Goudsche Courant, dinsdag 8 januari 1907

i o 10SS7 Woensdaar O Januari 1907 45s e Jaargang DiieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telsfeaii i St A D V E R T E N T 1 E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dos midil Teletei n tlo 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per jiost 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN HVIS TE HUUR Ucerenhiiis Oosthaven It 88 Zes Kamers groote Keaken drooge Keld i flinke Tuin Voorzien van öaü en Watrleiding Te bevragen B 89 Verkrijgbaar in llesschen liO ets TH t en t l aS ij H H Apothekers on Drogisten £ op het merk ANKBRI F AD RICHTER Co Rotterdam Te GouDi bi 0 LUiiKH Apotheker Markt en bij WOI FF Co Westhaven 118 DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISCHE DB MEEST VOLLEDIGE M10PEBLAI EM z jn beslist die der Firma WELDON thb ladies JOüHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DKESSMAKEH met een gratis geknipt patroon TUB BAZAAR OF CIIILD BBS S I ASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen YBAAOT Vte Boekhandelaar Proefnummer Alle met Itosiel Uoll ItlJvoeg el I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bij MII LY SIMONS Don Haag I Ferwerda Tiemaii l QrootBte détailwUnhandelaren iQ Nederland l 0 72 St E t pho Medoc La Rose Ludon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 46 tl 8iï Ch teaa Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Santernos 1 35 Witte Bergerac 0 99 Nierstoiner n 0 72 Rttdesheimer 1 08 I Oude Roode Porlwljn 1 08 per flesch 1 44 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 1 17 Extra oude Roode Portwijn Oude Witte Portwijn Extra oude Witte Portwijn Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeira Superior Vermouth di Torino Don Beiaakdi por Liter Prljmin netto d contant DEPOT TE GODDA F J J BOON VAN OSTADE Het telle oneolitdelyMIe en mtktcelykatc poetainiddel voor Heerea 1 vooral dame en Kinderschoenwerk li de Apprelunr Tan C M MUIlêr L Ca V Beril B lll lr 14 Men lette goe llil op naam en fabrieksmerk Veekrylkwr bv Meeren Winkelier in ichonn erk laiaelirtea iïïeJieniei I en ritlllen lbï W itlei iee r ke Goad Drnk van A BRINKMAN Z acmalogeeii Poedervorm is het eeniffste helpend uii hlel tegen Hloetlarmoeae nieekmuclit v XenuwKicakte ÊÊoofapllneu Hlapelootheta OnmacMeu I ermagerlng en Vermluderlug der Uchaamtkrachten aematogeeii iii Poedervoriii smaak en kan in alle drinkbare vloeistolfen heelt een aangename worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is bet praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs pei doos met g ebruik saanwijzing f 1 60 Eenige labrlkanten H N v SCHAIK Co Dep Raag Verkrijgbaar bij Firma WOLVF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILU Voerstal Qouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad lJuel k N VAN ZESSEN Schoo hovm B v WIJK P W v EDE Oudmaier A SCHEER Hamtrecht K VAN DEB HEIJDEN Bteuwijk P v d SPEK Moercapelle D t o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Waddingiveen P A deGROOT A UB JONGH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKEK Sentchop WAARSCilUWlNö Laat U niet misleiJeu door 16rfy Siroop Het klooster Sa nc a Paulo Abdij bestaat niet du Siroop van geenerlei waarde s Wat een jong meisje A behoort te weten Daar zijn dingen waar een jong meisje niet mee noodig heelt maar ieder jong meisje behoort to weten wat de Sanguinose voor jonge mciijes doet vooral voor haar die bloedarm zijn Ijjden aan hooldpijn 7 ich zwak moe en Insteloos gevoelen ol last hebhen van slapeloosheid MejuHrouw R KLOUWENS van Merlenstraat 77 Oen Haag was zulk oen jong meisje Zy schrijft ons Ik had last van veel hooldpijn gevoelde mg dikwijls geheel Insteloos s nachts sliep ik slecht en werd telkens met een schrik wakker Op aanraden van anderen die veel baat bü do Sangninose gevonden hadden ben ik dit middel ook gaan gebruiken Het lii elt mo goed geholpen Bij de derde flesch voeld ik miJ al aanmerkelijk beti r De hoofdp in was veel minder en elke nacht sliep ik heerlijk ziodat ik verkwikt wakker werd en in staat was met opgewektheid mijn werk te doen Zie hier eene uit velen Wij kannen U velo zulke dankbetuigingen laten lezen want tientalion in elke stad van onj vaderland maakten diu ervaring Een frissche kleur een heldere oogopslag krachtige spieren nitmiintende zenuwen een vroolijk humeur gaan samen met een goede gozondheiij Duizenden hebben zulk een zuiver krachtig bloed aan de Sangninose to danken Neem er de proef eens mede en gij zult zien wat de Sanguinqse voor anderen gedaan heeft dat kan zö voor U doen Prils per flacon f 1 50 ö fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 Den Haafr VAN DAM k Co Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJdElllOlIG voor hoe§teiidcn N alom veikrijgbaar GebrS Stollwerck s Chocoliide m Cacao D lm tig rioor üe niccvsto iiitvmdingen op ma hinaal gebied verbeterde fkbrleitie nltiiiiitsnd gebruik va fljfi ia fijiinto groiidatoll oü garandeorei Jot rbruikor van StoUwerck s Chocolade en Cacao eeo anbeveienawaardig fabrikaat iiuuwkeung beantwoordende uw vVon iahoad d reap Etiketten De irnia behaalde 7 Brerets als HofleTerasicler 44 Eero Dlploma 8 gondeii enz Medalllfs een liewijs lan uitmuntend fijn fabrikaat K eds 1874 schreef de Accademie national de Faris Nou vou déoomons ano H d ile d e renilère eliuwe n oonrfd r tlon ao Totre oMoliBct tebrlootloii do Ohooolat bonbons tarlés eto eta etBllwersk e fabrikaat is vtrkrijgboar bij U H Cunliseurs Banketbakker a lenenuJvertegpnwoordipor voor ïicderUnd Julins Matteimlodt Amsterdam Kalvoi slraat 10 1 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KONIIVHLilef KE FABRIKHEN Voedert uw Vee met de taivere murwe merk Ster en W t uitmnntoade door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere m ma Parij 1900 Negen Gouden HedaUle M M t LOOl DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHENTEfï in elk lijl van de eerste labrieki n teg n concurreerende prijzen M t iget van üis Walrr Spri ck Iti ien leclrische geleidingen Wie van goed licht boadt wende zich naar het Ooudach VerUchtlng Maga IJn DE itVOMDiSTEH daar alios door bekwame fitters verriuU wordt INoord UrabaDtsch Schoeneo LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT sterke Sclioollairzen enz Clpruimingvan rcstaRten Aanbevelend Alle reparation en aangemeten werk i iea onuiortroflen ruf Dr Liebürs welbekend Alleen echt met abrie1 iiMTk tot Tourtdurende radicale en zekere geneziog van alle zelli de meest hardnekkige zenuw ziekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeft j fi e genezing van elke zwakte Bloei lacht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysvertering Onvermogen Impoteuz PoUutione enz Uitvoerige prospectassen I ij 1 rcj each il 1 fl i Q 3 dubbelefloscb 11 f OnIrii I Depöt Mattli v d Veste Zftttbommj 1 pOtT M GliShan 8t Co ttottenlain l llappel s Gravenbage T llaliumaDfl de Joag J GiB Bottordaoi V Iff k Co fiouda n hv alle dros sten 1 ild en Gevoj elle Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkuikons Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen genieste Eend vogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Keevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T GUTTELISG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Zenuw en Maa lijders wordt alt overtniging als een werkelgke hnlp in den nood het boek ISa a d g e v©r aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworJi d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boeklian Za tbommel HE IS EVIMi Belasting op de Honden BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOüDA In overweging nemende dat by Art 2 der Verordening op de invordering der Belasting op de Honden vastgesteld door den Raad dier Gemeente den 1 Juni 1906 aan eigenaars en bezilters dezer dieren de Verplichting is opgelegd om daarvan jaarlijks in de maand Januari aangifte en betaling der belasting te doen Herinneren deti belanghebbende aan die bepaling met nitnoodiging do gevorderde aangifte en betaling te doen ten einde beboeting te voorkomen Gouda 8 Januari 1907 Burgemeester en Wel bonders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuiteiilandscli Ovcrztchi Het artikel van Combes in de Nuo Freie l r B wekt veel beroering in de politieke kringen Op dit oogenblik nu hel ministerieClemeneeau op bet punt staat van vele zyden te worden aangevallen ziet men in het artikel van Combes de voorbode van het wederoptreden van petit père de Temps toonde zich gisteravond orrustig de Dèbats is geheel in de war dit laatste blad meent zelfs dat de mogelukheid niet uilgeslutcn is dat Combes zal zeggen dat onderhandeld moet worden met den Paus Combes immers is ongeveer de eenige die zulk een voorstel zon knnnen doen zonder voor pausgezind te worden gescholden hoe het zij men is in spanning over alle intrigues tegen het ministerie en over het wederopteden van Combes Een bericht van inboorlingen afkomstig te Tandzjer ontvangen deelt omtrent den aanval op Zinat mee dat de artillerie der regeeringstroepen de vesting bombardeerde welke halt in pnin ligt Raissoeli vluchtte in de bergen Dit dezelfde bron wordt gemeld dat de kommandaut der Mehella Bagdadi gewond werd terwijl hij den aanval leidde Ook vele anderen kregen kwetsnren Het is op het oogenblik onmogelijk den werkelgken nitslag I EViLLETOX Tegen den 8ti oou 75 De koetsier moest langzaam rijden want de toeschouwers stonden dicht opeen gedrongen op den weg en eindelgk werd op Knniberts bede geheel en al halt bonden Toen het koorddansen was gedaan werden twee poney s voorgebracht de kinderen van t gezelschap door de volwassenen geleid en beschermd vertoonden daarop hunne kunststukjes en de kleine majoraatsheer kon ziJn oogen maar niet genoeg verzadigen met het kgken naar de paardjes de honden en apen en de op hnn handen loopende of het rad slaande bruine kroeskoppen De toeBchouwer gingen zoo goed en zoo kwaad als t ging een beetje op zyde om plaats te maken voor het meisje dat kort geleden aan t koorddansen had deelgenomen en nu met het bakje rondging Zonder eenige acht te slaan op haar die t rytnig naderde tastte Clarisse in haar zak om haar beursje te zoeken en zag niet hoe plotseling de wangen van t meisje een bleekgrauwe tint verkregen hoe hare blikken all betoorard sp hur en op t kind vast te stellen In kleinen getale voegden de m innen van de stammen der Andjerra s én Faha zich bi de regeeringstroepen om hnn trouw aan den sultan te toonen By Agra in de Noordwesteiyke Provinciën van Engeiscb Indië heeft Lord Kitchener z jn kamp opgeslagen üaar zyn 30 000 man troepen byeengetrokken om den emir van Afganistan een aunschouwelgk beeld te geven van de macht die Engeland tegen hem in het veld kan rengen als hg lastig wordt en die hem te hulp zal snellen als hy Engeland s vriend biyft en hem van Rusland gevaar dreigt Een week lang zullen er in de stad en in het kamp feesten te zyner eere gegeven worden De gouverneur zal den emir een prachtige automobiel aanbieden Op den welkomstgroet van Lord Minto den onderkoning heeft de emir telegrafisch geantwoord Na in welstand de grens van do doorluchtige Engelsche regeering overschreden te hebben ben ik op hun grondgebied gekomen De ambtenaren aan de grens hebben hun plicht goed gedaan Ik dank Uwe Eicellentie voor haar elukwenschen Aan Oosterache overdrijving gaal deze boodschap niet mank Het blad Resto del Carlino verhaalt van een Italiaansch Engelsch incident te Nogara in Ethiopië Eenige Engelsche onderdanen aldaar beklaagdej zich onlangs dat inwoners van Nogara hetwelk in de Italiaansche sfeer van invloed ligt dicht by de grens van Soedan een strooptocht tegen hen badden ondernomen De regeering van Erythrea stuurde daarop een vertegenwoordiger op onderzoek naar Nogara uit en deze constateerde dat do klachten der Engelschen ongegrond wareu Toen heeft men van Engelschen kant het hoofd van Nogara laten oppakken en daarover heeft nu een wisseling van nota s tusschen Rome en Londen plaats De Roste del Carlino zegt dat de Engelschen op het gebied van Nogara loeren om Italië s streven naar commercieele expansie te dwarsboomen en zelf in deze streken vasten voet te krygen Als dat gebeurde zon Italië de zeer gewichtige markt van Qondar kwijt raken De Berliner Morgenpost bevat een brief van den Hamburgschen koopman Goerne over bet Fernando Po ontwerp van den natiocaaMiberalen Ryksdag afgevaardigde dr Semler welks onthullingen in de b gevestigd bleven Het meisje beefde toen zy het bakje omhoog hield waarin Clarisse een gondstukje legde en erdween daarop met schuwheid tusschen al t volk om zich boen Maar zoo tusschen die menigte staande vobr haar persoon aan Clarisse s blikken onttrokken zocht zg de voornaroe dime nogmaals met hare oogen en was t alsof zich een grguslach op haar gezicht vertoonde toen zij op t portier van het rgtuig het roode schild met den gouden reiger zag Nu reed de equipage langzaam verder Irmgard Irmgard I riep de jonge man die haar by het koorddansen had begeleid Waar blgf je toch Het laatste nummer jg moet beginnen Irmgard hoorde het niet Alles draaide om haar heen De menschen de strak gespannen koorden met hunne stellages het geld het goudstukje op haar bakje alles verdween of smolt saam tot een nevelachtig iets en toen Ignaz haar ter zyde trad en haar met zacht gewald tusschen t volk vandaan haalde viel t bakje uit haar band en de inbond daarvan kletterend op het straatplaveisel Krampachtig omklemde Irmgard Ignaz arm wel voelend dat zg anders zoo tegen den grond ware geslagen Wat is er wat heb je mijn schat f vroeg Ignaz fluisterend met het hoofd naar haar naergebogen Irmgard iweeg doch de grootingacommissie voor eenige weken zulk een sensatie veroorzaakten Oit dat schrgven biykt welk een merkwaardige methode van külonisoeren dr Semler volgen wilde Dr Semler steldo aan Goerne voor hem een crediet te openen by de Deutsche Bank ter hoogte van 200 000 tot 300 000 Mark Met dit crediet moest Goerne dan zooveel mogelyk ondernemingen stichten op het eiland FernandoPo en tevens onderhandelingen aanknoopen met de inboorlingen Indien gy nu zoo zeido dr Semler een aantal ondernemingen en plantages Ifebt dan moet gj een stryd beginnen met do Spaausche regeering Wy zullen nnluurlyk zorgen dat er een consul is die van krasse instructies is voorzien Wy zenden een oorlogsschip en bezetten het eiland wegens het gevaar dat uwe ondernemingen zouden kannen loopen Wel een e chte Cunquistadures manier om koloniën te krggen die zoo wordt aangepreteu De Amerikaansche tariefcominiesie die zich te Beriyn ophoudt zal binnenkort naar haar land terugkeeren Een bericht uit agrarischen koker volgens hetwelk de onderhandelingen met de üuitsche regeeriug mislukt zgn en een Amerikaansch ünitsche arityenoorlog ophanden is wordt officieus gelogenstraft Tegeiyk wordt bekend dat keizer Wilhelm op den avond voor Kerstmis een Engelscheu brief aan Tower den Amerikaanschen gezant heeft gericht In dien brief spreekt Z M de stellige hoop uit dat de onderhandelingen tot OOR goed einde zullen voeren en de barteiyko betrekkingen tusschen Duitschlaod en do Vereenigde Staten welke nu reeds een van de veiligste waarborgen voor den wereldvrede zgn nog inniger zullen worden Als Kerstgeschenk voor den gezant had de Keizer aan dien brief twintig teekeningen van Menzel op onderwerpen uit deu tgd van Frederik den Groote betrekking hebbende toegevoegd Ook by de Nieuwjaarsontvangst ten paleize hield de Keizer een vertrouwelijk gesprok met den gezant Daarbg moeten de onderhandelingen over het tarief ter sprake zun gekomen en moet van weerszyden do overtniging tot uiting zgn gekomen dat de voor het oogenblik nog bestaande moeiiykheden volkomen nit den weg zouden geruimd worden Volgens de Engelsche bladen heeft de White Star Ign bekend gemaaki dat zg Woensdag haar maildienst op New Vork bleek geworden lippen trilden als van iemand dia hard de koorts beeft Zy viel leunend tegen zgn borst de linkerband tot een vuist gebald tegen het eigen hart gedrukt 0m Gods wil myn engel spreek toch wat is er P 0 ik geloof dat ik sterf Ignaz Qauw gauw water I gebood hy mot grooto stemverheffing eo daarop weder vleiend fluisterend Neen neen je mag je mag niet sterven want ik ik heb je lief 1 Slechts even sloeg Irmgard do oogen 0 een lachje van zaligheid zweefde om baar mond en als nit oen droom ontwakend staarde zg naar die gapende menigte Toen streek zy met een snelle beweging de lange roode haren uit t gezicht en wees met een bevelend gebaar voor zich oit Schuw traden de nieuws iierige menschen terug en Ignaz bracht de nagenoeg t ewnstelooze jonge vrouw meer dragend dan geleidend naar den grootcn ker oiiswagcn Binnen in dien wagen vlak naast den ingang ervan was een soort van rustbed en daarop vigde Ignaz de bekoorlgke g stalte in het kunstenmakerspakje neder Ignaz jammerde nagenoeg luidkeels bedekte t bleeke gelaat van zgn Irmgard met gloeiende kussen en wierp om het zoo innig galielde en ateedi hoiverende meisje van Liverpool naar Southampton zal verplaatsen en te beginnen met 5 Juni Cherbourg en Queenstown zal aandoen teneinde aldus beter met niet Eogelscho lynen te knnnon wedyveren in het vervoer van Engeland en het vasteland naar Amerika De Whiteblar booten buiten den maildienst big ven van Liverpool afvaren Naar t heet is de maatschappy te Southampton in onderhandeling voor den aanleg van een nieuwe haven die du diepste haven van heel Europa moet worden en platta tal hebben voor vier schepen van de grootste soort Namens de commissie volgens art Sö der Ongevallenwet löOl in de Ongevallendistricten in Nederland hadden de beeren jhr mr W Th Gevers Deynot C van Dorp en dr A C A Hoffman onderscheidenlijk voorzitters der commissies in de districten sQravenhage Rotterdam II en Gouda Zaterdag 5 Januari eene audiëntie by den minister van landbouw nijverheid en handel Uoor genoemde voorzitters werd aan minister iVeegens een adres met toelichting over de opgedane ervaringen der commissies en over de wenscholgkbeid van wyziging barer bevoegheden enz aangeboden Door jhr mr Gevers Deynoot werd ter a idientie een en ander uiteengezet De minister die de hoeren in een zeer welwillend gehoor ontving beloofde gverige studie van het adres en ernstige overweging van de geuite wenschen Volgeus den minister zou do ranslaande eventueele behandeling van het ingediend uotsonlwerp op de ziekteverzeke ing moeten worden afgewacht om de ongevallenvoriokering waarvoor wyzigingen zgn voorgesteld nader te kunneu regelen waarbg ernstige overweging van de door de heereu namens de plaatselgke commissies voorgosteldti wenschen door den minister werd beloofd Het deu minister aangeboden rapport zal binnenkort in druk aan de plaatselgke commissies en de pers worden gezonden wy hebben meegedeeld dat de ZwitserBche Bondsraad nog niet is overgegaan tot het bonuemen van oen generaal iiispecteur van de Marokkaaiieche polilio maar aan het departement van staat heeft opgedragen daarvoor een vooTdracht op te maken Verschillende bladen meenen dat er verschil van inzicht bestaat tusschen de mogendheden over te doene kiuze Duilschland zou aandringen op de benoeming van een officier Frankryk en Spanji op die van een diplomaat De Zwitsersche bladen melden warmpjes toe te dekken een scharlakenrood kleed met gooden franje over haar heen Daarop bad en smeekte hg weder om eenig antwoord Maar zy schndde stom het hoofd en zenuwachtig pluisde zg met de toppen barer vingers over t roode dekkleed Spoedig nochtans viel zy in sluimering Ignaz knielde by haar nodcr eo toen do regelmatigheid dei ademhaling van do slapende weinig of niets mei r te wenschen overliet sloop hg heen om allgd nog dicht by haar op hot trapje by de dubbele wagendeur te gaa i zitten De voorstelling was zooala van zelf t spreekt al lang geëindigd en dat van t gevallen geld voor de konstenmakers hoegenaamd niets wal zoek geraakt behoeft wel nnnweiyks vermeld te worden Een paar andere leden van t gezelschap waren er g ow genoeg by geweest Irmgard was kalm ingeslapen en Ignaz bleef zitten waar hg zat de nieuwsgierige vragen van de leden van zgn gezelschap met een treurig gezicht en een zeer weinig ophelderende scbouderbeweging beantwoordend Wordt vervolgd