Goudsche Courant, zaterdag 12 januari 1907

Met de gebrnikeiyke praal zal de koning 12 Febr bet parlement openen Vermoedelijk gaat hji in Maart eenigen tjd naar Biarritz Itaue Het rtnliaaneche comité roor den bouw van een tnnnel door den SpIQgen nam een motie aan om binnen den kortst mogeljjken tijd een maalucbaiiiiij op te richten welke de concessie voor het Italiaansche deel der spoorwegiyn kan overnemen In een hotel te Petersbnrg heeft een jonge man in wiens kamer men schieten had gehoord op df toesnellcnde bedienden 20 scholen gelost Een kellner werd gewond Daarna maakte de dader een einde aan ziJn leren Pobjedonostzew de vroegere bernchte procarenr der H Synode Igdt aan longaandoening In het Kankasnsgebied zijn reeds een honderdtal menschen van honger gestorven Witte beeft in een gesprek met een jonrnalist gezegd dat de aanstaande doema zeker weer ontbonden zal worden indien zg een onverzoenlijke bonding aan den dag legt Up de vraag of dat geen gevaar zon opleveren voor de dynastie antwoordde de staatsman Ik denk dat het oado stelsel nog 6 o 6 jaar dnren kan HAtOKKO De Fransche regeering heeft zeven kapiteins en vyf luitenants aangewezen voor de gemengde politie in de Marokkaansche havens BINNENLAND Aan de gebonden verkiezing van 4 leden van het hoofdbestnar der Maatschappij t Nat van t Algemeen is deelgenomen door 111 departementen iekozen mejatlronw Meta Hagenboltz te Amsterdam en de heeren 1 van Locnen Martinet te Unssjra P J van Harderwijk te Schiedam en nr W Boot te Amsterdam met 392 382 stimmen van de 400 aitgobrachte De gekozenen lininen de benoeming aan GeincDg de Berichten Qisterocbtond te 5 uur is te Rotterdam een zware brand uitgebroken in de remisen es stallen van de maatschappij Algemeen Vervoer voorheen Rotterdamsohe Omnibusmaatschippij De gebouwen strekken zich uit van de Aelbrechtskado tot de Aelbrochtstraat In de remise aan de Aelbrechtskado waar dag en nacht gewerkt wordt waren te 5 uur werklieden bezig met het benzine vullen van de autobussen Ken der machines lekte waardoor hot gevaarlgke vocht op den grond druppelde Dit was voldoende om een kleine vlam te doen ontstaan Dadelijk werd een poging gedaan om do auto naar baiten te brengen wat niet gelukte De machine weigerde te werken Toen had een man de onvoorzichtigheid de brandslang te openen om de vlam nit te spditen maar dit was natuurlijk olie in het vuur In minder dan geen tyd rezdn de vlammen hemelhoog Ken bus kon nog naar buiten gebracht worden maar de negen anderen werden een prooi der vlammen De brand sloeg nu over op de daarnaast gelegen wasscherg van de Wed Dullensaan het Lammetje Groen en waarvan het achterste gedeelte met de droogzolders uit brandde Inmiddels waren velen bezig om aan de Nieuwe Binnenweg en Aelbrechtstraat de paarden uit de stallen te halen wat gelukte v66r de vlammen die stallen bereikt hadden Ook de bussen werden op de straat gereden De vlammen sloegen over op de Sooizolders zoodat het geheel een vuurzee was waaruit van allo kanten de vlammen sloegen De brandweer was m it zeer veel materieel uitgerukt en kon door do gunstige ligging van de gebouwen die zelfs aan den voorkant onmiddellvk aan de Schie grenzen van alle kanten de waterstralen op de brandende gebouwen richten Twee stoombooten namen mede aan de blussching deel Te 7 uur kon aangenomen worden dat men den brand meester was en te acht uur konden reeds spuiten inrukken Een grootn tegenwoordigheid van geest toonden de beambten der maatschappij door 12 bussen benzine elk 50 liter inhoudende naar buiten te brengen waardoor groote onheilen afgewend werden Daar ook vele paardentnigen verbrand ziJn zal ook de dienst met de paardenbusscn heden moeilijk uit te voeren zijn AHes is tegen brandschade verzekerd Men meldt uit Eiulboven Op Tarioak dar warkliadan loowal van den R K Tabaktbewerkersbond ala de Internationale heeft de voorzitter van den Patroonsbond de heer L van der Putt zich gewand tot de firma Tinchact alhier waar thans gestaakt wordt Door deze z ndlnige concessies gedaan waarop door de werklieden met 2 5 te en 8 stemmen is besloten dat men zal beginnen te werken tegen een loonsverhooging van 2 cent een aanzienlijke vermindering hunner oorspronkelgken elsch Met spanning wordt bet antwoord der firma tegemoet gezien Door den Patroonsbond is namens de firma Mearttadt Co aan de sorteerders een loon van f 810 voorgesteld voor het sorteerea van 20 000 sigaren en voor elke lOOi meer 25 cent De werkliedefi verlangen 30 cent Er dreigt staking In de gemeente Bunschoten i Zondag staking geweest in den kerkdienst voor de N Hervormden De zaak was volgens het Hbld deze Het ingang van 1 Januari j l is van gemeentewege bet van ouds gebruikelijke luiden van de klok hangende in den gemeente toren die met de kerk een geheel vormt verboden en do toegang door den toren tot da kerk afgesloten t Gevolg hiervan was dat predikant en kerkgangers den sinds menscheabeugsnik gebruikeiyken weg versperd vindende huiswil arts keerden en ook voor bat verdere gedeelte van den dag geen dienst was Men is zeer beuieuwd boe dit geval zich zal oilossen Het volgende is volgens de N Aruh Ct te Millingen gebeurd bg de intrede van het nieuwe jaar Uit een kar staande voor bet buis van don beer B werd s avonds een paardendeken ontvreemd Bij de politie werd aangifte gedaan Doch van den dief geen spoor De veldwachter die z n volkje hier zoo n beetje kent vond echter een probaat middel Hg gaf den bestolene den volgenden raad Laat Zondag aan de kerk aflezen datU den dief heel goed kent maar dat U er geen politiezaak van zult maken als het gestelene binnen drie dagen wordt terugbezorgd Kn zoo geschiedde Den volgenden morgen al heel vroeg lag du deken bij den heer B op de stoep Oude Hollandsche vlaggen Een bjjzonder belangwekkende ontdekking werd onlangs gedaan te Landen in het bureau voor Indische zaken In den kelder van het gebouw werden eenige oude HoUandsclie vlacgen gevonden in 1781 te Sadras en Policnt en in 1810 te Amboina buitgemaakt Naar alle waarscbgnlgkheid hebben de vlaggen er gelegen van bet eerste oogenblik af dat het gebouw in gebruik werd genomen Slechts de vlag dia ta Amboina werd buitgemaakt is nog heel het is een groote standaardvlag 42 voet lang en 21 voet breed De vlag die eens de tinnen sierde van het kasteel te Sadras is niet meer heel doch hel overblijfeel ter lengte van12 en ter breedte van 9 voet werd de moeite van het bewaren waard geacht Da twee vlaggen werden zoo goed mogelijk gerestaureerd en aangeboden aan de Queen Victoria Memorial Hall te Calcutta Sadras en Policat kleine steden aan de kast van Coromandel gelegen vielen zonder slag of stool in handen van een uit Madras afgezonden strijdmacht kort nadat in IndiS bericht was ontvangen dat een oorlog tnsschen Holland en Engeland was uitgebroken Ambon werd in 1810 zonder slag of stoot overgegeven aan een eveneens uit Madras uitgezonden strijdmacht De kolonel commandant der Hollandsche troepen werd voor zijn euveldaad door Daendela voor een krijgsraad getrokken die hem ter dood veroordeelde welk vonnis ook behoorlijk werd ten uitvoer gelegd Voor den krijgsraad beriep de commandant zich te zijner verontschuldiging op het bevel van dan iu Engeland vertoevenden prins van Oranje om de koloniën aan de Engelschen over te geven doch deze vooze uitvlucht mocht hem niets baten Zeer terecht werd hem opgemerkt dat de Prins van al ztjn ambten was ontzet doch dat hij zelfs indien zulks het geval niet geweest was nog niet bet recht zou hebben bezeten zulk aen bevel uit te vaardigen Het Naderl Zeaweian Bg Londen ziJn dria jeugdige inbrekers en brandstichters voor den rechter gebracht De oudste was dertien de tweede elf en da derde lien JHiir oud Zij braken s nachts met voorliefde in seholan in stalen wat zil mee ko nden nemen en maakten dan een vnurijfl in de hoop dat ar brand lou komen ook do gaskranen zetten zij daarvoor open Met oen school lukte het die brandde gehei l iif Bg een andera wachtten ijj tot de vUm zou uitslaan om dan den daalder te verdienen voor het eerata brandalarm Toen de jongens door da politie gehaald werden bekenden zjj alias volmondig Omtraot den toestand in de Arasterdamaeha haven meldt het Hbl Drieji leden van Recht en Plicht zjfn by de staking betrokken Zg kondan echter geen gewicht in de schaal leggen krachtens het collectieve arbeidscontract waran zg verplicht aan de staking geen deel te nemen maar bun bleef de bevoegdheid als uurwerkers na een uur arbeidens te vertrekken in het bezit van het werkgeversboekje De leden van Eecl en Plicht vervulden alzoo in deze geer ol eo derhalve bleef de bootwerkarsorganis geheel buiten dit conflict Intuescben is de mogelgkheid niet buitengesloten dat het stakende personeel zelfstandig georganiseerd in een vereeniging van uurwerKers de med werking zal inroepen van Recht en Plicht dit is tot dus ver nog niet gedaan wgl de stakende uurwerkers de hoop koesteren het geschil zonder inmenging van anderen te kunnen oplossen Wel wordt van de feiten kennis gegeven aan Recht en Plicht Wordt haar medewerking ingeroepen dan zal die naar we vernemen worden verleend Gister werd doer de Werkgeversvereeniging nogmaals uitdrukkclgk verklaard niet te kunnen toestemmen in de voorwaarden door de stakers gesteld dat het werk zal worden hervat mits een commissie over het rechtmatige der aanstelling van de drie personen over wie de kwestie loopt uitspraak zal doen Deze weigering wordt in den kring der werklieden daarom betreurd omdat bierdoor van de zaak een principekwestie wordt gemaakt eerst aan den arbeid later onderzoek waartegen de arbeiders hunnerzyds bezwaar opperen Men had gehoopt dat de door hen gestelde eisch benoeming van een commissie van onderzoek door de werkgevers aannemelgk zon zgn verklaard omdat de arbeid dan onmiddeiyk zou zgn hervat Een ernstig ongeluk heeft gisteravond te Amsterdam plaats gehad met een autokoolzunrspuit van de brandweer Gealarmeerd voor een brand in de Wasterstraat reed de auto van de kazerne aan de Prinsengracht over de brug voor de Prinsenstraat naar het bedreigde punt Juist op bet midden van de brug weigerde de stuarstaog van de auto haar werking het voertuig dat met vaart de steile brughelling was opgereden was derhalve niet meer bestuurbaar en het remtoestel niet bg machte de auto op de sterk afloopende helling van de brug voldoende tegen te bonden Dientengevolge gleed de wagen met vry veel vaart de gracht op regelrecht in de schutting welke tgdeiyk opgeslagen stond op den hoek van de Anjelierstraat Een juffrouw M Kigouw geheeten wonende in de Konynenstraat die geen kans meer zag tgdig uil den weg te komen geraakte tusschen de schutting en de autospuit bekneld de zware brandweerwagen drukte haar de borstkas in Zwaar verwond werd het slachtoffer zoo spoedig mogelgk por brancard naar bat Binnengasthuis vervoerd waar bg aankomst haar toestand hoogst zorgelgk bleek Een uur later overleed de vrouw Het duurde intnsschen geiaimen tgd eer men er in slaagde de auto uit haar beknelling tusschen het versplinterde houtwerk te bevrgden het voertuig was aanmerkelgk beschadigd bet spatbord o a ineengedrukt verschillende doelen verbogen De wagen werd later op den avond naar de kazerne teruggebracht Het brandje in de Westerstraat was spoedig gebluscbt met materiaal dat van andere zgde aanrukte Het brandweerpersoneel dat op de auto dienst deed bleef ongedeerd de meeste mannen sprongen er dadelgk af De wagen stond onder toezicht van een brandmeester Natnuriyk verdrong zich een groote menigte op de gracht waar zich het ernstige ongeval dat helaas een meascbenlaven kostte had afgespeeld Door het comité voor da Internationale Voedingstentoonstelling in April Mei en Juni te Antwerpen ta houden is voor Holland een mooie reclameplaat uitgegeven een kykje op de stad de omtrekken van huizen kerken en schepen zwart afstekend legen een zacht gele lucht In het water waarop een paar roeibootjes de weerkaatsing van de gebouwen Het geheel bekroond en omiyst door ranken in aangename kleuren Men scbrytl nil Goirle aan da Tilb Ct Verleden Dinsdag waran twea landbouwers alhier bazig eene weide nit te lagen gelagen achter da boerderg van Santegoets tusschen den 8teenw en de Molenstraat toen zg plotseling op s hards stieten Zgvonden vjjf groote aar n potten V rmoadeIgk urnen van 60 tot 70 c M boog en ruim 50 C M breed alk voorzien van twee onregelmttig geplaatste ooren Da potten gemaakt van aan roodachtige leemsoort engedeelteiyk zwart gebraud stondao met dan bodem oohoog Jaanwr Ui iD ah l w al rarWMtd waran zoadat ig by taorakiog in elkoodar vielen In drie der urnan bevond zich niets dan asch In de vierde trof men vyt andara patten aan van veraebillenden vorm en afmeting terwgl in de vyfde vier schotels stonden Deze kleinere potten en de schotels waren eveneens gedeeltelgk met asch gevuld De ichotels zgn ook geheel en al stuk doch van de vgf kleinere potten ha ft men er vier in nog gaven toestand kannen opnemen De asch in de potten en schotels is van eeu grgsachtige kleur De werkstaking aan de Kon Derenter tapyUabriek Aan De Tyd wordt alt Deventer geschreven dat het werk aan de fabriek wordt hervat Maandag 14 Januari Toegel iten worden alle nitgeslotenen en van de zich aangemeld hebbende stakers alleen zg die naar het oordeel der directie van de fabriek daarvoor in aanmerking kunnen komen Vast staat dat da ontslagen wever V d L en eenige kopstukken der beweging onder wie een werkman die 42 achtereenvolgende jaren aan de Tapytfabriek werkzaam is geweest niet weer in dienst genomen warden u In berichten uit Aken wordt den laatsten tgd weer berhaaldeiyk geklaagd over spaelbankan te Vaals Het heet nu dat de ondernemers in t byzonder aan offlcieren van Westduitsche garnizoenen uitnoodigingen zenden Er zou daaromtrent aen onderzoek worden ingesteld en er zou gedacht worden aan het zenden van een bezwaarschrift aan de Nederlandsche rogeering Aan de Frankf Ztg werd eergisteren uit Aken bericht dat da Hongaarsohe graal Stary die de ziel van da Vaalscha speelclnb genoemd wordt Dinsdagnamiddag toen hg weer uit Aken te Vaals was gekomen om te spelen door de Nederlandsche politie ia aangebonden en per rgtuig naar Simpelveld gebracht is waar hy over de grenzen werd gezet en hem beduid werd dat men hem niet op Nederlandsch grondgebied wenscht terug te zien Te Londen is eergisteren op 21 jarigen laeftgd overleden Nelly Wick aen wereldkampioen ondanks haar jonge jaren Sterker nog ze was tal toen zg acht jaar telde Toen won ze den titel van vrouwelgke wereldkampioen in hel snelscberen Zg was een dochter van professor Teddy Wiek den bliksemscheerder Ze kreeg het mes al ia de hand toen ze nauwelgks overeind kon staan Op vierjarigen lae ti d trad ly roer teerst op en schoor voor bet verbaasde publiek twaalf man in vyftien minuten Maar er zouden nog vier jaar mieten verloopan voor zg in het Royal Aquarium 21 man binnen de 21 minuten den baard alaam ao de kampioenslauweren verwierf Op de Donau is aan den Roemeenschea oever eeu Bulgaarsche stoomboot verongelukt Vermoedeiyk is de bemanning aan t muiten geslagen heeft zy den kapitein vermoord en is daarop het schip gestrand Roemeensche visschers verlosten de schipbreukelingeu Onder het wrakgoed vond men een hoeveelheid dynamiet en revolutionaire boekan met portretten van Boris Sarafof den bakenden Macedoniër Volgens berichten uit New York heeracht er een zeer gespannen verhouding tasschen de republieken Nicaragua en Honduras Da rageering van den laatsten staat beschuldigt die van Nicaragua dat ze de revolutionaire beweging in de zuster republiek steunt ea troepen van Honduras zgn naar de grenzen van Nicaragua gezonden waar groote badry vigheid heerscht ouder de ravolntianaireu Da Daily Chroniela rarnaamt nit San Francisco Een syndicit t Tan zes kapitalisten die groote landgaadaran in Los Angeles bezitten hebban ia Sao Francisco met een corner in aardappelen ongeveer aan millioen dollar winst gemaakt De Aaerikanen daar trachtten hen vergeefs tegen ta werken door enorme hoeveelheden aardappelen uit Minnesota en elders riindaan ta bestellen want gebrek aan rollend materiaal en da hooge vrachten verhiodardan de tydige levering De Voogdgraad ta Haarlem haaft aan geneeskundigen gaesteiyken armveraorgers enz in het arrondissement Haarlem een circulaire gezonden waarin het bun madawerking inroept ter bereiking van wat hg acht ta lyn een groot belang vaa het boitenechteiyk zg natuurlgk klad Da Voogdijraad wenscht nl ta barorleren dat in da toekomst maar dan tot hedaa placht ta gaaehieden ongehuwde moeders baar kiaderen erkennen Het komt den Voogdgraad voor dat erkaaning van natnurlgka kisdaraa door hoo msaltn ia nl aTiUw tehtnwaf Ufit ankat nit onkunda ao nit sehaamte Men kaa zich niet zoo gemakkelgk voorstellen dat baiten de gaboortaaangifte waarbg toch de naam der moeder vermeld wordt nog een bepaalde handeling van deze noodiakelgk is om een wettelgken band tusachen haar en haar kind te doen ontstaan De Voogdgraad vleit zich dat vele ongehuwde oedars gaarne bereid zouden zgn zich den gang naar t Qemeentehuis te getrooaten en daar door den ambtenaar van den Burgerlgken Stand een erkenningsakte te doen opmaken indien slechts door den belangstellende op de wenschelgkheid daarvan gevezen werd Inlnsschen wil de Voogdgraad uiet verzwjjgeo dat hy erkenning van natunriyka kinderen wenscht te bevorderen om een zeer speciale reden Door de zg Kinderwetten is de mogelgkheid geopend om ouders en voogden die een slecht levensgedrag leiden ol bun plichten grovelgk verwaarloozen nit hun ouderiyke macht of voogdg te ontzetten Ëvenzoo knnnen zg die geheel onbekwaam ol onmachtig zyn om hun kinderen te verzorgen van de ouderiyke macht of voogdg warden ontheven Na ontzetting of ontheffing kunnen de kinderen dan worden geplaatit iu gestichten of gezinnen waar zg hoofdzakeiyk op iiosten van den staat eau heter verzorgde opvoeding genieten Hat is in t byzonder de taak van den Voogdgraad ontzetting of ontheffing van onwaardige of onmachtige ouders en voogden uit ta lokken Ontzetting of ontheffing is echter een onnegeliikbeid wanneer het verwaarloosde kinJ geen ouders of voogden heeft die ontzet of ontheven zouden kunnun worden In nik een geval is opvoeding op Staatskosten uitgesloten en is het verwaarloosde kind afhankeiyk van liefdadigheid En nu ligt daarin juist de reden waarom het natuurlijke kind thans meer nog dan vroeger gebaat wordt door erkenning Erkenning toch heeft tot wettalgk gevolg voogdg voor de moeder die de erkenning deed En uit die voogdy kan de moeder later worden ontzet indien zy een slecht levensgedrag leidt of haar plichten tegenover baar kind verwaarloost Zg kan daarvan worden ontheven indien bv voortdurende ziekte haar onbekwaam maakt haar kind te verzorgen Zonder een voorafgegane erkenning is zulk een ontzetting of ontheffing buitengesloten Naar aanleiding van een verzoek om de hulp van de Standaard voor een beroep op financieelen steun voor de stakers te Rgesen chrgft dat blad De weigering van de fabrikanten om met Mn zich aanbiedende commissie in onderhandeling te treden maakt geen gunstigeo indruk De boeren knnnen niet ontkennen dat de loenstandaard die by ben geldt buitengewoon laag staat Het feit ligt er toe dat te Rgssen een arbeidersbevolking leeft die in zeer gedrnkten toestand verkeert en dat de fabrikanten hiervan het profijt hebben hetzy om een ocdarneming mogelgk te maken en in stand te houden dia elders niet zou kunnen bestaan hetzy om zalf buitengewoon hooge winsten uit het bedryi te trekken Zoo ergens dan staat men bier voor aen varhouding dia om tussehenkomst van derdes roept Wie zich nu van biliykheid zynerzgds bewust is aanvaardt zulk een tubschenkumst met beide handen Wie die niet aanvaardt wekt vermoeden van kwade conscientie We geven toe dat een zich aanmeldende commissie zóó kan zQn samengesteld dat men bezwaar heeft tegen één of meer leden Het recht van wraking kan men in znlk geval niemand betwisten Hiervan echter bleek niet Niet de samenstelling der commissie werd gewraakt maar elke tussehenkomst werd afgewezen Dit nn versterkt op aoganeena wyze liet Termoadan dat het goad recht op de itjde der atakara is en daarmede de zedaiyke Terplichting om hen te steunen Met opzat drukten we ons in onze eerste driestar over Byssan omzichtig uit We wilden alwaohtan of ar ook aea taaken van oenadaring kwam Nu dit nitbleal kan en moat itarkar gsiprokan worden Deze arbaidara ataaktea niat nit willek nr noch om naar waalde te grgpen maar uit diepgaande sociale allande Men ichryit nit Ouddorp aan da N R Ct dd 9 deier Da inapacteur voor de Tolkagazoadheid on T rgezald door een assistent van prof Spropek ta Utrecht bracht gisteren en heden ea tweede bezoek aan onze gemeente ten einde een nianw bacteriologisch onderzoek in ta stellen naar de hier heersehende hartziekte Het eerste onderzoek heeft geen nitkom ten opgeleverd Er werd nn geen bloed afgetapt daar ar op hat oogenblik geen enkele zieke nat faooga koorts Is Da ziekte heelt zich ia da laatate dagao atark oitgabreid tan mioita 4 ol 6 aiauwe taTtUaa dufii wodat bat laltaal tuul da 100 ds te bovao ia Tot heden is het aanUl 4tarfgeralieo gelukkig alachU 4 Een utomaat roor plaatsbiljetten Da behoefte om by de uitgifte van plaats 1 bewgzeij zooveel mogelgk tgd oit te zuinigen d et zich nergens meer gevoelen dan hy trans in groote gemeenten Niet alleen dat de conducteur veruntwoordelgk is voor het innen vau bet geld hg moet bovendien de biljetten nog waarmerken of op andere wgze aanteekening houden ter wille van een goede controle Deze bezigheden zgn zeer tgdroovend omdat zg met nauwkeurigheid moeten worden verricht Wanneer op eenige uren van den dag het verkeer hy wglen zeer sterk is kan de conducteur ondanks den besten wil zgn werk niet naar bebooren verrichten hetgeen zoowel in het nadeel van het publiek als in dat van de maatschkippy is Volgens het ta Weenen reracbgnende tydschrift Eisenbabu und Industrie zou de heer John F Ohmer een toestel hebben uitgedacfit dat een groote Igdbesparing bg het aitgevon van de plaatsbewgzen zou medebrengen Het apparaat is besloten in een kastje van ongeveer 15 cM in t vierkant hetwelk door den conducteur aan een riem kan warden gedragen over zgn schouder Het ia zeer licht Elk kastje bevat eenige rollen plaatsbewgzen elk van 200 tot 300 stuks en als éen doorloopend stuk opgerold De condncteur heeft alleen een kleinen hefboom te bewegen waardoor een plaatsbewgs te voorschyn komt uit da daarvoor bestemde opening het is aan het uiteinde van het doorloopende nummer voorzien Gelgktydig zyn op het kanrtje ook alle andere noodige merken aangebracht die betrekking hebben op mai nd dag uur en zelfs op de onderdeelen daarvan Het toestel zorgt ook voOr de registreering van de uitgegeven kaartjes De conducteur heeft voor de uitgifte slechts één hand noodig an dos da tweede beschikbaar voor het in ontvangst nemen van het geld Uit een gezondheidsoogi nnt beschouwd is deze methode aanbevelenswaardig de plaatsbewyzen komen rechtstreeks in het bezit van den passagier Voor de verschillende secties of Ignen van het net kunnen kaartjes met byzondere klenren worden gebruikt Onder Noordwyk is aangespoeld een gedeelte van een houten barkschip geladen met bont Het wordt vanwege de strandvooderg gebloopt en bevat nog een groote party ni uw hout Ook was er reel koper aan Maiindag zyn er eenige honderden kilo s koper afgehaald Van waar bet schip komt weet men niet en omtrent het lot der bemanning is evenmin iets hekend Stadisnieaiiirs GOUDA 11 Januari 1907 Ingekomen roor de wed Wont ran een oogenblikje domineeren 30 cent De ki svereeniging Algemeen Belang te Nieuwerkerk a d IJsel heelt op verzoek van de vereeniging voor jong liberalen Nieuw Leven besloten geen leden beneden 25 jaar aan te nemen of zy moeten lid zyn van laatstgeooemde veieaniging De te Lekkerkark gevestigde Codparatieva boe enleenbank mag zich in een bloeienden togstand verheugen Orer 1906 bedroegen de ontvangsten f 85 691 34 waaronder eei batig saldo van f 22 272 05 van 1905 H t bygestortte kapitaal van deposito s mat inbegrips der bygeboekte rente bedroeg f 43 134 73 Teing betaald werd 1 30 73564 Het ledental klom van 61 tot 58 Er zifn 46 spaarboekjes uitfegeven Voor aen vry tairyk opgekomen publiek werd gisterenavond in Ons Genoegen bet tooneelapel De Redder opgevoerd Het was ons aanganaam in dit stuk met maar artisten dar Nederlandsche Tooneelvereeniging kennis ta maken en deze kennismaking rial zeer in t roordeel der vereeniging nit Het bleek dnideiyk dat ze orer byzonder goede krachten heeft te beschikken De Haar Ternooy Apel had nu aan rol waarin by zyne talenten beter kan ontwikkelen dan In t vorige stuk Hy heeft den persoon van Johannes OddendabI dan ook uitmuntend uitgebeeld Vooral in de scène met Steinbarter heeft hy in spel en gebaren mooi duideiyk laten uitkomen wat ar in hem omging en hoeveel t hem kostte zyne zaken bloot te leggen Niets minder goed was hg in het tooneal waarin Steinbarter door hem op zyne plaats wordt gazet De Heer Smith die als Steinbarter optrad heeft zyne taak bgzondar goed opgevat In loudiog eo aaniarao waa hlf rolkonan das man dien hy moeet voorstellen zonder in orerdryviog te vervallen We hopen hem gaarne meermalen te zien optreden evenals den Heer O Holkers die zgn kleine rol flink en met een frissche duidelgke stem heeft gespeeld Beate Mevrouw Ternooy Apel Haspel was een aangename verschgning Zg liet zoe echt zien wat er van een luchthartig meisja terecht komt als Mama zich ingebeeld ziek alleen om zich zelf bekommert en Papa zoo in de zaken opgaat dat hg zich in t geheel niet inlaat met de opvoeding van zyn kinderen Ër zgn voor Papa nog meer plichten ta vervullen dan uitsluitend t hoogste te zoeken in een eervolle positie iu de maatschappy Voor de groote wereld zgn hier in dit stuk nog al eens nuttige wenken gegeven Het spel van Beate was boven onzen lof ze heelt ons geboeid tot het einde toe Van Mevrouw van der Horst hebben we de vorige maal reedseen uitmuntenden indruk gekregen ze heeft dien gisterenavond weer versterkt De Heer Gilhnys als Gerhard eveneens een toonbeeld van verzuimde leiding der Ouders beviel ons nu beter Een byzonder compliment moeten we den Heer Musch maken die als Broekman de oode getrouwe Boekhouder zoo correct was ala man t maar verlangen k u De Nederlandsche Tooneelvereeniging ueeft ook hier evenals elders succes gehad met haar werk Het levendig applaus was daarvan het beste bewgs Indien ze op den ingeslagen weg voortgaat kan ze verzekerd zyn van de belangstelling van t Goudsche publiek Het tooueel was weer goed verzorgd Als t mogelgk is moet er tassebeu de bedrgven in nog wat vlugger gewerkt werden We sprekenden wensch uit dat we ons ook hy de volgende 2 voorstellingen even goed znllen amnseeren als by deze 4de Abonnementsvoorstelling BEÏÏES VAN ROTTERDAM L K H K WOENSDAG 2 JAN Slaatileenmiien PoBTDUAi Oblig 8e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 25Ö0 3 59 RüBiAHD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziK Japan Obligatlen 1899 4 74 74 CoLiniBu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recapis L 100 IV 24V HupoUmkBankm Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hyph 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hyph 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 lOO Pandb Nederl Hyp it Pand brlefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 967 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 apooruughmingm Itaui Oblig Zuid ItaliaanBche Spw My A 367 PrtmieUtnin en biiiOn Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 DiiKru My tot Expl Laan van Meerderroort 1902 89 Sehttpvaart Maatiehappijen Pand Holland Gnif 8tv My 35 EXPOSITI £ der nieuwste modellen WiDtermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met bybehoorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PKLTBKIJBN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concorrearende prgzen Aanbevelend Predikbsurt bU de Bemonatrantsohs Gereformeerde Gemeente alliler Zondag 13 Januari a morgens lOV uur Da H VAN ASSENDELFT APVKHTKNTIKIM je riCH Tooneeluitvoering ten bate van da CRÈCHE Einderbewaarplaats 12 JANUAHI 1907 aoeMeU OXa OBliOEOXJI DE IV tZOlllCR Tooneelapel in één bedrgf BIgspel in één bedryf Het KDgetscli zonder leernieester Blgspal in één bedrgf Aanvang 8 uur Toegangskaarten verkrygbaar by den Heer J DK VEN Wydstraat Voor leden der Soc O G f O TS Voor niet leden k l I Ha Plaatsbespreking van af Vrydag 11 Januari hy den Heer HOFFMAN Schoeo en LaarzeomaKazyo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVKKSCIIOKNEV Slerkc Scboollaireeo iii Opriiimingr van rcslaBten Aanbevelend C S HTS Alle reparatifin en aangemeten werk Victoria Water Geregelde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon Zenuw en illaa flijders wordt alt overtuiging aU ean werkeigke holp In dan nood het boek ISaad g e xrer asnbevolen Na ontvaagit van adrea per briefkaart or Jl d t boekje franco par post toageionden door BLOKPOBI 8 Hoekhan Zatbomranl Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PEETERS Jz Lrt V M i l M tmUrtmd