Goudsche Courant, maandag 7 januari 1907

Mmm WATEMMS MAATSOHAFFIJ Geabonneerden wordt hennnerd de betaaldap en der abonnement igelden zyn van 1 tot en met 8 JANUAHI De Directeur D G W VAN DER L 4R D toejnichingen komen van de z de diede kanaelier aanviel het centramtblad OermtDia zegt De brlel van den kanselier lykt 9na nog zoo kwaad niet het centmm kan de omstandigheden in aanmerking genomen zeer tevreden er mee zgn Want nit dien briel blgkt dat ter Helde van het centrum geen staatsrechten zjjn prgsgegeven noch bedeokelgke concessies zgn gedaan in godsdienstige ol caltnnr qnaesties en dat bet eentrnm de belangrgkste nationale vraagatnkken die aan den Rgksdag werden voorgelegd beeft helpen oplossen Daarmede Tervalt elke reden voor de lenze Tegen de nltramontaansehe heerschappg en de antinationale staatkande van het eentrnm En aan het slot van zgn artikel zegt de Germania Het schrijven van den kanselier zal ons de verkiezing niet bederven Het is een goed getnigscbrilt voor het eentrnm en weinig geschikt om de regeeringspartgen tot geeatdrilt te stemmen en tot krachtig optreden aan te moedigen Het Berl Tageblatt verneemt dat de tweede zoon van Angnst Thyssen den bekenden groeten fabrikant nit de Bgnprovincie dezelfde zoon dien zgn vader vergeefs onder enrateele heeft trachten te tellen zgn aandeel in de fabrieken van Thyssen tot aan den dood van zgn vader bg een Mederlandsche bank heeft beleend Men spreekt van een beleeningssom van 10 tot 20 villioen mk Bg een in 1886 tasschen den onden heer Thyssen zUn vronw en z ne kinderen gesloten overeenkomst zgn de fabrieken wel aan de kinderen overgedragen maar heeft de vader tot aan zjjn dood zich het beheer ervan voorbehonden Zoo is het gekomen dat de kinderen die met hnn vader niet kunnen vinden hun aandeel nn reeds diaconteeren De tweede zoon schgnt vooral ran dit recht een zeer omvangrgk gebrnik gemaakt te hebben V De Oiornale d Italia maakt een onderhond openbaar met minister Briand De minister van eeredienst zeide dat hg vele bezoeken bad gehad van vaderlandslievende bisschoppen en andere geestelijken die hem inlichtingen kwamen vragen omtrent de Scheidingiwet Ja zeide Briand dat zal men wel vreemd Vinden op het Vatikaan waar men mtar niet begrepen wil dat men de raderlandsche gevoelens der Fransche geestelijken op e n zware proef stelt Over de toekomst maakt minister Briand zich niet ongerust want het land heeft de staatkunde der regeering goedgekeurd Het land weet dat de scheiding noodzakelijk is ter verdediging van de opperhoogheid van het burgerlijk gezag Hadden de katholieken gehandeld in den geest der Scheidingswet dan zouden zij een machtige kerk hebben kunnen vormen Het is onze schuld niet dat zg geweigerd hebben de tgd zal komen dat li hnn dwaling zullen erkennen Dadelijk na nieuwjaar is in de Oosten riJkichHongaarsche monarchie de parlementaire werkzaamheid weder begonnen Te Boedapest kwamen gisteren de Delegaties weder bijeen die de begrooting voor 1907 te behandelen hebben en voorts de legeri uaestie en eenige interpellaties op de agenda vinden Waarschijnlijk zullen de zittingen der Delegaties Dinsdag geëindigd zijn Dan komt Woensdag het Oostenrgksche Buis van Afgevaardigden bgeen voor de laatste maal in deze zitting op den laatsten Jan il het mandaat der afgevaardigden v ritreken Haar voor dien tijd heeft het Huis nog heel wat te doen Al dadelijk moet het de wet op de samenstelling van het Heerenhuis behandelen opdat de kieswet met de daarmede verbonden wetten ten spoedigste kunnen worden afgekondigd En dan staat een lange reeks ontwerpen op de agenda die de regeering nog voor het sluiten der Kamerzitting wilde afgehandeld zien Het is echter onmogeiyk zegt de Nene Freie Presse dat ook maar een deel dier voorstellen kan worden afgedaan tenzij de reeks urgente voorstellen worden ingetrokken die voornameiyk door Tsjechische afgevaardigden zjjn ingediend om obstructie te voeren Baron Beek onderhandelt daarover met de voorstellers maar die onderhandelingen leidden tot nog toe tot geen resultaat De regeering is voornemena de allernoodzakelijkste wetsvoorstellen aan te geven en wil aan de Kamer verzoeken in de eerste plaats de kieswet de recrutenwet en de wet tot ondersteuning der ambtenaren te behandelen Bljjft et voor de ontbinding nog tgd over dan kunnen de andere voorstellen in behandeling warden genomen V De Times zegt in ten hoofdartikel over de KanaM tniinel Wanneer we onze verdediging op dezelfde manier hebben ingericht als Frankrijk wanneer wij een gewapend TOlk bebben dat men er niet onder kan krijgen met een kleiner macht dan noodig zou zijn om Frankrijk te onderwerpen dan zonden de twee landen een tunnel v n hetzelfde standpunt kunnen bezien Maar nieU minder dan algemeene dienstplicht in den vastelandscben trant zon recht geven door een Eienw gevaar de zeeborstwering te verzwakken welke alleen ons vergund beeft een legervorming op vastelandsche schaal na te laten Liever geen tunnel dan algemeene dienstplicht tls de prijs daarvan zegt de Westminster Uazette En nn ziet het blad wat het gevaar van een tnnnel zon wezen herhaalde panieken die gebruikt oaden worden als een argument voor dienstplicht Verteld te utrecht Een inwoner van Utrecht vertelt bier vriJ en openhartig hoe bg betersehap heeft bekomen van een bedroevende huidziekte De inwoners van Qouda die een geneesmiddel zoeken voor aambeien prikkelende huiduitslag of eenige andera huidziekte zullen het de moeite waard vinden om van den goeden raad van ban buurman nut te trekken De heer T J Meenwsen wonende Piet Heinstraat 25 te Utrecht deelt ons mede Jaren lang ben ik geplaagd geweest door droge aambeien die mg veel last bezorgden vanwege de hevige jeaking en stekende pgn Het was soms zoo erg dat ik niet stil op miJn stoel kon bl jven zitten doch ook bil het loopen was het zeer hinderlgk Buitendien had ik steeds een hevige jenking op het middengedeelte van mijn lichaam Van alles had ik er reeds voor aangewend doch alles wat ik ook probeerde niets was er wat i me zelfs het minste hielp en op mijn zevenen zeventig jarigen leeftijd verwachtte ik nietdat ik looit weer van deze hinderlijke kwaal zon verlost worden Toen men mg ten laatste opmerkzaam maakte op Foster s zalf wat een bjj uitstek goed middel tegen mijn ziekte zou zijn ontbood ik dadelgk een doosje Ik begon het te gebruiken en ik was boven de wolken van vreugde toen ik reeds dadelijk verlost werd van de ellendige jeuking En nadat ik de behandeling gedurende veertien had voortgezet was ik geheel van die lastige kwaal bevrijd Ik zon wel iedereen die met een dergelgke onaangename ziekte aangedaan is dit prachtig geneesmiddel willen aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U bet publiek te maken op elke wjjze die Ü goeddunkt Verzeker U dat men U de echte Foster s Zalf geeft dezelfde die de Heer Meenwsen gehad heeft Ze is te Gouda verkrijgbaar bii de Mieren Wolff en Co Westhaven 198 Toezen ng geschiedt franco na ontvangst van postwissel h f 1 75 voor één of f 10 voor zes doezen Verspreide Berichten Fkiskkux De onderminister van oorlog Sjeron heeft het in den laatsten tjjd druk met nachtelijke inspecties van garnizoenen en kazernes waarbij al heel wat misstanden aan het kunstlicht gekomen zijn Laatst vertelde hd aldus luidt een mop van de Figaro dat hij een vreeseljjke nachtmerrie had gehad Hij had namelijk gedroomd dat hg rustig in zijn bed lag Blijkens een statistiek van de académie de medicine is de sterfte te Pargs in een eeuw gedaald van 32 33 i er duizend bewoners en per jaar tot 17 In Londen en Berlijn ia bet ook 17 in New York 20 in Petersburg 21 DüITSOHLiXD Een Deenscb blad vertelt dat een Daitsche torpedoboot met gedoofde lichten peilingen gedaan heeft in de Kleine Belt Uaar van Dnitschen kant spreekt men dat tegen In Gnesen is een proces begonnen tegen een Poolsch landheer die op een slotpartij te Bugai een met onde geweren gewapende eerewacht in den tuin van zijn kasteel bad doen opstellen Hy wordt beschuldigd een politieke vergadering te hebben gehouden maar beweert dat er alleen van een turnteest is sprake geweest RUSLISD De onderzoekscommissie inzake het schandaal der graanleveranties heeft den adjunct van den minister van binnenl zaken Qoerko in staat van beschuldiging gesteld Hjj zal weldra van zgn ambt worden ontheven De Petersburgsche politieprefect die gisteren werd doodgeschoten kreeg een kogel in het hoofd een in den rug en een in de borst Een officier schoot den moordenaar neer Baliaïsiatek In Bulgarge is algemeene spoorwegstaking wegens bet verwerpen van de eischen tot loonsverhooging en de aanneming van een wet die stakers met ontslag en pensioenverlies bedreigt Studenten te Sofia bebben zich biJ de stakers aangesloten en het is in de hoofdstad reeds tot ongeregeldheden gekomen BINNENLAND In de Donderdagavond door de antirev kiesvereeniging Nederland en Oranje te Veenendaal gehouden vergadering ia met 39 tegen èl stemmen candidaat gesteld voor het lidmaatschap der Tweede Kamer voor het district Ede vacature dr Brants da heer mr S De Vries ond atgevaardigde voor Gouda De centrale antir kiesvereeniging vergaderde gisteravond te Ede Gemeng de Berichten Aangaande den in den nacht van 1 Januari gepleegden moord op den 39 iarigen J B heeft thans ds vermoedelgke dader de 21jarige E Z eene volledige bekentenis afgelegd Dat niet aan een ongeink maar aaq moord moest gedacht worden bleek reeds terstond aan de ligging van het Igk welke bovendien aantoonde dat het misdrijf niet op die piek zelve koQ gepleegd zijn wgl geen enkel spoor aanwezig was en bovendien iemand niet 70odaoig kon neervallen als h et Ijk lag nitgesterkt De dader die reeds geruimen tgd als kostganger in het gezin was opgenomen stond op gespannen voet met den man wegens vermeende ongeoorloofde verstandhouding met diens vrouw Hij heeft des avonds J 6 in diens woning overvallen en hem met een spade den schedel gekloofd Deze spade is vervolgens door hem schoongemaakt en zooals gebruikelijk is opnieuw met vet ngesmeerd Daaroji heeft hij na het hoof van het slachtoffer in een zak gewikkeld e hebben teneinde geen sporen achter te laten het lik naar buiten vervoerd ter plaatse waar bet is gevonden na het blgkbaar eerst nog een jas te hebben aangetrokken Men leidt dit hieruit af omdat op die jas geen bloedsporen aanwezig schenen te zgn hetgeen wél het geval was met de overige kleedingstukken De pet van den verslagene welke op enkele schreden afstand van het Igk werd gevonden was ook blgkbaar daarheen geworpen Volgens geruchten schgnt de vrouw van den verslagene den zak welke om het hoofd gewikkeld geweest is op verzoek van den dader te bebben verbrand De kleeren welke de dader zelf tgdens den moord droeg zgn later weer gevonden De dader is thans overgebracht naar de strafgevangenis te Alkmaar De deelneming in het dorp is groot N V d D Een Hollander B genaamd die in Bfussel leefde als een grand seigneur kocht bg een Brusselschen juwelier een halssnoer van 50 000 fr De juwelier Dufour nam alvorens het kostbaar voorwerp te leveren inlichtingen over zgnen klant en deze waren zoo geruststellend dat hjj het snoer leverde B die in werkelijkheid een bedrieger was verliet Brussel en liet Dufour naar zgne f 50 000 fr fluiten De bedrogen juwelier daagde nu het inlichtingsbureel als verantwoordelijk voor het gerecht Doch de firma beriep zich op eene formuul gedrukt op haar brievenpapier meldende dat zü alle verantwoordelgkheid van zich afwierp en zeide niets meer te hebben meegedeeld dan wat iedereen beweerde waar te zijn De handelsrechtbank nam deze stelling aan en stelde den juwelier buiten de zaak Het beroepshof dat hem ook te oordeelen kreeg bekrachtigde bet eerste vonnis Hbl V A Uit bet Amsterdamsche politierapport De hoofdcommissaris van politie vestigt de aandacht op de handelingen van een persoon die er zgn werk van maakt om winkeliers of kleinhandelaars onder schoone voorspiegelingen aandeel in de winst aan te bieden op een door hem gekochte doch nog niet betaalde partg goederen Bemerkt hij dat men niet ongenegen is zaken te doen dan vraagt hg een paar honderd gulden voorschot en geeft als waarborg daarvoor een aantal Bank van Leeningbriefjes waarvan hg voorgeeft dat zij voor den betrokkene de waarde vertegenwoordigen van het daarop vermelde bedrag Verschillende personen zjjn op deze wgze reeds dupe geworden Zgn signalement is leeftijd 30 jaar ongeveer 1 70 M lang slank bleek mager blond haar en dito knevel Gedurende een specialiteiten voorstelling te Bordeaux had bij het jioe jitsoe nummer een treurig ongeval plaats De beroepsworstelaar Soyer werd ernstig gewond door den liefhebber Witzner die er zelf evenmin ongedeerd afkwam De worsteling was in een bloedig gevecht ontaard hetwelk men genoodzaakt was te stuiten Verscheidene toeschouwers konden het schouwspel niet verdragen en verlieten de zaal Vrouwen gilden en vielen in zwgm Soyer a gelaat wai letterlijk tot pap ge stompt de oogen puilden uit en het lin eroor was afgereten Hg bloedde hevig nit ooren neus en mond en moest naar een n tb trig huis worden gebracht om te worde i verbonden De geneesheer heeft verach ii ene scbenren in bet gelaat moeten naaien Witzner heeft slechts een verbrgzeld gebit en eenige vooze plekken op bet li haam door den strijd bekomen Te Groningen is in een woning i i de Jacobstraat in de voorkamer het halve plafond naar beneden gekomen Gelukkig was er meldt het N v h N niemand thuis maar de meubeltjes waren begrg pelijker vijze deerlijk gehavend Te Salt Lake City in den Amerikaar ehen staat Utah is kort geleden een man d e een arme weduwe bestolen had op zeer n reedaardige wgze gelyncht Nadat hg heel maal uitgekleed was werden hem zeventig z reepslagen toegediend Vervolgens ging h met verscheidene open wonden aan den Ijj e in een ton waar zout in geweest was en w larin eenige kilogrammen puntige spgkers wjrden geworpen De ton werd dichtgeslag n en daarop een heuvel afgerold Toen de olitie aan het wreede spel een einde kwam naken was de man reeds een Igk Woensdag is op de lersche kust een flesch aangespoeld waarin de volgende bood chap was g6sloten De Heronian is op i punt te zinken Vaarwel moeder en zuster C aries Mc Fill matroos Het was de eerste t jding sinds 11 Februari 1902 vernomen v n de groote stoomboot Heronian van de VUenIgn die dien dag Glasgow verliet m t bestemming voor Canada geladen me een menigte koopwaar en een groote bema ning Men had sedert niets meer van de stoo iboot geboord Zoo n goeie agent Uit Wehl wordt aan De Post gemeld Boertje was naar de markt geweest in de stad Hjj liep n paar keer de straat op en neer en wilde eens zien hoe laat het was Maar wat is dat t Horloge is na r de maani Gelukkig ziet bjj n agent en deelt dezen zijn verlies mee Ik verzeker je er zal geen steen luomgekeerd bljjven zóó zal ik er naar laten zoeken sprak de dienaar der Hermnndad Getroost ging ons boertje naar huis Acht dagen later was hg weer in d i stad en zag dat de geheele straat was opi ebroken voor de gasleiding maar dat snapte hg niet En kijk daar stond weer dezelfde g eierd van n agent Wel m n lieve mensch zooveel i loeite had je voor m n ouwe knol niet hoeven te doen zei de buitenman Voor jou heb ik alles over hernam de man der wet Nou dan zal ik je maar vast bedai ken En de landman ging zgns weegs en lacht Wat n beste kerel 1 Woensdag stond te Kopenhagen het geheele tramverkeer stil Het personeel staakte om opslag van loon te verkrggen De vereeniging ynnr Oeensehe werkgevers heeft naar aanleiding van deze staking tegen 9 Januari een buitengewone algemeem vergadering belegd Daar zal besproken w irden de toepassing van een uitsluiting van zolk een omvang als noodig is om aan de tramstaking een eind te maken Stadsnieaws GOUDA 5 Januari 1907 Gjateren is door de Rechtbank te Rotterdam bet Faillissemet opgeheven v m A van den Berg echtgenoote van J Woerlee bieekster te Gouda failliet verklaard 5 Dec II G a 9 c o n t r ó 1 e 4 Januari 1907 5 uur namiddag Druk 41 m H Lichtkracht 14 01 Kaarsen vemlgr S227C lorién Naar janleiding van achterstaande sdvertentie vestigen wjj de aandacht op d uitvoering die door Be Quick gegeven zal worden a s Zaterdag 12 Januari ten voordeele van de Crèche kinderbewaarpl lato Het doel waarvoor de uitvoering ge even wordt is ten volle onze aanbeveling wiar vooral waar in den laatsten tjjd die ni ttige inrichting niet in bloeienden toestand ve keert wat de financiSn betreft Maar voorzeker ook de uitvoering zelve zal vel U een genoegelijken avond verschaffen Wat wS van Be Quick gezien hebben wt hirinneren even aan Ug nheer de Senatoi en Dat Drukke leven staat ons borg d it er ook nu weer voor iets goeds is zori redragen Moge Be Quick dan ook s el en voor een flink gerolde zaal De gewone vergaderingen van Armenzorg zullen voortaan plaats hebben lederen Maandag om 2 uur WiDDiHQsrïKit a Jan In de meubelfabriek van de beeren F J Modderkolk en H Diis is in den nacht van j l Zondag op Maandag ingebroken Blijkens het voetspoor in de sneeuw is er maar één persoon geweest Door het indrukken van een ruit heeft hij zich den tpegang verschaft Of er is niets van zjjne gading geweest óf hg heeft gemeend onraad te bespeuren zoodat hiJ geen gelegenheid had iets mede te nemen want er wordt niets vermist MooEDBKOHT Loop dsr bevolking gedurende bet jaar 1906 M Vr Tot Bevolking o 31 December 1905 1141 1148 2289 In 1906 geboren 31 ingekomen 99 vermeerdering 130 38 88 126 69 187 256 overleden 16 vertrokken 116 19 112 35 228 vermindering 132 131 263 Bevolking op 31 December 1906 1139 Getal huwelijken in 1906 19 1143 2282 VÜRGADERINeViNDüNGKNEËNTeaAiD VRIJDAG 4 JANUARI 1907 Vervolg Aan de orde De voorstellen in zake de nalatenschap van wijlen Mejuffrouw J A van Iterson De beer van IJersou M de Voorzitter tegen bet tweede buut van dit voorstel heb ik bezwaar ik vinld het goed dat degelden zullen bewaard worden in een brandkast waarschijnlijk in die van het gemeente pensioenfonds ar ik acht het verkeerd een stel sleutels aan den ontvanger af te geven daar zal wel ongeveer een half millioen in komen en nu acht ik het vertrouwen in den ontvanger te groot De Voorzitter De bedoeling is niet om den ontvanger drie stel sleutels te geven naar een paar sleutels van het stel dus is het vertrouwen niet zoo groot De heer van Iterson Dat is hier niet te lezen De Voorzitter Een paar regels staat verder dat twee andere paren slentels aan twee leden van het College van B en W zullen worden ter hand gesteld De heer van Iterson Dat heb ik er niet uit kunnen lezen De Voorzitter Ik zal de beantwoording van deze vraag maar aan de overige raadsleden overlaten Het voorstel wordt zonder hoofdelijke temming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot verhuur van land aan K Jonkheid alhier Wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Het preadvies op de bezwaren van den Minister ran Binnenlandsche Zaken tegen de wijziging der salarisregeling voor de uitsluitend aan het gymnasium verbonden leerarenDe heer Knuttel M de Voorzitter met groote belangstelling heb ik de bezwaren gelezen van den Minister Het spijt mg dat B en W niet mei de voorstellen van den minister mede kunnen gaan wanneer wjj het voorstel ran den minister aannemen dan zal de begroeting slechts verhoogd worden met 1 200 Ik heb het eens nauwkeurig nagegaan en wanneer wjj de heeren IJsendjjk en Boekmeijer f 200 meer geven en ook den heer Le Grom f 200 meer die te Zetten aan het gymnasinm is geweest en dien tjjd dus meegerekend wordt Daartegenover staat dat de gemeente een voordeeltje beeft door het overlijden van den heer Sieverdink daar in diens plaats een jonger docent zal worden benoemd Dan kost dit de gemeente maar f 200 het rjjk vergoed daarvan de helft dus is er niets geen bezwaar het voorstel aan te nemen en ik doe daartoe het voorstel De Voorzitter De heer Knuttel stelt dns voor het raadsbesluit van 26 October te wgzigen en de verhooging te doen ingaan na 5 10 en 15 jaar Da heer Jongenbnrger M de Voorzitter de heer Knuttel doet daar een voorstel dat naar het mg voorkomt vreemd aan de orde T n den dag is zoodat ik het zou willen uitstallen tot een volgende vergadering De Voorzitter Ik moet den beer Jongnburger opmerken dat het niet vreemd aan de orde van den dag is Het pnnt is beden op de agenda geplaatst De heer Jongenbnrger Ik stel toch voor bet nit te stellen de heer Knuttel beeft een massa cgters genoemd en nu is het zeer mosiyk di in eens te onthond De heer Knuttel Het is niet vreemd aan de orde van den dag De cijfers die ik heb genoemd zijn niet zoo ingewikkeld De heer van de Velde Ik zon den heer Jongenbnrger wel eens willen vragen wat hem onduidelijk schijnt De heer Jongenbnrger De heer Knuttel heeft daar cjjfers genoemd en als men die niet voor zich heeft is het zeer moeilijk daarover een oordeel te vellen Ook over den heer Le Grom beeft de heer Knuttel gesproken dat begrijp i ook nog niet goed De motie van den heer Jongenbnrger tot uitstel wordt in stemming gebracht Voor stemmen de hb Jongenbnrger Dessing Vingerling Donker r Galen en Dercksen Tegen stemmen de hh de Jong van Egk V d Velde v d Ree v d Torren van Iterson Vergeer Herman Bokhoven Nederhorst en Kntittel De motie is dus verworpen met 11 tegen 6 stemmen De heer Dercksen Wanneer de jaren medetellen aan andere gymnasiums doorgebracht dan vervalt ook het voordeeltje wat de heer Knuttel zich voorstelt door het overlijden van den heer Sieverdink De Voorzitter Ik vind het wel wat voorbarig nn reeds te willen rekenen op het voordeeltje dat door het overlgden van den heer Sieverdink vrij komt De heer Knuttel Ik heb onderzocht ol er ook onder de sollicitanten voorkwamen die aan andere gymnasiums werkzaam waren maar mg is medegedeeld dat het alleen jonge menschen zgn die solliciteeren De heer van Iterson Ik kan niet begrgpen hoe de heer Dercksen nu al spreekt van een voordracht er is nog geen voordracht opgemaakt De heer Dercksen Dan vind ik het vreemd dat de heer Knuttel hier komt met de bewering dat alleen jonge leeraren solliciteeren De Voorzitter Ik vind het ook wel wat voorbarig dat de heer Knuttel die kwestie hier heeft ingebracht wg hebben het alleen over de salaris regeling De heer Knuttel Mij komt het voor dat het hier wel ter sprake mag komen ik zie vylstrekt niet in waarom het niet ter sprake had gebracht mogen worden De heer van Galen Wanneer wij een jonge leeraar krijgen dan mag dit de eerste paar jaar een voordeeltje voor de gemeentekas geven maar naar een pa jaren is die uitgave weder grooter De heer van de Telde Men zon zoo onder den indruk komen dat door dit voorstel de uitgaven zoo zullen stijgen maar wanneer de verhooging wordt ingevoerd na 5 10 en 15 jaar zal die verhooging niet zoo groot zjjn daar alleen de heer Le Grom en dn nieuwe lesraar daarvan zullen proflteeren de uitgaven zullen dos niet zooveel stggen Ik begrgp dat men het den heer Knuttel kwalijk neemt dat hg mededeelt dat alleen maar jonge menschen solliciteeren De Voorzitter Ik wensch alleen een bemerking te maken over het medetellen van de leerjaren aan andere gymnasiums doorgebracht Stel er is een vacainre en nu solliciteert een leeraar die zjjn jonge jaren buiten de gemeente heeft doorgebracht en wanneer nn die jares mede tellen dan is hy er beter mee Daarom zou ik in overweging willen geven die voor de helft te laten medetellen De heer Vingerling Bg deze discussie wordt zoo weinig acht geslagen op hetgeen B en W in hun voorstel zeggen dat het mg verwonderen doet hoe of men daar bg komt Van den heer van de Velde die toch in het College van B en W zitting heeft en dit mede heelt samengesteld begrgp ik niet hoe hg nu met het voorstelj van den hr Knuttel kan madegaan Was hg in de minderheid hg B en W dan had ook daarvan melding kunnen worden gemaakt Ik zal met het voorstel van B en W medegaan en kan den minister niet ter wille zyn De heer van Iterson Men doet hier voorkomen of men versleten krachten hier zal krggen maar de Inspecteur van het Hooger Ooderwys draagt geen rersleten krachten roor dat vind ik een ongepaste uitdrukking De Voorzitter Ik vind het geen ongepaste uitdrukking 9 De heer van de Velde Ik dank den heer Vingerling voor zgn wenk maar wg achten het niet noodig van de minderheid een aparte nota te geven De heer Donker Ik stel vooi de helftvan de dienstjaren van de leeraren buiten de stad doorgebracht aan gymnasiums medete rekenen Wordt vervolgd Bnrgerlllke Stand GEBOREN 4 Jan Wilbelmina ouders P G van Willigen en L Blok 5 Jan Elizabeth Margrethe Wilhelmine ouders J C W Harmsma en C M H do Vries Anton ouders C de Bmin en A C Luckesen OVERLEDEN 1 Jan M van Fok 4 m 4 Jan C J van Schsaik wed P van den Berg 90 j J van Leeuwen wed W D de Lange 82 j ONDBBTBOnWD 4 Jan J deJopg en C P F ran Hensen ran Uningen M de Vries te Middelburg en S A M ran Heykoop Moordreobt GEBOREN Adrianus ouders J ran der Schaft en H van Zanten Willem Hendrik ouders H van Laar en N van Triet Maarten ouders A Pronk en S Hazenbroek Lgsje ouders M Vink en W van der Laan OVERLEDEN A Rietveld 1 m W Multern 3 m W H van Laar 10 d A Hofmans 66 j A AUemekinders wed 6 Haak 37 j EXPOSITIE er nieuwste modellen Wintermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met bjjbehoorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PBLTERUBN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concurreerende pryzen Aanbevelend ADVEliTEINri N Ik wensch uit Gods hooge hand Aan boog en lagen stand En middenstand veel zegen Die is het harst verlegen DoordatI de handel kwijnt Den burger ondermgnt En aldoor armer wordt Daardoor het leven en t genot verkort Maar Eigen Kutp en Coöperatie Is het broodelooze onzer natie In Eigen Halp gesteund door heeren Ons sweets pensioenen daar verteren Dit is minder golgk nis vruchtenboomen Den boom ontsmet geen vrncuten komen Erge is de middenstand Do öKoen van Nederland Ditrallaa na bet vrgfaaddel stelsel Maar handelaars klagen steen en been De werkman werkloos ontevreen Al door minder werk waar moet t heen f Ik heb het verleden jaar ook gezegd De werken worden nog meerder slecht Handel dood 1 t werk dood en geen brood s Gravenhage geeft er t voorbeeld van My dunkt daar is geen geren aan Ala het nog erger wordt wat dan P P f P VAN HENSBERGEN mmomiLLESSEH TK GOUD A De ondergeteekende bericht dat met I AP BIL a a Kweekelingen kunnen GEPLAATST WORDEN Aanmelding vóór 1 FEBRUARI a s bg den Directeur onder overlegging van geboorte acte een of mtér getuigschriften en een verklaring van ouders of voogden dat zg voornemens zgn bus kind of pupil voor het onderwgs te bestemmen Vereiachte leeftyd 14 jaar De Directeur R LEOPOLD Gouda 5 Januari 1901 HUIS TE HUUR Hemiihuls Oostbaveo B 88 Zes Kimers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Water leiding Te bevragen B 89 TelepliooMet jouda Aangesloten onder Tel No 186 H J NEDERHORST werkplaats de Knip a d Gouwe 185 J KORTENOEVER A ZOON Garen en Nettonfabrikanten Lazaruskade P 251 EEM DEPOT 7AirTBEE Hen wordt verzocht op t HGItK te letten DIT HIT MaOVZUII VA M lUVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deie THËEEN worden afgelererd in verzegelde pakjes vau c f li n em half en n Ned om imet vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nerenstaanfj Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de oitvoeno van geeerde orders aanbevc lande i C BUL voorheen J BBEEBAAKÏ Lz Op de roode doos waarin de Bchte Kinadruppels van Dr DE VRIJ verkocht worden taat niet ander dan Al het andere is nèmaak WINTISHANSEN en voeten worden binoen een paar dagen totaal genezen door de wereldberoemde fWliilerhandeii Zalf die te Gouda verkrygbnar is tegen 10 tent per doosje bg H L BOUWMEESTER Zeugstraat G J KRAAUEVELD Wachtelstraat G DE JONG Kleiwegateeg C A PALSGRAAF WalesleCg Th BINNENDIJK Kuiperstraat B J BOERE Heerestraat JIJ M V LOOi DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is roimst voorzien van GASORNAOIfiNTfiN in elkp stgl van de eerste fabrieken tegon concurreerende prgzen I Unlt Hte ran Gas Walrr Spreek Blureii Electrisclie geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooitdtch PerllcMIng MagaxIjn DE A¥01DSlTCn daar alles door bekwame Stters verriclit wordt fl lld eii Gevoi elte Van af heden en verder dagelgki versch verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Dniven Fonlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendors Reevleeach enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nednriand Aanbevelend T O VTTBLINO PoeMei Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Vl