuigenissen over nit vroegere betrekkingen van beklaagde Pleiter drong dus aan op vryspraak terwgl hy overigens van meeniuK wab dat 6 maanden reeds een zeer zware straf was voor den beklaagde die tevens zyn betrekking verliest Snikkend betuigde bekl ten slotte nog zgn onschuld BEÏÏRS VAN EOTTEBDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV StaaUUentnijen PoiTvoiL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59V RosLixD Iwang Dombr Obli gatien 4 90 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLDMBU Geconsolideerde Buittnlandsche Schuld Recepis t 100 1 24 H otttêtk BankgnPandb idem idem 4 99 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Wesllandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoonMg i um ingtn iTiLii Oblig Zuid Itallaansche Spw My A 367 PrtmiiUenintfen lMi sia Xiatiii Stad Antwerpen 188T 2 02 l i Divtmn Hg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Sehéepmtari ilaiUiehapp tn Pand Hoiland OuU Slr My 35 EXPOSITIE er nieowste modellen fV intermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstofïen met bgbehoorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PBLTBUIJBK van de goedkoopste tot de beste soorten jn scherp concnrreerende pryzen Aanbevelend BargerlUka 8tand BMOWiJlt GEBOREN Johanna ouders T Brobbel Dorsman en N Noordam OVERLEDEN O van Triet ecktg van A Borger 87 j 0 H Vergeer 7 m Predikbeurt bU de Remonitfantiobe Qereformeerde Gemeente albler Zondag 80 December s morgens 10 uur Os KNAPPERT Pred te Haastrecht Maandag 31 December s avonds hall zeven Os H VAN ASSENDELFT ADVEttTEl ITI i l Victoria Water cregfelde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon Geld k 5 pCt Hypotheek 4 pCt direct beêehilcbaar ook zonder borg van solide Bankinstel Br Ir Poslbox 147 s Hago IFerwerda Tieman Orootite détail wUnhandelarea in Nederland St Estèphe Medoc 060 La Bose Ludon 0 72 1 Chateau Malleret se per deich per anker van 46 A Sli 1 Chilean Malleret Petit Bourgogne i Graves Blanc i Baat Sanlernea Witte Bergeras i Niersteiner i Rttdesheimer 80 99 72 35 99 72 08 Oude Hooiie Portwijn 1 I W iwr deich Extra oude Boode Porlwyn 1 44 Oude Witte Portwyn 1 08 Extra oude Witte Porlwyn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth dl Torino Dov Bblubdi per Liter 117 PrlJ én netto H contant DEPOT TB aODOA F J J BOON VAN OSTADE Wild eii Ge Oji$elie Van af heden en verder dagelgks verich Tarkrygbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Puularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Pairyzen Snippen Korhoendert Reevleescb enz enz legen de meest sterk concnrreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T aVTlBLlHa VotWat Ooslerstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Onnavolgbaar ii n thans door nieuw gevonden toepassingen onze la Uevert geteUUerAi l rireUem elmtureHogaerlê Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eeJble te ontvangen Gelil Prysconrant met een aantal onge vraagde getuigschriften gratit op aanvraag Boxtel B BOOAEHl £ Co Agent voor OOUDA Firma A QOaNT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zyn