Goudsche Courant, woensdag 9 januari 1907

BEURS VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV Staattletntngen PoETUQAi Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 RoSLisD Iwang Dombr Obligation 4 96 Azi Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUHBU Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24 Hj polheek Bank n Pandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke Hypb Pandb Utrechtsche Hypb xells dat de Franscbe gezant te Bern Rëvoil werkt voor de benoeming van den ondgezant der Zwitserscbe Bepnbliek te Londen den beer Bonrcart Id verband met deze mededeelingen zet Révoil in deu Uatin nitecn dat de bonding van de Zwitserscbe regeering volkomen eorrect is Zoodra otflcieel de opdracbt der conlerentie ter kennis van de regeering is gebracht heeft de Bondsraad daarover beraadslaagd Het departement van staat zal na een rapport daarover uitbrengen en dat kan slechts leiden tot de benoeming van een olflcier daar de conventie van Algeciraa nitdrakkelyk bepaalt dat de fanctie van generaalinspecteur moet worden opgedragen aan een ojflcier vau bet Zwitserscbe leger Dit wil niet zeggen dat de benoeming van den beer Bonrcart onmogeljik is daar hü als olficier deel van bet Bondsleger nitmaakt Maar in elk geval verzekerde Bévoil dat hij zich geheel buiten de quaestie houdt die alleen door de regeering der Republiek moet worden beslist De verkiezingscampagne in Transvaal is begonnen Èn het ie zeker opmerkelijk dat de eerste verkiezingsredevoering waarvan de Engelsche bladen melding maken gehouden werd door eei der voornaamste leden van de beruchte Jobannesburgsche Progressive Association Sir George Farrar de man die op 28 April 1896 te Pretoria werd ter dood veroordeeld doch wiens stral werd gewgzigd en dat die redevoering een lelie oppositie ademt tegen de Engelsche regeering en hare voorstellen De Randmaguaten die den oorlog uitlokten nadat Jameson s inval mislukt was om de goudmgnen van Transvaal te brengen onder Engelseb beheer zgn met de Engelsche bestnnrsmaatregelen al even weinig tevreden als zij hot waren met de regeering van President Kruger Een der voornaamste grieven door Sir George Farrer in zijn verkiezingsredevoering te Boksbnrg uiteengezet was natnnrlyk de bonding van Engeland in de ChiDeezenquaestie Sir Qeorge voorziet allerlei ellenden van bet verbod om Chineesche koelies in de mgnen te gebrniken Hu verhaalde dat by naar Engeland was geweest OB te pogen geld te krijgen voor de ooetrandmijnen Maar z jn zending mislnkte Aandeelhouders en een groote flnancieele deskundige op het vasteland hadden hem gezegd dat als het verkrygen van werkkrachten wordt bemoeielgkt de Franscbe geldschieters niet alleen geen cent meer zonden geven voor de mijnen maar er uit zonden nemen wat er in gestoken is Verspreide Berichten Fkiukbuk Mgr Toncbet bisschop van Orleans gaat in beroep tegen het vonnis dat hem tot 5 Iranc boete veroordeeld omdat bij op 13 December in de kathedraal do mis heelt gelezen Oasto i Méry vertelt in de Libre Parole dat Clemenceau voornemens is de basiliek van Mont artro te slniten Die sluiting zou gebearen onmiddeliyk na de vergadering der bisschoppen De Petit Parisien verneemt uit Bagnères de Bigorre dat in do Valléo d Aure verscheidene priesters oen weelgetouw hebben gekocht om evenals de plaatseliike werklieden in de wevery bun brood te verdienen Bij de inventarisatie van het seminarie de Versailles is oen kwart millioen Irancs aan Franscbe staati ente en spoorwegobligaties gevonden Daar er voor dat seminarie geen vereeniging voor den eeredienst is opgericht wordt bet bedrag aan vereenigingen van liefdadigheid te Versailles toegewezen De Bocialiatiscbe partö had eergisteren te Parys een vergadering belegd om te protesteeren tegen de gevangenhonding in verband met don aanslag op den Spaanschen koning van den directeur der moderne school te Barcelona Ferrer Er werd een motie aangenomen aan het adres van het edele en nobele Spaansche volk om den schuldige te doen bevryden ElOEMHD Naar de Times beweert zal de regoering in de volgende xitling van het parlement het voorstel indienen om aan Ierland zeHbestnur te vcrleenen RUSLASD Te Warschau ia Zabichewski de commissaris van politie door een onbekende doodgeschoten Te Sosnowice werd de directeur eener mynroaatschappg Brandenburg door een revolverschot zwaar gekwetst In Jekaterinoslaw ontplofte in een leege woning een bom Er bleken nog meer tan die gevaarlgko dingen in de woning tezyn doch toen een Koiakkenofficier er een van opraapte ontplofte ze en vier menschen werIta gadssi De secte der Mariavieten in Polen stoort zicb aan den banvloek des Pausen niet Het hoofd er van gaat een courant uitgeven voor propaganda BALKAXSTlTn Naar het heet is Damian Ornff die doorgaat voor het ware hoofd der revolationnaire organisaties in HecedoniS gedood met vgt van zgn volgelingen doorTurksche troepen nabil Rnesenowo De Bolgaarsche regeering heelt niet ge aarzeld alle stakende t poorwegbeambten teontslaan Akebiei j Naar men Zegt om de zwarten veer den haat der bevolking te vrgwaren iworden de kleurlingen onder de soldaten dér Unienaar de Filippgnen gezonden De anti Japansche gezindheid in Calilornié beeft weer nienw voedsel gekregen door de staking van een groep Japanners werkzaam aan spoorwegaanleg te Porterville ZJ hebben een vertegenwoordiger der maatsehappg afgeranseld en met de tegen ben uitgezonden politie gevochten terwijl zg de Japansche vlag heschen BINNENLAND Land en volk komt er tegen op dat de rechterzgde die beurtelings deze Regeering voorstelt als levende bg de gratie dor sociaaldemocraten en als gered door de rechterzgde nu aan de kiezers tracht wgs te maken dat zg ook in den nacht van Staal zich een brave voorzichtige loyale oppositie heelt betoond Daartegenover herinnert L en V in de volgende bewoordingen aan het verloop van het geval De vurige politieke voorvechters van antirevolutionairen en Katholieken met den allervurigste den beer Talma als leider hadden alles in orde gemaakt De heer De Savornin Lohman was voorgelicht in militairen kring uit zichzelf goed De min of meer onalhankelgken Katholieken die meer gevoelden voor verlichting van militaire lasten dan voor het politieke kegelspel waren met de in uitzicht gestelde verhooging van het contignent door de voorvechters tot de kudde teruggedreven Toen hield de Minister lyn tweede overtnigende rede Als eerlgk man kon de heer De Savornin Lohman tot alsngding vin hstmicisterUel leven op dat oogenblik zfn medewerking niet meer verleenen Oroote woede van den heer Tal a en de zgnen die het spel op het laatste niomegt zagen mislnkken Hevige aanvallen op djn heer Lohman door de politiekers omringd om hem van zgn onzalig besluit te doen afzien Onverzettelgkheid en heftige reactie van den beer Lohman daartegen in Bonne mine k mauvais jeu van de teleurgestelden vondertje van don beer Tydeman voor den terugtocht van de bezadigden Gedenkwaardige manoever van den heer Talma om hg de laatstgenoemden zich in te Ijiven door voor te roepen bg de stemming De eerste uitingen van de rechtscbe pers klopten met dit relaas der feiten volkomen De spelbreker de beer Savornin Lohman werd van alle kanten als een soort verrader als een lafaard aangevallen Zie Maasbode Rotterdammer enz Maar nu de gal bezonken is wordt nit een ander vaatje getapt Thans is het weer de nobele loyale rechterzgde die het Kabinet der tegenstanders ter wille van het landsbelang het leven heeft gered Maar diezelfde loyale oppositie had too dolgraag anders gewild Gemengde Barichten De correspondent van bet Hbl te Eindhoven schrgft Meende men annvankeiyk dat de gisting in de sigarenindastrie bezworen was thans biykt maar al te zeer dit niet zoo het geval is Nog pas ia op het kantje af een slaking voorkomen by de firma P van den Arend terwgl nu een ernstig conflict is eitgebroken bg de firma D Meerstadt Co te Woejisel Deze firma waar ongeveer 150 man werken is by den patroonsbond aangesloten en de bond heeft het conflict zoo ernstig bevonden dat bg bevolen heeft geen werkvolk van da firma Meerstadt S Co aan te nemen zoolang de geschillen die hootdzakelgk de sorteerders en pakkers betrellen niet opgelost zyn Ook schgnt de patroonsbond indirect de firma Tiucbant waar zooais bekend is een staking beerscht te stenoen daar nergens stakers van dete labriek werk kunnen bekomen alhoewel er overal genoeg plaatsing is Te Zaandam zou een jongen die hoogstens een jaar aan ket werk is een overweg van t ipoor paiuerea toen juiit van twee lydan treinen naderden Het scheen dat hg beslist door een van beide worden overreden Gelukkig zag een voorbgganger het gevaar en riep Laat je vallen jongen De jongen deed bet en ontkwam op die wgze aan het dreigend gevaar Hg was echter zoodanig verschrikt dat hy eenige oogenblikken bewusteloos op de baan bleel liggen Boelje Van Nienw Vennep kwam hg met zgn sportkar en had Hillegom nitgekozen ala terrein zgcer operatiën In de Meerlaan ontving hg van medelgdeode menschen wat aardappelen en zette zyn tocht door de Hooldatraat voort In t Wapen van Hillegom vond hy de gelagkamer onbeheerd Brutaal zette bg zgn oaderzoekingstocht voort in de richting der geldlade van het bulfet Haastig trok hg die open om zich van den inhoud meester te maken maar de la was kort en zgn greep te heftig Wat gebeurde laat zich raden De klank van t vallende geld vaarschuwde de bewoners en de dienstbode zette het haastig vluchtende knaapje na die sportkar en aardappelen in den steek liet Waarschgniyk zou ons jeugdig boefje den dans ontsprongen zgn als een paar fietsryders het ongewone van dezen wedloop niet spoedig hadden doorzien en de twee achterna zetten met het gevolg dat de knaap by t begin van den Stationsweg gegrepen werd en aan de politie overgeleverd Bg fouilleering vond men op den jongen nog wat chocolade door hem in de Meerlaan weggenomen Het ventje beweerde door zgn moeder tot dergelgke handelingen te zyn aangeze Opr Hrl Ct In de te Ngmogen op tgbw gezette beweging voor Waal overbrugging heeft de heer C M Frglinck civiel ingenienr te Zwolle aanleiding gevonden den Raad dier gemeente te verzoeken hem concessie te verleenen tot het maken hebben en houden van een viaduct van gewapend beton of ander materiaal op de Nieuwe Markt Adressant wenscht deze viaduct een deel Ie doen uitmaken van den znideiyken oprit naar de brug en stelt zich voor de ruimte onder de viaduct in te richten voor woningen ververschingsiokalen kantoren n inkels stallen enz Do kosten van aanleg en onderhoud zal hg roor zgn rekening nemen met uitzondering van die der leuningen van het rg en loopvlak der rgwegen en voetpaden en van de verlichting Uit Rgssen meldt men Het bericht dat het stakingscomilé aan de Coöp Winkelvereeniging een voorschot zou gevraagd hebben van f 3000 uit te betalen op het dividend in 1907 is niet geheel jaist Een lid van hel akinga comité deelde ons mede dat het a ikbeeld is c itgegaan van de hoofdbesturen en uitgevoeri door de leden van de Coöp Winkelvereeniging die tevens stakers zgn Er heeft in h t vergaderlokaal der stakers ee Igst ter iuieekening gelegen om het bestuur der winkelvereeniging te verzoeken aan bet staking comité een zeker bedrag 13000 werd niet genoemd voor te schieten en dan zonden de leden in 1908 en 1309 een lager dividend genieten Op deze Igst hadden 139 leden geteekend Vrydag zal over deze quaestie beslist worden Te Amersloort is tusschen militairen een vechtparty ontstaan Twee man zyn gewond en in bet hospitaal opgenomen De toestand van een der gewonden is zeer ernstig Man meldt uit Deventer Nu de stakers der Koninkiyke Deventer Tapgtlabriek in een onlangs gehouden vergadering hebben besloten niet in te gaan op de bemiddelingsvoorstellen van burgemeester en wethouders inhoudende dat van der Lear en Jurgons resp met 6 en 26 weken uitbetaling van loon ontslagen bigven en dat Savekoel hetgeen hy in het openbaar omtrent de aan de labriek gebruikt wordende grondstolten gezegd beeft moet intrekken welke voorstellen werden afgewezen in hoofdzaak om het ontslag van Jnrgens heeft de directie der fabriek in overleg met commissarissen besloten om het geheele stakende personeel te ontslaan en de staking als geëindigd te beschouwen Er worden nu smirnaknoopaters en wevers voor de mechanische wevery gevraagd en dan zal de labriek met dezen en het niet stakende personeel de uitgeslotenen weer in werking worden gesteld Een commissie die zich jaist had geconstitueerd om op de basia der voorstellen van den Borg en Weth bemiddelend op te treden en reeds voor gisteren een conferentie by de directie der fabriek had aangevraagd kan door het genomen besluit haar op zich genomen mandaat niet meer ten uitvoer breageu Men meldt uit Delft Omtrent de treinbotsing van Zaterdagavond naby Delft valt nog bet volgende mede t dMlw Bg blok W waren van den alt Schiedam vertrokken goederentrein 9 wagens losgeraakt en op den weg bigven staan Da wachter heeft niet opgemerkt dat aan den passeerenden aldns verkorten trein de sluitlichten ontbraken Toen daarop uit Delft last gegeven werd de seinen voor den volgenden trein den personentrein 59 op onveilig te stellen en dien trein te Schiedam op te houden was het reeds te laat en de botsing onvermgdelgk Dat slechts twee wagens zoo goed als geheel verbrgzeld werden en geen persoonlgke ongelukken voorvielen kwam doordien de machinist van den personentrein de sinitlichten van de losgelaten staart bemerkende uit alle macht remde Met den trein van 12 12 uit Den Haag kwam personeel en materiaal mede tot oprniming van den chaos en tot herstel van den weg de Zondag den geheelen dag over slechts één spoor bsrgdbaar was Men schryit nit Veenhuizen aan de Asa Courant Van tyd tot tyd kon men in t algeloopen jaar in de verschillende dagbladen berichten vinden als In de algeloopen week zyn te Veenhuizen personen ontvlocht On gelwgfeld zallen slojhts weinige lezers zich de vraag gesteld hebben Waar bigven de menschen En toch is de vraag wel de moeite van het stellen waard Een groot gedeelte dier deserteurs tracht zoo spoedig mogelijk over de grenzen te komen Veler hunner worden echter reeds weer geknipt voor ze zoover zgn Anderen zweven door ons land of honden zich op in de groote steden Menigeen niet vindende wat hg zoekt meldt zich na verloop van tgd bg de politie aan of wordt onverwacht eingespert en daarna teruggezonden Een betrekkelgk gering aantal weet zich ondanks alles staande te houden Wanneer 2 jaren sedert hanne desertie zgn verloopen is de straf vervallen De meesten dergenen die het zoolang volhouden bevinden zicb in Dnitschland Wat ze dan gedurende dien tgd hebben uit te staan is verschrikkeiyk Het gelukt immers maar een enkele zich in het bezit te stellen van papieren die iiem het rustig verbiyi in eene plaats mogel k maken De meesten zonder papieren zich in Dnitschland opbondende worden door de politie vau de eene naar de andere plaats opgejaagd zonder ooit zeker te zgn ban hoold ergens rustig neer te leggen Belwonderen moet men de energie die hen desondanks bezielt om toch vol te houden Dat dit nog al een beduidend aantal bedraagt bewees het jaar 1906 In dit jaar toch werden aan de 3 gestichten resp 11 17 en 7 totaal 35 personen algevoerd sedert wier desertie 2 jaren waren verloopen terwgl dit getal over 1907 alleen voor het 2de gesticht vermoedeiyk 21 zal bedragen r Aan da Lister Zuidwestknst Noorwegen had Donderdag een vreeseigke zeeramp plaats Het stoomschip Lindholmen varende van Chri tiania op Bergen geraakte door een petroieamontplolfing in brand In een oogwenk stond de i eheele passagierssal n in lichte laaie en de hevige storm belemmerde in hooge mato het blusschingswerk Dertig zeezieke passagiers snelden hall ontkleed het dek op Tier banner verbrandden ol stikten ei ook de anderen zagen den dood tegemoet Een passagier werd krankzinnig een ander sprong overboord en verdronk De kapitein stoomde toen met volle kracht door de branding en stiet gelukkig op een zandbank De overgebleven passagiers werden daarop gered Bet schip verbrandde totaal Uit de Amsterdamsche bouwvakken De timmerman Leeman en de grondwerker Gerritsen hebben als algevaardigden van het werkloozen comité uit de bouwvakken een onderhoud geh id met bargemeester Van Leeuwen Van dat onderhoud is door hen in een gecombineerde bestuursvergadering nit de bouwvakken bet volgende verslag gegeven Zg verzochten den bargemeester om de in den Raad aangenomen werken zoo spoedig mogelgk te doen uitvoeren de bargemeester antwoordde daarop dat hg evenals altyd die werken met deu noodigen spoed zal laten uitvoeren doch dat hy niet altgd handelen kan naar eigen believen daar ook hg aan de wet is gebonden De algevaardigden vroegen ol de bargemeester er voor zon willen zorgen dat de door de architecten ingezonden teekeningen en bestekken zoo spoedig mogeiyk wer den teruggezonden opdat dadeiyk met boa wen kon worden begonnen waarop door den burgervader geantwoord werd dat die stukken altgd binnen vier weken moeten zyn teruggezonden Door Leeman en Gbrritsen werd ook de vraag gesteld ol de burgemeester het albreken van de onbewoonbaar verklaarde krotten die tot last en ontsiering strekken van Anaterdam zou willen bevorderen DaarMa kon mr Van L Mwen niati doen io lang er geen klachten inkwanen van de bewoners nit da buurt Eerst dan konden eigenaren tot albreken worden genoodzaakt Ook bg zou gaarne willea dat in den winter zooveel mogelgk zou worden algewerkt omdat hy in den zomer toch reeds overbelast is met werkzaamheden en op de aanmerking dat aan verschillende in den Raad aangenomen werken nog niet was begonnen antwoordde hy dat opdoemende bezwaren eerst moesten worden uit dén weg geruimd Ten slotte verklaarde de burgemeester dat by geen beloften wilde doen waarvan toch niets zou kannen komen t Is bekend dat Ie aardappel meellabrieken in de Groninger veenkoionies de wateren verpesten met de alvalprodncten Men moet een geboren Vaankoloniaal zgn om dat te kunnen aithonden Jarenlang hebben de fabrikanten er zich niet aan laten gelegen liggen maar na ter naar gaat mtzien dat de wetgever zich met dat vervuilen van de openbare wateren lal bemoeien en de fabrikanten zal gaapdtingen worden zg vrgwillig welgezind Aan de aardappellabriek de Eendracht te KielWindeweer ign ouder leiding van dr SjoUema proeven genomen met middelen tegen het kwaad De N Winsch Ct vernam echter dat ze niet die resultaten hebben gebracht welke men zich had voorgesteld Wei gelakte t het eiwit uit het alvalwater al te scheiden en te binden waarmee natuurlgk het voor naamste doel is bereikt maar financieel ia de proel een nadeel geweest en zal het geheele garantielonds er waarschyniyk voor moeten worden aangesproken Het bestuur van de Eendracht denkt de proeven in een volgende campagne echter voort te zetten Reeds zgn begroetingen vau twee plannen opgemaakt om aan de labriek veevoederlabricage te verbinden voor eigen rekening 110 pCt 140 200 18 145 125 50 21 28 106 89 f 222 50 55 pCt 230 15 Amsterdam 7 Januari 1907 Volgens het Weekblad van de CommissieV bank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 7 Januari door tnsschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende Minder Courante Fondsen Aand Surinaamsche Bank Uttechtsche Hypotheekbank 10 pCt gestort Westlandsche Hypotheekb 10 pCt gestort Cultuur My Kayoe Enak Cultuur My Fetjangaan Landbouw Hy Temoeloes I Handelsv Onderling Belang Serie fi Syndicaat van Amer Indastrieele aandeelen 20 Nederlandsche Veem Amsterdamsche Chininelabr l i pCt Oblig Nederlandsche Mar garinetabriek te Weenen Aand Nederlandsche Bouw Mg Bouw My Warmoesgracht Brand Assnrantie Maatsch I 376 200 pCt 117 20 pCt gestort Brand Assurantie Maatsch de Oosterling 10 pCt gestort Assnrantie My tegen brandschade en op het leven de Nederlanden van 1845 Eerste Nederlandsche Verze kering My op het leven en tegen invaliditeit 20 pCt gestort Maatschappy tot exploitatie van het American Hotel 4 I Ct Oblig Gemeente den Helder 100 3 i pCt Oblig Gemeente Assen 96 i Winstbew Amsterd Serdang Tabak Comi agnie t 520 550 Beat bew Stoomboot Reedery tot het slepen van schepen a h Nieuwe diep en te IJmoiden van en naar Zee f 105 Amsterdam 7 Januari 1907 Als Nieuw ingekomen wijzigingen van Vraag en Aanbod in het Weekblad van de Commisalebank te Amsterdam vermelden wy U da volgende fondsen GEVRAAGD Aand Noderl Indische Crediet en Bankvereeniging 45 pCt Holland Geldersche Hypb Offerte Utr Hypb 10 pCt gestort 140 pa 20 pOt 145 Weitlandacbe Hypotheekb 10 pCt gestort 200 Znid HoUandsche Hypb 79 Landbouw Mg Getaa 76 Cnltnnr Hg Kayoe Enak 18 Ramoenia Cnltanr Hg 150 Oblig Crediet en Handelsv Banda 98 Aand Haagiche Steenkolen My v h Kemps 50 Ir Hyp Oblig My Bierbrouwerg en Ualabriek de gekroonde P 96 Aand Haanche Broodlabriek 81 a Amsiordamsche Chininefabr 102 PaL aud SoikerUbr Poerwokerto Ottarte Smt akDd OtUtU Aand Installatie Baraao v moderne kantoren v h Benier Co 100 pCt Oblig Stoomdrukkery vh Amand 30 Aand Nederl Mg tot exploitatie van Veestallen en Veetransporten 110 Weltevreden Expl My van Bouwterreinen 136 30 60 91 160 My tot exploitatie der onderneming Krasnapolsky 132 Eerste Nederl Hagel Verzekering My Standaard Verzekering Hg My tot exploitatie van Waterleidingen in Nederland Hollandi i Holll Fabriek v Melkproducten en Voedingsmiddelen Concertgebouw m vaste zitpl 60 Winstbew Amsterd Serdang Tabak Compagnie f 610 I 59 25 Bew V Deelger V eenigde Aiper fondsen Kerkhoven Co Ie Serie Bew v Deelger Vereenigde Aiier fondsen Kerkhoven Co 2e Serie f 45 Claims Stearinekaarsenfabriek Gouda Oflurte Aand Noord Nederlandsche Hypb Bod Cultuur Hy Balapoelanp 120 pCt Maatschappy Helenaveen 110 Kawi Koffie Cnltuvr Hg Bod Cultuur Mg Ngoeirie 50pCt Pref aand Cultuur Hg Seboroli Bod Aand Exploratie en Ugobouw Mg Saii atra Serie A Bod MgnbouwMgTotok llOO Bod Mö v h Quy de Coral Co tot expl van den handel in loto art 100 pCt Serie B Syndicaat van Amer lodustrieele aandeelen 21 Nederl Voerage Mg 75 18 Hyp Oblig My Bierbroawery de gekroonde P 97 Aand Chemische Fabriek Naarden Bod Oblig Nederlantiche Drakkers en Uitgevers Mg v h C Misset 100 pCt Aand Mg tot expl der Scheeps slooperg v b Fr Rysdgk 50 5 pCt Oblig Madoera Stoomtram Hg Bod Prei aand Modjokerto Stoomtr My Bod Aand Bouwgrond Mg Holland Bod Bouwgrond Mg Overtoom Bod Overtoom Exploitatie My van Bouwterreinen I 1000 Hotel Stadt Erberteld Bod Brand Assnrantie Maats de Oosterling 90 pCt Nederland Mg van Verzekering op het leven Bod Standaard Verzekering Mg Bod Bataviasche Zee en Brand Assnrantie Mg 85 pCt Asser Bronwaterleiding Bod Ooudsche Waterleiding Jdy 131 pCt Oblig My Wandelbuold Scheveningen Bod 3 pCt Oblig Gemeente Leiden 87 pCt Oblig Naardermeer Bod Opr aand Holland La Plata Hypb 1 60 Stadsnieuws GOUDA 8 Januari 1907 Ten raadhuize dezer gemeente werd beden aanbesteed Het maken van remmingwerkey en twee sluisdeuren bg de Donkere sluis Ingeschreven werd door C W den Hoed voor I 4480 J de Jong Wz voor I 432 J Slegt voor I 4160 In de gisteravond gehouden Bestuursvergadering van de Sociëteit Ons Genoegen is besloten voor het eerstvolgend tydvak van 6 jaar aanvangende 1 Mei a s de verpachting der Bulletten enz te gunnen aan den Heer A N Jager Caféhouder te Baarn Naar wy vernemen zal Jhr van Bose nit Nymegen op Dinsdag 29 Januari a a op de bovenzaal van het Caté Schaakbord aan den Kleiweg een lezing houden over Volksweerbaarheid 383 Staats loteriJ 4e Klasse Trekking vau Dinsdag 8 Jan No 7608 I 1000 3700 7341 15803 en 16695 iede 1400 6251 en 13104 ieder I 200 16216 en 17364 ieder I 100 Pryzen van f 65 20 3244 5868 9088 11971 14316 17673 42 88 6991 9170 88 62 17701 63 3340 94 83 12000 65 16 106 3421 6024 9207 62 14467 17818 10 70 64 56 82 14603 43 55 73 6117 9310 12101 30 46 72 3612 18 9405 6 14606 75 214 16 33 36 66 16 17907 88 69 84 39 12226 36 60 418 3600 86 74 26 14846 83 26 42 6217 9510 44 67 18060 68 73 63 69 12830 14928 18144 70 79 90 3764 502 3821 20 78 53 79 725 3986 83 4038 857 40 6314 9701 92 96438 96 40 9807 6510 9907 33 30 6600 38 15 6743 6802 99 69 10058 88 69 6966 85 66 10103 7128 25 40 31 99 47 7216 72 7316 10218 7427 21 7618 10424 65 71 79 10618 7619 61 7706 91 23 10634 69 47 7834 66 46 93 7941 10715 82 69 8066 10876 8185 90 93 10938 8216 58 55 66 62 11015 29 36 92 46 8323 11137 42 84 95 91 8437 11263 8500 11308 1 11401 9 24 28 25 8634 11547 49 66 66 11627 91 78 8788 11798 8851 11801 8939 32 62 11906 9028 22 74 67 66 32 18260 66 50 96 72 16026 18332 78 60 45 12464 15159 18473 12545 64 18597 56 64 93 18626 12634 98 48 991 92 93 37 15279 60 54 15308 18812 82 15581 40 1031 4162 34 4231 48 32 76 62 86 93 90 4307 1168 20 96 15614 18901 12701 30 50 50 89 76 19007 14 15712 3953 56 77 82 16889 19156 79 1204 30 95 42 4408 44 4503 88 99 1411 4656 12813 99 19242 16 15974 70 16 16073 82 70 16136 86 90 74 19357 66 1549 68 84 79 4723 82 4804 1600 4905 10 16 12912 92 94 23 16201 19430 69 72 19511 88 89 58 13026 16307 76 65 16440 8988 74 19616 1748 ISO 40 59 22 79 1918 6016 13102 16533 19712 13233 76 19829 63 16604 83 13348 66 19917 30 36 41 42 44 49 75 2008 82 2101 78 16753 64 13401 16810 65 31 87 20058 38 16909 20127 13542 16 20223 40 65 65 60 87 86 69 56 82 6268 2410 5337 37 40 13646 17032 20368 48 17154 20419 49 67 92 79 35 13732 17210 20506 2510 5403 16 13 2616 48 79 78 32 17 13801 38 21 13927 54 60 14020 17310 20610 38 20 19 14111 17406 29 2712 6674 96 5617 2802 38 60 5720 2914 79 72 80 3061 5818 3128 63 38 82 14209 89 20769 37 17578 78 78 17628 85 93 42 20880 97 51 20942 14305 57 47 4 4 3 4 4 4 101 97 100 99 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pindb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 4 99 Pandb Hoilandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 8 98 Pandb Q Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorvegluningtn Itiim Oblig Zuid Italiaansche Spw My A 367 PremitUtninqen biiM3ii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divtrun My tot Expl Laan van Mesrdervoort 1902 89 ScheepvaarUMaaUchappijen Pand Holland önif Stv My 35 PosteriJeD eo Telegraphic Benoemd 1 Jan tot klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse de tydeiyke klerk C P J Brackx 16 Jan tot directeur riD bet poit en telegraalkantoor te Olit de directanr van bat postkantoor te Loppersnm L W Bruins tot directeur van bet postkactoor te Oidam d j klerk der postergen Ie klasse P J H Jenniskens te Zevenbergen Verplaatst 1 Jan de klerken der postergen en telegrafie 1 klasse G Honig van Amsterdam telegraalkantoor naar Koog Zaandgk en H B Wigersma van Koog Zaandyk naar Amsterdam telegraalkantoor 16 Jan de adjunct directeur bg den dienst der posteryen J H de Witt van Rotterdam naar Utrecht 1 Febr de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse T J Koster van Rotterdam telegraalkantoor naar s Gravenland en J M G E Commelin van Vianen naar Utrecht telegraalkantoor EXPOSITIE r nieuwste modellen Wintermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met bgbehoorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PVLTBRIJBN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concurreerende prgzen Aanbevelend £ ü i é s BurKerlijka Stand GEBOREN 4 Jan Aleida Maria ouders W F Meger en A H Bekker 6 Herman Harinus ouders L Boot en H Kerkhoven Elizabeth Adriaua Oerarda ouders P Benschop en E P Woerlee Tennis onders M A Vermey en I A van den Ring 7 Abraham Lambrecht Johannes onders J S van Waas en N E van der Veer 8 Hendrikns Amatus Franciscus ouders J J Scheer en C Dnyvelaar OVERLEDEN 5 Jan F Hoosbeek wed J E J Krebs 73 j 11 m 6 A van Hemert Hm O A Bleien 67 j 7 D J van Holl 6 m ADVKaTKI lTli i De Heer en Mevrouw VAN ASSENDELFT Hoos betuigen met wederkeerigen heilwensch hun dank voor de biyken van belangstelling by de jaarswisseling ontvangen Gonda Januari 1907 I Ferwerda Tieman Orootite détail WUnliandelaren In Nederland oeojl 0 72 St Ettèphe Hédoc La Rose Ludon Chateau Malleret 0 80 per fleich per nket y n 45 1 f 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 108 ChAteaa Malleret Petit Bonrgogne Graves Blanc Haul Sauternes Witte Bergerac Niersteiner Rttdesbeimer J I Oude Uooiie Portwijn ƒ I 08 per flesch u 1 44 1 08 180 0 99 0 90 1 44 117 Extra oude Roode Portwgn Oude Witte Portwyn Extra oude Witte Portwyn Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeira Superior Vermouth di Torino Dom Bkllirdi per Liter Prljaum netin d Bontnut DEPOT TE QOODA F J J BOON VAN OSTADE Zenuw en Maa ljj lers wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van adreiper briefkaartworit i t boekje Iranoo per port toegeionden door BUIKFOEL S Uoekhan Za tbommel