Goudsche Courant, zaterdag 29 december 1906

No 10820 Maandag 31 December 1906 45s e Jaargang mimm mium JSteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teirfoon to 8t A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden hei fkend naar plaatsruimte fnzemling van Advertentiën tot 1 uur iIcs midd Teleloi B Ne 8 De Uitgave dezer Couwnt geschiedt dagelijks met uitzondering van Zop en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per lK 8t 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVmTMTIffl in aUe Couraiten worden aangenomon door het AdverlenlIe BBreaa vu A BHlNkHAN ZOON il M V LboiV DUBBELE BUURT B 18 ïelfn 117 U I rohnit vooriien van GASORIIAHENTEN in elk Ftgl van de eerate fabrieken teg n concnrreerende prijzen kitiltintt 1M Gas Waltr Spreek Biifen Electriscke geleidingen Wie van goed licht hondt wende zich naar het OoudMh rerUchtlng UagatÜH DE AVONDSTER lur alles door bekvame fitters verric jt wordt Van ai 1 Jan 1907 kost Reclame CACAO per I kilo bus f 240 kilo bus 1 30 f kilo bos 0 7U kilo bus 0 32 HUIS TE HUUR Ilefreiihuis Oosthaven B 8 § Z e Kamers groote Kenken drooge Keldii ffinke Tain Voorzien van Oas en WattrItidiOR Te bevragen B 89 Verkrijgbaar in flesaohen ao ets 7S et r M t 1 9g I H H Apothekers en Drogistt u Let op het merk ANKEBt F AD BIOHTEB i Co Rottertom Te QouDA bj 0 LU ü£B Apotheker Varkt en bfi WOLFFék Co Westhaven 118 fj Wlea ki raüa ti 4 BBhi EIUI CUM te nama laMBeJ f W SB n TCl pnaAMdqpi k te mM ekoDMB owler om hib im idMates Dr UiahMUri vwwdbl i s kjit meUMi tal M iSSmtm mi l i l i i u i u Ta OM SkoDwA XsoImi titalw JSikel Cacao Ab I Dm ttkel hcao i mat nek phosÉt M aanfgoKas fnao dnnk visr i Miykacb hraft een l 2 HnJipili t peséar v ar een kup OhoooliSs meeakNciitiHe drank bij gmal urrfaoe ItiuJKs nel imtei I gtbnii Tcfbngbaar b J de ifnunnad B Apot£ak ra ens TTJBT ftss ra 0 ii4 v mgaiiroor4i tr kad Juftin sttanUMl QoBda Drak van A BRINKMAN Zk oiterdom Kalveiitraat l i $ I acmalogeen Poedcrvorm is het peiii r ste helpenil middel tegen Uloedarmoeée HleekmucU Xeuuwmwuicte Uo faptlmem HiapelooêlieU 0 maekleu rermuigerlmg en fermUndertmg er UekaamikraislHeu aeniatogeeii in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vlaeistoflen worden opgelost HAEMAÏOGEEN IN POEDEHVOHM is het praoperaat wat U spoedig geneest HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Eenige labrlkanien il v SCHAIK Co Dea ilaag Verkrijgbaar by Firma WOLVF Jb Co Weathavea 193 GRENDEL E B VAN MILÜ Veerstal üoada A BOUHAN AfoordMckt PINESB Nituaerteri ad IJimI A H VAN ZE88BN Schoo hoorn B v WIJK P W v EDE Oudewater A SOBEEB Hatutrecht K VAN DEB UEUOËN Bemwiji P v d SPEK MoereaptlU D r D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN r d HEIJDEN Waddinanem P A di GROOT A us JONGH OudtmUtr J P KASTELEIN PtUbroeterdam D BIKKER Btnêckop WAABSCIIUWINQ Laat U niet mialeiden door AbiHJ Siroop Het klontterdaneta Paulo AMIJ beatoat niet due Siroop van geenerlel lanrde 8IEE ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wiJ franco door Nederland onze overal bekende N0BMAL K0LLECTIE8 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tnin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 160 atnks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOB KAMER EN TUIN van 340 stnks ieder bevattende eene prachtige kenze van hyacinthen tulpen narzissen crocus scillas aneewklokjes etc Bgk geilinstreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in het HoUandsch en onze vele wenken voor de cnllnor bevateode groote catalogns in het Daitscb zenden wy desverlangd gratis en franco Tulnbouw Klabllssenient Huls ter Duln i oordwUk b Haarlem Gesprek in eenvan BLUYSSEN s Winkels Zoo julfrouw komt U ook weer hier boter halen Ja mensch t kan me in die andere winkels maar niet bevallen Ik probeerde t hier en daar eens maar er gaat toch maar niets boven BléfJUmiHBlIi ti nter en dan zijn de Cadeaux hier veel mooier en wat n kens I Jl ja zoo is t en weet je wat hier ook zoo prettig is alles gaat even eerlijk toe zoowel met den verkoop als met de toegiften De bediening is netjes alles even zindelijk en ordelijk Men kan zoo aan alles merken t streven is de menschen goed en eerlijk te bedienen Ja daar kunnen er veel een voorbeeld aan nemen Te Gouda WUdstraat 157 Het Wapen vao AsteD Nieuwjaarsdag gesloten GEBR BUREN 6 DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagoMifn Gedempte Binnenrotte tSé Telef 2B99 He Magaiiyn Weet yieuwland 9 na Station Beur Telef dOSr sTfiinw RIFAREBREN IRROIUfl mwm dagelttki la raie SalM te hocm DE PHONOLA FHONOLAFIANO UIBM FMOLIST m SS X Patent H Stollen NOORD BBABANTSOH SCHOEN en LAABftB MAGAZIJN KLblWEG E 30 tegenover t KleliWMiM ONTVANGEN alle soorten h2u DAMES en KINDER WINTSS Tc SCHOENWEES STEBKE Schoollaaraen Oversdoeini enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk 1 ai Mw oMrtrtralM I Trof Dr Liaban weUMkaad I laov iiAoif uixit UU kt M r i Ukmmk 1 tot voortdurmie niuei zekert genezing van alle ttlh d m t hardnekkig tiekten rooral ontstaan door J afdwalingen opleogdigwléefiijj Tota e enezug van elke iwiïie E Itneht Benaswdheid Boofdpgn J Migraine Hartklopping Uaagpgii leehte spgavertering OnvennogeB Ilmpoteni Pollotione enz Uil Ivoerige prospectnaaen jlfjaror e h M 1 v IOQ n il D pót Mittli f d Vaut Zatibamm 11 ptts M OUban k Ck Kottardua F Happsl t arneakiig I IlalBBSM d JoDg J Oia BallarU W lf fc üo aaad D Ui alle droaütan MMÖTTMTM Men wordt verzMlit t t IBRK M lettea DIT Bar MASuinr va KAVE SWAAY Z0N8 OORINOBm De THBBBN wonUa allgalt rerd in versegelda pakje van hm m uu kalf tu urn AW u met vermelding van Nofflmar an l Prijs voorzien vao atnaibmat Merk volgens de Wak po neard Zich tot de niivoatiitit vaa geëerde orden aanbevtÜiMt J C BJL van beau J BBBBBAABT Li Eohta Oudo Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bS PEETERS Ja Itl tf MIM m hrUnmd DE OOSDKOOP8TB DB IIBB8T PBA£IT180HB DB MBB8T VOMJOMOR Imopeblaobu L ziJB bsslUt dia dn Firm WELUaW THB tADIBS JOVBSAIé I met minstens drie gratis geknipte patronen en een gvklearda plaat TBB ILL DBSaSXAKBB I mat een gratis gekuipt patren I TBB BKZAAB OF CHlLMt BBS S FASHIONS I Kindermodes met vela gntlt i knipte patronen VBAAOI VtB BoekhtmOéUuur Proe uummeri i AU met komel BoU Bifa gtaL I Van alle in deie htadeo roorkoMiA modellen zün GEKNIPTE FATBOl I met Holl verklaring tt p p U b i Toonitbetaling Tan O SOrerbiJcfeMW bt MILLY 8IU0NB Bea Heag In ons volgend Nummer dat in plaats van Maandag avond Dinsdagmorgen wordt rondgebracht beslaat gelegenheid tot het plaatsen van FIEÜWJAARS WENSCHEN die zullen worden opgenomen vooi 26 Cent per annonce van 5 regels Inzending tot Maandag middag 4 uur Wnsdag avond verschijnt deze Courant niet BUBGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter openbare kennis dat afschrift van bot proces verbaal betreffende de herstemming ter verkiezing van een ltd werkman van de Kamer van Arbeid voor da Bouwbedrijven is aangeplakt ir den Korten öroenendaal alsmede dat gelijk afschrift op de Secretarie der Gemeente voor een ieder t r insage is neJergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van des voormiddags 10 tot detnaroiddags 1 uur Gouda 29 December 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd K L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultëöiandsch Overzicht De Kerstdagen hebben voor het Duitsche Bijk een blijde tijding gebracht Do sta der Bondelzwarts de laatste dor oproenge sUmmen in Dnitsch Zuidwest Afrika heeft zich onderworpen het stamhoofd Johannes Chrisliaan heeft zich met zijn aanhang bü Initenantkolonel Von Estorff gemeld 120 mannen onderwierpen zich en 105 geweren werden ingeleverd En het stamhoofd verklaarde dat ook de zwervende benden van den stam zich onderwerpen zullen Dit Is naar de Köln Ztg uiteenzet een groote stap naar het herstel van den vrede De opstand is hiermede gefiindigd en de kolonisatiearbeid in het zwaar bezochte gebied kan worden ter hand genomen FEVILLETOX Tegen den Stroom Zoo heette het dan Clarisse s rust I sprak Bnno Neen dat kenr ik if zei Clansse met een zekere opgewektheid üw naam moet hier ook vereeawigd worden Brnno a en CUrisse s heil zal t heeten I Aangenomen I riep Brnno uit vandaag nog zal ik daarvoor het geschilderde bordje btïtellen Ik moet jo alweer tegenspreken omdat ik zoo n naamplaatje heel onnoodig vind WS beiden weten nn boe dit plekje gedoopt is onze Knnibertjzal t laterj ookïniet vergaten en op zgn beurt mag hjj het zeggen aan lün kinderen en kleinkinderen Nu ik moet zeggen dat je gedachten een heel eind in de toekomst gaan liefste oaar tzü zooals jij het wiltT Niet zoo geheeCanlal wil ikihet evenwel aan de traditie overlaten om aan den naneef OU gelnk te verkondigen ik had aan dit ons Uevelingsplekje gaarne ook nog een utwe wijding gegaven Ii de wtdug der Uelde niet de hoogate In de officieele mededeeling door de Regeering ter kennis van het Duitsche volk gebracht wordt aan het bericht der onderwerping van de Bondelzwarts toegevoegd Deze gaaslige wending is een nieuw bewi j voor de onjuistheid van de houding door de meerderheid van den R jlis dag aangenomen Het voorstel vau het centrum gemoiiveerd door de zorg voor het budgetrecht van het parlement om ondanks de verklaringen der verbonden regeeringen het aantal troepen te velde benoodigd wettelgk vast te stellen blijkt nu geheel en i ongerechtvaardigd te z jn geweest en uitsluitend ten doel te hebben gehad een parlementaire krachtproef te geven wauraan de regeering zich niet kou onderwerpen Hul is aan de standvastigheid der verbonden regeeringen zoowel als Aan de flinke leiding der operaties en aan het dai pere volhoudeo onzer troepen te danken dat het uid n der kolonie ondanks kleinmoedige bedenkingen voor Duitschland is behouden geworden De onderhandelingen over het SpaanschDuitsche handelsverdrag hebben tot geen resultaat geleid zooals wg reeds bobben medegedeeld De officieuze Nordd Allg Ztg geeft thans eenige beschouwingen over den toeBtand die daarvan het gevolg zal zjjn Het blad meldt dat de Oorzaak vim het mislukken der onderhandelingen moet gezocht worden in ie weigering van Duitschland om den Spuauschen eisch tot vermindering der rechten op wgn om te versneden toe te staan De Spaansche gevolmachtigden hebben toen bet verzoek gedaan het tbans bestaande verdrag tot behandeling op den voet der meestbegunstigde natie dat door Duitschland tegen 31 December was opgezegd te laten voortbestaan totdat een nieuw handelsverdrag zon zijn gesloten Daar de Spaansche regeering zich inmid dels bereid heeft verklaard de onderhandelingen over het handelsverdrag te hervatten en daarvoor gevolmachtigde onderhandelaars naar Berlijn te zenden heeft de Duitsche regeering aan dit Spaansche verzoek voldaan en ds termgn voor het eindigen van het tbans loopende verdrag verlengd tot 30 Juni De onderhandelingen zullen nu spoedig worden hervat door het besluit van de Dnitsche regeering is tenminste voor de eerstvolgende maanden een tarieven oorlog voorkomen De Giorgia pa ja hoofd der gendarmerie die er kan bestaan Clarisse Ja dat wel Bruno doch er is ook nog een andere liefde dan die ons wederkeerig voor elkander bezielt en de door liefde verbanden harten zullen die liefde zeker niet vergeten I AI versta ik je op dit oogenblik ook niet geheel en al Clarisee zoo begrgp ik toch wel dat je de liefde tot God bedoelt Ja dat doe ik Bruno Wil ik dan bier voor u een boschkapel laten bouwenP Zeg wil ik dat doen Neen neen bet bedehuis in t dorp is voor mij even goed als voor alle geloovigen Wat wil je hier dan hebben P Een Christusbeeld misschien f Ai is t ook bü ons Evangelische christenen geen gebrnik om een kruis op té richten aan den weg zoo wil ik je toch wel bekennen dat het zien van t beeld des Verlossers aan den martelpaal in een heerlijk mooi landschap mg steeds tot stille vroomheid heeft gestemd zoo dat ik de verrnkkelgke omgeving schier in aanbidding bewonderen ging Haar ook dat meen ik niet Brnno I In ons kerspel ontbreekt geheel en ai een stil asyl voor ouden van dagen die gebrekkig geworden zonder werk en zonder gezin zijn Er is geen onderdak voor kleine kinderen all de ouden op t veld naar hon werk gaan reorgfaiaatie in Macedonië is Dinsdagmiddag in Kojstantinopel aangekomen oagenach jnliik op uibioüdiging van den Italiaanscben gezant om b9t Kerdlfeest daar door te brengen In werk dkheid zoo echter het doel zyo den jamm rlóken toestand der hervormingen in Maceauniö bloot te loggen in t bizonder van ie gendarmerie In bevoegde kringen acht Men den toestand onhoudbaar en meent dat hi tot ernstigd gebeurtenisKen mout leiden waardoor de tegenwoirdig statoi quo zon worden verstoord Ten duidelgkste treedt weer de afkeer der Tui ken van elke controle aan Jichi De bgi enkomst van do Nalional VergaileriiiK waarin werd beraadslaagd over bet voornel van don troonopvolger tot invoering van een Seimat lieeft een sturin icbtig verloop gehad Parlement en regent stoau vijandig tegenover elkiiar Do Nationale Vergaduiing weigsrde beslist zich met h t voorstel van den troouopvüljier te vereenigen Mocht deze probeeren z n zin door te drgven dan zullen de volksveitogunvvoordigors de markten en kerken gesloten verklaren Onder de bewoners van Teller n beeracht eenige opwinding Het aanvankelijke voorstel van den troonopvolger is later nog verscherpt Niet 30 maar 40 van de 60 Senaatsleden zonden door de reteering worden aangewezen vat naIWrtjtkWa belaekenis der KatiohitlB Vergadering geheel zon te niet doen Reuter seint uit Parga dd 28 Dec In den Senaat had de algemeene beraadslaging plaats over de openbare uitoefening van den eeredienst In antwoord aan eenige sprekers zeide minister Briand dat de regeering haar standpunt niet wijzigt hjj toonde aan dat bet land met hem is overal heerScht rust en orde nergens wordt een zoo liberale wetgeving aangetroffen Der kerkelijke hierarobie wordt geen geweld aangedaan getuige het feit dat aanzienlijke katholieke leekeo priesters en aartsbisschoppen de wet aannemelijk oordeelen en bereid waren zich daaraan te onderwerpen WiJ hadden zeide de minister aan de Kerk alles gegeven wat wjj konden geven w bieden haar de vrgheid aan se wjst haar af als haar ergste vjjandin De Kerk wil dat wy de waardigheid der regeering haar ten offer brengen dat zal ik nooit doen de regeering zal met Rome niet onderhandelen bet monarchistisch pausdom en de democratische repobliek ziJn twee vijandige machten elke onderhandeling ware overbodig de Staat dringt zich niet tnaschen den mensch Indien een huia voor oude menschen werd gesticht dan konden die overdag de verpleging en het toezicht van de kinderen op zich nemen Het oude leven van die atumperda wars dan vrjj van zorg en diende daarenboven tot een edel doel Hun en ons zou t een stil geluk zjjn als we die dankbare gezichten zagen als wji t beleven mochten dat uit die arme kinderen rechtschapen en gezonde menschen opgroeiden I Clarisse s en Bruno s heil zal het gesticht besten I riep Brnno vol geestdrift uit Zie die groote steen daar ifaarop de jonge spruit van den ouden stam nn zit die moet als grondsteen voor het fundament gebruikt worden 1 Een reiger vloog met zwaren wiekslag over de open plek van t park Da reiger van ons huis verkondigt door zjjn verscbg ning zgn volle ingenomenheid met het plan Clarisse I Op t zelfde oogenblik knalde een schot en viel t getroffen dier loodzwaar ter aarde Een man sprong alt het krenpelhont maar deinsde terug zoodra hjj Bruno s en Clarisae s bijzijn bespeurde Halt I Blijf staan I riep Bruno nit en vloog den wilddief achterop terwgl Knnibert naar t gewonde dier liep dat hg met zjjn kleine bandjes medelijdend poogde te streelen al deed hg het natuurlijk ook een beetje en tijn geweten maur zal geen katholieke kerk dolden gepriviligeerd juist dcordat ze in opstand kwam De minister verzocht den Senaat het wetsontwerp goed te keuren dal de Kerk op wetlelgken grondslag zal stellen en dun Paus noodzaken zoo hjj den tegenstand wil voortzetten den priesters te gebieden de kerken te verlaten en den openbaren eeredienst te doen ophouden Mot 183 stemmen tegen 86 werd besluti n tot aanplakking van de rede van minister Briand Daaiop werd met 187 tegen 87 stemmen besloten tot de arlikelsgew j e behandeling en word de zUting opgeheven ♦ De senaatscommissie die veisiag heift uit te brengen over het wetsontwerp van Briand op den eeredienst hoeft gisteren een bjjeenkonst gehouden Daar er aan de commissie een lid ontbrak is er gisteren een nieuw lid verkozen De keuze is gevallen op Comhes De commissie beeft daarop en beraadslaging gehouden over het door de Kamer naugenomen ontwerp Briand heeft bet ontwerp verdedigd voor de commissie De minister van eeredienst achtte het wensclielgk dat het ontwerp ongewgzigd zou worden aangenomen door den Senaat Naar aanleiding van een amendement dat in de vergadering der comihisale werd voorgesteld verklaarde Briand dat hg gaarne het voorstel zonsti nnan dat aanhangig ia gemaakt in de Kamer strekkende om voor elke bijeenkomst voor den eeredienst als anderszins die vooraf verplichte aangifte te laten vervallen Meteen heeft de commiesle liet verslag opgesteld en nog gisteren is dit verslag uit gebracht in de openbare senaalsveigadoring die opzettelgk laat in den middag was gesteld Het ropport luidt gunstig voor het wetsontwerp Van de lechierzijde worden kreten van afkeuring geuit onder de voorlezin Hot verslag wgst op de eensgezinpboid der Fransche Katholieken met Rome en spreekt het oordeel uit dat de Paus met zjjn laatste beslissing guwuldadigD vorvolging had willen uitlokken Het eindigt met de verklaring dat de wet de vrghoid vao eeredienst zal eerbiedigen en raadt den Senaat aan het ontwerp ongewijzigd aan te nemen De Senaat besloot onmiddellijk over te gaan tot de openbare beraadslaging Stndt de Pruisische minister van ouderwjja beeft in bet voorjaaar een maatregel genomen die onder de onderwijzers in de gebeele monarchie veel kwaad bloed beeft gezet Hy angstig Bruno om Gods wil I riep Clarisse uil maar t was ternauwernood dal hg baar hoorde Met enkele sprongen was b j hg den strooper en greep naar diens geweer Ik moet die buks hebben ik zal hem leeren Zie dan maar dat je em krjjgtl boonlachte de man Een woordenwisseling een korte worstoling een tweede schot Brnno von ölaib ck was een Ijk De indruk door den plotselingen dood van den alom geéerden baron Brnno von Glalbeck in de naaste kringen en op verderen afstand gemaakt miicht inderdaad verpletterend beeten Het verschrikkelgke vooival werkte als een donderslag op allen die hem badden gekend ZJn moordenaar van smart en berouw waanzinnig schier beweerde dat het volstrekt zgn bedoeling niet was geweest den baron te treffen en zwoer dat door een noodlottig toeval slechts bet schot dat nog op zjjn dubbelloops jachlgcwuer zal moest zgn afgegaan Hg verwachtte z jc straf en bad zelfs om den dood omdat hg zich met de schold op t geweten toch niet in ataat gevoelde het leven verder te dragen iWordt Mrwlfd