Goudsche Courant, dinsdag 15 januari 1907

Dinsdag 15 Januari 1007 45ste Jaargang No 10233 fiOüMlHE COHMT iMeuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstrekeik TdefMi II ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 3 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendna plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telcloi B o De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks mei uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per jfost ƒ 1 70 Alzonderlijke Nominers VIJF CENTEN i Verkrijgbaar in flesschen SO ets 75 et en f l iS iJ H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKÜBt r AD RICHTER ék Co Rotterdam Te GouDx b C LDGSR Apotheker Harkt sn bt WOLFF Co Weathtven 118 Nolaris N l CAIBIII W ItOOTII TE GOUDA zal in het openbaar om esDtsot geld rerkoopen I Op DINSDAG 15 en WOENSDAG 16 JANUARI 1907 s morgen 10 uur in de Sociëteit DE RÉDNIK aan de Oostbaventa 3oadi Twu nette zeer goed onderbonden Inboedels bestaande nit SALON AMEUBLEMENTEN waaronder zes antieke stoelen en fantenil twee pianino s etc Voorts Slanpkadier amenblementen Beden Taiellinnen Vloerkieedeo Kristal Poreelein o a een zeer groeten OadBlanw Poreeleinen Scbotell 3 Schilderstukken wairschfjnlgk copieSo naar Rnbens voorst 3 Oostersche Wijzen Glas en Aardewerk waaronder twee Eelserviezen enz Verder een belangrijke hoeveelheid Wgn Boeken en eeo groote party Goud Zilver en Juweeleo Ta bezichtigen ZATERDAG 12 JANUARI tegen betaling eon O I en MAANDAG U JANUARI telkens van O tot iü en ü tot 4 aren ilet Goud Zilver en de Jaweeten znlien worden verkocht Diosdagmiddags 2 nnr de Boeken en Wtjn Dinsdagsavonds 7 nnr JCn in plaalt van Vrijd ig 18 Januari a II op DINSDAQ 29 JANUARI 1907 s morgens 10 aar in het bais GOUWE C 17S en daarna aan de WAOHTELSTRAAT F 228 Diverse roerende goederen als Haarden Kachels Kantoormenbelen 3 Brandkasten waaronder een Mil ler s Gordijnen Gaskronen Bad met Badkachel Tninmeabelen en meer l5aags v66r de verkoopiog te zien van 912 en 2 4 are Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaris en HH Curatoren io het ailliasement der firma Gebr Biezenaar Openbare YerkoöpSg TE GOUDA op MAANDAG 28 JANUARI 1907 des voormiddags te elf nren in de Sociëteit VREDE BEST san da JHarkl ten overstaan van den te Haastrecht geveetigden Notaris J KOEM IX VA No 1 Een zeer gunstig gelegen van vele gemakken voorzien Woon en Winkelliuis waarin sedert vele jaren met goed gevolg de Bro d e Bankelbakkerêmaak wordt uitgeoelend aan de Kleiweg te Gouda wtjk E no 70 Kadaster Sectie B no 27 groot 80 Centiaren Bjl dit perceel worden ook verkocht de Wlnkelopstacd en alle aanwezige Gereedichappen tot de nitoelening der Winkel en Bakkerij beboorende Te aanvaarden by de betaling der kooppenningen En No 2 Een WOONHUIS met EBB en TUIN aan de Boelekade te Gouda wjjk B no 151 Kadaster Sectie A no 1940 groot 1 Are 32 Centiaren Te aanvaarden 1 April 1907 De porceelen ijn te bezichtigen de laatste drie werkdagen vA4r den dag der veiling van 10 tot a Bron en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris J KOEMAN voornoemd HUIS TE HUUR Hcerenhuls Oostbaven it 88 Zes Kamera groote Keuken drooge Keldei Ainke Tuin Voorzien van Gaa en Wattr leiding Te bovragen B 89 Gonda Drnk van A BRINKHAM Zs SPAAR m HIILPBANK gesticht door kei Depirleigeiit GOUDA der Hut ek pplj Tot Nat tu I Algeneei Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat tol Bljsehrljvliig der Reute over 1906 gelegenheid zal bestaan in bet gewoon lokaal der Bank op DINSDAQ 15 WOENSDAG 16 DONDERDAG 17 en VHIJDAG 18 JANUARI 1907 telkens des avonds van 8 tot 9 i uur Alle houders van Hula Spaarbankboekje worden opgeroepen om oii een dezer avonden de rente te doen bijschrijveu daar nalatigheid ia deze bg teragvraag van gelden tot vertraging zou kunnen leiden BBT BEarVVB WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOKIMKMJKK FABHIKHBM Voedert uw Vee met de uuivere niurwe merk Sler en W l uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma Par IJ 71 00 liegen Ooutleti UedailUs Wat een jong meisje behoort te weten Daar zijn dingen waar een jong meisje niet mee noodig heeft maar i der jong meisje behoort te weten wat de Sangainose voor jonge meisjes doet vooral voor haar die bloedarm zijn lijden aan hooldpijn zich zwak moe en lostelooa gevoi len of last hebben van slapeloosheid Mejuffrouw B KLOUWENS van Merlenstraat 77 Den Haag was zulk een jong meisje Zj schrp ons Ik had laat van veel hoofdpijn gevoelde mg dikwijls geheel lusteloos a nachts sliep ik slecht en werd telkens met een schrik wakker Op aanraden van anderen die veel baat bij de Sangainose gevonden hadden ben ik dit middel ook gaan gebruiken Het hooft mg goed geholpen Bjj de derde flesch voelde ik mij al aanmerkelijk beter Ue booldp n was veel minder tn elke nacht aliep ik heerlijk loodai ik verkwikt wakker werd en in ataat waa met opgewektheid mijn werk te en Zie bier eene uit velen Wij kannen U vele zulke dankbiiwigingen laten lezen want tientallen in elke stad van onj vaderland maakteu die ervann Een frissche kleur een heldere oogopslag krachtige spieren ultmnnteni e zenuwen een vrooiyk humeur gaan samen met een goede gezondheid Duizenden hebben zulk een zuiver krachtig bloed aan de Sangainose te danken Neem er de proef eens mede en gU zult zien wat de Sangainose voor ar leren gedaan heeft dat kan zjj voor U doen Prijs p r flacon f 1 60 6 fl 1 8 12 il f 16 Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 108 Den Haa VAN DAM Co Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJGEIIIOIIG voor hoestenden alom verkrggbaar Bcitrijding van Bloedarmoede Bloekauoht Malaria Binncnkoon Algenieene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Oebrek aan eetlust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ dranen buiten op de roode doos mijn naam onder nevenstaande fabrieksmerk Hen lette daarop Z j lijn overal rerkrijgbaaraf 0 75 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen ioicndmg van postwissel k f 0 75 OhemlBOhe Fabriek van H NANNINO den Haag Vraagt overal H lXHS s ilWirsriil t f 1 8 P r llterHesch per llterWesch t 0 70 ADVEETËmËN in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau vao A RKIiMRMiN ZOON Teleplioonnet Gonda Aanjresloten onder Tel No 157 H SCHOEMAKER Rozenkweeker Ridder van Catsweg S 297 ïicÉR Noord BrabaDlsch Schoeneo LaarzeDmagaziJD Ai KLEIWEG E 30 i B tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT T n OVGBSCHOËVEV Sterke S lioollurxeB en Opruimingp vaa restaalen Aanbevelend C SMITS AUe repantiin en aangemeten werk HIP ieti te v rëerem beeft rao l tierêekubUgt is aan ol onder zijne berusting heeft beboorende tot da nalatenschap van den Heer PIETER GOEDEWAAGEN Tz in leven kassier en commissionair in effecten gewoond hebbende en den 17 Jnni 1906 overleden te Amsterdam gelieve daarvan vAór den 1 Februari imi pgaaf heUttfng of nfgifte te doen ten kantore van den Notaria WILLEM JACOBUS i DROOGLEEVER FORTUIJN aan de Gelderscbekade no 11 te Rotterdam Gemeentewerken van Gouda DINSDAG 29 JANUARI 1907 des namiddags ten aVi ure zullen Burgemeester en Wethouders van Gouda trachten aa i te besteden Het bouwen van een Tolgaarderswoning aanhetQoudsclie Rijpad bij Boskoop Inlichtingen dagelijks tuaschen 9 en 10 ure op liet Stadserf waar het bestek met teekening tegen betaling van 50 cent verkrijgbaar is franco per post ad 60 cent Victoria Water icregfelde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon M M V LOOi DUBBELE BUÜET B 13 ïelfn 117 Is t roimst voorzien van GASORNAHENTEN in elke stjjl van de eerste fabrieken teg m concurreerende prijzen Aaiileggcr van Gas Walrr Spreek ULien Kleclriscke geleidliigeii Wie van goed licht houdt wende zich naar het Oouduch FerllcMlng Magatyn daar alles door bekwame fitters verricM wordt Kinderen die laat hebben van zuur geve men s morgens en s avonds een i eierlepeltje ZUURSTROOP het zuur verdwijnt en de kleinen worden rustig Flacons met gebrnikaaanwijzing 35 en 50 cent te Oonda verkrggbaar bjj H L BOUWMEESTER Zeugstraat G DE JONG Cleiwegsteeg J T WIERDELS Karnemelkaloot 522 E H VAN MILD Veerstal C A PALSGRAAF Walesteeg G SCHUITENMAKER Teerstraat Costu me Wer ksters Op bat Atelier van D SAHSOU kannen BEKWAME en AANKOMENDE Toor wwf ffepUatst worden m KB 1 rmrl iiniTf m Wlném Mi v HM tMÉl oMAaMyküi M f Uuitenlandsch Uverzicbt De Franache ministerraad bleek eenstemming te zgn over hot voorstel tot opheffing van de pennanente krijgsraden in vredestijd lie ministerraad keurde vervolgens goed het voorstel tot oplielfing van do compagnieën van discipline Kiribi voor railitai ren die zich schuldig hebben gemaakt aan bepaalde vergrijpon tegen do krijgstucht Dat de Encycliek niet onverwachts heeft gebracht blijkt ten duidolijksto nit do weinige artikelen die er in de pers aan worden gewgd raon wacht op de besluiten die de vergadering vao bisschoppon zal nemen ten opzichte van do organisatie der kerk in de practijk Niemand ziet in do Encycliek een richtsnoer voor deze vergadering slechta Débala merkt op dat voor bisschoppen in den zuchtmoedigen en lijdzamen toon van den panselgken zendbrief io verband met de niet met zooveel woorden veroordeelde aangifte volgens do nieuwe wet een wenk ligt dio behartigd moet worden de Croix drukt er op dat de Pans nn precies heeft gezegd wat do Kerk verlangt als minimum eerbiediging barer hiornrchie onaantastbaarheid barer goederen en vrgtieid De nieuw gekozen president van den Kranschen Sonaat de heer Debost verklaarde bij zijn intreerede dat men er naar moest streven do achting voor de godsdienstige gezindten in overeenstemming te brengen met de definitieve invoering van do neatralitcit van den Staat Do lieer Poincare gaf bij do bespreking der begrooting ziJn afkeuring te kennen over het budget van dit jaar Hg wees er op dat de door de repnblikeinscho partij ondernomen taak om de buitengewone begrootingen te laten yervallen dank zjj do krachtige medewerking kingvan den heer Rouvier bgna voltooid is en vroeg of het verstandig is nn door een tegenovergestelde politiek al het verkrogeno weder op het spel te zetten Hjj stelde in het licht dat de begrootingen der jaren 1906 en 1907 reeds met moeite in evenwicht gebracht konden worden maar dat het thans onmogelijk zal zi n een tokort te vermijden daar de aitgaven van den staat veel sneller toenemen dan de inkomsten De opbrengst van de nieuwe belastingen kan de nitg ven niet dekken zoodat men tot een verkapte leening ziJn toevlucht zal moe FliViLLETOX Tegen den Sd Qoni 80 Bedaard vast van houding en tred ging hg de buitentrappen op van t heerenhnia van Krleme Zgn eerste gang was naar de bibliotheek om aldaar met de desbetreffende wetboeken voor zich na te gaan boe lang bet in t ergste geval nog kon duren voordat hg bet thans vrg geworden majoraat In zgn bezit kreeg qOOFDSTOK XIX Heere heere t waa zoo n samenscholen zoo o hoofden bjj mekaar steken zoo n verdacht en geheimzinnig gefluister op dat kleine Friedrichshagen 1 De kleermaker Pirkart Anton Böchfleth de dorpaschoenmaker de loodsen de vrouwen en de jonge borstjea allen keken met gespannen blikken de hoeren na die zich thans onder de leiding van den opperloods Nielsen langs den duinweg in de richting van het land uit het zeedorp verwijderd hadden Men wilde nogmaals de hut onderzoeken TiB Boedor Balba de hst dia al die inm ten nemen Daarna wees bil P verschil van inzichten tuaschen hem on do Senaatscommissie hg is oen voorstander von nieu we belastingen terwijl do coniraissio bezuinigingen voorstelt die echter niets anders zijn dan uitgestelde uitgaven De bezuinigingen mogen eohtor in geen geval plaats hebben ten koste van leger en vloot want Frankrijk moet een groote militaire en zeoinogendheid bljiven Het schijnt dat oen scheuring ontstaan is in de üoilscho centrumsparlg Op den lüen Januari vergaderden te Dusscldorl op verzoek van graaf Hoensbroech Haag en dr Klein üunn oen aantal bekende katholieken uit de Kgnproïincie let liet bonden eenei besproking over den polillckon toestand Het resultaat dier bespreking is een manifest aan de kiezers door veertig bekende personen ondcrtookond waarin ile houding van hol Contrum bg do behandeling der koluniale begroeting scherp wordt afgekeurd In dat manifest wordt gezegd Als katholieken moeten wij hel betreuren dat de leiders van het Jentrum hg de jongstu stemming in den Kgksdag zoowel als bg do verkiezing cainpagiie een houding hebben aangenomen dio bet patriottische en nionarclialo sevoel onislig moot kwetsen Die boudiog is in directen strgd met de grondstellingen die bg do stichting der üentruinpartg en hg don tr jd voor de rechten en vrgheden der kerk wirden aangenomen Want dio grondstellingen geven den leden der partg elke vryiieid van beslisbing on stemming in alle nationale en economische qoaestios Als thans do leidets van het Ceutram van kiezers en afgevaardigden onvoorwaardolgko gehoorzaamheid eischen in oen zaak dio do kerkelgke belangen noch bedreigt noch raakt dan voelen wg ons aU katholieken en viidorlandors verplicht tegen dat optredon beslist te protesteren Is het t eutrum zooals de leiders beweren een politieke en volkspartg dan moet elk katholiek het recht hebben door zgn stem bij de Rijki dagverkiezingen zijn afwgkende meening op nationaal en koloniaal gebied te kunnen toonen Het liet zich aanzien dat de reis van deDuitschers Tschudy ingenieur van het huis Kropp en luitenant Wolff naar Marokko een levendig protesUvan Fransche zgde zou uitlokken De Temps van beden heeft dan ook reeds oen hoofdartikel waarin met groeten aan haJ leeggestaan ten einde na te gaan of daar wellicht niet eenig spoor zon te vinden zijn dat licht verschafte in het altgd nog onopgelost gebleven raadsel van t verdwgnon der roode Irmgard Weet men er dan bg jelui volstrekt niets van P Is er bij jelui met meer ol minder grond nooit eenig vermoeden genit omtrent hetgeen er deatgds met dat meisje kan zjjn voorgevallen Hm hm dat ia zoo n rare hokus poknspasgeschiedenis mijnheer de commissaris waaraan je eigenlijk geen mouw kunt passen 1 Hm mijnheer de commissaris heeft vast ook al gehoord van do ondewijvenpraaljea die ze bier in Friedrichshagen mekaar hebben opgedischt i Geloot me mijnheer t is hier een kletsboel door en door en als ik zelf niet inzag dat het met mg wel gauw zal zijn afgeloopen dan pakte ik vandaag nog liever dan morgen mjjn heele boeltje bijeen en zocht een rustig plekje op waar ze den ouden Nielsen niet zoo dag in dag uit met al bun onzinnige praatjes kwamen ergeren en vervelen Heeft dan moeder Balbo of het jonge meisje nooit met dezen of genen in nadere betrekking gestaan P rorachte de politie commissaris verder Ik weet het niet mijnheer ik wil het niet wotenl Ali een meoieli eeamul over al die drang wordt gevraagd wat do beidtf beeren in het rijk van den Moorschen Sultan komen doen Het is doidelgk zegt het blad dat indien de sultan als onafhankelijk souverein inkoopen bg het hois Krupp wil doen en wanneer het hnis Krupp dan naar Vet zgn vertegenwoordigers zondt dit oen bandelsoperatie IS w iartegen niemand iets kan hebben Maar wanneer de heer Tschudy en zi j reisgezel inplaats van eenvoudige hondelsugenten booWiiigenieor of chef der genie meesten zgn en wanneer men aldus een nieuwen tak van ojienbaren dienst zou instellen uaarvan zg in naam van het huisKrupp in werkclgkheid de leiders zijn zou het tractaat van Algccira s worden geschonden En dan haalt het blad bet artikel van het tractaat aan waarin wordt gezegd dat geen enkele tak van openbaren dienst in Marokko ten vooideele van particuliere belangen kan worden vervreemd Verder werd bepaald dat alle openbare werken door buiteulandsch kapitaal oitgevoord onder het direct beheer van hot Maghzen zonden blgven En nu waarschuwt het blad er tegen dat men door den lieer Tdeliudy voor den vorm lot ambtenaar in Marokkaanschen dienst te maken op sliuksche wgze hot huis Krupp en misschien de üuitsche regeering de bescbikk g geelt over alle werken onder leiding van dftn Iwer Tschudy nit te voeren En wanneer misschien de beide Duitschers de opdracht hebben om hot Marokkaanscho leger te hervormen dan zon dit niet mogen geschieden zonder toestemming der mogend heden ook Spanje on h rankrgk ofschoon in het hozit van een mrndaat van de conferentie te Algeciras hebben alvorens de iipeditio naar Tandzjer uit Io zenden eerst de toestemming der mogendheden gevraagd Het blad hoopt dus dat weldra van Duit sche zgde bevredigende inlic itin en over de golieinizinnige zending der Duitschers zuilen worden gegeve Het Russische ministerie van binnenlandsche zaken publiceert een algemeen beticht over de m iati egolen genomen tot verpleging van de door hongersnood getroffen gedeelten dor bevolking Uit dat bericht higkt dat het ontbreken van de levering van 64 millioen Poed graan die de firma Lydwall voorde maanden October en November liad aangenomen op den gang van zaken slechts weinig invloed bad Óm aan de bemoeiing van tusschenpersonen een eindo te maken besloot de regeering directe betrekkingen aan te knoopen met de dingen aan t leuteren gaat praat bg züc mond voorbg en zegt hy allicht meer dan hg verantwoorden kan Kom kom dal zjjn maar uitvluchten oude heer die je op stuk van zaken toch niets belpen Want komt de zaak voor do rechtbank dan hen je toch gedwongen toi spreken ia t filet Dan moet je toch onder eede verklaren wal je van do heele zaak weet t zg door oigen waarneming t zg van hooren zeggen Ik heb alles van hooren zeggen mijnheer de commissaris I Met m n oigen oogen heb ik niets gezien lellerlgk niets en ik geef er den brui van om voor t gerechtshof voor andere monschen de verantwoordelgkheld op mg te nemen Het een zacht Ignlje wist do menschkundige commissaria van politie den ouden loods ten alotte toch aan t praten to krijgen Nielsen vertelde herhaaldelijk afgebroken door zijn verzelforing dat alloa maar kletspraatjes waren waarvan hg voor zgn persoon geen woord geloofde wat men had rondgestrooid van de verhouding waarin de baron Richard von Glatbeck tot de roode Irmgard zou hebben gestaan dat men bjj dn hut van moeder Balbo Richards sigarenkoker bad gevonden enz enz De twee andere heereo die met den commiaiarii ea eeo gerechtadlenaar waren mede froote graanmarkten het toezicht op de aanknopen van graan te verscherpen en bet geven van voorschotten te verbieden Daar door kon de hulp aan de geteisterde streken aanmerkelijk worden verbeterd en sneller worden gegeven De regooring hoeft bovendien om de hulp krachli er to doen zgg de medewerking ingeroepen van de Zemstwo a en van do openbare weldadigheid Van alle maatregelen nm don nood te lenigen wordt steeds kennis gegeven aan de heyorving Bovendien heeft do kanaelarg last Bkregen alle vragen nit het publiek over Wew gang der verpleglngsmaatregelen onmiddollgk te beantwoorden In het jaar 1906 beschikte hot ministerie van buitcniandscho zaken voor de verplegingsmaatrogelen ten behoeve der nooillgdenden over een crodiet an BO millioen Roebels zonder dat het noodig was oen loening to sluiten Van U Juli lot 28 December werd echter een millioen Roebols meer uitgegeven Dit bedrag zal met de sedert uitgegeven sommen op rekening dor bogrooling voor 1907 worden gebracht Uit deze regeorlngs mededeellng blijkt dat sedert bot publiceeren van hol rapport van jirins Lwof een nnnmerkelijke veibetering is gebracht in de wjjze wuurop door do reguering hulp wordt verleend aan de door hongersnood geteisterde gouvernumenten Over den moordaanslag op het hoofd der gendarmerie Schadjkow ndrejew en niet Patko zooals eerst vermeld werd wordt nog verteld dal Hen met revolvers gewapende mannen tegeljk een salvo afvunrdeo Van drie soldaten dio den poliUechef vergezelden werden twee zwaar en do derde licht gewond Toevallig voorbgkomende j kozakkon vuurden op twee personen die op de vlucht gingen en vermoedelgk lot do daders behoorden i tj wtjrdeii getruffon lAi zwaar gewond in een hospitaal gebracht Verspreide IJfrichtw FaANKRIJK George Loyguea die tot gezant te Madrid was benoemd wij zjjn kamerlidmaatschap er niet aan geven en gaal dus niet naar Spanje De commissie lot afbakening van de grenzen tuaschen Kameroen en Fransch Soedan Is terug Tasschen de Fronsche en de Duitscbe leden heerschte voordurend ds beste verstandhoodiog gekomen onderhielden zich half fluisterend met elkander Ze spiaken van liichardi woeste levenswijze en van de vreesolgke beschuldiging die do weduwe van zgn broer hem naar het hoofd had geslingerd Verwonderlijk js deze dorjisgeschiedenis in elk geval meende een der heoren Dat plotseling verdwijnen van dat meisje is al zoer vreemd en t zon mjj niets verwonderen indien het bleek dat de baron op deze of gene wijze in die nuk betrokken was Hy is een zeer vreemd heer van wfen je allerlei dingen verwachten kont De cümmissaris van politie wisselde fluisterend een paar woorden met den laatsten spreker den substitnur officier van justilio Klunth die hem goedkeurend knikkend bg herhaling scheen goiyk Io geven waarop bg groetend van allen afscheid nam en naar Friedrichshagen terugkeerde om vandaar per extra jiost naar de provincie hoofdstad te reizen Nog dienzelfden nacht werd de baron von Glatbeck op bevelschrift van dou provincialen procureur des Keizers gearresteerd De heeren waren dos zonder don substituut officier van justitie onder leiding van loodg Nielsen Balbo a hut genaderd Wordt têntlgd t