Goudsche Courant, dinsdag 1 januari 1907

p f pX niteengsat begint men io OoBtenriJk om de nieuwe verkiezingen te denken En daarbg doet zich tlians een opmorkeliik en voor den goeden gang van zaken veelbelovend ver chynsel voor De in tallooze fracties gespleten partgen doen pogingen om tot hereeniging te komen De Dnitsche partyen in Bobemen en Moravië zjjn daarmede begonnen zjj onderliandelden druk om tot een groote Daitscbe partij te geraken En de Tajeclieu hebben op initiatlel van de jongTsjechen dit voorbeeld gevolgd Wanneer dit mocht gelukken en het nieuwe parlement uit groote nationale clericale en Bociaie partyen zon bestaan zou de gang der wetgeving daarmede natnurlgk zeer gebaat liJn Maar o bet slagen zal is met bet oog op de Oostenroksche parlementaire geschiedenis van de 1 iatste 20 laar nog zeer twötelachtig De wet Briand is in den Franschen Senaat beliandeld De commissie ait den Senaat had den heer Lecomte benoemd tot rapporteur itjn rapport in het Journal olftciei opgenomen w JBt er op dat debeD ling tot stichting der associations cultuellês niets bevat dat met de religieuze behoelten der katholieken ol met de openbare orde in strijd ie Alle andere godsdienstige gezindten hadden dan ook zonder esnige aarzeling de wettelijke bepalingen opgevolgd slechts de katholieke kerk bood tegenstand en de Fans bepaalde zich niet zooals na de Duit sche Juniwotten van 1875 tot een formeel protest maar greep door zyn verbod om de wetten van de Republiek op te volgen in de rechten van dien Staat en zette de burgers aan tot ongehoorzaamheid Men kan daarom zoo vervolgt het rapr port van Lecomte niet verwachten dat Frankrijk voor Rome zal capituleeren Het is duidelijk dat de kerk de dingen tut het niterste wil laten komen om daardoor het tolk te brengen tot den wensch dat de wet gewijzigd zal worden De nienwo wet door de Regeering ingediend verijdelt die plannen tU slait zich volkomen aan b j de wet van 1905 en wil door gemakkelijk na te leven voorschriften de vr je uitoefening van den godsdienst waarborgen Op 8 Januari komt Se Pruisische Landdag böeen en de nationaal liberalen hebben besloten ook daarin de sedert lang gevolgde zwijgeod toestemmende bonding te laten varen om flinker en met meer nadrnk op te treden Reeds heeft de fractie b j den Landdag een interpellatie en acht voorstellen ingediend die blijk moeten geven van haar herwonnen arbeidslnst De belangrgkste dier voorstellen is zeker wel dat tot wijziging ging van het Pruisische kiesstelsel dat reeds 100 vaak en zoo scherp veroordeeld is zelfs door Bismarck en toch maar aldoor werd gehandniaafd Het voorstel der nationaal liberalen luidt Het Hnis van Afgevaardigden moge besluiten aan de regeering te verzoeken ten spoedigste een wetsontwerp in te dienen waardoor het kiesrecht voor den Landdag wordt gewijzigd en wel in dier voege dat met behoud van de wet van 27 Jnni 1360 rekening worde gehouden met de veranderingen die sedert hebben plaats gegrepen voor de nieuwe indeeling der kiesdistricten en voor de be paling van het aantal afgevaardigden in die districten te kiezen en dat met behoud van het verhoogde kiesrecht b j verhoogden belastingplicht ook een verhoogd kiesrecht worde ingevoerd dat de indirecte verkiezingen worden afgeschaft en dat voor de minderheden een evenredige vertegenwoordiging mogelgk zj Uit dit voorstel kan worden afgeleid dat de nationaal liberalen geen radicale wijziging van de kieswet wenschen en niet voor Pruisen willen doen wat Bismarck voor het Rgk deed het algemeene enkelvoudige directe kiesrecht invoeren Z j villen integendeel het verouderde drieklassenstelsel behouden maar behalve voor vermogen ook voor ontwikkeling en hongeren leeftijd voorrechten geven een soort meervoudig kiesrecht invoeren Wanneer de nationaal liberalen van dit voorstel eenig succes verwachten voor de Rijksdagverkiezingen dan zullen z j bedrogen uitkomen en juist daarvoor schijnt dit voorstel in hoofdzaak thans ingediend te ziJn V Het Hbl V AntW vestigt de aandacht op de volgende uitlating van den Antwerpschen burgemeester Hertogs b j de pr jsnitdeèling in het Athenaeum Die uitslagen zeide hij bewijzen dat bet gebruik van het Nederlandsch als voertaal b j de lessen in enkele vakken weldoende beeft ingewerkt op heel het onderwijs We mogen het wel bekennen in vroeger t jd stond ons Athenaeum op verre na zoo hoog niet als thans en maakten w j in den Palmares van den algemeenen wodstrp een heel schamele flganrr Het is slechts na de toepMilDg d r wet vu 1888 dat d toattand fe lde van lieverTlde verbeterde tot we eindelijk beelemaal ftn de spits kwamen van al de gestichten van middelbaar onderwijs in bet land Dra verbetering geschiedde geensiins ton nadeele van bot onderwijs der Fransche taal waarin g j niet minder dan 26 onderscheidingen bebaaldet tegen 29 in bet Vlaamscb dus ongeveer evenveel en die onderscheidingen in bet Franscb werden behaald in gelijke verhouding door de leerlingen van t Vlaamsch regiem zoowel als door die van het Waalsch regiem Daarentegen hebbon op de 34 leerlingen van het Vlaamsch regiem er 14 een onderscheiding in d beide talen terwijl er op de 14 leerlingen van het Waalsch regiem slechts één in dit geval is En zelfs in do vakken die nog uitsluitend in het Fransch worden onderwezen komen de leerlingen van he Vlaamsch regiem ver vooruit in de wiskunde behaalden de eerste 11 onderscheidingen tegen 2 gegeven aan de laatste in de handelswetepscbappen 10 tegen 2 Ëindelgk van de 48 medekampers z jn er maar drie die geen onderscheiding bekwamen deze zgn alle drie leerlingen van het Waalsch regiem Z jn deze feiten niet leerrijk en wgzen z j niet gebiedend op de verplichting af te breken met een stelsel van opvoeding en onderricht dal indruischt logen do natunr Burgemeester Hertoga zoo toekent het H V A hierbg aan is niet wat men noemt een flamingant doch als TIaamsch burger voert hg de toal der gezonde reden door het Fransch onderwijs van Vlaamscbe kinderen als indruischend tegen de natuur te bestempelen Nog meer gelgk heeft hij op de vorderingen van het onderricht te wgzen wanneer bet natnnrigk wordt gegeven t Is niet do dwaling of de stijfhoofdigheid der ouders die in het onderwijs van invloed mogen z jn doch enkel wat de opvoedkunde voorschrijft BINNENLAND ST ATEN GENERAAL KKnS rE KAMBII Vergadering van Zaterdag 30 Deo Gdedgekenrd werden de begrooting der Landsdrukkerij voor 1907 de in 1904 te Parijs onderteekende regeling tot bestrijding van den handel in vrouwen en meisjes ontwerpen tot toekenning van Rijkssubsidie voor aanleg en exploitatie van spoorweglijnen in de Overbetuwe tot explotatie van gouvernementswege buiten het Liwagebied in Suriname de leening voor het Surinaamsche Immigratiefonds de hoofdstukken Huis der Koningin en Nationale Schuld van de Staatsbegrooting 1907 en de Wet op de Middelen Bg dit laatste ontwerp deelde de minister van Financiën mede dut niet behoeft te worden overgegaan tot verhooging van de tarieven bg de telegraSe en telefonie de uitkomsten vooral der telefonie wgren er op dat dit bedrgf in de toekomst zeer loonend zal worden Betere naleving van de Zei elwet zal de minister trachten te bevorderen De vergadering is gescheiden tot Maandag 7 Januari In de Staatscoui ant van heden is opgea omen de wet van 8 Dec jl Staatsblad No 319 strekkende tot invoering van Staatsschuldboekles b j de Rgkspostspaarbank Door de wet van 1896 is reeds bepaald dat de directie dier bank baar tnsschenkomst verleent voor het beleggen van spaargelden in inschrijvingen in een Orootboek der Nationale Schnld of in certiflcaten van die schuld De thans afgekondigde wet bepaalt dat inleggers in de Rjjkspostspaarbank voor bun tegoed of een gedeelte daarvan inschrijvingen op een te bunnen name gesteld Staatsschuldboekje kunnen verkrijgen voor bedragen van ten minste f50 of veelvouden daarvan tot f 600 toe Degeen op wiens naam bet boekje is gesteld heeft het recht van de bank te vorderen óf de levering van een inschrijving in het Grootboek der 3 pCts Nationale Schuld overeenkomende met het bedrag van het boekje nommaal of betaling na aftrek van commissieloon van een som gelgkstaande met de waarde van dat bedrag Over dat bedrag wordt door de bank 3 pCt in het jaar uitgekeerd en tweemalen per jaar die rente bijgeschreven in het spaarbankboekje van den rechthebbende Deze wet welke nog verschillende bepalingen omtrent de nieuwe regeling bevat treed eerst in werking op een nader bjj Kon besluit te bepalen dag Er moeten namelijk nog regelingen worden vastgesteld omtrent vorm en inrichting der Staatsschuldboekjes de regelen van in en afschrijven daarep en het commissieloon Stadsnieuws GOUDA 31 December 1906 Aan de Raadsleden zjjn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 17 December 1906 Door den heer W C van Oei broodbakker alhier wordt vergunning gevraagd om in den noordelijken gevel van zgne brood en bübchuitbakkerg welke chter aijn woon en winkelhuis aan de Lar Groenendaal Wgk I No 42 gebouwd wo dt zeven r ampjes aan te brengen uitzicht gevende op den gerioleerden grond der Gemeente kadastraal bekend Gemeente Gouda iti Sectie B No 663 op welken grond hg krac tens hem door de Gemeente verleende vergunning rccbt van uitgang en overpad beeft Tegen de inwilliging van dit verzoek bestaat onzerzgds geen bezwaar en met de Commissie van bgstand in het beheer der Gemeentewerken wier advies door ons werd ingewonnen zijn w j van oordeel dat wegens de geringe afmetingen welke de raampjes verkrggen in dit geval niet de gewone retributie van f 0 50 per raampje maar een minder bedrag ter erkenning van de rechten der Gemeento behoort te worden gevorderd Wg hebben mitsdien de eer Uwe ver adering voor te stellen aan den beer W C van Oei bovengenoemd en zijne rechtverkrijgenden tot wederopzeggens toe vergunning te verleenen tot het hebben van zeven lichtraampjes in den gevel van z jne op de peroeelen Sectie B No 707 en 708 te bouwen bakkorg uitzicht gevende op den boven aangeduiden gerioleerden grond onder voorwaarde dat de raampjes worden ingericht ten genoegen van ons College on dat aan de Gemeente telken jare te beginnen met 1907 b j vooruitbetaling zal worden voldaan eene retributie van f 1 Gouda 28 December 1906 Nadat door ons College krachtens Art 21 van bet Reglement voor het Gymnasium Gemeenteblad 1889 No 81 aan den heer A L van Cven op zgn verzoek wegens ziekte verlof was verleend bepaalde Uwe vergadering op ons voorstel hg haar besluit van 21 September 11 No 20 goedgekeurd door den Minister van Binnenlandscho Zaken den 6 October d a v dat de lessen in de natuurlijke historie op het Gymnasium tot den 31 December e k zonden worden waargenomen door Mej J Regnvaan tgdelgke Leerares aan de Rgks Hoogere Burgerschool alhier De heer A L van Uven heeft zich thans onder overlegging van een geneesknudtg attest tot U gewend met het verzoek om het door ons College verleende verlof te verlengen voor den termijn waarbinnen h j bigkens genoemd attest nog ongeschikt zal zgn lot het hervatten van zgne werkzaamheden Het College van Curatoren door ons geraadpleegd deelt ons mede dat bigkens ontvangen bericht van den Heer Inspecteur der Gymnasia het verlof den Heer Van Uven als Leeraar aan do Rjks Hoogere Burgerschool verleend zal worden verlengd en de waarneming zgoer lessen voorloopig aan Mej Reijnvaan zal bigven opgedragen terwijl omtrent de vraag of da Heer Van Uven zgne werkzaamheden zal kunnen hervatten waarschijnlijk omstreeks Paschen eene definitieve beslissing zal moeten worden genomen Onder deze omstandigheden de Heer Van Uven bekleedt de betrekking van Leeraar aan het Gymnasium gecombineerd met die van Leeraar aan de Rgks Hoogere Burgerschool zjju wg bereid het verlof te verlengen tot 31 Maart a s en hebben w j de eer onder overlegging van het schrijven van Curatoren aan Uwe vergadering in overweging te geven te bepalen dat Mej J Reijnvaan voorloopig tol 31 Maart 1 k met de waarneming van de lessen in de Natuurlijke historie op het Qymnasinm belast zal bigven Den 23en Deeember herdacht de heer J H Bakker Nfbmeger den dag waarop hg rich voor 25 jaar hier ter stede als arts vestigde Een Comité vormde zich om den geachten jubilaris op dien dag een blijk van belangstelling te geven en slaagde hierin uitmuntend niet alleen patiënten uit de stad maar ook patiënten dievroegor hier hadden gewoond zoölerü hunne bijdragen Gisteren werd het cadeau bestaande in een ameublement door het Comité aangeboden in de Zaal Nut en Vermaak die voor deze gelegenheid met planten was versierd De heer Dr L A Keeper voerde hierbg het woord en zeide ongeveer aldus Waarde en hooggeachte Dokter Toen een der hier aanwezige personen als ik wel heb was t en dame met echt vrouweiyken en daarb door hoogachting en waardeering verhoogd speurzin had ontdekt dat t weldra vijf a twintig ja ir geleden zou z jn dat gg U hier te Gouda als arts vestigde ontstond al zeer spoedig ook hiJ anders niet licht ontvlambare personen een waar enthousiasme m U dien dag eens recht duidelijk te toonen hoe hoog U biJ uwe vele patiënten staat aangeschreven Bijzonder talrp waren dan ook de bewijzen Tan harteiyke belangitelling in nw aanstaand feest di de inmiddels zich gevormd hebbende commissie van allo zijden mocht ontvangen ook van de zijdo van hen die reeds lang de stad metterwoon verlaten hadden doch vroeger het voorrecht genoten hadden utot doktor te mogen bobben Doch daar kwam op eenmaal van slechts al te wel ingelichte zgde bot bericht dat gg uw zilverfeest als arts niet wenscht te vieren althans niet met een min of meVr openbaar hftldobetoou en dat gu van plan waart n daaraan te onttrekken door voor een tijd de stad te verlaten Doch wei verre van t eenmaal opgevlamde enthousiasme te verdooven werkte dit bericht slechts als de tegenstand die de uitwerking der kracjit verhoogt En gg gingt i iderdaad uit de stad wat meer zegt uit het land net als een Rus die uit vrees voor aanslagen met zg n heele gezin de grenzen overtrekt Maar de commissie met het kalme beleid dat z j va U hadden afgezien wachtt tot dat gg ten slotte toch wel zondt terugkeeren in de stad uwer inwoning en gg U dan wel moest overgeven En zoo staan w j leden der commissie thans eindelijk voor u en wg danken U dat U ons dan ten slotte nogide gelegenheid hebt willen geven om U thai4 uit naam ook van Uwe talrijke patiënten oèze har elgke hulde te brengen Z j beeft me verzocht thans het woord tot U te richten Een oogenblik aarzelde ik bewust uls ik was dat mg hiermede een zware taak zou worden opgelegd Doch ik die als ik wel heb het voorrecht h b tot een uwer oudste patiënten te behoore n meende tobh mg aan die taak niet te mogen onttrekken en ik aanvaardde die in de hoop dat ook hier t woord bewaarheid zon mogen worden pectus est quod disertum faat het is slecl ts het hart dat welsprekend maakt Zooals dan bleek waarde dokter wildbt gÖ in den beginne misschien in den grondthans ook nog van eenig bewgs van hoogachting en waardeering niets weten Wg i die ODzeo dokter kennen kunnen ons zo levendig voorstellen wat U daarbij gedacht misschien ook wel gezegd hebt Nu ja di jubilea we kennen ze als iemand nben zekere periode in een bepaald gareeltjel heeft geloopen dan wordt hg gehuldigd alsof hjj heel iets bgzonders gedaan heeft en als hjj dan niet bepaald kwaadMHig geweest dan heet hg ook nog edel We hooren t U zeggen 1 i Moar beste dokter de zaak ïtaat hier toch wel eenigszins anders De commissie die thans hier voor U staat werd aiet gevormd doch zg schoot samen z j dreef niet maar werd gedreven voortgedrongen zelfs en wat z j u thans te zeggen heeft is niet verwogen en bedacht manr dringt zich op y a moet dus gezegd worden Doch wellicht zegt gg nog nu ja ik overdreef maar in elk geval is dit enthousiasme waarvan gg spreekt niet in juiste verhouding tot mgne verdiensten Als u dat pgt dan z j het ons vergund u daarop te antwoorden met een aantal vragen Weet giJ wel beste dokter wat in die atgeloopen vgf en twintig jaar gg geweest zjjt voor die onder deze wier levenskracht gÖ ook door uw suggestieve opgewektheid telkens opnieuw hebt weten te voorschijn te roepen en wier langzaam heenzinken naar het oiet zijn gg door uwe kunde en uw beleid hebt vertraagd P Beseft gij wel boe dankbaar U waren die zoo bezorgde echtgenooten wier vrouwen ter neer lagen van scherpe pünen doorvlijmden die g j hunne vrouwen die zg reeds verloren waanden hebt teruggeven met een kind asn het hart 1 Herinnert gg u wel hoeveel zelfbeheersching en geduld van u geëischt werd als gij dikwijls zelf nog niet wetend antwoorden moest op vragen van die van angst schier radelooze moeders vragen verschillend van aard doch allen in een kring zich bewegend om die eene m jn kind gaat toch niet sterven f Hebt gg er wel een levendige voorstelling van hoe vaak g j thans wel wetend mannen en vrouwen in de kracht van hun leven doch ondermijnd door het sluipend gif eener ongeneeslijke ziekte toch nog altijd hoop en moed hebt weten te geven zeo hun levenskracht hebt verlengd en verder hun Igden door uw kunst hebt verzacht f Herinnert gg U ten slotte om nu niet alles te noemen hoe dikwijls t D eerst na dagen weken misschien van inspannend zoeken eindelijk gelukken mocht genezing aan te brengen toen U zelf reeds begon te wanhopen P En wanneer gg nu ook nadat wjj ü dat alles weer voor den geest gebracht hebben nog zegt ik weet dat alles niet of ik vat alles niet dat ik meer heb gidaan dau ieder ander medicus zou gedaan hebben dan zeggen wö en de honderden patiënten die ons op dezen dag naar U toe dreven Maar zg z i weten het wel en zjj zjjn ü innig dankbaar voor alles wat gg voor ons gedaan hebt en wg vooIod ons gedrongen U op deze dag eens te zeggen hoe groot onze dankbaarheid is en hoezeer wiJ U hoogachten Dooh wat gij ons geeft kunnen wjj U niet geven W j kuttnen slechts een wensch uiten voor nw geluk Maar in dien wensch zg dan tevens iets neergelegd van onze dankbaarheid van onze vereering voor uw persoon En daarom alsof gg een wonderdocent geneesheer waart uit de middeleeuwen die daar gaat door do hem ter eere druk bevolkte str iten dringen wg ons naar U toe vatten wjj Uw hand en als gg dan elko hulde zacht afwijzend verder wilt gaan roepen wij allen als uit één mond Heil I driewerf heil onzen kondigen medicus onzen besten onzen trouwen dokter I Een wensch ook voor Uw geluk mevrouw Bakker Nieme jer Wat Uw man voor ons deed daarvoor dankon wg ook U Geen man toch kan zich met opgewektheid aan zgn dagelijkschen arbeid wgden zoo hg daarbij niet heeft den stillen steun z jner vrouw Doch ook meer rechtstreeks hebt gg IJ voor ons patiënten moeten opofferen Nachtelgke rust gezellig sam enr jn orde en regelmaat in uw hnis dit alles word zoo vaak verstoord doordat wg Uw man moesten roepen mis schien ook wel eens en dat was voor U zeker wel t hardst slechts riepen omdat we wat al te bevreesd waren Voor alles S wat ook gij n op deze W jze vooit ons getroost hebtj zeggen wg U thans hartejijk dank DJBh keeren wjj thans tot nzen dokter ternJB Zooals wi reeds zeiden geven wat geeft kuniien wg niet Mhar wat el kunnen en dau ook Ivoelens van dankbi arheidi iend cbap wlarmeoi ii Hen is dit oogachting de en en niting gilfrcn ook enii in den meel tastbaren v nk I fl Nafaiens uwel taf f e pnt iiten wier namen gg dit album opgeteekend bieden wg y dijt big aan dat U hopen kvg V el zult vaar n En ü Mèvrouw l Éie ien wydi Ii Itl a n hulde aan daarbg voor ons deedt En ten slotte Moge het iia Mevrouw Bakker Niemeger en bun gelukkiggezin stee js welgaan I wool gevel gesel Nadat het prachtige cadeau in oogenschonw was genomen Jjprak daarop de heer Bakker Niemeijer eenige woorden om zgn hartelgken dank 4e betuigen vuor hnt aangeboden cadeau Wanneer hg nog eens een J eos mocht doen dan zoo hg voorzeker het zelfde kiezen omdat hij z jne betrekking lief had alleen betreurde hg het dat hg niet meer wist De aanwezigen complimenteerden daarop den jubilaris en zgne familie en de beste wenschen werden hem toegedacht De Collecte bg gelegenheid van het voltrekken van huwelgken op het raadhuis heeft in 1906 opgebracht f 223 34V Met de doodschonw van personen die zonder geneeskundige behandeling in deze gemeente zgn overleden is gedurende het jaar 1907 belast Dr J G Rups Westhaven No 162 alhier Men verzoekt ons mede te deelen dat de londerstandscommissie van de vereeniging Armenzorg baar vergadering zal houden op Woensdag 2 Januari des namiddags ten 2 uur in het gebouw Arti Legi ADVËRTENTm Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het voor ons zoo smartelijk verlies van onzen dierbaren oudsten Zoon Broeder en Kleinzoon JOHANNES PHILIPPES betuigen wg onzen hartelgken dank Namens allen B W VAN DB PAVOORDT H VAN DE PAVOORDT ïAK DEE Wolf Gouda 31 Dec 1906 HUIS TE HUUR Hcerenhuls Ooslhaveo 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Zenuw en Haairlijders oidt lit overtniging als een werkelgke hulp in den nood het boek an bevolen Na ontvangst van adres per briefkaart or Jt it boekje franco per post toegezonden door tOBKFOBli B Boeknan Zaïtbommel Stoonbootdiensl J POT Co Direclie T TROMP tvROTÏEBDAM Kantoor WIJNSTRAAT 40 luiere Telefoon 970 agelljksclic l len§l ÜDA ROTTEKDAM VISA VERSA f Vertrok van ÖOUDA behalve Zyndkgs voorm 0 uur fsrlrek van ROTTERDAM dagoinU behalve Zondags des nam 9 uur igpl saan deCÜÜWK blJdeSiroopfabrlek Kantoor GOUWE C 4 5 Interc Telefoon No 182 af 1 Jan 1907 kost E J0 i s cl3m e kim p fi li kii te 2 jÉsikllobus uli itiiü bjis Mm EDKOOPSTE DE MEEST PRACT1S0HE DEMEEiT VOLLEDIGE Agant A f PNT M O I K B I 4 BI i zgn beslist die der Firma rUB LAÜIES JOÜHSAL met minstens drie gratia geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKMH met een gratis geknipt patroon THE BKZAAB OF CHILD HESS FASUlOUa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen V Haagt Vw Boekhandelaar Proe nummerit Alle mei hossel Holl Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modelion zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bg MILLY SIMONS Den Haag SENiaMJTTiNTBES Meu worit verlucht op t VKIfiH te Iett ii UIT HBT MaO S£1JN TAN VI lUVK SWAAY ZO E GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes vaa v Uoie en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenataanr Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders auubeve ieude J C BIJL voorheen J BBEEBAAKT Lz Mgn heilgroet aan Vrienden Begunstigers en Bekenden G DE RAADT Meubelen Bedden Tapijten Peperstraat J Vergeer Schilder W van HULZE firma BAHLMAN en Co i 1 J MPii p f KOFFIE en THEE Uagaz in xDe Avondster Veel zegen en voorspoed toegewensoht aan m jn geachte Begunstigers en Stsdgenooten b j den aanvang von het Nieuwe Jaar Gasfitter M M VAN LOON jDen Lezers van mijn Klanken heil Den Leden van den Raad van Schoonhoven I een goede gezondheid en veel stof tot praten JAN BAZUIN £ van iSooffova Briod Beschuit en Koekbakker Westhaven 150 Bij den aanvang van het Nieuwe Jaar Gods besten zegen toegewensoht aan al mijne Vfienden j Bekenden en Begunstigers h LEFFLANG Melelaar en Witter Lange Noodgodsteeg Gouda 1 Jan 1907 Het Compliment van den Dhg A UITTENBOÖAARD Cz Handel in LANDBOUWARTIK LEN Lange Tiendew4 70 Heil en i Zegen toegew enscht fasn mgn geachte Clifntèle A Ni LOM f i f IL A Hollander lüis siN rijtüigsch ldêr Boelekade tegenover Ons Genoegen 2 i l ed A Rietveld FRUITHANDEL 9 1 Lange Tiende weg 91t W van Slo tum Spoorstraat Gouda a TmTveëTs STUKADOOR p f Vrouwensteeg J DE MOL Ma TAILLEUR p f M BINlIEirDUE p f Tiendeweg De ondergeteekende brengt biJ deze den Heilwensch van den Dag aan zgne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan J ANNAARS Vrachtrijder Kattensingel Wed C Verburg p f Kleiwegsteeg S D BOON p I Stationschef Smit Ut Metselaar p f en Turfmarkt Het compliment van den dag aan Begunstigers en Stadgenooten van J A BLOM en Echtgenoote Torfmarl£t i F m m mil HOEDEN en PETTENMAGAZIJN p f Kleiwegsteeg No 304 Bij den aanvang van t Nieuwe jaar wenscht de ondergeteekende z jne geachte Clientèle Vrienden en Bekenden veel heil en zegen in t Nieuwe Jaar A VAN HELLEMONDT Firma L tui Wankom L V d WOLF Directeur der Begrafenis p f A SLKGT ZEEUWSCH TARWEBROODBAKKER p f Nieuwe Haven T ZAAL 7oorh C LUN£NfiUR9 Conflaear p f Turfmarkt en Markt Heil en zegen toegewenschl aan al mijne Vrienden en Begunstigers en blgf m j steeds op het minzaamst aanbevelen A H KÜLIK Metselaar Nieuwe Haven No 31 in Heil en Zegen toegewensoht aan al mSca Begunstigers zoo binnen als buiten de stad W IDENBURO Kleiwegsteeg Stukadoor Het Compliment van den Dag aan Begunstigers en Stadgenooten N S POLAK Korte Tiendeweg W Ii van der Steen TAILLEUR Kleiwegsteeg p ti D € de Goedereu Korte Tiendeweg D 18 Gouda P t L de HBIJ BOTER en KAASHANDEL p f Nieuwe Haven 198 Il SLANGË T Mr SMID p f Lange Tiendeweg Bg den aanvang des jaars wenschen wü onze geachte Begunstigers en Vrienden veel Heil en Zegen toe JAN DE JONG ZOON Pakkistenfabriek Kattensingel Gouds L BOOQAERDT Banketbakker p f Lange Tiendeweg J VERGEER HOÜTHANDEL p f Kattensingel Heil en Zegen toegewenscht aan al mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden L VEERMAN Firma Wed Mol c GHOEITEITDAAL Handel in Ververschingen p f AALTJE BAKSTEEG C 191 Het Compliment van den Dag aan al mijne Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten de stad door L V D BEEK Lange Tiendeweg c9 f rlnMman i SCoen UITGEVERS p f G J BIK in HOEDEN en PETTEN p f Lange Tiendeweg Ondergeteekende brengt bij dezen de Heilwensch van den dag aan z jne Bekenden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan D KÖRING Lange Tiendeweg Mr Zadelmaker