Goudsche Courant, dinsdag 1 januari 1907

aÖtt MT J èÊ f Mm fM aM f m w M s Mr ix isa A£ iis f ato¥ AJv £ méim i o 102S1 Dinsdag 1 Januari 1007 45ste Jaargang fiOUBSCHE COmNT DiieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TeletoiiiN M De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per IK 8t ƒ 1 70 Alzonderlijke Nomraers VIJFCËNTEN Telefoon Ho St ADVB RTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Dit No bestaat uit twee bladen EER STE BLAD VoorTjoreidencL Militair On derri t Onderzoek ter verkiVjging van een Bewijs van voorgWoefendheid De BURGEMEESTER vaA GOUDA brengt ter kennis Tan belanghebbrnden dat zg die zich hebben aangemeld tot deelneming aan het in Januari a s te bonden onderzoek ter verkrijging van een bewgs van voorgeoelendheid voor dat onderzoek znllen moeten aanwetig zgn op Woensdag den 9 Januari 1907 des voormiddags te 9 uren in de Kazerne Miier GOUDA den 81 December 1906 De Bargemeester voornoemd R L MARTENS Kleinhandel Id sterken drankr BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge rt u i der Draiikwet tar openbare kVDnis dat bij hen i ingekomen het liavolgebde verwek om Terlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank van R van der Kemp m de benedenlocaltteit van het pereeel aan de Stoofsteeg W jk A No 74 Binnen t weken nadat deie bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van het verlof schrineUjke beswaren inbrengen Gouda den 31 December 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER 1907 Keo nieuwe tijdkring ligt voor ons Nieuwe bezems vegen schoon van t nieuwe rerwacht men veel goeds In t laatst van t jaar lijkt alles duf en versleten De koopman legt z n oude gebruikte boeken weg en begint met frisschen moed zijn nieuwe aan te leggen Mocht t oude jaar hem ook al geen bevredigende winsten hebben opgeleverd bij denkt onwillekeurig met een zeker optimisme an t nieuwe jaar Hij hoopt door dit of dat te doen zijne zaken te bevoordeelen En gelijk het den handelsman gaat zoo gaat het in den grond van de zaak ieder onzer I Wij hebbeu onze idealen voor het nieuwe tijdvak Wat is de mensch zonder idealen t Gelukkig hij die ze schept hij blijft op den moeilijken levensweg a2 staan en trotseert dikwiijls al de bezwaren die hem worden ongelegd Met nieuwen lust aanvaarden we dus en strijd in de nieuwe periode En of nzonnig of somber weer is oj Nieuwjaaij wij storen er ons niets aan wij gii toch mot een blij gezicht onze bloecbrerwanten vrienden en kennislen gelujtwenschen t is druk op straat en gezellig in huid want ieder heeft op Nieuwjaarsdag tocd wat te zeggen dat uit t hart komt I k stormt de jeugd naar grootrader W naar grootmoeder om ze te begroeten p den eersteling der dagen En de grijze udje8 leven Op bij t zien van die jolige raëisjes en jongens wien de blos der gezondheid elMinbezorgde vreugde op 4e wangen gloeit K fet een lach op t gelaat die van herinnering spreekt en een traan in t oog die van medegevoel getuigt worden de gelukwenschen ontvangen Ga maar zoo door blijde zonnige echt Hollandsche jeugd I Wij hebben voor ü niets dan goeds te wenschen in t nieuwe jaar Toont U steeds t land van Hildebrand waard te zijn Wordt trouwe flinke degelijk ontwikkelde burgers echte steunpilaren van OudHolland van t goede vrye land dat we eeren en liefhebben om zijn instellingen om zijn vrijheid om zijn wakkere mannen die op elk gebied nog genoemd mogen worden I En nu denken we onwillekeurig aan de laatst verloopen gebeurtenissen in de Tweede Kamer der StatenGeneraal Wie den loop der discussies heeft gevolgd en wie heeft dat in de laatste dagen niet met ambitie gedaan die heeft gezien dat er onder onze volksvertegenwoordigers van welke kltur ook nog een kloeke geest leeft Eeh kracht ging er van hen uit een lust ftm zaakrijk en flink op te treden die ctrbiedt afdwingt E eeresaluut brengen we hen en niet het iniost ook den Minister Staal die zijn naam is toevallig t symbool vanzyn slotrede heeft gezegd dat flinke echt Hollandsche woord Ik buig niet naar Unki of naar rechts ik sta hier midden in de Kamer rechtop gelijk t een Minister betaamt Men kan mij tot aftreden nopen u eln dan zal het zijn voor mijn beginsel order onze vlag met een onbevlekte witte baan Die mannentaal heeft resultaten gehad die men niet verwachtte WflidB we dan den staatkundigen tocstani van andere landen vergelijken met den onzen dan hebben we alle reden om 1907 welgemoed in te gaan met de beste heilwenschen voor allen en voor de Koningin en haar Gemaal m de eerste plaats I Bloeie ons land stijge ons volk in achting bij andere natiën I In t bijzonder hebben we ook onze heilgroeten te brengen aan t Bestuur onzer stadj Wij hopen en vertrouwen dat ook in 1907 veel goeds tot stand komt in onze gemeente Er is nog werk in overvloed Dank zij t kapitaal dat aan onze stad is vermaakt zal weldra een nieuw ziekenhuis verrijzen waarvan de bouw aan bekwame handen is toevertrouwd En wat zal men met het oude Gasthuis beginnen Zal men daar een Badinrichting vestigen Gelukkig heeft de Gezondheidscommissie het stichten van een dergelijke inrichting al aangeduid als eene voorziening in een groote behoefte Moge Gouda met zijn toenemende bevolking niet langer achterstaan bij andere gemeenten op dit gebied Wij zijn overtuigd dat het Bestuur onzer stad aan deze zaak in 1907 ook de noodige aandacht zal wijden Ze is in t belang der volksgezondheid en elke maatregel ter bevordering daarvan moet door den Gemeenteraad met beide handen worden aangegrepen I Hoe onbekend de toekomst ook voor ons moge zijn als wij elk in onzen kring met de beste voornemens bezield zijn voor t nauwgezet ver vullen van t geen de plicht ons oplegt dan gaan we met verö ouwen voorwaarts I Hij dwingt mij kfim te zijn en sterk Terwijl mij tharfe bloedt En als ik ween dan zegt hij werk Als ik niet kan gij moet Want volg ik hem dan rondom my Schept hij mij vrede en licht En stemt mij t hart zoo ruim zoo vnj Hoe is zijn naam DE PLICHT Moge ook in 1907 ieder zich scharen om den troon van Koning Plicht Z n heerschappij is voor allen een zegen zijn bevelen opvolgen met de grootste stiptheid brengt ons de vrijheid waarnaar ieder moet streven om met opgeheven hoofd t onbekende tegemoet te gaan Buileiilandsch Uverzichi Reuter seint nit Parijs d d 29 Dec De discussie over het wetsontworp Briand werd hervat De eerste twee paragraten van art 1 werden aangenomen met 134 tegen 91 stemmen de 3a paragraal met 180 tegen 93 Het geheele artikel werd daarop aangenomen zonder nieawe stemming De Senaat ging voort met de behandellof van d wet Briaod en nam de eerste dijte artikelen aan 1 f De Senaat nam de wet Briand in haa geheel aan met 190 stemmen tegen 100 ea daarop de voorloopige twaallden der begrooting De zitting is gesloten Reuter seint uit Washington d d 29 Deo De heer Straos Amerikaanscb minister van den handel heett een commissie benoemd voor een onderzoek van de wet der Vereenigde Staten en de wetten van andere landen op de behandeling van tnsschendekspassagiers De heer Straus acht de Passenger Act van 1882 niet meer overeenkomstig de moderne toestanden en is van meening dat deze wet herzien moet worden daar sommige van de stratbepalingen overdreven en andere onvoldoende zgn Nu de nieuwe kieswet is aangenomen en het Oosteorgkscbe parlement den 30en Jan FEVtLLETOI Tegen den Stroom 6i Hen moest alle voorzichtlgheidsmaatregelen aanwenden om hem te beletten zich ell t kort te doen BoUmeyer voelde zich zoo geknakt dat hu er ernstig aan dacht liJn eigen landgoed Bohenjesen te vetkoopen de pacht van Krieme op te geven en de heele streek voor oed te verlaten Slechts bet eenmaal gegeven woord door hem zelt tegen den dierbaren afgestorvenellnitgesproken dai hij it loven en welzijn het landgoed Crieme gedurende tien jaren onder zijn beheer zou honden hield hem ternj D5rthe zei hjj ik geloot dat de wereld met eiken dag lochtet wordt DSrthe knikte maar en zei niets t Was haar onmogelijk te denken aan dien goeden baron zijn lieve vrouw en den kleinen Knnibert mder dat haar de tranen in de oogen sprongen Ook op Biehard scheen het noodlottig tertgeval van liJn eenigen broer een groo t ten Udink te heben maakt en t gevolg iiUTu moobt Toor ign penooB Inderdaad gunstig heeten Bg Bruno s lijk barstte hy in tranen los en deed hij de gelofte zijn leven te znllen verbeteren Olarisse stond als in een marmerbeeld veranderd aan de doodkist van haar htil en liet stilzwijgend alles langs zich heen gaan Zg liep als in een droom de slag die haar getroUen bad was zells voor haar sterke ziel te hard geweest Zg had geen tranen en niemand hoorde een klacht over hare lippen komen Eerst toen het zware deksel neerviel op de eikenhouten kist die haar alles bevatte zonk zij met een luiden gil ineen De sterke armen van Richard waren het die baar opvingen en het machtelooze lichaam op een rnstbank neervleiden HOOFDSTUK XVII Een jaar was verloopen Bleek met een gelaat als van nieuw Ivoor doch bijna nog schoener dan voorheen wandelde Clarissa door het park Een zwar t eenvoudig rouwgewaad omsloot hare gestalte Met afgemeten tred schreed zij daarheen aan bare hand de kleine Knnibert de jonge bezitter van het majoraat het kind waarvoor zij alloen nog leefde Maar neen als een heilige plicht ala een dierbaar aandenken haar door Brono vermaakt ba I schouwde zg ook de stichting van het lietdehnis op de stille weide in t bosch op t zeilde plekje gronds waar bij voor altoos de oogen gesloten bad Ook heden gelgk bgna dag aan dag richtte zjj hare schreden derwaarts nadat zg eerst in stil gebed had nedergeknield hg Bruno s gral Een dame evenals zg in diepen rouw volgde haar Dat was de barones van Struendorl Bg het leven van haar echoonzoon was zij slechts zelden lang achtereen op Tronzow geweest de omgang had zich integendeel meestal bepaald tot een kort bezoek dat dan door haar kinderen eveneens was beantwoord Na Bruno s dood was daarin evenwel verandering gekomen want de harones vertoetde nu dikwgis weken lang op Troniow om gelijk het heette de alleenstaande jonge vrouw tot steun te dienen Olarisse liet haar maar begaan Ze was te vrjendelgk en te zacht van aard om ook maar met een enkel woord zich tegen die moederlgke zorg te verzetten maar ze kon t niet van zich zelve gedaan krpgen om tegenover die moeder lucht te geven aan het nog altgd verkropte gemoed Mevrouw van Strnendort was op toogenblik niet alleen Richard wandelde naast haar n was naar t scheen met haar ge wikkeld in een levendig gesprek waaraan zij al hare aandacht wijdde Jk doorleef myn dagen eenzaam en vreugdeloos mevrouw en doe boete zooals ik t verdiend beh te doen verklaarde hjj en de uitdrukking van zQn gezicht was daarbij werke i k die van een berouwhebbenden zondaar Mevrouw van Strnendortt s deelneming was gewekt Laten we hopen Richard dat ook voor a de hemel weer helderder wordt dat je nog recht gelnkkige jaren moeht znllen beleven antwoordde zij hem niet aandoening de hand reikend Richard Olatheck drukte ze zachtkens die h d Ja laten wg t hoopen meYi ouw I Ik heb vele tekortkomingen gehad in nign leven doch t is mg gegaan als zoo mi nig atader Dat plotselinge sterfgeval dat geheel onverwachts ingrgpen van den wreedun dood in een krachtig door en door gezond jong menschenleven heelt mij tot bezinning gebracht en mg een blik doenjlaan In denafgrond waarlangs ik maar onbezorgd voortliep i Mevrouw von StruendorU drukte tanWelun haar zakdoek tegen de oogen Bichar fMg welken indrnk zijn woorden teweeggebracht hadden en wist geschikt vad dien indrgk gebrnik te maken Wordt tenolfd