Goudsche Courant, donderdag 10 januari 1907

f o 10829 Vrijdag 11 Januari 1907 45s e Jaargang msmemmmmfimm GOUDSCHE mum MeuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Teletoi n No M De Uitgave dezei Comant geschiedt dagelijks met uitzondenng an Zon en Feestdagen De pnjs per drie maanden i8 1 25 iranco pei I 08t 1 70 Atzonderhjke Nommers VIJF CENTEN t lelefoon o S9 ADVEUTENTIEN worden geplaatst vw 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gioote letteis worden beivkend naar plaatsruimte Inzending van Adveitentien tot 1 uui lUs midi SociETHT OHSGBWOBGinr 4e Abonoenients Voorstelling Donderdag 10 Januari 1907 NEDERUNDSCBETOOÜEELVEREEMGING van Amsterdam Directie A VAN DEK HOEST DE REDDER Tooneelspel in 4 bedreven Aanvang 8 uur HV Qewooe bepalingea en prezen HUIS TE HUUR Heerenhuis Oosthaven B 88 Zea Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien Tan Gas en Wattr leiding Te bevragen B 89 Ferwerda Tieman Qrootate détail wUnbandeUrea ID Nederland 0 0 72 St hbtèphe Medoc La Bose Ludon Chateau Malleret o 80 per flwch per anker van 45 fl 8 0 80 0 99 0 72 136 0 99 0 72 108 CbUean Malleret Petit Bourgogne Qraves Blanc Bant Saaternes Witte Bergerac Niersteiner BUdesheimer I Oude Roode Portwijn 1 1 08 per flesch I Extra onde Roode Portwijn 1 44 Onde Witte Portwdn 1 08 Extra onde Witt Portvnn 1 80 Fine Old Pale Sberry O 99 Ooede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermonlh di Torino Dom Bbllasdi per Liter 117 Prijium netto ü contant DEPOT TE QOÜDA F J J BOON VAN OSTADE IVoord Brabantscb Schoen en KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT Sterke Sohoollairzen eni Opruimingr van reslaHlen Aanbevelend Alle reparatien en aangemeten werk Van af 1 Jan 1907 kost DE JO XG s Reclame CACAO per 1 lillo bus f 24U l kilo bus 1 30 7 Mlü bus r 0 70 lillü bus 0 32 s Qoada Dmk t d A BRINKMAN A Zs acmatogeeiii Poedervorm 18 Ijet penig ste helpend middel tegen nioedarmoede UleekmucM Xeuuwmwakle H fapifne miaitelooêkeld Onmaehte rermagertug en ferwUnOertjtg Oer UeluiamtlcrtMsMen aematbgeen in Poedervorm 1 smaak en kan in alle drinkbare vIoeistoKen Pi IJ 8 pei Ëenige labrlkanien 11 v H H heelt een aangename aJHL HUi worden opgelost HAhMAlOUEEN IN POEDERVORM 18 het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren doos met ebiuiksaanwijzmg f 1 50 8CHAIK Go Den Haag Verkrngbaar bn Firm WOLFP A Co Westhaven 198 GRENDEL E B VAN MILD Veerital Oouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSË Nuuwerkerk ad Umi A N VAN iiESSKN Sckoo lm en B v WIJK P W v EDE l udmattr A SCHEER Haa$trecht K VAN DEB HEIJDEN Rteumik P v d SPEK UoerapelU D v STAR Wed J BOLST M KOLKMAN ABN t d HEIJDEN Waddingtvun P A BiGBOOT A UI JONOH Oudmater J P KASTELEIN PcUbroeterdam D BIKKER Benidwp WAARSCHUWING Laat ü met misleiilen door Abdij Siroop Het klooslerSoncra Paulo Abdij bestaat niet du Stroop van geenerlet waarde Wat een jong meisje behoort te weten Daar z n dingen waar een jong meisje met mee noodig heeft maar ieder jong meisje behoort te weten wat de banguinose voor jonge meisjes doet vooral voor haar die bloedarm i io Igden aan hoofdpgn iich zwak moe en Insteloos gevoelen of last hebben van slapeloosheid Mejaffrouw R KLOÜWENS van Merlenstraat 77 Den Haag was zulk een jong meisje Zg ichruft ons Ik had laat van veel hoofdpon gevoelde m i dikwols geheel lusteloos s nachts sliep ik slecht en werd telkens met een schrik wakker Op aanraden van anderen die veel baat bg de Sangainose gevonden hadden ben ik dit middel ook gaan gebruiken Het heeft O ï e geholpen B j de derde flesch voelde ik mg al aanmerkelgk beter De hoofd pgn was veel minder en elke nicht sliep ik heerlgk xuodat ik verkwikt wakker werd en in staat was met opgewektheid mgn werk te doen Zie hier eene uit velen Wg kannen U vele zulke dankbetuigingen laten lezen want tientallen in elke stad van oni vaderland maakten die ervaring Een frisscho kleur een heldere oogopslag krachtige spieren uitmuntende zenuwen een vroolgk humeur gaan samen met een goede gezondheid Duizenden hebben zulk een zuiver krachtig bloed aan de Sanguinose te danken Neem er de proef eens mede en gg znit zien wat de Sanguinoso voor anderen gedaan heeft dat kan zg voor U doen Pr s per flacon f 1 50 6 8 f 8 12 fl f 15 Te Gouda bij WOLFK Co Weaibave 19 Den Haag VAN DAM Co Maak eens kennis met ons nienwe middel VIJICieiHOlIG alom verkrggbaar woor hoeiteiiden GEBR RIJKEN t DE LANGE IV ROTTERDAM Wt VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmaaa Jn Gedempte Binnenrotte tS4 Telef liS99 He Magaoiln Weet Steuwkmd 9 nabii Station Beure Telef 4087 YBRHDRBN j BEPABEBREH IsTEMMEll I MBPILBN oaie taloiu Ie hoorn riomisT FioramNo DE PHONOLA ti m l¥lld eii Gevogelte Van af beden en verder dagelgkt veneh verkrggbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Faunten Patrgzen Snippen Korboenders Beevleescb enz enz tegen de eest 9t rk concorreerende prgzen PankUar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T OOTTBLING PoeHer Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Eohte Oude Jenever Nightcap P HOPPE Vei krigbaar bjj PEETER8 Jz Lê $ op êrneiét m tmrUrmd M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAlBNTfiN in elke stgl van de eerste fabrieken tegm cOncurreerende prgzen kMkggu na G s W ler Spreek Blurea Eleetrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudsch rerllcMIng MagoutlJn IIG AVONDIilTCR daar alles door bekwame fltters verritht wordt Verkrijgbaar in flesschen SO ets tH et en f I SA g H H 4p t eker8 en Drogisten Let op het merk AXKJBB 1 F AD RICHTER k Co Rotterdam Te ÖOüDA bg C LUlJEH Apothekor Markt en bg WOLFF i Co AVesthaven 118 Kleaw onovertroDen i l Trof Dr Liebers welbekend I liHVV HaACBT UIZll AllMti Mht m t FtbriekiDMrk tot Toortdnrende radicale en 1 sekere genezing ran alle wUs de meeet hardnekkige MnuHV I niekten vooral oofeetun door afdwalingea op jengdigen leeftgJ Jctale genezing ran elke swucte Bleek It debt Benauwdheid Hoofdpgn I Migraine Hartklopping Maagpgn I slechte gpgirertenng Onrermo Bn I Impoieni Pollntione ens UitIvoerige proepeetnsaen lirjsfor ietoh fl 1 fl t ft S v dubbele flaach I U I Centra U Oepöt Matth t d ragte ZaltbeiEmj 11 puH M ClAan li Co Kottordaia r Happel t 6rarenluige I Ualmmaas do Jong J Cid Bottar an W Iff 1c Co Goada Q bH alle droi isten i ë I Sgevii g I JBICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VPROORZAKEN BURGEMEESTER en WEXHOUDlfRS vau GOUDA Genen art 8 der HINDERWET Doen t weten Üat zy vergunning hebben verleend aan de Directie der Ooudbche Glucoaelabnek en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden harer fabriek door vergrooting der machtneka uer in het perceel aan de T azarussteeg wijk O no 542 kadastraal bekend aectie D no 2279 GOUDA den lo januari 1907 Burgemeester en Wethouders voorooeraH R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuiteyland8ch üv rzicht Reuter seint nit Teheran dd 9 Jan De aangewezen troonopi olger werd heden ochtend in het paleis als S at erkend door den grootvizier de ministers en de prinsen Het corps diplomatique zal morgen een rouwbezoek bd den groot vizier afleggen en Zondag den nieuwen Sjah zgn geluknen schen aanbieden De luhnldiging IS bepaald op 2 Februari Uit Petersburg wordt gemeld Gnter voormiddag te negen uur werd de opper militaire procureur luitenant generaal Pawlow door een revolverschot gedood De aanslag op generaal Pawlow werd uit gevoerd op de binnenplaats van het gebouw van het militaire gerechtshof waarin iich de dienstwoning van Pawlow bevindt De dader was De Sjan van Perzië is dood Weinige maanden nadat hg zgn volk een grondwet en een Parlement had geschonken stierf Moezaffr ed Dm nog geen tien jaren regeerend vorst in het Perzische Rgk Als tweede zoon van den Sjah Nasr ed Dm op 25 Maart 1853 geboren werd Moezaffr edDin reeds vroeg voor de troonsopvolging bestemd Tgdecs het leven van zgn vader FËVJLLETOX Tegen den Stroom 77 Sin parperen schgn brak de nieuwe dage raad aan vurige vlammen stegen op uit den in nevelen gehnlden gezichtemder en zetten den oostelgken hemel in gloed De natuur was tot nieuw leven ontwaakt eu nog half slaperige menschen verlieten hunne bedompte kamers om maar weer opnieuw aan den arbeid te gaan Bgna roerloos lag Irmgard in het bosch van TruDzow Doodelgk afgemat was zg neergezonken op het weeke gras Omzweefd door de geur van wilde rozen en aromatische nachtviooltjes viel z eerst in een bedwelmenden slaap toen de zon de vogels en de menseben weder tot nienw leven ontwaakten Hoog stond reeds de zon san het licht blauwe firmament en liet door het donkergroene loof hare stralen spelen toen Irmgard wakker werd k Heb honger sprak zg in zich zelf doek om baar heen was mets waarmede haar honger ware te stillen geweest Zg tond op plskts wat boston en vond ondor was hg stadhouder van de provincie Aser beidsjan waar hg verblgf hield m de hoofd sM lebriz Na den dood van Nasr ed Din daze werd op 1 Mei 1896 vermoord k am Moezaffr ed Din aan het bestuur Door zgn uitstekende hterschersgaveu wist hg in het land de rust naar buiten den vrede te hand havep en zich een groote populariteit te verwerv n ï venals zgn vader nenschte hg nader bekend te worden met do Europeesche be schaving zeden ert gewoonten in 1900 maakte hg een reis door LnJopa waarbg hg ook ons land bezocht In Pttersburg werd hg met het oog op de nauwe bundel betrekkingen die toen lu=sfheii Kufclaud en Perzié bestonden met grooton luisttr out vangen De Sjah bezocht de tentoonstelling te Pargs bg wtlke gelegenheid etn anarchist IrauQois Salson een gelukkig vergeefschen aanslag op hem deed Gisteren kwtmen de iransche kamers weder bgeen De zittingen werden geopend mot toespraken van de oudste loeien en daarna verd lagd tot morgen In de kinier komt dan de verkiezing var een president aan de orde Het is natuurlgk dat bg den terugkeer van het pailement in ofhci ele ringen op nieuw de levensduur van het miiiiBtencClemenceau wordt besproken Een ernstig gevaar voor de rtgeéring dreigt van de zgde van den Senator Rouvier die met steun van vele Sematsleden een beftigen strgd aanbond tegen de belastingwetten door den minister van financiën Caillaux tot dekking van het tekort op de begrooting voorgesteld De kamer heeft in die voor stellen van Caillaux toegestemd om de begrooting tenminste voor de Kerstdagen tot stand te brengen Doch in den Stnaat schgnt krasse oppositie tegen die fitiancieele voorstellen te zullen ontsta n Rouvier wil in leder gevat een poging wagen om de zeer iinpopnlaire belastingen op lano 8 op orden en titels enz te doen vallen En in regeeriogsknngen vreest men dat de transcbe middenstand n den Senaat de verdediger van zgn belangen zil zien en de Kamer zal hard vallen over haar ge no3ien besluit Het iransche belastingstdsel zal trouwens geheel en al moeten worden hervormd opdat aan de voortdurende be lasting van allerlei zaken alleen om tekorten te dekken een einde komen za en een a gemeene staatsinkomstenbelasting daarvoor in de plaats kan treden Maar de parlementaire ervaring leert dut elke regee ring daarvoor terngschikt en dat die toestand t voortloopt n den uitgang van het boscb Daar stond een veld met wortels zg haalde er drie vier uit den grond reinigde ze en at ze op en ze dronk ook wat water uit de frissche beek die langs hel veld stroomde Doch bier waar alles zoo open en bloot was voelde zg zich met veilig meer en keerde daarom weer terug in het bosch Het dichtste kreapelhout zocht zg op bleef telkens staan Inisteren of zg niets ver dacbts hoorde en sloop dan maar weer voorzichtig verder totdat zg in t park h t kasteel Pruozow in t gezicht had gekregen Met den blik van een adelaar overzag zg den weg en hurkte dan ook weer onmiddellgk ineen Dood of levend ik wil hem hebben 1 siste zg tusschen de witte tanden e i drukte een smoezelig pakje goed dat zg ook al en goed beschouwd wederrechtelgk uit den kermiswagen had meegenomen vaster tegen de borst Uren en nren verliepen Ze hoort achter eenvolgens verschillende menseben langs den woudweg gaan t Zgn arbeiders die in t bosch of verder op hunne bezigheden hebben dan komen er kinderen met leien en boekeu Ze gaan naar de ons bekende open plek in t park Met gespannen aandacht bigft Irm gard die hoerenkinderen volgen Ze ziet boa oon nioaw nt groot gobonw ingaan dat gewoohljjk tot een crisis leidt Daarbji komt nu nog de houding van CombUB in de zaak der scheidingswet zoodat raeo het spliedige aftroden van C lemenceau en het optred n van een kabinet Lombes Pelletan Htllerand verwacht Df staking der Italiaansche zeelui voor oligeveer drie weken te Oenna uitgebroken en vandaar overgeslagen naar andere Ita Imansche havens is nagenoeg afgoloopen De postdienst in do vo jrnaamsle havens gaat geregeld door Uit Genua I9 de paketboot Etruria Zaterdag weer op tgd en met vol ledige bemanning vertrokken naar lunn en liipoli Do directie vin de Navigazione ge nernle Italiana krggt hoopen verzoeken ora aanmonstering Gevolg van een en ander zal zg1L dat van de omstreeks 3000 stakers te Gemia een groot gedeelte met weer in dienst znllen karnen worden genomen Er zgn po gingen aangewend om deze menschen te steunen maar men vreest de daarvoor be noodigde 6000 lire per dag met lang te kunnew uitbetalen Uit Ijivorno wordt bericht dat ook daar de staking feilelgk is afgeluupen lin ign daar 150 zeelieden van elders aangebracht die zijn jngescbeopt op de Singapore da Sumatra en de Alessandro Volta Alle drie staken terstond in zee In de Jernzalemseho Laan te Warschau bfbbeii onbekenden gisteren twee speurders doodgeschoten Een toesncllende patronille vuurde op de moordenaars miar trof ze niet Wel werd een voorbgganger 7waar gekwetst Terzelfder stede zgn groote wisselvervat scbingen ontdekt Een gezelschap jongelieden aldaar heeft valsche wissels ten bedrage van een hilf millioen roebel m omloop gebracht De Warsclianscbe Handelsbai k is er alleen voor 140 000 roebels ingevlogen Deze wisstl affaire heeft oogenschgnlgk niets met de politiek en de terroriibcbe beweging t maken maar is een doodgewone grove oplichlerg als overal op zgn tgd voorkomt Aan de opmerkelgke rede van Goarin m den Senaat te Washington gebonden tegtii de Japanners en de Japansche immigratie in de Vereenigde Staten zg hier het volgende letterlgke citaat ontleend De instrooming van goedkoope Japansche arbeiders aldus Gearin is een dreigend gevaar voor ledere industrie in de Vereenigde Staten Voor allen die met de toestanden bekend zgn is het verzet der arbeiders tegen op He eenzame weide staat Irmgard krggl wederom een brandondon dorst door de takken heen ziet zg bot donkere oppervlak van een tamolgk grjot meer Daar sluipt ze heen buigt zich voorover maar deinst out zet terug van t eigen gelaal dat haar zoo vreemd mol znlk een wreedo uitdrukking door het spiegelvlak van l water wordt leruggekaalBl Eindelgk drinkt zg toch wat van Üat met al te heldere water en versehuilt zich dan haastig achter den zwaren stam van een verschroTipelden eik die daar slaat Zgwiarts op den weg rnischt een zgden gewaad en vandaar dringt ook een tem tot haar door die gelgk t haar voor komt voor een oogenblik baar liarlebloed doet stilstaan C lari3se n andell met Kunibort a in de hand naar t gesticht Neergedoki n in l gras aU een Igger die zgn sprong wil doen zoo bigft Irmgard op het tweetal loeren Moeder eu zoon verdwgnen doch zg ligt nog altoos op de loer Daar komt welhaast ia waarlgk hel is zoo daar komt het kind alleen terug I Op een drafje als zoo n echte jongen loopt Clarisse a zoontje naar t meer en begint daar vergeetmg nietjes en leliSn te plukken Irmgard ziet eerst naar hem en dan in alle richtingen om zich heen Nergens eenig tervoliog Zg is daar alleen met bet kind de schadelgke en verlagende mededinging van Aziatische arbeiders gerechtvaaidigd en mot enkel gerechtvaardigd maar prgzens waardig De Wet op do uitsluiting vanChi neezen wordt aan de kust van den Sullen Oceaan beschouwd als het beste stukje wet gevende arbeid dat ooit is tot stand gebracht De gevolgen van de toelating van 1 000 OÜO k 5 000000 Japansche werklieden in de Vereenigde platen zouden zeer ernslig wezen Wg moeten ons zelven weten tebeacheimen in den strgd om hel bestaan anders worden wg doodgedrukt Do gele on blaiiko rassen hebben zieh nooit vormeni d g zullen dat ook nooit kannen Ik zeg niet dit de Ja panners minder zgn dan wg Maar zg zgn anders de rasversohillen zgn z66 groot dat van samensmelting nooit sprake zal kunnen wezen Gen Smuts heeft aan een verslaggevervan de Iribuni gezegd dat de Unr n eraltgd voor zgn geweest om de Ohineezon eerst weg te enden als er plaatsvervangerszgn Wanneer v j aaa het bo uid komen vervolgde Smuts zullen wg zorgen dat erKaffers voor de ingnen komen Verder out kende hg dat de politiek van bet Volk legen die van de liberale regeering in Engelandingaat De progressieven üowoien h liegen deel om er voor d verkiezingen munt uitte slaan De Oostenrgksche en Hongaarsrhe rigoe ringen wildon bg de onderbaudelingon over een nieuwe ovoroenkoin 1 niel alk in afgaan op de inzichten van parloinfnlsl d n maar bosluton Commissi 18 van deskundig n uit handels en ugvrrheids knngc n te benoemen die over de voorstell n oen rapport moeten uitbrengen l i cummissi s gn to Uo dup st bgeen on hebben de geheele ovoroonküinat met alle daarbg beboorendo slukkon bohau deld Hol bleek dal er beol wat verschillen vau m oning bisiaau do beide eiuimissios besloten aan hunne regoerjngen daarover Ie ruppoilpiren en maehtiging te verzieken om vooislellen tul wg iging te overwego i waardoor de tegunslellingeu wolluht zullen worden woggei urnen Op de o wgze kan de nieuwo Ofiroenko i st mol alleen politiok maar ook econ imiseh zoo worden dat zg aan de wenscben van do belanghebbenden in beide landen voldoet Met één s rong om roo te zegg n is g bg hom ligt haar hand op zgn moiidiii Iraigl dtn lichten last op haar ali rke a men ing ioo snelt ze voort in l minst geen aehl gevend op di struiken on doirnen dio big ven haken in luiargoed dio haar schrammen en scheuion bozorgi n in l gulaal en o i de armen maur de knaap bIgft oi gedeerd daar zorgt zg voor Diep dl p in l bosch hondl zg i indeluk hult de kinderrootsler in huil maelileloos laat ze diar haar list n derglgdt n Hfl kind IH spr k Ijus v n srliuk Haas lig rukt g h l d klei ren van t Igf en steekt don kleinen arislricrial in de meego brachli I inpen het vuilo pikj van e n der bruine kroeskiiji s die lot Ign i irucp be hooren en hel uiigelrokken goed werpt ze in een van do velo kuilon om zieb heen met zenuwachtig 1 gejiagdhoid alles met aarde en bladeren bedekkend Het kind schrcibi wil gaan schreenwen zg trekt haar mes Dat nog eens en Ze huivert r ho terwgl zy i zegt maar hot dreigend woord heeft zgn uitwerking met gemist tf Or ttrvoigU