Goudsche Courant, donderdag 3 januari 1907

No 10dS3 Vryaag 4 Januari 190T 45ste Jaargang fiOüDSCHE mmmi Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletoi n No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TelofMB X S ADVERTENTIEN worden geplair van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HtllS TE HUUR Heerenhuis Oosthaven B 88 Zes Kamers grooto Kenken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Ferwerda Tieman Qrootste détail wUnbandelarenin Nederland 0 60 0 72 i St Estèpho Médoo La Eose Ludon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 46 fl S3 0 80 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 ChMean Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Hant Santernes Witte Bergerac Niersteiner Ettdesheimer I Oude Roode Portwijn ƒ 1 08 per aesch 1 44 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 1 17 Ertra oude Eoode Portwijn Oude Witte Portwijn Extra oude Witt PortwSn Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Uadeira Superior Vermouth di Torino Dom Bellardi per Liter PrIJxen netto d contant DEPOT TE GODDA F J J BOON VAN OSTADE Nlenw onovcrtrollen 1 1 Prof Dr Liebors welbekend I ISIQW 8BACBT BLIZ13 AIImh eeht met Ptbriekimerk tot voortdurende radicale en xekeye genezing van alle zelN de meest hardnekkige xenuuiI KiekteUf vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgj Tota e genezing van elke zwakte Bloei liaeht Benauwdheid Hoofdpyn I Migraine Hartklopping Maagpjn slechte spflsvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectussen rrijspor e oh fl 1 11 fl S dubbele ïowli il 6 OentroilDepêl Matlh v d Vegte Zaltbomra DcpMa M Oléban Co lUitterdam r Happel a Gravenbage 1 Halmmans de Jong J Czo Sotterlam W Iff k Co Gouda n biï alle drofi isten Verkrggbaar in flesschen SO ets 7S et en i LUS iJ H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AUKBB I F AD KICHTEE k Co Rotterdam Te QoüDA bj 0 LÜGER Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 118 Onnavolgbaar jn thans door nieuw gevonden toepassingen Onze in alleverf geichiiaerde PorIretlea PelntureBogaertë Zg geven 1 racht en diepte die namakers nietknnnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratia op aanvraag Boxtel B BOGAEBI Ji Co Agent voor GOÜDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bj wien modellen te ezichtigen zgn GEBR RIJREN é DE LANGE iV ROTTERDAM C VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagatijn Gedempte Binnenrotte IS4 lelef 2S99 ae Magaxijn Weet Nieuwland 9 nabij Station Beur Telef 4SS7 INRUILEN STëHHEN VERHUREN REPAREEREN DE PHONOLA dageiyks In onze Saloni te hooren m MW i TOIN PHONOLIST Wat een jong meisje behoort te weten Daar zijn dingen waar een jong meisje niet mee noodig heeft maar lider jong meisje behoort te weten wat de Sangninose voor jonge meisjes doet vooral voor haar die bloedarm zjjn Ipen aan hoofdpijn zich zwak moe en lusteloos gevoelen of last hebben van slapeloosheid Mejuffrouw K KLODWENS van Merlenstraat 77 Den Haag was zulk een jong meisje ZiJ schrijft ons Ik had laat van veel hoofdpijn gevoelde miJ dikwijls geheel lusteloos s nachts sliep ik slecht en werd telkens met een schrik wakker Op aanraden van anderen die veel baat biJ de Sanguinose gevonden hadden ben ik dit middel ook gaan gebrniken Het heeft mü goed geholpen Bjj de derde flesoh voelde ik mij al aanmerkelp heter De hoofdpijn was veel minder en elke nacht sliep ik heerlijk zoodat ik verkwikt wakker werd en in staat waa met opgewektheid mijn werk te doen Zie hier éene uit velen Wjj kunnen U vele zulke dankbetuigingen laten lezen want tientallen in elke stad van oai vaderland maakten die ervaring Een frisscbe kleur een heldere oogopslag krachtige spier in uitmuntende zennwen een vrooljjk homeur gaan samen met een goede gezondheid Duizenden hebben zulk een zuiver krachtig bloed aan de Sangninose te danken Neem er de proef eens mode en gij zult zien wat de Sangninose voor anderen gedaan heeft dat kan zjj voor U doen Pros per flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 108 Den Haag VAN DAM Co Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJKSEüHOlIG voor hoe§teii ieii alom verkrijgbaar De Wereldberoemde Superior Druiventorsthoning Extract iIilLï4ÜT wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIA NTRE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk DuitBchland Engeland Amevika Ned Indië Oranje Rivier Kolonie Transvaal em UELIANXBB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Med lilles bekroond MBLÏASTBE in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 MELIANTBE in doozen tabletten f 0 40 en 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrngbaar bS Firma WOLFF Jb Co Westhoveu 198 Qouda GRKNUKL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 ffowdo A BOÜMAN Moordrecht VmKB Nieuwerkerktt d JJtel A N VaM ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudewaier A SCHEEB HamtrecM P W v EDE Oudewater K van deb HEIJDEN te Meeutmk P v d SPEK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARK VAN DER HEIJDEN ITaddiMTOem P A ui GROOT A o JONGH Oudmiater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bentchop WA R8CHIIWIiV£l Laat ü niet misleiden door Mü Sirooj Het klooster SanctaPaulo AbdIJ bestaat niet dus Siroop van geenerlet waarde WESSANEN LAAN Wormervee r OPGERICHT ir 5 KOlflNHLIJKB FABHIGKEiV Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk Ster en W Ij uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere lHploma Partja 1900 Negen Gouden Medailles ADVEETENTIÏN in alle Couranten worden aangenomen door het Adverleutle Bureau van A BUIMKNAN ZOON iVoord Brabaolsch Schoeo£ji £ Liiarzeninagazljo KI EIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT IVERSGHOE e Sterke Scboollsiirzeo enz Opriiimingr van restanten Aanbevelend C SMITS P HOPPE V erkrygbaar by PEETER8 Jz Lêi op 0ACh i n hmrUrand Alle repiratién en aangemeten werk j Wie ieker zijn wii de Edit ££ t l CaCao te ootrangen teenniM gssteld en na vele pnAeniiBgen in Aon handel gekomen otider om nana des aitTinders Dr Miohaolla vervaardigd jp da best macljiies in het ereldberamsde ëtabbliseenient van Gebr St werck t Kenlea aiscbe Bikeï Cacao n vierkuifon busseE 3eze idoA Oaok Js met melk gekookt eea saiif flnarris geiende drank voca d j l jk t gebruik een i i theelepels vui t ptari T f tl e n Icop Chxshite Ah geuwsitriöitigo drssk bgi geval an 38r L i liiajhts nm witor fa gebrmlan VoHTijgbiar ty e jocteiimmI B I V Vt S prai bu e P TT 3U a3ö V ir Qsa ïi ilvcTtegmwoorJigar voet Keüer Mtm eitattenkied imnterdam Kslverstraat lOS EE1IIBBEF0T7MTIEE nen wordt verkocht op t UËitK te letten OIT HBT MASUam VAK M lUVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THEEËN worden afgele verd in verzegelde pakjes vairni twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer ei IPrüs voorzien van nevenstaam IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoering van ge eerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BKEEBAART Lz Gouda Drnk van A E il A i KENNISGEVING IfïElCHTINGBN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDEft KUNNEN VSROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau GOUDA Gexien art 8 der HINDERWET Doen te wetcD Dat zij vergunning hebben verleend aan ie W C van Oei en iune rechtverkrijgenden tot het oprichten eener bakkerij op de perceelen gelegen aan d6n Langen Groenendaal achter de perceelen wijk ï No 42 en 43 kadastraal bekend icctie fl No 708 en 707 ae P van de Fol firma Daalmans en Co en sijne rechtverkrijgenden 10 tot het uitbreiden zijner stoomwasscherij en bleekerij door bijbouw en 20 tot het oprichten eener chemische wasscherij met kelder voor berging van bensine op de perceelen aan den Fluweelen Singel kadastraal bekend sectie A Nos 3400 3399 en 4171 GOUDA den 3 Januari 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaria BROUWER KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden 4at door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den 31 December 1906 execntoir is verklaard het kohier no 5 der belasting op bedrijfsen andere inkomsten dienst 1906 7 Oat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is ig nen aanslag op den bg de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyb van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gonda den 3 Jannari 1907 De Burgemeester voornoemd K L MARTENS Buiteolandscb Overzlchi Renter seint nit Berlijn dd 2 Jan In een langen briel aan het bestnnr van den Rijksbond tegen de sociaal democratie geeft de rijkskanselier een dnidelijk niteenzetting van het doel der Rcksdagverkiezing h j zegt dat reeds in het vorige voorjaar het plan bij hem rijpte tegen iedere nienwe poging van de door het centrum en de sociaaldemocraten aangevoerde meerderheid om han macht te toonen bij ernstige en belang fEVILLETOlM Tegen den Stroom 71 Clarisse betrad met den opziener het inwendige van het gebouw Biyf bij grootmama Knnibert zei ze tot haar zoontje die deed wat hem gezegd was tl strookte het nu ook niet bepaald met zijn tnn willetje Richard nam z n neefje bij de hand zat net hem een kapel achterna en ging daarop bloempjes met hem plukken Eindelijk gaf 8 aan t allerliefst gevlei van t kind gehoor en sloeg met hem den weg in naar net kleine z g Nizenmeer dat zich slechts weinige schreden zijwaarts van de weide btrond De handen vol lotusbloemen en WMerleliën keerde hy met hem terug en sloeg vervolgens met Clarisse en de barones den thnisweg naar t kasteel weder in Tegen bet vallen ran den avond reed by naar Erieme fertig Mevrouw von Strneodorff zat met hMe 4ochter in haar boudoir De hanglaaip was 4 11 nfet sangest Aen een mat schemerlicht tMcichtö in t kleine altoos door ClaTlne 1 gellelde rartrek Z ui daar met d rijke zaken van het rijk krachtig op te treden De partyen die op 13 December in den Rijksdag aan de zijde der regeering stonden knnnen bjj zelfbewust optreden in den verkiezingsstrijd zooveel winnen dat zg in staat zijn om telkens als bet noodig is een meerderheid te vormen Zij zullen echter al dadelgk in het oog moeten bonden wat ben toen vereenigde de strgd voor de eer en de bezittingen der natie tegen de sociaal democraten de Polen de Welfen en het Centrum De heer Motono Japansch gezant te Petersburg tgdelijk te Parijs vertoevend beeft verklaard aan een redacteur van den Temps dat de geruchten omtrent Russisch Japansche moeilijkheden in zake de nitvoering van het tractaat van Portsmouth op fantastische manier overdreven zjjo De moeilijkheden zijn van uitlegkundigen aard de gezani zei heel gerust te zgn oVer den afloop van deze onderhandelingen Reuter seint nit Topeka Kansas dd 2 Jan Dezen ochtend had een botsing plaats bjj lltavista tusschen twee passagierstreinen op den Chicago Rockisland PaciSc spoorlgn volgens het eene bericht werden twintig personen meest Kexikanen gedood en twintig gekwetst werden verschillende rijtuigen van den dijk geslingerd en geraakte een aantal in brand volgens een ander bericht verbrandden 29 Mexikanen in één wagen De Pruisische minister van binaenlandsche zaken heeft de provinciale regeeringen aangeschreven voorzichtig te zgn met het verschaffen van statistische inlichtingen aan vreemdelingen of vreemde vereenigingen Het is gewenscht meent hij bij voorkomende verzoeken eerst een voorzichtige terughouding in acht te nemen en in geval de gegevens niet voorkomen in stukken die voor iedereen openstaan eerst de hooge regeering te raadplegen over de wenschelgkheid om aan het verzoek te voldoen Het kan namelijk voorkomen dat het beantwoorden van de gestelde vragen niet vereenigbaar is met de belangen van den staat of dat een buitenlandsch statistisch onderzoek onvolledig wordt uitgevoerd en zoodoende de vorming van scheeve voorstellingen aangaande Pruisische toestanden in de hand werkt De minister van financiën heeft zich over den toestand der Fransche financiën nitge late tegenover een journalist Die toestand handen in den schoot als tot het doen van een stil gebed ineengevouwen z ig droomerig naar de schemering daarbuiten en hoorde ter nanwernood nw de dingen die moedf vertelde Hare blilKen dwaalden heen over de oude eiken en beuken die het slot omringden weg over de duinen weg over de zee verre verre weg tot daarboven naar t hemelgewelf waar stil en vol beloften reeds in gniden schijn de avondsterre praalde Mevrouw von Struendorff bad Clarisse voor de zooveelste maal om nu toch ook voor een poosje met haar mee te gaan naar Bennewitz De voortdurende eenzaamheid zou haar immers bier veel te veel neerdrukken en t was toch ook baar plicht om rekening te houden met het leven en de menschen Clarisse knikte maar want ze had geen woord van dat alles verstaan Mevronw von Struendorff hield dat knikje voor een stille toestemming en kwam altgd door pratend van lieverlede op Richard Aa fond ia hy een goed menseb beweerde zy zgn hart is beter dan men allicht geneigd ion lyn te denken Clarisse knikte maar weer even Zg zag nog altgd op tot de avondster Ze werd voor t schemerend oog al helderder al grooter en grooter die ster en had op het laatst voor Clarisse de menseheiyke trekken van hem ffieiii nagedichtenii ha bonn allea IS niet best dat wil ministor Caillaui niet zeggen maar de flnancieele moeilijkheden worden overdreven De uitgaven klimmen jaar op jaar dat is zoo maar dat komt omdat Frankrijk een democratisch land is waar veel democratische hervormingen worden ingevoerd en werken van maatschappelijke rechtvaardigheid worden ondernomen die zonder geld niet kunnen worden tot stand gebracht Ook de vrees voor het wegtrekken van kapitaal uit Frankrgk wordt door minister Caillaui niet gedeeld Tosschen het nagenoeg voltooide groote Italiaansche radio telegrafische station te Coltano en de hoofdplaatsen van de Italiaansche koloniën Erylhrea en Benadir Massowa Assab Kaap Guardafui Mad gasoar enz is een draadlooze telegraafverbinding in voorbereiding In geval deze verbinding slaagt waaraan biJ den tegenwoordigen stand der radiotelegrafte niet te twiifelen valt zal niet slechts voor Italië en zgne koloniën maar voor alle bjj Oost Afrika belanghebbende mogendheden en voor hot scheepvaartverkeer naar Oost Afrika een beschavingswerk van hoog belang tot stand gebracht ziJn De Voss Ztg bespreekt bü het begin van t jaar de vooruitzichten van Duitschland De herinnering aan de bezorgdheid die bü het begin van 1906 faeerscbte drukt nog steeds En al zgn de bniteolandsche betrekkingen voornamelijk tot Italië n Engeland wat verbeterd in het binneiTland is de crisis uitgebroken op een wijze die men niet had verwacht De positie van den Rjjkskanselier die men geschokt waande is l evestigd maar de Rijksdag is ontbonden Wanneer die daad wer kelgk beti ekent dat de regeering bet Centrumsjnk wil afschudden kan haar optreden slechts worden toegejuicht en wanneer dat voornemen duidelijk blijkt kan de regeering allich rekenen op krachtige versterking der liberale groepen in den Rg ksdag Dat de Dnitsche regeering met vliegende vaandels en slaande tron naar het liberale kamp zal overgaan verwacht de Voss Ztg niet Maar zoo de uitslag der verkiezingen een zwenking naar links aangeeft hoopt het blad wel dat de regeering de noodzakelijkheid zal inzien om met die uiting van den volkswensch rekening te houden Het blad hoopt daarim dat het Dnitsche volk zich duidelijk zal uitspreken tegen centrum en sociaal democratie maar ook tegen conservatisme en jonker politiek doch dierbaar nas Heel even ala in een zoeten droom knikte Clarisse hem toe alsof ze zgn groet beantwoordde Wat zei u daar ook weer moeder t vroeg zg op eens lUaar kind luister je dan in t geheel niet f vroeg de barones Verbaasd Zeker zeker mama I Alteen W t laatste had ik niet goed verstaan Mevrouw von Struendorff werd niet moede een treurig tafereel op te hangen van Richards eenzaam en moeitevol leven werd het niet moede te vertellen hoe hg tot inkeer was gekomen hoe solide en zuinig zgn tegenwoordige levenswgs was en hoe hy zich geheel en al verbeterd had Laten wg t hopen moeder laten wg t hopen I Goeden nacht slaap wel I Nn al f Ben je dan zoo moede Doodeiyk vermoeid I Ëen tranenvloed baande zich een weg en Clarisie bracht als alle avonden de laatste uren van den dag door by het bedje van haar kind Von mevronw von Babenhorst kwamen af en toe korte briefjes zy had haar reisplan vrywel gevolgd en voltooid Alleen het oponthoud op hare Hongaarache bezitting was van langer duur geworden dan t in haar oorspronkeiyk plan was vastgesteld ja man gelooide algeoeeo dat zy voorloopig nog in vrijzinnig liberalen geest Te meer omdat de toeneming van de burgerlijke linkerzijde een verzwakking van de reactionaire staatkunde zal knnnen beteekenen terwjjl een toeneming der sociaaldemocratische partjj in den Rgksdag slechts aanleiding of voorwendsel zal wezen om die etaatkands te verscherpen Dan kan 1907 voor Dnitschland op politiek en economisch gebied een werkeijjk vrijzinnig jaar worden In de eerste dagen van April 1905 werd de conferentie van Algeciras gesloten en de Akte ond rteekend waarin naast verschillende andere maatregelen aan Frankrgk en Spanje de opdracht werd gegeven de politiekorpsen in de Marokkaansche haven steden op te richten en te doen onderrichten door Fransche en Spaaosche instructeurs Nu de Akte van Algeciras eindelgk door alle betrokken mogendheden is geratificeerd en dit document aan de Spaansche regeerin is overhandigd kunnen maatregelen worden genomen om aan die besluiten nitvoering te geven meer dan een jaar nadat de noodzakelijkheid zoo dringend gebleken was De Marokkaansche politiekorpsen znllen dus in 1907 waarschöblijk tot stand komen Volgens de bepalingen der Akte van Algeciras moeten z staan onder de controle van een inspecteurgeneraal door de Zwitsersche regeering te benoemen de Spaansche regeering heeft Dinsdag aan die van Zwitserland verzocht onverwijld tot die benoeming over te gaan Bovendien zal de rogeering der Helvetische republiek maatregelen moeten nemen opdat de Zwitsersche Bondsrechtbank alle geschillen betreffende de Marokkaanschb staatsbank ontstaande krachtens de overeenkomst van Algeciras zal knnnen beslisien Op den laataten dag van het oude jaar hebben de Sjah van Perzië en de Kroonprins de grondwet geteekend En hoewel de Kamer van Vertegenwoordigers niet ingenomen schijnt met de daarin voorkomende bepalingen over de samenstelling van den Senaat zoodat waarschijnlgk wijzigingen daarvan niet zijn uitgesloten toch is Perzië daardoor op 1 Jannari in de rg der constitutioneels staten getreden De grondwet bepaalt dat de Kamer van vertegenwoordigers het toezicht op de financiën zal hel ben De kroonprins die wegens den gezondheidstoestand van den Sjah als regent optreedt heeft zich bovendien verbonden het Perzische parlement niet te ontbinden dan wel niet zon terugkomen Men vond dat de trenrige omstandigheden in aanmerking genomen ook eigenlgk maar t verstandigst wat men doen kon want de kans op een toevallige ontmoeting met haar gescheiden man ware hier voor Ludmilla natnurlgk geenszins buitengesloten De ttrieven van mevronw von Rabenhorat behelsden over t algemeen niet veel interessants doch haar laatEltd briel was daarentegen wel degelgk in staat om aller tongen in beweging te breugen Hy bevatte n l het bericht dat haar nicht Ludmilla weder was geëngageerd en wel ai t een Hongaarachen graal een zekeren Bëdölly wiens bezittingen aan die van mevrouw von Rabenhorst grensden Wyselgk verzweeg zy dat dit dezelfde Hongaar was die reeds te Nizza tot de schare van Ludmilla s erkende aanbidders bad behoord gelgk zy trouwens in al hare brieven over heel het verleden een absoluut stilzwggen in acht nam A1b Ludmilla maar eerst gravin Bfidëlly geworden is zoo meldde zy dan keer ik naar myn veelgeliefden geboortegrond terng En dat gebeurt spoedig want de jongelui willen niet lang wachten De eerste afkondiging heeft reeds plaats gehad en over veertien dagen gaan ze dus trouwen I Wordt vtnolgd