Goudsche Courant, maandag 14 januari 1907

So 10231 Maandag 14 Januari 1907 45s e Jaargang fiOüDSCp COURANT meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon e tfl ADVERTEN flXg worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miild De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jiost 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Firma WOLFF Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MlLU Véerttal ïlouda A BOÜMAN Moonlrtckl PINKSE NuuMrhrk ad IJsul k N VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE ihuUwattr A SCHEER HaasIrickt K VAN DEB HEIJDEN Uieumjk P v o SPEK MotreapelU D v o STAE Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v a HEIJDEN Waddini mr P A niGHOOT A UB JÜNUU OudMcttr 3 P KASTELEIN PtUbroikerdam O BI v CEK Betiidutp WAARSCilUWlNü Loot U niet misleiden door Abilif Siroop Het klooster5 i iela Paulo AbfW bestaat niet du Stroop ean geenerlet waarde Ferwerda TiemanJ Qrootste détail wUnhandelaren iD Nederland l u Het teaU oiuoh d I 1ut i makktlykau roMiiuMdal voor Hntaa Q vooral daiiita aa KladaracboKMnik ls UA H n ntvaiiC II llllll 4e V Jf srilB iBBtli ttr 14 Mm una oal leLt ni nau an fabriakaraafk lartrnaa tMna WlakaMn la laMaawvlL lilialXw BMM aa MttV W awa M An liM HVIS TE HOUR Ueerenbuis Oosthaven It 88 Ze Kamer groote KcDken drooge Keld i flinke Tnin Voorzien fin Oa en Wat r leiding Te bevragen B 89 Van af 1 Jan 1907 kost DE JOiXG s R ej I a m e CACAO per 1 kilo bus f 240 kilo bus 1 30 kilo bus 0 70 kilo bus 0 32U DE OOEDKOOPBTE é I DE MEEST PHACTISOHE A DB MEEST VOLLEDIGE f MODKBI AIIKIl i jn beslist die der Kirma WELDON THtt LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en eon gekleurde plaat TUH ILL DBBSHMAKBH met een gratis geknipt patroon IHB BXZAAU or CUILD KES S fAsaiosa Kindorraodes met vele gratis geknipte patronen VHAAOT üic Boekhandelaar Proefnummer AUe met oetel UoU BIJvoegiel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zdn GEKNIPTE PATSONEN I met HoU verklaring fr p p tegen Toornitbetaling van f U 5 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Don Haag Hltaw oooverlroRen A Frof Dr Liobors wulliokaild m liltlW XBACBT UIXia lAlloii nkl mrt ribrukinnrli JL tot voortdurende radicale en zekere geuezmg van alle znAit de meest hardnekkige enuW ütekteH oonl ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyj lota s ifeueaing van elke zwakte Bloe ftueht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spiJBvertering Onvermogen Impotenz PoUotione enz Uitvoerige prospeetnsien ligoror lowh 11 1 11 4 811 dubbel Moh n f r iitr nil I op il M Ub d V i le Z llbomin 1 p31 1 M l b n k Oo otlerdsin 1 Happtil VGraTcnhage I llalnmiKni de JoDgJ Ckd RültarU n Verkrijgbaar in fiosschen SO ets TS et en i l i l g H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBR I F AD BICHTER Co Botterdam Te GoüDi bj C LüiiER Apotheker Markt en bJ WOLFF Co Werthaven 118 Vit t k Go naud n bü slle droïillen I acmatogeen Poedervorm i het pénigste helpend middel tegen Btue4armt9e4e HIeekmueU XenmwmtcmkU ÊÊoT HI em MtapelootkeU Ommaehlem fermagerlmg e WermauOertug Oer Uekaamakraekten acmatogeen in Poedervorm heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOOEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOaEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijg per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Verkrügbaar bg Henige iabrlkaoten H S v SCHAIK di Co Deo Haag O 60 0 72 St Ehtèpho Medoc La Rose Ch teau Malleret 0 80 per fleich per er van 45 il fa Als ge gewoon zijt voor uw Boter Margarine van 80 tot 70 c p pond te betalen dan raden we U ten zeeiwte aan eens een proel te nemen met 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 1 08 Chateaa Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Hant Santernos Witte Bergerac Niersteiner RUdesheimer BLUYSSFJ S Oude Róode Portwijn ƒ 1 08 per fleach Eitra onde Boodè Portwjjn 1 44 Onde Witte Portwijn 1 08 Eitra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior l W Vermoath di Torino Dom Bellaedi per Liter 1 17 Prijiuin netto H contant kwaliteiten van 46 c p pond of 70 en 62 c per andeihalf pond Ge zult als ge dit gedaan hebt tot de overtuiging komen altijd véél te veel betaald te hebben voor uw boter margarine DEPOT TE OOODA F J J BOON VAN OSTADE We laten dan de circa 20 korting die van de winst nog afgestaan wordt in den gewilden vorm van Cadeaux nog buiten beschouwing TE QOCDA WIJd§lraat 157 UKT wtPEi ui mh GEBR RIJKEN É DE LANGE Wm ROTTERDAM Vl VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofdmaga Vn Oedempte Binnenrotte tS4 Tetef 11899 Se Maaa in Weet Itteuuiland 9 nabV Station Beur Telef 4 S7 IHRUILEN STEIIEH VERHUREN REFARIBRSH tut StaloBs te hoorn DE PHONOLA iu mmmm munor psonolist WESSANEN LAAN Wormerveer OPGEBICHT frM tOflU fllHL WKB VABBIKKBM I IT3 Zi A merk en W Ia aitmimiende door hoog eiwit en vetgehaltèt en grootste Toediogswoarde aere i tploma Par jê 190 Segm Ooudtn JCedattlM Voedert uw Vee met de H e ra murtee M M V LOON DUBBELE BUÜBT B 13 TelfB 117 Is t roinist voorzien van GASORNAIENTEN in elke etp van de eerste fabrieken teg n concnrreerende prgien 4taie C f Gas Waltr Sprtek Biuret EJMtriscke eleidlii ea Wie van goed licht houdt wende tieh naar het Ooudeeh VerllclMng HagoMlJn DE AVO DSTeR daar alles door bekwame Itters verricht wordt Wie wktir zgn wil di I U I eUCel CaCM t ootvaagen Mshmgesteld ae na val ftatotalagu h te hsadel rékamm ónia om hhb te idtviDtei Cr Ifiobadi nmtel 4 heat nuHUnee fat M W i l M L wde MMtesMot na CMtfi 8MI ak to KMitai tMmi Bikel Cac o Oen lOnMfaOM k Bel Bik riMÉt MM ariwae wiito teak Br i t en SfaSÖrS nMsaki Mas dank VU gitA m diarrlMe sbeSia nel vnter t irtnrika Bito a a Tsrbflghear b 4 ifotukna mx OsnnnalTetiagmwoavügB nm JuRiM nnnkM xmiiterdam Kalvesstnud 101 Wild eii Gevoi elle Van al heden en verder dageljjks versch verkrijgbaar Braadkoikens Soepkippen Dniven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen vilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoender Beevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Pankinar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T QVXTBLiyQ oe i t OoBterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 EÊNI fBEF0T7AHIEEE Men wiirlt ver iuht op t Kllli te letten ÜIT HST MiOlZIJll VA Ha UAVENSWAAY ZONEN QOBINCHEM Ueze THEEËN worden afgeleverd in veriegelde pakje van y Itsee n een hal en n Ned om met vermelding van Nommer ec Prys voorzien van n vensioanil Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geMrde orders aonbeveende i C BIJL voorheen J BBEEBAABT ld Onnavolgbaar liin thans door nienw gevonden toepassingen onze IM Uerert getchtUerde r rIreUe Feintmre Bogaifrtê Zij geren kracht en diepte die namajcers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eekle te ontTangen GelII Prijscourant met een aantal ongevraagde getoigschrilten gratie op aanvraag Boxtel B B06AXBI Jt Co Agent voor SODDA Firma A QüANT Ennithandel Eleiw bü wien nodellaa te beitehtigen liJn Oetda DHk Tan A BEINKHAN Zt Nogmaals de Eerste Earner en het Arbeiiiscoatract In een vorig artikel beloofden wij te zullen terugkomen op verschillende bezwaren in het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer tegen het Arbeidscontract geopperd bezwaren die voor het meerendecl het zwartgallige der Eerste Kamer aantoonen zoodra de belangen der economisch zwakken door den wetgever worden ter hand genomen Reeds wezen wij op de onjuistheid van het bezwair dat de voorbereiding van het wetsontwerp eenzijdig zou zijn geweest Mr Drucker had het immers reeds gereed in 1894 vóórdat hij tot afgevaardigde der Tweede Kamer was gekozen terwijl hij in 1898 toen hij het aan den toenmaligen Minister van Justitie aanbood ook nog niet leider eener invloedrijke politieke groep was geworden En nu meent de Eerste Kamer wel dat op de gedragslijn der opvolgende Ministers tan Justitie moeilijk buiten invloed kan ója gebleven de omstandigheid dat zij bij aanneming van het ontwerp Drucker van een niet te licht te hoog te waardeeren steun verzekerd waren daarentegen bij verwerping dier beginselen hun een niet minder krachtige weerstand te wachten stond Dit motief is echter ten eenenmale onaannemelijk ten aanzien van Minister Loeif Zou men meenen dat deze bij de sterke meerderheid van rechts welke de Tweede Kamer tijdens het Kabinet Kuyper telde zich er zoo bijzonder om zou bekreund hebben van het ontwerp Drucker ook ten aanzien der hoofdbeginselen aftewijken indien hij het met die beginselen niet eens was geweest Voor den tegenstand van het kleine groepje vrijzinnig democraten tl de Kamer eerst 9 later slechts 8 behoefde hij toch waarlijk niet beducht te zijn Maar dat hij en gelijk later bij de behandeling der zaak in de Kamer bleek een groot deel der rechterzijde zich FEVILLETOX Tegen den Stroom 79 t Werd reeds schemerdonker Alles was doorzocht overal was het tamelgk ondiep water gepeild Handenwringend stond Clarisse er bü de predikant drong er op aan dat zjj naar huis zou gaan De bontvester had alle mannen opgeroepen om onder zjjn leiding het bosch stelselmatig en nauwkeurig in alle richtingen Ie gaan doorzoeken Juist wilde Clarisse zwaar steunend op den arm van den predikant aan diens verlangen gehoor gevend huiswaarts keeren toen op t onverwachts Bichard nit het bosch tt voorschijn trad Hj droeg een geweer Mn den band over zjjn schouder en scheen dus van plan te tjjn in t bosch van Trunzow Mn weinig te gaan jagen waartoe hg gelgk baast van zelf spreekt een doorloopende terguncing bezat Wel wel menschen wat is er hier aan de hand vroeg hü baraeh zonder op ijjn schoonzuster te letten Gejaagd drongen de minnen rich om hem heen en vertelden hem vat er gaande was en in walk een verNkiikkalfktn tofft mm T ik la met de beginselen van het ontisjerpDruckervereenigde bewijst toch wel dat onderde eenzijdigheid der v orl lereiding debruikbaarheid en de wetKnscli appelijkheidder ontworpen regeling hoegenaamd niethad geleden J Maar de Eerste KWf vril blijkbaar de zaak niet en zoekt daan m met Argusoogen naar bezwaren vaak van den meest futielen aard Zoo leze J wij Als een bezwaar tegen de inlas iching der regeling in het Burgerlijk Wetboek werd nog aangevoerd dat tusschen de met cijfers genummerde artikelen een lange reeks artikelen zouden voorkomen genummerd met letters en zelfs met dubbele letters Verschrikkelijk inderdaad I Maar men Icomt met gewic itiger principieelcr bedenkingen aandragen Het ontwerp gaat uit van het onjui itc beginsel dat in het contractenrecht partijen zich moeten richten naar de be rippen des wetgevers niet de wet den wil van partijen moet doen eerbiedigen Wij zeggen hiertegenover dat de wet den wil der partijen slechts 1 eeft te doen eerbiedigen voorzoovcr deze liet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden Zóó wil het ook om Burgerlijk Wetboek En in aansluiting daarbij wil nu ook het ontwerp arbeidacoi itract voorkomen dat overeenkomsten oj het terrein van den arbeid worden gesloten die in haar wezen onzedelijk zijn n door de verbittering en den strijd welke zij dientengevolge wekken aanleiding geven tot bedreiging van de rustige oitwikkeling onzer maatschappij Slechts dtór waar elke afrijking van de bepalingen der wet zou leiden tot strijd met de openbare orde of de goede zeden beï t het ontwerp arbeidsco itract dus dwingende regelingen voor iet overige dwingt het partijen allermini t zich te richten naar de begrippen des wetgevers doch bevat het slechts aanvullend recht ten einde op het terrein der arbeidsovereenkomst de rechtszekerheid te brengen welke thans ontbreekt Daarom ook verliest het b zwaar alle beteekenis dat het ontwerp te veel op Verdronken zeg jelui P rielp Bichard overlaid Clarisse hoorde het en viel si ikkend den predikant om den bals We willen zoeken 1 Diana zoek Apport I daar in t water 1 1 Bichard wees den hond met nitgestrekb hand de richting naar t meer Het tronwé dier ging te water en zjjn meester volglle hem tot aan t bovenlijf tusschen het ojrerriet In ademlooze spanning bleven de menschen aan den oever toezien en ook Clarisse bleef opnieuw staan ondanks de dringende beden van haar geleider De hond zwotai met den neus in de lucht rechts en links door het open water Richard sloeg het Het over t hoold te zamen aUalt hier heb ik wat gevonden I riep hg eensklaps uit Clarisse slaakte een gil en onmiddellgk daarop kwam Bichard op haar toe die druipnit uit t water was te voorschijn gekomen en zonder iets te zeggen baar het strooien hoedje van Kunibert overgaf 0 Ood o Qod I kermde de wanhopige moeder die naar t scheen bewusteloos in des predikanta armen neerzonk Nergens eenig geluid overal een plechtige stilte en geen enkel paar lippen bewoog tich Clarisse staarde voor lich uit ie zag oieta een floers wai haar voo de oogen fakoman Daar i p iudnri t xi dej kond de rechten van den arbeider lette maar te weiliig op die van den werkgever De laatste toch niet den arbeider maakt in den regel de arbeidsovereenkomst en zorgt dan wel dat zijn rechten duidelijk vaststaar terwijl daarentegen behalve ten aanzien van het loon over de rechten van den arbeider niet veel wordt gesproken waardoor de rechtsonzekerheid waarin het ontwerp had te voorzien veeleer aan den kant van den arbeider dan aan dien van d n werkgover was te vinden Dat de ontwerper wordt hier de heer Drucker bedoeld of de Regeering de toestanden ten plattelande in het bijzonder van den landbouw niet heeft gekend wellicht niet eens daaraan heeft gedacht is óók een bezwaar van de Eerste Kamer Wij aarzelen niet dit een hoogst un aire beschuldiging te noemen Bij de discussicn in de Tweede Kamer naar aanleiding van de amendementen der agrariërs de leden uit landboutende districten is afdoende gebleken I dat éu de heer Drucker fcn de Regeeriiig van die toestanden uitnemend op deAöogte waren Over de inbreuk op het huwelijksrecht door het ontwerp gemaakt waarin onderscheidene leden een ernstig bezwaar zagen zullen wij geen woord verliezen Dergelijke bezwaren typeeren slechts den aarts conservatieven ante diluviaanschen geest van deze critici Het punt is trouwens hoe belangrijk ook op zichzelf voor de beoordeeling van dit ontwerp in zijn geheel van zeer bijkomstigen aard Maar de Eerste Kamer heeft zich met voorliefde op alle bijkomst gheden geworpen als daaruit maar eenig venijn fegen het ontwerp te zuigen viel Uitgeplozen en ontleed heeft men de bealingen gevallen zijn gezocht waaraan iemand zou gedacht hebben om het ntwerp toch maar op leemten ofinconequentiën te betrappen Elk artikel is p een goudschaaltje gewogen Komisch klinkt daarentegen de van erschillende zijden aangeheven klacht iver de onduidelijkheid der wet welke lan als volgt wordt toegelicht Niet juist liand J gen het als vanr gloeiende voorhoofd 0e wifdgeopende oogen paildeo uit en met Ie rechterhand recbt voor zich nitgestrekt rad zij twee drie scbredep op Richard toe laar bleef zg staan Een lach die u werelgk aan den akeligen lach van een waaninnige had doen denken verbrak de ont lettende stilte Hij riep zjj uit hü is e moordenaar I Er kwam een weinig loed op haar lippen en thans eerst zonk zg geheel bewusteloos ineen Richard stond sprakeloos onder t gewicht van die ongehoorde beschuldiging Er liep èen dof gemor onder de menigte en er waren er zelfs il diu hem wilden vastgrgpen Terug schurken I rirp Olatbeck uit indelük alles begrijpend terwijl tijj zgn dubbelloops jachtgeweer van den schouder rukte Den eersten den besten die mij te lia komt schiet ik overhoop I Bedaar mannen bedaart vermande de houtvester tusschen beiden komend en daaiop nagenoeg smeekend tot Richard Baron wiJt bet aan de namelooze moedersmart en ergeej dat geheel ondoordachte woord 1 Niemand tar wereld heeft het recbt manqen loo voegde ook de predikant er btj om een zoo maar uit de lucht gegrepen heachuldiglng een ander menach naar het boofd te slingeren dos ook de baronesse on Qlatbfck nletl Kaar die arme diep in dien zin dat elke der bepalingen op zichzelve voor een rechtsgeleerden lezer meer dan gewone moeilijkheid zou opleveren daarvan heeft de Eerste Kamer wel het tegendeel bewezen maar ook een rechtsgeleerde kan hoe ernstig hij de wet moge bestudeeren zich moeilijk op de hoogte stellen van haren inhoud liet geheugen wordt niet ondersteund wijl do bijzondere wetsbepalingen niet de toepassing zijn van logische billijke op zedelijke regelen gegronde beginselen Welk een zotteklap I i men geneigd uitteroepen bij het kennis nemen van zulk een bestrijding Was dan da heer Drukker waren dan de Ministers van Justitie waren ook de Tweede Kamerleden die een voorname rol in de discussies over het ontwerp hebben gespeeld niet volkomen op de hoogte van den inbond ervan En aan den anderen kant vinden de heeren soms de bepalingen b v van het burenrecht in ons B W zooveel logischer en gemakkelijker te memoriseeren Juist omdat het ontwerp zich nauw aansluit bij bestaande gebruiken en heerschende opvattingen instede van doctrinair uit óén beginsel consequenties te deduceeren bevat liet vele niet rechtstreeks met elkaar verband houdende voorschriften zonder echter daarom onlogisch of onbillijk te worden Gaarne nemen wij aan dat deze regelen indruischen tegen de beginselen van logica en van billijkheid der beoordeelaars Doch in zoo n geval is natuurlijk tweeCrlei mogelijk óf de beginselen van het ontwerp deugen niet 6f de fout ligt l ij de bestrijders En dat dit laatste inderdaad het geval is blijkt uit de gezochte wijze waarop zij tegen het ontwerp ageeren Wilden wij dit in den breede ontwikkelen wij zouden de ruimte van een dagbladartikel overschrijden Thans slechts enkele staaltjes nog Men komt op tegen de scheiding op enkele punten van het ontwerp tusschen de arbeiders met huoger of lager loon dan f 4 per dag gemaakt Het cijfer wordt zuiver willekeurig geacht Men had evengoed f 3 of f 5 kunnen ne ongelukkige vrouw wns door haiir Kmart zoodanig overweldigd dat ze nii l mi er wisi wat 28 deed dat zg gesproki n hei fl ali in waanzin I Baron ik bid o roki n bet liaar niet toe Richard stond er roerloos by Zuo ver was t al gekomen met lipm niet alleen dat men t had durven wagen hem Ie besclioldlgen van een kindermoord maar o k dat er onder de nn oschen die hem toch ullemna van nabg kunden reeds dadeiyk i en gruot aantal was geweest dat t gezegde bad g lüofd Bewusteloos was Clarixse thuis gebracht De dokter en de predikant zalen btJ haar Du houtvester doorzocht m t z jn mannen bu ch en park de vl Bchers waren b gunnnn om met baggorloestellen het mefrtjc tol op i den bodem toe van nieuw af aan te onderzoeken en Bichard keerde stilzwijgend en nadenkend naar Krieme lerog Do drukkende warmte van dien Angustuiavond deed hem bet kooilsachtigbrandendvoorhoofd parelen maar ondanks dat gingen bem allerlei beeiJfHringen door het brein groote en grootsche berekeningen Al en itoe straalde het gelaat van een schier demo niacbeo lacb IVtrdt rervigd