Goudsche Courant, maandag 7 januari 1907

No I0S36 Dinsdag 8 Januari 1907 45ste Jaargang mimm mmmj DiieuwS en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken Teletoi n No SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jwst ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJFCËNTEN Tcirfoon o 81 ADVERTËNTIEN worden gepliat st van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 iiui lfs midil de plannen voor de nieuwe leeuing tegen te werken Verkrijgbaar in üessehen SO ets 73 et en f 1 2S ij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBBI F AD biCHTBR Co Rotterdam Te Gooda bü 0 LüUEB Apotheker Markt en bt WOLFF Co Weatbaven 118 DE NOTARIS N F CAMBIER VAN NOOTEN TE GOUDA ïal op MAANDAG 7 JANUARI 1907 den morgens U nrc in het HOtol DE ZALM aan de Markt aldaar in het openbaar vqr koojen No 1 Een ilEEKKKIKJIS mei KANTOOR daarnaast en een gedeelte Tan den TUIN daarachter aan de öoawe wijk O nos 178 en 178a te öonda eigeudora Tan win den heer J A Biezenaar groot ongeveer 5 Aren 30 Centiaren Het huis bevat 9 Kamers Keuken Kelder Zolder met Dienstbodenkamer voorts het Kantoor waarin 2 Brandkloizen met Wachtkamer Nos 2 4 Drie pcrceelen Bouwterrein elk breed 3 90 M en diep 13 M aan de 0 Z van den Raam te Gouda gedeelte uitmakende van dtm tnin van perc 1 zooals op het terrein is afgescheiden No 5 Een HEEEENHÏÏIS met TERREIN en LOODSEN daarachter aan de Wachtelstract wiJk P nos 228 en 227 te Gouda groot 5 Aren 98 Centiaren Het huis bewoond geweest door Mevr de Wed A J Biezenaar bevat 6 Kamers Keuken Zolder met Dienstbodenkamer eni No 6 ïleo met WINKEL KANTOOR TUIN en LOODS naast perc 5 wvjk P no 225 groot 3 Aren 93 Centiaren No 7 Een HUIS en ERF in de Vionwevestesteog te Gouda wijk N no 241 Per week verhuurd voor 1 1 35 No 8 Een WOONHUIS en ERF in de z g Glazenkast aan de Boelekade wjjk R no 78 te Gouda Bg da week verhuurd voor J 1 20 No 9 Eeu WOONHUIS en EEF aan de Drapiorstraat wjk O no 272 te Gouda Nos 10 en 11 Twee WOONHUIZEN en ERVEN aan de Korte Raam wgk O Nos 93 en 94 to Gouda Verhuurd per week elk Toor l 1 26 En no 12 Een WOONHUIS en ERF met afzouderlöke BOVENWONING in de Kuiperstraat wjjk K no 92 ea 92a te Gouda Bii de vïeek verhuurd beneden voor i 1 60 en boven voor t 1 40 De percoelon zgn te aanvaarden b j de betaling der kooppenningen op 7 FEBRUARI 1907 en te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 9 12 en 2 4 ure en op dien dag van 8 11 ure Nadere inlichtingen geelt voornoemdeNOTARIS en voor do perceelen 1 ot 6 ookheeren CURATOREN in het loillissementder firma Gebr Biezenaar BE QilcirT Tooneeluitvoering ten bate van de CRÈCHE K nder bewaarpluats 12 JANUARI 1907 Sociëteit oyS Q E S O E O S S DE MAZOMER Tooneelspel in één bedrjjt T7 EïeLEa EiT Blijspel in één bedriif Het Kngelsch zonder leermeester Blijspel in één bedrijl Aanvang 8 uur Toegangskaarten verkrijgbaar bg den HeerJ DE VEN Wgdstraat Voor loden der Soc 0 6 41 0 75 Voor niet leden i l l SS Plaatsbespieking van af Vrjjdag 11 Januari bü den Heer HOFFMAN VAIT OSS Co Bankiers Den Haag Onïe Beleg ging s ijsf voor JANUARI is thans g ereed en woidt op aanvrage gaarne franco toegezonden Zij geeft bijzonderheden over een aantal effecten zoowel van rinia gehalte als van meer speculatieven aard ZU die reeds vroeger toezending onzer circulaires verzochten beboevea dat verzoek niet te berbalen daar hun adres voor geregelde toezending genoteerd blUft Bijkantoor te Groningen Door de steeds stijgende veeprijzen zijn oiidergeteekenden genoodzaakt de prijzen van het Rund en Kalfsvleesch van af MAAIVDAG T JANUARI a s te VERHOOGEfM met 10 ds per Kilogram G J LUGTHART B RIETVELD S SEIJFFERS J SCHINKEL J SPOOR S B V D SPRONG C TEEKENS J J TEEÜWEN A ULTEB C VAN VEEN Az C A VERZIJL T VAN VLIET GOUDA 5 Januari 1907 A VAN DEN BERG W VAN BOKKUM J W BRAKEL ö C BRUIJNEL S VAN CREVELD Sh C G DEKKER A J DONGELMANS C VAN EIJK P HOPPE S Wed S P VAN DER KLEUN J KAARS E DE LEEUW J P VAN LEEUWEN Rum Arac Citroen OVERAL VëRERIJQBA R Burgundy LEEST DIT Wij hebben tiesloten een gedeelte der gelden die wi andere jaren voor reclame doeleinden uitgaven gedurende het jaa 1907 bebchikbaar te stellen aan premies voor de regelmatige verbruikers onzer SOLOMargarine VERDEELD IN premie vay 5000 gulden premies van lOOO nldén premle § van 100 £ 6 premle § van 250 uiden 50 premies van 100 gniden AT S M F D F 20000 BOEKEN In Prachtband bestaande uit de beste boeiende doch geen aanstootgevende roman en leesboeken voor jongens en meisjes nit de werken der meefit bekende schrijvers znllcn beschikbaar gesteld worden Uitvoerige inlichtingen zijn in elk pakje SOLO ingesloten en worden op aaniragc gaarne verstrekt door Ant Jorgens Margarlnel abrlekeo Oss e iloor alle Winkelier Gouda Druk van A BRINKMAN k Z Urn N r ciiBiia m mm TE GOUDA zal in het openbaar om contant geld verkoopen I Op DINSDAG 15 en WOENSDAG Ig JANUARI 1907 s morgens 10 uur in doSociëteit DE RÉUNIE aan de Oostharente Gouda Twee nette zeer goed onderhouden Inboedels bestaande uit SALON AMEUBLEMENTEN waaronder zes autieke stoelen en fauteuil twee pianino s etc Voorts Slaapkamer anloableaienten Bedon Tafellinnen Vloerkleeden Kristal Porcelain 0 a een zeer grooteïi Oud Blaaw Porcoleinen Schotel 3 Schilderstukken waarscbijnlgk copieén naar Rubens voorst 3 Oostersche Wyzen Glas en Aardewerk waaronder twee Estserviezen enz Verder een belangrijke hoeveelheid Wijn Boeken en een groote partg Goud Zilver en Jaweeleo Te bezichtigen ZATERDAG 12 JANUARI tegen betaling van f 0 10 en MAANDAG 14 JANUARI telkens van 9 tot IS en 2 tot 4 uren Uet Goud Zilver en de Juweelen zullen worden verkocht Dinsdagmiddags 2 uur de Boeken en Wijn Dinsdagsavonds 7 uur II op VRIJDAG 18 JANUARI 1907 s morgens 10 uur in het huis GOUWE C 178 en daarna aan de WACHTELSTRAAT P 228 Diverse roerende goederen als Haarden Kachels Kantoormeubelen 3 Brandkasten waaronder een Mil er e Gqrdijnen Gaskronen Bad met Badkachel Tuinmeubelen en meer s Morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaria en HH Curatoren in bet laillissement der flrma Gebr Biezenaar SociETEiT ONSGENOEGBN 4o Abonnements Voorstelling Donderdag 10 Januari 1907 NEDËRLUPiDSGIieTOONEELVEREGNIGiKG van Amsterdam Directie A VAN DER HORST DE REDDER Tooneelspel in 4 bedrijven Aanvang S uur 0 Gewone bepalingen en prijzen Victoria Water Geregelde aanvoer Aanbevelend FirmaHorman Zoon Buiteolaodscb Overzlcbl Twee officieren de een luitenant der kurassiers de ander luitenant der infanterie hebben dezer dagen een tweegevecht gehouden dicht biJ Viroflay in de buurt van Parijs Geen tweegevecht voor den vorm Elk der partvjen kreeg een dienstrevolver met 25 patronen de afstand was 30 pas en dan maar op elkaar losschieten naar genoegen Het eerste schot was wederzijds mis De luitenant der infanterie was er het eerst bij met het volgende schot en die schoot zoo goed raak dat zijn tegenpartij niet meer in staat was zijn revolver af te schieten Luitenant Spitzer van de kurassiers zakte in elkaar De doktoren snelden toe Zij bemerkten dadelijk dat het een ernstige wond moest zijo een kogel in da buik waarscliijnljk dopr de lever De gewonde is naar een ziekenhnis ge bracht Zgn toestand is zorgwekkend maar ile hoop is niet opgegeven al is de kogel ook nog niet gevonden Er schgnt een vrouw in het wreede spel te na Een allermerkwaardigste oplossing nit een parlementaire moeiljklieid is door den Tsaar of een slim raadsman van dezen bedacht volgens de Petite Rèpubliqae De zaak is deze Krachtens de fundamenteele wetten zijn ook de ministers van oorlog en van marine verplicbt om op interpellaties in de Rijksdoema te antwoorden Maar in de tegenwoordige omstandigheden vond de Tsaar dat toch minder gewenscht Wat nu te doen P Niet antwoorden zou een slcclit begin voor de w etgevende aera ziJn Daarom nam Nikolaas II een even origineel als afdoend besluit bij schafte eenvoudig de ministers van oorlog en ii arine af En hy staat nu voortaan zelf guholpen door twee bizondere generale staven uan het hoofd der beide ministeries 1 De Doema mag nu vragen wat zij wil de zaak is in orde De Daily Mail verneemt uit Teheran dat de Nationale Verga lering Donderdag baar eerste officieele vergadering heeft gehouden De volksvertegenwoordigers die blijkbaar met de beste voornemens bezield waren besloten al het mogeiyke te doen ogi de reg eering nit haar geldmoeilgkheden te verlossen De kroonprins regent heeft een commissie benoemd belast met hot voorbereiden van hervormingen in de bestaande regeeringsadministratie ttVILLETOX Tegen den Stroom 74 Maar hg ontweek bepaald in t oogioopend de onde praatgrage dame die in t geheel niet meer wist wat zg van haar gunsteling denken moest Men kwam aan tafel Nog voordat het dessert begon had Richard een gezicht zoo JTOod als vuur en met schrik ontdekte Clarisse dat bg te veel gedtonken had Zg hief daarom reeds dadelgk de tafel op maar Richard schonk zich inderhaast nog een beker vol in van den ouden roeden wgn en sloeg dien in èèn teug naar binnen Hg stond op hield zich wankelend aan de stoelleuningen Tast om dan met een vloek tegen Ckrisae als een dronken kerel tegen den grond te slaan Uit heel dat gedistingeerd gezelschap ging een kreet van verontwaardiging op Alleen mevrouw von Straendorff bad een andere uitlegging Zij gat baar dochter de schuld er van dat Richard nu de hemel in hem op nieuw bijna een ziel gewonnen had weder in zijn onde zonden was rerrallen Oliuiua rerwaardigde zioh niet tot het Reuter seint uit Tanger dd 5 Jan De actie tegen Zinat waar Raisoeli zich versterkt heeft is hedenmorgen begonnen De stad moet in brand geschoten zgn bg het bombardement De beschieting was in Tanger to hooren Te 11 uur openden de tri epen van Guebbas het vuur tegen het fort van Raisoeli Do troepen van dezen antwoorden met een welonderhonden vuur Daar hunne wapens verder droegen dan die van de Mehaila weeB deze achteruit en Guebüas begon een geschutvuur d tt de troepen van Raisoeli noodzaakte de wgk te nemen naar het gebergte De verliezen van GuobbaS bedragen twee doeden n eenige gewonden waaronder een bevelhebber van de Meballah De Zwitsersche Bondsraad heeft beraadslaagd over de Spaanscbe nota betreffende de uitvoering ker besluiten van de conferentie van Algeciras Zg besloot aan het lepartement van staat op te dragen voorstellen te doen omtrent personen die aan den Sultan van Marokko zullen i orden voorgedragen voor de benoeming tot generaal inspecteur der politielroepen De quaestie van de instructie aan het BondsgcrecUt werd aan bet departement van justitie gezonden om praeadvies Het voorstel om Zwitserland deze beide opdrachten te geven werd op de cont rentie gedaan door den Engolschen gezant Er w is in dien tgd ook sprake van de benoeming van een Nederlandsch officier tot in specteurgeneraal der politietroepen en de Oostenigksche gezant graaf Welsersheirab had een voorstel ingediend om dm Sultan do keus te laten tu sscben een Nedarlandhcb of Zwitsersch inspecteur Maar de Nederlandscho regeering dtelde mede dit zy beslist woii eren moest zulk een opdracht te aanvaarden Graaf Welsersheimb trok zgn voorstel in en dat van Sii Arthur Nicolson werd aangenomen waarbg de mogendheden zonder overleg roet den Sultan aan Zwitserland de benoeming van een generaalinspeoteur opdroegen Die benoeming moet nu spoedig gebeuren daar Spanje en Prankrgk er een begrijpelijk belang bg bebben de Marokkaansche politie zoo snel mogelgk te ori De betrekkingen tussch n de Vereenigde Staten en Japan waarover president Roosevelt in zgn jongste Boodschap een en ander onder de aandacht van bet Congres bracht worden nog eens besproken door den Times correspondent te San Francisco Dezg geven van eenig antwoord de goede Bollmeyer zorgde dat Richard behoorlgk thuis kwam en nog dienzelfdeu dag keerde des avonds mevrouw von Struendorft naar Bennewitz terug met het heilig voornemen om voorloopig niet weder op Trunzow te komen logeeren HOOFDSTUK XVIIL Clarisse ten zeerste verbitterd door het voorgevallene hierboven vermeld liet den geringen omgang mut de menschen van haar stand dien zij na den dood van haar man weer begonnen was op nieuw geheel en al varen Ze gevoelde zich zoo ruw zoo onsympathiek door de buitenwereld getroffen dat baar elke aanraking met die wereld als een ontwgding voorkwam van t verleden waarin ziJ was opgegaan met heel haar ziel Zij leefde voortaan alleen voor dat verleden en haar zoontje doch juist de zorgen vóór hem verplichtten baar van tp tot tijd zich toch in verbinding te stellen met andere menschen Onder de leiding van den baron Nordenfluth den toezienden voogd bod zg t beheer over al de goederen van hhar kind De inkomsten door baar zelve genoten van haar particulier vermogen het z g vadersversterf en all wadawe ran den majoraataheer van meldt dat volgens een in Cèlilornie algemeen verspreide meening die betrekkingen van 100 ernstigon aard zijn dat een oorlog tusschen de Vereenigde Staten en Japan onverrogdelgk is en binnen vgf jaren zoo niet vroeger moet uitbreken De Californiërs meenen dat Japan do Philippijnen en Hawaï wenschen te bezetten en dat zg alleen door don slechten flnancieelen toestand worden belet thans reeds daarvoor op te treden Zoodra Japan meent dat het voor den slrgd gereed is zal het een voorwendsel zoeken om den oorlog te beginnen intusschen heelt het een campagne begonnen die alleen dient om een vgondige stemming bg het volk te onderhouden tegen de Vereenigde Staten Overdreven is deze opvatting zeker maar niet ontbloot van gevaar De geruchten over een aanstaande omwenteling in Servië houden aan en h ewel een omwenteling dia wekenlang te voren besproken wordt weinig kans van welslagen heeft verkondigen toch berichten uit Weenen en Boedapebtde mogelgkheid dat koning Peter binnenkort zal worden afgezet De oud gozant van Servië te Londen de beer Mijalowilsj een bekend staatsman en schr ver bestrgdt da mogelgkheid van zulke plaaiten Niemand denkt aan een omverwerping der lynastie Karageorgewitsj zoide hg on ik ben er vast van overtuigd dat zelfs geen verandering in bet kabinet zal plaats hebben da tegenwoordige regoering bezit een groote maardwrlieid in het Parlement en in Servië bestaat een krachtig patriotisme Ieder is overtuigd dat het welzgu van het Idnd het noodig maakt orde en vrede te bewaren en alle krachten to concentreeren voor de gebeartenissen die op den Balkan itunnen voorkomen Bovindien is het dwaasheid aan te nemen zoo werkelgk een samenzwering bestond dat haar plannen ontgdig be end zonden worden gemaakt Ik betreur deze alarmeerende geruchten te meer waar tegenwoordig in Serviö krachtige pogingen worden aangewend om vreemd kapitaal te bewegen de ontwikkeling deY hulpbronnen van bet land te steunen Intusschen beeft een kleine wgziging in het Servische ministerie plaats gehad maar het radicale bewind van minister Pasjitsj is gehandhaafd In officieele Servische berichten die eveneens de loopende geruchten tegenspreken wordt vermoed dat het eenige doel er van is de regeering in discrediet te brengen en I Trunzow waren aanzienigk en maakten dat zg daarvan ook al een zakalgken omgang met enkele menschen onderbonden moest Helder van hoofd en practisch van a vrd als zij was legde zg tot op zekere hoogte hare schuwheid af met het vaste voornemen om ook in de flnancieele aangelegenbeden getrouw en nauwgezet hare verplichtingen te vervullen Door overdreven teergevoeligheid mochten de geldzaken niet verwaarloosd worden Ook in dat opzicht moest de jonge weduwe handelend optreden volgens Bruno s geest Ook heden vorderde de noodzakelgkbeid dat zg in de kleine provincie hoofdsLad met haren bankier een conferentie had Inkomsten van het majoraat waarvan zg in eigen belang hoewei zij daartoe anders volkomen gerechtigd zou zg n geen pfenning besteedde moesten veilig belegd worden en ook met den kantonrechter waren nog enkele dingen ta bespreken Met dat doel begaf dus mevrouw de weduwe von Ulatbeck zich naar de stad zooals van zelf spreekt vergezeld van Kunibert die stSeda om of bij haar moest zijn De zaken waren afgedaan en in den namiddag kon Clarisse met haar rijtuig weder naar Trunzow terugkeeren Tevreden met de gedachte dat zg zoo spoedig zich weder in hare stille afzondering mocht terngtrek Verspreide Berichten Frakkruk Bg de ontruiming van een seminarie vond een prefect ten platten lande een kalf en twee varkens Uo man zat leeluk in ver legenbeid en seinde aan den ministor wat hg met die beesten doen moest Het antwoord luidde Zoek iets op dat de dieren eten kunnen en als gg het niet vindt eet ze dan maar op I Kardinaal Richard te Parijs heeft den datum voor de bisscbopsvorgadering nu definitief vastgesteld op 15 Januari De krgsraad te Nancy heeft een soldaat wegens spionnage tot 5 jaar veroordeeld Minister Clemenceau beeft besloten vreemdelingen die in den laatsten tgd aan het hoofd zg n komen te staan van clubs waar gespeeld wordt het land uitgezet znllen worden I DUITSOHIASD Waarschijnlijk om de door Bttlow opgeroepen spookbeelden te verdrijven vertelt hetzelfde blad dat hot een Oostenrgksche miHstonaiis pater Malinowski is geweest die veel bggedragen heelt lot onderwerping van de Bondelzwarts Uit alles blijkt dat do vurige wensch der regoering de conservatieven en vrgzinnig n in hetzelfde schuitje te brengen tot vorming eener nieuwe regeeringspartg niet in veivnlling zal gaan Op verschillende plaatsen IS openigk geharrewar tusschan hen die Billow als broeder heeft gedoopt In Posen zullen de Daitscbe tartgen gemeenschappelgk tegen de nationaal Poolsche candidaien optreden Ehoiund Er is een depotatie te Londen gekomen van Basoeto s die in den oorlog tegen de Boeren bebben dienst gedaan als verkenners als veikennors alleenP on nu klagen komen over hun behandeling Waarschgnigk zullen de zwarten door den koning ontvangen worden Tegen Dinizoeloe in Natal zijn zulke ernstige klachten ingekomen in verban I met de aanstichting van den laatsten Natnlscben opstand dat htt onderzoek in zgn zaak hervat wordt en hg naar Pietermaritzburg is overgebracht ken zat zg in rustige houding achterover gi leund tegen de kussens van baar rgtuigbnnk terwijl Kunibert daarentegen een levendig belang bleek te stellen in al het nienwe en ongewone wal hg op den rit te zien kreeg Honderden vragen richtte hij tot zgn moeder wie t eenige inspanning kostte die zoo goed mogelgk Ie beantwoorden Even buiten de stadspoort was een ganscbe hoop volk op de been rat nschen van velerlei rang en stand die nieuwsgierig of belangstellend stonden te kgken naar de voorstellingen in dp open lucht van een reizend kunstenmakers gezelschap Wel drie of vier meters van den grond waren op korten afstand van elkaar twee evenwijdig loopende koorden gespannen Op t eene bewoug zich een meisje op t andere eej slanke jonge man die op werkelgk gracieuze wgze bet meisje bij de hand leidde Ze waren beiden gelgk meest alle koorddansers in een boot phantastiscb pakje gekleed vol schitterende loovertjes Ze zweefden als t ware boven de hoofden der menigte aoodat ze zelfs op een afstand zeer duidelijk te zien waren t Publiek gaf juichend zijn goedkeuring te kennen maar de kleine Kunibert was letterlijk stom van verbazing bij t zien van die onverwachte verschijning Wordt tmolgd