Goudsche Courant, zaterdag 12 januari 1907

No 10230 Zaterdag IZ Januari 190T 45ste Jaargang fiOÜMHE COURANT Dlieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken IWetMn Ho M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per Iiost ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TeleleoB He St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BE lic Tooneeluitvoeriiig ten bate an de CRÈCHE Kindor bewaarplaats 12 JANUARI 1907 SoeieteU 0 X S a BSO MG EH K lAZOAlER Tooneelspol in éfn bedrgf Blijspel in tia bedryt Uet Kngelscii zonder leermeester Biyspel in één bedryl Aanvang S uur Toegangskaarten verkrygbaar by den Heer J DE VEN Wydstraat Toor leden der Soc 0 i kt 0 1B Voor niet leden 41 1H5 PlaatübeEpieking van af Vrydag U Jaoaari by den Heer HOFFMAN HUIS TE HUUR Herrenhiiis Ooslhaven It 88 Zdh KAmer groote Keuken drooge Keldei flinke Tain Voorzien van Oas en Waltrleiding Te bevragen B 89 i DE OOEDKOOPBTE è HE A IE f II Kil DE MEEST PHACTiaOHE DE HEEST VOLLEDIGE M O n K B l A z jn beslist die der Firma WELDON TUB LA Dl BS JOVKXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THB ILL UBEasatAKER roet een gratis geknipt patroon TUK BAZAAlt Of CUILÜ BBUS MAHUlOSa Kindcrniodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaal Proefnummem Alle met kotsel HoU Bljvoegnel Van alle in deze bladeti voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring r p p tegen voornitbetaling van f 0 W verkrugbnar bu MlIiLY SIMONS Don Hang Eerwerda Tieman Qröotite détail wUnbandelaren iD Nedorland om 0 72 St Ehtèphe Uédoc I a Rose Ludoh Chateau Mallèret 0 80 per flesch per anker van 46 fi W Cbatean Mallèret 0 80 Petit Bonrgogno 0 99 Graves Blanc 0 72 Haat Saaternos 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niarsteiner 0 72 KUdesbeimen 1 08 I Oude Roode Porlwyn I 1 08 per nesch 1 Extra oude Koodo Portwyn 1 44 Gade Witte Portwyn 1 08 Extra onde Witta Portwgn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dok Bki rki per Liter 1 17 PrijMen netto A contant I DEPOT TB UODDA F J J BOON TAN OSTADB Qoada Druk rio A BRINKMAN Zx weri ld si cck8 De Wereldberoemde Superior Üruivenl or sthoning Kxtract mÊMAMTmM wordt aanbevolen tegen Borstaandoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz UBLIANIHE is verkrygbaar by alle Voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gebachten in Nederland Frankrijk OuüêcfUand Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Transvaal em HEJ IANTHB werd O maal met Gouden maal mot Eere Medailles bekroond MKLIANTUE in flacons 0 40 1 0 70 en I 7 HELIAHTHB in doozen tabletten 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H iN VAN SCHAIK t o Koninkiyke Stoomfabriek De Uonlnablcem Den Haag Verkrijgbaar by Firma WOLVP Co Westhaven 198 Gouda GKENuEL iouda E 11 VAN MlLü Veerstal B l26 io da A UOUMAN Moordrecht PI NKSK Nieuxnerksrka d UkI A N vaN ZESSEN Sehoonluiven B v WIJK Oucfc i r A SCllEEK llaoitreehl P W v EDE Oudeuater K va dub HEIJDEN te liteutmjk P v o SPEK Moereapelle O ï D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AUK VAN DER HEIJDEN tfaJ inymmi P A ui ÖKOOT A o JONGH Oudroo w J P KASTELEIN PoUbroekerdam IJ HIKKEB te Bemchop WAAIISCHVWIiWe Laat U niet misleiden door d 8iroop Het klooster SitHCtaPaiilo AbdlJ bestaat niet dim Strooi van geenerlel waarde GtebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao im uitriuitend DoiJmfttiKe noot üc nuni vflte MilviTKhngen p na hinual gebied Terbeterde flibrlc itiiuitend gebruik van fijr m fyiiste gioiulHlolïöü garandoerei iet wbruiker Stoliwerck s Ohocolade en Cacao een aaobeveienswaardig fabrikaat nuuwkeiing lyeantwoordonde aan den inhond dar reap Etiketten Ik irma boliaalde 87 Brerets aIs HofleTerKiicier 44 Eero OIploma 8 gouden enz Medslllrs een hewys van uitmuntend f a febifkaMt Keeds 1874 schreef de Accademie national de Fkris Kou Toiië d4fa rBoua une HedKllle d r yremtère elamie en oonaldératlon a Totr xoellect bHootlon d Obooolat bcmbona varies eto to BtoUwonik t bbrikaat ig Vfc knjgbaar bij U H Cuniiseurs Banketbakkerr nw nu Q era lverte nwoordiger oor Kederlaui Jidini Mattemlodt Amsterdam Kalvoislraat 103 GEBR RIJKEN é DE LANGE agp ROTTERDAM VR VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagauijn Gedempte Binnenrotte tS4 Tedef HB99 8e Maganijn Weet yteuwland 9 nabij lltallon Beur Telef 46S7 STEMMEN INRUILEN TERBUREN REFAREEREN dagelijks In onu Jtaloiia te hoorea DE PHONOLA PHOS IAPMO HISNOH fHOSjUST WESSANEN LAAN Wormerreer OPGERICHT ir a HO VIIfHMJKB FABRIEKEiV Voedert uw Vee met de u er murice merk Ster en W ii aitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Dlploma Parij 1900 Negen Gouden Medaille ADVEETENTIffl in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverteutie Bureaa vao A BKIi KMA ZOU EEK SBEP0T7ANTEEE Wcii wrtflt Mr ip t HfiJtK te letlau IHT HBT UaGUUJIT WAV yni ¥ s mwx QORlUCaEM Dom THEEËN worden fgele ferd in verzegelde pakjes van v tuee en een hal en een JVed one met vermelding van Nommer er iPrgs voorzien van nevenstaant BMerk volgens de Wet gêdepo neerd Zich tot de aitvoering van ge eerde orders aanbeveeode J C BIJL voorheen J BEEEBAAET Lz Onnavolgbaar zgn thans door nieaw gevonden toepassingeij onze fn olieverf geteMMerdf Portreilen FeintareHogaerli Zj geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eeMe te ontvangen Seill PrgBconraot met een aantal ongevraagde getaigschrilten gratie op aanvraag Boxtel U HOGAEUI Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg by wion modellen te bezichtigen zu Verkrügbaar in flesschen 30 ets 7 5 et en 1 1 23 g H H Apothekers en Drogisto n Let op het merk ASKEB t F AD BICHTER Co Rotterdam Te GoüDA by C LÜGER Apotheker Markt en by WOLFF Co AVesthaven 118 M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t rnimst voorzien van GASORNAHENTfiN in elke stgl van de eerste fabrieken tegon concnrreerende prgzen Aanle gcr fan Gas Water Spreek Bieren FJectriscke geleidingen Wie v n goed licht houdt wende lich naar het Ooudëch Perltohtiitg Maga in DE AVOIDSITER daar alles door bekwame fltttn verricht wordt UuIteDlandsch Overzicbt De heer Brisson is herkozen als president der Fransche Kamer on tot vice presidenten benoemd de heeren Ëtienne Berteaax Rabier en Crnppi De Oostenryksche Kamer heeft t wetsontwerp aangenomen betreffende de invoering van de numeras clausua voor het Heerenhuis De minister president verklaarde dat deze wet de slaitsteen is van de kiesrechthervorming De Kamer begon daarop met de behandeling van het wetsontwerp op de vryheid van kiezen Reuter seint nit Pittsbnrg dd 9 Jan Door een ontploffing is een smeltoven vernield in de staalfabriek van Jones Langhlin Drie werklieden werden gedood zeven ernstig gewond Vierentwintig werklieden zjn verdwenen waarschynlgk zgn zg verbrand door den stroom gesmolten metaal die uit den oven kwam Reuter seint uit Lodz dd 9 Jan Hedenmorgen werd in de Andrejef straat de chef der gendarmerie kolonel Fatko doodcesoholen De troepen losten een salvo waardoor oenige voorbggangers gewond werden De hoofdstraat Fiotokowska is voor het verkeer gesloten Volgens een unionistisch blad heginnen de graatschapsraden in Engeland reeds de kerkeiyke scholen te knypen Zg eischen dat er allerlei herstellingen aan de gebouwen uitgevoerd worden en binnen korten tyd In enkele gevallen erkent men dat de herstellingen noodig zyn n aar in andere vindt men de eischen overdreven Een beroep op het departement van onderwgs heeft tot nog toe geen baat gebracht De kerkeiyke scholen hebben nu dringend geld noodig om hnn lokalen in orde te brengen anders zullen er spoedig heel wat bg de wet gesloten worden De Osservatore romano behelst een lang artikel ter bestrgding van het plan om een katholiek centrum in het Italiaansche parlement te vormen Het Vaticaanscbe blad lefit dat de Paus z jn meening op dit punt reeds heeft gezegd en dat men er van verschillende kanten tevergeefs een anderen uitleg aan tracht te geven In een voor twee FEVILLETOX Tegen den Stroom 78 Bevend van angst verstomt Knnibert en terwyi by zich op de tanden byt en de oogen dichtkngpt laat bg zonder tegen te spartelen toe dat zg zyn haar woest dooreen woelt en t gezicht en de handen vuil maakt met zand aarde en wilde bessen om zoodoende de knaap onherkenbaar te maken Er zgn reeds nren verloopen Daar waar het bosch het dichtst is de takken van t kreupelhout het meest zgn ineengestrengeld houdt Irmgard op nieuw halt en stil weenend zinkt het kind ter aarde Gloeiend als de oogen van een wilde kat rosten hare blikken op hem doch zachter weeker wordt het haar om ket hart hoe langer en met boe grooter Oplettendheid zy die trekken beschouwt Hoe hy op zyn vader Igkt zegt zg half in lieh lelL Daar streelt zg Kunibert s wangen tilt hem op baar schoot pinkt bes en Toor hem liefkoost en knat hem wondergloed Ze praat ook met het kind en TWtelt hem Tondeciyke sprookjes die Ja umi wel erg griezelig zyn maar toch ook o TiMMiyk mooi n Mtrdig if t oi na jaar aan de Italiaansche bisschoptien gerichten brief heeft Pias X dnidelgk gezegd dat hg geen politieke katholieke partg wil en dat als hg al toestond aan katholieken om naar de stembus te gaan daar waar het socialistisch gevaar het dreigendst was hg bleef verbieden verder te gaan Oe Osservatore legt nog eens uit dat s Pausen houding wordt bepaald door le overweginr dat de wereldiyke rechten van het pausschap in vergetelheid geraken door officieele deelneming der katholieken aan den parlementairen arbeid Het artikel is geteekend door den hoofdredacteur Angelini De Turksche en Orieksche regeeringen hebbeu het weder eens over de ongerechtigheden der Orieksche benden in Macedonië gehad Rilaat bei de Turksche gezant te Athene vroeg onlangs op uit Konstantinopl ontvangen instructies een audiëntie bg koning George aan om dezen de b zwaren zyner regeering tegen de vorming van benden in Griekenland en den overgang van deze over de Griekech Turksche grens niteen te zetten In den loop der andiëntie verklaarde daarop de Koning dat hg voor de noodige voorzieningen zou zorgen om ann bet verlangen der Ottomansche regeering te voldoen Na de audiëntie ing Hifaat bei op bezoek by Skoesès den minister van bnitenlandache zaken Deze gaf te verstaan dat hg de Orieksche consuls in Macedonië reeds bevel had gegeven de inheemsche bevolking te vermanen dat zg zich van alle aanralting met de benden moest onthouden Nadat Rifaatbei te Konstantinopel verslag had gedaan haastte zich de Porte de o i zéér jaisto opmerking te laten maken aan Skoesés dat e n dergelgke bemoeiing der Orieksche consols met Tnrksche onderdanen volkomen indruiscbte tegen de bedoelingen en wenscben der Porte Zeer terecht plaatst deze zich op het standpunt dat consuls van Griekenland niets met de Turksche Orieken te maken hebben wél met de benden Behalve door deze terechtwyzing beeft Rifaatbei s opdracht aan het doel voldaan doordat sedert zgn vertoogen tegen koning George en minister Skoeeès althans in het wilajet Saloniki een aanmerkelgke vermindering der bendenbeweging valt waar te nemen De Servische regeering meent Oostenrgk te moeten beschaldigen van het verspreiden der berichten over een samenzwering tegen koning Peter In een merkwaardig commn men althans geneigd zgn het te noemen hoe deze vertelster als bg ingeving weet hoever zy gaan kan volgens het bevattingsvermogen van dit haar geheel vreemde kind Ik ben zoo moe zoo moe zegt welhaast de knaap en terwyi hem de tranen aan de wimpers hangen dommelt hy in Maar ook Irmgard is doodmoede Naar ziel en lichaam afgemat valt zg naast het door haar gestolen kind in slaap Clarisse vertoefde in de schoolkamer van het Bsyl Oplettend volgde zy den gang van het onderwys richtte zelf van tyd tot tyd een vraag tot de kinderen en maande hen aan tot vigt Daaro i begaf zjj zich naarde woning van den bnismeester bezocht met hem de verschillende lokalen en ten laatste ook de keuken waar de onde Minetta het middageten toebereidde De slotvronw was met alles wat zy gehoord en gezien had tevreden en aanvaardde met een zeer begrypeiyk gevoel van zelfvoldoening de wandeling naar buis Byna twee uren lang was zy in t gesticht geweest en zag op den drempel daarvan gekomen naar Kunibert om t Kereltje was nergens te zien Knnibert I Knnibert I Geen antwoord De jonker zal naar den hoatretter gegaan tlja verondonteldt da halimeeiter niqné der Servische regeeriug wordt gezegd Hoewel de regeeringskringen geen besliste bewy en hebben voor de horkomst der voor Servië uadeelige geruchten acht de ministerpresident Pasjitaj het voor zeker dat die gernohten zgn ontstaan omdat Servië met Engelsch kapitaal den Balkan trana versaalspoorweg wil aanloggen en fabrieken wil bouwen en van zekere zgde en hier heeft men bepaald Oostonrgk op het oog pogingen worden gedaan om den invloed van Engelsch kapitaal en Ëngelsche indnstrie in Servië te bestryden Door de geruchten over samenzwering en revolutie moest Engeland worden afgeschrikt Doch alle berichten van die lyde zyu valsch Onjaist is ook het bericht van een Hougaarsch blad dal koning Peter door een wyziging van de hnisverordening kroonprins Oeorge van de opvolgii g zon wtllen uitsluiten door die wgziging zal slechts de rangorde van dë leden van het koninkiyk buis worden vastgesteld Er bestaan geen oneeuigheden tnsscben den koning en minister Pasjitsj over ds apanages en evenmin is er in de Skoepsjtina oppositie tegen de apanage die evenals tgdens het leven van koning Milan 365 000 francs bedraagt Minister Pasjitsj heeft zich tevens uitgesproken over het Servische antwoord op de jongste nota v lu Oostenryk Dat antwoord Me t minister president is nog niet verzonden Doch bet zal luiden Concessies vaor concessies Een bemoejing met de Serviscbe huishouding wordt absolnnt niet g dnid De leveringen znllen bg mededinging worden uitgeschreven Oostenrgk zal eveneens tot inscbrgving worden uitgenoodigd maar niet bevoordeeld of bevoorrecht worden De geweldige vooruitgang van den Eogelschen handel nit de jongste jaarcyfers gebleken wordt algemeen bescbonwd als een zware nederlaag voor de aanhangers van Chamberlain s theoriën De Daily Graphic die tot de krachtige verdedigers van Chamberlain s theoriën behoorde zegt thans Met deze cgfers voor oogen zullen de leden der Unionistische partg die zich byzonder warm maakten voor tariefhervorming wel doen te overwegen of thans het tydstip wel geschikt is om de kiezers een vraag voor te Ie leggen die tot splitsing en daardoor tot verzwakking van de party moet leiden De argumenten voor de tariefhervorming zyn even gezond als zg altoos waren maar het is zeker dat de meerderheid der kiezers er Ja dat denk ik ook Joban I Na gegroet myn vriend vergeet maar niets van wat ik je gezegd heb Op de kamer van de oude vroow Schuize moet een andere kachel komen en natnurlgk na nog terwgl het zomer is want de oude luidjes moeten een warm vertrek hebbeo zoodra het kille herfstweer intreedt De huismeester beloofde alles te zullen behartigen wat hem was opgedragen en Clarisse sloeg den weg naar de bootvesterswooing in Heb jelui myn zoontje ook gezien f vroeg zy onderweg aan do kinderen die ze beladen met zware lasten dor bont op baar pad tegen kwam Neen mevronw we hebben den jonker nergens gezien I Jelni moet je pakken niet zoo zwaar maken kinderen loopt liever een keertje meer t is voor jelui niet goed zalke groote lasten te dragen sprak ie vriendeiyk en versnelde daarop haar tred om des te spoediger by den houtvester te zyu Neen de jonker is hier niet vandaag hier in t geheel niet geweeat luidde het antwoord van de houtvesters vrouw op Clarisse s vraag Dan zal hy zeker naar buis zyn gegaan meende ly en verwyderde zich terstond Op t kattMl WH Knnibert nergens te mets van will boeren zoolang onze handel zulk een voorbeeldelooze uitbreiding en vooroitgang ondergaat Geen verstandig mensch wyzigt de geheele organisatie van zyn zaak wanneer die zaak krachtig bloeit En wanneer de protect ioni ten by hnn agitatie biyveu dan loopen zg gevaar het lot te ondergaan dat elkeen treffen moet die outydig propaganda maken wil Het zon daarom verstandig zgn in da fiscale quaestie een wapenstilstand aan te gaan Gebeurt dit niet dan znllen de unionisten in vele kiesdistricten tot onmacht veroordeeld worden Verspreide Berichtofi Oe disciplinaire maatregelen toegepai t door de Parysche orde van advocaten tegen mr Leblola wegens zyn aandeel in de Dreyfua iak zyn thana werkeiyk opgeheven Zekere Toordias die getracht had docamenten gestolen van de directie der artillerie te Epinal aan Doitsohland uit te leveren is tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld De Dnitsch Fransche grenscommissiu in het achterland van Kameroen heeft nit emaakt dat een 5000 zielen tellend dorp ten onrechte door de Duitscbers is bezat DmTSCRMSD In bet regeeringsblad wordt verklaard dat bet randidaatstellen van den diri cteor dor koloniale afdeeling Dernhnrg gebeurd is zonder zgn voorkennis en togen zijn zin De Saksische minisier van financiën heeft in de Saksische Schippersvereeniging gezegd dat Saksen tegen de invoering van scheepvaarttollen stemmen zon Volgens enkele bladen moet de keizer hübhen verklaard dat wanneer de socialisten er in slagen mochten in het laatste Beriynsclie district waar zgn residentie is ook een hunner candidaten te doen zegevieren fay jaren lang geen voet in Berlgn zal zetten BCLOIS In de brievenbus van mgr Coenraets onderrector van de universiteit te Lenren is een sardinebosje met dynamiet gegooid Het ding richtte by ontploffing wel schade aan maar niemand werd gekwetst ËZalLAKD In de afgeloopen week stierven in Londen 87 personen aan influenza tegen 54 82 en 55 in de voorafgaande drie weken vinden Mevrouw von Glaibeck gat haar bedienden de opdracht hem te gaan zoeken Maar na verloop van een groot oor de een wat vroeger de ander wat later kwamen de menschen onverricïiterzake terug Clarisse s bezorgdheid sloeg van minuut tot minuut Zy ging zelve den tnin en bet bosch in en zoeht al da lievelingsplekjcs van Kunibert op Nergens eenig spoor Het beele bedienden personeel en een griot aantal menschen nit het dorp togen er op nit om den vermisten knaap terecht te brengen Het eene uor verliep na het andere de angst van de moeder nam onrnstbarend toe en achnchter werd eindeiyk t vermoeden geopperd ol t kind misschien ook in bet meer kon zyn gevallen Aan die vreeseiyke mogeiykheid had Ciariaae zelve nog niet gedacht Bevend schreiend gejaagd gaf zy t bevel dat er dadeiyk bootjes moesten komen om daar o de gedachte alleen was baast geschikt om baar krankzinnig te maken van angst n vrees I om daar naar bet kind te zoeken Doodeiyk bleek zag de Jonge ongelukkige vrouw toe hy de verscbrikkeiyke voovbereidingen die genomen werden om aan haar laat te voldoen Wordt Mmlfd