Goudsche Courant, zaterdag 5 januari 1907

No I0SS4 Zaterdag 5 Januari 1907 45s e Jaar£ ang fiOüDSÖIE ÖHRAMT MeuwS en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken Teleloi n No 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco perI 08t ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Ho St A D V E K T E N T 1 E N worden gepUatst van 1 ï regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur lies midd i mm OEKMB Eene gelortnnlberde jonge dame P Q onacht in kennia te komen met een net jOBgmenacli leettgd ongeveer 26 jaar vermogen niet vereischt doch goede poaitie om met wederzjjdaeh goedvinden een hawelgk aan te gaan Brieven met daidelgk adrea onder motto JBrniitig aan t bnrean van dit blad WORDT QEVRAAGD te Eotterdam tegen 1 Febr a a eene DIENSTBODE niet onder 23 jaar en P Q Zg moet eenvoudig kannen koken en netjes verken öoede getnigen Tereiacht Loon I 125 met Torval en 1 26 waschgeld Br Jr No 2600 Alg Boekh 0 A VAN 8PE0NSEN Eotterdaifl HttlS TE HUUR Beerenhuls Oosthaven B 88 Z 8 Kamera groote Konken drooge Kelder Unke Tnin Voorzien van Oaa en Wat rleiding Te bevragen B 89 Noord Brabanlsch IScboeD en LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg PRIMA KWALITEIT OVERSGHOEKEX Sterke Scboollurzeo eiii Opruiiningf van restanten Aanbevelend C SMITS AUe reparatlen en aangemeten werk Vu li 1 Ju 1907 bit DE JOKG s Reclame CACAO per 1 kilo bus f 240 l kilo bus 1 30 f kllo büs 0 7Ü kilo bus 0 327 DE OOEDKOOFSTE I DE MEEST FRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLADEM zijn besliat die der Firma WELDON tHJB LADXB3 JOVBIHAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat IHM ILL DBBSaidAKBR met een gratis geknipt patroon I THE BXZAAB OF CHILDBEN S rASBlOSa Kiudermodea met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vu Boekhandelaar Proe nummerê AUe met kotael HoU Bijvoeatél I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATHONEN met Holl Terklaring Ir p p tegen Tooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar b j MILLY SIMONS Den Haag öoada Drik tu A BBIMEHAN Zx I aemalogeen Poedervorm is het eenig Ste helpend middel tegen moedarmoeOe jHleekmneht X0nuwawakte Ueofdplfaen aiapelooêheté Onmaehteu rermagerlttg en VermtmderiHg der Uehaamikvachten aematogeen in Poedervorm heeft eei aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOÖEEN in poedervorm is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Pr js per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Benige tabrlkauten H v SCHAIK Go Deo Haag Verkrngbaar bïï Firma WOLFf Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nimu erierk ad IJutl A N VAN ZESSEN Schooikovtn B t WUK P W v EDE Oudeumtir A SCBEBB Baaitreek K VAN DEB HEIJDEN Beeumjk P v o SPEK MoereapeUe D t d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN t o HEIJDEN Waddmgiveen P A diQBOOT A UI JONGH OudemUer P KASTELEIN PeUbroekerdam D BIKKEB Bmtehop WAAR8C9ÜW1NG Laat U niet misleiden door AbrUJ Siroop Heli kloosterfioncta Paulo Abdij bestaat niet dtia Siroop van geenerlei waarde Qéhr Stoll werck a Chocolade en CacaOt OosUnati door de ieii vst uitrlndingen op muhinaal gebied rerttterde IMiriettle B nitduitend gebruik van f jne an fijnste grondstofen garandeerei les erbruiker van Stoliwerck s Chocülade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan ian iafaoud dar re Etiketten Dt ma behaalde 87 Brerets als Hofleveraiicler 44 Eere Dlploma 8 gouden ens Medalllfs eea bew s van uitmantend Qja thbrikaut Ii 4a 1874 schreef de Accademie natienal de Faris Nouft Toiu déeamoiu niu Hmüü11 üCrnr iM ailère elmne n oonildérftllda Aa vot axoelleiLta fkbrioetlcm da Ohooolat bonbona variéa eto ets Mlwartk e bbrikaat is verkrygbaar bij LL H Ckinflseurs Banketbakkeo lu au Oeneiaalvertegenwoordiger voor Nederland Jldias Hattemlodt Amsterdam Kalverstraat 103 GEBR RIJKEN fe DE LANGE IV ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofdmagatijn Gedempte Binnenrotte 1S4 Tele HB99 2e Maqatijn Weet Sieuwland 9 nabij Station Beur Telef MSI INRUILEN STEIHEH VERHUREN DE PHONOLA dageiyka In onze Salons te hooren mimm mi pboholist SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na utvans t van postwiaael groot i 3 45 zenden wtj franco door Nederland onze overal bekende N0RMAL K0LLECTIE3 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tnin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stoks voor 45 potten of eene COLLECTIE VÓÓR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 24 1 stuks ieder bevattende eene prachtige kenze van hyacinthen tnlpen narzissen croons acillas aneewklokjes etc Rtjk geillnstreerde prijslijst met speciScatie onzer collecties in het HoUandsch en onze vele wenken voor de cnltnnr bevateude groote catalogus in het Duitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tolnbouw Ktabllssemept Huls ter Duin IMoordwUk bj Baarlem WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KONIIIHMJRB VABRIKKBN Voedert uw Vee met de uiv re murwe merk en W L oitmuiitende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere JHploma ParU 1900 Sege Gouden Meft Uleê ADVERTMTIffl in aUe Couranten worden aano ei omen door het Advêrtentie BiireM vaa i BRINKMAN ZOON Eerwerda Tieman Orootite d taU wi nhandelacea In Nederland O 60 0 72 St £ t tèphe Medoc La Rose Ludon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 4B a W Chilean Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Sauternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 RUdesheimer 1 08 Oude Boode Portwijn 1 08 per lesch Extra oude Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwgn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth dl Torino Dom BELLiRDi per Liter 1 17 Pr sén netto contant DEPOT TE GODDA F J J BOOfr VAN OSTADE M M V LOON DUBBELE BUURT B 18 Tel fn 117 Is I ruimst voorzien van GASORNAfflENTEN in elke stijl van de eerste fabrieken tegon concnrreerende prijzen A nlegger nn Gas Waltr Spreek Blorea Eleolrische geleidlogeii Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudeeh rerliehtlng Uagatyn DE AVONDSITER daar alles door bekwame fitters verric it wordt Verkrijgbaar in flesschen 50 ets 7S et en f l gS ü H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKEB l T AD RICHTER A Co Eotterdam Te Godda bü O LUGER Apotheker Markt en bü WOLFF A Co Westhaven 118 EEMDEF0T7ANTEEE en wordt verioebt ap t SKKK te letten OTT BIT MaSUUX va M IIAVËNSWAAY ZONEN OOBINOHBH Deie THEBEN worden a elarerd in verzegelde pakjes van vy tme I e half en n Ned om met Termelding van Nommer an Prgi voonden van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich toi de nitvoering van geeerde orders aanbevelende J C BML voorheen J BBEEBAART ld v v Het Smm aiMhuMjruU en ankkel 4ul poMnaUdelvTon Heetea es Tooral daoMa tn Kladeraebaetientfc de Af pirtnr VK e Wniir k ea vlll BMrik r 14 Mea tone teel ssa oaun Mbrlekmierk n ntoljfTSeeeee rt eli Uuiteiilandsch Overzictit Het eerste bericht dat uit Marokko Ënropa bereikt heeft in het nieuwe jaar biykt een onjaisl bericbt te zgn geweest Raisoeli is niet gevangen genomen Wel is er een bencht dat een kaïd van Kaisoeli door Ben Mansoer gevangen is genomen en wg vermoeden dat het bericht over de gevangenneming van Raisoeli door een groot deel van de £ aro peesche pers overgenomen zjjn oorsprong Vindt in een onduidelijk of verminkt telegram over deze daad van Beu Mansoer Raisoeli dan ia nog altijd op vrije voeten maar zijn toestand is met dat al niet gunstig Zijn geitouwen zgn naar schatting tot een honderdtal geslonken Hij heeft een brief gezonden aan Mohammed el ïorres waarbij hij verzet aanteekeot tegen zgn afzetting als gouverneur van de provincie Tandzjer Vermoedelijk zal de minister van oorlog de volgende week tegen Raisoeli optrekken als deze van plan en in staat mocht zgn zich te verdedigen Ook naar Arzila zijn regeeringstroepen gezonden om de stad in naaqi Tan den Sultan te bezetten Te Tandzjer komen dag aan dag stamhoofden om hun trouw aan den Sultan te betuigen De Standard verneemt nit Tandzjer dat Raisoeli bemerkende dat de stam der Pahs neiging heeft de zjjde des Sultans te kiezen gedreigd heeft den oogst te vernielen als de Fahs zich aan den nieuwen pacha van Tandzjer onderwerpen De Times verneemt dat ook de Andzjera s zich zullen onderwerpen en zullen aanbieden Rai oeii te vermeesteren in zijn stelling te Ziaat Reuter seint uit Portsmouth dd 3 Jan Hedennacht om elf unr brak brand nit in het kleedingmagazijn de brand aangewakkerd door een krachligen wind nam verontrustende afmetingen aan De gebeelekampuitrnsting van een legercorps werd vefnield De troepen werden onder de wapenen geroepen i de marinetroepen werden gebruikt voor het blusscben van den brand die tegen I drie uur in den morgen bedwongen was De schade wordt officieel geraamd op een kwairt millioen Pd Sterling Reuter seint uit Petersburg dd 3 Jan Tijdens een godsdienstoefening in het In i ltitnnt voor experimenteele geneeskunde werd op den stadscommandant Von der Lannitz die zich op nitnoodiging van den ftim van Oldenburg voor de inwgding van FEVtLLETOX Tegen den Stroouie 72 Bedoelde brief was gericht aan mevrouw von Strnendorff Deze was er geheel van enthutst Met den brief in haar hand reed tÜ van t eene landgoed naar het andere en deelde met veel agitatie overal het groote nieuws mede De meeste menschen haalden de schouders op en beklaagden daartoe bestond dan ook wel eenige reden dien armen Hongaarschen graat Maar van Richard sprak niemand Alle bemoeiingen der barones om de verschillende familie B gunstiger voor hem te steramen bleven vrgwel vruchteloos Men geloofde eenvoadig niet aan die snelle beterschap en af de geëxalteerde oude dame den raad om maar een beetje voorzichtig te zgn met baar gunsteling Het gesticht dat niet in den gevel maar alleen op het papier werkelijk den naam droeg van Clarisse s en Bruno s Heil was voltooid en de opneming van de eerste be onera werd reeds in overweging genomen En een van de eeraten die daar een onbeHt d n onden dag te gemoet aden gaan bet nieuwe gebouw daarbuen begeven had een aanslag gepleegd Een onbekend man naast den stadacommandant staande loste een revolverhcbot op hem de kogel trof een slagader zoodat de gewonde spoedig overleed De Daitsche Bijkskanseliar heelt gisteren aan den voorzitter van bot Kgksvorbond tot beslrgding dor sociaal democratie luitenantgeneraal Von LieberI een langen open brief gezonden over do redenen die tot ontbinding van den Rgksdag hebben go leid en over hetgeen de regeering verwacht van de verki ezingen De kanselier wijst er op dat do samenstelling van den Rgksdag het noodig maakte met hel centrum saam te werken maar dat om het centrum gunstig te stemmen staatsrechten zgn prijsgegeven ol dat de regeering zich in religieuse of cultuur quaesties te zwak heelt getoond ontkent Bülow Hg betrenit het zelfs dat de regeering voor de parlementaire zaken van één party afhankelijk was maar hg zag daarin geen bezwaar zoolang de verbonden regeeringen door de medewerking van het centrum po 4itieven arbeid konden verrichten en die partij van haar parlementaire kracht geen misbruik maakte Reeds in het voorjaar werden drie dringende eischen door de samenwerking van centrum en uiterste linkerzijde verworpen do instelling van een koloniaal departemeol do spoorwegaanleg naar Keotmanshoop en de schadevergoeding aan de farmers Toen was Bulow ziek en niet in staat in te grgpen Maar hij nam zich toen voor bg herhaling van zulke Machtprobon in ernstige en gewichtige aangelegenheden het gezag der rt geering krachtig te handhaven Hij hoopte dan tevens dat oen verandering in de doctrinaire opvattingen van de vertegenwoordigers der liberale partijen en de stggende afkeer van de sociaal democratie een wgziging in den parlementairen toestand mogelijk zou maken Frankrijk ia niet hot oenige land waar voornaamheid geld kost De gemeenteraad van Braïla vindt ook dat men daarvoor maar wat offers moet brengen en heeft een belasting op familiewapens en andere emblemen ingesteld De belasting zal vermoedelijk niet veel opbrengen want de groote hoeren zitten in Braïla niet dik gezaaid Maar het zal toch velen een onplezierig gevoel gsven in den lande omdat in Roemenie hoe langer v hoe meer zich de zucht doet gelden met iyÓA waren de ongelukkige moeder v n Bruno s moordenaar en hare beide kleinkinderen welker moeder zich zelve iu een vlaag van wanhoop over de misdaad van haar man van t leven had berooid Over den man zelf was t gerechtelgk vonnis uitgesproken Hoezeer hg zelf ook had gesmeekt om den dood was bg toch tot tien jaren tuchtbnisstraf veroordeeld Clarisse keerde van de plechtige inzegening van t nieuwe gesticht naar het alot terug Met het gezangenboek in de baad ging zjj door het park Richard liep naost haar Knnibert hnppelde vrooljjk vooruit Twee jaren waren thans verloopen sedert Bruno s dood voor Clarisse nagenoeg een lange benauwde droom te noeme Richards levenswijze was werkelijk sedert Bruno s dood anders geworden zoo dat Bollmeyer die anders niet al te best over hem te spreken was geweest het zelfs moest erkennen Op zekeren avond dat bij over allerlei dingen met de brave Dörthe heel vertronwelgk zat te praten gaf hg dan ook over die gunstige wending zjjn verwondering te kennen maar de ondp huishoudster wilde niet zoo grit aan de beterschap van den wilden baron geloof slaan Geloof me mijnheer de katjes kunnen het mniieo Tugen niet laten oordeelde xij titels te pronken Bg do grondwet van 1866 Zjjn alle titels eigenlgk afgeschaft wat echter da groote families als de Gliika s de Cantacuzene s de Stoerdza s do Slirbey s e a niet weerhonlen heeft om hun historische titels al dan niet gelantiiaeerd of bggewerkt steeds zooveel mogelgk in t oog te doen vallen In democratische kringen in Bockorcst heeft men onlanga met groote ergenis opgemerkt dat Cantacuzene du tegenwooidige eerste minister boven de groote poort van zgn palcis een wapenschild heeft laten aanbrengen in welks mjdden de dubbele Ro meinscbe adelaar van Byzantium ir jkt In het jaar 1906 heeft de familie plotseling ontdekt dat het tweelingdier daar thuis behoorde Andere steden gaan Braïla s voorbeeld volgen Motono de Japansehe gezant to Petersburg die op bet ougenbiik met vacautie in Pargs is heelt zich duor een medewerker aan den Temps laten interviewen over de quaeslie der Russiscli Japunsche onderhandelingen Het was zeide de gezant niet waar dat bet verloop dier onderhandelingen tot ongerustheid aanleiding geelt In zake do visscherjj quaeatie is het de eeiiige moeilgkhöid do juiste bet ekenia vast te stellen van het woord anse inham Een commissie van vaklieden benoemd om die definitie vast te stellen is zoo goed als gereed met haar taak Op bijna allo punten ia overeenstemming verkregen Wat betreft het recht van scheepvaart op de rivieren maken de Japanners aanspraak op het recht de Soengari te bevaren Japan steunt ziJn aanspraken op de bepalingen van het verdrag van Portsmouth dat voor geheel CItineesch Mantajoerije de open deur politiek vaststelde De ge ant besloot zjjn mededeelingen aan den Tempsvertegenwoordiger met bet oiten van zgn vaste overtuiging dat de onder handelingen tnsscheii Rusland en Japan tot een volkomen en bigvende overeenstemming zullen leiden Fulitieke redevoeringen werden gehouden te Boedapest door de ministers Wekerïe en Kossuth Dr Alexander Wekerle ontving do vertegenwoordigers der coalitie partijen en ontwikkelde in zjjn redevoering het arbeidsprogram voor bet nieuwe jaar Het is beslist onjuist zeide de minister dat de regeering van raeening veranderd is hoofdschuddend Ik hond het er voor dat die beterschap alleen in schjji bestaat en dat bg daarmede een bepaald doel beeft Dörthe Dbrthe I zei de arabtsraad vermanend jii bekgkt de taeele wereld door jon eigen bril Best mogelijk en al is die bril dan ook af en toe een beetje beslagen ik zie daarmee toch nog scherper dan menigeen met een paar gezonde oogen in t hoold en belder geslepen glazen De man beeft zgn doel wat Ik je zegl Maar mijn God Dörthe je hebt toch de bewijzen voor zgn beterschap maar voor t grijpen dal kan geen schijn wezen t In de eerste plaats komt hü toe met zijn geld wat vroeger nooit het geval was In de tweede plaats gaat hg nooit meer naar de stad Ten derde heeft bjj al zijn losbandige vrienden fiinkweg laten varen En ten vierde hml Nu ten vierde P vroeg Dörthe terwijl ziJ den bril op haar neus terecht zette en den ambtsraad sterk fixeerde Hm Nn ten vierde heeft hg irj minstens tien maal om vergeving gevraagd voor zijn onbehoorlijk gedrag op den dag van ziJn terugkomst in Krieme 1 Ja ja daar hebben we het voornaamste daar hebben we heti lachte Dörthe Wil ik je eens zeggen mijnheer de ambtaraad wat de ecmiomische betrekkingen tot Oostenrijk of de verhooging van bet recrntencontingent betreft Do regeering zal ondanks de eischen die de minister van oorlog der monarchie wenscht te stellen aan het Parlement de onveranderde handhaving van bet recruten conlingent voorstellen De beschul ligingen besprekend van sommige zijden tegen de regeering ingebracht zeide Wekerle De regeering handelt met gematigdheid en voorzichtigheid zonder onzuivere nevenbedoelingen en zonder jacht naar populariteit Ten slotte deelde de Hongaarsche minister president officieel mede dat de regeering reeds in de volgende zitting van het Parlement een voorstel zal indienen tot henorming van het kii r cht op den grondslag van het algemeene enkelvoudige en gelgke kiesrecht zooal dat in Oostenrgk is ingevoerd Deze belofte werd door de aanwezige parlementsleden met instemming ontvangen De redevüering van minister Kos suth bjj do ontvangst der onafhankelgkheidsparig was een uiteenzetting van den politieken toestand en een verzoek aan de partij om haar beginselen h 0g te houden De regeering zal werken voor de bevordering van de economische zell tandigheid van het land de koning beeft daarvoor toestemming verleend De regeering is voornemens een geheele reeks sociaal politieke hervoi mingen uit te werken die de partij sedert jaren heefi geêischl f Welke die hervormingen zijn behalve de door Wekerle aangekondigde kiesrechtwijziging is uit de mededeelingen niet op te maken Verspreide IJerichteii FEiUKRIJK Generaal Picquart de minister van oorlog heeft de reis naar Tunis aanvaard Leve Picquart I Leve Dreylas I riep men in Toulon Maar hel ging niet van harte meer De affaire is nu gelukkig uit de wereld Er is bij de kamer een voorstel ingediend om de begrooting voortaan voor twee jaren tegeljjk vast te stellen DlIITSOHLAND Het Rijksland Baden en Beieren hebben geld toegestaan voor de uildieiiing van den Bgn van Mannheim tot Straatsburg waardoor laatstgenoemde plaats inielk jaargetgde door schepen herijkt zal kunnen worden De geit wordt wel de koe der arbeiders waar uw berouwhebbendo baron bijzonder goed slag van heeft P Om alle menschen op d r beurt in hun zwakste zg te tasten Maar Dörthe stel je toch eens je eigen opgewondenheid voor alsjevronwof hier dan natuurlijk je m m I je daarnet heeft verklaard in ronde oorden verklaard dat ziJ of bier weer hg natnnrlgk nieta meer met je te maken wil hebben Dörthe richtte zich hoog op Een man Ja ze hadden mij eens te na moeten komen I Dan zou t er gespannen hebben dat verzeker ik je Als onze iieve Heer de zaak had ingezien zooals ik het doe dan bestonden er alleen vrouwen de mannen hebben het ongeluk op de wereld gebracht I Met heel wat drukte zette zij t servies van t avondeten op het groote blad ineen en liep daarmede de kamer uit De ambtsraad Bollmeyer stond trouwens met zgn zienswgze niet alleen Enkele oude kennissen waren t met hem eens en kwamen Richard Glatbeck in aijn streven om een ander en beter menach te worden zoo eenigermate te gemset al deden zg t oog nog een beetje schuchter en met de noodige omzichtigheid Wonlt vervolgd