Goudsche Courant, donderdag 3 januari 1907

Donderdag 3 Januari 1907 45s e Jaargang No 10322 iHBB l W B iP Bfl mmmm mi mmÊmfsmtmfmÊimm mm fiouBSCHE mmkwï DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telereon aio ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relelom No S3 De Uitgave dezei Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon m Feestdagen De prijs per drie maanden i ƒ 1 franco per post ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN m Toot ie donkere lagen iii i i i i i li Nu het gure jaargetijde begint zorg nu intijds u bloed te zuiveren van de kwade sappen en verslerk het door de SANGUINOSE Gij verhoogt daardoor het WÈèrstandsvermogen en zijt minder vatbaar en minder gevoelig voor den slechten invloed van het gure nattige weer De Sanguinose is het beste middel om uw bloed te versterken dat de wetenschap heeft uitgedacht Gij kunt geen beter middel vinden ook piet voor veel geld Een flinke Sanguinose kuur doet wonderen aan uw gansche gestel Het zal u zijn also er nieuwe levenskracht door uwe aderen stroomt en deae goede werking houdt aan Begi ijp uw eigen voordeel behartig uw eigen belang gebruik de 8ANGUTN0SE Zorg dat gy de ECÖTE SANGUÏJÏOSE hebt van de firma Van DAM Co de Biemerstraat Den Haag PrSs p r iBcon I 1 50 6 fl 1 8 12 fl 1 16 Te eouda bU WOLFF Co Westhaven 198 Uaak eeas kennia met ons nieuwe middel 1 ll€ feÉiiOÉiG voor lioesten il A ÖAM en Co Dten Hiiag KE I lSCiEVI G ZEE MILI TIE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 138 der Mllitiowet 1901 Maken bekend dat de Lotelingon die voor volledige oefeningen bi Militie te Land zonden moeten worden ingelijfd een der beroepen nitoefenen in de eerste zinsnede van art 137 dier Wet bedoeld en verlangen bjj de ZEEMILITIE te dienen worden nitgenoodigd zich voor den Isten Februari aanstaande op de Secretarie bovenlocaliteit afdeeling Militie aan te melden of te doen opgeven De in de eerste zinsnede van art 137 der Wet bedoelde beroepen die door den Heer Minister van Marine zun aangewezen als geaclit te knnnen worden hen die ze uitoefenen het meest geschikt te maken ter opleiding voor diensten by de Zeemilitie zgn Zeevarenden A Stnnrlieden stuarmansleerlingen matrozen en jongens op koopvaardu scbepen vande groote en kleine raart en op zèealeepbooten Stanrlieden schippers en verdere opvarenden van loodsvaartnigen en tonnenleggers DiepaeevisBcbers en NoordzeekastvisBchers Binnenschippers B Stanrlieden schippers en schippersknochtsvan rjjnschepeu aken tjalken en kleinerevaartuigen Stnurlieden matrozen schippers en schippersknechts van passagiersen sleepbooten op binnenwateren Zniderzeevisschers Visschers op Zeeuwsche wateren en op de groote rivieren Mosselen oestervisschera Schnitenvoerders vletterlieden en voerlieden Smeden Stokers machinisten en bankwerkers C Machinisten en machinistleerlingen opschepen en vaartuigen bg spoor of tramwegen en op fabrieken en andere inrichtingen Stokers als boven Machinedravers Smeden en smidbankwerkers Machinebankwerkers en gewone bankwerkers hieronder ook ta verstaan rijwiel j herstellers Werktuigmakers Kolentremmers Metaalbewerkers hieronder te verstaan koperslagers ketelmakers vijlenkappers en voorslagers Electriciens Overige ambachten D Scheepsbeschieters Scheepstimmerlieden scheepmakers E Koek en banketbakkers of knechts Koks en koksmaats betzg aan boord vai ai schepen of vaartuigen hetzij aan den wal P Koffiehuisen hotelbedienden Hofmeesters en kellners op schepen of booten G Ziekenverplegers Barbiers Apolhe kersbedienden H Personeel van s Eijks werven N B De personen genoemd onder A B en D komen allereerst in aanmerkiag voor inlyving als zeemilicien matroos De personen genoemd onder C komen allereerst in aanmerking voor inleving als zeemilicianstoker De personen genoemd onder E komen in aanmerking voor inlijving als zee milicienkok De personen genoemd onder F komen in aanmerking voor inlijving alszeemilicien hotraeester De personen genoemd onder G komen in aanmerking voor inljving als zeemilicien ziekenverpleger Do personen genoemd onder H komen in aanmerking voor zeemilicien m v trens of stoker al naarmate van het beroep dat zg uitoefenen Eindelgk worden de lotelingon herinnerd aan het voorschrift van art 116 al 2 der Militiewet dat de toestemming tot het aangaan vaij eene verbintenis voor de buitenlandsche zeevaart m gewone tgden niet geweigerd wordt aan de bg de militie te land ingelijfde lotelingen die reeds v6or hunne inlijving bg de Militie hun beroep van de buitenlandsche zeevaart maakten en die zich overeenkomstig art 138 der Wet voor da Zeemilitie hebben aangeboden doch daarbg niet kunnen worden aangenomen De lotelingen der lichting 1906 die inMaart a s moeten worden ingelgfd kunnenzich eveneens vóór 1 Februari a s aanmeN den indien ziJ een der bovenstaande beroepen uitoefenen Gouda don 2 Jannari 1907 BURGEMEESTER en WETHOUDERSvoornoemd De Secretaris De Burgemeester BROUWER R L MARTENS Bulteulandscb Uverzlchi Reuter seint uit Bremen dd 31 Dec De sneltrein van Hamburg naar Kenlen kwam bg Ottersberg in botsing met een goederentrein Van het post en treinpersoneel worden vitr personen gedood vjjf zwaar en zes licht gewond Tengevolge van den mist liep de trein op 40 K M van Bremen op een rangoeren den goederentrein De locomotief en de ten der werder geheel vernietigd de ketel lag tntschen do rails de dan volgende ptis wagen bevatte vier millioen mark aan geld dat bewaakt werd door veertien postambtenaren Deze wagen verbrandde geheel en ddarin twee millioen mark aan papiergeld Acht doeden werden gevonden vermist zijn de machinist de stoker en de 11 postambtenareu De goedereowagen was geheel at n splinters de passagierswagens ontspoorden en liggen dwars over den spoorweg van de passagiers zgn velen zwaarder of lichter gewond doch geen doeden Het treinverkeer ondervond Zondagmiddig om fos uur nog drie uren vertraging Renter seint uit Brussel dd 31 December Een ontzettende brand vernielde in een half uur tgds volkomen de grooie modemagazgnen van Cobn en Donnay in de Rne Neuve Van het groote magazijn is slechts een puinhoop over Verschiilende nabnrigc buizen geraakten in brand doch do brandweer was in staat den brand te beperken De materieele schade is aanzienlijk Een zestal mogendheden heeft bg do Porte a n verzoek ingediend om oen dor bepalingen van het Dardauellen verdrag te herSedert 1897 bestaat voor buitenlandsche pakketbooten het verbod om bij naqht de DardanelUn binnen te stoomen Door de regeeringen van Oostenrgk Hongarge Duitschinnd Rusland Engeland Frankrgk en Italië dezer dagen een gelgkinidende nota aan de Porte toegezonden waarin zg tegen dat verbod opkomen en voor hnnne pakketbooten vergnnning vragen bij nacht de Dardanellen binnen te mogen stoomen Sedert heeft ook de regeering van Roemenie zich daarbij aaogt sloten De Sultan heeft den ministerraad opgedragen een rapport over de qnaestie op te stellen Maar in otflcieele Turksche kringen wijst men er op dat de vergunning die vóór 1897 aan Oostenrgk Rusland Frankrgk en Italië was verleend ora hunne pakketbooten biJ nacht de Dardanellen te doen passeeren een gnnst en geen recht was en dat de Forte thans geen aanleiding hebben zal om aan de zeven mogendheden opnieuw de vergunning daartoe te verleenen Het schgnt dan ook zegt de Neue Freie Presse dat er niqt veel kans is op het inwilligen van het verzoek Maar daarin schuilt juist het gevaar Reeds gerulraeu tjjd bestaan er plannen om de geheele Dardanellen overeenkomst te herzien dia in het belang van Turkije werd opgesteld in een tijd toen Engeland volgens de beeldspraak van Lord Salisbury op het verkeerde paard had gewed En wanneer de Porte weigert een gemeenschappelijk verzoek van de groote mogendheden in te willigen is de kans groot dat deze een conferentie zullen beleggen om uit eigen hoofde de Dardanellen ovoreenkomst Ie herzien Of do Porte daarmede ingenomen zou zgn is zeer twijfelachtig Want een herziening dier overeenkomst zou thans aanleiding geven tot belangrgke wijzigingen in anderen zin dat de Porte wenscbelijk achten m o De Oorrespondent van do Timee te Tand zjor se nt dW ppp Wa nso Raisoeli s vertegenwoordiger die DonctSïaïgochtend op de markt te TamUjaf nog recht sprak hem s avonds smaeEte bg El Gebbas den minister van oor og zpa voorspraak te wezen De cotrespoiljent bezorgde hem een vrijgeleide en be tfirtfdiging uit naam van den sultan Vrgdagmorgen vroeg bracht bij Ben Maoboer naar Gebbao In tegenwoordigheid van Mohammed el Torres en Kaid Maclean nerd hij weer lu genade opgenomen nadat hg den snltan trouw had gezworen en beloofd had den pasja van Tandzjer te zullen gehoorzïmeo s Avonds bad dezelfde man in de moskee der regeering naast de vertegenwoordigers van het Magzen en aten de hoofden van den stam der Fhas bg den gouverneur Naar de Daily Mail uit Tandzjer verneemt heeft Eaisoeli tot Nieuwjaarsdag tgd gekregen om zich te onderwerpen Doet hg dat niet dan zal zg n versterkt dorp Zinat aangevallen en verwoest worden Eon ander bericht zegt dat het leger van Oebbas weldra in het achterland van Tandzjer aanvallend zal optreden en daarbg zal samenwerken met het leger van Marani dat zich in de provincie Garbia bevindt tn reeds hulptroepen van twaalf kaids gekregen heeft De berichten uit Schotland over het spoorwegongeluk te Arbroath 5 mglen van Dundee doen zien dat het ernstiger is niet alleen dan eerst werd gevreesd maar dat bel zoo mogetgk do ramp van de Tiiy brog van 1879 nog overtreft Negentien doodon en ruim 15 gewonden waaronder het Parlemenislid A W Black zijn onder de pninhoopen weggehaald Een moedige daad is daarbg verricht door den zoon van den machinist van den trein Ter nanwernood aan het grootste gevaar ontsnapt zag hg dat de machine van den FEVtLLETOK Tegen den Stroom 70 Het is moeilgk mevrouw oneindig moeilijker dan u wel denkt om weer de achting der wereld te verkrijgen als je die eenmaal verloren hebt Js ja dat kan ik gelooven zei de barones knikkend De wereld gelooft niet aan berouw aai beterschap Ze heeft eenmaal haar oordeeluitgesproken en daarmee is alles gezegdWien ze als zgn verdiende loon eenmaalmet voeten getreden heeft blgtt onder haarToet en geen macht op aarde ia in staat hem weder op de boen te helpen 1 Zjjs stem was gedaald tot een flniEtertooi en droevig staarden zijn oogen voor zich uit Als je je best maar doet Richard als je maar strgdt en worstelt dan durf ik te voorspellen dat het n niet zal ontbreken aan goede menschen die nw ernstig streven erj kennen die n de hand willen reiken om op den weg der beterschap dien je hebt ingoslagen ook verder vooruit te komen Wederom reikte zn hem de rechterhand 1 üe hy thaai ain de lippen bracht De behulpzame handf juist deze behulpzame hand mevrouw is t wat ik zoekl Mag ik mijn verwachtingen zoo hoog stellen om aan te nemen dat ik die reeds gevonden heb f Och miJn vriend wat zou je hebben aan die zwakke hand F Een geheel alleenstaande onde dame zooala ik kan al bitter weinig voor n doen I Richards blikken zochten die laatste woorden te logenstraffen Zgn nog altgd zeer mooie oogen namen die innemende uitdrukking aan welke reeds voor zoo menig vrouwenhart gevaarlijk was geweest Als u weder op Bennewitz woont movronw en u zon raij dan toestaan bij n aan hnis te komen miJ daar af en toe met dezen en genen in aanraking te brengen dan zou ik zoodoende waarschgnlijk bij deze en gene lamilie weder ontvangen worden Mag ik die misschien wat al te jonbescheiden bede tot u richten mevrouw f Ho6 kun je t nog vragen Richard Ik zon een slecht mensch zijn indien ik niet al ag n best deed n in je goede voornemens te versterken Je hebt in heel veel dingen zeer zeer verkeerd gehandeld Richard nchtle in volle toestemming maar ik voor mij heb heel die treurige zaak van t iegin at een beetje anders beschouwd dan ie meeate menseheD meer van een ehriate Igk standpunt als ik t zoo eens noemen mag Richard zuchtte opnieuw Zgn blik vl V g naar Clarisse wier koninklijke gestalte thans juist den boschweg insloeg Mevronw von Strnendorff bemerkte dien blik Mijn arm kind zoo jong zoo mooi en zoo volkomen gerechtigd om nog het leven van de helderste zgde te zien en dan zoo diep ellendig reeds zoo verlaten Richard knikte toestemmend en weemoedig Wil je wel gelooven mgn vriend dat mijn mooderlgk hart soms om haar van angst ineen krimpt En al mgn geneden om toch eedigszins het gewone maatscbappelgke leven mede te leven hebben bg Clarisse ook niet het geringste gevolg Ik kan haar zelfs niet overhalen om een poosje bg mg op Bennewitz te komen Ze schudt eenvoudig maar t hoefd als ik daarvan begin De tijd zal ook die wonden boelen mevrouw veronderstelde Richard Dat is dan ook mg n eenige hoop in dnt opiicht 1 Bij een karakter als dat van Clarisse koin je zelfs met de verstandigste redeneering geen pas verder Ze waren nu allen het idyllische plekje genaderd in t park dat de zoo plotseling ontzielde man slechts enkele minuten voor zijn dood zoo eigenaardig betiteld had als Clariiae a en Bruno a heil f Hoe was daar alles veranderd Midden op de vriendelgke weide verhief zich thans een statig gebouw de muren er van waren opgetrokken en het dakgehint er boven op geplaatst met versche dennentakken en een paar kleine vlaggen versierd wel een bewgs dat de dekking eerst kortelings moest zijn geschied Men was nn bezig het glas in de vensterramen te zetten De opziener die mot het bouwwerk was belast stond met de jonge weduwe in gesprek Zg gaf hem verschillende zeer nuttige wenken en had zulk een goed begrip van t geheel alsof onder bare leiding reeds een tal van zulke gestichten waren gebouwd Clarisse was ouder geworden men kon t haar aanzien doch ondanks dat scheen zö thans nog mooier te zgn dan z t in de gelukza ige dagen van haar kortstondig howelgk was geweest Het groote leed had die dele trekken een wijding gegeven waardoor ziJ in zekeren zin aanbiddeijjk schoon waren geworden t Was alsof om die sombere wednwkap de aureool eener heilige zweefde Richard was daarvoor geenszins blind Geheel onwillekeurig begonnen bijwijlen als bg zijns broeders weduwe maar aanzag zijn oogen te schitteren en stegen in zjjn hart vlammen op die hiJ vroeger reeds als uitgedoofd had beschouwd Wordt vervolgd