Goudsche Courant, dinsdag 1 januari 1907

s So 10221 Dinsdag 1 Januar 1907 45ste Jaargang fiOPSCmöËMfL r Meuws en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken Teletom No 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Tsyï én Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco perpost 1 70 f Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon K ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd P ROND Pz IJZERHANDELAAB wenscht Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar Het Compliment van den Dag aan mijn geachte Begunstigers Vrienden en Familie G J LÜQTHAKT Vleeschbouwer en Spekslager Spieringstraat F 56 Firma F J v d PAVüORDT CAFÉ p i Zeugstraat Veel Zegen en Voorspoed aan Vrienden Familie en Begunstigers in het Nieuw begonnen Jaar C A VERZIJL Vleeschhonwer en Spekslager Spieringstraat F 52 I i I B LIEPKLT VLEESCHHODWEK p J Korte Tiendeweg 96 Wed A PII O Kleeding Magazijn DE STAD PARIJS V t WISBRDN LIFFHANN MARKT v t H C WERNI K p t Markt S H POLAK Instrumentmaker v l C F BÜSCH Markt Gouda p 1 Het compliment van den dag aan Begunstigers en Vrienden J A DONKER Markt FirmaC G v d Post v t Btj de jaarwisseling wordt aan vrienden en Bekenden alle goeds toegewenscht door CORN VAN LEEUWEN Markt Koekbakker jr Jl JMarée Pz SIGARENHANDEL Raam Westzgde O 232 Gouda M Het Compliment van den Dag SPEKSLAGERIJ p 1 Bogen Met de aanvang des jaars bieden onder eteekenden bun beste wenschen aan Firma J J VERDEIES Fabriek van Stoom en andere werktuigen Gonda Raam 1 Januari 1907 Aan mgne Vrienden en Stadgenooten zg een gelukkig en zegenrijk Nieuwjaar toegewenscht C P W DESSINS Veel Heil en Zegen toegewenscbt aan Tritinden en Bekenden H J MARÉE p f Gouda H G V D WOLF Cafe L ESPÉRANCE Boelekade Gouda P t S 3 van Ó9r Sprong SPEKSLAGERIJ p 1 Karnemelksloot Het Compliment van den Dag aan Begunstigers en Stadgenooten J VAN ELK Boomgaardstraat Bij den I aanvang van 1906 wenscbt ondergeteekende zijn Begunstigers vrienden enverdere kennissen veel Heil en Zegen toe p t M M BELONJE Je Agent Bierbronweril De Ahstel J Ph van Leeuwen KEIZERSTRAAT Vleeschtouwer en Spekslager p t H J V ISCHALEN TAPIJTMAÖAZIJN BEHANGERIJ en STOFFEERDER Lange Groenendaal 106 Gouda Heil en Zegen toegewenscbt aan Trienden en Bekenden J VAN DEN HEUVEL Handel in Brandstollen Gouda XpTïTOX W van üiokkum VLEE8CHH0ÜWEH Lange Groenendaal I 178 NIEUWE SCHOENWINKEL p I Wijdstraat J DE iHOL Beddenmagattjn p 1 Wijdstraat iT P DE WIT Vleescl uteer en Spekslager p 1 Nieuwe Haven eó cM £ int V am MODES p 1 Wijdstraat LOUIS BISSCHOP SIGAREN MAGAZIJN p 1 Dubbele Buurt Bö den aanvftng van 1907 wenscht de ondergeteekende zijn Begunstigers Vrienden en verdere Kennissen veel heil en zegen toe C SMITS Schoenwinkel Kleiweg f BIJ de verwi§§cliiig van I Jaar WcDSclK lc Onna BLIj¥I IS3 iV U V al te gafir Veel Voorspoed Heil en Zegen Celnh op al uw wegen I Tevens inaaht zij er op altent ds trouwens reeds alom bekend llat wil men Boter goedkoop geurig ileu lu baar winkels t Wapen van Asten moet zijn Het compliment van den dag Firma B de Jong Gouwe J j C Kamphuizen Gouwe p 1 A P IAUTENS CO p 1 J H B r iulsing uit de Amstcrdamsche schhandel ouwe wenscht aan alle menschen een Gelukkig JTAC LIEPELT VLEESCHHOUWER p I Gonwe C 197 Nieuwjaar Mijne gpachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen ziJn de beste heilwenschen Heil en Zegen toegewenscht aan al mön Vrienden en Begunstigers N M ENGELBRECHT Gonwe Broodbakker H J EABOUW en Ëchtgenoote Loodgieter Raam W VAN DER SITEEN Spekslagerii Gouwe C 7l EA DIESTELHORST p 1 p 1 I r 7ANWIJlI3AAIllËiI Onder dankbetuiging voor het ruimschoots Coillenr p I vang van het Nieuwe Jaar mijne begunstigers en vrienden zoowel binnen als buitej de stad veel heil en zegen toe Mü voortdurend in UEds gnnst aanbevelende A J DONGBLMANS Raam Vleeschbouwer Firma L J florijn p 1 GOUWE Heil en zegen toegewenscht aan al onze Begunstigers en Bekenden zoowel buiten als binnen de stad De Erven A VAN MEÜR8 Oosthaven Nieuwe Haven Handel in Binnen en Buitenlandsch Gedisteleerd Wpen Likeurhandel F MiiifliLiJ p I I C vanSTAVUREN DECOBAJTBVB C J BRÜIJNEL Spektlager p 1 Gonwe C 227 L BINiKGKDIJH GOUWE C 172 p 1 II ZtKDVOORT Doelesteeg 236 p I De ondergeteekende brengt bil deze den Heilwensch van den dag aan zijne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bij voortduring beleeld aan W l D v RIJMENAM Veerstal Joh Uit ten bog aard Horloge n Inetrumentmaker p 1 Korte Tiendeweg D 17 D tiKltKITSËIV Voorstraat P 309 p 1 J OUüEHKEKk SIGARENMAGAZIJN p 1 Korte Tiendeweg G SCHÏÏITENIAKEE Prins Hendrikstraat p 1 Heil en Zegen toegewenscht aan al mgne Begunstigers Vrlecden en Bekenden C VAN DER VLIST Lange Tiendeweg Behanger W BRUiJNE KOFFIEHUIS en STALLING p 1 Bleekerssingel By den aanvang van dit jaar de beste zegen toegewenscht aan Begunstigers Vrienden en Bekenden W ERBERVELC Tiendeweg Firma J VAN ZONNEVELD Schoenen en Laarzenmagazijn DE ROODE LAARS Lange Tiendeweg D 71 p 1 A M UEKKER Handel in BIER en LIMONADE Kappenersteeg en Karnemelksloot 1 J A KAARS SPEKSLAGER p 1 Lange Tiendeweg 6 € êefieteergS in Assurantiën p 1 M J BOOT HANDEL IN BOTER EN KAAS p 1 Lange Tiendeweg Het compliment van den dag aan al mjjne Vrienden en Begunstigers C M VAN WIJNGAARDEN Bij den aanvang van het jaar wenacht de ondergeteekende zgn geachte Begunstigers Vi lenden en Bekenden zoowel buiten als binnen de tad veel Heil en Zegen toe J SMIT in Manufacturen 90 Jl UhnScgaaró p 1 Haven Firma C Lourens LANGE TIENDEWEG p 1 TWEEDE BLAD Verspreide Berichten Feibkeijk Zoodra de nieuwe wet zal zijn afgekondigd zal naar nit Rome gemeld wordt depaus in een schrpven aan den aartsbisschopvan Parijs kardinaal Richard uiteenzettenwaarom ook deze wet onaannemelijk ia endoor de Katholieken als nietigmoet worden beschouwd In het departement Sivoje ziJn zeven burgemeesters vau ban ambt ontheven omdat zÜ geweigerd hebben aan de geesteljiken kennis te geven dat de kerken en pastorieën onder sequester waren gesteld DOITSOHLAND De gemeenteraad van Straatsburg heelt een van sociaaldemocratische zi de ingediend voorstel aangenomen tot invoering van een werkloozeoverzekering volgens bet Gentsche stelsel Bij wijza van proel staat de stad voorloopig een bgdrage toe van ten hoogste 5000 mk par jaar In Duitschland zijn militairen die esn deserteur overbrengen verplicht op dezen met scherp te schieten als hü tracht te ontvluchten Herhaaldelijk hebben hierdoor andere personen dio toevallig ifl d nabijheid w r fl gevaar geloopen ta worden getroilen Onlangs ia zulk een geval in een straat van Hamburg voorgekomen De Senaat dier stad heelt nu biJ den Pruiaiachen minister van oorlog nadrukkelijk verzucht bet voorscbrilt in te trekken althans voor de straten eener stad RüSLiBD De nieuwe verkiezingsinstructie staat alleen aan wettelijk georganiseerde parlgen toe om gedrukte stembiljetten uit te reiken aan de kiezers MUOKEO De correspondent van de Times te Tanger zegt dat het nieuws der alzetting van Baisoeli onder de inboorlingen bekend is geraakt en dat ontegensprekelijk zijn prestige reeds geknakt is Tairgke notabelen der omliggende dorpen hebben in het kamp van £ 1Guebbas den eed van trouw aan den sultan algelegd Gemengde Berichten Vrijdagmorgen is op dnn spoorweg biJ den Cruquiuaweg te Amsterdam een zeer droevig ongeluk gebeurd De remmer J van Hasselt in dienst van de H IJ S M kwam van ziJn werk om zich naar zijn woning te begeven Aan den overweg gekomen zag hiJ blijkbaar niet een losse locomotiel naderen waarmede men iian bet rangeeren was Hij werd door de locomotief gegrepen en letterlijk aan stukken gereden Het aene been van den ongelukkige werd bij het onderlijf afgereden bet andere op verschillende plaatsen gebroken Verder geraakte de man nog twee vingera kwj t en kreeg bij verachillende andere kwetsuren Deerlijk verminkt werd hij dua in het 0 L Vrouwegasthuis opgenomen waar bij omstreeks 11 unr overleed Men bericht nit Rijssen d d 28 Dec Vrpag kwam de heer P van Vliet Jr Bondsvoorzitter van Patrimonium hier teneinde een onderzoek in te stellen in verband met de werkstaking bjj de flrma Ter Horst en Co en Zaterdag de beer Wielin ga vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur der Chr Patroons Vereeniging Boaz blijkbaar voor betzelfde doel Beide hoeren hadden een onderhond met oartijen Naar aanleiding daarvan hebben zoowel de firma Ter Horst als het stakingscomité in overweging genomen da benoeming van eene commissie bestaande uit per MBeB die bititen de kweatie staan om zoo mogelijk tot eeu bemiddelingsvoorstel te komen Beide partijen hebben hunne beslissing voorbebouden Het drijlijs in de groote rivieren is toegenomen op verschillende plaatsen heelt men de scbipbruggen moeten wegnemen Do Zuiderzee is eveneens een ijsvlakte Hier en daar ia door de sneeuw belemmering in bet verkeer gebracht bijv in Friesland doch in vergeigking met bet buitenland van weinig beteekenis Volgens de legende zou het jaar ten tjjde van Romnlus 753 voor c hr uit tien maanden bestaan hebben Numa Ponfpilius voegde er twee maanden Januari on Februari bg die aanvankelijk aan het eind vau het jaar kwamen Dit nu was een maandjaar van S54 dagen er moest dus ora de twee jaar eene maand van 22 dagen Mercedonins worden ingeschoven Door onwetendheid ol door opzettelijk verkeerde inlassching soms als gevolg van staatkundige verwikkelingen was ten tyde van Julius Cesar de burgerlijke tijdrekening zoo in de war dat zu met het ware zonnejaar bijna drie maanden verschilde on Cesar om haar weder in o eroenstemming met den waren tyd to brongen in t jaai iQ vnor Chr 80 dagen inschoof Met behulp van den sterrenkundige Sosigenes werd nu het jaar naar uen loop der zon op 365 dagen bepaald met invulling van één dag om de vier jaar na den 24 Februari Deze dag werd on tweemaal geteld De namen der Romeinaehe maanden waren dezelfde als in onzen tijd behalve Jnli en Augustus dia vroeger Quintilis en Soxtilis de vijfde en de zeada heetten maar door Augustus naar Coaar en zichzelf verdoopt werden September October November en December maken in zevende achtste negende tiende bet eerste raaandencöler vol Met December werd het jaar gesloten als van ouda en met den bijgevoegden Januari werd weder een nieuw begonnen de eerste maand en nu van een twaalltal Men acbrijlt nit Middelburg De Kerstdagen hebben in Zeeland zooveel aneeuw gebracht ala in jaren het geval niat was Vooral den tweeden dag vielen de vlokken in zoo groote hoeveelheid en zoo langdurig neer dat op sommige phatsen de sneeuw een halven meter en hooger lag De stoomtram van Vliasingon kwam eerst in den middag voor bet eerst hier aan en de treinenloop ondervond ook groote vertraging Op een plaatsje in Devonshire bestaat de gewoonte dat om de vijftig jaar de gemeento de inwoners onthaalt op een rozijnenpodding welke voor allen genoeg moet opleveren Dit is dit jaar weer geschied de podding woog 900 pond Dinsdag stapte te Poitiers uit den sneltrein van Parija naar Bordeant een net gekleed reiziger dia een zware verwonding aan bet boold bad Men bracht den gewonde die geen Fransch verstond naar een der dienstkamers waar bleek dat de man nog meer verwondingen had zoodat bjj naar het gasthuis vervoerd werd Hj overleed daar eenige nren later In ziJn portelenille vond men kaartjes met den naam Gustave Loove Moskou Mirsliskowsky Percanlo t 27 29 een spoorbiljet heen en terug van Parijs naar Biarritz 700 Irenes een cbèque boekje op een buitenlandsche bank en ook Nederlandsche bankbiljetten Een Hagenaar heeft meldt de H Ct een twintigtal werkloozen aan het werk gezet om op ziJn kosten een sneenwbuis te bouwen aan de Groothertoginnelaan Morgen zal daarlo den bus geplaatst worden waarin gaven kunnen gestort worden voor het Leger des Heils t Kunstwerk van sneeuwbouw is de moeite waard om gezien te worden Men meldt nit Nijmegen Do rocherche alhier heelt gisteravond aangebonden de echtelieden V Duitschers in vrband met het uitgeven hier in de laatste dagen vau valsche rijksdaalders en guldens waarvan zu verdacht worden Zg ontkennen doch ziJn aan het vervaardigen van valsch geld niet vreemd want in Duitschland werd deswege de man tot twee jaar de vrouw tot zes maanden ji ovangenisstral veroordeeld HiJ is uit de gevangenis ontsnapt na een vorblijl aldaar van acht maanden en nam de w jk naar Rotterdam Sedert eenige dagen vertoefden zij hier in een alaapatede Het hier uitgegeven valsch geld onderscheidt zich van echt door klo r en gewicht n mist het randschrilt In den taad van Blocmoudaal hadden gister eenige onverkwiklteioke tooneeltjes plaats lusscheii den burgemeester en den heer Tidemaii Aanleidende oorzaak de benoeming van een ondorwjzares te Overveen De heer Tidem in en eenige andere leden wilden op de voordracht geplaatst zien mej Hommos de plaatsverv onderwgzeres en daar wilden B en W on de aohoolopziener niet aan Da hoer Tideman stelde nu aan B en W eenige vragen r oi bet waar is dat de schoolopziener maar zeer kort in da klaa van mej H ia geweest of do andore sollicitanten in een hoogere klasse proefles hadden gegeven dan die waarvoor een onderwijzeres gevraagd werd en ol het hoofd der school niet kort geleden een gunstig rapport over mej H had uitgebracht aan hot hoofd dor school te sGravenzande De voorzitter wilde deze zaak wel onderzoeken maar wilde nn tich overgaan tot benoeming De heer Tideman was hierover gebelgd en verweet den burgemeester een onwelwillende houding tegen hem te hebben aangenomen waarop do voorzitter antwoordde dat mr Tideman zich onwelwillend gedroeg Eindelgk werd een voorstel van den heer ter Hoffsteede aangenomen om de voordracht naar B en W terug te zenden ter aanvulling daar mej Samson no 3 der voordracht door oen benoeming elders niet meer in aanmerking wenschte te komen Daarna werd de herziening van de politie verordening behandeld Mr Tideman had een aantal amendementen ingediend welke de voorzitter zeide niet te kunnen ontcijferen De heer Tideman die deze amendementen al den 25n bad ingezonden zag daarin weer onwelwillendheid van den voorzitter deze toch opende den briel welke de amendementen bevatte eerst ter raadsvergadering De voorzitter zeide niet de bedoeling gehad te hebben onwelwillend te zjjn Mr Tideman Dan is u t onbewust I Geroep Ontoerekenbaar I Mr Tideman constateerde dat als de voorzitter de bedoeling niet had gehad onwelwillend te zijn er bj dezen een schakel ontbrak tnsschen bedoeling en handeling weshalve bjj hem aanraadde zich onder geneeskundige behandeling te stellen of een poos rust te nemen ten einde dien schakel terug te vinden Onder applaus van een deel van den raad waarmede later nog eenige andere leden in stemden betoogde mr Tideman dat de voorzitter en niet hü mr Tideman den voortgang der zaken vertraagde door zijn houding Terwijl de voorzitter de heer Immink de schuld gaf aan mr T zocht deze ztjn papieren bijeen en verliet de vergrdering De Séance galjjk de beer ter Hoffsteede het noemde werd nu gesloten POSTKANTOOR TE GOUDA Lijst van de aan dit kantoor en de daar onder beboorende bnlpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegons onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helft der maand December niet zg n kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland G W de Jong Amsterdaai W van Eijk Gouda N K J van Waas sHage J Edelman idem C Dekker Papendrecbt C Vermeulen Rotterdam Wed Stek idem Briefkaarten Ëdt Schwab Gouda Jan Hofstra Koudekerk De Directeur v h Posten Telegraafkantoor M C HENNEtJDIN Burgerlijke Stand GEBOREN 29 Dec Leonardos Mattbens ouders M ï Moons en W Houdijk OVERLEDEN 29 Dec J G Laurier 2 m 30 W C Willemae 68 j 11 m C van Erk hnisvr v S de Vet 73 j EXPOSITIE er nieuwste modellen Wintermantels Costumejs Blouses Jupes en Jupotis Robes en Japonstoffen met bijbeboorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PELTBÊiUBN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp conoorreerende prijzen Aanbevelend Ti BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV StaaUleenmqen PoETuoAi Oblig 3e Serie fr 050 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 i RnSLAND Iwang Dombr Obligation i 96 AziK Japan Obligation 1899 i li U 7iV CoiiUKBU Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis IV 24 4 90 4 101 3V 977 4V 100 4 99 4 100 4 lOOV 499 100 Hypotheek Banktn Pandb idem idem Pandb Botterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelijke Hypb Pandb Dtrechtache Hypb Pandb Westlandacbe Hypb Pandb ZnidHoll Hypb andb Ie Algem Groninger ScbeepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp i Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Nbrtbw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataalscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 8poorv tgUening n Italië Oblig Zuid Italiaansctae Spw Mtj A 367