Goudsche Courant, maandag 14 januari 1907

men Nitunrlijk D t praatje kennen we Elke grens beeft nu eenmaal lets wille1 keurig Maar de loongrens van f 4 1 d i f 1200 per jaar geeft dunkt ons heel aardig aan waar da economi1 Bche zelfstandigheid van den arbeider 1 eenigszina tot uiting begint te komen 1 Doch wat stellen nu de bediller van 1 een loongrens daarvoor in de plaats I 1 Zij ha4den willen zien onderscheiden I tasseben a de arbeiders in fabrieks en 1 handfrerksnijverheid ook de inwoneuden 1 i de dienstboden c alle overige in I loondienst zijnde personen behalve direc1 teuren van de naamlooze vennootschappen 1 en dergelijke die feitelijk als werkgevers t ftingeeren 1 En dan volgt letterlijk Voor zoover 1 het onmogelijk mocht blijken bet onder1 scheid tusscben de eerste en de laatste i categorie voldoende te omschreven had 1 men ter beslissing van grensgescliillen i Ae verschil in loonbedrag als maatstaf 1 der schifting kunnen behouden Kn iets verder lezen we dat de be zwaren het gemakkelijkst te ondervangen 1 zouden zgn door te bepalen dat allen 1 i ier vast als minimum gegarandeerd 1 loon minder dan f 1200 per jaar be1 draagt tot de eerste categorie Torden I gerekend 1 Ziedaar een staaltje van de logica bij 1 de bestrijding van het ontwerp gebezigd 1 En nu een paar voorbeelden van ge1 pochte kritiek op onderdeden 1 lo De opmerking werd gemaakt dat in brouwerijen branderijen enz aan de daarbij werkzaam zijnde arbeiders geI bruik van eene hoeveelheid van den drank 1 welke in de fabriek wordt bereid wordt 1 toegestaan Zal dit nu tengevolge van de 1 uitsluiting van de alcoholhoudenden drank I sub 4o van art lC37j niet meer ge1 oorloofd zijn Is aan dergelijke contrac ten gedacht Dit is eenvoudig vragen naar den bekenden weg Juist met het I oog op dergelijke coutrncten is alcoholI houdende drank als toonbestandcel uitge1 iloten I 2o Art 1638 bevat het verbod van j afwijking van plaatselijk gebruik ten aan1 zien van voldoening aan de verplichting I tot verschaffiing van inwoning ko t en 1 andere ievensbenuodigdhedcn Hieromtrent 1 heet het 1 Het hier uitgesproken verbod kan I vreemden gevolgen hebben Een vegetariër 1 zal nu niet wettig kunnen bedingen dat 1 zijn huisbediende of dienstbode met vege1 tarischc voeding genoegen neme Hij mag 1 niet van den eenmaal bestaanden levensstandaard afwijken Ook waar beide partijen I Tegetariers zijn zullen zij niet wettig I zoodanig beding mogen maken Dit 1 is pure sophisterij Het plaatselijk gebruik I brengt juist mede dat de inwonende 1 dienstbode zich heeft te onderwerpen aan I het soort kost dat haar verstrekt wordt zij moot mede eten wat de pot schaft I zoo niet minder nog Voor misbruiken op dit gebied waken 1 de woorden mits overeenkomstig de verl eischten van gezondheid en zedelijkheid 1 in art 1638 3o Volgens art 1039ii is nietig de 1 beperking van de bevoegdheid tot opzegging bij dienstbetrekkingen voor langer I dan 5 jaar of voor het leven De op1 merking werd gemaakt dat de predikanten 1 en geestelijken voor hun leven aan den 1 kerkedienst worden verbonden Behooren I de geestelijke en predikanten onder deze 1 wet dan is de hier gestelde nietigheid 1 in positieven stryd met kerkelijke voorI schriften De hceren die dit neerschreven 1 bedoelden zeker dan zijn die kerkelijke voorschriften in positieven str d met de I wet Trouwens ttn van beiden 6f de 1 aanstelling voor het leven van de geesteI l jkep bindt alleen de Kerk maar dan is r geen strijd tusschen dit artikel en de 1 bedoelde kerkelgke voorschriften t if zg I bindt ook de geestelgken maar dan is 1 reeds thans xoodanig voorschrift in posi1 tieven stryd met artikel 2 van ons Bur1 geriyk Wetboek luidende slaverng en 1 alle andere persoonlijke dienstbaarheden ran welktit aard of onder welke benamina 1 ook bekend mrden in het Bijk nietgtduld I Mmt gtnotg M o beeft Uer b kbMr te doen met een reactionair conservatieve oppositie welk een aanleiding zoekt om een ontwerp te doen vallen hetwelk onbewimpeld erkent dat de arbeider thans in menig opzicht als economisch zwakkere bij het afsluiten der arbeidsovereenkomst aan t kortste eindje trekt en daaraan een einde wenscht te maken Daartegen zet men zich nu schrap Krachtiger bewijs voor het gevaar schuilend in de tegenwoordige wijze van samenstelling der Eerste Kamer is zelden geleverd Mocht zij den euvelen moed hebben deze wetsvoordracht te verwerpen dan heeft zij zedelijk haar doodvonnis geteekend De voosheid van haar critiek heeft inmiddels de verdiensten van bet wetsontwerp in des te helderder licht gesteld Uultvnlandscü Uverzicbl Uit een olflcienze medodeeling blijkt dat de regeering het voorshands niet oirbaar acht de Prniaischen Landdag tot een strgdyerk te makeo voor de tegengestelde meeningen die de politieke toestand in het rijk in het leven heelt geroepen Zij wenacht dat de beraadslagingen tot na de verkiezing beperkt zullen biyven tot de droge cglers van de begrooting lu deze omstaudighef en is het niet waarschijnlijk dat van de regeeringstalel zooals eerst verwacht werd gr90te staatkundige redevoeringen zullen gehouden worden om op do verkiezing voor den Rijksdag invloed te oelenen Het aantal stakende schoolkinderen in de provincie Posen is nu van 48 000 tot 39 000 gedaald De beweging schijnt dus langzaam aan het lawen te z n De Pruisische overheid heeft de volgende middelen tegen de beweging te baat genomen zwaardere belasting van de weerspannige bevolking door het aanstellen van meer onderwijzers op koeten van de gemeentekas intrekking van de staatstoelagen voor bet onderwijs schoolarrest en bestratflng van stakende schoolkinderen in de hoogste klassen door hen te dwingen ook na den scboolplichtigen leeltijd het onderwijs te blijven volgen Kn verder weet men dat alle aanmoediging van de beweging in woord en geschrift door de rechtbanken streng gestraft wordt Er heerst een ware infloenzaepideuiie in ItaliS öiolitti en Tittoni zijn er allebei kwaad aan toe graal Nigra blijlt betzeltde Er zijn verscheiden kardinalen bedlegerig o a de kardinalen Uartinelli en Msthien kardinaal Nocella s toestand zou hopeloos zjjn ïot de slachtollars behoort ook Eleonora Daso die men voorzichtig per auto uit Genua waar het ruw en guur weer is uaarNervi heelt gebracht San Bemo was te ver Het verhaal dat te Sofia biJ de opstootjes tusschen de spoorwegstakers en de troepen het Servische gezantschap met stoenen gebombardeerd en de Servische vlag afgerukt en verbrand zou zi n welk bericht geheel gelogen blijkt dit verhaal was Woensdagavond in alle kolSehuizen te Belgrado rondgestrooid terwyi er wegens het Kerstfeest geen kranten waren om bet te logenstraffen Maar succes had het niet bet Bnlgaarsche agentschap bleet tenminste van eUto vijandige betooging verschoond De correspondent van de Temps die Woensdagavond te Belgrado is aangekomen seint dat het er toen niets op geleek dat er 100 dadelgk een hall militaire hall hurt erlijke staatsgreep moest plaats hebben De hoogten bij Belgrado waren verlicht en de stad zag er zoo rroolgk en vreedzaam uit aan den vooravond van het Kerstfeest als men maar wenschen kon De NoorWeegsche Storthing is na een langdarlg reces weder bijeengekomen voor een belangrijke zitting Want op de agenda staan tal van ontwerpen die het kabioetMichelsen in gereedheid heeft gebracht Daaronder behoort in de eerste plaats de wet tot ultbrei ling van het spoorwegnet die voornamelijk strekken moet om het middelste gedeelte van Noorwegen betere verkeersvoorwaarden te geven en een exploitatie van de tot nog toe steeds ongebruikte natunrlilke rükdommen mogelijk te maken De regeering segt in de toelichting dat zij daarbij vooral rekent op de hulp van buitenlandscho kapitaal en ijj voegt daaraan toe dat de voorloopige regeling voor het etploreeren v n watervallen bosachen en mijnen door bnitenlandsche ondernemingen dit jaar opnlenw lal worden behandeld en deflgitlet lal worden raatgeiteld Voor de nltbreiding ran de welvurt en de lodutrie in Nsorwigu t o dtie w Uw Tan groote beteekenia De regeering voortgaande in de richting door de Noorweegsche handelspolitiek reeds jarenlang gevolgd stelt ook voor de vermindering der invoerrechten op suiker Dit voorstel heeft aanleiding gegeven tot een pennestrüd over de vraag of het niet wenscheljjk zou zjjn voor Noorwegen de geheele tolpolitiek te herzien en een protectionistische richting in te slaan F Het denkbeeld zal echter waarschijolgk by de Kamer niet veel instemming vinden Een derde reeks voorstellen heeft betrek king op de landstaal Er is sedert eenigen tyd een beweging in Noorwegen om de Landsmaal een uit Noorweegsch dialect gevormde taal officieel gelgk te stellen met de DeenschNoorsche taal Die beweging heeft tot dusver weinig resultaat opgeleverd Doch in den nieuwen Sforthing zgn de aanhangers van de Landsmaal sterk vertegenwoordigd en van hun tyde zal thans een poging ondernomen worden om de volkstaal een grootere plaats te geven bg het schoolonderwgs dan er tot dnsrer in Noorwegen voor werd ingeruimd De nieuwe encycliek geelt behalve een veroordeeling der jongste wet op den eercdienst voornameiyk den algemeenen raad aan de katholieken om vast aaneengesloten te zgn zy bevat verder punt voor punt een weerlegging van de argumenten der regeering zij voorspelt moeilgke dagen maar verwerpt met verontwaardiging de gedachte dat de Kerk de vervolging zou wenschen De nieuwe wet zegt de aseiyke brief organiseert de anarchie en een vererge ing vau de scheidittgswet En wy kunnen aar dos slechts verwerpen wat ons betreft wy hebben evenals ieder andere Paus zou hebben gedaan onzen plicht v ilbracht wg wachten de uitspraak der hisiorie af Wat deze encycliek niet geeft is een richtsnoer voor de te volgen gedrsgslgn door de geeatelgkheld Over een paar dagen vergaderen by Pargs de Fransehe bisschoppen over deze quaestie De Débat3 en de Temps betreuren deze afwezigheid van een practischen raad De Oostenrgksche regeering heeft dank zg het flinke optreden van minister Von Beek een belaogrgk voordeel behaald De Kamer van Afgevaardigden heeft in twee zittingen de wet tot vaststelling der sferkte van het Heerenhuis in het Latgn lieveude Oostenrgksche parlementaire spraakgebruik numerus clausas genoemd aaigeoomen Daar deze wet reeds door het Heerenhuis by de behandeling der kieswet was aangenomen kan dit Huis thans de geheele kiesrechtregeling goedkeuren zoodat zy nog voor 15 Januari kan worden afgekondigd Minister Von Beek wenschte het land geluk met de aanneming van deze wet die hy de sluitsteen van de kiesrecht hervorming noemde De woorden door den keizer verleden jaar hy de ontvangst der leden van den Rgksraad gesproken In Oostonrgk zullen geen verkiezingen volgens de oude kieswet meer plaats hebben zyo door dit besluit van de Kamer vervuld De nieuwe verkiezingen zullen gehouden worden volgens de nieuwe wet die het algemeene geiyke en directe kiesrecht in Oostenryk invoert De Kamer is onmiddellgk begonnen met de behandeling van de wet waarin de vrijheid van stemmen wordt gewaarborgd Ook deze wet is een aanvulling van de kieswet en de regeeriog hoopt zeer haar door de Kamer spoedig aangenomen te zien opdat zg ook bg de aanstaande verkiezingen zal knunen worden toegepast Rusland staat voor de verkiezing van de tweede Doema Binnen enkele dagen moeten de kiescolleges byeenkomen om de kiesmannen aan te wyzen die aanwyzing moet op 25 Januari geëindigd zgn en op 8 Februari moeten de kiesmannen in de districts hoofdplaatsen aanwezig zyn om den volgenden dag de Doemaleden te kiezen Door dit ingewikkelde stelsel van verkiezing en door een herziening der kiezerslgsten waarby aan duizenden kiezers het kiesrecht ontnomen werd poogt de Regeering de krasse oppositie van de eerste Doema te voorkomen Haar in haar zorg om zooveel mcgeiyk de linkerpartgen te weren gaat zy nog verder Zy verbood byéenkomsten van de K D party en tracht elke verklazings agitatie onmogelyk te maken behalve die van den Bond der Russische mannen en van den Bond van 17 30 October ds twee conservatieve veriienigingen die ly haar stenn heeft toegezegd ZeUa de Bond voor vreedzame bervordilng wier hoofd prins Troebetzkoi staat kan niet op dien steun der regeering rekenen vreedzame hervorning scbynt der Rosaisehe regeering nog te revelntionair Belangrijk voor Qouda Er bestaat iets opens en oprechia in hei woord van een buur dat altgd indruk maakt op de Oonwenaars Zulk een eerijfk bewys wordt elke week gegeven in onze lokale pers Wit kan meer overtuigende kraeht voor T hebben Hejuffreuw C v d Steen wonende Uasellaan 614 te Oouda meldt ons Vanaf het oogenblik dat ik met Foster s Rugpg Nieren Pillen begonnen ben is het mg mogen gelukken verlichting te bekomen in mgn nierziekte waarmede ik reeds vier jaren aangedaan was Steeds had ik een hevige pjjn in den ruj en in de borst en veel hoofd pyn gepaard met duizelingen Myn slaap schonk my geett rust en immer was ik ver moeid en afgemat vooral s morgens bg het opstaan De urine was steeds vuil en troebel en bevatte een groote percentage vaste stoffen Mgn handen waren veelal dik opger zwollen evenals mgn voeten en niet tegen staande ik reeds verschillende malen hiervoor behandeld was had ik hierbg weinig of geen baat gevonden Ik was werkelgk ten einde raad toen men my wees op Uw pillen myn verwooderidg en bigdschap kan ik U moeiiyk beschryven toen ik reeds nt het gebruik van één doosje mg aaninerkeiyk beter gevoelde Al de verschgnselen myner ziekte verdwenen uccessierelgk en hoewel ik op het oogenblik nog niet volkomen hersteld ben gevoel ik my toch beter dan voor jaren het geval was Ik zal thauH nog een poosje met Uw v oortreffelgk geneesmiddel doorgaan en zal het my een plicht achten om dit aan eventueele nieriydera aan t bevelen Ik oodergeteekende verklaar dat het boven staande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wyze die U goeddunkt Hebt gg ooit getwyfeld dat Uw nieren de oorzaak Uwer ziekte waren Hebt gU pgn in den rug in het hoofd of in de leden r Lydt gy aan rhenmatiek zwakte van het hart of waterzucht P Is Uw urineloozing te weinig of te veelvuldig en ia Uw water vermengd met steen of bezinksel F Oevoell gy U immer vermoeid terneergeslagen en prikkelbaar f Denk er eens over na Verzeker U dat men U de échte Foster s Rugpyn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw v d Steen gehad heeft Zg zgn te Oouda verkrggbaar bg de Hoeren Wolff en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel F 1 76 voor één of F 10 voor zea doozeu Verspreide Berichten FaiNKBUK De Donderdag gehouden ministerraad heeft den minister van justitie opgedragen een voorstel bg de Kamer in te dienen om de bepalingen te schrappen in de strafwet welke lieden die tot staking aansporen hetzy door bedreiging geweld of valsohe voorspiegelingen strafbaar stellen en andere bepalingen die het recht van staking van de vakvereenigingen beperken In Fougéres is staking la schoenfabrieken de toestand is er zeer gespannen Op kosten van het ministerie van binnenl zaken zgn nu 65 kinderen van stakers naar Parys gebracht waar zy tot het einde der slaking een onderkomen zullen vinden Voor de derde maal is de juffrouw dia huurkoetsier wil worden in Pargs gezakt bg het examen DCITSOHLIKD De Vossische Zeitung verneemt dat Duitschland Oostenryk en Italië besloten hebben in alle vraagstukken op de tweedeHaagsclie vredesconlerentie dezelfde houding aan te nepien opdat voorkomen worde wat op de voorgaande Is gebeurd Svkvn De koning heeft het decreet geteeklend waarbü vier gedelegeerden worden benoemd voor de conferentie in Den Haag De vertegenwoordigers van Spanje op deze oonierentie zullen zgn de heeran Horet Dato Maria de Labra Rafaela da Urenai De ministerraad besloot op korten tensjfa bg de Kamer een wetsontwerp in te dienen ter onderdrukking van anarchistische prspaganda Ruaiijm De H Synode beveelt den geesteiyken aan aan de verkiezingsvoorbereidiDg mede te werken en er by de godsdienstoefeningen op te wyzea wat het werk is van goddelooie agitatoren en van de slechte eerste doema In elk geval moeten alleen regeeringseaididaten ondenteund warden Drie generaals hebben Koaropatkine uitgedaagd tot een duel omdat i j in ijn boek over den oorlog beleedlgd zyn De onderhandelingen over aan handeltrardrag toaschen Rusland en Japan heeten b a t t MO go 4 Inde geroerd Utabba Arasi Volgens de Times lal de nieuwe grondwet voor Transvaal 12 Januari worden afgekondigd waardoor de betrekking ran lait gonvarneur rervalt en lord Selborne als gouverneur zal worden beiedigd De slotkiezerslgst wordt de volgende week bekend gemaakt Sn de verkiezingen zullen waarsebynijfk in het eind van Februari plaaU hebben BINNENLAND Men meldt uit Bde Gisteravond is hier vergaderd door afgevaardigden ran liberale kiesvereenigingen in hel district Besloten werd voor de vacature Tweede Kamer candidaat te stellen mr P Tydeman Bloemendaal die hier ook in 1905 candidaat was Gemengde Berichten Onaangename vergissing Men schrgft uit Oosterbeek aan de N A Ct Onze gemeente was gisteren in rep en roer door een der bladen werd per bulletin bekend gemaakt dat tot burgemeester van Renkim was benoemd onze vroegere dorpsgenoot jhr mr ridder Van Rippard thans te Purraarend Qroote opgewondenheid Vrienden bekenden vroegere en toekomstige leveranciers alles vloog naar posten telegraafkantoor om den benoemde geluk te wenschen die erg verbaasd zal zyn geweest over zoovele biykeo van belangstelling in een benoeming welke niet heeft plaats gehad Desertie uit Veenhuizen In aansluiting met het bericht aangaande deze aangelegenheid meldt een lezer van L en V het volgende Eenige jaren geleden was ik in de gelegenheid onder geleide van een der hoofd ambtenaren van een dier gestichten die inrichting te bezoeken Teruggekomen van onzen tocht vroeg ik den ambtenaar of hy die reeds een 20tal jaren daar in dienst wal nog al gunstige resnltaten gezien had van deze verpleging Zyn antwoord luidde zeer ongunstig alleen maakte hg een uitzondering voor de ontvluchten Wie gewoon ontslagen werd kwam in den regel na korteren of langoren tgd terug als veroordeelde paar die met goed gevolg ontvlucht waren zag men nooit weer Deze medodeeling buiten de offieieele rapporten werpt een niet oneigenaardig licht op de resultaten der Bykswerkinrichtingen en op de beteekenis der desertie aldaar De Steenweg te Utrecht werd Gisteren nacht omstreeks 12 uur in rep en roer f ebracht door een man en een vrouw die Igkbaar met elkaar oaeenigheid hadden en van de eerstgenoemde door het lossen van 5 revolverschoten aan zgn gevoelens lucht gaf In een oogwenk was de onverlaat gegrepen en naar het hoofdbureau van politie gebracht Hy bleek te zgn een 23 jarig gewezen OostIndisch militair Ook zgn slachtoffer thans verblgf hondende by een familie in de Van der Takstraat werd naar het hoofdbureau overgebracht Van de vyf schoten hadden drie doel getroffen Zg had twee kwetsuren aan den rug en een an het hoofd Gelukkig constateerde de in allergl geroepen politiegeneesheer dat de verwondingen geen ernstig karakter hadden Edele doelen waren niet getroffen en geen der kogels had zich een weg in het lichaam kannen banen Uit de wederzgdsche verklaringen kwam de toedracht der zaak weldra aan het licht De twee waren gehuwd en hadden aanvankeiyk samen gewoond Van lieverlede verminderden echter de goede verstandhouding en de onderlinge harmonie en het einde hiervan was dat de vrouw haar biezen pakte en elders een goed heenkomen zocht zy had echter buiten den waard of in dit geval buiten haar man gerekend Deze was hoewel hg zyn plichten van liefhebbend echtgenoot op schandeiyke wgze verzaakt had hierover volstrekt niet gesticht Hy smeekte en dreigde en verlangde dat zg in de echtelgke woning terug zou keeren Alles was echter tevergeefs Oiiteravond wilde hg een laatste poging aanwenden Daartoe wachtte hg op de Mariaplaata den afloop af van de gezellige byeeokomst van geheelonthouders In het gebouw voor K en W waarby ook itjn rroaw tegenwoordig was Toen hy haar eindelijk in het vizier kreeg begon het gebid en geimeek en gedreig opnleiw De eenmaal rerstooten vrouw bleef echter onrerwnrwbaar en weigerde elke toenadering Hierop gebeurde het rreeselgke en weerklonken plotieUng de ryf snel op elkaar Tolgende schoten die als door een wonder geea aoodlotUge gerolgen gehad hebben ü D In Friesland det man reeds tal ran leenweriken op de weilanden Dinsdagavond brak aan de gemeente gasfabriek te Bergen op Zoom een werkstaking uit onder de stokers Sedert geruimen tyd kon men aan het gas licht bemerken dat het fabricaat niet zoo dengdelgk was als men dit gewoon was Oneenigheden omtrent het uitbetalen van het z g staangeld met Nieuwjaar was hiervan blgkbaar oorzaak De toeleg der stakers was de stad des avonds in het duister te zetten Nadat zy den directeur hunne eischen hadden blootgelegd die deze niet kon inwilligen verlieten zy zingende de fabriek Onmiddeliyk werd alles gedaan om de verlichting gaande te houden hetwelk gelukte De stakers zgn ontslagen en door anderen vervangen a Tel Men meldt uit Leiden Een 13 jarige knaap uit Oegstgeest die te Leiden school gaat zat gistermiddag in de Noordwyksche tram on sprong volgens sommigen aan den Stationsweg voorZomerzorg er uit of werd zooals ook werd verteld door andere knapen al stoeiend eraf gedrongen met het ongelukkig gevolg in leder geval dat hg onder de tram kwam en een volgende wagen over een zgner boenen reed dat daardoor zoo erg gekneusd werd dat het in het Academisch Ziekenhuie waarheen de jongen werd vervoerd boven de knie moest worden afgezet Aan den heer Oolson in Qinneken algemeen als de wonderdokter beroemd is naar men zich herinneren zal eenigen tyd geleden een bnitenlandsche ridderorde verleend Naar aanleiding dat deze orde verleend was aan den heer Colson als geneeiheer meende de Bredasche Courant te moeten opmerken dat het praedicaat geneesheer een onwettige den heer Colson niet toekomende titel was Dezer dagen nu heeft de heer C naar L en V meldt van het ministerie van boitenlaudscbe zaken een scbrgven ontvangen vragende te willen overzenden de bescheiden op welken grond hy zich dezen titel aanmatigde Naar het blad verneemt heeft de heer C zich beroepende op een indertyd in 1880 door den Hoogen Raad gewezen arrest waarby alleen de Natuur als genezende wordt aangenomen en de medicus niets anders is dan een aan de Nituur te hulp komende kracht geen plan op deze vraag te antwoorden Te Dahlhansen aan de Roer is de spoorwegtelegrafist Haverkam vader van vgt kinderen Donderdag toen het juist zyn jaaidag was door een sneltrein overreden en gedood Van den beroemden impressario Maurice Orau die plotseling verdwenen is weet niemand met eenige zekerheid iets af Men zegt dat Orau gernioeerd is geworden door de afscbeidaconcerten van Adeline Patti Hij moest immers de diva voor elk concert vyfentwintigduizend francs betalen en het is on uitgekomen dat de ontvangsten dier concerten niet eens voldoende geweest zyn om de kleinere onkosten te dekken Donderdag is het laatste slachtoffer van den aanslag op het Spaansche koniogHpaar Aleja Callegb in het gasthuis te Madrid overleden Zg werd zwaar gekwetst door een scherf van de bom en heeft jeven maanden in het gnthttis gelegen Te Erkenschwik by Faderborn raakte een vrouw van 47 jaar verliefd op een flink uit de kluiten gewassen jongen van 16 jaaren zy wist hem er toe over te halen dathy zyn geboorte acte ging vervalschen en Ich met haar liet trouwen De iongen dienn doorging voor iemand van 22 aar liet zich vervolgens door zgn zoovee oudereechtvrieodien tot diefstal verleiden Hy werd gesnapt en toen kwam ook al al gauw de vervalsching van zyn geboorte acte aan het licht De rechtbank te Paderborn heeft nn den man tot twee en de vrouw tot negen maanden gevangenisstraf veroordeeld Later volgt de ongeldigverklariog van het huwelyk Uit de stKdjes aan beide zyden van het Christianiafjord komen berichten dat men in den nacht van Woensdag op Donderdag tameiyk sterke aardschokken heeft gevoeld Te Frederiksstad nam men een zwakkeren schok waar om kwart over twaalven en een sterkeren om halftwee Ook te Jekaterlnenbnrg in Rusland werden Donderdagmorgen 2 zwakke aardaehokken waargenomen Schade werd daardoor nergens aangericht Stadsnieuws QOUDA 12 Januari 1907 Aan de Raadsleden is het volgende ingekomen stuk toegezonden Oouda 12 Januari 1907 Ter benoeming van eene onderwyzeres aan da 2e Burgerschool voor meisjes ter voorziening in de vacature ontstaan wegens het aan Mej E Schaiy op haar verzoek verieend eervol ontslag hebben wy de eer in overleg met den heer Arrondissemeots Schoolopzieuer na ingewonnen bericht van het Hoofd dor belrokken school voor te dragen I Mej J T DE GAST te Wyk Maastricht II Mej A A 8 HOUWINö te Wieringerwaard in Mej W M VAN DER MADE te Wadenogen Overeenkomstig het bepaalde by art 29 der Wet op het Lager Onderwys leggen wy bet advies van den Schoolopziener en het bericht van het Hoofd der School hierby over De penningmeester van Armenzorg mocht nog voor de wed Wout ontvangen f 1 van N N en f 0 25 van N N door bemiddeling van T V d H Door de rechtbank te Rotterdam is het faillissement uitgesproken van P O den Broeder winkelier in üeldersche waren Boter en Kaas Zeagesiraat 42 Oouda curator mr M M Schim van der Loeff aldaar In de gisteren te Utrecht gehouden openbare terechtzitting van de Centrale Raad van Beroep had de uitspraak plaats in de volgende zaak Hooger beroep van C F v de O te Waddinxveen tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht houdende niet ontvankelgkverklaring van zyn beroep tegen de beslissing van de Rgksverzekeringsbank waarby hem de aangevraagde schadeloosstelling ter zake van een ongeval niet is toegekend wyi zgn lyden blgkbaar niet het gevolg is geweest van een ongeval De Raad overwoog dat de vordering eene tgdelyke uitkeering betrof en van beslissingen te dier zake geen beroep is jegelaten De Centrale Baad bevestigde de uitspraak Oddxbkbrk 1 D IJsEL 7 Jsu Tot opneming der waarde van mobilair ten behoeve van de personeele belasting voor 1907 zyn voor deze gemeente benoemd de deskundigen M Binnendgk en I J Booneur te Oouda Tot vaststelling van de huurwaarde der perceelen zgn door den directeur der directe belastingen aangewezen de hoeren P Formgoe inspecteur en F van Eekelen kommies 2a kl te Oooda KaoiPEH i D IJssi 9 Jan Als deskundigen voor de opneming der waarde van mobilair ten behoeve der personeele belasting zyn voor deze gemeente benoemd de heeren M Binnendgk en I J Booneur beiden woueode te Oouda OcDaWATïE 10 Jan Tot schatten voor het mobilair alhier zyo benoemd de hoeren M Binnendyk en 1 J Booneur te Oouda HAASTEBOffT 8 Jan In do hedenavond gehouden vergadering der leden van de winkeliersvereenigiog Onderling Belang welke goed bezocht was werden twee nieuwe leden toegelaten waarna besloten werd de vereeniging te noemen Vereeoigiog van Handel en Ngverheld De voorzitter bracht een kort verslag nitover de vergadering der W V te Gouda Algemeen vonden de leden het verklesiyker een zelfstacdig Bureai van Invordering saam te stellen en werd het bestoor opgedragen op de eerstvolgende vergadering een volledig ontf erp ter tafel te brengen Wegens de groote toename van het ledental was uitbreiding van het bestuur alleszins noodzakeiyk zoodat vier nieuwe leden aan het bestuur werden toegevoegd Het bestuur bestaat thans nlt de hoeren W J van Dam Ie voorz J Bot 2e voorz H r d Berg Ie sec M Bakker 2e sec A a Ewyk Ie penniogm H J v Niekerk 2e penn en Th Jansen commissaris Ongetwgfeld zullen weldra alle neringdoenden en vaklieden van Haastrecht lid zgn van de vereeniging Handel en Ngverheld ÏËUES VM EOTTERDAM L K H K WOENSDAG 2 JAN Staateleentmen PoBTOsAi Oblig 8e Serie fr 060 3 69 Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 BcsuJtD Iwang Dombr Obli g tl i i 6 Azii Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLBMBU Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepii L 100 IV 24 HgpoUuek Banien Pandb idem idem 4 99 Pandb Botterd Hypb 4 lOI Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Papdb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederi Byp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoormgteeningen Italib Oblig Zuid Italiaansche Spw My A 367 PremieUeningen buLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 GROOTE JAARLIJKSCUK OPItULVING ALLE Costumes Mantels Rokken Blousen Zyden en Japonstoffen benevens W tte Katoenen eo Linnen lifüi x d tr i r e r Aanbevelend Burgeril ke stand GEBOREN 10 Jan Maria ouders A de Boom en A van Loon 11 Franclna ouders J C de Beun en M Teeuwen OVERLEDEN 9 Jan A A van der Want 63 j 10 T de Hoop wed D van der Pool 84 j ONDERTROUWD 11 Jin A G de Wolf te Purmerend en H C M de Groot C de Jong en J 8 Rynboot ML van den Berg en E J T vaJ Hensen van Uningen P Gravesleün en G M Kasbergen J van der Velden en C Wriiafland aüvi rti tiï s KOSTELOOS FailllMemeiil By vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam in dato 11 JANUARI 1907 is het faillissement van C H M MARTRON gescheiden vrouw van J Bonnenr verpleegster wonende te Gonoi opgeheuen De Curator Mb M H SCHIM VAK DER LOEFF GODDi 12 Januari 1907 Eobta Oude Jeoever Mghtcap P HOPPE Verkrygbaar by PEETER8 Jz lél mf ttkil tmttrmd Zenuw en Maajrlijders ordi lit ovartniging als een werkelgke hulp In den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart or11 d t boekje franco per post toegeionden door BLOKFOBI B BoeUun Za tt ommel