Goudsche Courant, vrijdag 4 januari 1907

nadat het minatens twee jaren zal hebben beataan Een depntatie uit bet parlement bood den kroonprins een adres van hulde aan In de toespraak die de prins hield zeide hy in het parlement lAband te zien tnsschen de regeering en U Folk en sprak hg de hoop uit dat dezq enstemmig znllen samen werken in het belang var het land Verspreide Berichteti Fbihebui Onder de gelnkkigen die een droppel van den lintjesregen hebben opgevangen behoort Sardou Over de scheidingsqnaestie slechts nieuws van ondergeschikt belang In verschillende teden hebben de burgemeesters besloten bet klokkeniniden in de kerken zoo lang te verbieden tot de geesteiyken de aangilte volgens de wet op de uitoefening van den eeredienst hebben verricht In args zullen geen missen met muziek en zang meer gehouden worden Ia de Figaro goed ingelicht dan komen de Frausche bisschoppen H dezer weer bjjeen DUITSOHLlin In Opper Silezie zijn dit jaar 16 Duitsche riddergoederen groot 25 000 morgen in FoolBch bezit overgegaan terwgl 27 riddergoederen groot 50 000 morgen uit Poolsche handen zgn gekocht In het district van de Wurm heerscht de typhus Een arbeidersdokter te Herzogenrath die verzuimd had de Nederlandsche autoriteiten in kennis te stellen met de ziekte onder de mynwerkers is tot 500 mark boete veroordeeld De Bismarck Sarcolaag door den keizer gewijd aan de nagedacbtenii van den ijzeren kanselier is gereed en is opgesteld in de Denkmalskirche van den Berlijnschen dom EiaiLuiD Op Nieuwjaarsdag ia de eerste kielplaat gelegd te Devonport van de Téméraire een zusterschip van de geweldige Dreadnouhgt De opperste raad van landsverdediging wil in Augustus een getrouwe nabootsing geven van bet beleg van Port Arthur Artillerie infanterie genie en de vloot zullen amenwerken om Plymouth in te nemen Barones Bnrdett Coutt zal in WestminBter Abdy worden bjigezet De koning zal vermoedeiyk 11 Febr de te Londen te honden Zuidafrikaansche tentoonstelling openen OoSTIXBUI HoiaXRUE Het verluidt dat 21 Maart de vastge telde datum ia voor de verkiezingen volgens het algemeen kiesrecht in de geheele Oostanrtjkscha monarchie BCSLUID Uit absoluut vertrouwbare bron verneem ik 100 schrgft de Petersburgsche correspondent van het Berl Tagebl dat de ministerraad den czaar het ontwerp van een manliest ter hand beeft gesteld over onmiddellijke afschaffing van alle de Joden betreflende beperkende bepalingen van de wet van 1882 De ciaar echter heeft alle voorstellen verworpen Volgens het Nowoja Wremja hebben hniszookingen te Petersburg en te Moskon gehouden by leden der strydorganisatios een aantal gewichtige papieren doen ontdekken o a een lyat van ter dood veroordeelde staatsambtenaren 27 namen tellende BmNENLAND Door den Minister van Justitie zyn nieuwe voorschriften ter bevordering van een richtige naleving der Drankwot gegeven omtrent hetverstrekken van inlichtingen door de ambtenaren van het openbaar ministerie aan de colleges van öedep Staten en de gemeentebesturen Volgens deze voorschriften zallen de inlichtingen noodig tei beantwoording van do vraag of een verzoek om vergunning of verlol of tot overschryving van een vergunning moeten worden geweigerd op de gronden vermeld in art 8 Ie lid nos 10 11 en 12 of in art 36 Ie lid nos 1 2 en 8 van de Drankwet in het vervolg aan den bedoelden ambtenaar van het Openbaar Ministerie worden gevraagd Voor dergelijke aanvragen is te geiykertyd een formulier vastgesteld Gemenffde Berichten Te Oostburg bad Maandag een vreeseiyk ongeluk plaats Toen een gehuwde doch alleen wonende vrouw zloh s morgens ongeveer tnsschen alt tidU en hall twaalf enigen tyd buiten hare woning ophield moet een van hare drie kinderen die ze alleen thuis gelaten had door eene of andere oorzaak inibrand geraakt zgn Althans hg bare thuiskomst vond de vrouw het lykje van haar 3 jarig meisje verkoold te bed liggen het bed nog brandende De beide andere kinderen waarvan het jongste een half jaar en het oudste zes jaar is waren ongedeerd Men vermoedt dat het kind eenig papier heelt willen doen branden in de byna uitgpiloofde kachel daarbö in brand geraakt is en van angst in de bedstede moet gevlucht zgn met het gemelde ongelukkig gevolg Eenige jaren geleden is nog een kind van die vrouw op dezelfde wgze omgekomen een ander was toen deeriyk gebrand Een jongmensch te Amsterdam een van die bekende grootsteedsche typen die altyd gentlemanlike gekleed geweldig meneer willen spelen zonder een sou inkomen zoo n jongmensch dan kreeg dezer dagen een onbedwingbaren lust om toch ook eens in een auto te rgden t Was net een mooie middag Daar moest wat op gevonden worden en d r werd wat op gevonden De automobiel lusteling stapte naar de bekende zaak van den heer Jan Mulder in de Van Ostadestraat verkocht daar het praatje dat de familie Van Loon op weg naar Amsterdam met een defecte automobiel fby Sloterdyk stond en requireerde een flinke auto met twee sicl chauffeurs om de familie en het weigerachtige voertuig naar stad te brengen Van Loon is hier een wèl klinkende naam De heer Mulder springt er aanstonds voor in de houding deelt zgn orders uit laat materiaal en touwen meenemen en tien minnlen later tui tuft de deftige klant naar Sloterdyk 1 De kerel zwelgt van genot fgn vindie t goddelgk heeriykl Jonge wat loopt zoo n ding I In Sloterdyk natnuriyk geen defecte auto Zal intusscheu hersteld zgn Dan maar naar het Victoria hOtel waar de familie logeert I Vooruit gaat het weer in vliegende vaart Bg het Victoria hotel vliegt t jongmensch dadelgk naar binnen praat heel vertrouwelgk met den groom doet of t in orde is en stuurt de chauffeurs met hun auto naar buis De rekening met een dikke fooi er op kan volgen Dat toertje was den banjer zoo bevallen dat hy er meer van moest hebben en liefst dadeiyk Daarom werd met hetzelfde praatje opnieuw aangeklopt nu by den beer Leonard Lang maar deze bad geen auto thnüToen naar een andere zaak die we om begrypeiy ie redenen zooala straks zal biyken niet nader zullen aanduiden Hier lukte de manoeuvre on weer andermaal autodo t kereltje naar Sloterdyk Defecte automobiel weer weg Dan maar terug naar stal de hötel mop durfde hy biykbaar niet weer uithalen Maar die terugkeer heeft m opgebroken De heer Mulder had n l toen zgn mannetjes onverrichteriake terugkwamen lont geroken het Victoria hótel opgescheld en daarna de andere antomobielzaken geWiarschuwd De tweede verhuurder verkreeg daarby van de familie Van Loon nog de zekerheid dat er geen familie per auto uit was noch in het Victoria hötel logeerde Toen een poos later de anto thniskwam en t heertje zyn praatje van reeds hersteld defect wou jaan maken stond het potje reeds voor hem gebakken Z e de woedende chauffeurs inbegrepen gse hebben den toerist op z n Amster damsch afgetuigd van boven tot ondor Het pak slaag was van dien aard dat dehuid van meneer op de meeste plaatsenvan klenr is verschoten I Maar hy hèèit getuft I Tel Te Boedapest is op Oudejaarsdag een deftig oplichter in hechtenis genomen de lljarige Karl Szabo die don Ryksdagafgevaardigde dr Michael Laszlo voor 307 000 kronen moet hebben opgelicht Karl Szabo noemde zich valscbeiyk dokter en stond in 1905 aan het hoofd van een geneesinrichting In den zomer van dat jaar verloofde hy ich met Martha Laszlo die haar zieke moeder in zyn inrichting gezelschap hield Dr Laszlo wist hg wys te maken dat er veel menschen van zgn goedheid hadden misbruik gemaakt en hy kreeg in drie termynen 117 000 kronen van hem los Later kwam Szabo zyn aanstaanden schoonvader verhalen dat hy weinig vartrouwen meer had in de toekomst van zyn senatorinm maar dat hg de zekerheid had prachtige zaken te zullen maken als hy voor twintig jaar het badhetel op het Margarpteneiland ging huren Daarvoor had hy evenwel een som van 190 000 kronen noodig Na eenige aarzeling stelde dr Laazlo dit bedrag te zgner beschikking Herhaaldelgk werd er in 1906 een datum vastgesteld waarop het huweiyk tussohen Szabo en Martha Laazlo voltrokken loU wsrdM T lkuu ehtur werd da braUolt op verzoek van Szabo weer uitgesteld hg had dan geen tgd voor een buweiyksreis kon zoo moeliyk by zgn patiënten vandann enz Eindeiyk echter werd de ware reden bekend Szabo was reeds getrouwd de laatste drie jaar woonde hg niet meer met zgn vrouw samen maar hg was niet wettig van haar gescheiden En nn is er nog meer aan den dag gekomen Szabo heeft nog verscheidene andere vronwen beloofd haar te zullen trouwen in t geheel schgnt hg ongeveer dertig slachtoffers gemaakt te hebben Sommigen barer hadden hem haar geld toevertrouwd Een telegram uit Cbambëry in Savoie meldt dat het geheele personeel van het beroemde hospitaal op den kleinen St Bernhard en een paar postboden wegens smokkelaryen ontslagen zgu Er is een gerechtelgk onderzoek aan den gang Edward Death een vier eu zeventig jarige grysaard die lange jaren een kluizenaarsleven heeft geleid in een ruw gebouwde hut aan de oevers van de Coloe to Colchester is daar dezer dagen doodgevroren De Westminster Gazette v Oegt er heel nuchter bg dat de man vroeger een van de hoogstaangeslagenen in de belasting was Men meldt uit Haarlem Het te Bloemendaal vermiste meisje is daar dood teruggevonden in een vgver Er was den Pargzeuaars een nienwigheidje beloofd zg zouden binnenkort vrouwelgke huurkoetsiers op de boulevards zien verschynen zes vrouwelgke candidaten waren toegelaten tot de rgschool Maar nn zgn ze bg t examen alle zes gezakt de examinatoren stelden een zenowachtigheid vast die vreezen deed dat de dames bg groote drukte niet naar behoorén een rgtuig zonden kunnen besturen Er oefenen zich nu zes andere vrouweiyke candidaten Het Hbl doet het volgend verhaal Te Terapelkanaal Or stierf dezer dagen een scheepsjagerspaard De eigenaar verkocht de hnid van het djer De opkooper was echter zoo vry het vleesch mede te nemen Schoepsjager en opkooper hadden zich beiden voor den kantonrechter te verantwoorden de eerste wegens het niet begraven van een gestorven dier de tweede wegens bet vervoeren daarvan Op hnn beurt werden beiden ook als getuige gehoord Ze werden veroordeeld tot f 2 50 boete ieder Daartegenover stond echter dat ze aan getuigengeld ieder ontvingen f 1 10 Een veroordeelend vonnis dus dat den veroordeelden voordeel opleverde Ze legden de reis van Terapelkanaal naar Winschoten en terug pet fiets af Omtrent een Oudejaarsnacht te Andgk hy Medemblik gepleegden moord vernemen we het volgende De heer J Berkhout kastelein in de herberg De Korenbeurs leefde in den laatsten tyd op niet te besten voet met zgne echtgenoote Hoe de moord gepleegd is en door wien is nog niet bekend De heer B werd s morgens met gespleten schedel voor zgn woning gevonden Hg was deeriyk toegetakeld De justitie van Alkmaar op Nieuwjaarsdag aangekomen stelde een nader onderzoek in Een commensaal is aangebonden De verslagene stond te Andgk bekend als een oppassend huisvader het echtpaar heeft 3 kinderen Terwyi pater Messina predikte in de vrouwenafdeeling van het werkhuis te Palermo en in een zaal daarnaast meisjes hy de piano dansten wierp de heersohende vreeseiyke storm den k kketeren eener kerk op het dak van het chnis Dit bezweek onder den last die daa op in de zaa stortte Met enkele gebroken ledematen liep wonder boven wonder alles voor de kinderen af Toen het hoofd der si iooi te Diemen de heer J Teer eergisteren van een vaeantiereisje tehnis kwam bleek er hy hem thuis ongewenscht bezoek geweest te zgn De achterdeur stond open en binnen was alles van kelder tot zolder overhoop gehaald De inbreker of inbrekers schynen zich toegang verschaft te hebben door een raampje van No 100 waarbg zy zich aan de hand moeten bezeerd hebben volgens gevonden bloedsporen Blgkbaar is het hnn niet om geld te doen geweest daar onderscheidene voorwerpen van waarde zgn biyven staan Vermist wordt voor zoover voorloopig is na te gaan vyf gulden aan spaargeld der kindaren een zilveren horloge eenige postzegels en jenige kleedingstnkken waarvoor in de plaats zy hun onde plunje hebben achtergelaten Ook in de school zgn alle kasten opengebroken maar daar vonden de dieven biykbaar niets van hunne gading In het woonhuis hebben ze zich biykb ar volstrekt niet gehaast daar ze zich aan wyn bier sigaren kaas etc hebben te goed gedaan 1 Talma de groote tooneeisp eler woonde buiten Parys en maakte bg gebrek aan een spoorwegverbinding gebruik van de diligence Op zekeren dag had hg zich verlaat en moest een latere postkoets nemen dan anders De koetsier zat rustig voor de herberg op zQn bok te slapen toen de tooneelspeler met zyn koffer en kapdoos aankwam Wanneer rydt de wagen f vroeg Talma Als al de tien plaatsen bezet zyn geeuwde de koetsier en sliep weer in Talma wachtte doch toen het later werd en zgn zenuwachtigbeid toenam dat hg te laat zon komen voor de voorstelling speelde hy de volgende scène Eerjt verscheen een deftig heer dl met nens stem vroeg Wanneer vertrek je koetsier f De koetsier keek met één slaperig oog en antwoordde D r zyn er pas twee we wachten tot er tien zyn Daarop volgde een jonge dandy en sprak den koetsier aan Nog zeven gaapte deze terug Zoo ging het verder een boer een officier een werkman een ouwe heer een kantoorschrgver een Italiaan een landlooper De koetsier in halven dnt telde ze één voor één en reed bg den laatste naar Farga Toen by daar aankwam zat alleen Talma nog in zyn koets I Een schrikkeiyk gevolg heeft de lichtvaardige bonding der autoriteiten gehad In de Belgische grensplaats Achel werden voor eenige weken twee personen door een hondje gebeten Een hunner begaf zich terstond naar Brussel om zich daar onder geneeskundige behandeling te stellen De andere die in de wang gebeten was achtte dit overbodig door anderen echter aangezet ging hg eindelgk dezer dagen toch daartoe over maar te laat na een vreeseIgk Igden van eenige dagen is de ongelukkige bezweken De radja van Ooa Op 17 Octqber 1905 riep de gouverneur van Celebes den radja op naar aanleiding van het niet nakomen van het politiek contract voor hem te verschgnen Als antwoord meldde de radja dat hy ziek was en verzocht den gouverneur bg hem te komen Deze kwam met troepen en na zgn gesprek met den radja ter vaststelling van nieuwe voorwaarden bleven soldaten achter ter bewaking wat niet kon beletten dat de vorst wien zeker de voorwaarden niet waren meegevallen des nachts er van door ging Toen is voor den vorst van Ooa üet ellendig zwerversleven begonnen steeds bang voor verraad zich steeds verplaatsende dan in een prauwtje dan te voet dan te paard Eerst op eigen gebied maar toen de troepen hem steeds maar achternazetteo ja hem haast gevat haddon week hg uit naai Qalesong en ook hier ontkwam hy als dooreen toeval aan de hem onmiddeliyk nagezonden soldaten toen naar Barroe hg werd ook daar verjaagd en kwam eindeiyk terecht in Sawietto onder de hoede van La Sinrang Toen moet er een tgd van betrekkelgke rust voor hem zgn geweest de Kompenie was z n spoor haast volstrekt bgster Omringd van zyn beide zonen de Aroe van Alietta en de Datoe van Soepa alsmede van zyn jongeren broeder Bonto Nompo heeft hy wellicht het niet zoo heel kwaad gehad Toen echter La Sinrang zich niet meer veilig achtte beeft ook de vorst van Qoa zich weer moeten verplaatsen Eenmaal scheen het of Kraéng Katangka zich vrgwillig zou onderwerpen Op een avond kwam hg den overste van Bannekom een briefje van den vorst waarin hy mededeelde ten huize van den vorst van Happang te zyu en zich te zullen melden Dat was den 3en Februari van 1906 Dienzeltden avond echter gebeurde het dat de nadering van een marecbaussee afdeeling van elders werd gesignaleerd en de vorst beangst dat men hem kwam balen nam de vlucht Hoe men ook moeite deed achter de schuilplaats van den vorst van Ooa ts komen de eerbied zat er nog zoo in dat iedereen voorgaf er niets van te weten De kapitein der Wadjoreezen die onder verdenking stond van berichten omtrent den vorst en La Sinrang te leveren werd door lieden van dat bendehoofd in Alietta op den 23n Mei van dit jaar onthalsd De geheimzinnigheid bleef beeracben totdat Christoffel optrad en binnen twee maanden wist én waar La Sinrang huisde én waar de vorst van Ooa zich ophield Toen was het pleit gauw beslist eerst zag de vorst zich overvallen zgn oenen zoon sneuVelen en zyn broeder gevangen nemen achttien getrouwen lieten het leven Hyzelt ontkwam nog éen keer maar de marechaussee liet de zoo moeiiyk opgespoorde prooi niet los Vier dagen later zag hy ziph weer overvallen en T sprong hy in het ravyn omdat hy liever stierf als vrg man dan zyn laatste levensjaren in ballingschap te sigten of kwam hy werkeiyk dook een ongelukkigen val om De tyd zal bet leeren Do bevolking zal bet echter duideiyk zyn geworden dat de Kompenie overal komt lat wie niat met oni ia aU vyaad wordt beschouwd dat ook op Celebes het uit Atjeh geboortige juiste beginael wordt toegepast om de vorzets elemeoten op te jagen zonder verpoozing totdat zy zich onderworpen hebben of gevallen zgn De Turksche douane Hoe nnt ig t kan worden dat de Europeesohe mogendheden doortastende verbetering in de heffing van de Turksche invoerrechten bedongen bewyat het volgeode kgkje dat de berichtgever van t N v d D te Konstantinopel in den toestand geeft Brengen we een bezoek aan hot hoofdtolkantoor van de Tarkscha hoofdstad de voornaamste en drukste haven van het rgk Niettegenstaande de ruime kaden iu de voorhaveu door een Fransehe maatacbappy gebouwd reeds ruim zeven jaren in gebruik zgn genomen behelpt de toldienst zich nog immer met en in de voorloopige loodsen van gegolfd plaatyzer en de bonten barakken in 1898 in een heek opgeslagen in afwachting dat de groote en naar de eischen van onzen tgd ingerichte magazgnen entrepots en kantoorlokalen welke de iCademaatsohappy overeenkomstig de wenschen der regeering zich heeft verplicht te bouwen gereed zullen zgn hetgeen echter nog wel jaren kan duren daar de met het opmaken van de plannen belaste ingenieurs van het gouvernement die nog immer niet hebben ingediend Het gevolg van de geheel onvoldoende Inrichting is dat er bv nn met het oog op het einde des jaars en de dan vallende feestdagen de invoer dan tamclgk aanzic nigk is reeds over de honderd lichterschepen in den Oonden Hoorn liggen te wachten op hun beurt om zoodra een plaatsje vrijkomt iu een der tot den nok volgepropte douaneloodsen hnn lading te ontschepen Oen iddeld dunrt het tegenwoordig twee weken eer de waren uit het zeeschip dat ze aanbracht in het tolkantoor kunnen worden gebiecht en dan ten minste nog even lang aleer zg dat weer kunnen verlaten IdIusschen moest de ongeduldig wachtende importeur dagelgks den lichter en later ook het opslagloon in het tolkantoor betalen met al wat daar bgkomt voor bewaking telkens verbalen of versjouwen terwgl eenigszins teere waren en goederen natunrlyk er niet beter op worden na een goede veertien dagen jn een open vaartuig aan wind en weer te zgn blootgesteld Jawasj langzaam is het wachtwoord der geheele Turkschu administratie en vooral bg den toldienst wordt daarvan vooral niet afgeweken Is een pak eindeiyk uit den lichter in een der douaneloodsen aangeland dan kost het nog wel drie of vier dagen eer de verelschte papieren met acht tot tien onderteekeningen of naamstempels bedekt verkregen zgn welke den importeur het recht geven z in waren uit het entrepot in het eigenlgke tolkantoor te laten brengen Is mën eindeiyk gelukkig zoover dan moet men met fooien en goede woorden twee tolbeambten zien te vinden die wel zoo goed willen zyn de waren te onderzoeken De eene is de beeedigde schatter de andere doet dienst als schrgver en getuige of dwarskyker beiden doelen echter als goede kameraden al wat zg te eigen bate van den ontvanger kunnen loskrggen d Ter beoordeeling van den aard of de hoedanigheid der te onderzoeken waren dienen den tolbeambte doorgains niet anders dan een klein zakmesje zgn tanden voor stoffen een licifer voor eetwaren zgn tong en wanneer hg er geen weg mee weet zyn willekeur Alles hoogst eenvoudig dus I Na het opstellen van een lyst van alle zich in elk pak bevindende voorwerpen met vermelding van hnn gewicht stelt de schatter de waarde er van vast gewoonlgk veel te hoog zoodat in plaats van met 8 men meestal met 10 tot 15 procent invoerrecht belast wordt Alle verzekeringen bewyzen en klachten helpen niets met onverstoorbare kalmte en een minachtend lachen laat de tolbeambte voelen dat hg alleen t weet dat tegen zgn beslissing geen beroep oirbaar t en dat ten hoogste een fooi zgn oordeel over den prys en de wairde van het ingevoerde zal kunnen wgzigen Is het te betalen invoerrecht na veel dingen en kyven ten leste vastgesteld het desbetreffende document opgesteld gezegeld en ingeschreven heeft msn vervolgens aan een der kassen het verschuldigde kunnen betalen en daarop eindeiyk bet passeerbiljet ontvangen waarmede het pak het tolkantoor kan verlaten dan begint het gehaspel met de sjouwerlui die den handelaar nog weer eens op hnn manier naar willekeur willen ofschoon er voor hen op t papier een tarief bestaat Stadsnieuws GOUDA 3 Januari 1907 Aan de raadsleden is het volgend ingekomen stuk toegezonden Gouda 21 Decembef 1906 B Uwa beishikkiiig ran 31 Ssftember jl xard om advj s in onze handen gesteld een adres rijir SSqheer B van Wingerden en 139 andere belanghebbende ingezetenen bewoners van wgken ten Noorden van den Staatsspoorweg alhier gelegen houdende verzoek om bg voorbeeld door het maken van een tunnel voor voetgangers verbetering te brengen in den toestand op den overweg van dien spoorweg Naar aanleiding van dit adres en van ernstige klachten die bg ons waren Ingekomen over de belemmering van de passage op dien overweg wendden wg ons bg uitvoerig schrgven van 2 October II No 1129 B tot Zgne Excellentie den Minister van Waterstaat met het verzoek om in het belang van de veiligheid zoodanige maatregelen te doen nemen waardoor verbetering van den toestand kon worden verkregen Tevens noodigdeu wg de Commissie van bgstand in het beheer der Gemeentewerken uit ons hare beschouwingen omtrent het adres van den heer van Wingerden es te willen mededeelen Uit het van de Commissie by schryven van 17 December jl No 35 hiernevens gevoegd ontvangen antwoord zal D blgken dat de aanleg van een tunnel ala door de adressanten bedoeld door haar ondoelmatig wordt geacht terwgl ook het maken van eene houten brug voor voetgangers over den spoorweg volgens hare meening om de hooge kosten geene aanbeveling verdient Bovendien wgst de Commissie er op dat sedert in den toestand van den overweg groote verbetering is gekomen en dat de passage over den spoorweg thans v ef minder belemmering ondervindt dan voeger het geval was waarom zg de uitvoeting van kostbare werken als tgdeiyken mauregel meent te moeten ontraden Ons met de zienswgze van de Commissie vereenigende hebben wg de eer Uwo vergadering in overweging te geven aan de adressanten als beschikking op hun verzoek mede te deelen dat voorloopig nog niet kan worden overgegaan tot het maken van aanzieniyke uitgaven vorderende werken tot verbetering van den toestand op den overweg over den Sti atespoorweg alhier aangezien het raadzaam wordt geacht af te wachten wat van Staatswege en vag wege den Staatsspoorweg verder zal worden gedaan om de belemmering van het verkeer over den overweg binnen zoo enge grenzen te brengen als slechts mogelgk is Het rapport der Commissie van bgstand in het beheer der Gemeentewerken luidt aldus Gotada 17 December 1906 Bg missive dd 15 October jl No 1186B verzoekt Uw College ons alsnog do reden te willen opgeven op grond waarvan een tunnel voor voetgangers door den heer B van Wingerden e a gevraagd als middel tot verbetering van den toestand op den overweg over den Staotsspoorweg ondoelmatig moet tvorden geacht en worden wg verder uilgenosdigd ü onder overlegging van eene teekening met sitnatie eene raming der kosten te willen doen toekomen van eene brug als bedoeld in ons schrgven dd 8 October jl no 29 Gaarne aan uwen wensch gevolg gevende babben wy e eer ü mede te doelen dat bg ons bovenaangehaald schryven geen melding werd gemaakt van een tunnel als middel tot opheffing van de bozwaren omdat een funnel volgens het ontwerp gevopgd bg het adres van den heer van Wingerden e a naar ons oordeel niet aan bet beoogde doel zon beantwoorden wegens te geringe breedte en het bezwaar dat trappen opleveren en een tunnel met grootore doorgangwgdte en zonder trappen of welke andere tunnel dan ook veel te kostbaar zou zgn Dit laatste zon zelfs ook met een tunnel als door van Wingerden e a in sbhets gebracht het geval blgken daar het maken van eene fnndoering met heiwerk en de daarvoor te nemen maatregelen ten behoeve van het geregeld treinenverkeer als anderszins alleen reeds een groot bedrag zou vorderen Het was met het oog op deze belangrgke uitgaaf dat wy de bezwaren Van adressanten erkennende naar een ander middel uitzagen om daaraan tegemoet te komen en ü in zooverre gunstig op het gedaan verzoek adviseerden dat wy het maken van eene houten bi ng voor voetgangers langs meergenoemden overweg in Uwe overweging aanbevalen en wel als tgdelgken maatregel in afwachting van de door de Begooriog te nemen definitieve maatregelen Wat nn betreft Uw tweede verzoek de overlegging van eene teekening met sitnatie en bgbehoorende raming der kostei vau eene brug als door ons bedoeld daaraan hebben wy do eer by dezen te voldoen Tot onzen spyt moeten wy echter opmerken dat de kosten van eene brug als wy op t oog hebben vrg aanzieoiyk zyn en ons zeer tegenvallen Wg raamdeb de uitgaaf welke hiervan het gevolg zgn zou op ongeveer f 2000 doch dit bedrag wordt door de som gesteld door den GemeenteBohwmeester met niet minder dan f 1250 overschreden Deze omstandigheid heeft ons wel eenigsilna afgeiohrlkt van de oitroaring van ket aanbevolen denkbeeld By ons toch ryst de vraag of eene nitgaat van f 3250 ten behoeve vau een UjdtUjIm maatrtgêl wel gerechtvaardigd kan boeten Er is nog iets anders dat ons tot de overtuiging gebracht heeft dat het beter is eene zoo belangrgke nitgaaf uit de gemeentekas voorloopig niet te doen Het bleek ons namelgk dat in den toestand op den bewusten overweg sedert nns eerste voorstel eene groote verbetering is gekomen ten gevolge van faciliteiten verleend van wege den St aatsspoonyfg Do passage ondervindt daardoor thaua veel minder belemmering dan vroeger Het ia ook met het oog op dit laatste en verder uit overweging dat de reeds verkregen faciliteiten verraoedelgk nog vatbaar zyn voor uitbreiding dat wg D nader voorstellen den Raad op het adres van den heer B van Wingerden e a te adviseeren te beslniten adresaanten te doen weten dat voorloopig nog niet kan worden overgegaan tot het maken van aanzienlgke uitgaven vorderende werken tut verbetering van den toestand op den overweg over den Staatsspoorweg aangezien het raadzaam geacht wordt at te wachten wat van Staatswege en van wege den Staatsspoorweg zal worden gedaan om den last binnen zoó enge grenzen te brongen als slechts mogelgk is waarmede blgkbaar reeds een begin is gemaakt De op deze zaak betrekking hebbende bescheiden gaan hiernevens terug Door de Rechtbank te Rotterdam is gisteren het failliaaement uitgesproken van W Streng koopman alhier Curator mr F H Kranenborg alhier Ingekomen voor de wed Wout by paatoor Gol van den heer G Prince f 5 en een speelpotje f 0 73 Voor Gouda en Omstreken heeft zich een Bond van Chr Oudoj wgiera gevormd die op verschillende plaatsen propaganda vergaderiogen zal bonden De eerste vergadering zal gehouden worden te Lekkerkerk waar de heer C Brouwer uit Ouderkerk a d IJsel zal spreken over De strjd over de school en de heer ö Smit uit Bergambacht over Het verschil tusschen Christelyk en openbaar onderwys WiDDisxvïEK Een 2 iarig kind vab J van der Maden alhier viel over een pot kokend water en bekwam zulke hevige brandwonden dat hel na eenige uren overlee GEVONDEN VOORWERPEN iq de maand December 1906 zgn de navolgende voorwerpen gedeponeerd aan t bureau van politie 1 hnissleutels 1 zilveren armband en 1 passer Voorts zgn te bevragen 1 baret bg A de Graaf J v d Heidenstraat 51 1 manchet met donblé manchetknoop bg G Kramp IJssellaan 713 1 bonte boezelaar bg B v Oost Boelekade 118 1 rozenkrans by v d Eraals Zengatraat 6 1 portemonnaie met geld hy B Zegveld N Haven 127 1 idem by D de Jong Turfmarkt 110 1 wit kussensloop hg A Verhoef Spieringstraat 17 5 cent bg Amsing Doelesteeg 1 zwarte boezelaar bg Kas telein Karnei elksloot 551 breiwerk met sajet bg J Kooiman Lombardawater 98 1 paarkinderhandachoenen by M Lugthart Kleiweg 31 1 zilv medaillon by C v d Tuin Karnemelksloot 589 1 R C kerkboek bg P Nykiel Boelekade 121 1 reiszak bg H Verkaik Turfsingel 70 1 rozenkrans by G Meulman Weeshuis F 12 1 handschoen hy T V d Toren J v d Hegdenslraat 12 1 koker met potlood by v d Tuin Karnemelksloot 589 1 bont met 1 moeren by H Cattel Bogen 1 scheermes in étui bg Gretser Pr Hendrikstr 687 1 rywiel trapper by T Mulder Ridder v Catsweg 213 1 vest by Appel Heerenstr 1 RozeniiranB by Kouwenberg Gouwe 36 1 faut armband bg W V Biel Oranjepoortje 221 1 tamme eend bg Genrts Tarfmarkt 36 1 portemonnaie met geld hy Everling Ie kade 163 1 witte vrouwenzak hy de Koning Karnemelksloot 311 2 gewichten by Bakker Lange Dwaraatraat 213 1 portemonnaie hy Imholz Achter de Viscbmarkt 165 1 honden halsband hy Appel Raam 68 Fransch leerboek by v Dam Ie Kade 509 1 gond oorbelletje b J de Koster VeerstVaat 01a 1 kinderjurkje by Slootjes Kniperstraat 201 1 zilv oorbel bg Vergnnst Boomgaardatr 19 1 portemonnaie met geld by A Jaspers van Strgenstraat 70 1 knipmes by Swanink 3poorstraat 23 1 zilv broche by Peper IJssellaan 783 1 spoormandje en zwart lederen tasehje by Vroom en Dreesman Wydatraat 1 eend by Hortensins Heerenstraat 668 1 portemonnaie met geld by v Leer Boelekade 102 1 B C Kerkboek bg van Leenweu Boelekade 188 1 paar handichoenen l y Gerritaen Achter de Viachmarkt 1 goud oorbelletje bg v d Klein Zeugstraat 10 1 beerenring by Wortman Tiendeweg 32 1 zilv dames horloge en dito Ketting by V d Beg Pr Hendrikstraat 891 1 haarkam by Leemeger IJssellaan 1 gouden damesring by Bakker Speldenmakerssteeg MABKTB B B I O H T E N Gouda 3 Januari 1907 GRANEN Daar bijna He verkeer itil staat ging er in granen ook niets om Bij heropening der Scheepvaart zullen de gewone noteeringen weer Terschijnen Veimakkt Melkvee geen aanvoer Vette varkens groote aanvoer handel gewoon 20 n uVi et per hall K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel gewoon 20 k ai et per half K ü Vette Schapen redel aanvoer handel vrywel a6 4 31 50 Lammeren redel aanvoer handel vrijwel 16 i f 32 Nuchtere Kalveren goede aanvoer hande vrijwel 6 4 9 Fokkalvereo f 16 Kaas aangevoerd 41 partijen handel vru vlug ie kwal 3 4 3j j e kwal 28 4 30 Zwaardere hooger NoordhoUansche Boter 1243 stukken van V KG Handel Sauw Goeboter 1 40 4 45 Weiboter 4 1 30 4 1 J5 EXPOSITIE er nieuwste modellen Wintel mantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met hybéhoorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PMLTBRIJBN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concurreerende pryzen BurferfijkaSta d GEBOREN i 30 Dec Woltpr Klaas oudei H Ploffers en A Zalsman 30 Adriana Johanna Ouders P A Luiten en H J Blod 2 Januari Tennis ouders C Brons en A den Bleeker OVERLEDEN 1 Jan J E van Keuwen wed J J T Kerper 78j en 11 m M C P van Willigen 6 ro C van Dam 2m 2 H Aarao 80 j BeeutrUk GEBOREN Arie Dirk ouders C A Kok en G Groenenhey Sophia ouders B Verweg en J Blom Gerrit ouders G Vermey en J Hoogervorst OVERLEDEN Tennis Hoogendgk echtg van B Knptein 71 J GEHUWD A Vermeulen met A P van der Laan C Boogaard met J Woudenberg ADVlÏÏiTil ri Met wederkeerigen heilwensch betuigt ondergeteekende zgnen dink aan allen die hem by de intrede van bet nieuwe jaar bigk gaven van hunne belangstelling H J NEDERH0R8T Met wederkeerigen heilwensch betuigt ondergeteekende zyn dank voor de vele bewyzen van belangstelling door hem op 1 Januari 1907 ontvangen Mr M M SCHIM VAN DEK LOEFF B P VAN CITTEBT m d en g 2 Januari 1907 Voor de vele biyken van belangstelling betuigt ondergeteekende met wederkeerigen heilwensch zyneo dank Notaris MONTIJN Wild en Giet ojielle Van af heden en verder dagelgks versch verkryghaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco poor Keheel Nederland Aanbevelend T iOTTBLINO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2081