Goudsche Courant, maandag 7 januari 1907

No 103S5 Maandag 7 Januari 1907 45ste Jaargang i i mium iMeuwS ei Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletoi n No 8 De Uitgave dezer Ceurant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon n Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per 08t 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN A D V E R T E N J I E N worden geplaatst van 1 5 regels ii Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters wortlen Jierekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PBACTISOHÈ i DE MEEST VOLLEDIGE M O D E B I A U E M i HUiS TE HUUR Heereiihiiis Oosthaven H 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Keldei flinke Tuin Voorzien van Oas en Wattr leiding Te bevragen B 89 Bij acte op 29 December 1906 voor den Ie GoQda resideerenden Notaria JAN JACOB ABRAHAM MONTIJN gepasseerd ia de vennootschap tnsschen de heeren HEBMANDS COENËLIS KORÏENOEVER en JOHANNES KORTENOEVERHBEMAHUsioos beidcn van beroep garenfabrikant en wonende te Qouda aangegaan blgkens acte op den 13en Haart 1896 voor den te Ooada geresideerd hebbenden notaris Pieter Marie Montgn verleden en ten onderwerp hebbende het fabrieseren van touw garen koord en oo voort door middel van handeplnnerlj en het drijven van handel in vla hennep touw garen en aan verwante artikelen onder de firma J Kortenoever enZoon gevestigd te üonda te rekenen van a den 31en December 1906 ONTBONDEN D en comparant Johannes Kortenoever Hermanaszoon die voor zooveel nondig zal optreden als liqnidatenr is daarb j door den comparant Hermanns Cornelis Kortenoever het recht verleend de zaken voor eigen rekening voort te zetten oaiet aanhouding der firma J KOBTBSOBVER EU ZOOS mits baiten aansprakelgkheid van laatstgenoemde Namens partgen J J A MONTIJN Notaris mm OEUEENl Eene gefortuneerde jonge dame P O wonscbt in kennis te komen met een net joogmensch leeftp ongeveer 26 jaar vermogen niet vereischt doch goede positie om met wederzijdsch goedvinden een huwelijk aan te gaan Brieven met daideiyk adres ouder motto Ern tlg aan t burean van dit blad Onnavolgbaar I D thans door nieuw gevondon toepassingeu onze fn allecerf geicMItterdr Portrellen felutureBogaertê Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Qe lll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschrilten jrnitu op aanvraag Boxtel a JiOOAEUJ Jt C f Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bjj wien modellen te bezichtigen zjjn Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEKTER8 Jz M Of tëeiH M ii ltènmd EEMDEFOTTANTHES Neii warilt verzocht p t VKIK ie lotto UIT Brr Maouuh tam VI lUVKNSVVAAYZOMiX OORINCHEttl Deze THEEËN worden afgete rerd u rerzdgelde pakjes van o ttBM n een kalf en een Ned one mei rermelding van Nommer ec iPr a Toorzien van nevenstaanf iMerk volgeni de Wet gedepo neerd Zioh tot de uitvoeriDg van geëerde orders aanlMV Iende J G BIJL voor eeo J BBSËBAALT Li Gouda Druk vaü A BEINKMAN Zn VAN OSS Co Bankiers Den Haag Ome Beleg gingslijst voor ïANTJARIis thans gereed en wordt op aanvrage gaarne franco toegezonden Zij geeft bijzonderheden over een aantal efifecten zoowel van prima gehalte als van meer specuktieven aard ZU die reeds vroeger toezendinii onzer oirculaires verzochten behoeven dat verzoek niet te herbalen daar hun adres voor geregelde toezending genoteerd blUK Bijkantoor te G roningen SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarleniiner Bloembollen Na ntv3 i t van postwissel groot B 45 zenden wij franco door Nederland onze overal bekende NOEMALKOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tnin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 24 1 stuks ieder bevattende eene prachtige ken e van hyacinthen tulpen narzjssen crocus scillas sneewklokjes etc Rijk geillastreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in Hollandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevatende grout e catalogus in hei Duitsch Z uden wij dofiverlangd gratis en franco Tuliibouw Ktabl ssenient Huls ter Duin N uordwIJk bij Haarlem 2 mimm ziJn beslist die der Firma WELUOW THE LADIES JOUHNA met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBE ILL DHESSMAKBU met een gratis geknipt patroon THE BAZAAB OF CHILDREN S FASHION a Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vu Boekhandelaal Proefn ummer Alle mH koaeel Holt Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zun GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag Nu heb ik ze bij me thuis toch eens leiiker te pakken Hoezoo i Wel ze wildeu nooit Iels van Margarine welen Nu heb ik omdat Natuurboler zoo erg duur is ze kost n b 85 o t pond eens stilletjes üLliYSSEN 8 Mélange in natuurboterpapieren gedaan en ze zoo thuis gegeven Toen ze bijna op was vroeg ik heel leuk aan ui n vrouw en kinderen nel vonden jelui de boter van de week wel zoo lekkere en ze riepen In koor J heerlijk U niet En toeni Toen zti Ik zooals t wa $ en nu eten vse voortaan BLIYSSE S Mélange die de helft goedkooper Is dan Naluurboter Neen maar die is goed Dat ga ik ook eens doen TB GOUDA Het b alt onaotlaeMykfU m ymakktlykaU po t iiildacl voor Hcerea kn roor l dames en Kloderschoeawerk Ie de Appretunr lan C M MUlltr tt C f Jf Barlln BHHi Str 14 Men lette o d Ql op naam en fabrlekamerk Verfcryikav ïj HeerM WlHtilleri Ie takeMwirt lalaetinte aiervenMit itf SH rrf l OiRet ky W BereiMiiiii ArnhM WIJd§lraat 157 ET mm m asten WERKLD SUCCKS De Wereldberoemde Superior DruivenLorsthoning Extract iIlM4ÜT3 wordt aanbevolen tegen Borstaandoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoeet Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz UELIANIHE is verkrijgbaar hg alle Voorname Apothekers en Drogisten ingroote en kleine steden dorpen en gehuchten in NteUrland Frankrijk Duittchland Engeland Amerika Ned IndiS Oranje Rivier Kolonie TVanevaal em StELIANTHB werd 9 maal met öonden 3 maal met Eere Uedailles bekroond UBLIASTHE in flacons f 0 40 f 0 70 en f ï mBLlANTUE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H S VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrggbaar bu Firma WOLEF Jb Cm Westhaven 198 Gouda GRENUEL Qouda E H VAN MILÜ Voerstal B 126 flourfa A BOÜMAN JI oordr M PINK8E Nieuwerkerk a d JJeet A N tav ZESSEN Schoonhoven B t WIJK Oudiuaier A SCHEBB Haaitreehl P W r EDE Oudeieater K tas d HEIJDEN te Beeuumk P r d SPEK MoercapeUe D t d STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABIT VAN DER HEIJDEN IfarfAfij rown P A ui GROOT A d JONUH Oudnwrtw J P KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKER te Bentehop WAAIISCHIJn IJre Laat U niet misleiden door lb I 8 roop Het klooster SanctaPaulo AbdiJ bestaat niet d t8 Stroop van geenerlel waarde oord RrabaD sch Schoeneo Laaizenmagaziju KLIiIWE J E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITVJÏ OVËRSGHOKKEV sterke Sciioollamen enz Opruiming van restanten Aanbevelegd C SMITS Alle repAratiën en aangemeten werk j Wit inktiï tiiü ïi ia Eobto l EEAOICaca te ontrangen twui pstalJ eo aa vele pixc emlsgeB h 4ok I naadel gekomen osder om BMm des I uitiindara Dr MiohaeUi nmaOgX op de beste maoUnes in tut w Nidh ntmi étahbliawiiwnt nm Ocbr 8tell I wwok t Kmlen iNlw Kkel eacao n TtCTkudsa boon Vtn BOnt OlKaa h met bm pÉotitt ei Bgmtaa gezond inak vsor 4 fl tpach gabniik leeak 2 ihedmU im t tmder voor een k j ChoodU Alt genoesanicifige drink bij geval aa f diarrhoe sieiito net mOet te pbndiitD Ymkrngbaar bQ de robnuasiitt E X Apnthaksiv eo A Ka t 1 80 I Xa Prij prtflf bm I Qeniï iwIvortegraiToordigsr tsta BateIJ land lulius MattenidodI miiterdam KsilTCFtraut hiS leow onovertroflen Frof Dr Liobern welbokend 2 SÏÏW £BACET UIZ13 UllHn eoht met Fabriekimerk tot voortdurende radicale fn sekere genezing van alle sell de meest hardnekkige xenuif Miektetif vooral ontataan dooi I I m afdwalingen op jeugdigen leeftjjj X ota e i enezing van elke zwakte Blor taehi Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apyavertering Onvermogen Impotenz PoUutione epz JÜToerige prospectussen IrjTfcr eaoh fl 1 fl ï fl 3 dubbelsfloirh Centr I Hepót Matth v d VeRtfl Zaltbomni l poli M Cléban t Co Kotterdam 1 Happel a Gravenhage IlalmmaDs de Joag J Cza Kottarlam W Iff fc Co r ouda D hü alle droKlstuTi M M V L00i DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t roimst rooriien van GASORNAfflENTEN in elke stijl en de eerste fabrieken teg in concnrreerende prijzen Aaiilegifef van Gas Walfr Sprrek Biu e i Eiectriscbe geleidingen Wie van goed licht hoadt wende lich naar bet Ooudaeh Verllehting Magaiiijn DE A oniDSireR daar alles door bekwame fitters verricht wordt H De Eerste Kamer en het Arbeidscontract De er dagen is liet Voorloopig Verslag over liet arbeidscontract van onzen senaat verschenen Een omvangrijk stuk dat opnieuw aantoont iioe zwartgallig de Eerste Kamer de sociale wetgeving ieschouwt Allerlei toonaard wordt gebezigd om de vele en velerlei bezwaren aan te voeren welke onze groot industrieelen landiieeren en andere hoogstaangeslagenen meencn te hebben tegen de regeling der materie zooals die in het wetsontwerp is vervat dat in de Tweede Kamer met instemming van alle partijen uitgezonderd de sociaaldemocratische is aangenomen Bezwaren van zoowel formeelen als materieelen aard die ten slotte naar het oordeel van velen aanleiding gaven om het wetsontwerp te verwerpen of volgens anderen om de Regeering in overweging te geven In eene nog vóór het in werking treden der wet iu te dienen novelle verschillende punten te wijzigen Laat ons enkele dier bezwaren nader aanduiden Vooreerst heeft onze senaat bed enkingen tegen de voorbereiding van het wetsontwerp De aandacht werd echter gevestigd op het ongewoon eenzijdige van de eerste voorbereiding Hiermede wordt gedoeld op den arbeid van den heer Drucker destijds nog geheel voor de wetenschap levend geleerde wien dit onderwerp bijzonder bleeK ter harte te gaan Toen door den ontwerper aan zijne opdracht werd voldaan had diens eigen levenstelling eene ingrijpende wijziging ondergaan De geleerde was inmiddels leider eener invloedrijke doch in sociale vraagstukken door eenzijdige opvattingen beheerschte politieke groep geworden Op de wetenschappelijke waarde van zijn arbeid behoeft dit natuurlijk van geen invloed te zijn maar Ongetwijfeld leed door de thans ingetreden omstandigheden de zedelijke vrijheid der regeering Immers als zij met den lieer Drucker meeging FhVILLETOX Tegen den Stroom 73 De kamerheer Ton NordenSath had in een wak oogenblik mevronw von Strnendorff zelfs beloofd dat hf in kleinen kring Richard ens ten zjjnent ontvangen zou Ook was paaf Bassendorff niet ongenegen bem voor aet deelpemen aan de eerstvolgende drijfjacht een nitopodiging te zenden Richard kwam er gaandeweg bovenop wat grootendeels was toe te schrijven aan ziJn Sending die nu altijd even correct bleef Daar voor een ander gedeelte ook omdat er alt Hongarge de wonderlpste garnchten kwamep overwaaien omtrent bet avontnurlgk leven dit Ludmilla in haar tweede howeli k leidde Haar schoonheid had t is waar op het magnaten bal in Pest een algemeene bewondering gewekt maar omtrent haar doen en laten deden toch verhalen de ronde die Hlfa voor de daar bestaande verhoudingen 1 zeer vreemd waren Ook Clarisse hoorde van tijd tot tp zoo H een en ander van hare vroegere schoonmter maar daar zö in at die dingen niet ket niaite belang itslde ilootiH toorToor vond aj in hem een niet licht te hoog te waardeeren steun daarentegen bij verwerping van diens stelsel een niet minder krachtige weerstand Dat de Tweede Kamer het ontwerp aanvaardde met instemming van alle politieke groepen uitgezonderd de S D A P kamerfractie naar het oordeel onzer senatoren nog in hooger mate door eenzijdige opvattingen in sociale vraagstukken beheerscht dan de vrijzinnig democraten had de Commissie van Rapporteurs reeds van dit bezwaar neer te schrijven moeten weerhouden Doch het bezwaar zelf is onjuist bovendien In den brief aan den Minister van Justitie waarbij Mr Drucker het ontwerp in 1898 aanbood deelt hij mede dat in 1894 vóór dat hij tot afgevaardigde in de Tweede Kamer was gekozen het ontwerp geheel in de toelichting in schets gereed was dat de tijdsomstandigheden hem ertoe leidden het ontwerp voorloopig onder zich te houden en dat hij later nk het optreden van het Kabinet Pierson den arbeid met het oog op de nieuwste wetgeving en litteratuur heeft herzien Mr Drucker heeft den eigenlijken arbeid dus verricht vóór dat hij aan de politiek deed Doch bovendien was de geleerde in 1898 nog niet leider eener invloedrijke politieke groep gewoi den De vrijzinnigdemocraten maakten tot 1901 deel uit van de Liberale Unie en de woordvoerders van die Kamerleden behoorende tot de Unie die zich later bij den VrijzinnigDemocratischen Bond zouden aansluiten was toen niet Mr Drucker maar Mr Kerdijk Van leider eener invloedrijke dgch in sociale vraagstukken door eenzijdige opvattingen beheerschte politieke groep kan dus ten aanzien van Mr Drucker in 1898 niet worden gesproken Daarbij komt nog dat het door de Tweede Kamer aangenomen ontwerp belangrijke afwijkingen met den arbeid van Mr Drucker vertoont Afwijkingen voor verreweg het meerendeel door Mr Drucker wel goedgekeurd en verdedigd maar juist deze houding logenstraft het beweren dat de Regeering wanneer zij zijn arbeid niet dergeljke nieuwtjes en vermeed zij bet getrouw om ooit met haar zwager over diens gescheiden vrouw te spreken Hoe weinig Clarisse zich ook in t maatschappelp leven bewoog ze wist toch wel hoezeer in de laatste jaren Richard in zgn voordeel was veranderd Zij verbengde zich daarin van harte en betreurde t alleen dat haar man tijdens zijn leven geen getuige liad mogen ziJn van dien gelukkigen ommekeer Met dat al bleef zij de vrees voeden dat er maar een kleinigheid toe noodig was om Richard weer heelemaal op het dwaalspoor te brengen De naklank der plechtige inwijding van het asyl voor ouden van dagen en voor kinderen trilde nog in Clarisse s ziel en ook Richard die bg bet huiswaarts keeren naast haar liep scheen zeer onder den indruk te zgn Ze voerden een ernstig gesprek Richard ging daarop bereidwilliger in dan hü t ooit van zijn leven had gedaan en die ernst stond hem beter dan zijn vroegere nitgelatenheid Maar Clarisse kon nog altp t vermoeden niet tan zich afzetten dat Richard om welke redenen dan ook zoo n weinig comedie speelde De ommekeer was bij haar zwager zoo plotseling zoo onverwacht tot stand gekomen en stond met zün noegeren aard van jaren her in znlk een aangenomen had in Mr Drucker een tegeijstander zou hebben gevonden Neen dieu houding verdient een dergelijke opmerking niet Mr Drucker staat daarvoor te hoog De opmerking dat het begrip arbeider in het ontwerp thans zoo ruim is dat daaronder vallen de groot officieren en oificitren van het huis van Hare Majesteit de Koningin voofzoover zij in eenigen vorm bezoldiging genieten zullen wij onder een glimlach moeten vooi bij gaan om bij een ander bezwaar nog even te verwijlen In het Algemeen werd betreurd dat waar het geldt in het maatschappelijk leven diep ingrijpende wetten als deze niet getracht wordt vóór de indiening of althans vóór de behandeling in de Tweede Kam r het gevoelen in te winnen van bevoegde personen uit de praktijk Door dit niet te doen werden meende men velerlei fouten gemaakt die anders vermeden zouden worden Ook in de onderliavige wetsvoordracht komen verschillende bepalingen voor die zonder twijfel anders zouden hebben geluid indiei men vooraf de meening van werkgever had ingewonnen Het bezwaar doet zich thans gevoelen vooral Voor die leden van de Eerste Kamer die praktische ervaring bezitten omtrent liet onderwerp dat hier geregeld wordt dat hunne adviezen thans te laat komen om nog de door hen in het wetsontwerp hoog noodig geaclite wijzigingen te kunnen aanbrengen Zie hier de climax bevoegde personen uit de praktijk werkgevers leden van de Eerste Kamer die praktische ervaring bezitten Welk eene naïveteit Zeker onze senatoren zullen allen wel dienstboden hebben de raeesten ook mannelijk dienstpersoneel en enkelen als grootindustfieelen een leger van arbeiders maar zijn zij daarom beroegd Bevoegd bij uitsluiting der Tweede Kamerleden waarvan toch ook wel de meesten in dezelfde omstandigheden verkeeren Zijn bevoegde personen in de praktijk alleen de werkgevers Heeft het de werkgevers ontbroken hunne wenschen ton aanzien van Ignrechte tegenstelling dat zjj met bem onder vier oogeo een onbestemd gevoel van vrees niet van zich af kon ze ten en dat zij zich op een gegeven oogenblik eensklaps begon te haasten om t kasteel te bereiken waarheen hare moedor de ambtsraad Bollmeyor graaf Bassendorff en de beer von Nordenflntb do toeziende voogd van haar zoontje zich reeds hadden begeven Maar Richard dood ziJn best om Clarisse s gang te vertragen De stilte in de natunr en die wiirme zonneschijn sprak hg stemmen wondervol overeen met de plechtige bandeli ng die wij daarginds voltrokken Ja bet schijnt baast antwoordde Clarisse of de hemel ons zijn welgevallen wil toonen met dit werk van barmhartigheid Ja een werk van barmhartigheid is het zeker I En gjj Clarisse gi de verpersoonlijking der meoschlievendhoid hebt het tut stand gebracht t Is Bruno s geest die ovor dat alles zweeft Richard Ik zal t niet ontkennen Clarisse maar ik hond er mij van overtuigd dat bet oorspronkelijk denkbeeld toch van u moet zgn uitgegaan Oe zijt goed en vriendelijk voor alle menschen Clarisse en voor mij ook Maar Clarisse maak de maat van uw barmhartigheid vol ontferm n over den berouw het onderwerp sedert 1898 aanhangig kenbaar te maken Of kunnen zij dit alleen doen als leden der Eerste Kamer Dat de adviezen dier leden tham te Iaat komen is minder juist zij koraen altijd te laat in dien zin dat de Kerste Kamer het leclit van amendement mist en dus door haar hoüg noodig geachte wijzigingen niet kunnen worden aangebracht Eene dergelijke opmerking is dan ook slechts eene zucht van hot hooge staatscollogie och ho jammer dat wij het ontwerp niet kunnen auiendecren f e ie zucht tegen de Grondwet maar niet tegen het arbeidscontract gericht Maar het be waar zelf is evenzeer als het vorige onjuist Tal van mannen crvai en in de praktijk hebbeu vóór de indiening of althans vóór de behandeling in de Tweede Kamer hunne meening geopenbaard Üe arbeiders dikwijls op heftige wijze b v door middel van het AgitatieComitc Doch wat bleek hier telkens Z Dat de meening dezer praktische mannen telkens slechts een klein deel van het door het wetsontwerp omvatte terrein betroffen en het daarom noodig was dat een heldere klare geest door bijzondere studie dat geheele terrein overziende uit al die geuite meeiiingen een algemeeneii i ogel opstelde Die kristallisatie was juist een eei stc vercischte En het was de bijzondere verdienste van Mr Drucker dat hij do codificatie op zulk eene uitnemende wijze heeft volbracht Wij moeten het hierbij thans laten Wellicht komen wij nog wei terug op de overige bezwaren in het Voorleopig Verslag Bezwaren die voor liet meerendeel zooals wij in den aanvang hebben gezegd het zwartgallige der Kcrste Kamer aantooiien zoodra de belangen der economisch zwakken door den wetgever worden ter band genomen Uuitfiilaiifl cü Overzicbi Do brief van Bülow beeft lienl wat beweging vcru irziial l iii de Duindia pers En ceu beweging die de Rykskiinselier waarschijnlijk let verwacht liad volion zondaar I L at het verlodon vergaan en vergoten zjn breng mjj terug tot een menschwaardig bestaan sta mü lor zijde zooals giJ 1 vroeger hebt willen doon als mgn vronw I t Gezegde was er nit eu hijgend bewoog zich Richards breodo borst Hoog opgericht stond Clarisse tegenover hora stil geen spier op haar gelaat bewoog zich Volkomen bedaard met open blik zag zj lipm aiin JiJ en hg Denk diiiirnan Richard aan uiots anders dan dat en geef zelf mjj dan maar hel antwoord Clarisse Clarisse stoot me niet van n af Weet je nog wat ik u eens bon geweest f Ik weet he t Richard doch hg daarboven liet datgene wat in tranen rupre lut de beorlijk slo vruchi gedgcn In tranen zaaide ik in vreugde zal k oogsten I Clarisse is dan allo liefde voor mü iu nw hart vergaun P Iet wüi tol on tak vergaan I Richard werd bleek en beefde over t heolelichaam van woede van smart van gekronkten trots Zo kwamen op t kasteel Movrouw von Strnendorff gide op fiichard too blükkaar met hot doel om ongestoord met hem een oogeublikje alleen te zgn Wordt vervolgd