Goudsche Courant, maandag 31 december 1906

Beitnjding van Bloedarmoede Bleelciuobt Ualarla Rinnenkoonsj Algemeene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Qebrek aan eetlust De Echte ZINADRUPFELS van Dr DE VRIJ iragen buiten op de roode doos mijn naam onder nevenitaande fabrieksmerk Hen lette daarop Zij zijn overal verknjgbaaraf 0 75 Ook recKtstreeks en franco van de fabriek tegen inzendmg van postwissel f O 76 Ohemisohe Fabriek van H NAN NINO den Haag VnuMCt oreral X 1 1X11 EIWITSfAAL f t A p r llterflesch p r llterflesch f 0 70 WESSANEN LAAP Wormerveer OPGERICHT ttêi HO mifHLIifKR F 1 BIIIFKIC V Voedert ow Vee met de tieivere murwe merk Hter en W t nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Jbr iMj oMia Parljê 1900 Segen Jouden Uedallle sehreel d provinciate regaeringen aan besluiten van schooiverbonden met n me gemeenten tot verbooging van de bezoldiging banner onderwijzers zor valdig te ondeizoeken ten einde na te gaan ol het oogmerk Tan de Praisiscbe regeering om in de bezoldiging van de onderwijzers meer gelijkmatigheid en standvastigheid te brengen en de vlucht van de oolerwyzers van het platteland naar de steden tegen te gaan soms vergdeld werd Deze aanschrijving kon moeilijk anders oltgelegd worden dan als een wenk aan de gemeenten om het ban onderwijzers niet te goed geven opdat de onderwijzers van buiten lal niet in te grooten getale daarheen zonden getrokken worden maar tevredenheid in hun dikwijls armzalig lot zooden leeren betrachten Idtodt s reactionaire maatregel die de gebeele beweging voor lotsverbeteriog van de on dej wyzers remt wordt in de pers kortweg Bremserlass reraverordening genoemd De nationaal liberalen hebben nn bg het bareao van het Prniaische Hois van algeraardigden oen interpellatie ingediend waarbij tl de regeering vragen hoe ol bet standpnnt van den minister te vereenigen is met de rechtmatige belangen die de schoolverbonden bil de verbetering van het peil hnnner volki scholen en die de ooderwijzerd by de stoljeIjjke en zedelijke opbeuring van hnn stand lubben Hoe ver is het hier van daan t Ëen onlangs voorgekomen geval te Schlebrotk is vrij belangrijk Daar het zoo dicht in de boort gebeurd is achten wij het van belang bet te pobliceeren Hier is het Meiolfroow J Roodenborg wonende te Schiebroek meldt ons Het is thans reeds ongeveer zes jaren dat ik zonder ophonden gekweld werd duor een onopboodelgke piJn io den rug als gevolg eener ongesteldheid der nieren Ik was bnitengewoon vermoeid wanneer ik s morgens opstond en m n laap was gewoonlijk onrustig menigmaal kreeg ik plotseling benauwdheden en moest dan transpireeren De urine was onnatuurlijk van kleur en kwam met een sterk branderig govoel Uedurende den laatsten tp had ik alles moeten neei leggen en de minste huishondelóke bozigheid was mjj onmogeluk geworden Op aanraden van een mijner kennissen wenschte ik mgzell eens te behandelen met Foster s Rugpijn Nieren Pillen en ik moet U eerlijk zeggen dat het resultaat schitterend was Reeds na enkele dagen gevoelde ik een groote verlichting en twee weken later kon ik niet meer het minste van de vroegere kenteekenen mijner ziekte waarnemen Ik had niet gedacht dat er een geneesmiddel bestond dat een oad mensch van twee en zeventig jaar in zoo n korten tgd kon opknappen Ik ondcrgeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het pobliek te maken op elke wgze die U goeddunkt De bovenstaande oprechte eenvoudige getuigenis bewijst dat wanneer de nieren aangetast ziJn de rog zwak wordt de piJn komt voort oit de nieren die in bet onderste gedeelte van den rog geplaatst zgn Pleisters en zalven konnen deze pijr niet verhelpen daar ze de nieren welke de smart veroorzaken niet bereiken Verzeker U dat men U do echte Foster s Rogpgn Nieren Pillen geelt dezellde die mejuffrouw Roodeabnrg gehad heelt Zjj ziJn te Gouda verkrijgbaar bö de Heercn Wollf en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco aa ontvangst van pofitwissel k 1 1 75 voor één of f 10 voor zes dooien Verspreide Berichten Fraskruk Er is nog één man die gepleit heeft voor de onscbold der hoofdpersonen in de Dreyfoazaak en die nog gebokt gaat onder de gevolgen van zijn optreden mr Leblois HiJ is inderlgd van de rol der advocaten ge schrapt Senator Ranc breekt in de Aurore een lans voor zijn eerherstel In den gisteren gehouden ministerraad heeft men het ontwerp van Pictuart op afschaffing der krijgsraden aan een onderzoek onderworpen DUITSOIU AÜU Ziehier de verkiezingsleuze der Polen Geen Poolsche stem voor een Doitscher van welke pang ook geen Poolscbe stem voor een Pool die met het centrom samengaat geen Poolscbe stem voor een Pool die sociaaldemocraat is Frankfort en MUnchen hebben een nieuwigheid ingevoerd zg zenden allen kiezers bericht dat bun namen op do kiezerslijsten zgn gebracht Het tgdroovende qakijken is dan overbodig De keizer heeft het huis gekocht waarin zijn grootvader den dug vóér den slag bjj Oravelolte doorbracht ËSQILASD Ia Abordean lal n nieuw varkleiiog moeten plaats hebben wegens de benoeming van Bryce tot gezant te Washington In de Dailj Mail wordt de meening uitgesproken dat de herhaalde bevingen over den geheelen aardboli weleens de oorzaak konden zijn van de instorting van het dak van Charing Cross Station en de verzakking van de St Pauls De Amsterdamsclie beurs kan er ook nng wel bjj I Als alle jaren hebben in Engeland met Kerstmis weer talrgke buwelgkBVoltrekkin gen plaats gehad een oud gebraik dat van de ijenen heet te stammen In de drokte kgkt men blijkbaar zoo nauw mot de mefste gevallen van bigamie komen voor op de Kerstdagen Italië Men gaat te Venetië een groote volksbetooging houden op het San Marcoplein tegen het voornemen van het stadsbestuur de Dogensted mot een brug aan den vasten wal te verbinden Er zitten namelgk aotomobilisten in het gemeentebestour I Rdslakd Een boer vond in een parlij reozel een koperen bos hg bracht ze naar een koopman in Klaodine die het ding kocht en t daarna dadelgk openmaakte Een vreeselgke ontplofSng volgde en bet hoofd van den koopman rolde voor de voeten van den verschrikten boer Ook werd een kind gedood Ahbbika Een technisch blad zegt dat de drokte op de landengte va r Panama bg bet besoek van Roosevelt alleen vertoon is geweest de president die dacht dat al het werk In vollen gang was is leelijk bg den n us genomen Te Kempster in den staat Mississippi zijn biJ een gevecht tnsschen negers en blanken 15 personen meest negers gedood BINNENLAND STATEN GENEÜAAL K B S T E H A M E II Vergadering van Vrgdag 28 Dec Indische begrooting De heer Scholten verklaart dat hg in overleg met den minister het contract met de Handel maatschappij aangaande het koffievervoer zat behandelen bij de begrooting van Koloniën De heer Waller oordeelt dat de Rege ring bij deze begrooting er in geslaagd M aan de eischen van een goed finaivMe l beheer te voldoen en betoogt dat t daarheen gel d moet worden dat Indié in eigen behoeften kunne voorzien wat nog wel verscheidene jaren zal doren De beer van Nierop Verheugd over het geruststellende karakter van deze begroeting op financieel gebied vraagt of er waarborgen ziJn dat deze vrij gonstige toestand blgvend kan worden Spreker vroeg echter hoe het stond inet de ten vorige jare voorloopig ingevoerde belastingen als de suikerbelasting de ver hooging van het uitvoerrecht op tabak in Deli en do ifewijzigde patentbelasting welke niet naar een deugdelijk systeem geheven worden In het verdere debat pleitte de heer van Houten voor invoering van plaatselijk en gewestelijk zellbestoor ook boiteo Java De minister van KoloniSn verklaart dat binnen enkele weken de indiening van het wetsontwerp betrellende de ïnancieele zelfstandigheid van Indié kan worden verwacht De inkomstenbelasting voor Indië is in bewerking maar eischt oitgebreid overleg met Boitt uzorg en zal dos niet voor de volgende begrooting ingediend kannen worden Voorts verdedigde de minister zgn bjleid ten aanzien van de decentralisatie deze moet geleidelijk gaan de Regeering hoopt het volgend jaar te komen met voorstellen tot vestiging van gewestelijk bestuur ook in andere deelen van Indié De Indische begroeting en bijbehoorende ontwerpen werden daarna aangenomen evenals die van Coraijao en Soriname Ook de akte van Algeciras werd goedgekeord Goedgekeurd werd na korte bespreking het ontwerp tot wijziging van het Indisch Regeeringsreglemeot Hierna werd bet wetsontwerp betreffende het nieuwe vijf cents stok behandeld dat den heer van Nierop slechts matig kon bevredigen daar bet thans ontworpen geldstukje niet fraai en ondoelmatig is bjj welke meening de beer van Honten vooral wat betreft de ondoelmatigheid zich aansloot Nadat de minister verklaard had dat hjj niet zal aarzelen den vorm Ie wijzigen indien de noodzakelijkheid daarvan blijkt werd het wetsontwerp op verzoek van den heer van Honten in stemming gebracht goedgekeurd met 21 tegen lé steromen Morgen 11 nur voortzetting F D St Ot berat leo tt ran dan Satan Dec Staatsbl no 319 hondcnde wgziging en aanvolliog van de wet van den 2 isten Mei 1880 Staatsblad no 88 tot instelling eener RiJkspo st8pa irbank gelijk die is gewijzigd en aangevold biJ de wet van 20 7ali 1895 Staatsblad no lai en een wet van den Ssten Dec Staatsblad do 322 boodende verklaridg van het algemeen nut der onteigening van eigendommen in de gemeenten Beorta Nieuwoschans en Bellingwolde noodig voor de kanalisatie van Westerwolde en het in verband daarmede aanleggen van eene spoorwegbaven te Nieoweschans Getneng de Berichten Hot bericht dat de A J V of een combinatie van juweliers te Amsterdam een gioote diamantslgperg wilde bouwen waarvan intusschen niets komt deed hg de vereoniging van eigenaren van diamantslgpergen die uiteraard zeer gekant was tegen het pi n van het boawen eener groote fabriek het denkbeeld opkomen om een enquête te honden over het aantal molens dat op een gegeven dag bezet was Deze enquête is gehouden en het N v N verneemt dat er te Amsterdam 7069 molens zijn waarvan er 5118 zouden bezet zijn Uit dit feit zou dus bigken dat er een 2000 tal molens onbezet is waardoor t bouwen eener nieuwe fabriek totaal overbodig zon ijn Het blad heeft intusschen elders inlichtingen inwinnend andere dingen vernomen In de eerste plaats is zoo wordt verzekerd de erquête gehouden op een dag die geen voldoenden waarborg bood dat alle werklieden die werk hebben werkelijk op dien dag aan den arbeid ware i Dat is feitelijk alleen op Vrijdag het geval men denke aan het looien Voorts is er nooit sprake van geweest dat er behoefte aan nieuwe molens zou zgn sterker nog de firma s Asscher van Dam en Soep bonwen nu eigen fabrieken waardoor het aantal molens met ongeveer 700 stijgt en daardoor komen als deze hibrieken geopend zijn dos weer 700 molens vrg In de toekomst willen blijkbaar de joweliers hu3 diamanten op eigen fabrieken laten bewerken en daarom is het voor hen van betrekkelijk weinig belang hoevool molens er op de diamantslijpergen beschikbaar zgn omdat ziJ liefst breken willen met het stelsel van horen van molens Naar de Tel verneemt worden door de Amsterdamscho politie thans ook maatregelen genomeo tegon de Académies de billard De bonders dezer speel en dobbelgelegenheden worden nl dagelgks wanneer zg hunne séancos geven geverbaliseerd wegens overtreding van artikel 181 der Algemeene Politieverordening van Amsterdam dat als volgt luidt Het is verboden hetzij voor zichzelf hetzij voor of namens anderen openbare vermakelijkheden te geven of voor het publiek toegankelijke bijeenkomsten tot ontspanning of vermaak te doen houden Beschonwt nu de rechter de académies de billard als een vermakelijkheid of ontspanning in den zin van dit artikel dan heeft de politie een krachtig wapen fti de hand tegen deze verderfelijke leerscholen en kan haar verdwijning binnen niet te langen tijd worden tegemoet gezien Men meldt uit Deventer Gisteravond heeft er bij den beer N aan de Vischpoort een vrg ernstige gasontploffing plaats gehad toen deze een licht in de gang wilde aansteken Hij werd daarbij n het gelaat gewond terwjjl zijn hoofdhaar en knevel verschroeiden de materieele schade is niet groot De ontploffing ging met een zware slag gepaard De bewoners hadden reeds eenigen tijd gaslucbt geroken doch van deskundige zijde was verzekerd dat er nergens een lek was te vinden Te Londen is dezer dagen een droevig ongeluk gebeurd Een mei ije van vier jaar was met haar klein broertje alleen thuis Het kleine broertje huilde om den pop die t meisje had Zg ging toen naar den schoorsteen en riep 8t Niklaas breng een pop voor klein broertje Haar kleertjes kwamen daarbij niet het vuur in den haard in aanraking Zij vloog in brand en is aan de gevolgen overleden De hevige sneeuwval van den Woensdag nacht komt de gemeentahegrooting van Berign te staan op ruim 200 000 mark aan opruimingskosten Uit sommige zuidelgke staten in N Amerika komen weer berichten van ernstige botsingen tusscheii blanken en negers In het etadje Wahalak ontstond in een tram een twist welke uitliep op een vechtpartij twee negers werden daarby doodgeschsten door den blanken wagenbestuarder Spoadig daarop was de heele streek in rep n rMi De ugari haddan iloh ewapand n waren te hoop geloopen Troepan die vaa elders waren opgeroepen kwamen nog nol bijtijds do gewapende negers verliotea d stad en trokken zich terug in een nabui bosch waar xü zich verschansten Tot mi bepaald treffen is het nog niet g oaua wel worden af en toe scholen mC tnsschen beide partijen Te Leavenworth in Kansas hebfoiw reden negeraoldaten een brotaal stukje it gebaald Zg hielden een tram tegen sloegtt de ruiten stok molesteerden de paaajgint en mishandelden wagenbestuurder en coadocteor 1 Op bet oogenblik zijn er in Londen 123 000 armen of 26 op elke doizend Inwonend w z de armen van wio men weet ei die van staatswege onderstand genietea Behalve in 1904 en 1905 is er sinds 1872 nooit zooveel armoede in Londen geweoiL Vooral naar de armhoizen was de toeloot i groot Er zjjn nu ruim 70 000 menschen ia meer dan er ooit geweest zgn naar men weA Naar De TJd verneemt is in den toeitaik van den persoon die Zaterdag II aan hert Centraal Statio i te Amsterdam onder een in beweging jjjnden trein geraakte eooige verbetering gekomen Het is een lid der Italiaausche Opera welke dien avond io üea zou optreden Amsterdam 28 December 1906 Volgens bet Weekblad van de Commissi bank te Amsterdam zjjn in de week geëindigd 28 December door tujschenkomst dier Bank verhandeld do navolgende Hinder Courante Fondsen Algemeene Waarborg Hjj Hypb voor Nederland 10 pCt gestort 140 pCt Aand Commanditaire Bankvereeni ging van Es en Co 8 Stichtsche Bank Serie B 20pCt gestort 180 Surinaamsche Bank 110 n Utrechtsche Credietbank 10 pCt gestort 135 Nederl AmerikaaoscbeLand Mg 5o Serie lOpCt gestort 180 Oranje Nassau Hypotheokb 10 pCt gestort 100 Residentie Hypb voor Nederl 10 pCt gest 90 Dtrecbtscbo Hypotheekbank 10 pCt gesl 137 140 Westlandsche Hypotheokb 10 pCt gest 180 5 pCt Oblig Halangscbe Oofloor lffj 90 Aand Mg voor Ng verbeid on L nd exploitattio in de Transvaal 10 Uandelsveroeuiging Onder ling Belang 50 3 2 pCt Oblig Blaauwboedenveem 90 Aand Fransch Holl Oliefabrie ken Calve Delft 120 5 pCt Oblig Zuid Hollandsche Beetworlelsnikerfabriek 100 Aand Holl MiJ tot het maken van Werken in Gewapend Beton 140 Installatie Bureau voor moderne kantoren v b Benier en Co Serie A 106 Intercom Tolef Mjj 136 Oester Stoomtram Uü 104 5 pCt Ie Hyp Oblig Bouwgrond Mij Nieuwerschie 40 41 Aand Overtoom Exploitatie Mjj van Bouwterreinen I 911 Bouw Mij iWarmoesgracht 50pCt Amstel Hotel Mg 105 Mü tot exploitatie der onderneming Krasnapolsky 130 Nederl Indische Levensverlekering en Lijfrente Mg 40 pCt gest 320 Nederl Lloyd 12pCt gest 80 Nederl Verzekering MiJ Protector zonder betaling voor het gestarte bedrag Gew aand Drentsche Kanaal Mjj 7 pOt Oblig Gemeente Velzen per resto f 1200 oorspronkelijk f 4000 96 4 pCt Pandbr Oranje Naaaaa Hypotheekbank pCt Oblig Vereeniging t Chriatel verzorging van krankzinnigen in Nederland 96 3 pCt Oblig R K Parochiaal Kerkbestuur v d H Nicolaas teMonnikendam 69 3 pCt Oblig Parochie van den H Angostinus te Utrecht 69 Hectaren New Grenada t 0 09 Opr aand Javasehe Bosch exploitatie Hü I 21 Javasehe Cnltnnr Hij f 10 Nederl Amerikaansche Stoomvaart MiJ t 266 Bew r Deelger Nederl Indischa Landbouw Mij t 48 Rest bew Stoorobootreederij t h van schepen a b N Diep en te IJmuidea 106 Bew V Deelger Stnhiweiasaobnrg Raab Oru Spoorweg Mg I 16 Stadsnieaws GOUDA 29 Decembor 1906 Bü Kon besl van 27 dezer is aan na te noemen officieren bij de rustende schotterij alhier op bon verzoek eervol ontslag verleend de beeren J J A Montiju en H Knuttel i onder gahoadenheid dat zjj de op hen oil kracht der wet nog rnstenle verplichtingen ais gewoon lid der schotterij volbrengen bü do rustende schutterij alhier aan J H Schouten als Iste luiteuant en aan H N Valckenier de Greeve als 2de luitenant en aijn by de nMtende schotterg alhier benoemd tot kapitein commandant A van ReeiU Dortland tbams kapitein en tot kapitein jhr H A A Meger thans Iste loitenant kwartiermeester met den personeelen rang van Ifaptteia De voorloopige vergunning tot aanleg en exploitatie eener paardeniram alhier van het station tot het eind der Oost Haven werd door den heer Krieger aanvaard Morgen zal er weer een wedstrijd gespeeld worden tnsschen do voetbalclubs Olympia I en D F C II uit Dordrecht alhier op bet terrein aan den Rotterdamschen djjk G a s c o n t r 0 1 e December 1906 5 uur namiddag mM 14 80 Kaarsen 5449 Calorién Drnk Lichtkracht Warmtegevend Vermogen Voor het examen Uoogdoitsche taal M O akte B is gister te Groningen o a geslaagd de heef J K de Raaf alhier Voor het examen boekhoode K XII laagde te s Gravenhage de heer T de Vries alhier Men schrijft ons uit Moordrecht Voor ons departement van de Maatschappij tot Nut ran t Algemeen werd do derde apreekbentt vervuld door den HeerEdmond Vilser Jor stod te Leiden Het was voor de eerste maal dat spreker hier optrad 41a onderwerp had hü gekozen het zevende gebod burgerlijke zedenkomedie in vier bedrijven van Heijermans Het stuk vulde den ganschen avond en uit de diepe stilte en de onverdeelde aandacht van het publiek mocht men opmaken dat bet insloeg en dat men i r prgs op stelde met een der beste Btakkan van den schrijver kennis te maken Het stak werd meetterlijk vertolkt Vooral Engel en de familie Ricandet deed spreker zeer tot hun recht komen Lotte kon wat sympathieker worden voorgesteld en Bart in het 3de bedrijf sprak te luid zoodat vele aijner stellingen niet duidelijk genoeg irerden verstaan Maar in weerwil van deze kleine opmerkingen werd bel geheel met zeer veel talent weergegeven en deed de Hoer Visser lich kennen als nitstekend declamator Bet Triendelijk woord van dank van den Voortilter was wél verdiend De Heer Visser lielooft als Notsspreker een succesvolle loepbaaa tegemoet te gaan Beroepen bg de Gereformeerde Kerk te Waddingsveeo ds Chr Broins te Hendrik IdoAmbacht HiiEKDORP Maandag middag had de laadbeBwerskneebt van C v R toen hij te Ï aard zittende van huis ging het ongeluk aar zgn paard schrikte dat en berijder en Saard op bet ijs terecht kwamen Daar het B natourlijk door de zwaarte brak raakte bovenrarmelde knecht beklemd tnsschen het S aard en bet ija waardoor hij zich ernstig ezeerde De geneesheer die direct ontboden werd kon i 0g niet conslateeren of het been gebroken dan wel zwaar gekneusd was IBQggQNDEN Mijnheer de Redaettur Zon U zoo vriesdelijk willen zijn naar laalaidiBg van een ingezonden stuk voorkomende in het Dagblad van Gouda van 28 December voor bet onderstaande een plaatsje in te ruimen P De onderatandscommissie der vereeniging Armentorg heeft van dat stuk omtrent de weduwe Wont die moet leven van een klein inkomen maar op het oogenblik ziek is en bovendien haar zieken vader tot haar last heeft kennis genomen en dit geval in haar vergaderingvan hedenmiddag besproken daar er naar den toestand waarin deze vronw verkeerde een onderzoek was ingesteld Dit geval is ongetwijfeld iets dat ligt op den veg van Armenzorg daar het hier te doen ia om in tijdelijke behoefte te voorzien De vereeniging ia dan ook bereid om hier naar bare beate krachten te helpen doch daar de vraag om hulp op het oogenblik zeer groot i Beende de onderatandacommiesie dat het in t gegeven geval het beate wat om zich aan te alnites bü den wenieli dei iniendera van genoemd atnk Zij noodigt daarom de ngezetenen vao Gooda die Tets voor de weduwe Wout willen afzonderen vriendelijk uit om hunne gave te doen toekomen aan den penningmeester der vereeniging den heer R Moerkerk Wacbtelstraat die gaarne de gelden in ontvangst zal nemen om zoodoende Armenzorg in de gelegenheid te stellen deze vronw afdoende te helpen U mijnheer de Redacteur dankende voor de opname noem ik mg hoogachtend Uw dienstw W GOL Secretaris der onderslandscommissie Gouda 28 December BEÏÏRS VAK EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV StaaUteentnijen PoBTDOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 Ru8LAas Iwang Dombr Obligatie 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLUHBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24 i HypotheekBanken Pandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 S 9 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScbeepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 UK Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O Hypotheetbank te Amsterdam 4 100 3poorviegleeiiingen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 367 Premieleeninqen bHLOia Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 ï Divereen Mvj tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Scheepvaart MaaUehappijen Pand Hollaud Quif Stv Mij 35 EXPOSITIE er nieuwste modellen W intermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met bijbehoorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PELTERIJES van de goedkoopste tot do beste soorten in scherp concurreerende prgzen Aanbevelend Ti üói i a VERSCHEIDENHEID Men seint uit Amsterdam Een zware brand woedde gisteravond in het dameshoeden en modemagazijo Ue Wit in de Leidschestraat De brand ontstond in het atelier waar kort te voren de lichten waren uitgedraaid De spoedig opdagende brandweer was het vuur weldra meester doch niet dan nadat zoowel atelier als de hoogere verdiepingen ernstig van vuur en waterschade hadden geleden Te D ia de burgermeesterplaats vacant Verschillende gegadigden hebben gesolliciteerd en onder hen ook een der raadsleden zekere beer T Daar komt een dezer dagen een officieus telegram uit den Haag van den afgevaardigde ter Tweede Kamer voor het distriet dat de heer T benoemd isl Officieel ia t nog wel niet maar burgemeester is i Groote vreagde in D Een serenade wordt gebracht aan den nieuwen burgervader t regent gelokwenschen en Z n Edelachtbare acht zich varplicht tot dank een grandiose tnif te geven Hoe er feest gevierd werd weten we niet maar uit betrouwbare bron is ons verzekerd dat d champagne voorraad in t darp aheel ii Bltgepat t Tot zoover ging alles uitstekend en waarscbijnlg k was ook de rest heel goed van atapel geloopen indien men maar niet tot de trenrige ontdekking gekomen was dat de heela borgemeestersbenoeniirg een misplaat ste grap was en I telegram van a tot z verzonnen No is de teleorstelliog groot in D Arnh Ct BurgoriL ke Sta d GEBOREN 27 Dec Catharine ouders C Q de Jong en M G Scholten 29 Maria Elizabeth ouders J T de Jong en M E Dongelmans OVERLEDEN 25 Dec C Heerkens 1 m J Serlé 79 j 26 L Pak 20 j 11 m J Stikkelorum 84 j Hm C Reurings wed J G Boekamp 64 j C A Moons 11 m 27 G W Zandijk lm G Hoebeek 58 j ONDERTROUWD 28 Dec J de Korte en M C Ratten A Jongeneel en A C Palsgraaf C Jansen en E van Stappershoef ADViJliTiJi MIIüX JuliileuiD Ur ÜAk RKIt M KMKIJKIt De aanbieding van het Huldeblijk der patiënten cal plaats hebben op Zondag 30 December a s des middags ten 3 uur in de Sociëteit De Réunie DE COMMISSIE Nolans 91 P CAVBIER M Wm TE GOUDA lal in het openbaar om contant gold verknopen 1 Op DINSDAG 15 en WOENSDAG 16 JANUARI 1907 s morgens 10 uur in de Sociëteit I E RÉUNIE aan de Oosthaven to Gouda Twee nette zeer goed onderhouden Inboedels bestaande uit 4 L SAWNAMEUBLEMENTKN waaronder zes antieke stoelen en fantenil twee pianino s etc Voorts Slaapkamer ameublementen Beden Tafellinnen Vloerkleedeo Kristal Porcelein o a een zeer grooten Oud BlauwPorceleinen Schotel Glas en Aardewerk waaronder twee Eetserviezen enz Verder een belangrijke hoeveelheid Wgn Boeken en een groote partg Goud Zilver en Juweeleo Te bezichtigen ZATERDAG 12 JANUARI t g n betaling vnn O O en MAANDAG 14 JANUABI telkens van 9 tot lH en H tot 4 oren Het Goud Zilver en de Jnweelen zollen worden verkocht Diosdagmiddags 2 uur de Boeken en Wjjn Dinsdagsavonds 7 nur ii op VRIJDAG 18 JANUABI 1907 s morgens 10 nor in het bols GOUWE C 178 en daarna aan de WACHTELSTRAAT P 228 Diverse roerende goederen als Haarden Kachels Eantoormoobelen 3 Brandkasten waaronder een Miher s Gordijnen Gaskronen Bad met Badkachol Tuinmeubelen en meer s Morgens v6ór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaris en HH Curatoren in het failli saement der firma Oebr Biezenaar HUIS TE HUUR Ucerenhuis Oosthaven It 8S Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder fiinke Tuin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 1 A Echte Oude Jenever K 1 Mghtcap IliOI I P HOPPE 1 ills 1 Verkrijgbaar bö j PEUTERS Jz 1 1 ï i ly 1 UI Of e cA4t M kwriirMtd H lld en Ge Oja elle Van af heden en verder dagelijks verach verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korboenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T OOTTELINQ Poelier Oosterslraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 f OE nOBDKOOPSTE DE MEEST PKACTiaOHE J DE MEE3T VOLLEDIGE M O D Ii B I 4 II B 1 y zgn beslist die der Firma WELDOif THE LADIES JOUltSAL met minstens drie gratis geknipte jiatrooen en een geklonrdo plaat TUE ILL DRESaMAKER met een gratia geknipt patroon THE BAZAAR Ot CHILD RESS FASHlOStl Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAOT Vw Boelihundelimi ProefHuintnem Alle tnft koêtel Holl BIJvoegitel Van aiitt iu deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Uen Haag lENISDEFOTTMTHES Ifeu tvtirlt veu K Ui i t KltK re letroi UIT UIT Mao ïi h vak l HAVK SWAAY Züt E OORINGHEH Deia THKEEN worden algelirerd u verzegelde pakjes van v twM en een half en een Ned one met vermeUling van Nommer en Prijs voorzien van nevenatoani Merk volgent da Wet gedeponeerd Zich tot de aitvoerini van eerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BKKEBAAI T Lz