Goudsche Courant, woensdag 9 januari 1907

IVo 1022N Donderdag 10 Januari 1907 45ste Jaargang mmm mum meuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TeMMnSe St De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Atzonderiijke Nommers V IJ F CENTEN IfTelefeea 9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a M Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BE I ICR Tooneeluitvoering ten bate van de CBÈCHE Kinderbewaarplaats 12 JANUARI 1907 aocieleU 0 a OEyo BOXN RE HAZOAIER Tooneelspel in één bedrgl Biyspel in één bcdryf Del EDgelsi b zonder leeriD ester Blijspel in tea bedrijf Aanvang S uur Toegangskaarten verkrijgbaar bjj den Hoer J DE VEN Wijdstraat Voor leden der Soc O ö if 0 7S Voor niet leden A f i 23 Plaatsbesptekirig an af Vrijdag U Januari biJ den Heer HOFFMAN SoGiETEiT qNS6ENOE6EN 4e Abonnoments Voorstolliug DonderdiiglOJaniiarl f907 NEDERL4KDSCei T00KFiLVeREËNlGl G van Amsterdam Directie A VAN DER HORST DE REDDER Tooneelspel in 4 bedrjjven Aanvang uur H Qewone bepalingen en prjjzen HUIS TE HUUR llemnbiils Oosthaven K 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tain Voorden van Qas en Wattrleiding Te bevragen B 89 M M V LOOi DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Il I rnimst vooriien van GASORNAfflENTEN in elke stgl van de eerste fabrieken tcg Mi concurreerende prijsen kM tigtr UB Gas Wtltr Spri ek IM ren Ëlectrisclie geleidingen Wie van goed licbt houdt wende lich Mar het Qoudtch rerUohUng M aga tjn DE AVOMDSlTEn daar alles door bekwame fitters verricht wordt Wie leekor zyn w d Kohto EitUil CSOao te ootTUgen MMffim nftald M u re a paiUnemisgaD k itx Danlet gdtomen uiidei om naam des lUMnaera Dr MlobMlia nmndii 4i heata inwUoea tn het mnUiwnmtt tobUiMement van Oatx tMSk tok t Ibolen iNlw Eikel Cacao In ytorkutsD bnsseik De XïM Ckm b aiet meOt fAoakt eese aaiiigenania geixmde drenk nat 4 IpKdi gebriitt een 2 ili i i l i i l i ihi poKler nor een kop ClnoatMe Al geneeaincfatioe druk bij g nl en diarrboe iImK met water te fènaxn TnkrHgbetr bjj je Tocniuiate B 1 Apothakan ens Oan nulT rt gmwo di tr er Béte Dd lulius iattankM tantardam Ealvesitnut lOS Gouda Druk van A BRINKMAN Zn WERELD SUCCES Do Wereldberoemde Superior Dtmvent isthonmg Kxtr ct wordt aanbevolen tegen Bor stajimloeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid lijmhoeiit Boistpijn Keelpijn Heeschheid enz UEL14NTUE is verkrijgbaar bjj alle oorname Apothekers en Dros istcn in groote en kleine steden dorpen en gehncbten in Nederland Frankrijk Duüschtand Engeland Amerika Ned Indil Oranje Hivitr KolonK Trantvaal enz MBLIANTliE werd 9 maal met Oond en 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIAJ TOE in a ons f 0 40 f 0 70 en f MELIANTHE in doozen tabletten f 0 40 on f 0 70 Eeuige fabrikanten H N VAN SGHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar bü Firma WOLEF £ Co Westhaven 198 Gouda GBENUEL Gouda E H VaN MILÜ Veerstal B 128 Gouda A BOUMAN Moordncht PINKSK Nieuuerkerka d IJtel A N v l ZESSEN Schoonhoven B v WUK Oudeua rn A SCUEEli llaaitrechl P W v EDE Oudeaater K vlll osa HEIJDEN te Reetuijk P v o SPEK MoercapelU D v d STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER HEIJDEN f i m re n P A u GROOT A o JONOH Owfe o r J P KASTELEIN PoUhTotkerdam I BIKKER te Benxhop WAlilltiCHIJWI VCi Laat U niet misleiden door J i y S rooi Het klooster SanctaPaulo AbdIJ bestaat niet dux Siroop van geenerlel waarde GEBR RIJKEN¥T ËLANGË ROTTERDAM VLFMLS ORGELS PIANINO S IIoo diimgntijH Oedemjite Binnenrotte 154 Tele 3699 He Mail iztjn Went Meuwlnnd 9 nabij Station Beur Telef 4051 INRUILEN STEHHEN VERBUREN REFAREEREN dagelijks in onze Saloni te hoeren DE PHONOLA FION UFUNO UISNON PBOMIST Sa Patent H Stollen ni mm mi niBirin oiMcr Jicte mr iliiti rikruuii Warnung Itrr rromte Erfolt ft m rt Viümt H ataltmi wrvnitn hal Mm WP laMxfanxi uirrtltloien nachahmunvxn Matai u Itufi ithir murt Uel Kkarfen H alien mr nu m i lrM Or to ulcJm CkêiiliiiMmtM k me Hl Hêtêl fit MtmMM tmfliëiitt tt S KrttMUtn tm ttufniÊ mM mi taan WÊ WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT Wi HOmniKL IJKe FABHIEHeW Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk ater en W tj uitmuntende door toog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere üiploma Parijn 1900 Xegen Gouden MetlaUle Het groote aantal zenuwkwalen 1 ien fhoofd illD ar ïot te roorartfunde k nt keneD van apoplezU h rMBbsro rt to trotHWM vof itesdi alh mlddplen door dn oiPdiBr lie etMuchap aaiiKHwend KTit aan d n ninawsn tUd nr M dat ei door hot r hruik ninki n van don nonvoDdiiratnD wx itftnieiljfa laiigii d hold ilikinzgedaau beeft die na hund rde proafnemliigmi Uwdh ovm de EehMlflWflnld ijl ii fn weteiif baj irf iUke kunnen d hnoMtfl tm mifpttnlili g wekl t0 oa ae nldaud blijkt t tjjD voer de aau uuwkwalan liidende iqi iiBi ihel4 Uttao K ii naw J Is ailgevan dan loer neu fewe i fÖLlar van icmrllifil Or Boniaii laanat n U Vlishnfnn au bernat op d u dervindlnjr opüfdHan In ene 6ü Jarif pr Uiiik IMor wimwrlilna inn li t lioeftl renmHKl pri ilaK war l iia Mr oeg a blbU Nlal rM lw r tfltHltluniiililili lllJb 9nli Baw r lrl nt dPicdu ld Hai dartt tfn fliivljis rintnu warkt lgk a biLtdinude raaaltsUu 7 rkraf a looVi n f iKaDe dat van ent door den ultvluder KMohrevan varkja OVER ZENUWLtJDEN en BEROERTE n lij u iiii B horUB tijd T Ih df lic drak vi tji t ti ti b r STkluitiigi n iujh i ii t II Hnb iB Vflil i v rkr irpii iiilae k ii utin n d l ici t i f mfitiaehe blmt i din aimI i ie Hl t tii üxllii xijKirti u VMB biVHC iilaklatA i lwx tuii iK i ci li I Pftr liM HflaK fVBiJI lü Utxnii S s trnnt n iu i CKMirinlaR a lMtratr e C ta 3 Mr ilt r a r 1 h rt c I j Ual t t ar n da daarmeüt i dt tii i d inn taniM hnppeltJk A if ewtj l i tjii Eaomsdnaftrliri ondfl w Ikft a e ara a ir d i riViK Bfentf jnn intor aa t Ha in iii nvt f hrrtnt ji i Cr r jiS rt aff ea artl t ï r ft ïO A a fa 0 MeilCM r ir l n r of iNMiUnr Mtjtr laAi It f Ait rnr naiaaa l I Itj vii LrfrvHii dikeutet honFn rijn i if Jt i ixiripijn i rxndthalii begfu ol ri hm dia loer WrosrM getroffen wei bij lijd r acn d jav eii diarrkn II I n aiaB l k n iwarc tnnfvnliaiie Djl iLlten Ititnittlil do g w cil imelvoorl r i ill9 vifriitaliit ng van ahaiifl n ani anitJ die r li onrffr i kondlf r iaa r door da b krQdi uladn aia onrhmr Im rv ab kbu l nl rkaiir u KthjBiloOi of leflbadcn faan ger 7inx of leniriuc buuner kwaal gevondan ij dirt vrera arv l M v wr btriKTte aadaatt i rade bebbaa agani i i 1 nanhsudaad aag fl vaalaa Mardrnxiij la bal kaaN lioofilpi a MuflfMIT r fl ticnvaardaeaiu tfratkantfaH noar het wMrhaaN iiIm la dtMrtlinMl oi a iinn vaa kandaa vaataa ad daia drta Mtacortin n aviiawlljdlvrs ie Mdantfa Wt nolit ala ook nan a Si kraoMatoDahaM rtajan a WM e ra an Q feaalflUJke rtacua willam T M 0 a woc Sffiiïïiftfa £ rtl 5oni kje t ebaffa hetwelk op auTn TkaiMaaa a fftl Amotft dMM door H LRBiV o Htllirawec 41 K ttcr lani r B van RtLVTIEV KOl l l AnothakAr Enrt RaaIMabb I IllQK la ADVEETENTIilN in aUe Gouraiiten worden aang enoinen door het Adi erlenile Bureau vao A KiilVkNA 4ÏZ0U Noord BrabaDlsch I SchoeD en Laarzenmagazljn KLEIWEr E 30 tegenover de Kleiwegsteng PRIMA KWALITEIT OVKIiSGIIOKAEN Sirilte Sclioollatrzeo ent Opruiming van restanten Aanbevelend C SMITS Alle repiratiSn en aangemeten werk ê DE OOBDKOOP3TE A DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MODüBLtEilKi i zyn beslist die dei Firma THE LADIES JODKNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde pla it THE ILL DICESSHAKEH met oen gratis gekuipt patroon THE BAZAAli Ol CHILD HENS EASHIOXS Kindermodcs met vele gratis geknipte patronen VUAAOT Uw Uoehhnndeliiai Proefnummers a Alle nu t h osüel HoU Btjvoegael ó Van allo in deze bladen voorkomende modeller zun GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen Toornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bjj MILLY SIMONS Den Haag Onnavolgbaar zyn thans door nieuw gevonden toepassinged onzi in oliererf ffeicltlMerUp fortreilen Ê eluliire Uofinerlê Zii geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtoige zich geen imitatie voor do echle te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel a BOGAEKT Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bjj wien modellen te bezichtigen zjjn EENISlErOT7MTSEE Hen wnrit veriacht op t IIKIIK te letten UIT Her Maoizus rin H UAVK SWAAYZOIVE aORINCHBM Deze THEEËN worden afgeleferd u Terzegelde pakjes van c iwet m een half en een Ned oni Imet vermelding van Nommer ec Prgs voorzien van nevenataand MerV Tolgeoa de Wet gedeponeerd Zich tot de Ditvoerifl van geeerde orders aanbevelende J C BIJL roomees J BBËEBAAI T Li Bulteolandscb Overzicht Benter seint dd 8 Januari uit Berlijn In de vergadering van het Huis van Afgevaardigden diende de minister Von Eheinbaken de begrooting in die zonder tekort sluit met een bedrag van 3 187 109 000 mark De minister zette uiteen dat het te verwachten Snancieele resultaat van 1906 schitterend wezen zal De economische toestand is gunstig De wolken die den politieken hemel verduisterden zjjn weggetrokken een tijdperk van vrede is thans te wachten en daarin zal de gezonde ontwikkeling van het volk van zijn arbeidsliefde zich ook verder voortzetten Bftlow s brief aan den voorzitter van den Bond tot bestrijding der sociaal democratie vormt nog steeds het middenpnnt van besprekingen in de Duitsche pers En steeds wordt het duidelijker dat de uiteenzetting van Bülow meer kwaad dan goed doet lts de zeer conservatieve Kreuz Zeitang het orgaan der jonkerpartij zegt Uit den brief blijkt dat Bttlow nog steeds geen goede verkiezings leider is Het centrum dat hiJ wilde bestryden gevoelt zich door z jn brief gevleid de vryzinnigen die h wilde winnen Ï4o b l t frd én airtioDaal llberalen die bij als onde trouwe vrienden behandelt zetten hnn zelfzuchtige kiespraktijken voort en de conservatieven die hnnne beteekenis als politieke partij uiet in materieele wenschen willen doen opgaan zijn gekrenkt wijl ziJ voorgesteld worden ala verzadigde agrariërs Zeker is het zegt de Voss Ztg niteeff dat Bttlow door zijn brief nog meer ver warring heeft gesticht dan er reeds bestond biJ de ontbinding en het is opmerkelijk dat de beide partyen die de kanselier bestrijden wilde het grootst en dankbaarst mogelijk gebruik maken van zijo brief J ckel een Köpeuicksch inspecteur van politie is op pensioen gesteld omdat bjj naar men zich zal herinneren den valschen kapitein om verlof gevraagd had het raadhuis tot het nemen van een bad te verlaten Hij legt zich niet bg den maatregel neer en lal zgne zaak voor den administratieven rechter bepleiten De militaire bezetting Tan het raadhuis had hem uiet bijster verwonderd omdat garde troepen wel meer te Eöpenick oefeningen kwamen houden en dan huizen bezetten Het was hem niet ingevallen een onderzoek in te stellen om uit te maken of hij met een henschelijken of FEUILLETON Tegen den Stroom 76 De onde zigeunermoeder was naast hem komen zitten nadat zü eerst wat koffie had gezet en ging nu met begeerig oog en een beetje bevende vingers haar kas opmaken gelgk zg dat eiken avond gewoon was te doen Ignaz staarde bedroefd ter aarde j t Was intuBschen al donker geworden en langzaam steeg de maan aan het uitspansel Kgk sprak de onde vrouw dat gondatikje ia Tan die deltige dame Een mooie gift dal s zok rl Er kwamen duizend PÜnzende rimpels in t bruine onde verveerde gezicht en zg woog alt om zoodoende de gehalte er van te bepalen het goudstukje ia de palm van haar knokelige rechterhand t Schemerde bg t maaniieht als beksengoud dat kleine geldstakje in zulk een hand Dat he ft de barones gegeven sprak zg nog eens ala ter verdnideiyking voor Ignaz die bleeke mooie damel Van Trnnzow is M Ja ja Toorname Ini hebben geld leid In oTairleed en die baronesse too Glatbeck heeft het maar Toor t opscheppen Motto M nggeal Inltaltg fonlteldeD da valachen kapitein te doen had De burgemeester zegt h j die reserveofficier is hei ft dat evenmin gedaan Hij begrjpt niet wat hü gedaan zon hebben om straf te verdienen Tegen deze redeneeriug valt niet veel in te brengen Of had men het kraniger gevonden indien hij 3ich zonder den kapitein verlof te vragen met geweld een uitweg tnsscben de bajonetten door had trachten te banen en j esneefd was P Minister Briand is voor journalisten zeer gemakkelgk te naderen De Parijsche correspondent van de Times heeft dezer dagen een gesprek met den minister gehad Wat de Faas eigenlijk beoogt zeide Briand dat is de Fransche republiek dwingen de kerk zedelijk en geldelgk te steunen Wg zullen nu zien of er genoeg godsdienstig vuur in Frankrijk is om de kerk te onderhouden Als dat zoo is dan zullen de arme parochieën geholpen kannen worden uit fondsen die rijke en arme parochieën elk naar draagkracht opbrengen Wat de betuigingen van aanmoediging en instemming betreft die de Fransche katho Heken uit het buitenland ontvangen Briand is van meening dat die betuigingen den toestand voor de Fransche katholieken maar lastiger maken daar zij het Vatikaan aanmoedigen in zgn verzet tegeo de Fransche wet Reeds zijn er eeniga invloedrgke katholieken naar Bome geweest en er zgn op dit oogenblik weer katholieken in Rome om den PajiB met den waren stind van zaken ep deihoogte te brengen en hem te bewegen Tnchjti het onvermgdelyke te schikken De katllolieken in bet buitenland zonden nuttig v rk doen als zij hun invloed lieten gelden dezelfde richting Laten zg aan Rome lanloonen hoe gdel het is zich te verzetten tegen het onafwendbare De regeering heeft bet Vfatikaan heelemaal zgn zin gegeven zeide mipister Biiand Het Vatikaan was niet tevredt n met de regeling van de aangifte omdat die regeling louter bij ministerieel besluit had plaats gehad Welnu wij hebben die n geling daarop tot wet verheven En bovendien is er een wetsontwerp ingediend ou voor alle bijeenkomsten das ook voor de godsdienstoefeningen de verplichte aant ifte te laten vervallen Wat wil men meerP Maar het Vatikaan is tegen verzoening met de wet onder welken vorm dan ook De katholieke kerk wil door den staat gesteund worden Dit kunnen wij echter niet het is tegen het scbeidingsbeginsel Mocht het Vatikaan er ten slotte toe overgaan den openbaren eeredienst te staken dan zou deze zet wel de roodgerande altijd tranende oogen van de oude zigennermoeder Ignaz zat er by alsof t hem in het minjt niet schelen kon wat t mensch vertelde wat dan ook inderdaad het geval was Met het hoofd in de beide hai den zat hg maar naar de lucht te kyken near den hemel die al donkerder en donkerde werd Maar daarbinnen was Irmgard geheel uit zich zelf weer klaar wakker geworden en een zacht ontwelde haar borst toen de geliefde naam baar in t oor klonk van Trunzow herhaalde zjj fldisterend van Trnnzow r Zg richtte zich half op en steunde het brandend beete Toorho ifd in hare hand Het maanlicht gleed langi het scharlakenroode dekkleed en teeken Ie vonkjes op de gouden franjes Lichte maan dat s in elk geval een voordeel I Trnnzow e hynt bet bnitongoed te heeten Iaat ik toch dien naam niet vergeten Trnnzow I Vergeten P O neen dat doe ik hem m n heele leven niet dien naam Trnnzow Trnnzow 1 Toen het twaalf uur siteg op de torens van het stad e waarbg d i kunstenmakers hun bivak hadden opgeslag in lag Ignaz buiten zonder dek kort voor I et trapje van zgn wagen in het Tochtige gri Irmgard stond gerniseblojis op trok haar bonte coitanm olt en kleedde liehoi nieuw katholieke kerk maar niet deji staat treffen en velo katholieken die tot dusverre tegenover de Fransche regeering staan zouden dan tegenover den Paus komen te staan Data de rust in het land niet verstoord is schrijft Briand daaraan toe dat de groote meewerheid van de bisschoppen en geestelijken de houding van den Paus afkeurt V Een onderling geval wordt door de Westm Gazette onder de aandacht gebracht Volgens een Reuter bericht nit Durban kwam door Zondag het stoomschip Cranley aan met 2129 Chineesche koelies aan boord Dit bericht wekte in Engeland eenige verbazing Want do onder minister van koloniën Winston Churchill had op 10 December in het Lagerhuis verklaard Het stoomschip Cranley vertrok op 27 November uit China met duizend koelies aan boord Het is de laatste lading koelies die naar Afiika zal worden overgebracht daar ds consulaire vergunning om koelies aan te werven en in te schepen op 30 November is ingetrokken Het aantal koelies aan boord was geen volledige lading maar het zgn de laatstt n waarvoor vergunning was gegeven Ik was door de mg verstrekte cijfers tot de meening gekomen dat het aantal koelies waarvoor vergunning was gegeven feeds compleet was zonder deze laatste lading Het bigkt nu dat de cgfers welke aun den Engelschen onder minister werden verstrekt in geen enkel opzicht juist waren Want nu het scbip aankomt met 2129 koelies dus meer als het dubbele van het getal dat Winston Cliurchill noemde moet ook de door hem in bet Lagerhuis gegeven verklaring op een onjuiste inlichting steunen Met belangstelling kan het onderzoek dat Churchill zal instellen en zgn nadere verklaring in het Lagerhuis worden tegemoet gezien Markies Vegade Armijo heeft op zijn hoo gen leeftgd er niet in toegestemd ministerpresident te zgn om bg het eerste parlementair debat te vallen door de oneenigbeid in de eigen partg De hoofdmannen der liberale party badden den ouden heer beloofd steun te vorleenen aan het kabinet tot uitvoering van het liberale programir a De minister president heeft nn aan de hoofden der liberale groepen den eisch gesteld met ban meening en hun bedoelingen voor den dag te komen Het groote onderwerp van geschil is het wetsontwerp op de vereenigingen Als de liberale groepen bat niet in t heet eenvoudig pakje waarin Ignaz haar voor t eerst op de heide had gezien en dat zy tot heden toe in t gevoel einer onbewuste piëteit altoos getronw had bewaard Ze was in die jartin w t het lichaam betrof weinig veranderd zoodat ze nu die kleeding nog heet goed dragen kon Met een doek vast om het hoofd gebonden steeg zg t kleine trapje af en kwam zoodoende buiten Wederom huiverde zg doch thans niet van koude of koorts Daar lag de man die enkele uren geleden tot baar gezegd bad Irmgard ik heb je lief Eii dien eenen wilde zy verlaten om iemand anders die haar trouweloos vergeten had Wat was Ignaz toch mooi I En daarbg zoo lief en zoo goedl Irmgard sloop nogmaals in den wagen terug nam het scharlaken dekkleed met de goeden franjes daaruit weg om in t eerstvolgend oogenblik den slapenden Ignaz daarmede te gaan toedekken Met baar schaurlje dat zg met andere kleinigheden welke haar persoonlijk eigendom waren had bg zich gestoken knipte zg een heele vlok van t roode haar at en legde die op zgn hart Hg bleef slapen by sliep vast maar zacht bewogen zich zgne lippen Irmgml 1 murmelde hy in zgn droom terwyi zich een liet Uehje om dea moad vertoonde met elkaar eens worden over h t libeiaalbeleid hieromtrent dan zal markifs Vegade byeenkomst der Cortes niet afwachtentegen het einde der maand maar hg zal zgnontslag aanvragen Moret Montere Rios Canalejas weten nn waaraan zg zich tehouden hebben Zg zullen niet in de gelegenheid worden gesteld het ministerie in deCortes omver te we pen zouder ondubbelzinnig hnn woord te breken Don Romolo Murri het hoofd der Italiaanscbe christen democraten geeft in de Nuova Autologia een artikel over de nieuwe katholieke parlementaire groep Waarin by 0 n zegt De katholieke parlementaire groep is onorganisch en zal zoo bigven omdat zy geen waarlgk politiek program kan hebben Een katholieke partij tet parlement zou onder de gegeven omstandigheden de belangen van het Vnticaan niet bevorderen Een nieuwe macht zou een organische groep kannen vormen maar die macht staat buiten het parlement en zal er misschien nooit in slagen er in door te dringen dat is de cbristeiyke sociaaldemocratie Een katholieke kamergroup zooals zich nu zou kannen vormen d w z halten de christendemocraten zou zich slechts een negatieve taak kunnen stellen wat aangaat bet optreden van den Staat tegenover da Kerk Quieta non movere Oeen slapende honden wakker maken Verspreide IfncHifh FRillKKIJIC Te Marseille heerscbt een pokknniipidemie Twee eskadrons van de Parijiche garde républicaine hebben een luidruchtige betooging gehouden om te prolesteeren tegen de lage soldg en de overlading van den dienst De relletjes duurden twee uur toen gelukte het een bg de garde zeer gezien officier den druktemaken te beduiden dat zg meer kans op sncces hadden wanneer zg hun eiachen kalm voordroegen De garde is een keurkorps I Minister Picquart is boden alt Tanis terug ekei rd Resultaat van de reis al o a zgn een voorstel om een Tuiiosisch regi ment op te richten gereciateerd uit inboorlingen DUITSOHLAIID Dernbarg de direciear van koloniën begint BUlow na te doen die ook zoo graag citeert Do Baldische nationaal liberalen Irmgard boog zich over hem heen en gaf hem een kas Hg sloeg de oogen op Z j zag hem zwggend aan Het ilverliclit dor maan zich vermengend met den ross n gloed van t nog helder opvlammend bivak vuur wierp op dat groepje een schier tooverachtig licht Heel zacht klonk alt de verte het liefdeslied van een nachtegaal 0a je nu weg Irmgard Ja Ignaz Je hebt gelijk t is volgens afnpraak Ik weet hel Welnu ga met God 1 Ignaz geloof jg aan God P Jg hebt mg t gelooven geleerd Irmgard Tut wed rziens I Zoo God het wil I t hier niet beneden dan daarboven Ben jg een Christen Ignaz 1a door n I Ik zeg je dank voor alles lanaz Hier neem dit mee Irmgard I Je hebt het noodig om je deugd te behooden Hg gaf bet meii je een zakje met jaren lang opgespaard geld enkel zilvergeld met drie of vier kleine goudstukjes Een banddrnk een innige omhelzing een lange kus en Irmgard was verdwenen ff ordl vervolgd